Thông tư 29/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
207
lượt xem
12
download

Thông tư 29/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 29/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 151/2003/NĐ-CP ngày 9/12/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 29/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t c ñ a   B é   Q u è c   p h ß n g   S è   2 9 / 2 0 0 4 / T T ­ B Q P   N g µ y   0 8   t h ¸ n g   3   n ¨ m  2004 vÒ viÖc Híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh  sè 151/2003/N§­CP ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  Quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc quèc phßng §Ó   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   151/2003/N§­CP   ngµy   09/12/2003   cña  ChÝnh  phñ  Quy   ®Þnh  xö  ph¹t  vi  ph¹m  hµnh   chÝnh trong lÜnh vùc quèc phßng (díi  ®©y gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh sè  151/2003/N§­CP), Bé  Quèc phßng híng dÉn thi hµnh   mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh nh sau: I­ VÒ quy ®Þnh chung 1­ Nguyªn t¾c xö ph¹t Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  quèc phßng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh n¨m 2002, §iÒu 3 NghÞ   ®Þnh sè  151/2003/N§­CP  vµ  c¸c quy  ®Þnh cô  thÓ  t¹i §iÒu 3, §iÒu 4 cña NghÞ   ®Þnh  sè  134/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003 cña ChÝnh phñ  Quy  ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m   hµnh   chÝnh   n¨m   2002   (díi   ®©y   gäi   t¾t   lµ   NghÞ   ®Þnh   sè  134/2003/N§­CP). 2­ Thêi hiÖu xö ph¹t vµ thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. ViÖc ¸p dông thêi hiÖu xö ph¹t vµ thêi h¹n ®îc coi lµ  cha   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   quèc  phßng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh sè  151/2003/N§­CP vµ  c¸c quy  ®Þnh cô  thÓ  t¹i §iÒu 7, §iÒu 9  cña NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP. 3­   X¸c   ®Þnh   møc   ph¹t   tiÒn,   ¸p   dông   h×nh   ph¹t   trôc  xuÊt, tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ: 3.1­ X¸c  ®Þnh møc ph¹t tiÒn: Khi quyÕt  ®Þnh møc ph¹t  tiÒn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 5 cña NghÞ   ®Þnh sè   151/2003/N§­CP,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   ph¶i   c¨n   cø  vµo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m ®Ó quyÕt ®Þnh møc ph¹t tiÒn  trong khung ph¹t tiÒn  ®∙  ®îc quy  ®Þnh  ®èi víi tõng hµnh  vi vi ph¹m. Møc ph¹t tiÒn cô  thÓ   ®èi víi mét hµnh vi vi  ph¹m kh«ng cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng hoÆc gi¶m nhÑ  hoÆc cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng vµ  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  nhng c©n b»ng  nhau th×  møc ph¹t tiÒn lµ  møc trung b×nh cña khung ph¹t  tiÒn  ®îc quy  ®Þnh  ®èi víi hµnh vi  ®ã; møc trung b×nh cña 
  2. 2 khung tiÒn ph¹t  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng c¸ch chia  ®«i tæng sè  cña   møc   tèi   thiÓu   céng   víi   møc   tèi   ®a.   NÕu   vi   ph¹m   cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ hoÆc nhiÒu t×nh tiÕt gi¶m nhÑ h¬n t×nh   tiÕt t¨ng nÆng th×  møc ph¹t  ®îc gi¶m thÊp h¬n møc trung  b×nh nhng kh«ng ®îc gi¶m qu¸ møc tèi thiÓu cña khung; nÕu   vi ph¹m cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng hoÆc nhiÒu t×nh tiÕt t¨ng  nÆng h¬n t×nh tiÕt gi¶m nhÑ th× møc ph¹t ®îc t¨ng cao h¬n  møc   trung   b×nh   nhng   kh«ng   ®îc   t¨ng   qu¸   møc   tèi   ®a   cña  khung. 3.2­ Khi ¸p dông h×nh ph¹t trôc xuÊt ®èi víi ng êi níc  ngoµi  vi   ph¹m  hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   quèc   phßng   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   c,   kho¶n   1   §iÒu   5   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  151/2003/N§­CP,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   ®∙   xö   ph¹t   chuyÓn   quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ  b¶n sao c¸c tµi liÖu liªn quan  ®Õn  c¬   quan   qu¶n   lý   xuÊt   nhËp   c¶nh   cña   Bé   C«ng   an   ®Ó   thùc  hiÖn c¸c thñ tôc trôc xuÊt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.3­   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp,   chøng   chØ   hµnh   nghÒ. ViÖc tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, kho¶n 2 §iÒu 5 cña  NghÞ   ®Þnh sè  151/2003/N§­CP vµ  §iÒu 11 cña NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP. Trong trêng hîp qu©n nh©n, c«ng chøc quèc phßng, c«ng  nh©n viªn quèc phßng vi ph¹m hµnh chÝnh cÇn ¸p dông h×nh  thøc   ph¹t   tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp,   chøng   chØ   hµnh  nghÒ   do   c¬   quan   chøc   n¨ng   cña   Qu©n   ®éi   cÊp   ®Ó   phôc   vô  nhiÖm vô  quèc phßng, an ninh th×  ngêi xö  ph¹t kh«ng trùc  tiÕp   xö   lý   mµ  göi  v¨n  b¶n  vµ   b¶n   sao   quyÕt   ®Þnh   ®∙   xö  ph¹t  ®Ò  nghÞ  c¬  quan,  ®¬n vÞ  qu©n  ®éi  ®∙ cÊp giÊy phÐp  hoÆc chøng chØ hµnh nghÒ ®ã xö lý. NÕu   giÊy   phÐp,   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   còng   do   c¬   quan  chøc n¨ng cña Qu©n ®éi cÊp nhng kh«ng nh»m ®Ó sö dông vµo  nhiÖm   vô   quèc   phßng,   an   ninh   th×   xö   lý   nh  ®èi   víi   c¸c  c«ng d©n kh¸c. Trêng hîp tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp sö  dông vò  khÝ   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3   §iÒu   22   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   151/2003/N§­CP, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i c©n nh¾c  ®Õn tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m vµ  t×nh h×nh an ninh, trËt  tù   ë   ®Þa ph¬ng hoÆc khu vùc x¶y ra vi ph¹m  ®Ó  quyÕt  ®Þnh   tíc   hoÆc   kh«ng   tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   sö   dông   vò  khÝ. II­ C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh mét sè hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc quèc phßng
  3. 3 1­  “Lý  do chÝnh   ®¸ng”  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n  1 §iÒu  8,  kho¶n 1 §iÒu 9, kho¶n 1 §iÒu 12, kho¶n 1 §iÒu 13 cña NghÞ   ®Þnh sè 151/2003/N§­CP lµ mét trong c¸c lý do sau ®©y: a)   B¶n   th©n   ngêi   ph¶i   thùc   hiÖn   viÖc   kiÓm   tra   hoÆc  kh¸m søc khoÎ  thùc hiÖn nghÜa vô  qu©n sù,  ®Ó  tuyÓn chän  ®i  ®µo t¹o sÜ  quan dù  bÞ; chÊp hµnh lÖnh gäi nhËp ngò,  lÖnh   gäi   ®i   ®µo   t¹o   sÜ   quan   dù   bÞ,   lÖnh   gäi   tËp   trung  huÊn   luyÖn,   diÔn   tËp,  kiÓm   tra   s½n   sµng   ®éng   viªn,   s½n   sµng chiÕn ®Êu nhng bÞ èm hoÆc trªn ®êng ®i bÞ èm, bÞ tai  n¹n. b) Th©n nh©n cña ngêi nªu t¹i ®iÓm a, nh bè mÑ ®Î, bè  mÑ  vî  (gåm c¶ bè  mÑ  nu«i cña vî  hoÆc chång) vî  (chång),  con (gåm c¶ con ®Î vµ con nu«i) ®ang bÞ èm nÆng. c) Nhµ ë cña ngêi nªu t¹i ®iÓm a hoÆc nhµ cña c¸c ®èi  tîng lµ  th©n nh©n nªu t¹i  ®iÓm b n»m trong vïng  ®ang bÞ  thiªn tai nh  b∙o, lôt, lë   ®Êt,  ®éng  ®Êt, dÞch bÖnh, ho¶  ho¹n lµm ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng. C¸c trêng hîp nªu t¹i c¸c  ®iÓm a, b, c ph¶i cã  x¸c  nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ hoÆc bÖnh viÖn, tr¹m y tÕ   cÊp x∙. d) Ngêi nªu t¹i  ®iÓm a kh«ng nhËn  ®îc giÊy gäi kiÓm  tra søc khoÎ, lÖnh gäi nhËp ngò, lÖnh gäi  ®i  ®µo t¹o sÜ  quan dù bÞ, lÖnh gäi tËp trung huÊn luyÖn, diÔn tËp, kiÓm   tra s½n sµng ®éng viªn, s½n sµng chiÕn ®Êu do lçi cña ng­ êi hoÆc c¬  quan cã  tr¸ch nhiÖm hoÆc do hµnh vi cña ngêi  kh¸c   g©y   khã   kh¨n   hoÆc   c¶n   trë   nh  híng   dÉn   t¹i   ®iÓm   4  phÇn II Th«ng t nµy. 2­ Hµnh vi gian dèi hoÆc mua chuéc nh©n viªn y tÕ   ®Ó  lµm sai lÖch c¸c yÕu tè vÒ søc khoΠnh»m trèn tr¸nh nghÜa  vô  qu©n sù  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 8, trèn tr¸nh thùc  hiÖn nghÜa vô ®i ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ quy ®Þnh t¹i kho¶n   3 §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh sè 151/2003/N§­CP, lµ: a)   Hµnh   vi   gian   dèi   lµ   khai   b¸o   vÒ   t×nh   tr¹ng   søc  khoÎ  cña m×nh kh«ng  ®óng sù  thËt nh  ®a ra nh÷ng bÖnh mµ  b¶n th©n m×nh kh«ng cã  hoÆc sö  dông thuèc hoÆc biÖn ph¸p  kh¸c  ®Ó  tøc thêi biÓu  hiÖn  c¸c triÖu chøng  nh  ®ang  m¾c  bÖnh, vÝ dô: m¾t nh×n tèt nhng khai b¸o lµ thÞ lùc kÐm vµ  cè  t×nh  ®äc sai b¶ng ch÷  c¸i khi kiÓm tra thÞ  lùc; uèng  thuèc ®Ó bÞ phï nÒ nh ®ang m¾c bÖnh nÆng... hoÆc c¸c hµnh  vi nh söa ch÷a kÕt luËn vÒ t×nh tr¹ng søc khoÎ, tr¸o ngêi  kh¸c kh«ng ®ñ søc khoΠ®Ó kh¸m søc khoΠthay. b) Hµnh vi mua chuéc nh©n viªn y tÕ   ®Ó  lµm sai lÖch  c¸c yÕu tè vÒ søc khoΠlµ dïng mäi thñ ®o¹n b»ng t×nh c¶m   hoÆc   vËt   chÊt   ®Ó   t¸c   ®éng   ®Õn   nh©n   viªn   y   tÕ   cã   tr¸ch  nhiÖm   víi   viÖc   kiÓm   tra   hoÆc   kh¸m   søc   khoÎ   ®Ó   lµm   sai 
  4. 4 lÖch c¸c yÕu tè vÒ søc khoΠdÉn ®Õn kÕt luËn kh«ng ®ñ søc   khoΠ®Ó lµm nghÜa vô qu©n sù, ®i ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ. 3­ Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  lµm nghÜa vô  qu©n sù  phôc vô t¹i ngò. a) Hµnh vi ®µo ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu  11 cña NghÞ   ®Þnh sè  151/2003/N§­CP lµ  tù   ý  rêi bá  hµng  ngò  qu©n  ®éi víi môc  ®Ých trèn tr¸nh thùc hiÖn nghÜa vô  phôc   vô   t¹i   ngò.   BiÓu  hiÖn   cña   hµnh   vi   nµy   lµ  tù   ý   ®i  khái  ®¬n vÞ  hoÆc trong lóc  ®i c«ng t¸c,  ®i phÐp,  ®i ch÷a  bÖnh, an dìng, chuyÓn  ®¬n vÞ  sau  ®ã  kh«ng vÒ   ®¬n vÞ   ®óng  thêi   gian   quy   ®Þnh.   Ngêi   chØ   huy   ®¬n   vÞ   qu©n   ®éi   cÊp  Trung  ®oµn vµ  t¬ng  ®¬ng khi  ®∙ cã  c¨n cø x¸c  ®Þnh qu©n  nh©n ®µo ngò ph¶i kÞp thêi ra v¨n b¶n th«ng b¸o qu©n nh©n  ®µo ngò, trong ®ã ghi râ ®¬n vÞ ®∙ c¾t qu©n sè. Thêi ®iÓm   x¸c  ®Þnh hµnh vi vi ph¹m  ®Ó  xö  ph¹t lµ  khi Uû  ban nh©n  d©n   cÊp   x∙   vµ   c¬   quan   qu©n   sù   cÊp   huyÖn   nhËn   ®îc   giÊy  th«ng b¸o qu©n nh©n  ®µo ngò  vµ  c¾t qu©n sè  cña chØ huy  ®¬n vÞ qu©n ®éi cÊp Trung ®oµn vµ t¬ng ®¬ng. b) Chøa chÊp, bao che qu©n nh©n  ®µo ngò  quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 3, §iÒu 11 cña NghÞ   ®Þnh sè  151/2003/N§­CP lµ  hµnh  vi ®Ó qu©n nh©n ®µo ngò lÈn trèn ë nhµ hoÆc ë c¬ quan, tæ  chøc   mµ   kh«ng   khai   b¸o   víi   ngêi   hoÆc   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn; lµm c¸c giÊy tê   ®Ó  hîp ph¸p ho¸ cho hµnh vi  ®µo  ngò. 4­  Hµnh vi  g©y khã   kh¨n hoÆc  c¶n  trë  ngêi  cã  tr¸ch  nhiÖm thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù,  thùc   hiÖn   lÖnh   gäi   nhËp   ngò,   thi   hµnh   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ  thùc   hiÖn   LuËt   NghÜa   vô   qu©n   sù   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1,  kho¶n 2 §iÒu 10; g©y khã  kh¨n hoÆc c¶n trë  ngêi cã  tr¸ch  nhiÖm chÊp hµnh giÊy gäi kiÓm tra søc khoÎ  hoÆc lÖnh gäi  ®i  ®µo t¹o sÜ  quan dù  bÞ  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 12;  g©y khã  kh¨n hoÆc c¶n trë  qu©n nh©n dù  bÞ  thùc hiÖn c¸c  quy  ®Þnh vÒ  tËp trung huÊn luyÖn, diÔn tËp, kiÓm tra s½n  sµng  ®éng viªn, s½n sµng chiÕn  ®Êu quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh sè 151/2003/N§­CP, lµ: Hµnh vi g©y khã  kh¨n hoÆc c¶n trë  do c¸ nh©n hoÆc tæ  chøc thùc  hiÖn,  thÓ  hiÖn b»ng  mét  trong  c¸c hµnh vi nh  kh«ng th«ng b¸o hoÆc th«ng b¸o chËm c¸c giÊy tê liªn quan   ®Õn   viÖc   thùc  hiÖn   tr¸ch   nhiÖm,   nghÜa  vô   hoÆc  dïng   lêi   nãi,   hµnh   ®éng   ®Ó   ®e   däa   ng¨n   c¶n   ngêi   kh¸c   thùc   hiÖn  tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô mµ ph¸p luËt quy ®Þnh. Ngêi   cã   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   thùc  hiÖn LuËt NghÜa vô  qu©n sù  lµ  nh÷ng ngêi cã  tr¸ch nhiÖm  trong viÖc ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù, ®¨ng ký qu©n nh©n dù  bÞ,   kh¸m   søc   khoÎ,   tuyÓn   chän   ngêi   nhËp   ngò,   gäi   nhËp  ngò, gäi qu©n nh©n dù  bÞ  tËp trung huÊn luyÖn...; nh÷ng  
  5. 5 ngêi nµy cã  thÓ  lµ  thµnh viªn cña Héi  ®ång nghÜa vô  qu©n  sù hoÆc ngêi ®îc giao thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ã. 5­ Hµnh vi c¶n trë viÖc x©y dùng lùc lîng d©n qu©n tù  vÖ   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   20   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  151/2003/N§­CP biÓu hiÖn b»ng lêi nãi hoÆc hµnh  ®éng nh  ng¨n c¶n,  ®e do¹  vÒ  vËt chÊt hoÆc tinh thÇn  ®Ó  ngêi kh¸c  kh«ng d¸m tham gia d©n qu©n tù  vÖ  hoÆc lµm cho ngêi cã  tr¸ch  nhiÖm   trong  viÖc   tæ  chøc,   ®iÒu   hµnh  lùc  l îng  d©n  qu©n tù  vÖ  kh«ng d¸m tæ chøc hoÆc thùc hiÖn nhiÖm vô  cña  m×nh ®èi víi viÖc x©y dùng lùc lîng d©n qu©n tù vÖ. 6­ Khi xem xÐt hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÒu  23, 24, 26 cña NghÞ   ®Þnh sè  151/2003/N§­CP th×  viÖc x¸c  ®Þnh khu vùc cÊm, khu vùc b¶o vÖ, vµnh  ®ai an toµn cña  c«ng tr×nh quèc phßng vµ  khu qu©n sù  lµ  c¨n cø vµo biÓn  b¸o, cét mèc, rµo ch¾n hoÆc ranh giíi cã  ngêi canh g¸c,  b¶o vÖ. 7­ Hµnh vi loan truyÒn tin tøc bÝ  mËt cña c«ng tr×nh  quèc   phßng   vµ   khu   qu©n   sù   hoÆc   n¬i   cã   c«ng   tr×nh   quèc  phßng   vµ   khu   qu©n   sù   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   25   cña  NghÞ   ®Þnh   sè   151/2003/N§­CP,   ®îc   thÓ   hiÖn   b»ng   lêi   nãi  hoÆc qua th  tõ   ®Ó  ngêi kh¸c biÕt  ®îc c¸c tin tøc bÝ  mËt  vÒ c«ng tr×nh quèc phßng vµ khu qu©n sù. 8­ Hµnh vi  ®æ r¸c, chÊt th¶i vµo bªn c¹nh c«ng tr×nh  quèc phßng quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, kho¶n 2,  ®iÓm b, kho¶n 3  §iÒu 26 cña NghÞ   ®Þnh sè  151/2003/N§­CP  ® îc x¸c  ®Þnh n»m  trong   ph¹m   vi   ranh   giíi   liÒn   kÒ   víi   c«ng   tr×nh   quèc  phßng,   nÕu   ®æ   r¸c,   chÊt   th¶i,   ®µo,   bíi   khai   th¸c   vËt   liÖu...  ë  vÞ  trÝ   ®ã  sÏ  lµm ¶nh hëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n  tiÕp ®Õn c«ng tr×nh quèc phßng. 9­ Hµnh vi x©y dùng c«ng tr×nh lµm ¶nh hëng  ®Õn c«ng  tr×nh quèc phßng vµ khu qu©n sù quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu  26 cña NghÞ   ®Þnh sè  151/2003/N§­CP lµ  mäi trêng hîp x©y  dùng c«ng tr×nh trong khu vùc cña c«ng tr×nh quèc phßng   vµ khu qu©n sù cha ®îc phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 10­   Hµnh   vi   lÊn   chiÕm   ®Êt   quèc   phßng   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 1 §iÒu 28 cña NghÞ   ®Þnh sè  151/2003/N§­CP nÕu cha  ®Õn   møc   xö   lý   b»ng   h×nh   sù   th×   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh, kh«ng kÓ  diÖn tÝch nhiÒu hay  Ýt. Tuy nhiªn khi xö  ph¹t cÇn c©n nh¾c  ®Õn diÖn tÝch lÊn chiÕm, môc  ®Ých lÊn  chiÕm, tÝnh chÊt quan träng cña vÞ  trÝ   ®Êt  ®∙ lÊn chiÕm  ®Ó  quyÕt  ®Þnh viÖc xö  ph¹t vµ  ¸p dông møc ph¹t tiÒn cô  thÓ cho phï hîp. 11­ Ph¬ng tiÖn vËn t¶i qu©n sù  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 29,  §iÒu   30   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   151/2003/N§­CP   bao   gåm   ph¬ng  tiÖn  ®êng bé,  ®êng s¾t,  ®êng thuû,  ®êng kh«ng vµ  c¸c ph­ ¬ng tiÖn vËn t¶i cã  g¾n biÓn sè  dµnh riªng cho Qu©n  ®éi 
  6. 6 hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®ang ®îc huy ®éng sö dông vµo  môc ®Ých qu©n sù. Hµnh vi gi¶ danh m« t«, « t« vµ  ph¬ng tiÖn vËn t¶i  qu©n   sù   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   30   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   151/2003/N§­CP   lµ  g¾n  biÓn   sè  xe   qu©n  sù,  s¬n  hoÆc   g¾n   biÓn hiÖu,  cê  hiÖu  chØ dµnh riªng  cho  Qu©n   ®éi vµ  ho¹t  ®éng qu©n sù  vµo m« t«, « t« vµ  ph¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c  kh«ng thuéc trang bÞ  cña Qu©n  ®éi hoÆc kh«ng ph¶i ph¬ng  tiÖn vËn t¶i ®ang huy ®éng sö dông vµo móc ®Ých qu©n sù. 12­ Hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ sö dông qu©n trang. a) Qu©n trang bao gåm c¸c lo¹i ®∙ quy ®Þnh cô thÓ t¹i  c¸c   §iÒu   31,   32,   33   cña   NghÞ   ®Þnh  sè   151/2003/N§­CP   vµ   c¸c lo¹i qu©n trang kh¸c nh dÇy, dÐp, ba l«, t¨ng, vâng,   ¸o kho¸c, ch¨n, mµn, bao, tói  ®ùng hoÆc c¸c dông cô  dïng  cho sinh ho¹t, huÊn luyÖn, chiÕn ®Êu cña Qu©n ®éi. b)  Hµnh vi  lµm gi¶  qu©n trang  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n  1  §iÒu 33 cña NghÞ   ®Þnh sè  151/2003/N§­CP lµ  viÖc s¶n xuÊt  c¸c chñng lo¹i, mÉu m∙ gièng víi chñng lo¹i, mÉu m∙ qu©n  trang mµ  Qu©n  ®éi vµ  c¸c c¬  së   ®îc Nhµ  níc giao  ®∙ s¶n  xuÊt, khi sö dông sÏ khã ph©n biÖt thËt gi¶. c) Hµnh vi s¶n xuÊt, lµm gi¶ c¸c lo¹i qu©n trang, phï   hiÖu, biÓn c«ng t¸c, cê  hiÖu dµnh riªng cho Qu©n  ®éi khi  lµm nhiÖm vô  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 33, kho¶n 1 §iÒu  36 cña NghÞ   ®Þnh sè  151/2003/N§­CP nÕu ch a  ®Õn møc xö  lý  b»ng h×nh sù  th×  bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, kh«ng kÓ  sè  lîng nhiÒu hay  Ýt. Tuy nhiªn khi xö  ph¹t cÇn c©n nh¾c  ®Õn sè  lîng, tÝnh chÊt vi ph¹m  ®Ó  quyÕt  ®Þnh ¸p dông møc  ph¹t tiÒn cô thÓ cho phï hîp. I I I ­   T r × n h   t ù ,   t h ñ   t ô c   x ö   p h ¹ t   v µ   c ì n g   c h Õ   t h i   h µ n h  quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1­ Tr×nh tù, thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong   lÜnh vùc quèc phßng, chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t,  ®×nh  chØ hµnh vi vi ph¹m vµ  cìng chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t   thùc   hiÖn   theo   §iÒu   45,   §iÒu   46   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  151/2003/N§­CP   vµ  c¸c  §iÒu   18,   19,   20,   21,   22,   23,   27,   28, 29, 30 cña NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP. C¸c mÉu biÓu liªn quan  ®Õn xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  trong   lÜnh   vùc   quèc   phßng   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña  NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP. 2­  ViÖc xö   lý  giÊy  tê, tang  vËt,  ph¬ng tiÖn  bÞ  t¹m  gi÷   ®Ó  b¶o  ®¶m thi hµnh quyÕt  ®Þnh ph¹t tiÒn trong tr êng  hîp   ®îc   ho∙n  chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ph¹t   tiÒn,  thùc   hiÖn   theo §iÒu 26 cña NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP.
  7. 7 3­   ViÖc   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   vµ   xö   lý   tang   vËt,   ph¬ng  tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh, thùc hiÖn theo c¸c §iÒu 31, 32,  33, 34 cña NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP. 4­   ViÖc   thu   nép   tiÒn   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong  lÜnh vùc quèc phßng thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 44  cña   NghÞ   ®Þnh   sè   151/2003/N§­CP,   §iÒu   25   NghÞ   ®Þnh   sè  134/2003/N§­CP vµ híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 5­ Tr×nh tù, thñ  tôc ¸p dông h×nh ph¹t trôc xuÊt  ®èi  víi ngêi níc ngoµi. Khi   ¸p   dông   h×nh   ph¹t   trôc   xuÊt   ®èi   víi   ng êi   níc  ngoµi  vi   ph¹m  hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   quèc   phßng   (lµ   h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh hoÆc xö  ph¹t bæ sung) th×  trong  thêi h¹n 3 ngµy kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t, ng êi xö  ph¹t göi quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ  c¸c tµi liÖu cã  liªn quan  ®Õn viÖc xö  ph¹t, ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ  hµnh chÝnh  (nÕu cã)  ®Õn c¬  quan qu¶n lý  xuÊt nhËp c¶nh cña Bé  C«ng  an  ®Ó  tiÕn hµnh c¸c thñ  tôc trôc xuÊt theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. ViÖc   qu¶n   lý   ®èi   víi   ngêi   níc   ngoµi   trong   thêi   h¹n  lµm thñ  tôc trôc xuÊt, thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. 6­  Thñ  tôc  yªu cÇu  thi hµnh  quyÕt   ®Þnh  cìng chÕ  vµ  tr¸ch nhiÖm cña lùc lîng kiÓm so¸t qu©n sù thi hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  cña Ch¸nh thanh tra quèc phßng c¸c cÊp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 46 cña NghÞ ®Þnh sè 151/2003/N§­CP. Ch¸nh Thanh tra quèc phßng  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cã v¨n b¶n  yªu   cÇu   ngêi   chØ   huy   ®¬n   vÞ   cã   lîng   kiÓm   so¸t   qu©n   sù  ®ãng qu©n trªn  ®Þa bµn hoÆc n¬i cã  vô  viÖc ph¶i cìng chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh th×  ngêi  chØ huy ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®ã. ViÖc   tæ   chøc,   ®iÒu   hµnh   Lùc   lîng   kiÓm   so¸t   qu©n   sù  lµm nhiÖm vô thi hµnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ do ngêi cã thÈm  quyÒn thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cìng chÕ thùchiÖn. Khi   thùc   hiÖn   viÖc   cìng   chÕ   ph¶i   ®óng   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt. III­ HiÖu lùc thi hµnh Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  víng m¾c  cÇn   ph¶n   ¸nh   kÞp   thêi   vÒ   Bé   Quèc   phßng   ®Ó   híng   dÉn   bæ  sung.
Đồng bộ tài khoản