Thông tư 29/2008/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư 29/2008/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 29/2008/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 29/2008/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ V VI C HƯ NG D N VI C C P, QU N LÝ VÀ S D NG TH KHÁM B NH, CH A B NH CHO TR EM DƯ I 6 TU I KHÔNG PH I TR TI N T I CÁC CƠ S Y T CÔNG L P Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 36/2005/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t B o v , chăm sóc và giáo d c tr em; B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c c p, qu n lý và s d ng Th khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng tr em ư c Nhà nư c c p Th khám b nh, ch a b nh không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p (sau ây g i t t là Th khám ch a b nh) là tr em dư i 6 tu i (chưa b y mươi hai tháng tu i tính n ngày c p Th khám ch a b nh), là công dân Vi t Nam hi n cư trú trên lãnh th Vi t Nam. 2. Th khám ch a b nh ư c s d ng khi khám b nh, ch a b nh t i các cơ s y t công l p. Th có giá tr s d ng k t ngày c p th cho n ngày tr b y mươi hai tháng tu i. 3. Tr em thư ng trú t i a phương nào thì ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ó (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p xã) c p Th khám ch a b nh. 4. y ban nhân dân c p xã có trách nhi m th c hi n vi c c p (l n u), c p l i, i Th khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i úng i tư ng và báo cáo tình hình th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này. 5. Cha, m , ngư i giám h có trách nhi m gi gìn, b o qu n Th khám ch a b nh; không m t, không tNy xóa, vi t lên m t th ; ch s d ng Th khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i t i các cơ s y t công l p. 6. i v i tr em dư i 6 tu i ang ư c hư ng chính sách khám ch a b nh không ph i tr ti n theo các quy nh khác, ư c c p và s d ng Th khám ch a b nh theo quy nh t i Thông tư này.
  2. 7. Nghiêm c m vi c mư n, cho mư n, làm Th gi , s d ng Th gi khám ch a b nh; ngư i nào mư n Th , làm Th gi , s d ng Th gi ho c l i d ng vi c khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i tr c l i thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. II. QUY NNH C TH 1. Th t c c p Th khám ch a b nh a. Cha, m , ngư i giám h xu t trình gi y khai sinh (b n chính ho c b n sao có ch ng th c) v i y ban nhân dân c p xã nơi tr em thư ng trú làm căn c c p Th khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i. b. Trư ng h p tr em chưa có gi y khai sinh thì cha, m , ngư i giám h có trách nhi m ăng ký khai sinh cho tr em; y ban nhân dân c p xã có trách nhi m ăng ký khai sinh cho tr em cùng v i vi c c p Th khám ch a b nh. i v i nh ng khu v c vùng sâu, vùng xa i u ki n i l i khó khăn thì cán b Tư pháp h t ch có trách nhi m ph i h p v i cán b ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i h tr y ban nhân dân c p xã làm th t c ăng ký khai sinh cho tr và c p Th khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i. c. Trư ng h p tr em chưa có Th khám ch a b nh, nhưng c n i khám b nh, ch a b nh t i cơ s y t công l p thì c n ph i xu t trình gi y khai sinh ho c gi y ch ng sinh ho c gi y ch ng nh n c a y ban nhân dân c p xã làm căn c cho các cơ s y t công l p không thu ti n khám ch a b nh c a tr em. d. Trư ng h p tr em chưa có Th khám ch a b nh, chưa có gi y khai sinh, không có gi y ch ng sinh, nhưng c n i khám b nh, ch a b nh t i cơ s y t công l p thì y ban nhân dân c p xã có trách nhi m xác nh n v h , tên, ngày, tháng, năm sinh c a tr em hi n ang thư ng trú t i a bàn xã làm căn c cho các cơ s y t công l p không thu ti n khám ch a b nh c a tr em. e. i v i tr em dư i 6 tu i không ăng ký thư ng trú t i xã/phư ng/th tr n nhưng ang sinh s ng trên a bàn xã/phư ng/th tr n thì ngoài gi y khai sinh ph i có gi y xác nh n c a thôn/xóm ho c Ban qu n lý khu dân cư hi n ang thư ng trú thôn/xóm ho c khu dân cư làm căn c c p Th khám ch a b nh cho tr em. f. i v i tr em ang ph i i u tr b nh t i b nh vi n mà n th i gian h t h n s d ng Th thì tr v n ư c ti p t c hư ng ch khám ch a b nh không ph i tr ti n cho n h t t i u tr ó. 2. C p l i, i Th khám ch a b nh a. Trư ng h p b m t Th khám ch a b nh thì cha, m , ngư i giám h ngh y ban nhân dân c p xã c p l i Th khám ch a b nh, nêu lý do b m t, nơi c p và ch u trách nhi m v vi c khai báo c a mình. b. Trư ng h p Th khám ch a b nh b rách nát; thông tin ghi trên Th không c ư c; thông tin hi n t i ã thay i so v i thông tin ghi trên Th thì cha, m , ngư i
  3. giám h ngh y ban nhân dân c p xã, nơi thư ng trú i Th khám ch a b nh kèm theo các thông tin hi n t i và Th cũ. c. Trư ng h p tr em thay i nơi thư ng trú thì cha, m , ngư i giám h ngh y ban nhân dân c p xã nơi n i Th khám ch a b nh, có ghi rõ a ch nơi i và kèm theo Th cũ. d. y ban nhân dân c p xã có trách nhi m ti p nh n ngh c a công dân và gi i quy t t ng trư ng h p c th , l p danh sách tr em ư c c p l i, i Th khám ch a b nh và g i Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i ki m tra, xác nh s Th úng v i s Th ã ư c c p l n u, i n y thông tin vào Th khám ch a b nh và chuy n n y ban nhân dân c p xã ký tên, óng d u ti n hành c p l i, i Th khám ch a b nh cho tr em. e. Th i h n c p l i, i Th khám ch a b nh ch m nh t là 20 ngày, k t ngày y ban nhân dân c p xã nh n ư c ngh . 3. M u Th , cách ghi thông tin vào Th khám ch a b nh a. Hình th c c a Th khám ch a b nh Th khám ch a b nh có hình ch nh t, kích thư c 10cm x 7cm, gi y tr ng c ng, n n in chìm bi u tư ng c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. M u Th và các thông tin ghi trên Th theo Ph l c 1 kèm theo Thông tư này. b. Cách ghi thông tin vào Th khám ch a b nh theo th t t trên xu ng như sau: - Ghi tên xã, phư ng, th tr n b ng ch in hoa (Ví d : Xã TÂN TI N, C M BÌNH, H I DƯƠNG). - S Th khám ch a b nh có d ng LnnnLnnnL, trong ó “L” là m t ch cái t A n Z, “n” là m t ch s t 0 n 9. S Th khám ch a b nh không mang thông tin, ch là s nh n bi t chính xác, úng v m t cá nhân trong xã h i. - Ghi h , ch m, tên tr em b ng ch in hoa (ví d : NGUY N VĂN ANH). - Ghi rõ s ngày, tháng, năm sinh (ví d : ngày 21 tháng 5 năm 2008). - Ghi rõ gi i tính tr em là nam ho c là n . - Nơi thư ng trú ho c nơi ang sinh s ng: Ghi a ch y nơi tr em ang thư ng trú/ ang sinh s ng (Ví d : Thôn Xuân i (n u nông thôn) ho c s nhà 73, ư ng Hùng Vương (n u thành th ). - Ghi h , ch m, tên m (Ví d : Nguy n Th Minh) - Trư ng h p không ghi h và tên m thì ghi h và tên cha; n u không ghi h và tên m ho c h và tên cha thì ghi h và tên ngư i giám h .
  4. - Th có giá tr s d ng n ngày: ghi úng ngày, tháng sinh c a tr em nhưng s năm thì b ng năm sinh c a tr em c ng thêm 6 (Ví d : sinh ngày 21/5/2008, thì Th s có giá tr s d ng n ngày 21/5/2014). 4. Quy trình in, c p phát Th như sau - y ban nhân dân c p xã l p danh sách tr em ư c c p (l n u), c p l i, i Th khám ch a b nh theo m u t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này. Trư ng h p tr em i Th do thay i nơi thư ng trú thì c n ghi rõ tên xã/phư ng/th tr n, qu n/huy n, t nh/thành ph nơi tr em i. - y ban nhân dân c p xã g i danh sách yêu c u c p (l n u), c p l i, i Th cho Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i. Trên cơ s danh sách c a xã g i lên, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m nh p thông tin c a tr em vào máy vi tính b ng chương trình ph n m m chuyên d ng, c p s nh danh cho m i tr em ư c c p Th l n u. i v i trư ng h p c p l i Th thì Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i tìm s Th (s nh danh) trong h cơ s d li u c a huy n ho c liên h v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i tìm s Th trong h cơ s d li u c a các huy n liên quan, b o m s Th ư c nh p vào máy vi tính úng v i s Th c a tr em ó ã ư c c p l n u. i v i trư ng h p i Th thì Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i nh p s Th cũ vào máy vi tính, không ư c c p s Th m i. - Sau khi nh p các thông tin, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i in Th và chuy n Th ã in n y ban nhân dân c p xã. Khi ã nh n ư c Th ã in, y ban nhân dân c p xã ki m tra các thông tin trên t ng Th , ký tên óng d u, ép plastic, c p phát Th cho tr em và ghi vào s theo dõi, qu n lý Th khám ch a b nh. 5. Báo cáo tình hình c p (l n u), c p l i, i Th khám ch a b nh a. Hàng tháng, y ban nhân dân c p xã l p báo cáo tình hình tr em dư i 6 tu i ư c c p (l n u), c p l i, i Th khám ch a b nh g i n Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i theo m u báo cáo t i Ph l c 3 kèm theo Thông tư này. b. Hàng quý, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i l p báo cáo v tình hình c p (l n u), c p l i, i Th khám ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i c a huy n g i n S Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p và báo cáo B Lao ng - Thương binh và Xã h i theo m u báo cáo t i Ph l c 3 kèm theo Thông tư này. III. T CH C TH C HI N 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m: t ch c vi c in phôi Th khám ch a b nh m b o tính th ng nh t v n i dung, hình th c và chuy n n S Lao ng - Thương binh và Xã h i; hư ng d n S Lao ng - Thương binh và Xã h i s d ng ph n m m qu n lý Th ; ph i h p v i các ngành liên quan ki m tra, giám sát công tác c p phát Th và s d ng Th khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i t i các cơ s y t công l p; theo dõi và t ng h p tình hình th c hi n công tác c p phát và s d ng Th khám ch a b nh trên toàn qu c.
  5. 2. y ban nhân dân các c p ch u trách nhi m ch o tri n khai công tác c p phát, qu n lý và s d ng Th khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i t i các cơ s y t công l p t i a phương. y ban nhân dân c p xã ch u trách nhi m ký Th và c p phát Th khám ch a b nh cho tr em. 3. S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m: tham mưu cho y ban nhân dân t nh ch o và tri n khai công tác c p phát, qu n lý và s d ng Th khám ch a b nh; hư ng d n Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i tri n khai công tác c p phát, qu n lý Th khám ch a b nh; ph i h p v i các ngành liên quan giám sát tình hình c p phát Th khám ch a b nh và s d ng Th khám ch a b nh; báo cáo tình hình c p phát, qu n lý và s d ng Th khám ch a b nh t i a phương lên B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 4. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m: tham mưu cho y ban nhân dân huy n ch o và tri n khai công tác c p phát, qu n lý và s d ng Th khám ch a b nh; in các thông tin v tr em vào phôi Th theo danh sách ngh c a y ban nhân dân c p xã g i lên và chuy n Th khám ch a b nh v cho y ban nhân dân c p xã ký và c p phát; theo dõi, t ng h p báo cáo tình hình c p phát và qu n lý Th khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i t i a bàn qu n/huy n/th xã. 5. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 6. Thông tư này thay th Thông tư s 02/2005/TT-DSG TE ngày 10 tháng 6 năm 2005 v vi c hư ng d n vi c c p, qu n lý và s d ng Th khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư TƯ ng, Th tư ng Chính ph , các Phó TTgCP; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c, VP Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Huỳnh Th Nhân - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Y t , S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph , Website B L TBXH; - Các ơn v thu c B L TBXH; - Lưu: Văn thư, C c BVCSTE (3). PH L C 1.
  6. M U TH KHÁM B NH, CH A B NH (Ban hành kèm theo Thông tư s 29/2008/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008) M t trư c M t sau Y BAN NHÂN DÂN XÃ ................. NH NG I U C N CHÚ Ý ------------------------- 1. Th khám b nh, ch a b nh s d ng khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i 6 TH KHÁM B NH, CH A B NH tu i không ph i tr ti n t i các cơ s y t CHO TR EM DƯ I 6 TU I công l p. S : LnnnLnnnL 2. Xu t trình Th khám b nh, ch a b nh khi n khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i 6 H và tên: NGUY N VĂN ANH tu i t i các cơ s y t công l p. Sinh ngày 21 tháng 5 năm 2008 3. Trư ng h p c p c u mà không mang theo Th khám b nh, ch a b nh thì ph i xu t Gi i tính: Nam trình Th này cho cơ s y t công l p 48 gi sau khi tr em nh p vi n. Nơi thư ng trú/sinh s ng:................................ 4. B o qu n, gi gìn c n th n, không cho ngư i khác mư n, không s a ch a, t y xóa ...................................................................... th . H và tên m /cha: Nguy n Th Minh 5. N u làm m t th ph i báo ngay cho y ban nhân dân c p xã nơi ư c hư ng Ngày 15 tháng 6 năm d n, gi i quy t. 2008 CH TNCH 6. Khi thay i nơi c n khai báo t i y Tr n Ti n Thành ban nhân dân c p xã m i ư c i th . Có giá tr s d ng n ngày 21/5/2014 PH L C 2. y ban nhân dân xã, phư ng...... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T Huy n, qu n.................................. NAM T nh, thành ph ............................ c l p - T do - H nh phúc ------------- DANH SÁCH TR EM T 0 n dư i 72 tháng tu i Yêu c u c p (l n u), c p l i và i Th khám b nh, ch a b nh
  7. (Ban hành kèm theo Thông tư s 29/2008/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008) STT H và tên Ngày Gi i Nơi H tên m C p C p i Ghi tháng tính thư ng (cha ho c (l n l i th chú năm sinh trú/nơi ngư i u) ang sinh giám h ) s ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T ng c ng Ghi chú: Th thu c i tư ng nào (c p l n u, c p l i, i Th ) thì tích d u nhân vào c t ó. …, ngày … tháng … năm 200… TM. Y BAN NHÂN DÂN PH L C 3. ơn v ..................... BÁO CÁO TÌNH HÌNH C P, QU N LÝ VÀ S D NG TH KHÁM B NH, CH A B NH CHO TR EM DƯ I 6 TU I (Ban hành kèm theo Thông tư s 29/2008/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008) N i dung S lư ng 1. T ng s tr em dư i 6 tu i (tính n ngày báo cáo) 2. S tr em ư c c p Th khám ch a b nh l n u 3. S tr em ư c c p l i Th khám ch a b nh
  8. 4. S tr em ư c i Th khám ch a b nh 5. S lư t tr dư i 6 tu i ư c khám ch a b nh không ph i tr ti n 6. S tr em sinh trong năm (tính n ngày báo cáo) 7. S tr em sinh trong năm ư c c p Th Khó khăn, thu n l i trong quá trình th c hi n: .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. xu t, ki n ngh (n u có): .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. …, ngày… tháng … năm 200… TH TRƯ NG CƠ QUAN L P BÁO CÁO (Ký tên, óng d u).
Đồng bộ tài khoản