Thông tư 294/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
80
lượt xem
3
download

Thông tư 294/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 294/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 294/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Quèc phßng sè 294/2003/TT­BQP  ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2003 híng dÉn thùc hiÖn  chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi qu©n nh©n, c«ng chøc,  viªn chøc chuyªn m«n qu©n y Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 155/2003/Q§­TTg ngµy 30/7/2003   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  quy  ®Þnh söa  ®æi, bæ sung mét sè   chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh   y tÕ; C¨n cø Th«ng t  liªn tÞch sè  09/2003/TTLT­BYT­BTC­BNV   ngµy 29/9/2003 cña Bé  Y tÕ, Bé  Tµi chÝnh, Bé  Néi vô  híng   dÉn   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   155/2003/Q§­TTg   ngµy   30/7/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   chÕ   ®é   phô   cÊp   ®Æc   thï   ®èi   víi   c«ng   chøc,   viªn chøc ngµnh y tÕ; Bé   Quèc   phßng   híng   dÉn   thùc   hiÖn   trong   qu©n   ®éi   nh  sau: A. §èi tîng ¸p dông 1. Qu©n nh©n, c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n qu©n y  thùc hiÖn nhiÖm vô  trùc chuyªn m«n qu©n y 24/24 giê  liªn  tôc t¹i c¸c c¬  së  kh¸m  bÖnh, ch÷a  bÖnh  trong qu©n   ®éi,  gåm: ­   C¸c   bÖnh   viÖn,   viÖn   cã   giêng   bÖnh   (gäi   chung   lµ  bÖnh viÖn); ­ C¸c ®éi ®iÒu trÞ; ­ C¸c bÖnh x¸, ViÖn Ph¸p y qu©n ®éi; ­ Thêng trùc cÊp cøu t¹i c¸c c¬  quan qu©n y tõ  cÊp S   ®oµn trë lªn. 2. Qu©n nh©n, c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n qu©n y  trùc tiÕp tham gia dËp c¸c æ dÞch vµ  tham gia thêng trùc  chèng dÞch 24/24 giê t¹i c¸c c¬ së do qu©n ®éi qu¶n lý. 3. Qu©n nh©n, c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n qu©n y  trùc tiÕp thùc hiÖn phÉu thuËt, thñ thuËt. B. C¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï I. ChÕ ®é phô cÊp thêng trùc 24/24 giê
  2. 2 Qu©n   nh©n,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   chuyªn   m«n   qu©n   y  thùc hiÖn nhiÖm vô thêng trùc chuyªn m«n qu©n y 24/24 giê  liªn tôc t¹i c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh theo quy ®Þnh  t¹i  ®iÓm 1 Môc A cña Th«ng t nµy  ®îc hëng chÕ   ®é  phô  cÊp  nh sau: 1. C¸c møc phô cÊp thêng trùc: 1.1.   Møc   phô   cÊp   thêng   trùc   theo   møc   b×nh   qu©n   ng­ êi/phiªn trùc ngµy thêng, gåm c¸c møc sau: a) Møc phô cÊp thêng trùc t¹i khu vùc th«ng thêng: ­ Møc 45.000  ®ång/ngêi/phiªn trùc: ¸p dông víi thêng  trùc t¹i c¸c bÖnh viÖn lo¹i A; ­ Møc 35.000  ®ång/ngêi/phiªn trùc: ¸p dông víi thêng  trùc t¹i ViÖn Y häc cæ truyÒn qu©n ®éi; c¸c bÖnh viÖn cßn  l¹i vµ Trung t©m Y häc h¹t nh©n vµ b¶o vÖ phãng x¹; ­ Møc 25.000  ®ång/ngêi/phiªn trùc: ¸p dông víi thêng  trùc t¹i c¸c  ®éi  ®iÒu trÞ; BÖnh x¸ Bé  Tæng tham mu ­ C¬  quan   Bé   Quèc   phßng;   BÖnh   x¸   S  ®oµn   bé   binh   ®ñ   qu©n   vµ  ViÖn Ph¸p y qu©n ®éi; ­ Møc 10.000  ®ång/ngêi/phiªn trùc: ¸p dông víi thêng  trùc t¹i c¸c bÖnh x¸ cßn l¹i vµ  trùc cÊp cøu t¹i c¬  quan   qu©n y tõ cÊp s ®oµn trë lªn. b) Møc phô cÊp thêng trùc t¹i c¸c khu vùc håi søc cÊp  cøu vµ  ch¨m sãc  ®Æc biÖt b»ng 1,5 lÇn møc phô  cÊp thêng  trùc t¹i khu vùc th«ng thêng cña bÖnh viÖn cïng h¹ng nªu  t¹i ®iÓm a. ­ Khu vùc håi søc cÊp cøu gåm: Khoa håi søc cÊp cøu  (kÓ   c¶   bé   phËn   håi   søc   cÊp   cøu   ë   c¸c   khoa   kh¸c);   Khoa  phÉu thuËt g©y mª håi søc; Khoa  ®iÒu trÞ  tÝch cùc; Khoa  cÊp cøu; Khoa chèng ®éc; Trung t©m ®ét quþ. ­ Khu  vùc ch¨m  sãc  ®Æc biÖt  bao gåm:  Khoa  A11 bÖnh  viÖn Trung  ¬ng qu©n  ®éi 108 vµ  BÖnh viÖn  175;  ch¨m sãc  bÖnh nh©n t©m thÇn cÊp tÝnh ë c¸c bÖnh viÖn. 1.2. Møc phô  cÊp thêng trùc vµo ngµy nghØ tiªu chuÈn  hµng tuÇn  (thø  bÈy, chñ  nhËt)  b»ng  1,3 lÇn møc phô  cÊp  trùc ngµy thêng. 1.3.   Møc   phô   cÊp   thêng   trùc   vµo   ngµy   lÔ,   ngµy   TÕt  b»ng 1,8 lÇn møc phô cÊp trùc ngµy thêng. 1.4. C¸ch tÝnh møc phô cÊp: VÝ   dô   1:   B¸c   sÜ   NguyÔn   V¨n   A   c«ng   t¸c   t¹i   khoa   A2  (tim m¹ch) cña bÖnh viÖnñnung ¬ng qu©n  ®éi 108,  ®îc ph©n  c«ng thêng trùc 24/24 giê. Phô  cÊp thêng trùc cña b¸c sÜ  A ®îc hëng nh sau.
  3. 3 ­   Trùc   vµo   ngµy   thêng:  45.000 ®ång. ­   Trùc   vµo   ngµy   thø   b¶y   hoÆc   chñ   nhËt:   58.500   ®ång  (45.000 ®ång  x 1,3). ­ Trùc vµo ngµy lÔ, ngµy TÕt:                  81.000   ®ång (45.000 ®ång  x 1,8). VÝ   dô   2:   B¸c   sÜ   NguyÔn   V¨n   B   c«ng   t¸c   t¹i   khoa   B4  (Håi søc cÊp cøu) cña bÖnh viÖn Trung  ¬ng qu©n  ®éi 108,  ®îc   ph©n  c«ng   thêng  trùc   24/24   giê.  Phô  cÊp  thêng   trùc  cña b¸c sÜ B ®îc hëng nh sau. ­ Trùc vµo ngµy thêng:                         67.500   ®ång (45.000 ®ång  x 1,5). ­   Trùc   vµo   ngµy   thø   b¶y   hoÆc   chñ   nhËt:   87.750   ®ång  (67.500 ®ång  x 1,3). ­   Trùc   vµo   ngµy   lÔ,   TÕt:  121.500 ®ång (67.500 ®ång  x 1,8). 2. ChÕ ®é nghØ bï sau phiªn trùc: Qu©n   nh©n,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   chuyªn   m«n   qu©n   y  thùc hiÖn nhiÖm vô thêng trùc chuyªn m«n qu©n y 24/24 giê  liªn tôc t¹i c¸c c¬  së  kh¸m bÖnh,  ch÷a  bÖnh trong  qu©n  ®éi vµo ngµy thêng hay ngµy nghØ hµng tuÇn ®îc nghØ bï 01  ngµy; vµo ngµy lÔ, ngµy TÕt ®îc nghØ bï 02 ngµy vµ ®îc h­ ëng nguyªn l¬ng. 3. §Þnh møc nh©n lùc trong phiªn trùc 24/24 giê  t¹i  c¸c c¬ së ®iÒu trÞ:  §Þnh møc nh©n lùc trong phiªn trùc 24/24 giê   ®èi víi  tõng c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh nh Phô lôc kÌm theo Th«ng  t nµy.  §©y lµ  sè  lîng ngêi thêng trùc b×nh qu©n tèi  ®a cho  mçi   c¬   së   kh¸m   bÖnh,   ch÷a   bÖnh.   Khi   cã   sù   thay   ®æi   vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô  hoÆc t¨ng, gi¶m sè  gi êng bÖnh sÏ   ®îc  xem xÐt  ®iÒu chØnh  l¹i sè  lîng  ngêi thêng  trùc  cho phï  hîp. II. ChÕ ®é phô cÊp chèng dÞch 1. Møc phô cÊp trùc tiÕp tham gia dËp dÞch: Qu©n   nh©n,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   chuyªn   m«n   qu©n   y  trùc tiÕp tham gia dËp æ dÞch theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2  Môc A cña Th«ng t   nµy  ®îc hëng phô  cÊp chèng dÞch, møc  phô cÊp tÝnh theo ngµy thùc tÕ tham gia nh sau:
  4. 4 1.1. Møc 60.000 ®ång/ngµy/ngêi: ¸p dông ®èi víi nh÷ng  ngêi trùc tiÕp tham gia dËp æ dÞch tèi nguy hiÓm nh: BÖnh  t¶, BÖnh dÞch h¹ch, BÖnh Sèt vµng; Viªm  ®êng h« hÊp cÊp  do vi rót (SARS), Sèt rÐt, Ebola, Sèt xuÊt huyÕt vµ  mét  sè   bÖnh   truyÒn   nhiÔm   g©y   dÞch   cha   râ   nguyªn   nh©n   theo  c«ng bè cña Bé Y tÕ. 1.2.  Møc 30.000   ®ång/ngµy/ngêi:  ¸p dông   ®èi  víi  c¸c  lo¹i dÞch kh¸c. Trêng hîp thêi gian thùc tÕ  lµm viÖc díi 4 giê/ngµy  th× chØ ®îc hëng 1/2 møc phô cÊp trªn. 2. ChÕ ®é phô cÊp thêng trùc chèng dÞch 24/24 giê: 2.1. Møc phô cÊp 40.000 ®ång/ngêi/phiªn trùc: ¸p dông  ®èi víi  qu©n nh©n, c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n qu©n  y tham gia thêng trùc chèng dÞch 24/24 giê vµo ngµy thêng  t¹i c¸c c¬  së  do qu©n  ®éi qu¶n lý  vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ   chuyªn m«n, kü thuËt ®èi víi vïng cã dÞch. NÕu thêng trùc vµo ngµy nghØ (thø b¶y, chñ  nhËt) th×  møc phô  cÊp b»ng 1,3 lÇn møc phô  cÊp thêng trùc ngµy th­ êng; nÕu thêng trùc vµo ngµy lÔ, ngµy TÕt th× møc phô cÊp  b»ng 1,8 lÇn møc phô cÊp thêng trùc ngµy thêng. 2.2. ChÕ ®é nghØ bï:  Qu©n   nh©n,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   chuyªn   m«n   qu©n   y  thùc   hiÖn  nhiÖm   vô   thêng   trùc   chèng   dÞch   24/24  giê  vµo  ngµy thêng hay ngµy nghØ hµng tuÇn  ®îc nghØ bï  01 ngµy;  vµo   ngµy   lÔ,   ngµy   TÕt   ®îc   nghØ   bï   02   ngµy   vµ   ®îc   hëng  nguyªn l¬ng. III. ChÕ ®é phô cÊp phÉu thuËt, thñ thuËt Qu©n   nh©n,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   chuyªn   m«n   qu©n   y  trùc tiÕp thùc hiÖn phÉu thuËt, thñ  thuËt theo quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm 3 Môc A cña Th«ng t nµy  ®îc hëng møc phô  cÊp nh  sau: 1. Møc phô cÊp phÉu thuËt: §¬n vÞ tÝnh: §ång §èi tîng Møc phô cÊp (®ång/ca/phÉu thuËt) Lo¹i ®Æc  Lo¹i 1 Lo¹i 2 Lo¹i 3 biÖt Ngêi mæ chÝnh,  g©y  70.000 35.000 25.000 20.000 mª, ch©m tª chÝnh. Ngêi phô mæ vµ ngêi  50.000 25.000 20.000 12.000 phô   g©y   mª,   ch©m 
  5. 5 tª. Ngêi gióp viÖc phÉu  30.000 20.000 12.000 6.000 thuËt. Danh   môc   ph©n   lo¹i   phÉu   thuËt   thùc   hiÖn   theo   QuyÕt   ®Þnh sè 1904/1998/Q§­BYT ngµy 10/8/1998 cña Bé trëng Bé Y  tÕ  ban hµnh Danh môc phÉu thuËt, thñ  thuËt (khi v¨n b¶n  nµy   cã   bæ   sung,   söa   ®æi   sÏ   thùc   hiÖn   theo   v¨n   b¶n   bæ   sung, söa ®æi ®ã). ­ §èi víi danh môc phÉu thuËt lo¹i IA, IB vµ  IC  ®îc  hëng møc phô cÊp phÉu thuËt lo¹i I theo quy ®Þnh trªn. ­ §èi víi danh môc phÉu thuËt lo¹i IIA, IIB vµ IIC ®­ îc   hëng   møc   phô   cÊp   phÉu   thuËt   lo¹i   II   theo   quy   ®Þnh  trªn. 2. Phô cÊp thñ thuËt: 2.1.   Nh÷ng   trêng   hîp   tríc   ®©y   ph¶i   lµm   phÉu   thuËt,  nay chuyÓn sang h×nh thøc thñ  thuËt th×   ® îc hëng phô  cÊp  b»ng 1/3 møc phô cÊp phÉu thuËt cïng lo¹i. 2.2. Khi Bé Y tÕ quy ®Þnh danh môc thñ thuËt ®îc hëng  phô   cÊp   b»ng   1/3   møc   phô   cÊp   phÉu   thuËt   cïng   lo¹i   th×  thùc hiÖn theo quy ®Þnh ®ã. C. Kinh phÝ chi tr¶ vµ Tæ chøc thùc hiÖn 1. Kinh phÝ chi tr¶: Kinh phÝ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi  c¸c c¬  së  kh¸m  bÖnh, ch÷a  bÖnh  do ng©n  s¸ch quèc phßng  chi tr¶.  §èi víi c¸c ca mæ dÞch vô  vµ  b¶o hiÓm y tÕ  th×  kho¶n   kinh phÝ chi tr¶ phô cÊp phÉu thuËt, thñ thuËt ®îc lÊy tõ  nguån thu dÞch vô hoÆc do c¬ quan b¶o hiÓm y tÕ chi tr¶.  §èi   víi   c¸c   c¬   së   kh¸m   bÖnh,   ch÷a   bÖnh   thuéc   c¸c   doanh nghiÖp cã  thÓ  ¸p dông chÕ   ®é  phô  cÊp híng dÉn t¹i  Th«ng t nµy, nhng ph¶i tù lo nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn.  2. H×nh thøc chi tr¶: ­ Phô  cÊp thêng trùc, phÉu thuËt, thñ  thuËt tr¶ theo  kú l¬ng hµng th¸ng. ­ Phô cÊp chèng dÞch chi tr¶ ngay sau khi dËp dÞch. 3. HiÖu lùc vµ tr¸ch nhiÖm thi hµnh: Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  166/2002/Q§­BQP ngµy 
  6. 6 18/11/2002 cña Bé  trëng Bé  Quèc phßng vÒ  chÕ   ®é  båi d ìng  ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn qu©n y lµm nhiÖm vô  trùc t¹i  c¸c c¬ së ®iÒu trÞ trong qu©n ®éi.  ChÕ ®é phô cÊp ®Æc thï híng dÉn trong Th«ng t nµy ®îc  ¸p dông thùc hiÖn kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003. Côc trëng Côc Tµi chÝnh Bé  Quèc phßng, Côc trëng Côc  Qu©n y Tæng côc HËu cÇn vµ  ChØ huy c¸c  ®¬n vÞ  cã  tr¸ch  nhiÖm thùc hiÖn Th«ng t nµy.
  7. 7 Phô lôc §Þnh møc phiªn trùc 24/24 giê ®èi víi c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh trong qu©n ®éi Sè Tªn ®¬n vÞ Sè lîng  thø  ngêi trùc tù 1 BÖnh viÖn Trung ¬ng qu©n ®éi 108 88 2 BÖnh viÖn 103 83 3 ViÖn báng Quèc gia 23 4 BÖnh viÖn 175 80 5 ViÖn Y häc cæ truyÒn qu©n ®éi 28 6 BÖnh viÖn 354 35 7 BÖnh viÖn 105 35 8 BÖnh viÖn 87 28 9 BÖnh viÖn  91 Qu©n khu I 20 10 BÖnh viÖn 110 Qu©n khu I 28 11 BÖnh viÖn 6 Qu©n khu II 12 12 BÖnh viÖn 109 Qu©n khu II 28 13 BÖnh viÖn 5 Qu©n khu III 17 14 BÖnh viÖn 7 Qu©n khu III 28 15 BÖnh viÖn  4 Qu©n khu IV 28 16 BÖnh viÖn 268 Qu©n khu IV 12 17 BÖnh viÖn 13 Qu©n khu V 14 18 BÖnh viÖn 17 Qu©n khu V 35 19 BÖnh viÖn 7A Qu©n khu VII 28 20 BÖnh viÖn 7B  Qu©n khu VII 12 21 BÖnh viÖn 120 Qu©n khu IX 12 22 BÖnh viÖn 121 Qu©n khu IX 28 23 BÖnh viÖn 145 Qu©n ®oµn I 10 24 BÖnh viÖn  43  Qu©n ®oµn II 10 25 BÖnh viÖn 211 Qu©n ®oµn III 21 26 BÖnh viÖn  4 Qu©n ®oµn IV 10 27 ViÖn Y häc H¶i qu©n 14 28 ViÖn Y häc Hµng kh«ng 14 29 BÖnh viÖn Binh ®oµn 16 9 30 Trung   t©m   Y  häc  h¹t  nh©n   vµ  b¶o  vÖ  2 phãng x¹ 31 Khoa kh¸m bÖnh ®a khoa H¶i qu©n 7 32 ViÖn Ph¸p y qu©n ®éi 2 33 BÖnh x¸ Bé  Tæng tham mu ­ C¬  quan Bé  3 Quèc phßng 34 §éi ®iÒu trÞ Vïng 4 H¶i qu©n 5 35 §éi ®iÒu trÞ Vïng 5 H¶i qu©n 4 36 BÖnh x¸ S ®oµn bé binh ®ñ qu©n 5 37 C¸c bÖnh x¸ cßn l¹i 2
  8. 8 38 Trùc   cÊp   cøu   t¹i   qu©n   y   tõ   cÊp   S  1 ®oµn trë lªn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản