Thông tư 299/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
92
lượt xem
4
download

Thông tư 299/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 299/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với quân nhân quy định tại Nghị định số 89/2003/NĐ-CP ngày 5/8/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 299/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

  1. T h«ng t   cña Bé Quèc Phßng sè 299/2003/TT­BQP  ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn  chÕ ®é nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe ®èi víi  qu©n nh©n quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 89/2003/N§­CP  ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2003 cña ChÝnh Phñ C¨n cø quy  ®Þnh Kho¶n 3 §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh sè  89/N§­CP   ngµy 5/8/2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi bæ sung mét   sè ®iÒu cña §iÒu lÖ b¶o hiÓm x∙ héi ®èi víi sÜ quan, qu©n   nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, binh sÜ Qu©n ®éi nh©n d©n   vµ  C«ng an nh©n d©n ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  45/CP   ngµy 15/7/1995 cña ChÝnh phñ; Sau khi thèng nhÊt víi Bé   Lao   ®éng   Th¬ng   binh   vµ   x∙   héi   (t¹i   C«ng   v¨n   sè   4178/L§TBXH­BHXH   ngµy   24/11/2003)   vµ   Bé   Tµi   chÝnh   (t¹i   C«ng v¨n sè 11265 TC/HCSN ngµy 29/10/2003), Bé Quèc phßng   híng   dÉn   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   nghØ   dìng   søc,   phôc   håi   søc   kháe ®èi víi sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan   binh sÜ nh sau: I. §èi tîng ¸p dông §èi tîng ¸p dông chÕ   ®é  nghØ dìng søc, phôc håi søc  kháe quy  ®Þnh  t¹i  Kho¶n  3 §iÒu  1 NghÞ   ®Þnh  sè  89/N§­CP  trong qu©n ®éi gåm: 1. SÜ quan 2. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp. 3. H¹ sÜ quan, binh sÜ. II. §iÒu kiÖn, thêi gian vµ møc hëng 1. §iÓu kiÖn hëng a. SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp hµng n¨m ®îc nghØ  dìng søc, phôc håi søc kháe khi cã mét trong ba ®iÒu kiÖn  sau: a.1. Cã   ®ñ  3 n¨m  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi trë  lªn mµ  bÞ   suy gi¶m søc kháe. a.2.  Sau  khi  ®iÒu  trÞ  néi  tró  hoÆc  ngo¹i  tró   do  èm  ®au, tai n¹n lao  ®éng, bÖnh nghÒ  nghiÖp mµ  cha phôc håi  søc kháe.
  2. a.3. N÷ qu©n nh©n hëng l¬ng yÕu søc kháe sau khi nghØ  thai s¶n. b. H¹  sÜ  quan, binh sÜ  thuéc diÖn h ëng sinh ho¹t phÝ  ®îc nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe khi cã mét trong hai  ®iÒu kiÖn sau: b.1.  BÞ  tai  n¹n lao   ®éng,  sau khi   ®iÒu  trÞ  tai  n¹n  lao ®éng mµ søc kháe cha phôc håi. b.2. BÞ  m¾c bÖnh nghÒ  nghiÖp, sau khi  ®iÒu trÞ  bÖnh   nghÒ nghiÖp mµ søc kháe cha håi phôc. 2. Thêi gian nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe. a. SÜ  quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp cã  mét trong ba  ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm a Kho¶n 1 Môc II nªu trªn th×   ®îc nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe tõ  05  ®Õn 10 ngµy  trong  mét  n¨m  t¹i   ®¬n  vÞ  (tÝnh  c¶ ngµy  nghØ hµng tuÇn,  ngµy   nghØ   lÔ,   ngµy   ®i   vµ   vÒ   nÕu   nghØ   t¹i   c¬   së   tËp  trung), tïy thuéc vµo møc ®é suy gi¶m søc kháe cña ®èi t­ îng. b. H¹ sÜ quan, binh sÜ sinh ho¹t phÝ cã mét trong hai  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu b kho¶n 1. Môc II nªu trªn  th×   ®îc nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe   tõ  05  ®Õn 10  ngµy   trong   mét   n¨m   t¹i   ®¬n   vÞ   (tÝnh   c¶   ngµy   nghØ   hµng  tuÇn,  ngµy  nghØ lÔ), tïy thuéc  vµo møc  ®é  suy  gi¶m  søc  kháe cña ®èi tîng. c. Thêi gian nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe kh«ng  bÞ  trõ  vµo thêi gian nghØ phÐp hµng n¨m vµ   ®îc hëng tiÒn  l¬ng (®èi víi sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp) hoÆc sinh   ho¹t phÝ (®èi víi h¹ sÜ quan, binh sÜ). 3. Møc chi phÝ nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe a. §èi víi sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp: ­ Møc chi phÝ  80.000  ®ång/ngµy/ngêi, ¸p dông  ®èi víi  ngêi nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe t¹i c¸c  ®oµn an d­ ìng trong vµ  ngoµi qu©n  ®éi hoÆc c¸c c¬  së  tËp trung do  ®¬n   vÞ   tæ  chøc.   Møc   chi   nµy   bao   gåm:   ¨n,   ë,   ®i   l¹i   vµ  thuèc ch÷a bÖnh th«ng thêng. ­   Møc   50.000   ®ång/ngµy/ngêi,   ¸p   dông   ®èi   víi   ngêi  nghØ dìng  søc,  phôc håi søc kháe t¹i gia  ®×nh  hoÆc  t¹i  ®¬n vÞ; n÷ qu©n nh©n sau khi nghØ thai s¶n. b.   §èi   víi   h¹   sÜ   quan,   binh   sÜ:   Møc   chi   30.000   ®ång/ngµy/ngêi   ®Ó  bæ   sung  vµo  b÷a  ¨n   hµng  ngµy   t¹i   ®¬n   vÞ. III. Tæ chøc thùc hiÖn
  3. 1. Tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ cÊp Trung ®oµn vµ t ¬ng ®¬ng  trë lªn a. §Ó  thùc hiÖn chÕ   ®é  c«ng b»ng, hîp lý, c¨n cø vµo  quy ®Þnh t¹i c¸c Môc I, II nªu trªn, Thñ tr ëng ®¬n vÞ cÊp  Trung   ®oµn  vµ  t¬ng  ®¬ng  trë  lªn,  nÕu trùc tiÕp qu¶n  lý  qu©n nh©n, chØ  ®¹o c¸c c¬  quan chøc n¨ng; chÝnh s¸ch tµi  chÝnh,  C¸n bé, Qu©n lùc do c¬  quan  ChÝnh s¸ch  chñ  tr×,  phèi hîp víi c¬  quan Qu©n y, Héi  ®ång qu©n nh©n, Héi phô  n÷  (nÕu cã) xem xÐt, quyÕt  ®Þnh nh÷ng qu©n nh©n  ®ñ   ®iÒu  kiÖn nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe nh sau: ­ Trªn c¬  së  kh¸m søc kháe  ®Þnh kú  hµng n¨m t¹i  ®¬n  vÞ   ®Ó  x¸c  ®Þnh nh÷ng ngêi cã   ®ñ  3 n¨m  ®ãng b¶o hiÓm x∙  héi trë  lªn bÞ  suy gi¶m søc kháe cÇn ph¶i nghØ dìng søc,  phôc håi søc kháe. ­ C¨n  cø vµo  hå  s¬  bÖnh  ¸n,  ý  kiÕn  cña  c¬  së  y tÕ  ®iÒu trÞ   ®Ó  x¸c  ®Þnh nh÷ng qu©n nh©n sau khi  ®iÒu trÞ  do  èm  ®au, tai n¹n lao  ®éng,  bÖnh  nghÒ  nghiÖp  mµ  søc  kháe  cßn yÕu cÇn nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe. ­ §èi víi n÷  sÜ  quan, n÷  qu©n nh©n chuyªn nghiÖp sau  khi nghØ thai s¶n (hoÆc sÈy thai) th× Héi ®ång qu©n nh©n,   Héi phô n÷ (nÕu cã) xem xÐt, quyÕt ®Þnh. b. Thñ  trëng  ®¬n vÞ  cÊp trung  ®oµn vµ  t¬ng  ®¬ng trë  lªn   ký   danh   s¸ch   qu©n   nh©n   cña   ®¬n   vÞ   ®Ò   nghÞ   trî   cÊp  nghØ   dìng   søc,   phôc   håi   søc   kháe   trong   n¨m   göi   phßng   (ban) ChÝnh s¸ch ®Çu mèi Bé Quèc phßng. Trëng phßng (ban)  ChÝnh s¸ch xÐt duyÖt, b¸o c¸o thñ  trëng Côc ChÝnh trÞ  ký  quyÕt   ®Þnh   chung   cho   qu©n   nh©n   ®¬n   vÞ   ®ã.   Trªn   c¬   së  quyÕt  ®Þnh cña Thñ  trëng Côc chÝnh trÞ, c¨n cø vµo danh  s¸ch, c¸c  ®¬n vÞ  cÊp tiÒn, tæ chøc cho qu©n nh©n nghØ d­ ìng søc, phôc håi søc kháe (mÉu sè 01/BHXH­DS kÌm theo). ­ C¸c  ®¬n vÞ  chñ   ®éng liªn hÖ  víi c¸c  ®oµn an dìng  trong qu©n ®éi ®Ó tæ chøc cho ®èi t îng cã nhu cÇu ®i nghØ  dìng søc, phôc håi søc kháe. c. Trêng hîp ®¬n vÞ kh«ng chi hÕt sè kinh phÝ ®îc cÊp  trong n¨m cho chÕ ®é nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe th×  sè  tiÒn cßn l¹i  ®îc chuyÓn sang n¨m sau, nÕu chi vît qu¸  th×  kh«ng  ®îc cÊp bï  mµ  ph¶i trÝch bæ sung tõ  nguån quü  cña ®¬n vÞ. d.   Hµng   n¨m,   ®¬n   vÞ   cã   tr¸ch   nhiÖm   quyÕt   to¸n   kinh  phÝ   nghØ   dìng   søc,   phôc   håi   søc   kháe   víi   c¬   quan   Tµi  chÝnh cÊp trªn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Tr¸ch nhiÖm cña B¶o hiÓm x∙ héi Qu©n ®éi a. Côc chÝnh s¸ch ­ Tæng côc ChÝnh trÞ: Chñ  tr×, phèi hîp víi Côc Tµi chÝnh ­ Bé  Quèc phßng  lËp   dù   to¸n   kinh   phÝ   nghØ   dìng   søc,   phôc   håi   søc   kháe  hµng n¨m víi B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam trªn c¬ së kÕ ho¹ch  
  4. thu b¶o hiÓm x∙ héi cña Bé  Quèc phßng. C¨n cø vµo kinh  phÝ   ®Ó  thùc hiÖn nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe do B¶o  hiÓm x∙ héi ViÖt Nam cÊp cho Bé Quèc phßng (kh«ng vît qu¸  0,6% tæng  quü  tiÒn  l¬ng  thùc   ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi hµng  n¨m cña qu©n ®éi, ®îc trÝch trong nguån 5% tÝnh trªn tæng  quü  tiÒn l¬ng thùc  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi cña qu©n  ®éi chi  cho 3 chÕ   ®é   èm  ®au, thai s¶n, tai n¹n lao  ®éng vµ  bÖnh  nghÒ  nghiÖp), c¨n cø vµo kÕ  ho¹ch thu b¶o hiÓm x∙ héi vµ  t×nh h×nh cô  thÓ  cña c¸c  ®¬n vÞ   ®Çu mèi Bé  Quèc phßng,  côc chÝnh s¸ch chñ  tr×, phèi hîp víi Côc Tµi chÝnh ­ Bé  Quèc phßng ph©n bæ kinh phÝ  nghØ dìng søc, phôc håi søc  kháe, híng dÉn chØ  ®¹o c¸c  ®¬n vÞ   ®Çu mèi Bé  Quèc phßng  t¹m øng kinh phÝ  nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe  ®Ó   ®¬n  vÞ  chñ   ®éng tæ chøc cho qu©n nh©n,  c«ng nh©n viªn  chøc  quèc phßng vµ  lao  ®éng hîp  ®ång nghØ dìng søc, phôc håi  søc kháe, chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña  Bé  Quèc phßng thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc tæ chøc  thùc hiÖn chÕ ®é nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe cña c¸c  ®¬n vÞ. b. Côc Tµi chÝnh ­ Bé Quèc phßng ­ TiÕp nhËn vµ  qu¶n lý  nguån kinh phÝ  nghØ dìng søc,  phôc håi søc kháe  theo   ®óng quy  ®Þnh qu¶n  lý  tµi chÝnh  hiÖn hµnh. ­   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Côc   ChÝnh   s¸ch   –   Tæng   Côc  chÝnh trÞ  chØ  ®¹o, qu¶n lý  viÖc quyÕt to¸n kinh phÝ  nghØ  dìng søc, phôc håi søc kháe hµng n¨m víi c¸c  ®¬n vÞ   ®Çu  mèi Bé  Quèc phßng vµ  víi B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam theo  ®óng nguyªn t¾c, chÕ   ®é  tµi chÝnh, b¶o  ®¶m kÞp thêi,  ®Çy  ®ñ quyÒn lîi cho ngêi ®îc hëng. IV. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. 2. Nh÷ng híng dÉn vÒ  viÖc thùc hiÖn chÕ   ®é  nghØ d ìng  søc, phôc håi søc kháe  ®èi víi sÜ  quan, qu©n nh©n chuyªn  nghiÖp, h¹  sÜ  quan, binh sÜ  tr¸i víi Th«ng t nµy  ®Òu b∙i  bá. Trong   qu¸   tr×nh   tæ   chøc   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,  c¸c  ®¬n vÞ  kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Quèc Phßng  ®Ó  nghiªn  cøu, gi¶i quyÕt.
  5. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè: 01/BHXH­DS §¬n vÞ ®Çu mèi BQP Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §¬n  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh Phóc vÞ: .............. .... Danh s¸ch ®Ò nghÞ trî cÊp nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe tõ Quü BHXH §ît.... N¨m..... STT Hä tªn CÊp bËc,  Thêi gian  T×nh tr¹ng  Møc trî cÊp (®ång) Ngêi nhËn tiÒn  chøc vô ®ãng BHXH søc kháe ký Sè ngµy Møc  Tæng sè  tiÒn tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tæng  céng C¬ quan Tµi chÝnh C¬ quan chÝnh s¸ch Thñ trëng ®¬n vÞ
  6. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản