Thông tư 31/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
69
lượt xem
3
download

Thông tư 31/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 31/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2003/NĐ-CP ngày 13/10/2003 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 31/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   3 1 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 2   t h ¸ n g   4   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 118/2003/N§­CP  ngµy 13/10/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm C¨n cø LuËt kinh doanh b¶o hiÓm sè  24/2001/QH10 ngµy   9/12/2000 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   2/7/2002; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14/11/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña   Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   118/2003/N§­CP   ngµy   13/10/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong   lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng ®iÒu chØnh vµ ph¹m vi ¸p dông 1.1.   Xö   ph¹t   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  kinh doanh b¶o hiÓm ®îc ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n, c¬ quan,  tæ chøc (sau ®©y gäi chung lµ "c¸ nh©n, tæ chøc") cã hµnh  vi cè   ý  hoÆc v«  ý  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  ho¹t  ®éng kinh doanh b¶o hiÓm mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m  vµ   theo   qui   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ph¶i   bÞ   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh.  1.2. Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi:  a)   C¸   nh©n,   tæ   chøc   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm quy ®Þnh t¹i Ch ¬ng II,  NghÞ   ®Þnh sè  118/2003/N§­CP ngµy 13/10/2003 (gäi t¾t lµ  NghÞ ®Þnh sè 118/2003/N§­CP).   b) C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi ho¹t ®éng trªn l∙nh thæ  ViÖt   Nam   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  kinh doanh b¶o hiÓm qui  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh 118/2003/N§­ CP, trõ trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc   tham gia cã qui ®Þnh kh¸c.
 2. 2 2.   ViÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  kinh doanh b¶o hiÓm ph¶i tu©n theo c¸c quy  ®Þnh chung vÒ  xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   nªu   t¹i   Ph¸p   lÖnh   xö   lý   vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   2/7/2002   (gäi   t¾t   lµ   Ph¸p   lÖnh),  NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 (gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP) vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan. 3.  Trong  trêng  hîp hµnh  vi vi  ph¹m cã   dÊu hiÖu  cÊu  thµnh   téi   ph¹m   th×   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh lËp hå  s¬  chuyÓn cho c¬  quan cã  thÈm quyÒn  ®Ó  ®iÒu tra, gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. TiÒn ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh   doanh b¶o hiÓm thu ®îc ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc qua  tµi kho¶n më t¹i Kho b¹c Nhµ níc. ChÕ ®é qu¶n lý biªn lai  thu   tiÒn   ph¹t   vµ   tiÒn   nép   ph¹t   thùc   hiÖn   theo   c¸c   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. II. NGUY£N T¾C X¸C §ÞNH THÈM QUYÒN Xö PH¹T 1. ChØ nh÷ng ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh   chÝnh   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   25   NghÞ   ®Þnh   sè   118/2003/N§­CP  míi   cã   thÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm, víi h×nh thøc  vµ  møc ph¹t trong ph¹m vi thÈm quyÒn quy  ®Þnh. Kh«ng  ®îc  phÐp t¸ch  mét  vi ph¹m  thµnh  nhiÒu  vi ph¹m  nhá  hoÆc  gép  nhiÒu vi ph¹m nhá thµnh mét vi ph¹m lín h¬n nh»m môc ®Ých  thay ®æi thÈm quyÒn xö ph¹t. 2. Trong qu¸ tr×nh thanh tra, kiÓm tra, nÕu ph¸t hiÖn   cã  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm  nhng kh«ng thuéc thÈm quyÒn xö ph¹t cña m×nh, c¸c c¬ quan   chøc n¨ng ph¶i chuyÓn giao hå s¬ vi ph¹m cho ngêi cã thÈm  quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kinh   doanh b¶o hiÓm ®Ó xem xÐt, xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh sè 118/2003/N§­CP. 3. Trong trêng hîp hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc  thÈm quyÒn xö  ph¹t cña nhiÒu ngêi th×  ngêi  ®Çu tiªn thô  lý vô viÖc sÏ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t.   4.   Trong   trêng   hîp,   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   thuéc   thÈm   quyÒn xö  ph¹t cña mét ngêi th×  ngêi  ®ã  sÏ  ra mét quyÕt  ®Þnh   xö   ph¹t   chung,   nhng   ph¶i   ghi   râ   tõng   hµnh   vi   vi  ph¹m, h×nh thøc vµ møc xö ph¹t ®èi víi tõng hµnh vi.   5. Trong trêng hîp, mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m cã   thÓ  bÞ  xö  lý  theo h×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t kh«ng thuéc  thÈm quyÒn hoÆc vît qu¸ thÈm quyÒn cña ngêi  xö  ph¹t th× 
 3. 3 ngêi  ®ã  ph¶i chuyÓn toµn bé  hå  s¬  lªn cÊp cã  thÈm quyÒn  ®Ó  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc,  kÓ tõ ngµy lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh.  6.  ThÇm quyÒn  xö   ph¹t cña  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n  cÊp tØnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, Ch¸nh thanh   tra së  Tµi chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm theo quy ®Þnh t¹i §iÒu   25   NghÞ   ®Þnh   sè   118/2003/N§­CP   ®îc   quy   ®Þnh   cô   thÓ   nh  sau: 6.1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 70 triÖu ®ång; c) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 6 §iÒu 5, kho¶n 4 §iÒu 6,  ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu  8,  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 9,  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 10,  ®iÓm a   kho¶n 2 §iÒu 11, kho¶n 3 §iÒu 15, ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 17,   kho¶n 2 §iÒu 18 cña NghÞ ®Þnh sè 118/2003/N§­CP. 6.2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20 triÖu ®ång. c)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 6 §iÒu 5, kho¶n 4 §iÒu 6,  ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu  8,  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 9,  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 10,  ®iÓm a   kho¶n 2 §iÒu 11, kho¶n 3 §iÒu 15, ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 17,   kho¶n 2 §iÒu 18 cña NghÞ ®Þnh sè 118/2003/N§­CP. 6.3. Ch¸nh thanh tra Së Tµi chÝnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20 triÖu ®ång. c)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 6 §iÒu 5, kho¶n 4 §iÒu 6,  ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu  8,  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 9,  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 10,  ®iÓm a   kho¶n 2 §iÒu 11, kho¶n 3 §iÒu 15, ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 17,   kho¶n 2 §iÒu 18 cña NghÞ ®Þnh sè 118/2003/N§­CP. III. ¸P DôNG H×NH THøC Xö PH¹T 1. Ngêi ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t ph¶i c¨n cø vµo møc ®é,  tÝnh chÊt cña hµnh vi vi ph¹m  ®îc quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II  NghÞ   ®Þnh   sè   118/2003/N§­CP   ®Ó   quyÕt   ®Þnh   viÖc   ¸p   dông  h×nh thøc xö ph¹t phï hîp. 
 4. 4 2. ViÖc ¸p dông møc ph¹t tiÒn, kÓ c¶ khi vËn dông c¸c  t×nh   tiÕt  gi¶m   nhÑ,   t×nh   tiÕt  t¨ng   nÆng,   ®Òu   kh«ng   ® îc  thÊp h¬n hoÆc vît qu¸ khung ph¹t tiÒn ®∙ quy ®Þnh. 3. Møc tiÒn ph¹t cô thÓ do ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t  quyÕt   ®Þnh   trong   tõng   trêng   hîp   c¨n   cø   vµo   khung   tiÒn  ph¹t  ®îc quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  118/2003/N§­CP, tÝnh  chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m   vµ   chñ   thÓ   thùc   hiÖn   hµnh   vi   vi   ph¹m.    4. Møc tèi thiÓu cña khung ph¹t tiÒn  ®îc ¸p dông  ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh lÇn ®Çu, do lçi v« ý vµ cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Ph¸p lÖnh. 5. ViÖc x¸c  ®Þnh møc trung b×nh cña khung tiÒn ph¹t   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   24   NghÞ   ®Þnh   sè  134/2003/N§­CP. 6. Møc tèi ®a cña khung ph¹t tiÒn ®îc ¸p dông ®èi víi  hµnh vi vi ph¹m cã nhiÒu t×nh tiÕt t¨ng nÆng quy ®Þnh t¹i  §iÒu 9 cña Ph¸p lÖnh.  7.  ChØ  ®îc  ¸p dông  mét trong  hai  h×nh thøc  xö  ph¹t  chÝnh lµ  c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn  ®èi víi mét hµnh vi vi  ph¹m hµnh chÝnh. 8.  C¸c h×nh  thøc  xö  ph¹t  bæ sung  kh«ng  ®îc ¸p dông  ®éc lËp mµ ph¶i ¸p dông kÌm theo h×nh thøc xö ph¹t chÝnh. IV. THñ TôC Xö PH¹T 1. Thñ  tôc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  kinh doanh b¶o hiÓm  ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy  ®Þnh t¹i  Ch¬ng IV NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP. C¸c mÉu biªn b¶n vµ  quyÕt ®Þnh sö dông trong xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong   lÜnh vùc kinh  doanh  b¶o hiÓm ban hµnh  kÌm  theo  Th«ng t  nµy.   2. Do tÝnh chÊt  ®Æc thï  cña ho¹t  ®éng kinh doanh b¶o  hiÓm nªn: 2.1. Thñ  tôc xö  ph¹t  ®¬n gi¶n theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  54 cña Ph¸p lÖnh vµ  §iÒu 19 NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP  sÏ  kh«ng ¸p dông  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong   lÜnh   vùc   kinh   doanh   b¶o   hiÓm.     Mäi   trêng   hîp   xö  ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kinh   doanh   b¶o  hiÓm  ®Òu ph¶i c¨n cø trªn biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh do  c¬  quan vµ  ngêi cã  thÈm quyÒn lËp theo néi dung vµ  h×nh  thøc do ph¸p luËt quy ®Þnh. 2.2.   Thêi   h¹n   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm ¸p dông theo qui  
 5. 5 ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4 vµ  kho¶n 5, §iÒu 21  cña NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP.  3. ViÖc cìng chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m   hµnh   chÝnh   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   66   vµ  §iÒu 67 cña Ph¸p lÖnh.  V. HµNH VI VI PH¹M Mét   sè   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  118/2003/N§­CP ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 1. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông giÊy phÐp  thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng, giÊy phÐp  ®Æt v¨n phßng  ®¹i diÖn  (sau ®©y gäi t¾t lµ “giÊy phÐp”) theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5  NghÞ ®Þnh sè 118/2003/N§­CP 1.1. Kh«ng c«ng bè  hoÆc c«ng bè  sai sù  thËt néi dung  ho¹t ®éng theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan lµ  viÖc   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   doanh   nghiÖp   m«i   giíi   b¶o  hiÓm kh«ng tu©n thñ  quy  ®Þnh vÒ   ®¨ng b¸o nh÷ng néi dung  chñ  yÕu cña giÊy phÐp theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 8  NghÞ   ®Þnh   sè   42/2001/N§­CP   cña   ChÝnh   phñ   ngµy   1/8/2001  quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   kinh  doanh b¶o hiÓm.   1.2. Kh«ng ho¹t  ®éng sau 12 th¸ng kÓ  tõ  ngµy  ®îc cÊp  giÊy phÐp lµ  viÖc doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«ng tiÕn hµnh  bÊt   kú   ho¹t   ®éng   nµo   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   60  LuËt kinh doanh b¶o hiÓm; doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm  kh«ng   tiÕn   hµnh   bÊt   kú   ho¹t   ®éng   nµo   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 90 LuËt kinh doanh b¶o hiÓm. 1.3.  ChËm  c«ng  bè  so víi  thêi h¹n  qui  ®Þnh  c¸c  néi  dung   thay   ®æi   theo   quy   ®Þnh   lµ   viÖc   sau   30   ngµy   kÓ   tõ  ngµy   ®îc   Bé   Tµi   chÝnh   chÊp   thuËn   viÖc   thay   ®æi,   doanh  nghiÖp b¶o hiÓm vÉn cha c«ng bè  c¸c néi dung thay  ®æi  ®∙  ®îc chÊp thuËn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  1.4.   Kinh   doanh   hoÆc   ho¹t   ®éng   kh«ng   ®óng   víi   néi   dung ghi trong giÊy phÐp lµ  viÖc doanh nghiÖp b¶o hiÓm,   doanh  nghiÖp   m«i   giíi  b¶o  hiÓm,   v¨n   phßng   ®¹i  diÖn   cña   c«ng   ty   b¶o   hiÓm,   c«ng   ty   m«i   giíi   b¶o   hiÓm   níc   ngoµi  ho¹t ®éng tr¸i hoÆc ngoµi c¸c néi dung ®îc quy ®Þnh trong  giÊy   phÐp   liªn   quan   ®Õn   lÜnh   vùc   ho¹t   ®éng,   nghiÖp   vô  ho¹t ®éng ®îc phÐp tiÕn hµnh, ®Þa bµn ho¹t ®éng, ®èi tîng  kh¸ch hµng vµ thêi h¹n ho¹t ®éng.    1.5. NhËn dÞch vô  m«i giíi b¶o hiÓm do doanh nghiÖp   m«i giíi b¶o hiÓm níc ngoµi kh«ng  ®îc phÐp ho¹t  ®éng t¹i  ViÖt Nam cung cÊp lµ viÖc doanh nghiÖp b¶o hiÓm trong n íc  nhËn c¸c dÞch vô  m«i giíi b¶o hiÓm cho nh÷ng rñi ro ph¸t 
 6. 6 sinh t¹i ViÖt  Nam  do doanh  nghiÖp  m«i  giíi  b¶o hiÓm cã  trô së ë níc ngoµi vµ kh«ng ®îc phÐp ho¹t ®éng kinh doanh  t¹i ViÖt Nam  cung cÊp.    2. KhuyÕn m¹i bÊt hîp ph¸p theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c,  kho¶n 1 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 118/2003/N§­CP lµ viÖc doanh   nghiÖp sö dông c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i mµ LuËt Th ¬ng m¹i  vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã qui ®Þnh cÊm, bao gåm: a) KhuyÕn m¹i c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm ch a  ®¨ng ký, cha  ®îc Bé Tµi chÝnh ban hµnh, phª chuÈn; b) KhuyÕn m¹i thiÕu trung thùc hoÆc g©y hiÓu lÇm vÒ  dÞch vô b¶o hiÓm ®Ó lõa dèi kh¸ch hµng; c) KhuyÕn m¹i lµm  ¶nh hëng tíi c¶nh quan m«i trêng; d) Høa hÑn tÆng phÈm, gi¶i thëng nhng kh«ng thùc hiÖn  hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng; ®) C¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i kh¸c bÞ cÊm theo quy ®Þnh   cña ph¸p luËt. 3. Ðp buéc giao kÕt hîp  ®ång b¶o hiÓm tr¸i ph¸p luËt   theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 11 NghÞ   ®Þnh sè  118/2003/N§­CP lµ  viÖc c¬  quan,  tæ chøc,  doanh nghiÖp  vµ  c¸ nh©n  sö  dông  ¶nh hëng, c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh, hoÆc nh÷ng h×nh thøc   g©y   søc   Ðp   kh¸c   ®Ó   buéc   ngêi   cã   nhu   cÇu   b¶o   hiÓm   ph¶i  tham   gia   b¶o   hiÓm   t¹i   mét   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm,   hay   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   ph¶i   nhËn   dÞch   vô   m«i   giíi   b¶o   hiÓm, m«i giíi t¸i b¶o hiÓm tr¸i víi ý muèn cña hä.   4. Hµnh vi trôc lîi trong viÖc tham gia b¶o hiÓm, båi   thêng b¶o hiÓm, tr¶ tiÒn b¶o hiÓm vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i   b¶o hiÓm theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 118/2003/ N§­CP lµ  hµnh vi cè   ý  lõa dèi cña tæ chøc, c¸ nh©n nh»m  thu lîi bÊt chÝnh  khi  tham  gia b¶o hiÓm, yªu cÇu,  gi¶i  quyÕt båi thêng b¶o hiÓm, tr¶ tiÒn b¶o hiÓm, gi¶i quyÕt  khiÕu n¹i b¶o hiÓm. §ång lo∙ víi ngêi thô hëng b¶o hiÓm theo quy ®Þnh t¹i  ®iÓm b, kho¶n 2, §iÒu 15 NghÞ   ®Þnh sè  118/2003/N§­CP lµ  hµnh vi cÊu kÕt víi ngêi  ®îc thô  hëng b¶o hiÓm gi¶ m¹o  giÊy tê, cung cÊp th«ng tin sai sù  thËt, dùng hiÖn tr êng  gi¶   hoÆc   nh÷ng   hµnh   vi   tr¸i   ph¸p   luËt   kh¸c   trong   qu¸   tr×nh yªu cÇu gi¶i quyÕt, gi¶i quyÕt båi thêng b¶o hiÓm  vµ tr¶ tiÒn b¶o hiÓm. 5. Vi ph¹m c¸c qui  ®Þnh vÒ  thanh tra, kiÓm tra, gi¸m  s¸t cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 24 NghÞ ®Þnh sè 118/2003/N§­CP  5.1. Hµnh vi tr× ho∙n, lÈn tr¸nh hoÆc cã thñ ®o¹n ®èi   phã bao gåm:
 7. 7 a) Kh«ng cung cÊp hoÆc cè t×nh kÐo dµi thêi gian cung   cÊp c¸c hå  s¬, tµi liÖu theo yªu cÇu cña  ®oµn kiÓm tra,  thanh tra. b)  Kh«ng  bè  trÝ,  bè  trÝ  kh«ng  kÞp  thêi  hoÆc bè   trÝ  ngêi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm lµm viÖc víi c¸c ®oµn kiÓm tra,   thanh tra. c) Kh«ng cung cÊp ®óng víi thùc tÕ c¸c th«ng tin, b¸o   c¸o, chøng tõ, sæ kÕ  to¸n vµ  nh÷ng hå  s¬, tµi liÖu kh¸c  theo yªu cÇu cña ®oµn kiÓm tra, thanh tra. d) C¸c hµnh vi tr×  ho∙n, lÈn tr¸nh hoÆc thñ   ®o¹n  ®èi  phã kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 5.2. Can thiÖp vµo viÖc xö  lý  cña c¸c c¬  quan thanh  tra, c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn bao gåm: a)   Cung   cÊp   th«ng   tin   kh«ng   ®óng   víi   c¬   quan   hµnh  chÝnh cÊp trªn nh»m g©y søc Ðp víi c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm  xö lý. b) Cung cÊp th«ng tin kh«ng  ®óng sù  thËt cho c¸c ph ­ ¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh»m g©y søc Ðp c¶n trë viÖc  xö lý. c) §e  ®äa hoÆc dïng c¸c h×nh thøc kh¸c  ®Ó  c¶n trë  c¬  quan xö lý. VI. PHèI HîP GI÷A C¸C C¥ QUAN CHøC N¡NG  TRONG VIÖC Xö PH¹T 1. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n ­ íc   t¹i   ®Þa   ph¬ng,   nÕu   ph¸t   hiÖn   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kinh   doanh   b¶o   hiÓm,   tríc   khi   ra  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t cã  tr¸ch  nhiÖm trao ®æi ý kiÕn b»ng v¨n b¶n víi Bé Tµi chÝnh.   Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn v¨n  b¶n, Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n víi  ngêi cã  thÈm   quyÒn xö  ph¹t  ý  kiÕn cña m×nh vÒ  viÖc xö  ph¹t. C¨n cø  ý  kiÕn cña Bé  Tµi chÝnh ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ë ®Þa ph¬ng ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm. 2. Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cã  liªn quan  ®Õn  ho¹t   ®éng   kinh   doanh   b¶o   hiÓm   vµ   tr¸i   víi   quy   ®Þnh   vÒ  qu¶n lý  nhµ  níc trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nh  thuÕ, chÕ   ®é  kÕ  to¸n,  ®¨ng ký  kinh doanh v.v. sÏ   ®îc xö  lý  theo c¸c  nghÞ   ®Þnh vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong nh÷ng lÜnh  vùc chuyªn ngµnh cã liªn quan.
 8. 8 3. Trong trêng hîp, hµnh vi vi ph¹m cña mét tæ chøc,   c¸   nh©n   x¶y   ra   trªn   nhiÒu   ®Þa   ph¬ng   kh¸c   nhau,   th×   c¬  quan ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m ph¶i lËp biªn b¶n vi ph¹m  hµnh   chÝnh,   ®×nh   chØ   vi   ph¹m   vµ   th«ng   b¸o   cho   c¬   quan  Thanh tra Bé Tµi chÝnh ®Ó cïng phèi hîp xö lý vi ph¹m. 4. QuyÕt ®Þnh cña Thanh tra Së Tµi chÝnh vµ Thanh tra   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   viÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong  lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm ph¶i ®îc göi cho uû ban nh©n  d©n ®Þa ph¬ng n¬i hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh bÞ ph¸t hiÖn  vµ xö lý ®Ó theo dâi vµ ®¶m b¶o thi hµnh.  5. Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi ra quyÕt  ®Þnh   xö   ph¹t,   ngêi   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm cã  tr¸ch nhiÖm   göi mét b¶n sao cña quyÕt  ®Þnh  ®Õn Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  theo  dâi vµ phèi hîp gi¶i quyÕt.  VII. Tæ CHøC THùC HIÖN  1.   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 2. Ch¸nh thanh tra Bé Tµi chÝnh chØ ®¹o, h íng dÉn c¸c  ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong  hÖ  thèng  thanh tra tµi chÝnh  n¾m  v÷ng vµ  thùc hiÖn  nghiªm  tóc viÖc  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  khã  kh¨n, víng  m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt,   híng dÉn gi¶i quyÕt. MÉu biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh (Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   ..../2004/TT­BTC  ngµy.... th¸ng 3 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh) CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM T£N C¥ QUAN CHñ QU¶N T£N C¥ QUAN LËP BI£N B¶N §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc A1.....   ,ngµy....  Sè:......./BB­VPHC
 9. 9 th¸ng.... n¨m.....    BI£N B¶N VI PH¹M HµNH CHÝNH  VÒ LÜNH VùC KINH DOANH B¶O HIÓM  H«m   nay,   håi........   giê........   ngµy........  th¸ng........ n¨m....... t¹i................  Chóng t«i gåm 2:  1..............................   Chøc  vô: ..............; 2.   ............................   Chøc  vô: ..............; 3.   ............................   Chøc  vô: ..............; Víi sù chøng kiÕn cña: 3 1. ¤ng/Bµ ...............  NghÒ  nghiÖp/chøc  vô........ ; §Þa chØ thêng tró (t¹m tró) : ......................; GiÊy   chøng   minh   nh©n   d©n   sè:.......   Ngµy  cÊp:........; N¬i cÊp:........; 2...............NghÒ   nghiÖp/chøc   vô:     ........ §Þa chØ thêng tró:........; GiÊy chøng minh nh©n d©n sè:.......Ngµy cÊp:.......; N¬i cÊp:.......; ..................................................... ........, TiÕn hµnh lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ lÜnh vùc   kinh doanh b¶o hiÓm ®èi víi: ¤ng (bµ)/tæ chøc 4:  ........   NghÒ   nghiÖp   (lÜnh   vùc  ho¹t ®éng): ........; §Þa chØ: .............; GiÊy chøng minh nh©n d©n sè/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc  §KKD....... CÊp ngµy........t¹i ........; §∙   cã   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   nh  sau  : .............; 5 C¸c   hµnh   vi   trªn   ®∙   vi   ph¹m   vµo   §iÒu........  kho¶n........  ®iÓm........ cña NghÞ   ®Þnh sè  118/2003/N§­
 10. 10 CPngµy 13/10/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm  Ngêi bÞ thiÖt h¹i/tæ chøc bÞ thiÖt h¹i (nÕu cã): Hä tªn:....................; §Þa chØ: ....................; GiÊy chøng minh nh©n d©n sè/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc  §KKD........; CÊp ngµy........t¹i ........  . ý kiÕn tr×nh bµy cña ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh/®¹i diÖn  tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh: ý kiÕn tr×nh bµy cña ngêi lµm chøng:  ý  kiÕn tr×nh bµy cña ngêi/®¹i diÖn tæ chøc bÞ  thiÖt  h¹i do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra (nÕu cã): Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   ®∙   yªu   cÇu   ¤ng   (bµ)/tæ   chøc ®×nh chØ ngay hµnh vi vi ph¹m. C¸c   biÖn   ph¸p   ng¨n   chÆn   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®îc   ¸p  dông gåm: ........ Chóng t«i t¹m gi÷ nh÷ng tang vËt, ph¬ng tiÖn, vi ph¹m  hµnh chÝnh vµ giÊy tê sau ®Ó chuyÓn vÒ:........ ®Ó cÊp cã   thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. STT Tªn tang vËt, ph­ Sè l­ Chñng lo¹i, nh∙n  Ghi chó 7 ¬ng tiÖn, giÊy tê  îng hiÖu, xuÊt xø,  bÞ t¹m gi÷ t×nh tr¹ng 6 Ngoµi nh÷ng tang vËt, ph¬ng tiÖn, giÊy tê  nªu trªn,  chóng t«i kh«ng t¹m gi÷ thªm thø g× kh¸c. Yªu cÇu ¤ng (bµ)/®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m cã  mÆt t¹i  ......   lóc......   giê......   ngµy.......   th¸ng......   n¨m  8 ®Ó gi¶i quyÕt vô vi ph¹m. Biªn b¶n ®îc lËp thµnh........ b¶n cã néi dung vµ gi¸  trÞ   nh  nhau,   vµ   ®îc   giao   cho   ngêi   vi   ph¹m/®¹i   diÖn   tæ  chøc vi ph¹m mét b¶n vµ ........ 9  Sau khi ®äc l¹i biªn b¶n, nh÷ng ngêi cã mÆt ®ång ý vÒ  néi dung biªn b¶n, kh«ng cã ý kiÕn g× kh¸c vµ cïng ký vµo   biªn b¶n hoÆc cã ý kiÕn kh¸c nh sau:  ý kiÕn bæ sung kh¸c (nÕu cã) 10: Biªn   b¶n   nµy   nµy   gåm....   trang,     ®îc   nh÷ng   ngêi   cã  mÆt cïng ký x¸c nhËn vµo tõng trang.
 11. 11 NG¦êI VI PH¹M NG¦êI BÞ THIÖT H¹I (NÕU Cã) (HOÆC §¹I DIÖN Tæ CHøC VI  (HOÆC §¹I DIÖN Tæ CHøC BÞ THIÖT  PH¹M) H¹I) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) NG¦êI CHøNG KIÕN (NÕU Cã) §¹I DIÖN CHÝNH QUYÒN (NÕU Cã) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)
 12. 12 NG¦êI LËP BI£N B¶N NG¦êI Cã THÈM QUYÒN Xö PH¹T VI  PH¹M HµNH CHÝNH (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) Lý do ngêi vi ph¹m, ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m kh«ng ký  biªn b¶n 11: ..................................................... .......................... Lý   do ngêi  bÞ  thiÖt  h¹i,  ®¹i diÖn  tæ chøc  bÞ  thiÖt  h¹i kh«ng ký biªn b¶n 12:......
 13. 13 MÉu quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh (Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè....../2004/TT­BTC  ngµy.... th¸ng 3 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh) CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM T£N C¥ QUAN CHñ QU¶N T£N C¥ QUAN LËP BI£N B¶N §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc A13.....   ,ngµy....  Sè:......./Q§­XPHC th¸ng.... n¨m..... QUY Õ T § Þ NH  Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH VÒ LÜNH VùC  KINH DOANH B¶O HIÓM C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02  th¸ng 7 n¨m 2002; C¨n   cø   §iÒu...........   NghÞ   ®Þnh   sè   118/2003/N§­ CPngµy 13/10/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm; C¨n cø Biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh do  14........ lËp  håi...... giê....... ngµy...... th¸ng..... n¨m........t¹i  .........; T«i, ...........15; Chøc  vô:......................; §¬n vÞ...................... , QUY Õ T § Þ NH : §i Ò u  1.  Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi:   ¤ng (bµ)/tæ chøc16: ..........; NghÒ nghiÖp (lÜnh vùc ho¹t ®éng): ...........; §Þa chØ: ......................; GiÊy chøng minh nh©n d©n sè/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc  §KKD...........; CÊp ngµy ........... t¹i......................; Víi c¸c h×nh thøc sau: 1. H×nh thøc xö ph¹t chÝnh:   
 14. 14 C¶nh   c¸o/ph¹t   tiÒn   víi   møc   ph¹t   lµ:.............  ®ång. (ViÕt b»ng ch÷: ...................). 2. H×nh thøc ph¹t bæ sung (nÕu cã): 1.   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp,   chøng   chØ   hµnh  nghÒ:........... . 2.  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh gåm:...... . 3. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ (nÕu cã): Lý do: ­ §∙ cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh: 17........... Quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm.........   kho¶n........  §iÒu.........   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   118/2003/N§­CPngµy  13/10/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh  xö   ph¹t  vi   ph¹m  hµnh   chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm. Nh÷ng t×nh tiÕt liªn quan  ®Õn viÖc gi¶i quyÕt vô  vi  ph¹m: ...................... §i Ò u   2.  ¤ng (bµ)/tæ chøc........ ph¶i nghiªm chØnh  chÊp hµnh QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t trong thêi h¹n m êi ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®îc   giao   QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   lµ   ngµy   .........  th¸ng.........   n¨m........   trõ   trêng   hîp   ®îc   ho∙n   chÊp  hµnh hoÆc...........18.  Qu¸   thêi   h¹n   nµy,   nÕu   ¤ng   (bµ)/tæ   chøc.........   cè  t×nh kh«ng chÊp hµnh QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  bÞ  cìng chÕ  thi hµnh. Sè   tiÒn   ph¹t   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   1   ph¶i   nép   vµo   tµi  kho¶n   sè:........  cña   Kho  b¹c   Nhµ  níc...........19  trong  vßng mêi ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc giao QuyÕt ®Þnh xö ph¹t.  ¤ng (bµ)/tæ chøc ........... cã quyÒn khiÕu n¹i, khëi   kiÖn  ®èi víi QuyÕt   ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  nµy  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  §i Ò u   3.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   kÓ   tõ  ngµy....... th¸ng........ n¨m.........20. Trong thêi h¹n ba ngµy, QuyÕt ®Þnh nµy ®îc göi cho: 1. ¤ng (bµ)/tæ chøc:........... ®Ó chÊp hµnh; 2.   Kho   b¹c..........................   ®Ó   thu   tiÒn  ph¹t; 3....................... . QuyÕt ®Þnh nµy gåm.......... trang, ®îc ®ãng dÊu gi¸p  lai gi÷a c¸c trang.
 15. 15 NG¦êI  RA QUYÕT §ÞNH (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng  dÊu) Ghi chó: 1. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh. 2. Ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi lËp biªn b¶n. 3.  Hä  vµ  tªn  ngêi  lµm chøng.  NÕu  cã   ®¹i  diÖn chÝnh  quyÒn ph¶i ghi râ hä tªn, chøc vô. 4. NÕu lµ  tæ chøc ghi hä  tªn, chøc vô  ngêi  ®¹i diÖn  cho tæ chøc vi ph¹m. 5. Ghi cô  thÓ  giê, ngµy, th¸ng, n¨m,  ®Þa  ®iÓm x¶y ra  vi ph¹m; m« t¶ hµnh vi vi ph¹m. 6.   NÕu   lµ   ph¬ng   tiÖn   ghi   thªm   sè   ®¨ng   ký,   nÕu   lµ  ngo¹i tÖ th× ghi xª ri cña tõng tê. 7.   Ghi   râ   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   cã   ®îc   niªm   phong  kh«ng, nÕu cã  niªm phong th×  trªn niªm phong ph¶i cã  ch÷  ký  cña ngêi vi ph¹m (hoÆc  ®¹i diÖn cña tæ chøc vi ph¹m),  cã  sù  chøng kiÕn cña  ®¹i diÖn gia  ®×nh,  ®¹i diÖn tæ chøc  hay  ®¹i diÖn chÝnh quyÒn khèng, nÕu kh«ng cã  ph¶i ghi râ  cã sù chøng kiÕn cña ¤ng (bµ).... 8. Ghi râ ®Þa chØ trô së n¬i c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m   ph¶i cã mÆt. 9. Ghi cô thÓ nh÷ng ngêi, tæ chøc ®îc giao biªn b¶n. 10.  Nh÷ng  ngêi  cã   ý  kiÕn  kh¸c vÒ   néi dung  biªn  b¶n  ph¶i tù  ghi  ý  kiÕn cña m×nh, lý  do cã   ý  kiÕn kh¸c, ký  vµ   ghi râ hä tªn. 11,17. Ngêi lËp biªn b¶n ph¶i ghi râ lý do nh÷ng ng êi  nµy tõ chèi kh«ng ký biªn b¶n. 13. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh. 14. Ghi hä tªn, chøc vô ngêi lËp biªn b¶n. 15. Hä tªn ngêi ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t. 16. NÕu lµ  tæ chøc ghi râ  hä  tªn, chøc vô  ngêi  ®¹i  diÖn cho tæ chøc vi ph¹m. 17. NÕu cã  nhiÒu hµnh vi th×  ghi cô  thÓ  tõng hµnh vi  vi ph¹m. 18. Ghi râ lý do. 19. Ghi râ tªn, ®Þa chØ Kho b¹c.
 16. 16 20.   Ngµy   ký   QuyÕt   ®Þnh   hoÆc   ngµy   do   ng êi   cã   thÈm  quyÒn xö  ph¹t quyÕt ®Þnh.
 17. 17
Đồng bộ tài khoản