Thông tư 32/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
46
lượt xem
3
download

Thông tư 32/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 32/2002/TT-BTC về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện QĐ 172/2001/QĐ-TTG ngày 5/11/2001 của TTCP về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 32/2002/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 172/2001/Q -TTG NGÀY 5/11/2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C X LÝ GIÃN N , KHOANH N , XOÁ N THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C I V I NH NG DOANH NGHI P, CƠ S SXKD CÓ KHÓ KHĂN DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN Căn c quy nh c a Lu t thu , pháp l nh thu và ch thu NSNN hi n hành; Căn c Ch th s 12/2001/CT-TTg ngày 23/5/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý k t qu t ng ki m kê tài s n và xác nh l i giá tr tài s n doanh nghi p nhà nư c t i th i i m 0 gi ngày 1/1/2000; Căn c Quy t nh s 172/2001/Q -TTg ngày 5/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c i v i nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; B Tài chính hư ng d n th c hi n x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p NSNN c a các doanh nghi p và cơ s s n xu t, kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan như sau: A/ I TƯ NG VÀ PH M VI X LÝ 1/ i tư ng ư c x lý các kho n n thu và kho n ph i n p NSNN bao g m: các T ng công ty, Công ty, Nhà máy, Xí nghi p ư c thành l p và ho t ng theo Lu t doanh nghi p nhà nư c, Lu t doanh nghi p (trư c ây là Lu t Công ty), Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam (g i chung là doanh nghi p); các cơ s s n xu t, kinh doanh bao g m: các t ch c, cá nhân không thu c các i tư ng nêu trên (tr h nông dân s n xu t nông nghi p ư c x lý theo quy nh c a chính sách thu s d ng t nông nghi p) có ho t ng s n xu t kinh doanh ang n thu và các kho n ph i n p NSNN trong các trư ng h p nêu t i Thông tư này. 2/ Các kho n n thu và kho n ph i n p NSNN ư c x lý bao g m: thu doanh thu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t, thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu nhà t, thu l i t c, thu thu nh p doanh nghi p, thu tài nguyên, thu s d ng t nông nghi p; ti n s d ng t, ti n thuê t, thu v s d ng v n Ngân sách Nhà nư c, kh u hao cơ b n, phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c; Các kho n ti n ph t tính trên các kho n ch m n p Ngân sách Nhà nư c (nêu trên). b/ x lý các kho n n thu và các kho n ph i n p NSNN
 2. I/ GIÃN N (CH M N P) THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NSNN. 1. i tư ng ư c x lý ch m n p: a/ Doanh nghi p n ti n thu và các kho n ph i n p NSNN không có kh năng n p NSNN úng h n do các nguyên nhân khách quan sau: + Thay i chính sách thu và các kho n ph i n p NSNN, như: Nhà nư c i u ch nh tăng m c thu , thu NSNN mà các kho n tăng thu và thu này tr c ti p làm nh hư ng n k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p d n n n thu . S ti n thu và kho n ph i n p NSNN ư c ch m n p t i a b ng s phát sinh tăng do thay i chính sách c a tháng ho c kỳ kê khai thu u tiên tính theo chính sách thu m i. + Di chuy n a i m kinh doanh theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n nên doanh nghi p ph i ng ng ho c gi m s n xu t, kinh doanh, tăng chi phí u tư nơi s n xu t kinh doanh m i nên doanh nghi p n thu . + Do t ch c l i s n xu t kinh doanh, thay i ngành ngh kinh doanh, s n xu t s n phNm m i thay th s n phNm cũ, nhưng trong th i gian u s n xu t kinh doanh g p khó khăn, b l chưa x lý ư c d n n n thu . + Thi t h i do thiên tai làm nh hư ng t i s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p và n thu . S ti n thu và các kho n ph i n p NSNN ư c ch m n p là s thu , các kho n ph i n p NSNN n ng tính n th i i m x y ra thiên tai chưa có kh năng n p. Các trư ng h p n ng do các nguyên nhân nêu trên, th i gian ư c ch m n p xác nh cho t ng trư ng h p c th là: + 6 tháng i v i các doanh nghi p n thu do thay i chính sách thu và các kho n ph i n p NSNN; n u doanh nghi p b l do nguyên nhân thay i chính sách, h t th i h n 6 tháng chưa có kh năng n p h t n thì ư c xem xét cho kéo dài th i gian n thêm 6 tháng. + 12 tháng i v i các doanh nghi p di chuy n a i m kinh doanh, b thi t h i do thiên tai, chuy n i s n xu t kinh doanh. b/ Doanh nghi p n p thu và các kho n ph i n p NSNN t ngu n v n i ng c a NSNN, nhưng NSNN chưa b trí ho c chưa c p d n n n ng thu , doanh nghi p ư c xét ch m n p thu và các kho n ph i n p NSNN cho t i khi doanh nghi p ư c Nhà nư c gi i quy t ngu n v n. i tư ng này bao g m: - Các doanh nghi p s n xu t, xây d ng, kinh doanh hàng hoá, d ch v b ng ngu n v n thanh toán t NSNN nhưng chưa ư c NSNN c p nên chưa có ngu n n p thu và các kho n ph i n p NSNN. - Các doanh nghi p th c hi n xu t khNu hàng hoá thanh toán tr n nư c ngoài theo ch nh c a Chính ph , thu c di n ư c Nhà nư c thanh toán nhưng chưa ư c NSNN thanh toán nên thi u ngu n n p ti n thu và các kho n ph i n p NSNN.
 3. c/ Các doanh nghi p còn n ti n thu và các kho n ph i n p NSNN t 31/12/1998 tr v trư c (tr các trư ng h p ư c gi i quy t khoanh n , xoá n theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này) thu c i tư ng ư c x lý ch m n p theo hư ng d n t i m c I này ph i g i b n ăng ký th i gian thanh toán các kho n n v i cơ quan thu , cơ quan h i quan t nh, thành ph , xác nh c th s thanh toán n t ng quý. Th i h n doanh nghi p ph i thanh toán h t các kho n n thu và các kho n ph i n p NSNN nói trên ch m nh t là ngày 31/12/2002. 2/ Th t c h sơ. Doanh nghi p thu c i tư ng ư c x lý ch m n p nêu t i i m 1 trên ây ph i l p h sơ g i t i C c thu (C c H i quan i v i các kho n thu c a hàng hóa xu t nh p khNu) g m: - Văn b n ngh ch m n p thu và các kho n ph i n p NSNN, nêu rõ nguyên nhân, khó khăn c a doanh nghi p theo t ng trư ng h p nêu trên, s thu và các kho n ph i n p NSNN, th i gian ngh ch m n p thu . - B n sao t khai thu ho c thông báo n p thu c a Cơ quan Thu , H i quan liên quan t i s thu và các kho n ph i n p NSNN ơn v xin ch m n p. - Trư ng h p do di chuy n a i m kinh doanh g i kèm theo b n sao (có óng d u c a doanh nghi p) quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c di chuy n a i m kinh doanh c a doanh nghi p. - Trư ng h p do thiên tai g i kèm theo văn b n c a doanh nghi p xác nh giá tr tài s n b thi t h i và phương án x lý có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n ho c cơ quan tài chính a phương v giá tr tài s n b thi t h i (b n sao có óng d u c a doanh nghi p). 3/ Trình t và thNm quy n gi i quy t. C c thu (C c H i quan i v i các kho n n ng thu xu t nh p khNu) ti p nh n h sơ ngh ch m n p thu c a doanh nghi p có trách nhi m xem xét, ki m tra h sơ, xác nh s thu , kho n ph i n p NSNN và th i gian cho doanh nghi p ư c ch m n p, ra quy t nh giãn n cho doanh nghi p i v i các trư ng h p cho ch m n p v i s ti n t 500 tri u ng tr xu ng và v i th i gian t i a là 6 tháng (theo m u s 01/Q ban hành kèm theo Thông tư này). Trư ng h p h t th i h n 6 tháng nhưng doanh nghi p v n g p khó khăn, kinh doanh b l , chưa có kh năng n p ư c ho c chưa n p s thu n ng ư c ch m n p thì C c thu , C c H i quan xem xét gia h n cho doanh nghi p ch m n p thu ti p 6 tháng. Ngoài các trư ng h p nói trên, C c thu , C c H i quan ph i g i h sơ kèm theo ý ki n c a C c v T ng c c thu , T ng c c H i quan xem xét quy t nh. T ng c c thu , T ng c c H i quan xem xét và quy t nh các trư ng h p cho ch m n p v i s ti n trên 500 tri u ng tr lên. II/ KHOANH N THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NSNN.
 4. 1/ i tư ng ư c khoanh n thu và các kho n ph i n p NSNN: Doanh nghi p n ng thu và các kho n ph i n p NSNN nhưng không có kh năng n p do s n xu t, kinh doanh thua l ang lâm vào tình tr ng ph i gi i th , phá s n thì ư c xem xét khoanh n ng thu và các kho n ph i n p NSNN. Th i gian khoanh n k t ngày xác nh n cho t i khi doanh nghi p gi i th , phá s n. Khi doanh nghi p gi i th , phá s n thì áp d ng các bi n pháp và trình t thu h i n theo quy nh c a pháp lu t v gi i th , phá s n. Các trư ng h p s n xu t kinh doanh b thua l ang lâm vào tình tr ng ph i phá s n là các doanh nghi p quy nh t i i u 3 Ngh nh s 189/CP ngày 23/12/1994 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t phá s n doanh nghi p; các doanh nghi p Nhà nư c gi i th theo hư ng d n t i i m 1, m c II, Thông tư s 25 TC/TCDN ngày 15/5/1997 c a B Tài chính hư ng d n trình t , th t c, nguyên t c x lý tài chính khi gi i th doanh nghi p Nhà nư c. Khi phá s n, gi i th doanh nghi p, s thu và các kho n ph i n p NSNN n ng ã ư c khoanh n s ư c gi i quy t theo quy nh t i M c III Thông tư s 25 TC/TCDN (nêu trên). 2/ Th t c h sơ. Doanh nghi p thu c i tư ng khoanh n ng thu và các kho n ph i n p NSNN ph i l p và g i h sơ cho C c thu . H sơ g m có: - Văn b n ngh khoanh n ng thu và các kho n ph i n p NSNN c a doanh nghi p gi i trình rõ nguyên nhân phát sinh l , nh ng khó khăn c a doanh nghi p không có kh năng t bù p l d n n tình tr ng phá s n, gi i th doanh nghi p. - Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh (theo ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư). - Quy t toán thu xác nh rõ s n ng thu chi ti t theo t ng kho n n thu và thu khác; i v i n ng thu xu t, nh p khNu, ph i có xác nh n c a cơ quan h i quan tr c ti p qu n lý thu thu v s thu xu t nh p khNu còn n ng. - Báo cáo tài chính n năm ngh khoanh n thu c a doanh nghi p có s báo cáo lu k . 3/ Trình t và thNm quy n gi i quy t. - C c thu ti p nh n h sơ ngh khoanh n ng thu và các kho n ph i n p NSNN c a doanh nghi p có trách nhi m ki m tra, xác nh s thu và các kho n ph i n p NSNN cho khoanh n , có công văn ngh B Tài chính (g i v T ng c c thu ) (theo Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này) v s thu và các kho n ph i n p NSNN ngh cho khoanh n . - T ng c c thu ti p nh n h sơ c a doanh nghi p và ngh c a C c thu , xác nh s thu và các kho n ph i n p NSNN cho khoanh n , ra quy t nh khoanh n cho doanh nghi p (theo m u s 02/Q ban hành kèm theo Thông tư này). Trư ng h p khoanh n thu xu t khNu, thu nh p khNu và các kho n thu thu khâu nh p khNu, T ng c c thu ph i g i 1 b n Quy t nh cho cơ quan H i quan có liên quan.
 5. III/ GI I QUY T H TR V N U TƯ CHO DOANH NGHI P NHÀ NƯ C 1/ i tư ng ư c gi i quy t: Doanh nghi p nhà nư c (bao g m c doanh nghi p Nhà nư c nay ã chuy n sang công ty c ph n) có d án u tư ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t nhưng thi u v n u tư ã s d ng ti n thu và các kho n ph i n p NSNN tính n ngày 31/12/1999 tr v trư c th c hi n d án u tư, n nay v n không có kh năng thanh toán, n u công trình u tư ã hoàn thành ưa vào s d ng, k t qu SXKD sau khi u tư có hi u qu : tăng lãi ho c gi m l và s thu n p NSNN tăng hơn so v i năm trư c khi u tư, thì doanh nghi p ư c xem xét gi i quy t h tr v n u tư. i v i nh ng doanh nghi p ã l p h sơ xem xét gi i quy t h tr v n theo Thông tư s 65/2001/TT-BTC ngày 10/8/2001 c a B Tài chính thì không gi i quy t ti p theo quy nh t i m c III ph n B Thông tư này. S v n ư c gi i quy t i v i t ng doanh nghi p t i a b ng s thu và các kho n ph i n p NSNN doanh nghi p ã dùng vào u tư t năm 1999 tr v trư c th c t còn n tính n th i i m doanh nghi p ngh gi i quy t v n và sau khi cân i, huy ng h t các ngu n v n u tư khác c a doanh nghi p. i v i các kho n thu và các kho n ph i n p NSNN t ngày 1/1/2000 tr i doanh nghi p ã chi m d ng u tư thì doanh nghi p ph i hoàn tr y ngay cho NSNN và tùy theo m c vi ph m s b x ph t theo quy nh. 2/ Th t c h sơ. - Văn b n ngh gi i quy t c p h tr v n u tư t ngu n doanh nghi p còn n ngân sách nhà nư c, trong ó gi i trình rõ: * T ng giá tr u tư theo d án ư c duy t; * Tr giá u tư xây d ng cơ b n, mua s m trang thi t b ... theo quy t toán ã hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng; * Các ngu n v n huy ng vào u tư: v n ngân sách nhà nư c c p; v n c a doanh nghi p (qu phát tri n s n xu t kinh doanh, v n kinh doanh khác); v n vay ngân hàng và t ch c, cá nhân khác; v n chi m d ng ti n thu và các kho n ph i n p ngân sách (chi ti t theo t ng kho n ph i n p). - D án u tư m r ng s n xu t kinh doanh ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Quy t toán u tư xây d ng cơ b n ư c phê duy t theo úng quy nh hi n hành; - Quy t toán tài chính, quy t toán thu c a năm 1999, xác nh rõ các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c còn n ng mà doanh nghi p ã chi m d ng u tư; - Xác nh n c a C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v s thu và các kho n ph i n p ngân sách Nhà nư c tính n 31/12/1999 và s còn n tính n th i i m ngh gi i quy t;
 6. - i v i doanh nghi p Nhà nư c ph i có văn b n c a cơ quan qu n lý c p trên c a doanh nghi p ngh gi i quy t c p h tr v n u tư cho doanh nghi p t ngu n thu và các kho n ph i n p NSNN; - i v i doanh nghi p Nhà nư c ã c ph n hoá g i thêm quy t nh c a cơ quan có thNm quy n th c hi n c ph n hoá cho doanh nghi p (b n sao có ký, óng d u c a doanh nghi p). 3/ Trình t và thNm quy n gi i quy t. + i v i doanh nghi p Trung ương (bao g m c doanh nghi p ã c ph n hóa) g i h sơ, tài li u v B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) xem xét trình B Tài chính quy t nh. + i v i doanh nghi p a phương (bao g m c doanh nghi p ã c ph n hóa) g i h sơ, tài li u cho S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. S Tài chính-V t giá t ng h p h sơ ngh x lý ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c v s thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c n ng c a doanh nghi p a phương trình U ban nhân dân t nh, thành ph xem xét, có ý ki n b ng văn b n kèm theo h sơ c a doanh nghi p g i B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) xem xét trình B Tài chính quy t nh. + B Tài chính thNm nh, xem xét ra quy t nh h tr v n u tư cho doanh nghi p (theo m u s 03/Q ban hành kèm theo Thông tư này) b ng hình th c ghi thu, ghi chi t i a b ng s thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c mà doanh nghi p ã s d ng ưa vào u tư, sau khi huy ng h t các ngu n v n c a doanh nghi p trong các năm trư c n h t năm 1999. + B Tài chính th c hi n ghi thu, ghi chi cho các doanh nghi p Trung ương và các doanh nghi p có thu tiêu th c bi t; các kho n ghi thu, ngân sách Trung ương hư ng 100%. + S Tài chính- V t giá th c hi n ghi thu, ghi chi cho các doanh nghi p a phương sau khi có ý ki n ng ý c a B Tài chính, các kho n ghi thu, ngân sách a phương ư c hư ng 100%. IV/ XOÁ N THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NSNN. 1/ Xóa n thu và các kho n ph i n p NSNN i v i DNNN thu c i tư ng giao, bán, chuy n sang Công ty c ph n, sáp nh p vào DNNN khác. 1.1/ i tư ng ư c xóa n : a) Doanh nghi p Nhà nư c thu c i tư ng ư c giao, bán theo Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10/9/1999 c a Chính ph . Doanh nghi p nhà nư c thu c i tư ng giao, bán theo Ngh nh s 103/1999/N - CP ngày 10/9/1999 c a Chính ph có các kho n ph i tr l n hơn giá tr tài s n c a doanh nghi p ho c l n hơn s ti n thu t bán doanh nghi p.
 7. i tư ng c th quy nh t i M c I Thông tư s 47/2000/TT-BTC ngày 24/5/2000 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính trong giao, bán doanh nghi p nhà nư c. Doanh nghi p ư c xóa n thu và các kho n ph i n p NSNN trong trư ng h p này là nh ng doanh nghi p Nhà nư c c l p và các doanh nghi p thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty (tr các doanh nghi p là nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh, các doanh nghi p nhà nư c ho t ng trong lĩnh v c tư v n, thi t k , giám nh). b) Doanh nghi p Nhà nư c chuy n sang Công ty c ph n. Doanh nghi p nhà nư c chuy n sang công ty c ph n, còn n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c, n u ã áp d ng các bi n pháp h tr v tài chính và tín d ng, mà doanh nghi p v n còn khó khăn không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c. i tư ng c th xác nh theo quy nh t i i m 1, ph n th nh t, Thông tư s 104/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n tài chính khi chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n theo Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29/6/1998 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n. c) Doanh nghi p nhà nư c ư c Nhà nư c cho sáp nh p vào doanh nghi p Nhà nư c khác. Doanh nghi p Nhà nư c s n xu t kinh doanh kém hi u qu , b l , n ng thu và các kho n ph i n p NSNN không có kh năng hoàn tr , ư c Nhà nư c cho sáp nh p vào doanh nghi p nhà nư c khác, mà doanh nghi p nh n sáp nh p không có kh năng thanh toán các kho n n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c c a doanh nghi p sáp nh p ho c ã áp d ng các bi n pháp h tr v tài chính và tín d ng mà doanh nghi p n thu v n chưa gi i quy t ư c h t n thì doanh nghi p nh n sáp nh p l p h sơ báo cáo B Tài chính xem xét xoá n ng thu và các kho n ph i n p NSNN. S n thu và các kho n ph i n p NSNN ư c xoá t i a b ng s còn n thu và các kho n ph i n p NSNN c a doanh nghi p sáp nh p tính n th i i m có quy t nh sáp nh p, nhưng không vư t quá s l còn l i c a doanh nghi p sáp nh p tính n th i i m sáp nh p. 1.2/ Th t c h sơ. Doanh nghi p thu c i tư ng ư c xoá n ph i l p h sơ g i t i C c thu t nh, thành ph nơi doanh nghi p óng tr s chính. Trư ng h p doanh nghi p sáp nh p không còn là pháp nhân l p h sơ thì h sơ do ơn v nh n sáp nh p l p và ngh . H sơ g m: Văn b n ngh x lý xoá n c a ơn v nêu rõ s ngh xoá n , lý do ngh , kèm theo các h sơ sau: a/ Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v th c hi n c ph n hoá, giao bán, sáp nh p doanh nghi p (b n sao có ch ký và óng d u c a doanh nghi p).
 8. b) Quy t toán thu và xác nh n c a cơ quan thu v s thu n ng lu k n th i i m giao, bán, c ph n hoá, sáp nh p. i v i các kho n n thu và thu c a hàng hoá xu t nh p khNu ph i có xác nh n c a cơ quan h i quan. c) Báo cáo tài chính c a doanh nghi p có s lu k n th i i m giao, bán, c ph n hóa, sáp nh p doanh nghi p. d) B n t ng h p báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh (theo ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này). 1.3/ Trình t và thNm quy n gi i quy t. C c thu ti p nh n h sơ c a doanh nghi p, ki m tra xác nh s n thu và các kho n ph i n p NSNN, có công văn ngh c th v vi c x lý s n ng thu và các kho n ph i n p NSNN c a doanh nghi p (theo Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này) và g i toàn b h sơ v B Tài chính (T ng c c thu ). T ng c c thu xem xét xác nh s thu xoá n , l y ý ki n C c Tài chính doanh nghi p, trình B Tài chính ra quy t nh xóa n (theo m u s 04/Q ban hành kèm theo Thông tư này). 2/ Xoá n thu và các kho n ph i n p NSNN i v i Doanh nghi p nhà nư c s n xu t kinh doanh b l do nguyên nhân khách quan, không có kh năng n p. 2.1/ i tư ng ư c xóa n : Doanh nghi p nhà nư c s n xu t kinh doanh b l tính n 31/12/2001, còn n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c c a năm 1998 tr v trư c do các nguyên nhân thay i cơ ch chính sách thu , do thiên tai gây thi t h i; do thi u v n u tư i m i công ngh , máy móc, thi t b ; do khó khăn v gi i quy t s p x p lao ng, n u doanh nghi p không thu c lo i ph i gi i th , phá s n và các trư ng h p ư c xoá n quy nh t i i m 1 m c IV trên ây, sau khi ã áp d ng các bi n pháp mi n thu , gi m thu theo lu t nh, h tr v tài chính, tín d ng và các bi n pháp khác mà doanh nghi p v n còn l và không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c khác thì ư c xét xoá n ng thu và các kho n ph i n p NSNN. Trư ng h p này, s n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c ư c xoá t i a b ng s thu và các kho n ph i n p NSNN n ng c a năm 1998 tr v trư c tính n th i i m l p h sơ x lý, nhưng không vư t quá s l c a doanh nghi p tính n cu i năm 2001. 2.2/ Th t c h sơ: Doanh nghi p ngh xoá n thu và các kho n ph i n p NSNN ph i l p h sơ g i n C c thu g m: - Công văn ngh c a doanh nghi p xác nh rõ nguyên nhân b l , s thu và các kho n ph i n p NSNN c a năm 1998 tr v trư c còn n tính n th i i m ngh gi i quy t. - Báo cáo tình hình th c hi n thu n p thu và n ng thu theo ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
 9. - Quy t toán tài chính, quy t toán thu c a năm 1998 và năm 2001. 2.3/ Trình t và thNm quy n gi i quy t: C c thu ti p nh n h sơ, ki m tra s li u trên h sơ và có ý ki n v s thu và các kho n ph i n p NSNN ngh xoá n c a doanh nghi p (theo ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này) g i toàn b h sơ v B Tài chính (T ng c c thu ). T ng c c thu ki m tra h sơ xác nh s xoá n , l y ý ki n C c Tài chính doanh nghi p, trình B Tài chính quy t nh xóa n (theo m u s 04/Q ban hành kèm theo Thông tư này). 3/ Xoá n thu và các kho n ph t i v i doanh nghi p ho t ng kinh doanh xu t khNu, nh p khNu. 3.1/ i tư ng ư c xóa n : Doanh nghi p ho t ng kinh doanh xu t khNu, nh p khNu ang còn treo n thu , ti n ph t thu xu t khNu, thu nh p khNu không thu c các i tư ng và trư ng h p ư c x lý giãn n , khoanh n , xoá n theo các trư ng h p khác quy nh t i Thông tư này, n u do nguyên nhân thay i chính sách ho c văn b n hư ng d n th c hi n không rõ ràng, không y , d n t i vi c hi u và áp d ng kê khai, tính thu khác nhau; n u có căn c xác nh l i s ph i n p th p hơn s ã thông báo n p thu c a cơ quan H i quan thì ư c xóa s ti n thu , ti n ph t tính không úng. 3.2/ Th t c h sơ. - Doanh nghi p kinh doanh xu t nh p khNu thu c i tư ng ư c xoá n các kho n ti n thu , ti n ph t trong trư ng h p nêu trên ph i có văn b n gi i trình nêu rõ s n thu , ti n ph t, nguyên nhân tính thu , tính ph t i v i trư ng h p c a ơn v mình kèm theo các văn b n x lý ho c xác nh c a cơ quan có thNm quy n liên quan t i vi c xác nh s ti n thu b truy thu, truy ph t. - Quy t nh truy thu, ph t ti n thu ho c thông báo n p thu , n p ph t c a cơ quan h i quan (b n Photocopy có óng d u c a doanh nghi p). - Xác nh n c a cơ quan H i quan nơi thu thu v s thu và ph t còn n . H sơ trên doanh nghi p l p và g i v C c H i quan a phương. 3.3/ Trình t và thNm quy n gi i quy t. C c H i quan ti p nh n h sơ ngh xoá các kho n ti n thu , kho n b truy thu, ti n ph t c a doanh nghi p, xem xét ki m tra h sơ; có ý ki n b ng văn b n v trư ng h p và s ti n thu , ti n ph t ư c xóa và g i toàn b h sơ v T ng c c H i quan T ng c c H i quan xem xét h sơ có ý ki n b ng văn b n và g i toàn b h sơ v B Tài chính B Tài chính xem xét quy t nh (theo m u s 04/Q ban hành kèm theo Thông tư này). 4/ Xoá n thu i v i H kinh doanh n thu và các kho n ph i n p NSNN không còn kh năng thu n .
 10. 4.1/ i tư ng ư c xoá n . H kinh doanh n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c, nhưng cá nhân ng tên kinh doanh ã ch t mà trong h không còn ngư i ti p t c kinh doanh, không còn i tư ng thu h i n ; h kinh doanh n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c nhưng nay ã chuy n i nơi khác, không còn xác nh ư c i tư ng thu h i n . 4.2/ Th t c h sơ, trình t và thNm quy n gi i quy t. - Cơ quan thu qu n, huy n căn c vào h sơ theo dõi s n thu c a các h , ki m tra, xác nh các h thu c i tư ng không còn kh năng thu n ; thông qua H i ng tư v n Thu phư ng, xã xác nh, báo cáo U ban nhân dân xã, phư ng xác nh n t ng trư ng h p c th , t ng h p, l p danh sách báo cáo UBND qu n, huy n ng g i báo cáo v C c thu t nh, thành ph tr c thu c TW (theo m u s 3a kèm theo Thông tư này). - C c thu a phương có trách nhi m t ng h p trình UBND t nh, thành ph tr c thu c TW (theo m u s 3b kèm theo Thông tư này) xem xét quy t nh. Trên cơ s quy t nh c a UBND, C c thu thông báo cho Chi c c thu xóa s n ng thu c a các h này. C/ T CH C TH C HI N 1/ Các i tư ng ã ư c x lý khoanh n theo Ch th s 790/TTg ngày 26/10/1996 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 23/1998/TT-BTC ngày 20/2/1998 c a B Tài chính, n nay v n còn n ngân sách, ư c xác nh c th nguyên nhân, trư ng h pn ng x lý theo quy nh t i Thông tư này. Các doanh nghi p thu c i tư ng ư c x lý n ng trong trư ng h p này h sơ ph i th c hi n theo quy nh chung, ng th i ph i g i kèm theo b n Photocopy quy t nh khoanh n ng thu và các kho n ph i n p NSNN theo quy nh t i Thông tư s 23/1998/TT-BTC (nêu trên). H sơ ph i là b n chính, các báo cáo tài chính, quy t toán thu n u không có b n chính thì ph i là b n sao có óng d u sao y b n chính c a doanh nghi p. 2/ Các quy nh v x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c t i Thông tư này không áp d ng i v i các trư ng h p sau ây: a) Doanh nghi p n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c do các nguyên nhân ch quan ho c ang có các vi ph m pháp lu t và chưa có k t lu n c th c a cơ quan có thNm quy n. b) Doanh nghi p thu c i tư ng ang xem xét x lý các kho n n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c theo cơ ch thanh toán công n theo quy nh t i i m 3.2, M c III, ph n B Thông tư liên t ch B Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c s 102/1998/TTLB/BTC-NHNN ngày 18/7/1998 hư ng d n th c hi n Quy t nh s 95/1998/Q -TTg ngày 18/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v x lý thanh toán n giai o n II. Căn c vào Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n x lý h tr v n u tư, xóa n các kho n n ng thu và các kho n ph i n p NSNN i v i doanh nghi p, doanh
 11. nghi p th c hi n h ch toán và i u ch nh s li u quy t toán tài chính, quy t toán thu theo ch quy nh. 3/ Cơ quan thu , Cơ quan h i quan có trách nhi m ki m tra xác nh i tư ng n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c, ngh B Tài chính, T ng c c h i quan và UBND t nh, thành ph gi i quy t theo thNm quy n quy nh t i Thông tư này. Cơ quan thu , Cơ quan h i quan khi nh n ư c h sơ c a doanh nghi p có trách nhi m ki m tra, xem xét h sơ, có công văn ngh cơ quan có thNm quy n x lý n thu c a doanh nghi p trong th i gian là 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ c a doanh nghi p (công văn ngh l p theo m u s 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Trư ng h p c n b sung h sơ ho c xác nh doanh nghi p không thu c i tư ng ư c x lý, cơ quan ti p nh n h sơ ph i thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p bi t trong th i gian quy nh trên ây. Cơ quan thu không tính ph t n p ch m trên s n thu ư c giãn ho c ư c khoanh k t ngày có quy t nh giãn n , khoanh n ng thu c a các c p có thNm quy n x lý. Khi h t th i h n giãn n , khoanh n ng thu thì các i tư ng n p thu có trách nhi m n p y s thu ph i n p vào NSNN. Trư ng h p i tư ng n p thu không ch p hành thì cơ quan thu th c hi n tính ph t ch m n p thu k t ngày h t th i gian giãn n , khoanh n . Căn c vào n i dung hư ng d n trên ây, ngh các B , ngành, UBND các t nh, thành ph ch o các ơn v tr c thu c hư ng d n cơ s kinh doanh rà soát phân lo i n ng thu x lý theo các quy nh và hư ng d n t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t k p th i. Vũ Văn Ninh ( ã ký) PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Tên ơn v :....................................... K T QU S N XU T KINH DOANH, N NG THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NSNN ơn v tính Ch tiêu Năm...... Lu k Ghi chú
 12. I. K t qu SXKD 1. T ng doanh thu 2. T ng chi phí s n xu t kinh doanh Trong ó: - Chi phí NVL, hàng hoá mua vào - Chi phí ti n lương - Kh u hao TSC - Lãi vay NH - Chi phí d ch v mua ngoài - Chi phí khác 3. Thu và các kho n ph i n p (chi ti t t ng kho n) 4. Lãi, l s n xu t kinh doanh 5. Lãi, l ho t ng tài chính Trong ó: - Chênh l ch t giá 6. T ng lãi (l ) II. S n ng v thu và các kho n ph i n p NSNN Trong ó: - Thu DT (GTGT), trong ó khâu NK - Thu TT B, trong ó khâu NK - Thu l i t c (TNDN) - Thu XNK - Thu SDV - Thu T.nguyên - Thu t - Ti n thuê t - Thu SD Nhà nư c - Thu KHCB - Các kho n ph i n p khác (k c ti n ph t n p ch m) III. Các kho n thu và thu ngân sách ã ư c gi i quy t khoanh n theo Thông tư s 23/1998/TT-BTC (chi ti t t ng kho n) IV. S ngh gi i quy t....................n
 13. Trong ó: - Thu DT (GTGT) - Thu TT B - Thu l i t c (TNDN) - Thu XNK - Thu SDV - Thu T.nguyên - Thu t - Ti n thuê t - Thu SD Nhà nư c - Thu KHCB - Các kho n ph i n p khác (k c ti n ph t ch m n p) C ng V/ S l còn l i sau khi ư c gi i quy t. Ngày ........tháng.......năm Giám c doanh nghi p (Ký tên, óng d u) Ghi chú: - Báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh c a năm có s n ng thu . - S thu n ng là s thu ã tr s thu có quy t nh mi n gi m và s thu ã ư c gi i quy t khoanh n theo Thông tư s 23/1998/TT-BTC ngày 20/2/1998 c a B Tài chính. - Doanh nghi p có Quy t nh khoanh n ng thu theo Thông tư s 23/1998/TT- BTC thì Photocopy quy t nh kèm theo h sơ. PH L C 2 T ng c c thu C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C c thu ..................... c l p - T do - H nh phúc -*- S ................. ................, ngày tháng năm 2002 V/v: ngh khoanh n , xoá n Kính g i: - B Tài chính (T ng c c thu )
 14. Th c hi n Thông tư s ........../2002/TT-BTC ngày......./....../2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh s 172/2001/Q -TTg ngày 5/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p NSNN i v i các doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan, C c thu ã ti p nh n h sơ ngh c a........................................ Qua ki m tra xem xét h sơ c a.........., C c thu xác nh...........thu c i tư ng ư c x lý....................theo quy nh t i i m........ m c......Thông tư ..................... C c thu ngh x lý các kho n n ng thu và thu ngân sách cho ơn v c th như sau: (Ghi c th trư ng h p ngh xoá, khoanh, giãn n và t ng kho n thu , thu, kèm theo b n chi ti t các kho n n ơn v ki n ngh và c c thu ngh ). N u ư c x lý các kho n n thu và thu NSNN theo ngh trên ây, s ơn v còn ph i n p và lãi, l như sau: Ch tiêu Tính n.................. S còn n sau x lý T ng s n ng. Trong ó: (chi ti t m t s kho n l n) Lãi (l ) Kính ngh B Tài chính xem xét, gi i quy t. H sơ g i kèm theo: (kê h sơ g i kèm) Nơi nh n: C c trư ng c c thu (Ký tên, óng d u) CHI TI T S N NG THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NSNN (Kèm theo ph l c s 2) - C c thu ngh x lý:........................................... - Tên ơn v x lý n :................................................. ơn v tính: Ch tiêu S ngh c a S ngh c a DN C c thu 1. K t qu SXKD - Lãi -L
 15. 2. S t n ng v thu và các kho n ph i n p NSNN n......................... Trong ó: - Thu DT (GTGT) - Thu TT B - Thu l i t c (TNDN) - Thu SDV - Thu Tài nguyên - Thu t - Ti n thuê t - Thu s d ng t nông nghi p (SD NN) - Thu KHCB III. ã ư c gi i quy t theo Thông tư s 23/1998/TT-B Tài chính IV. ngh gi i quy t.................... n Trong ó: - Thu DT (GTGT) - Thu TT B - Thu l i t c (TNDN) - Thu SDV - Thu Tài nguyên - Thu t - Ti n thuê t - Thu SD Nhà nư c - Thu KHCB C ng: Ngày ........tháng.......năm 2002 C c thu .......................... (Ký tên, óng d u) PH L C 3A C c thu t nh, thành ph : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Chi c c thu :......... c l p - T do - H nh phúc
 16. BÁO CÁO DANH SÁCH CÁC H KINH DOANH NGHN XOÁ N THU VÀ S THU NGHN XOÁ N ơn v tính: ng Vi t Nam S TT H kinh doanh S ti n thu n Lý do xoá n tính n ... (ghi lý do t ng trư ng h p c th ) 1 2 3 4 Ngày... tháng... năm 2002 Chi c c trư ng Chi c c thu (Ký tên, óng d u) Ghi chú: - Chi c c thu t ng h p s h kinh doanh trên a bàn ngh xoá n thu và s thu ngh xoá n (theo m u) g i C c thu xét trình U ban nhân dân t nh, thành ph . - C t 3 ghi s ti n thu ngh xóa n tính n th i i m ngh x lý. - C t 4 ghi t ng trư ng h p c th (có th phân lo i i tư ng xoá n ) PH L C 3B C c thu t nh, thành ph : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BÁO CÁO T NG H P S THU XOÁ N I V I CÁC H KINH DOANH N THU ơn v tính:........ STT Phân lo i các trư ng h p xoá n S h S thu Ghi ngh xoá n chú I T ng h p s ngh x lý. Trong ó:
 17. - Do ngư i n thu ã ch t - Do ngư i n thu ã chuy n i nơi khác - Do nguyên nhân khác II S ngh x lý phân theo Chi c c........ 1- Chi c c................... 2- Chi c c.................. T ng c ng Ngày... tháng... năm 2002 c c trư ng c c thu (Ký tên, óng d u) Ghi chú: - C c thu t ng h p báo cáo các trư ng h p xoá n i v i h kinh doanh theo nguyên nhân và a bàn, g i kèm theo ngh UBND t nh xem xét quy t nh xoá n . - Căn c vào quy t nh xoá n c a UBND, C c thu thông báo c th các trư ng h p ư c x lý cho t ng Chi c c theo m u Chi c c báo cáo lên C c. M US 01/Q b tài chính C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T ng c c thu c l p - T do - H nh phúc S : TCT/Q /NV... Hà N i, ngày tháng năm 2002 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C THU V/v cho ch m n p thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c cho (tên doanh nghi p) t ng c c trư ng t ng c c thu - Căn c quy nh c a Pháp lu t thu hi n hành; - Căn c Quy t nh s 172/2001/Q -TTg ngày 5/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v/v x lý giãn n , khoanh n , xóa n thu và các kho n ph i n p NSNN i v i nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; - Căn c quy nh t i Thông tư s /2002/TT-BTC ngày tháng năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh s 172/2001/Q -TTg ngày 5/11/2001 (nêu trên);
 18. - Căn c ngh c a C c thu t nh, TP...... t i công văn s ........... ngày......... ; công văn c a......ngày.... tháng... năm 2002 và h sơ kèm theo. QUY T NNH: i u 1: Doanh nghi p (Công ty)............ ư c ch m n p thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c dư i ây trong th i gian..........k t ngày.....tháng.....năm......, n ngày......tháng......năm..... Trong ó: + Thu DT:........... + Thu TT B:.......... + Thu ............ i u 2: Không tính ph t ch m n p i v i các kho n thu và thu trong th i gian ư c ch m n p ghi t i i u 1. Doanh nghi p (Công ty).......... ph i th c hi n n p y , k p th i vào NSNN s ti n thu và thu ư c ch m n p khi h t th i gian cho ch m n p. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký; doanh nghi p....; C c thu t nh, TP... ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T NG C C TRƯ NG T NG C C THU Nơi nh n: - Doanh nghi p... - UBND t nh, TP - S TC t nh, TP - C c thu t nh, TP - Lưu: HC, NV.... (Ghi chú: i v i các trư ng h p T ng c c trư ng TCHQ và C c trư ng C c thu , H i quan quy t nh cho ch m n p theo thNm quy n. T ng c c trư ng TCHQ, C c trư ng C c thu căn c vào m u quy t nh này ban hành quy t nh c a T ng c c trư ng TCHQ, C c trư ng C c thu cho phù h p) M US 02/Q b tài chính C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T ng c c thu c l p - T do - H nh phúc S : TCT/Q /NV... Hà N i, ngày tháng năm 2002 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C THU V/v khoanh n ng thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c năm..................cho (tên doanh nghi p)
 19. t ng c c trư ng t ng c c thu - Căn c quy nh c a Pháp lu t thu hi n hành; - Căn c Quy t nh s 172/2001/Q -TTg ngày 5/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v/v x lý giãn n , khoanh n , xóa n thu và các kho n ph i n p NSNN i v i nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; - Căn c quy nh t i Thông tư s /2002/TT-BTC ngày tháng năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh s 172/2001/Q -TTg ngày 5/11/2001 (nêu trên); - Căn c ngh c a C c thu t nh, TP...... t i công văn s ........... ngày.........; công văn c a......ngày....tháng... năm 2002 và h sơ kèm theo. QUY T NNH: i u 1: Doanh nghi p (công ty)......... ư c khoanh n các kho n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c tính n ngày.....tháng......năm......v i s ti n là:...................(vi t b ng ch ...) Trong ó: + Thu DT:.... + Thu TT B:... +..... i u 2: Không tính ph t ch m n p i v i các kho n thu và các kho n ph i n p NSNN trong th i gian ư c khoanh n t i i u 1 n khi có quy t nh gi i quy t khác. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký; doanh nghi p....; C c thu t nh, TP... ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: T NG C C TRƯ NG T NG C C THU - Doanh nghi p... - UBND t nh, TP - S TC t nh, TP - Cơ quan HQ ( /v thu XNK) - C c thu t nh, TP - Lưu: HC, NV... M US 03/Q b tài chính C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 20. T ng c c thu c l p - T do - H nh phúc S : TC/Q /TCDN Hà N i, ngày tháng năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V/v c p h tr v n u tư năm 200....cho.... (tên doanh nghi p) B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Căn c Quy t nh s 172/2001/Q -TTg ngày 5/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v/v x lý giãn n , khoanh n , xóa n thu và các kho n ph i n p NSNN i v i nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; - Căn c quy nh t i Thông tư s /2002/TT-BTC ngày tháng năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh s 172/2001/Q -TTg ngày 5/11/2001 (nêu trên); - Căn c ngh c a ...... t i công văn s ..... ngày ...; công văn c a...... ngày.... tháng... năm 2002 và h sơ kèm theo c a doanh nghi p...; Theo ngh c a C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p. QUY T Đ NH i u 1: C p h tr v n u tư cho...(tên doanh nghi p) s ti n là:....(vi t b ng ch ) b ng hình th c ghi thu, ghi chi các kho n ti n thu và thu NSNN còn n c a các năm .... tr v trư c...(tên doanh nghi p) ã s d ng vào u tư, bao g m: - Thu doanh thu: - Thu TT B: - ... i u 2: Căn c vào s ti n ư c c p t i i u 1,....(tên doanh nghi p) h ch toán tăng ngu n v n thu c NSNN c p k t ngày .... (b sung ph n v n c ph n c a Nhà nư c i v i doanh nghi p Nhà nư c ã c ph n hóa) và th c hi n quy t toán các kho n thu và thu ph i n p NSNN v i cơ quan Thu theo quy nh hi n hành. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Giám c ...(tên doanh nghi p); T ng c c trư ng T ng c c thu ; C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p; V trư ng V Ngân sách Nhà nư c; Giám c S Tài chính v t giá t nh ....; C c trư ng C c thu t nh ...và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT/ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Nơi nh n: Th trư ng
Đồng bộ tài khoản