Thông tư 32/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
72
lượt xem
4
download

Thông tư 32/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 32/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 4 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 32/2004/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2004 HƯ NG D N VI C PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH QUA H TH NG KHO B C NHÀ NƯ C Th c hi n Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương, B Tài chính hư ng d n vi c phát hành trái phi u Chính ph qua h th ng Kho b c nhà nư c như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Trái phi u Chính ph phát hành qua h th ng Kho b c Nhà nư c là trái phi u có kỳ h n t 01 năm tr lên, bao g m các lo i: trái phi u kho b c, trái phi u công trình Trung ương và trái phi u ngo i t (g i chung là trái phi u). 2. H th ng Kho b c Nhà nư c tr c ti p th c hi n vi c bán trái phi u cho các t ch c, cá nhân mua trái phi u; t ch c thanh toán ti n g c, lãi trái phi u và th c hi n lưu gi , b o qu n trái phi u khi ch s h u trái phi u có nhu c u. 3. Căn c vào k ho ch huy ng v n hàng năm, nhu c u s d ng v n c a ngân sách nhà nư c và ti n tri n khai các d án, công trình, B trư ng B Tài chính quy t nh n i dung c th c a t ng t phát hành trái phi u qua h th ng Kho b c nhà nư c. 4. Trái phi u phát hành qua Kho b c Nhà nư c ư c chuy n như ng (mua, bán, cho, t ng, l i th a k ) ho c c m c trong các quan h tín d ng. Trái phi u b ng ng Vi t Nam bán theo hình th c cao hơn ho c th p hơn m nh giá trong t ng t có cùng ngày phát hành và ngày n h n thanh toán ư c niêm y t và giao d ch t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán). II. QUY NNH C TH 1. ng ti n phát hành, thanh toán Trái phi u phát hành qua h th ng Kho b c Nhà nư c ư c phát hành và thanh toán b ng ng Vi t Nam và ngo i t t do chuy n i.
  2. Trái phi u phát hành b ng ng ti n nào thì ư c thanh toán g c, lãi b ng ng ti n ó. B trư ng B Tài chính quy t nh lo i ngo i t phát hành và a bàn phát hành trái phi u ngo i t cho t ng t phát hành. 2. Hình th c, m nh giá trái phi u 2.1. Trái phi u phát hành qua h th ng Kho b c Nhà nư c dư i hình th c ch ng ch ho c ghi s , có ghi tên ho c không ghi tên. 2.2. Trái phi u phát hành b ng ng Vi t Nam có m nh giá t i thi u là 100.000 ng (m t trăm ngàn ng). Các m nh giá khác là b i s c a 100.000 ng. M nh giá c a trái phi u ngo i t do B Tài chính quy t nh cho t ng t phát hành. 2.3. Ch ng ch trái phi u do B Tài chính quy nh n i dung và giao cho Kho b c Nhà nư c t ch c in phân ph i cho các t ch c, cá nhân mua trái phi u. 3. Lãi su t trái phi u và phương th c tr lãi 3.1. Lãi su t trái phi u do B trư ng B Tài chính quy t nh cho t ng t phát hành, phù h p v i m t b ng lãi su t chung trên th trư ng và m b o quy n l i cho các t ch c, cá nhân mua trái phi u. 3.2. Trái phi u phát hành có lãi su t c nh, ư c thanh toán lãi theo các phương th c: a) Thanh toán lãi nh kỳ; b) Thanh toán lãi m t l n cùng v i ti n g c khi n h n; c) Thanh toán lãi ngay khi phát hành. 4. i tư ng mua trái phi u i tư ng mua trái phi u phát hành qua h th ng Kho b c Nhà nư c bao g m: 4.1. Công dân Vi t Nam trong và ngoài nư c; 4.2. Ngư i Vi t nam nh cư nư c ngoài; 4.3. Ngư i nư c ngoài làm vi c, cư trú Vi t Nam; 4.4. Các ơn v s nghi p; 4.5. T ch c chính tr ; chính tr - xã h i; chính tr - xã h i - ngh nghi p; xã h i; xã h i - ngh nghi p; 4.6. Các doanh nghi p, t ch c kinh t thu c m i thành ph n kinh t ;
  3. 4.7. Các t ch c nư c ngoài ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. Các t ch c là i tư ng th hư ng ngân sách Nhà nư c không ư c dùng ti n ngân sách nhà nư c c p mua trái phi u. B trư ng B Tài chính quy nh c th i tư ng mua trái phi u cho t ng t phát hành. 5. Hình th c bán trái phi u 5.1. Hình th c bán ngang m nh giá Áp d ng trong trư ng h p trái phi u phát hành liên t c trong năm ho c t ng t kéo dài, không xác nh trư c th i i m d ng phát hành. Theo hình th c này, s ti n ngư i mua trái phi u tr cho Kho b c nhà nư c úng b ng m nh giá trái phi u. Ngày phát hành trái phi u ư c tính là ngày Kho b c nhà nư c nh n ti n c a ngư i mua trái phi u ho c nh n gi y báo Có c a Ngân hàng (trư ng h p mua trái phi u b ng chuy n kho n). 5.2. Hình th c bán cao hơn ho c th p hơn m nh giá Áp d ng trong trư ng h p trái phi u phát hành theo t ng t, th i gian phát hành m i t không quá 2 tháng, có xác nh trư c th i i m phát hành và th i i m k t thúc. Các trái phi u phát hành trong m t t có cùng ngày phát hành và ngày n h n thanh toán. Phương pháp xác nh giá bán trái phi u: a) Bán trái phi u cao hơn m nh giá Áp d ng trong trư ng h p ngày bán trái phi u th c t phát sinh sau ngày phát hành trái phi u. Công th c tính giá bán trái phi u như sau: MG x Ls x n G = MG + 365 Trong ó: G: Giá bán trái phi u MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) n: S ngày tính t ngày phát hành n ngày bán th c t .
  4. b) Bán trái phi u th p hơn m nh giá Áp d ng trong trư ng h p ngày bán trái phi u th c t phát sinh trư c ngày phát hành trái phi u. Công th c tính giá bán trái phi u như sau: MG x Ls x n G = MG - 365 Trong ó: G: Giá bán trái phi u MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) n: S ngày tính t ngày bán th c t n ngày phát hành. Trư ng h p ngày bán trái phi u trùng v i ngày phát hành thì s ti n ngư i mua trái phi u ph i tr cho Kho b c Nhà nư c úng b ng m nh giá c a trái phi u. B Tài chính quy nh c th phương pháp xác nh giá bán trái phi u cho t ng t phát hành. 6. Thanh toán ti n mua trái phi u Các t ch c, cá nhân mua trái phi u có th thanh toán ti n mua trái phi u b ng ti n m t ho c chuy n kho n. 7. Thanh toán trái phi u khi nh n 7.1. Thanh toán g c, lãi trái phi u nh n a) i v i trái phi u b ng ng Vi t Nam - Trái phi u không ghi tên lưu ký t p trung t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán): Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u ư c th c hi n t i các t ch c lưu ký trái phi u. Trư c ngày n h n thanh toán g c, lãi 1 ngày, căn c ngh c a Kho b c Nhà nư c, B Tài chính chuy n ti n cho Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) chuy n cho các t ch c lưu ký chi tr tr c ti p cho ch s h u trái phi u. - Trái phi u không ghi tên, không lưu ký t p trung t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán): Ch s h u trái phi u ư c t do l a ch n nơi thanh toán g c, lãi t i các ơn v Kho b c Nhà nư c. Kho b c Nhà nư c ng v n thanh toán cho ch s h u trái phi u. nh kỳ hàng tháng, Kho b c Nhà nư c t ng h p s ã thanh toán ngh B Tài chính hoàn tr s ã t m ng.
  5. - Trái phi u có ghi tên: Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u ư c th c hi n t i nơi phát hành. Kho b c Nhà nư c ng t n ngân qu thanh toán cho ch s h u trái phi u. nh kỳ hàng tháng, Kho b c Nhà nư c t ng h p s ã thanh toán ngh B Tài chính hoàn tr s ã t m ng. b) i v i trái phi u ngo i t : Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u n h n ư c th c hi n t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành. Trư ng h p s ti n thanh toán g c, lãi trái phi u có ngo i t l (dư i m t ơn v ti n t ) thì ư c quy i ra ng Vi t Nam theo t giá bán ra do Ngân hàng Ngo i thương trên a bàn công b t i th i i m g n nh t chi tr cho khách hàng. Ngu n ngo i t thanh toán t i các ơn v Kho b c Nhà nư c do Kho b c Nhà nư c trung ương chuy n v . Trư ng h p, B Tài chính mua ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c thanh toán g c, lãi trái phi u n h n s th c hi n theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng t i th i i m mua. c) Trư ng h p n h n thanh toán lãi ho c g c mà ch s h u trái phi u chưa n thanh toán thì s ti n lãi ho c g c ó ư c b o lưu và hoàn tr khi ch s h u trái phi u có nhu c u thanh toán, không tính lãi nh p g c và không tính lãi trong th i gian quá h n thanh toán. d) Khi thanh toán trái phi u, ch s h u trái phi u có th nh n ti n m t ho c ngh chuy n toàn b s ti n g c, lãi trái phi u n h n thanh toán vào tài kho n. Phí chuy n ti n s tính tr vào s ti n ch s h u trái phi u ư c nh n. e) Trư ng h p ch s h u trái phi u vì nh ng lý do b t kh kháng không th n thanh toán trái phi u khi n h n, có th u quy n cho ngư i khác n lĩnh thay. Ngư i n thanh toán trái phi u ph i mang theo gi y ch ng minh nhân dân và gi y u quy n c a ch s h u trái phi u có xác nh n c a cơ quan, ơn v ho c U ban nhân dân (xã, phư ng, th tr n) nơi ch s h u trái phi u ăng ký h khNu thư ng trú. 7.2. Thanh toán trái phi u trư c h n và mua l i trái phi u trư c h n Vi c thanh toán trái phi u trư c h n và m c lãi su t ư c hư ng trong th i gian chưa n h n thanh toán ư c th c hi n theo quy nh c a B Tài chính cho t ng t phát hành. Tuỳ i u ki n th c t , B trư ng B Tài chính có th quy t nh vi c mua l i trái phi u trư c h n. Phương th c và giá mua l i trái phi u ư c quy t nh cho t ng t và thông báo cho các ch s h u trái phi u bi t. 8. X lý các trư ng h p m t, hư h ng trái phi u 8.1. Trư ng h p t trái phi u không ghi tên b m t ho c b tNy xoá, s a ch a, rách nát, hư h ng không còn gi ư c hình d ng, n i dung ban u thì không ư c thanh toán.
  6. 8.2. Trư ng h p t trái phi u có ghi tên b m t ho c b rách nát, hư h ng, ch s h u trái phi u ph i báo b ng văn b n cho Kho b c Nhà nư c nơi phát hành. Th trư ng ơn v Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m tra, n u t trái phi u ó chưa b l i d ng rút ti n thì xác nh n s gi i quy t thanh toán khi n h n. N u t trái phi u ó ã b l i d ng thì th trư ng ơn v Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m tra k p th i, xác nh nguyên nhân và có bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t. 9. Qu n lý ngu n thu phát hành trái phi u và ngu n thanh toán g c, lãi trái phi u 9.1. Toàn b s ti n thu v phát hành trái phi u ư c t p trung vào ngân sách trung ương và h ch toán theo quy nh c a B Tài chính s d ng cho các nhu c u chi theo d toán ngân sách nhà nư c và cho các công trình, d án theo m c tiêu ch nh c a Th tư ng Chính ph . i v i kho n thu t phát hành trái phi u b ng ngo i t , sau khi tr các kho n chi tr c ti p b ng ngo i t , B Tài chính bán cho Ngân hàng Nhà nư c tăng d tr ngo i h i c a Nhà nư c theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng t i th i i m bán. 9.2. Ngu n v n thanh toán g c, lãi trái phi u do ngân sách Trung ương b o m và ư c cân i trong d toán ngân sách nhà nư c ho c b trí t ngu n phát hành trái phi u Chính ph các t ti p theo. 10. Chuy n như ng trái phi u Trái phi u phát hành qua h th ng Kho b c Nhà nư c ư c s d ng chuy n như ng (mua, bán, cho, t ng, l i th a k ). 10.1. Trái phi u không ghi tên: a) Trái phi u lưu ký t p trung t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) ư c t do chuy n như ng theo quy nh v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. b) Trái phi u không lưu ký t p trung ư c t do chuy n như ng, không ph i làm th t c t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành trái phi u. 10.2. Trái phi u có ghi tên: Khi chuy n như ng trái phi u, ph i làm th t c t i Kho b c nhà nư c. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c hư ng d n c th trình t , th t c liên quan n vi c chuy n như ng trái phi u có ghi tên t i các ơn v Kho b c Nhà nư c. 11. Xác nh n trái phi u khi làm th t c c m c 11.1. i v i trái phi u không ghi tên: Kho b c nhà nư c không th c hi n xác nh n ch s h u trái phi u. 11.2. i v i trái phi u có ghi tên: Khi t ch c tín d ng có yêu c u (b ng văn b n) xác nh n tính h p pháp, h p l c a t trái phi u ư c c m c , Th trư ng Kho b c
  7. Nhà nư c ký xác nh n tên ngư i s h u và s ti n mua trái phi u sau khi ã ki m tra, i chi u m b o kh p úng v i các n i dung c a h sơ lưu. 12. Chi phí liên quan n trái phi u 12.1. Chi phí phát hành, thanh toán trái phi u M i chi phí v phát hành và thanh toán trái phi u do ngân sách trung ương b o m, bao g m: a) Chi phí v in ch ng ch trái phi u theo h p ng v i cơ quan in n. b) Chi phí phát hành và thanh toán trái phi u c a h th ng Kho b c Nhà nư c b ng 0,5% trên giá tr trái phi u do Kho b c Nhà nư c tr c ti p bán cho các i tư ng mua. Riêng vi c phát hành và thanh toán trái phi u i v i B o hi m xã h i, Kho b c Nhà nư c ư c hư ng m c phí là 0,2% trên giá tr trái phi u phát hành. Trư ng h p phát hành b ng ngo i t , chi phí phát hành, thanh toán ư c quy i ra ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy nh. c) Chi phí thanh toán i v i trái phi u lưu ký t p trung t i trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) b ng 0,1% trên s ti n g c, lãi th c thanh toán. 12.2. Phí b o qu n, lưu gi trái phi u Phí b o qu n, lưu gi h trái phi u t i Kho b c Nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v qu n lý i v i các lo i tài s n quý hi m và ch ng ch có giá do Kho b c Nhà nư c nh n g i và b o qu n (hi n nay là Thông tư s 80/1999/TT-BTC ngày 28/6/1999 c a B Tài chính). Tuỳ tình hình th c t , B Tài chính có th quy t nh mi n phí b o qu n, lưu gi trái phi u t i Kho b c Nhà nư c i v i t ng lo i trái phi u và t ng i tư ng mua trái phi u. 12.3. Phí chuy n ti n thanh toán trái phi u Phí chuy n ti n g c, lãi trái phi u vào tài kho n theo yêu c u c a ch s h u trái phi u do ch s h u tr b ng m c phí thanh toán qua ngân hàng. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính thi hành Thông tư này.
  8. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, Th trư ng các ơn v có liên quan tr c thu c B Tài chính có trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh t i Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản