Thông tư 33/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
133
lượt xem
8
download

Thông tư 33/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 33/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý hàng hoá, hành lý, tài sản tồn đọng không có người nhận tại các cảng hàng không Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 33/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 33/2004/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2004 HƯ NG D N X LÝ HÀNG HOÁ, HÀNH LÝ, TÀI S N T N Đ NG KHÔNG CÓ NGƯ I NH N T I CÁC C NG HÀNG KHÔNG VI T NAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng ngày 26/12/1991; Lu t Hàng không dân d ng s a đ i ngày 20/4/1995; Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ-CP ngày 5-11-2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 1-7-2003 c a Chính ph quy đ nh nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Tài chính; Đ gi i quy t hàng hoá, hành lý, tài s n t n đ ng không có ngư i nh n t i các c ng hàng không; Theo đ ngh c a các đ a phương và các doanh nghi p v n t i hàng không, B Tài chính hư ng d n m t s đi m v x lý hàng hoá, hành lý, tài s n t n đ ng t i các c ng hàng không Vi t Nam như sau: I. PH M VI, Đ I TƯ NG ÁP D NG: Thông tư này hư ng d n vi c x lý đ i v i hàng hoá, hành lý, tài s n t n đ ng không có ngư i nh n (sau đây g i t t là hàng t n đ ng) t i các c ng hàng không Vi t Nam bao g m: a. Hàng hoá không ngư i nh n: Là hàng hoá đã nh p kh u b ng đư ng hàng không mà hãng v n chuy n không giao đư c đ n ngư i nh n khi đã làm các th t c thông báo cho ngư i có quy n nh n hàng đư c ghi trên v n đơn, bao g m: + Đã thông báo cho ch hàng nhưng ch hàng t ch i nh n. + Đã thông báo cho ch hàng nhưng ch hàng không đ n nh n. + Đã thông báo cho ch hàng nhưng không nh n đư c thông tin ph n h i c a ch hàng. b. Hành lý không ngư i nh n: Là hành lý không có khách đi máy bay nào nh n t i sân bay đi và đ n, bao g m: + Hành lý có g n th (hành lý g i l c tuy n và g i đúng tuy n). + Hành lý không g n th . c. Tài s n b quên không ngư i nh n: Là hành lý xách tay, đ v t do khách đi máy bay đ quên t i khu v c nhà ga sân bay, qu y làm th t c, phòng ch ra máy bay ho c trên máy bay. Các lo i hàng hoá, hành lý, tài s n trên đư c coi là t n đ ng t i các c ng hàng không sau khi đã đư c Hãng v n chuy n hàng không thông báo cho ch hàng (ho c đã thông báo trên phương ti n thông tin thích h p, niêm y t t i sân bay đ i v i trư ng h p không xác đ nh đư c ch hàng) trong th i h n 90 ngày ho c trong th i h n 3 ngày đ i v i hàng hoá d hư h ng (hàng tươi s ng, đ ng v t s ng, hoa qu ) nhưng không có ngư i đ n nh n. II. TH T CX LÝ HÀNG HOÁ T N Đ NG T I CÁC C NG HÀNG KHÔNG: 1. Thành l p H i đ ng x lý hàng t n đ ng t i các c ng hàng không: Thành ph n H i đ ng x lý hàng t n đ ng t i các c ng hàng không (sau đây g i t t là H i đ ng) bao g m: + Lãnh đ o S Tài chính đ a phương: Ch t ch H i đ ng. + Lãnh đ o đơn v ph trách kho hàng c a Hãng v n chuy n hàng không t i c ng hàng không.
  2. + Đ i di n C ng hàng không. + Đ i di n C c H i quan đ a phương. H i đ ng có t giúp vi c. Thành viên t giúp vi c là cán b c a các cơ quan nêu trên và do thành viên thu c S Tài chính đ a phương làm t trư ng. Ngoài ra, tuỳ theo tính ch t, m c đ quan tr ng, tính ch t đ c thù c a tài s n, Ch t ch H i đ ng quy t đ nh m i các thành viên liên quan và cơ quan chuyên môn k thu t khác tham gia vào H i đ ng. Trong quá trình ho t đ ng, H i đ ng đư c s d ng con d u c a S Tài chính đ a phương đ ph c v công tác và các giao d ch c n thi t. 2. T ch c x lý hàng t n đ ng t i các c ng hàng không: - Doanh nghi p v n t i hàng không căn c vào s lư ng hàng hoá, hành lý, tài s n t n đ ng c n x lý, đ nh kỳ 3 tháng ho c 6 tháng m t l n có văn b n kê khai t ng lo i hàng t n đ ng báo cáo H i đ ng x lý hàng t n đ ng. Căn c vào tình hình th c t phát sinh kh i lư ng hàng hoá t n đ ng t i c ng hàng không, H i đ ng s quy t đ nh th i gian t ch c x lý hàng t n đ ng t i các c ng hàng không. - Đ i v i hàng t n đ ng d hư h ng như hàng tươi s ng, đ ng v t s ng, hoa qu doanh nghi p v n t i hàng không ch đ ng ph i h p v i các cơ quan có liên quan và ch u trách nhi m x lý, tiêu hu trong vòng 3 ngày k t khi phát sinh hàng hoá t n đ ng. - Trư ng h p hàng t n đ ng thu c danh m c hàng hoá c m nh p kh u thì H i đ ng x lý l p biên b n và làm th t c chuy n giao s hàng hoá này cho cơ quan H i quan đ x lý theo đúng quy đ nh hi n hành. 2.1. Ki m kê và phân lo i x lý đ i v i hàng t n đ ng t i các c ng hàng không: H i đ ng ti n hành th c hi n ki m đ m s lư ng hàng t n đ ng th c t t i các c ng hàng không, phân lo i đ x lý theo các hư ng sau: - Đ i v i hàng t n đ ng không còn giá tr s d ng (m c nát, hư h ng, không b o đ m ch t lư ng s d ng theo k t qu giám đ nh ch t lư ng) ho c h t h n s d ng ghi trên nhãn mác ho c h sơ kèm theo hàng hoá ho c hàng hoá thu c di n c m s d ng lưu hành theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam, H i đ ng l p biên b n đ t ch c tiêu hu . - Đ i v i các lo i hàng t n đ ng v n còn giá tr s d ng, H i đ ng th c hi n trưng c u giám đ nh ch t lư ng hàng hoá (n u c n), H i đ ng t ch c bán đ u giá cho các t ch c và cá nhân có nhu c u mua theo quy đ nh hi n hành. 2.2. T ch c bán đ u giá: H i đ ng ti n hành xác đ nh giá kh i đi m c a hàng hoá trên cơ s ch t lư ng còn l i theo k t qu giám đ nh (n u có) ho c theo đánh giá c a T chuyên viên giúp vi c cho H i đ ng, giá bán trên th trư ng c a hàng hoá m i cùng lo i t i th i đi m t ch c bán đ u giá. Trình t , th t c bán đ u giá đư c th c hi n theo các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. Căn c vào k t qu bán đ u giá hàng t n đ ng, H i đ ng x lý giao cho doanh nghi p v n t i hàng không th c hi n vi c bán và thu ti n đ i v i hàng t n đ ng t i c ng hàng không và báo cáo k t qu v i H i đ ng. 2.3. T ch c tiêu hu : Vi c t ch c tiêu hu hàng t n đ ng ph i đư c H i đ ng l p biên b n x lý tiêu hu và giao doanh nghi p v n t i hàng không th c hi n có s ch ng ki n c a H i đ ng (tr trư ng h p đ i v i hàng hoá d hư h ng đã giao cho doanh nghi p ch đ ng tiêu hu và ch u trách nhi m). Trong trư ng h p c n thi t, H i đ ng có th m i cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan ch ng ki n vi c tiêu hu . Đ i v i lo i hàng hoá mà vi c tiêu hu làm nh hư ng đ n môi trư ng thì ph i đư c s ch p thu n và hư ng d n c a cơ quan qu n lý môi trư ng s t i trư c khi t ch c tiêu hu . 2.4. Hàng t n đ ng t i các c ng hàng không đư c đưa ra x lý không ph i làm th t c nh p kh u hàng hoá, không ph i ch u thu nh p kh u khi đem bán. III. QU N LÝ THU CHI TÀI CHÍNH Đ I V I X LÝ HÀNG T N Đ NG T I CÁC C NG HÀNG KHÔNG SÂN BAY:
  3. 1. Doanh nghi p v n t i hàng không s d ng hoá đơn bán hàng GTGT c a B Tài chính đ phát hành cho ngư i mua. Giá bán hàng hoá t n đ ng (giá bán ch đ nh ho c giá đ u giá) mà ngư i mua ch p nh n là giá có thu GTGT. Vi c kê khai và n p thu GTGT đ i v i hàng t n đ ng th c hi n theo quy đ nh hi n hành. Ti n bán hàng t n đ ng đư c g i vào tài kho n c a doanh nghi p đ bù đ p các chi phí theo quy t đ nh c a H i đ ng x lý. 2. H i đ ng căn c vào tính h p lý, h p l c a các kho n chi phí liên quan đ n x lý hàng t n đ ng t i các c ng hàng không đ quy t đ nh chi tr theo th t ưu tiên như sau: a. N p thu GTGT. b. Chi cho công tác đ nh giá và bán đ u giá hàng t n đ ng t i các c ng hàng không bao g m: Chi b c x p, chi ki m kê, chi giám đ nh ch t lư ng, chi phí t ch c đ nh giá, chi thông tin qu ng cáo, chi phí in n tài li u h sơ bán đ u giá, chi phí cho t ch c cu c bán đ u giá theo đúng ch đ nhà nư c quy đ nh. c. Chi b i dư ng cho các thành viên c a H i đ ng t i các cu c h p H i đ ng trong quá trình x lý hàng t n đ ng t i các c ng hàng không theo m c t i đa không quá 50.000đ/ngày/ngư i. d. Chi cho vi c tiêu hu hàng t n đ ng. e. Thanh toán các kho n cư c b c x p, lưu kho bãi, giao nh n và b o qu n hàng hoá phát sinh do hàng hoá t n đ ng t i c ng hàng không (m c chi t i đa không quá 50% s ti n còn l i sau khi thanh toán các kho n chi phí nêu t i ti t a, b, c, d - đi m 2 nêu trên). 3. S ti n thanh lý hàng t n đ ng t i các c ng hàng không sau khi tr đi các chi phí nêu t i đi m 2 ph n III thông tư này n u còn, đư c lưu gi t i tài kho n c a doanh nghi p v n chuy n hàng không đ tr l i cho ngư i có quy n nh n. Trong th i h n 180 ngày, k t ngày thanh lý hàng hoá mà không có ngư i yêu c u nh n s ti n còn l i, thì doanh nghi p v n chuy n hàng không n p toàn b s ti n này vào Ngân sách đ a phương. Trư ng h p ti n thu t bán hàng t n đ ng t i các c ng hàng không không đ chi tr các kho n chi phí, thì các hãng v n t i hàng không đư c h ch toán s thi u vào chi phí s n xu t trong năm c a doanh nghi p. IV. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính đ xem xét, s a đ i b sung cho phù h p. Lê Th Băng Tâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản