Thông tư 34/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
147
lượt xem
9
download

Thông tư 34/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 34/2003/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 34/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 34/2003/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY NNH CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG L PHÍ C P GI Y ĂNG KÝ VÀ BI N S PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B Căn c Lu t Giao thông ư ng b ; Căn c Pháp l nh phí và l phí ngày 28/8/2001 và Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh quy t 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông và ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 467/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 01 năm 2003 c a Văn phòng Ch nh ph v vi c i u ch nh m c thu l phí trư c b , l phí ăng ký ôtô, xe máy; B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí c p ăng ký và bi n s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c cá nhân nư c ngoài khi ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y ăng ký và bi n s (g i chung là cơ quan ăng ký) phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (g i chung là phương ti n giao thông) thì ph i n p l phí c p gi y ăng ký và bi n s theo quy nh t i Thông tư này; tr trư ng h p ư c mi n n p quy nh t i i m 2 m c này. 2. Các trư ng h p sau ây ư c mi n n p l phí c p gi y ăng ký và bi n s phương ti n giao thông: a) Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan i di n c a t ch c qu c t thu c h th ng liên h p qu c. b) Viên ch c ngo i giao, viên ch c lãnh s , nhân viên hành chính k thu t c a cơ quan i di n ngo i giao và cơ quan lãnh s nư c ngoài, thành viên các t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c và thành viên c a gia ình h không ph i là công dân Vi t Nam ho c không thư ng trú t i Vi t Nam ư c B Ngo i giao Vi t Nam ho c cơ quan ngo i v a phương ư c B Ngo i giao u quy n c p ch ng minh thư ngo i giao ho c ch ng minh thư công v . Trư ng h p này khi ãng ký phương ti n giao thông, ngư i ăng ký ph i xu t trình v i cơ quan ăng ký ch ng minh thư ngo i giao (màu ) ho c ch ng minh thư công v (m u vàng) theo quy nh c a B Ngo i giao.
  2. c) T ch c, cá nhân nư c ngoài khác (cơ quan i di n c a t ch c qu c t liên Chính ph ngoài h th ng liên h p qu c, cơ quan i di n c a t ch c phi chính ph , các oàn c a t ch c qu c t , thành viên c a cơ quan và t ch c khác...) không thu c i tư ng nêu t i ti t a, b trên ây, nhưng ư c mi n n p ho c không ph i n p l phí c p gi y ăng ký và bi n s theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. Trư ng h p này t ch c, cá nhân ph i cung c p cho cơ quan ăng ký - ơn ngh mi n n p l phí c p gi y ăng ký và bi n s , có ký tên, ghi rõ h tên và óng d u (n u là t ch c). - B n sao hi p nh ho c tho thu n gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph nư c ngoài b ng ti ng Vi t Nam (có xác nh n c a Công ch ng nhà nư c ho c ký tên, ghi rõ h tên và óng d u xác nh n c a ch chương trình, d án). 3. Trong Thông tư này m t s t ng ư c hi u như sau: a) Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , g m xe ôtô, máy kéo, xe máy. Trong ó: - Xe ôtô con t 7 ch ng i tr xu ng là xe tô con ch ngư i, không bao g m xe lam. - Xe máy, g m: xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy và các lo i xe tương t , k c xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t. b) Các thành ph , th xã quy nh t i Thông tư này ư c xác nh theo a gi i hành chính nhà nư c, c th như sau: - Thành ph Hà N i, TP H Chí Minh và các thành ph tr c thu c Trung ương khác (như TP à N ng, TP H i Phòng...) bao g m t t c các qu n, huy n tr c thu c thành ph không phân bi t n i thành hay ngo i thành, ô th hay nông thôn. - Thành ph tr c thu c t nh, các th xã bao g m t t c các phư ng, xã thu c thành ph , th xã nơi UBND c p t nh óng tr s , không phân bi t là phư ng n i thành, n i th hay xã ngo i thành, ngo i th . c) C p m i gi y ăng ký và bi n s ch áp d ng i v i các phương ti n giao thông ăng ký l n u t i Vi t Nam (k c các phương ti n giao thông ã qua s d ng hay ã ăng ký t i nư c ngoài) theo quy nh c a B Công an. d) C p l i gi y ăng ký ho c bi n s áp d ng i v i trư ng h p m t gi y ăng ký ho c bi n s ; i l i gi y ăng ký ho c bi n s áp d ng i v i các trư ng h p c i t o, thay i màu sơn phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ho c rách, hư h ng gi y ăng ký xe, hư h ng, m bi n s xe. 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bi u m c thu l phu c p gi y ăng ký và bi n s phương ti n giao thông theo 3 khu v c khác nhau như sau: a) Khu v c I: G m thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh.
  3. b) Khu v c II: G m các thành ph tr c thu c Trung ương khác (ngoài thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh), các thành ph tr c thu c t nh và các th xã nơi UBND t nh óng tr s . c) Khu v c III: G m các khu v c khác ngoài khu v c I (a) và khu v c II (b) nêu trên. 2. T ch c, cá nhân hi n khu v c nào thì n p l phí c p gi y ăng ký và bi n s phương ti n giao thông theo m c thu quy nh tương ng v i khu v c ó, n u là t ch c thì n p l phí theo a ch nơi óng tr s ghi trong ăng ký, n u là cá nhân thì n p l phí theo a ch nơi ăng ký h khNu thư ng trú. 3. M t s ch tiêu quy nh trong Bi u m c thu l phí c p gi y ăng ký và bi n s phương ti n giao thông áp d ng như sau: 3.1. M c thu l phí c p gi y ăng ký và bi n s xe ôtô con không ho t ng kinh doanh v n t i hành khách quy nh t i i m 2, m c I Bi u m c thu không áp d ng i v i các trư ng h p sau: a) Xe tô con c a các t ch c (các doanh nghi p, các công ty...), cá nhân ho t ng kinh doanh v n t i ch khách dư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép kinh doanh ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i hành khách. Trư ng h p này khi ăng ký xe ôtô con, các t ch c, cá nhân ho t d ng kinh doanh v n t i hành khách ph i cung c p cho cơ quan ăng ký: + Gi y gi i thi u c a công ty ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép kinh doanh ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i hành khách. Gi y gi i thi u ph i ghi rõ s lư ng, ch ng lo i xe ăng ký. + Gi y phép kinh doanh ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i hành khách c a cơ quan có thNm quy n c p b) Xe ôtô con cho thuê tài chính i v i các t ch c, cá nhân ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép kinh doanh v n t i hành khách (ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i hành khách). Khi ăng ký xe, các công ty cho thuê tài chính ph i cung c p cho cơ quan ăng ký: + Gi y gi i thi u c a công ty cho thuê tài chính, ghi rõ s lư ng, ch ng lo i xe ôtô ăng ký d cho thuê tài chính. + H p ng cho thuê tài chính ký k t gi a công ty thuê là công ty kinh doanh v n t i hành khách và công ty cho thuê tài chính, trong ó ph i ghi rõ: s lư ng xe ô tô con cho thuê, th i h n thuê (n u là b n sao thì ph i có công ch ng nhà nư c). Các trư ng h p trên (a, b) ph i n p l phí c p ăng ký và bi n s theo m c thu quy nh t i i m 1, m c I, Bi u m c thu ban hành kèm theo Thông tư này. 3.2. M c thu l phí c p l i ho c i gi y ăng ký quy nh t i m c II, Bi u m c thu không áp d ng i v i vi c c p l i ho c i gi y ăng ký và bi n s xe tô con không ho t ng kinh doanh v n t i hành khách và xe máy chuy n t khu v c ph i n p l phí quy nh m c thu th p v khu v c ph i n p l phí quy nh m c thu cao (không
  4. phân bi t có i ch tài s n hay không i ch tài s n). Trư ng h p này t ch c, cá nhân ph i n p l phí c p l i ho c i gi y ăng ký và bi n s theo m c thu c p m i quy nh t i i m 2 ( i v i ô tô), i m 4 ( i v i xe máy) m c I Bi u m c thu ban hành kèm theo Thông tư này. Ví d 1: ông A có h khNu t i thành ph Hà N i, ã ư c Công an thành ph Hà N i c p gi y ăng ký và bi n s xe, sau ó ông A bán xe ó cho ông B cũng t i thành ph Hà N i thì khi ăng ký ông B ch ph i n p l phí c p l i ho c i gi y ăng ký và bi n s theo m c thu quy nh t i m c II, Bi u m c thu. Ví d 2: ông H huy n L c Ng n t nh B c Giang, ư c Công an t nh B c Giang c p gi y ăng ký và bi n s xe máy, sau ó ông H bán cho ông B t i Hà N i thì khi ăng ký ông B ph i n p l phí theo m c thu c p m i t i Hà N i quy nh t i i m 2 ( i v i xe tô con), i m 4 ( i v i xe máy), m c I Bi u m c thu. 3.3. i v i ô tô, xe máy c a cá nhân ã ư c c p gi y ăng ký và bi n s t i khu v c ph i n p l phí quy nh m c thu th p, chuy n v khu v c ph i n p l phí quy nh m c thu cao vì lý do di chuy n công tác ho c di chuy n h khNu, mà khi ăng ký không thay i ch tài s n và có y th t c theo quy nh c a cơ quan Công an thì áp d ng m c thu quy nh t i m c II, Bi u m c thu. 3.4. Tr giá xe máy làm căn c áp d ng m c thu l phí c p gi y ăng ký và bi n s là giá tính l phí trư c b t i th i i m ăng ký. III- T CH C THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG TI N L PHÍ: 1. Cơ quan Công an t ch c ăng ký, c p gi y ăng ký và bi n s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b th c hi n thu l phí theo úng quy nh t i Thông tư này. Khi thu ti n l phí ph i c p biên lai cho ngư i n p ti n (lo i biên lai do B Tài chính quy nh). 2. T ch c, cá nhân ăng ký phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ph i n p l phí theo m c thu quy nh t i Thông tư này trư c khi ư c c p gi y ăng ký và bi n s . 3. S ti n l phí thu ư c theo quy nh t i Thông tư này, tuỳ theo s thu nhi u hay ít mà nh kỳ hàng ngày ho c m t tu n m t l n, cơ quan Công an ph i g i vào tài kho n "t m gi ti n phí, l phí" m t i Kho b c nhà nư c nơi óng tr s chính. Toàn b s ti n l phí thu ư c, sau khi tr s ti n mua bi n s theo m c giá c a B Tài chính quy nh trong t ng th i kỳ (giá th c t ghi trên hoá ơn bán hàng do B Tài chính phát hành), s ti n còn l i (coi như 100%) ư c phân ph i, s d ng như sau: 3.1. Cơ quan Công an th c hi n vi c thu l phí ư c trích m t ph n theo t l ph n trăm (%) sau ây: - T i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh: 15%. - T i thành ph tr c thu c Trung ương khác: 25%. - T i các t nh khác còn l i: 40%.
  5. Cơ quan Công an s d ng s ti n ư c trích theo t l quy nh trên ây s d ng cho vi c thu l phí theo các n i dung chi c th sau: a) In (ho c mua) bi u m u, t khai, ơn và h sơ ăng ký xe, gi y ch ng nh n ăng ký, s sách theo dõi vi c ăng ký; k c ép plastic, cà s xe. b) Chi s a ch a thư ng xuyên và s a ch a l n tài s n, máy móc, thi t b ph c v tr c ti p cho vi c thu l phí. c) Chi mua s m máy móc thi t b hi n i hoá vi c thu phí. d) Các kho n chi thư ng xuyên khác tr c ti p ph c v vi c c p gi y ch ng nh n ăng ký và bi n s theo ch nhà nư c quy nh (tr chi phí ti n lương cho l c lư ng công an và công nhân viên ch c nhà nư c ã hư ng ti n lương theo ch quy nh). e) Trích qu khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p th c hi n vi c thu l phí c p gi y ăng ký và bi n s . M c trích l p hai qu khen thư ng và phúc l i bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu cao hơn năm trư c và b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n nêu s thu th p hơn ho c b ng năm trư c. Toàn b s ti n l phí ư c trích theo t l quy nh trên ây, cơ quan Công an ph i cân i vào k ho ch tài chính năm. Quá trình qu n lý ph i s d ng úng n i dung chi theo ch chi tiêu tài chính hi n hành và ph i có ch ng t hoá ơn h p pháp theo quy nh. Căn c s ti n l phí ư c trích l i ph c v vi c thu l phí, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c quy t nh i u hoà s ti n l phí ư c trích t ơn v th a sang cho ơn v thi u (n u a phương ã phân c p vi c ăng ký phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b cho Công an huy n) ho c chi các kho n mua s m các máy móc, thi t b ph c v hi n i hoá vi c thu phí. Quy t toán năm, n u chưa chi h t s ti n ư c trích thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. 3.2. S ti n còn l i (T ng s thu, tr (-) ti n mua bi n s , tr (-) s trích l i cho cơ quan Công an theo t l quy nh), cơ quan Công an th c hi n n p vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n tương ng, m c 046 ti u m c 12 M c l c ngân sách nhà nư c quy nh và i u ti t 100% cho ngân sách a phương u tư phát tri n cơ s h t ng giao thông ư ng b , giao thông công c ng và công tác tr t t an toàn giao thông ư ng b . Th t c ăng ký, kê khai, thu, n p l phí c p gi y ăng ký và bi n s th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. IV. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo, các quy nh khác v l phí c p gi y ăng ký và bi n s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b trái v i thông tư này u bãi b . Các kho n phí, l phí khác (ngoài l phí c p gi y ăng ký và bi n s ) v n ti p t c th c hi n theo Thông tư s 77 TC/TCT ngày 29/11/1996 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí qu n
  6. lý nhà nư c v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung. Trương Chí Trung ( ã ký) BI U M C THU L PHÍ C P GI Y ĂNG KÝ VÀ BI N S (Ban hành kèm theo Thông tư s 34/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 04 năm 2003 c a B Tài chính) ơn v tính: ng/l n/xe TT Ch tiêu Khu v c Khu Khu I v c II v c III I C p m i ( ăng ký l n u t i Vi t Nam) gi y ăng ký kèm theo bi n s 1 Ô tô, máy kéo, xe lam và các lo i xe ư c c p 150.000 150.000 150.000 bi n tương t như ô tô (g i chung ôtô); Tr ôtô con t 7 ch ng i tr xu ng không ho t ng kinh doanh v n t i hành khách áp d ng theo i m 2 m c này 2 Xe ôtô con t 7 ch ng i tr xu ng không ho t 2.000.000 800.000 150.000 ng kinh doanh v n t i hành khách 3 Sơ mi rơ móc ăng ký r i, rơ móc 100.000 100.000 100.000 4 Xe máy (theo giá tính l phí trư c b ) a Tr giá t 15.000.000 ng tr xu ng 500.000 200.000 50.000 b Tr giá trên 15.000.000 ng n 40.000.000 1.000.000 400.000 50.000 ng c Tr giá trên 40.000.000 ng 2.000.000 800.000 50.000 - Riêng xe máy 3 bánh chuyên dùng cho ngư i 50.000 50.000 50.000 tàn t t II C p l i ho c i gi y ăng ký 1 C p l i ho c i gi y ăng ký kèm theo bi n s a Ôtô; Tr ôtô con không ho t ng kinh doanh 150.000 150.000 150.000 v n t i khách di chuy n t khu v c có m c thu th p v khu v c có m c thu cao thu theo i m
  7. 2 m c I Bi u này b Sơ mi rơ móc ăng ký r i, rơ móc 100.000 100.000 100.000 c Xe máy; Tr xe máy di chuy n t khu v c có 50.000 50.000 50.000 m c thu th p v khu v c có m c thu cao, áp d ng theo i m 4, m c I bi u này 2 C p l i ho c i gi y ăng ký không kèm theo 30.000 30.000 30.000 bi n s ôtô, xe máy (n u c p l i bi n s thì thu theo giá mua th c t ) III C p gi y ăng ký kèm theo bi n s t m th i 1 Xe ôtô. Riêng c p m i gi y ăng ký kèm theo 50.000 50.000 50.000 bi n s t m th i cho xe ôtô con không ho t ng kinh doanh v n t i khách thu theo i m 2 m c I bi u này 2 Xe máy. Riêng c p m i gi y ăng ký kèm theo 50.000 50.000 50.000 bi n s t m th i cho xe máy thu theo i m 4 m c I bi u này IV óng l i s khung, s máy 50.000 50.000 50.000 Ghi chú: - Khu v c I: thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh. - Khu v c II: Các thành ph tr c thu c Trung ương khác, thành ph thu c t nh và các th xã t nh l . - Khu v c III: Các khu v c còn l i.
Đồng bộ tài khoản