Thông tư 34/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
68
lượt xem
3
download

Thông tư 34/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 34/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng trong quân đội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 34/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   c ñ a   b é   q u è c   p h ß n g   s è   3 4 / 2 0 0 4 / T T ­ B Q P   n g µ y   2 4   t h ¸ n g   3   n ¨ m  2004 híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi ®èi víi  c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng vµ lao ®éng  hîp ®ång trong qu©n ®éi Thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  01/2003/N§­CP ngµy 09/01/2003   cña ChÝnh phñ; c¨n cø Th«ng t sè  07/2003/TT­BL§TBXH ngµy   12/3/2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vµ  Híng   dÉn sè  994/BHXH­C§CS ngµy 01/4/2003 cña B¶o hiÓm x∙ héi   ViÖt Nam vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ   b¶o hiÓm x∙ héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy   26/01/1995 cña ChÝnh phñ; c¨n cø t×nh h×nh thùc hiÖn b¶o   hiÓm x∙ héi trong qu©n  ®éi, Bé  Quèc phßng híng dÉn thùc   hiÖn chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi  ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc   quèc phßng vµ lao ®éng hîp ®ång nh sau: I. §èi tîng ¸p dông C¸c  ®èi tîng ¸p dông b¶o hiÓm x∙ héi theo lo¹i h×nh  b¶o hiÓm x∙ héi b¾t buéc tronh qu©n ®éi gåm: 1. C«ng nh©n viªn chøc quèc phßng. 2. Ngêi lao  ®éng lµm viÖc theo hîp  ®ång lao  ®éng cã  thêi h¹n tõ ®ñ 3 th¸ng trë lªn vµ hîp ®ång lao ®éng kh«ng   x¸c  ®Þnh thêi h¹n (gäi chung lµ  lao  ®éng hîp  ®ång) trong  c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan, doanh nghiÖp, cô thÓ nh sau: a) Lao  ®éng hîp  ®ång cã  chØ tiªu cña Bé  Tæng Tham mu  trong c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan, doanh nghiÖp. b)   Lao   ®éng   hîp   ®ång   kh¸c   (®îc   ph©n   cÊp   quyÒn   h¹n  tuyÓn dông) trong c¸c doanh nghiÖp qu©n  ®éi, c«ng ty cæ  phÇn vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. 3.  Lao  ®éng  hîp  ®ång  lµm  viÖc trong  c¸c   ®¬n vÞ,  c¬  quan, doanh nghiÖp nªu t¹i ®iÓm 2 trªn, lµm viÖc theo hîp   ®ång cã  thêi h¹n díi 3 th¸ng, khi hÕt h¹n hîp  ®ång lao  ®ång mµ ngêi lao ®éng tiÕp tôc lµm viÖc hoÆc giao kÕt hîp  ®ång   míi   ®èi   víi   ®¬n   vÞ,   c¬   quan,   doanh   nghiÖp   ®ã   th×  ph¶i tham gia b¶o hiÓm x∙ héi b¾t buéc. 4. C«ng nh©n viªn chøc quèc phßng, lao  ®éng hîp  ®ång  quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm 1, 2, 3 nãi trªn, nÕu  ®îc  ®¬n vÞ,  c¬   quan,   doanh   nghiÖp   cho   ®i   häc,   thùc   tËp,   c«ng   t¸c,  ®iÒu dìng trong vµ  ngoµi níc mµ  vÉn hëng tiÒn l¬ng hoÆc  tiÒn c«ng  do  ®¬n vÞ, c¬  quan,  doanh  nghiÖp  tr¶ hoÆc  ®i  lµm viÖc cã  thêi h¹n  ë  níc ngoµi do c¸c  ®¬n vÞ, c¬  quan,  
  2. 2 doanh   nghiÖp   qu©n   ®éi   tæ   chøc   ®i   vµ   qu¶n   lý   th×   còng  thuéc ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x∙ héi b¾t buéc. II. C¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi C«ng   nh©n   viªn   chøc   quèc   phßng,   lao   ®éng   hîp   ®ång   thuéc  ®èi tîng nªu t¹i Môc I trªn  ®îc thùc hiÖn c¸c chÕ  ®é  b¶o hiÓm x∙ héi quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  12/CP ngµy  26/01/1995   cña   ChÝnh   phñ   ban   hµnh  kÌm  theo   §iÒu   lÖ   B¶o   hiÓm   x∙   héi   vµ   Th«ng   t  sè   06/L§­TBXH­TT   ngµy   04/4/1995  cña   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi;   NghÞ   ®Þnh   sè  01/2003/N§­CP ngµy 09/01/2003 cña ChÝnh  phñ  vÒ  söa  ®æi,  bæ sung mét sè   ®iÒu cña §iÒu lÖ  B¶o hiÓm x∙ héi ban hµnh   kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/01/1995 cña ChÝnh phñ   vµ  Th«ng t  sè  07/2003/TT­BL§TBXH ngµy 12/3/2003, Th«ng t sè   08/2003/TT­BL§TBXH   ngµy   08/4/2003   cña   Bé   Lao   ®éng   ­  Th¬ng binh vµ X∙ héi. III. Thu b¶o hiÓm x∙ héi Thùc hiÖn thu b¶o hiÓm x∙ héi  ®èi víi c«ng nh©n viªn  chøc   quèc   phßng,   lao   ®éng   hîp   ®ång   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng t sè 58/TC­HCSN ngµy 24/7/1995 cña Bé Tµi chÝnh. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1.  Thùc hiÖn  truy  thu b¶o  hiÓm  x∙ héi cho   ®èi tîng  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, 3 Môc I trªn, nh sau: 1.1. Thêi ®iÓm truy thu b¶o hiÓm x∙ héi: C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  165/H§BT ngµy 12/5/1992 cña Héi  ®ång Bé  trëng  quy   ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh Ph¸p  lÖnh  Hîp  ®ång   lao   ®éng;   NghÞ   ®Þnh   sè   12/CP   ngµy   26/01/1995   cña  ChÝnh phñ; Th«ng t sè 06/L§­TBXH­TT ngµy 04/4/1995 cña Bé  Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi; NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§­ CP ngµy 09/01/2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  söa  ®æi, bæ sung mét  sè   ®iÒu   cña   §iÒu   lÖ   B¶o   hiÓm   x∙   héi   ban   hµnh   kÌm   theo  NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/01/1995 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng   t  sè   07/2003/TT­BL§TBXH   ngµy   12/3/2003,   thêi   ®iÓm   truy  thu vµ c¸c ®èi tîng truy thu b¶o hiÓm x∙ héi ®Ó tÝnh hëng  b¶o hiÓm x∙ héi nh sau:
  3. 3 a) Tõ  ngµy 01/4/1993: Nh÷ng ngêi  ®ang lµm viÖc theo  hîp  ®ång lao  ®éng kh«ng x¸c  ®Þnh thêi   h¹n vµ  lao  ®éng  hîp ®ång x¸c ®Þnh thêi h¹n tõ 1 n¨m trë lªn. b) Tõ  ngµy 01/01/1995: Nh÷ng ngêi  ®ang lµm viÖc theo  hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n tõ 3 th¸ng trë lªn. c) Tõ  ngµy 01/01/2003: Nh÷ng ngêi  ®ang lµm viÖc theo  hîp  ®ång lao  ®éng cã  thêi h¹n díi 3 th¸ng, khi hÕt h¹n  hîp ®ång lao ®éng mµ ngêi lao ®éng tiÕp tôc lµm viÖc hoÆc  giao kÕt hîp ®ång lao ®éng míi víi ®¬n vÞ, c¬ quan, doanh  nghiÖp ®ã. d) Thêi  ®iÓm,  ®èi tîng truy thu b¶o hiÓm x∙ héi  ®îc  c¨n cø trªn hîp  ®ång lao  ®éng  ®∙ ký  víi  ®¬n vÞ, c¬  quan,   doanh   nghiÖp   ®ang   lµm   viÖc   t¹i   thêi   ®iÓm   truy   thu   vµ   nh÷ng quy ®Þnh t¹i c¸c tiÕt a, b, c nªu trªn. 1.2. Møc truy thu b¶o hiÓm x∙ héi b»ng 20% tiÒn l ¬ng  th¸ng,  trong  ®ã   ®¬n vÞ  sö  dông  lao  ®éng  ®ãng 15%,  ngêi  lao   ®éng   ®ãng   5%   tiÒn   l¬ng   th¸ng   bao   gåm:   l¬ng   theo  ng¹ch, bËc; phô cÊp chøc vô, phô cÊp khu vùc, phô cÊp ®¾t  ®á, phô cÊp chªnh lÖch b¶o lu (nÕu cã) tÝnh trªn møc tiÒn  l¬ng tèi thiÓu tõng giai ®o¹n theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ   hoÆc   l¬ng   theo   hîp   ®ång   lao   ®éng.   Nh÷ng   trêng   hîp   lao  ®éng hîp  ®ång cã  møc tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng ghi trong hîp  ®ång lao  ®éng thÊp h¬n l¬ng tèi thiÓu th×  tiÒn l¬ng lµm  c¨n cø  ®Ó  truy thu b¶o hiÓm x∙ héi thÊp nhÊt còng ph¶i  b»ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu t¹i tõng thêi ®iÓm. 1.3. C¨n cø ®Ó truy thu b¶o hiÓm x∙ héi lµ quyÕt ®Þnh  tuyÓn   dông,   hîp   ®ång   lao   ®éng,   c¸c   hå   s¬   kh¸c   cã   liªn  quan vµ  danh s¸ch  ®∙  ®¨ng ký  nép b¶o hiÓm x∙ héi cña  ®¬n   vÞ víi c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn. Thêi gian tham gia b¶o  hiÓm x∙ héi  ®îc tÝnh tõ  thêi  ®iÓm truy thu b¶o hiÓm x∙  héi. 1.4. Nh÷ng trêng hîp  ®∙  ®¨ng ký  nép b¶o hiÓm x∙ héi  víi c¬  quan thuÕ  t¹i  ®Þa ph¬ng (tõ  ngµy 31/12/1994) trë  vÒ  tríc nhng cha nép  ®ñ  theo quy  ®Þnh th×  nay c¨n cø vµo   giÊy b¸o nî cña c¬ quan thuÕ ®Ó truy thu b¶o hiÓm x∙ héi;   nÕu tríc ®©y ®∙ nép b¶o hiÓm x∙ héi cho c¬ quan thuÕ hoÆc   b¶o hiÓm x∙ héi cña  ®Þa ph¬ng th×  cã  chøng tõ   ®Ó  lµm c¨n  cø cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi cho c¸c  ®èi t îng (cã  danh s¸ch  vµ chøng tõ kÌm theo). 2. Tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ, c¬ quan, doanh nghiÖp: 2.1. Tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ, c¬ quan, doanh nghiÖp tõ   cÊp trung ®oµn vµ t¬ng ®¬ng trë lªn: a) §èi víi c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng vµ lao ®éng   hîp  ®ång cã  chØ tiªu cña Bé  Tæng Tham mu: tiÕn hµnh ký  kÕt   hîp   ®ång   lao   ®éng,   lËp   sæ   b¶o   hiÓm   x∙   héi   vµ   thùc 
  4. 4 hiÖn c¸c chÕ   ®é  thu, chi b¶o hiÓm x∙ héi theo  ®óng quy  ®Þnh hiÖn hµnh. b) §èi víi lao ®éng hîp ®ång quy ®Þnh t¹i tiÕt b ®iÓm  2 Môc I trªn nh sau: b.1) Hµng n¨m, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch c«ng t¸c ® îc giao,  Thñ  trëng  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu vµ  doanh nghiÖp cã  nhu  cÇu tuyÓn dông lao  ®éng hîp  ®ång, b¸o c¸o Thñ  trëng cÊp  trªn trùc tiÕp vÒ sè lîng, danh s¸ch, tiªu chuÈn ®èi tîng  lao  ®éng hîp  ®ång  ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. Khi  ®îc cÊp  cã  thÈm quyÒn  ®ång  ý, cã  tr¸ch nhiÖm ký  kÕt hîp  ®ång lao  ®éng, lËp sæ b¶o hiÓm x∙ héi vµ  thùc hiÖn c¸c chÕ   ®é  b¶o   hiÓm x∙ héi bao gåm thu, chi b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y   tÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. b.2) C¨n cø vµo danh s¸ch  ®Ò  nghÞ  truy thu b¶o hiÓm  x∙ héi, Thñ  trëng  ®¬n vÞ  lµm c«ng v¨n gi¶i tr×nh nªu râ  lý  do nép chËm, nép thiÕu b¶o hiÓm x∙ héi vµ   ®Ò  nghÞ  cÊp   trªn xem xÐt gi¶i quyÕt, ®ång thêi lËp danh s¸ch truy thu   b¶o   hiÓm   x∙   héi   cã   x¸c   nhËn   cña   c¬   quan   Qu©n   lùc,   Tµi  chÝnh cÊp trªn mét cÊp (MÉu sè 01/TrT­BHXH). c) Hµng quÝ,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu vµ  doanh nghiÖp  cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o danh s¸ch thu b¶o hiÓm x∙ héi cña  sè  lao  ®éng hîp  ®ång göi Côc ChÝnh s¸ch ­ Tæng côc ChÝnh  trÞ ®Ó lµm c¬ së gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi. 2.2. Tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ ®Çu mèi Bé Quèc p4hßng: a)   ChØ   huy   ®¬n   vÞ   ®Çu   mèi   Bé   Quèc   phßng   cã   tr¸ch  nhiÖm  chØ   ®¹o  chÆt  chÏ  viÖc tæ chøc tuyÓn  dông,  ký  kÕt  hîp ®ång lao ®éng vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi   ®èi víi C«ng nh©n  viªn  chøc quèc phßng  vµ  lao   ®éng  hîp  ®ång trong  ®¬n vÞ  m×nh theo  ®óng quy  ®Þnh hiÖn hµnh; chØ  ®¹o viÖc tæ chøc kiÓm tra thùc hiÖn b¶o hiÓm x∙ héi  ®èi  víi c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng vµ  lao  ®éng hîp  ®ång  c¸c  ®¬n vÞ, c¬  quan, doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý  nh»m  ®¶m b¶o quyÒn lîi cho  ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x∙  héi. b)  C¬  quan  ChÝnh  s¸ch chñ  tr×,  kÕt hîp  víi c¬  quan  tµi chÝnh, qu©n lùc, tæ chøc lao  ®éng tiÒn l¬ng (nÕu cã)  híng dÉn thùc hiÖn ký  hîp  ®ång lao  ®éng, cÊp sæ b¶o hiÓm  x∙   héi   vµ   thu   nép   b¶o   hiÓm   x∙   héi   cho   ®èi   tîng.   §ång  thêi, lËp b¸o c¸o tæng hîp danh s¸ch truy thu b¶o hiÓm x∙  héi (nÕu cã) vÒ  sè  ngêi tham gia b¶o hiÓm x∙ héi vµ  sè  tiÒn  ®∙ truy thu göi vÒ  Côc ChÝnh s¸ch ­ Tæng côc ChÝnh  trÞ,   Côc   Qu©n   lùc   ­   Bé   Tæng   Tham   mu   x¸c   nhËn   (MÉu   sè  02/TrT­BHXH). C¬  quan tµi chÝnh  ®¶m nhiÖm thu nép, truy  thu b¶o hiÓm x∙ héi vÒ  B¶o hiÓm x∙ héi qu©n  ®éi (qua Côc   Tµi chÝnh ­ Bé  Quèc phßng)  ®Çy  ®ñ  vµ   ®óng thêi gian theo  quy ®Þnh.
  5. 5 2.3. Côc Qu©n lùc ­ Bé Tæng Tham mu: a) ChØ ®¹o, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ ®Çu mèi Bé Quèc phßng  cã   c¸c   ®¬n   vÞ,   c¬   quan,   doanh   nghiÖp   cã   nhu   cÇu   tuyÓn  dông lao  ®éng hîp  ®ång thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc ký  kÕt  hîp ®ång lao ®éng vµ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi theo ®óng   quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ Bé Quèc phßng. b) Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c c¬  quan chøc n¨ng kiÓm  tra, gi¸m s¸t viÖc tuyÓn dông lao  ®éng hîp  ®ång cña c¸c  ®¬n vÞ, c¬ quan, doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o ngêi lao ®éng cã  ®ñ tiªu chuÈn ®¸p øng ®îc yªu cÇu nhiÖm vô. 2.4. Côc Tµi chÝnh ­ Bé Quèc phßng: a) Híng dÉn c¸c  ®¬n vÞ  thu nép, truy thu vµ  chi tr¶  trî cÊp b¶o hiÓm x∙ héi ®óng thêi gian vµ ®Çy ®ñ theo quy   ®Þnh. b)  Chñ  tr×,  phèi  hîp víi  Côc ChÝnh  s¸ch  ­ Tæng  côc  ChÝnh trÞ chØ ®¹o thùc hiÖn thu nép, truy thu b¶o hiÓm x∙  héi vµ  quyÕt to¸n tµi chÝnh b¶o hiÓm x∙ héi  ®èi víi c«ng  nh©n   viªn  chøc   quèc   phßng,   lao   ®éng   hîp   ®ång   theo   ®óng   nguyªn t¾c, chÕ ®é vµ thêi gian quy ®Þnh cña Nhµ níc; b¶o  ®¶m kÞp thêi, ®Çy ®ñ quyÒn lîi cho ngêi ®îc hëng. 2.5. Côc ChÝnh s¸ch ­ Tæng côc ChÝnh trÞ: a)   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Côc   Tµi   chÝnh   ­   Bé   Quèc  phßng,   híng   dÉn   c¸c   ®¬n   vÞ   ®Çu   mèi   Bé   Quèc   phßng   thùc  hiÖn chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi cho c«ng nh©n viªn chøc quèc  phßng vµ  lao  ®éng hîp  ®ång theo  ®óng quy  ®Þnh cña Nhµ  n­ íc,  ®¶m b¶o quyÒn lîi cho  ®èi tîng hëng chÕ   ®é  b¶o hiÓm  x∙ héi. b)   CÊp   sæ   b¶o   hiÓm   x∙   héi   cho   c«ng   nh©n   viªn   chøc  quèc   phßng,   lao   ®éng   hîp   ®ång  theo   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh.   Nh÷ng trêng hîp ph¶i truy thu b¶o hiÓm x∙ héi, sau khi cã  x¸c nhËn truy thu cña Côc Tµi chÝnh ­ Bé Quèc phßng, tiÕn  hµnh cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm   x∙ héi ®èi víi ngêi lao ®éng. c) Hµng n¨m, c¨n cø vµo viÖc cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi  cña c¸c  ®¬n vÞ   ®Çu mèi Bé  Quèc phßng, th«ng b¸o cho Côc  Tµi   chÝnh   ­   Bé   Quèc   phßng   ®Ó   Côc   Tµi   chÝnh   lµm   c¨n   cø  quyÕt to¸n viÖc thu b¶o hiÓm x∙ héi cña c¸c ®¬n vÞ. d)   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c   c¬   quan   chøc   n¨ng   cã  liªn quan vµ B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam thùc hiÖn kiÓm tra,  gi¸m s¸t viÖc tæ chøc thùc hiÖn b¶o hiÓm x∙ héi cña c¸c  ®¬n vÞ, c¬ quan, doanh nghiÖp trong toµn qu©n. V. HiÖu lùc thi hµnh
  6. 6 Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i víi Th«ng  t nµy ®Òu b∙i bá. Trong   qu¸   tr×nh   tæ   chøc   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,  c¸c  ®¬n vÞ  kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Quèc phßng  ®Ó  nghiªn  cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản