Thông tư 34/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
109
lượt xem
8
download

Thông tư 34/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 34/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 34/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 34/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH CHI TI T M T S N I DUNG C A NGH Đ NH 42/2009/NĐ-CP NGÀY 07/5/2009 C A CHÍNH PH V VI C PHÂN LO I ĐÔ TH . Căn c Ngh đ nh s 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 c a Chính ph v vi c phân lo i đô th ; B Xây d ng quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh đ nh s 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 như sau: Đi u 1. Gi i thích t ng Trong thông tư này m t s thu t ng đư c hi u như sau: 1. Đô th : là khu v c t p trung dân cư sinh s ng có m t đ cao và ch y u ho t đ ng trong lĩnh v c kinh t phi nông nghi p, là trung tâm chính tr , hành chính, kinh t , văn hóa ho c chuyên ngành, có vai trò thúc đ y s phát tri n kinh t -xã h i c a qu c gia ho c m t vùng lãnh th , m t đ a phương, bao g m n i thành, ngo i thành c a thành ph ; n i th , ngo i th c a th xã; th tr n. 2. Dân s toàn đô th : là dân s c a khu v c n i th và khu v c ngo i th . Đi u 2. Các tiêu chu n phân lo i đô th Khi l p Đ án phân lo i đô th , c n xác đ nh trên cơ s ch tiêu c th c a các tiêu chu n sau đây: 1. Ch c năng đô th : Các ch tiêu th hi n ch c năng c a m t đô th bao g m: a) V trí, vai trò c a đô th trong h th ng đô th c nư c: đư c xác đ nh trên cơ s quy ho ch t ng th phát tri n h th ng đô th Vi t Nam, quy ho ch xây d ng vùng liên t nh, vùng t nh, vùng liên huy n, vùng huy n; b) Tính ch t c a đô th : - Đô th là trung tâm t ng h p khi có ch c năng t ng h p v nhi u m t như hành chính - chính tr , an ninh, qu c phòng, kinh t (công nghi p, d ch v , du l ch), đào t o, nghiên c u khoa h c; - Đô th là trung tâm chuyên ngành khi cã m t vµi ch c năng n i tr i hơn so v i các ch c năng khác vµ gi vai trò quy t đ nh tính ch t c a đô th như: đô th công nghi p, du l ch, nghiên c u khoa h c, đào t o, đô th c ng; - Đô th là trung tâm t ng h p c a m t t nh, vùng t nh ho c trung tâm chuyên ngành c a m t vùng liên t nh ho c c a c nư c. Phương pháp đ xác đ nh tính ch t chuyên ngành hay t ng h p c a đô th trong m t h th ng đô th đư c căn c vào ch s chuyên môn hoá tính theo công th c sau: Eij Ei CE = : (1) Ej E Trong đó: CE: Ch s chuyên môn hoá (n u CE ≥ 1 thì đô th đó là trung tâm chuyên ngành c a ngành i); Eij : Lao đ ng thu c ngành i làm vi c t i đô th j; Ej : T ng s lao đ ng các ngành làm vi c đô th j; Ei : T ng s lao đ ng thu c ngành i trong h th ng các đô th xét; E : T ng s lao đ ng trong h th ng đô th xét. Trong trư ng h p không có đ s li u đ tính toán ch s chuyên môn hoá CE, thì tính ch t đô th có th xác đ nh theo đ án quy ho ch chung đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. 1
  2. c) Các ch tiêu kinh t - xã h i c a đô th : Các ch tiêu kinh t - xã h i c a đô th đư c xác đ nh trong ph m vi đ a gi i hành chính c a đô th : - T ng thu ngân sách trên đ a bàn (t đ ng/năm): T ng thu ngân sách trên đ a bàn g m c thu ngân sách đ a phương hư ng 100%, thu ngân sách đ a phương hư ng theo t l ph n trăm gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương và thu b sung t ngân sách c p trên; - T ng chi ngân sách (t đ ng/năm): bao g m chi đ u tư phát tri n, chi thư ng xuyên, chi tr lãi, g c, ti n cho huy đ ng đ u tư; chi b sung qu d tr tài chính, chi b sung ngân sách c p dư i, chi chuy n ngu n năm trư c sang năm sau, chi các nhi m v chi khác; - Cân đ i thu chi ngân sách; - Thu nh p bình quân đ u ngư i năm so v i c nư c (l n); - M c tăng trư ng kinh t trung bình 3 năm g n nh t (%); - T l h nghèo đư c xác đ nh theo quy đ nh hi n hành (%); - T l tăng dân s hàng năm (%), bao g m tăng dân s t nhiên và tăng dân s cơ h c không k tăng do m r ng đ a gi i hành chính khu v c n i th . 2. Quy mô dân s toàn đô th a) Quy mô dân s toàn đô th bao g m dân s thư ng trú và dân s t m trú đã quy đ i khu v c n i th và khu v c ngo i th , đư c tính theo công th c sau: N = N1 + N2 (2) Trong đó: N: Dân s toàn đô th (ngư i). N1: Dân s c a khu v c n i th (ngư i); N2: Dân s c a khu v c ngo i th (ngư i); - Quy mô dân s c a khu v c n i th (N1) và c a khu v c ngo i th (N2) đư c xác đ nh g m dân s th ng kê thư ng trú và dân s t m trú đã quy đ i: Dân s t m trú t 6 tháng tr lên đư c tính như dân s thư ng trú, dư i 6 tháng quy đ i v dân s đô th theo công th c như sau: 2 Nt x m No = (3) 365 Trong đó: No : S dân t m trú quy v dân s đô th (ngư i); Nt: T ng s lư t khách đ n t m trú khu v c n i th và ngoa th dư i 6 tháng (ngư i); m: S ngày t m trú trung bình c a m t khách (ngày). b) T l đô th hoá c a đô th (T) đư c tính theo công th c sau: Nn T= ×100 (4) N Trong đó: T: T l đô th hóa c a đô th (%); Nn: T ng dân s các khu v c n i th trong đ a gi i hành chính c a đô th (ngư i); N: Dân s toàn đô th (ngư i). 3. M t đ dân s đô th M t đ dân s đô th ph n ánh m c đ t p trung dân cư c a khu v c n i th đư c tính theo công th c sau: 2
  3. N1 D= ( 5) S Trong đó: 2 D: M t đ dân s trong khu v c n i th (ngư i /km ); N1: Dân s c a khu v c n i th đã tính quy đ i (ngư i); S: Di n tích đ t xây d ng đô th trong khu v c n i th không bao g m các di n tích t nhiên như núi cao, m t nư c, không gian xanh (vùng sinh thái, khu d tr thiên nhiên đư c x p h ng v giá tr sinh 2 h c...) và các khu v c c m không đư c xây d ng (km ). 4. T l lao đ ng phi nông nghi p a) Lao đ ng phi nông nghi p c a đô th : là lao đ ng trong khu v c n i th thu c các ngành kinh t qu c dân như: công nghi p, xây d ng, giao thông v n t i, bưu đi n, thương nghi p, cung ng v t tư, d ch v công c ng, du l ch, khoa h c, giáo d c (h c sinh, sinh viên không tính trong l c lư ng lao đ ng), văn hoá, ngh thu t, y t , b o hi m, th thao, tài chính, tín d ng, ngân hàng, qu n lý nhà nư c và lao đ ng khác không thu c ngành s n xu t nông nghi p, ngư nghi p (lao đ ng làm mu i, đánh b t cá, công nhân lâm nghi p đư c tính là lao đ ng phi nông nghi p); b) T l lao đ ng phi nông nghi p khu v c n i th đư c tính theo công th c sau: E0 K= ×100 (6) Et Trong đó: K: T l lao đ ng phi nông nghi p khu v c đô th (%); Eo: S lao đ ng phi nông nghi p trong khu v c n i th (ngư i); Et: S lao đ ng làm vi c các ngành kinh t trong khu v c n i th (ngư i). 5. Tiêu chu n 5: H th ng công trình h t ng đô th a) H th ng công trình h t ng xã h i g m: nhà , các công trình d ch v , thương m i, y t , văn hoá, giáo d c, đào t o, nghiên c u khoa h c, th d c th thao và các công trình ph c v l i ích công c ng khác; b) H th ng công trình h t ng k thu t g m: giao thông, c p đi n và chi u sáng công c ng, h th ng c p nư c, h th ng thoát nư c, công viên cây xanh, x lý các ch t th i, nghĩa trang, thông tin, bưu chính vi n thông; - Khi xây d ng các tr c giao thông chính c a đô th ph i đ m b o đ u tư đ ng b các công trình h t ng k thu t khác như: c p nư c, thoát nư c, thông tin, bưu chính vi n thông, c p đi n, chi u sáng, cây xanh. - Khu v c ngo i th ph i đư c đ u tư xây d ng theo quy ho ch đư c duy t đ m b o s đ ng b các công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i t i các khu dân cư; m ng h t ng khung k t n i n i, ngo i th và vùng xung quanh; các công trình h t ng k thu t đ u m i; b o v c nh quan sinh thái và vùng ưu tiên phát tri n nông nghi p. 6. Ki n trúc, c nh quan đô th Ki n trúc, c nh quan đô th đư c đánh giá căn c các ch tiêu sau: a) Đã có quy ch qu n lý quy ho ch, ki n trúc đô th ho c quy ch qu n lý quy ho ch, ki n trúc t ng khu v c đô th đư c duy t. Vi c xây d ng phát tri n đô th phù h p và tuân th quy ch qu n lý quy ho ch, ki n trúc đô th ; b) Có khu đô th m i đã xây d ng đ ng b ; có khu đô th m i đư c công nh n là khu đô th m i ki u m u; khu c i t o ch nh trang đô th có các khu nhà , khu ph ; c) Có các tuy n ph văn minh đô th : có ki n trúc m t ph hài hòa, có hè ph đ m t lát; đ m b o m quan đô th v chi u sáng, cây xanh, đi m ngh , thi t b che ch n n ng, tư ng rào công trình, bi n hi u, qu ng cáo, nơi bán hàng, ch đ xe; h th ng đư ng dây (thông tin liên l c và vi n thông, đi n chi u sáng, c p đi n sinh ho t) đư c xây d ng ng m; 3
  4. d) Có các không gian công c ng c a đô th bao g m không gian sinh ho t c ng đ ng, công viên, vư n hoa, qu ng trư ng, khu v c đi b đư c t ch c là không gian m , có đi m vui chơi ngh ngơi gi i trí ph c v đ i s ng tinh th n c a dân cư đô th ; đ) Có công trình ki n trúc tiêu bi u, công trình l ch s văn hóa, di s n, danh th ng có ý nghĩa qu c gia, qu c t ho c đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n, h i ngh nghi p ho c các t ch c qu c t công nh n. Đi u 3. Cách tính đi m đánh giá phân lo i đô th 1. Nguyên t c tính đi m a) T ng s đi m c a 6 tiêu chu n ph i đ t t i thi u 70/100 đi m; b) T ng ch tiêu trong m i tiêu chu n đư c tính đi m theo phương pháp n i suy trong kho ng gi a m c quy đ nh t i đa và t i thi u. Không tính ngo i suy khi vư t quá m c quy đ nh t i đa và tính đi m 0 cho các ch tiêu không đ t m c quy đ nh t i thi u. 2. Đi m c a m i tiêu chu n Đi m c a m i tiêu chu n phân lo i đô th đư c xác đ nh c th như sau: a) Tiêu chu n 1: Ch c năng đô th đ t t i đa 15 đi m; b) Tiêu chu n 2: Quy mô dân s toàn đô th đ t t i đa 10 đi m; c) Tiêu chu n 3: M t đ dân s đô th đ t t i đa 5 đi m; d) Tiêu chu n 4: T l lao đ ng phi nông nghi p đ t t i đa 5 đi m; đ) Tiêu chu n 5: H th ng công trình h t ng đô th đ t t i đa 55 đi m; e) Tiêu chu n 6: Ki n trúc, c nh quan đô th đ t t i đa 10 đi m; T ng h p đánh giá 6 tiêu chu n phân lo i đô th đư c quy đ nh t i các ph l c 1 đ n 6 ban hành kèm theo thông tư này. Đi u 4. H sơ đ án phân lo i đô th 1. H sơ trình th m đ nh, phê duy t a) T trình c a cơ quan có th m quy n (theo quy đ nh t i Đi u 17 c a Ngh đ nh 42/NĐ-CP v phân lo i đô th ); b) Đ án đ ngh công nh n lo i đô th - Ph n thuy t minh đ án: + Lý do và s c n thi t; + Khái quát quá trình l ch s , hình thành và phát tri n c a đô th ; + Đánh giá hi n tr ng phát tri n đô th và ch t lư ng công trình h t ng đô th ; + T ng h p các tiêu chu n phân lo i đô th và đánh giá phân lo i đô th ; + Báo cáo tóm t t th c hi n chương trình Phát tri n đô th + K t lu n và ki n ngh . - Các ph l c: + Các văn b n pháp lý: Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân c p t nh thông qua đ án phân lo i đô th và các văn b n liên quan; + Các bi u b ng s li u liên quan đ n đ án; + Các b n v thu nh (A3): g m sơ đ v trí m i liên h vùng (01 b n v ); B n đ đ a gi i hành chính đô th (01 b n v ); B n đ hi n tr ng xây d ng đô th và v trí các d án đang tri n khai th c hi n (01 b n v ); Sơ đ đ nh hư ng phát tri n không gian (01 b n v ); B n đ quy ho ch đ t đ u giai đo n ng n h n (02 b n v th hi n các n i dung quy ho ch s d ng đ t và quy ho ch h th ng h t ng k thu t). - Chương trình phát tri n đô th c) Băng video ho c đĩa hình v tình hình phát tri n đô th đ ngh x p lo i (kho ng 20 đ n 25 phút); 4
  5. d) H sơ b n v ph c v báo cáo th m đ nh: 01 b h sơ đúng t l (danh m c b n v đư c quy đ nh t i đi m b kho n này và các b n v minh h a khác n u th y c n thi t). 2. H sơ lưu t i cơ quan th m đ nh a) Các văn b n có liên quan; b) Quy t đ nh công nh n lo i đô th c a c p có th m quy n; c) Đ án đ ngh công nh n lo i đô th ; d) Đĩa CD (ho c VCD) lưu toàn b ph n văn b n và b n v c a đ án; đ) Đĩa DVD phim minh h a. Đi u 5. Chương trình phát tri n đô th N i dung c a chương trình phát tri n đô th bao g m: 1. Tóm t t n i dung đ án quy ho ch chung đô th trong đó xác đ nh rõ chương trình, k ho ch ưu tiên đ u tư và d ki n ngu n l c th c hi n theo quy ho ch chung đô th đã đư c c p có th m quy n phê duy t; 2. Đánh giá th c tr ng công tác đ u tư xây d ng, qu n lý phát tri n đô th , xác đ nh rõ các d án đ u tư xây d ng đã đư c phê duy t, đã có ch đ u tư, đang th c hi n đ u tư xây d ng và các d án đang kêu g i đ u tư; so sánh th c tr ng đô th v i các tiêu chu n phân lo i đô th ; 3. Ki n ngh các bi n pháp th c hi n và l trình nâng lo i đô th . Đi u 6. T ch c th c hi n 1. B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, Thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m th c hi n thông tư này; 2. C c Phát tri n đô th - B Xây d ng có trách nhi m giúp B trư ng B Xây d ng ki m tra, t ng h p tình hình th c hi n công tác phân lo i đô th và chương trình phát tri n đô th theo k ho ch đã đư c UBND c p t nh phê duy t; 3. S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S Ki n trúc Quy ho ch thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh có trách nhi m giúp UBND c p t nh rà soát đánh giá tình hình phân lo i đô th , đ xu t k ho ch cho công tác phân lo i, chương trình phát tri n đô th trong ph m vi đ a bàn hàng năm và k ho ch 5 năm, đ nh kỳ hàng năm báo cáo B Xây d ng đ t ng h p trình báo cáo Chính ph . 4. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành; 5. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, đ ngh các t ch c, cá nhân g i ý ki n v B Xây d ng đ nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c H i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW Đ ng và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Chính ph ; Cao L i Quang - Các B và cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Vi n KSND t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Ki m toán Nhà nư c; - VP BCĐ TW v phòng ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Së Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - S Quy ho ch – Ki n trúc TP Hà N i, TP H Chí Minh; - Công báo, website Chính ph , website B Xây d ng; - Lưu: VP, PC, PTĐT (5b). 5
  6. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 6
Đồng bộ tài khoản