Thông tư 346/1998/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

0
241
lượt xem
15
download

Thông tư 346/1998/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 346/1998/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 346/1998/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  æ n g  c ô c § Þ a  c h Ý n h  s è  346/1998/TT­T C § C T  n g µ y  16 th¸ng  n¨ m  1998 h í ng d É n  th ñ t ô c ® ¨n g  k ý 3   ® Ê t ® ai, Ë p h å  s ¬  ® Þ a  ch Ý n h  v µ  c Ê p   Ê y ch ø n g   h Ë n  l gi n  q u y Ò n   ö  d ô n g  ® Ê t s ­C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy    cø      14/7/1993, ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 64/CP  µy  ng 27/9/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ò   Öc  v vi giao  t  ®Ê n«ng nghiÖp cho  é    nh    ©n  ö  ông    h gia ®× c¸ nh sd æn ®Þnh  ©u  µivµo  ôc  ch  l d  m ®Ý s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp, ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 02/CP  µy  ng 15/01/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ò   Öc  v vi giao  t  ©m  ®Ê l nghiÖp cho  chøc,hé    nh, c¸ nh©n  ö   tæ    gia ®×    s dông    nh  ©u  µivµo  ôc  Ých  æn ®Þ l d  m d s¶n  Êtl©m  xu   nghiÖp, ­ C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh   ®Þ 34/CP  µy  ng 23/4/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é     v  h v tæ  b m¸y  ña  c Tæng   ôc  Þa   c§ chÝnh, ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 88/CP  µy  ng 17/8/1994 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v qu¶n  lývµ  ö  ông  t  «  Þ,   sd ®Ê ® th ­ C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  ®Þ 09/CP  µy  ng 12/2/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ò   Õ     v ch ®é qu¶n  ý, ö  ông  t  èc  l  d s ®Ê qu phßng,an    ninh, ­ C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 10/1998/CT­TTg  µy  ng 20/02/1998  ña  ñ   íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   y  ¹nh  µ  µn  µnh  Öc  ph v ®È m v ho th vi giao  t  µ  Êp  Êy  ®Ê v c gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  quy s d ®Ê n«ng  nghiÖp, ­ C¨n  ChØ   Þ    cø  th 245/TTg  µy  ng 22/4/1996 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     Th t   ph v tæ chøc  ùc hiÖn  ét  è  Öc  Êp  th   m s vi c b¸ch  trong qu¶n  ýsö  ông  t  ña      l  d ®Ê c c¸c tæ  chøc  trongníc® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    t,     n      thuª®Ê ­X Ðt    nhu  Çu    êng  c t¨ngc qu¶n  ýthèng  Êt vÒ   t  ai, l  nh   ®Ê ® ­  Ðt  X nhu  Çu  y  c ®È nhanh  qu¸  ×nh  khai,®¨ng  ý, lËp  å  ¬  a   tr kª    k  h s ®Þ chÝnh  µ  Êp  Êy  v c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho    chøc,hé    c¸c tæ    gia ®×nh  µ    ©n    ¹m    níc, v c¸nh trªnph vic¶  ­ X Ðt    Þ  ña    ®Ò ngh c «ng  ô   ëng  ô   V tr V §¨ng  ý  èng    k th kª,«ng  ô  ëng  ô   V tr V Ph¸p  Õ, ch Tæng  ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn  Öc    c § ch h  vi kª khai®¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬    k ®Ê ®   h s ®Þa  Ýnh  µ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    ch v c gi   nh quy s d ®Ê nh sau:
 2. 2 P h Ç n  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g I.  Kª k h ai ® ¨n g k ý  ® Ê t ® ai I.1.    Tæ chøc,hé    nh, c¸ nh©n  µc«ng  ©n  Öt Nam   µ  chøc,   gia ®×    l  d Vi   v tæ    c¸nh©n  ícngoµithuéc c¸cdiÖn:   n       1.§îcNhµ   ícViÖtNam      n    giao ®Êt,cho    t;     thuª®Ê 2.§ang  ö  ông  t  µo    ôc  ch;   sd ®Ê v c¸cm ®Ý 3.§îcphÐp     thay ® æi  ôc  ch  ö  ông  t;   m ®Ý s d ®Ê 4. §îc phÐp     chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  ®   nh   thuª,thÕ  Êp, thõa  Õ     ch   k quyÒn  ö  ông  t;®Ò u   sd ®Ê   ph¶i®¨ng  ý  t  ¹  û     k ®Ê t i ban  ©n  ©n    êng, U nh d x∙,ph   thÞ  Ên ­ n¬icã  t  tr       ®Ê theo  íng dÉn  ¹  h  tiTh«ng   µy.Riªng ®èi víi t  ã  µ  tn        ®Ê c nh ë  éc khu  ùc  «  Þ  Ïthùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  t  thu   v ® th s     vi ® k ®Ê theo quy  nh    ®Þ riªng. UBND     êng,thÞ  Ên cã  x∙,ph   tr   tr¸chnhiÖ m   chøc  ¨ng  ý  t  ai,xÐt   tæ  ® k ®Ê ®     ®Ó   ×nh  tr UBND   Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  c c th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt cho    chøc, hé    nh,    ©n  ang  ö  ông  t    ¹m    c¸c tæ    gia ®× c¸ nh ® sd ®Ê trªnph vi hµnh  Ýnh  ña  a  ¬ng  × nh. ch c ®Þ ph m C¬  quan  Þa  Ýnh    Êp  ã  § ch c¸c c c tr¸chnhiÖm   óp UBND   Êp  ×nh  ùc   gi   cm tr   tiÕp  iÓn khainhiÖm   ô  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   Ýnh, cÊp  Êy  tr     v® k ®Ê ®   h s ®Þ ch   gi chøng  Ën  nh quyÒn   ö  ông  t  sd ®Ê theo  ng   ñ  ¬ng  µ kÕ   ¹ch  ña  ®ó ch tr v ho c UBND   çi  Êp, ®óng  mc  quy  nh  Ò   ®Þ v chuyªn m«n  ü  Ëtcña    k thu   Tæng  ôc  Þa  c§ chÝnh  ¹ Th«ng   µy. t  i tn I.2. êichÞu   Ng   tr¸chnhiÖ m      kª khai, ¨ng  ý  t  ai bao  å m:  ® k ®Ê ®   g 1.Chñ  é    h hoÆc   êi® îcchñ  é  û  Òn  ng     h u quy thay m Æt     cho  é    nh; h gia®× 2.C¸  ©n    nh hoÆc   êi® îcuû  Òn  îp ph¸p; ng     quy h  3. Thñ  ëng    tr hoÆc   êi® îcthñ tr ng  û  Òn  ña    chøc  µ:c¬  ng       ë u quy c c¸c tæ  l  quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi, chøc  ch tr       tæ  kinh tÕ    trongníc,tæ      chøc  kinhtÕ  ícngoµi, ªndoanh  ÖtNam   íi ícngoµit¹ ViÖt   n     li Vi   v    n    i   Nam; 4. Thñ  ëng    tr hoÆc   êi® îc thñ tr ng  û  Òn  ña    chøc  éc ng       ë u quy c c¸c tæ  thu   Bé  Quèc  phßng: Tæng  côc, Qu © n  khu,  ©n   ñng,    qu ch binh chñng, © n    Qu ®oµn,  é     Önh  B Tl Biªn phßng, Häc  Ön, Nhµ   êng  µ    ¬      vi   tr v c¸c c quan, ®¬n  Þ    v trùc thuéc  é   èc    B Qu phßng, Bé     chØ   û  ©n  ù  hu qu s tØnh  µ  µnh  è  ùc v th ph tr   thuéc Trung  ng;   ¬ 5. Thñ  ëng    tr hoÆc   êi® îc thñ tr ng  û  Òn  ña    chøc  éc ng       ë u quy c c¸c tæ  thu   Bé   éi  ô: Tæng   ôc  Ëu   Çn,    n  Þ   ùc thuéc  é   éi  ô, C«ng    N v  cH c c¸c ®¬ v tr   BN v  an tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng; v th ph tr     ¬ 6. V¨n    phßng  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc Trung  v th ph tr     ¬ng;  7.V¨n    phßng  û   U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên. nh d x∙,ph   tr I.3.  C¸c  ¹ ®Êt  lo   i ph¶ikª khai®¨ng  ý:      k
 3. 3 1. Tæ     chøc,hé    nh, c¸ nh©n      gia ®×    kª khaitoµn  é  Ön  Ých  t  Ön    b di t ®Ê hi ®ang  ö  ông  sd bao  å m   phÇn  Ön  Ých  µ   chøc, hé  g c¶  di t m tæ    gia  nh,    ®× c¸ nh©n  ùcho    ñ  ö  ông  t  c¸cch s d kh¸cthuªm în,tùcho    é        c¸n b c«ng  ©n    µm  nh viªnl nhµ  , hoÆc   a  a  µo  ö  ông;kh«ng    ë  ch ® v s d   kª khaiphÇn  Ön  Ých  ×nh    di t m thuª,  m încña    ñ  ö  ông    c¸cch s d kh¸c. 2. V¨n    phßng  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ kª khai®Ó   ¨ng  ý  µo    a  Ýnh  ña    êng,thÞ  Ên ­ n¬icã  t        ® k v sæ ®Þ ch c x∙,ph   tr       ®Ê ­ phÇn  Ön  Ých  ña  ¬  di t c c quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù, c¬  l∙nh s   quan  ®¹idiÖn    kh¸ccã    chøc  n¨ng  ¹igiao cña  ícngoµi, ¬  ngo     n    quan  idiÖn  ña    c ®¹   c c¸c tæ  chøc  èc  Õ  µ  ªnCh Ýnh  ñ  ¹ ViÖt Nam,  ¬  qu t v li   ph t i     c quan hoÆc   ¬  c quan  i ®¹   diÖn  ña    chøc    Ýnh  ñ. c c¸ctæ  phiCh ph 3. V¨n    phßng  û   U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên kª khai®Ó   ¨ng  ý  nh d x∙,ph   tr       ® k vµo    a  Ýnh  Çn  Ön  Ých  t  sæ ®Þ ch ph di t ®Ê sau  y: ®© ­ §Êt x©y  ùng  ôsë  µm  Öc  ña  ¬     d tr   l vi c c quan  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp  ña  c x∙;c¸c  ¹  t    lo i®Ê chuyªn  ïng  d kh¸c  ö  ông  µo  ôc   ch  sd vm ®Ý c«ng  éng  c trong  ph¹m    õng    êng,thÞ  Ên hoÆc     ¹m    Òu    Uû   vit x∙,ph   tr   trªnph vinhi x∙do  ban  ©n  nh d©n  Êp    êng, thÞ  Ên  ùc tiÕp  c x∙,ph   tr tr   qu¶n  ýhoÆc   a  ã  ñ  l  ch c ch qu¶n  ýcô  l  thÓ; ­ §Êt    n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,®Êt  Æt   íc nu«itrång thuû    m n      s¶n,   ®Êt  µm  èi,®Êt  l mu   chuyªn  ïng  d kh¸c cha    giao    nh  ©u  µi cho      æn ®Þ l d  c¸c tæ chøc,hé    nh, c¸ nh©n  Ön  Uû     gia ®×    hi do  ban  ©n  ©n  Êp    ùctiÕp qu¶n  nh d c x∙tr     lý®Ó     cho  thuª, în,t¹m   m   giao nh  t    ®Ê n«ng  nghiÖp  µnh  d cho  c«ng  ch    t  Ý x∙,®Ê n«ng   ©m  ­l nghiÖp  ã  kh chia,v.v. .   . ­ §Êt  a  ö  ông  å m   t  èng ®åi  óiträc,nói®¸, b∙ibåiven    ch s d g ®Ê tr   n           s«ng,   ven  Ón, s«ng  èi,m Æt   íc hoang, v.v.   bi   su   n    . n»m   . trong ®Þa   í hµnh  Ýnh    gi i   ch m çi x∙.   I.4.Tæ     chøc, hé    nh,    ©n  îc xÐt    ¨ng  ý  µo    a     gia ®× c¸ nh ®  ®Ó ® k v sæ ®Þ chÝnh  µ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  Çn  Ön  Ých  t    v c gi   nh quy sd ph di t ®Ê nh sau: 1. DiÖn  Ých  t  íi® îcgiao,cho      ö  ông  µo    ôc  ch    t ®Ê m       thuª®Ó s d v c¸c m ®Ý theo Quy Õt  nh  ña  û     ®Þ c U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn; nh d c c th quy 2.  Ön  Ých  t  Di t ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp, ®Êt  Æt   íc nu«i   m n    trång thuû    s¶n,®Êt  µm  èi ®∙  îcgiao ®Ó   ö  ông    nh  ©u  µitheo    l mu   ®     sd æn ®Þ l d  NghÞ   nh  ®Þ 64/CP  µy  ng 27/9/1993  µ  v NghÞ   nh  ®Þ 02/CP  µy  ng 15/01/1994  cña  Ýnh  ñ; Ch ph 3.DiÖn  Ých  t    t ®Ê chuyªn dïng,®Êt  ,c¸clo¹ ®Êt      ë    i   n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m     l nghiÖp,®Êt  Æt   ícnu«itrång thuû    m n      s¶n,®Êt  µm  èi kh¸c®ang  c¸ctæ    l mu     do    chøc,hé    nh, c¸ nh©n  ùctiÕp sö  ông,®∙  îcUû     gia ®×    tr    d   ®   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c x∙xÐt vµ    nh  Òn  ö  ông  îp ph¸p      x¸c®Þ quy sd h  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ñ tôc        th     ®¨ng  ý  t  ai; k ®Ê ® 4. DiÖn  Ých  t  ∙  îc x¸c ®Þnh    t ®Ê ® ®     sau    µ    ¹ nhu  Çu  ö  ông  khir so¸tl i  c sd ®Êt  i  íic¸c tæ  ®è v     chøc  trong níclµ c¬        quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi,®¬n  Þ  ò  ch tr         v v trang nh©n  ©n  µ  îc c¬    d v ®   quan  µ  íc nh n   cã  Èm   Òn  th quy phª  Öt  duy theo  ng  ®ó yªu  Çu  ña  c c ChØ   Þ th 245/TTg  µy  ng 22/4/1996 cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vµ  C«ng  v¨n sè  862 CV/§C  ngµy  í 16/7/1996 cña    Tæng  ôc  Þa  Ýnh. c § ch
 4. 4 5. DiÖn  Ých  t  ∙    nh      Òn thuª®Êt  i víic¸c tæ    t ®Ê ® x¸c ®Þ ®Ó tr¶ti     ®è       chøc  trongnícthuéc diÖn       chuyÓn  sang    t. thuª®Ê I.5.  C¸c  ¹ ®Êt  V¨n  lo i   do  phßng  û   U ban  ©n  ©n  Êp    ùctiÕp kª khai nh d c x∙tr        chØ  Õn hµnh  ¨ng  ý  µo    a  Ýnh,cha  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ti   ® k v sæ ®Þ ch   c gi   nh quy sö  ông  t. d ®Ê I.6.  Sau    ¨ng  ý  t  ai,viÖc  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  khi® k ®Ê ®   c gi   nh quy sd ®Êt  cho    i t ng sau  y  Ïcã  íng dÉn  c¸c®è  î   ®© s   h   riªng: 1.C¸c  chøc      tæ  t«n gi¸o; 2.C¸c  chøc  µ    ©n  ícngoµi.   tæ  v c¸nh n  II. Ò u ki Ö n ® Ó  t æ  c h ø c ® ¨n g k ý  ® Ê t ® ai,  §i  l Ë p h å  s ¬  ® Þ a  c h Ý n h. II .   êng,thÞ  Ên tæ  .1  ph X∙,   tr   chøc    kª khai®¨ng  ý  t  ai,lËp hå  ¬  a     k ®Ê ®     s ®Þ chÝnh  µ  Ðt cÊp  Êy  vx  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    ¬  ë  ∙  ã    nh quy sd ®Ê trªnc s ® c b¶n ®å   a  Ýnh  ã  ¹®é,  ®Þ ch c to   hoÆc  khaith¸csö  ông    ¹     d c¸c lo ib¶n  ,  ¬      ®å s ®å gi¶i thöa  kh¸c ®∙  îc kiÓm     ¸nh     ®  tra,® gi¸,chØnh  ý®Ó   ¶m   l  ® b¶o    nh  â  Þ  x¸c ®Þ rv trÝ,h×nh  Ó,diÖn  Ých,lo¹ ruéng  t,chñ  ö  ông  n   õng  öa ®Êt,phï   th   t  i   ®Ê   sd ®Õ t th      hîp víi Ön  ¹ngsö  ông  t  ¹ thêi®iÓ m   ¨ng  ý  µ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña     hi tr   d ®Ê t     i ® kv® ki c th c tõng ®Þa  ¬ng:   ph 1.Khu  t  «  Þ,®Êt      ®Ê ® th   ë n«ng  th«n vµ    ¹ ®Êt    c¸clo   i chuyªn dïng:   Tæ   chøc  khai ®¨ng  ý  t  ai, lËp  å   ¬  a   Ýnh,  Êp  Êy  kª    k ®Ê ®   h s ®Þ ch c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    ¬  ë  ∙  ã  nh quy sd ®Ê trªnc s ® c b¶n    a   Ýnh  ã  ¹ ®å ®Þ ch c to   ®é, hoÆc   Ých ®o   õng  tr   t khu  ùc  v hay  õng  öa  t,tr ng  îp ® Æc   Öt cã  t th ®Ê   ê h   bi   thÓ khaith¸cb¶n    a   Ýnh  ña  Ýnh  Òn  ò, b¶n      öa  o      ®å ®Þ ch c ch quy c  ®å gi¶ith ® vÏtheo    ChØ   Þ  th 299/TTg  µy  ng 11/10/1980  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ, b¶n    c Th t   ph   ®å quy  ¹ch    ÕthoÆc   ho chiti   b¶n    Ön  ¹ngphôc  ô  Öc  ®å hi tr   v vi giao ®Êt  µm  µ      l nh ë ®∙  ÕtkÕ   n   õng thöa ®Êt  thi   ®Õ t     cho  õng chñ  ö  ông  t;C¸c  ¹ b¶n  ,  µi t  sd ®Ê   lo   i ®å t   liÖu nãitrªnph¶i® îc ®o  Ï bæ           v   sung,chØnh  ý,kiÓm       l  tratheo  ng  cÇu  ®ó yªu  ®∙  íng dÉn  ¹ C«ng    è  h  ti   v¨n s 647  CV/§C  µy  ng 31/5/1995  µ    íng dÉn  v c¸c h   kh¸c  cña Tæng  ôc  Þa  Ýnh. c § ch 2.§Êt n«ng,l©m       nghiÖp,m Æt   ícnu«itrång thuû s¶n,lµm  èi:   n          mu a. §o  c,lËp b¶n    a  Ýnh  ã  ¹®é   n   u     ®¹     ®å ®Þ ch c to   ®Õ ®© ph¶ikª khai®¨ng       ký,lËp  å  ¬  a   Ýnh  µ  Êp  Êy    h s ®Þ ch v c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  n   nh quy sd ®Ê ®Õ ®ã; b. N¬i cha  ã     c b¶n    a   Ýnh  ã  ¹®é:  îc phÐp    ®å ®Þ ch c to   ®  kª khai®¨ng  ý,   k  lËp hå  ¬  µ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    ¬  ë    s v c gi   nh quy sd ®Ê trªnc s khaith¸csö     dông  èi a    µiliÖu,tliÖu,b¶n    Ön  ã  ú theo ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  t   c¸ct   ®      ®å hi c tu     ki c th c tõng ®Þa  ¬ng;Cô   Ó  µ:   ph   th l ­ ChØnh   ý hiÖn    ÷ng  Õu  è  Çn  Õt trªn b¶n  ,  µiliÖu  ∙  l  c¶i nh y tc thi     ®å t   ® ®iÒu    o  c  tra® ®¹ theo ChØ   Þ    th 299/TTg  µy  ng 11/10/1980 cña  ñ íng ChÝnh    Th t   phñ; ­ Sö   ông    Õt   d c¸c k qu¶  o  Ïb¶n      öa  Çn  y   Êt cña  çi    ® v  ®å gi¶ith g ®© nh   m x∙ (nÕu  ã); c
 5. 5 ­ §iÒu  Ïbæ     v   sung  ¶nh  m¸y  bay  ∙  îcn ¾n,  ×nh    ®®   b ®å ¶nh  hoÆc   b¶n    ®å trùc¶nh;   C¸c  µiliÖu,sè  Öu  µ  ¬    t    li v s ®å giao  t ®Ê n«ng  nghiÖp cho  õng  é    t h gia ®×nh,  nh©n   c¸  theo NghÞ   nh   ®Þ 64/CP  µy  ng 27/9/1993  µ  v giao  t  ©m   ®Ê l nghiÖp theo NghÞ   nh    ®Þ 02/CP  µy  ng 15/01/1994 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph II . khai®¨ng  ý  t  ai ban  u,  Ëp hå  ¬  a  Ýnh  µ  Ðt cÊp  .2 Kª    k ®Ê ®   ®Ç l   s ®Þ ch vx  giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îc tæ  nh quy sd ®Ê ®   chøc  ng  ¹ttrªn®Þa   µn  ®å lo     b toµn    êng, thÞ  Ên  x∙,ph   tr hoÆc     ét  Çn    trªnm ph l∙nh thæ  ña  a   ¬ng    c ®Þ ph (nh th«n,Êp, b¶n, v.v. .cho  Êtc¶    chøc,hé    nh, c¸ nh©n    Ön       . ) t   c¸c tæ    gia ®×    trªndi tÝch  ä  ang  ö  ông  ng  a  ¨ng  ý.Trong    a  ã    iÒu  Ön    h® sd nh ch ® k  khich c ®ñ ® ki ®Ó kª khai®¨ng  ý  ng  ¹t nh÷ng  chøc,hé    nh, c¸ nh©n  ã      k ®å lo   , tæ    gia ®×    c nhu  Çu  c sÏ® îcphÐp     cho    kª khai®¨ng  ý  µ  Ðt cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông    kvx   gi   nh quy sd ®Êt cho  õng tr ng  îp ®¬n  Î t  ê h   l. Tæ  chøc, hé    nh,    ©n  îc c¬    gia ®× c¸ nh ®   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt  íi hoÆc   îc phÐp  ùc hiÖn    µnh    µm  Õn    m  ®  th   c¸c h vil bi ®éng  t  ai  îc ®¨ng  ý  t  µy  ®Ê ® ®   k ®Ê ng sau    µn  µnh    ñ  ôc hµnh  khi ho th c¸c th t   chÝnh  Ò   v giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt, chuyÓn  æi  ôc   ch  ö  ông  t,     ® m ®Ý sd ®Ê   chuyÓn  quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê v.v. . µ  îc cÊp  Êy  .v ®     gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  s dông  t  ®Ê ngay  sau    ∙  µn  Êtthñ tôc®¨ng  ý  t  ai. khi® ho t       k ®Ê ® II . å   ¬  a   Ýnh  îc thiÕtlËp  .3  s ®Þ ch H ®    ngay trong qu¸ tr×nh  khai®¨ng     kª    ký  µ  Ðt  Öt    Êp  Êy  v x duy ®Ó c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. Hå   ¬  a   nh quy sd ®Ê   s ®Þ chÝnh  Ëp  l theo  É u   èng  Êt trong c¶  íc,theo  m th nh    n  quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy Õt  nh   ®Þ 499 Q§/§KTK  µy  ng 27/7/1995 cña    Tæng  ôc  Þa  Ýnh  µ  c § ch v theo  íng dÉn  ¹ h  t i Th«ng   µy. tn III.M É u  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  v µ  p h ¬ n g  thøc c Ê p   II .1 Sö   ông  èng  Êt  I. d   th nh trong  ¹m    níc m É u   Êy  ph vi c¶    gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê (sau  y   Õtt¾t lµ GCN   ®© vi       QSD§) ban  µnh  h theo Quy Õt  ®Þnh  201  Q§/§KTK  µy  ng 14/7/1989 cña    Tæng  ôc  c Qu¶n  ýruéng  t  l  ®Ê (nay lµ    Tæng   ôc  Þa  Ýnh)    Êp  c§ ch ®Ó c cho  Êt c¶    öa  t  t   c¸c th ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt    l©m  nghiÖp, ®Êt  Æt   íc nu«i trång  û    m n    thu s¶n, ®Êt  µm  èi,®Êt    éc   l mu   ë thu   n«ng  th«n,®Êt    chuyªn dïng    ¹     c¸c lo iC¸c  öa  t  ã  ; th ®Ê c c«ng  ×nh nhng  tr   kh«ng  ph¶ilµnhµ  , thöa  t    a  ã  µ     ë  ®Ê ë ch c nh hoÆc   µ  ¹m  éc néithµnh  è,néi nh t thu     ph     thÞ    Þ  Ên. x∙,th tr II .2 GiÊy  I  . chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îccÊp  n   õng  öa  t  nh quy sd ®Ê ®   ®Õ t th ®Ê trongc¸ctr ng  îp:    ê h 1. §Êt  ö  ông  µo    ôc  ch  éc  éi thµnh  è, néi thÞ    Þ    sd v c¸c m ®Ý thu n   ph     x∙,th trÊn. 2. §Êt n«ng     nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,®Êt  Æt   ícnu«itrång thuû      m n      s¶n khicã    iÒu  Ön:   c¸c® ki   ­ Thöa  t  ∙    nh, râ rµng  Ò     ®Ê ® æn ®Þ    v ranh  í sö  ông,quy    öa  t  gi   d i   m« th ®Ê lín; ­ Sè  thöa ®Êt trong m çi hé  gia ®×nh  kh«ng nhiÒu (kh«ng qu¸ 5  thöa/hé);
 6. 6 ­ Hé     nh  ã    gia ®× c yªu  Çu  µ  Êp  Ën  ép    Üa  ô  µichÝnh  c v ch thu n c¸c ngh v t  theo quy  nh.   ®Þ 3. §Êt    éc    ë thu khu  ùc  v n«ng th«n  Õu  a   ¬ng  ã  ñ  ¬ng  n ®Þ ph c ch tr hoÆc   chñ  ö  ông  t  ã    Çu; sd ®Ê c yªu c 4.§Êt chuyªn dïng thuéc quyÒn  ö  ông  ña    chøc,c¸nh©n.          sd c c¸ctæ     GiÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îccÊp  n   õng thöa chØ  nh quy s d ®Ê ®   ®Õ t     trong  ®iÒu  Ön  ∙  ã  ki ® c b¶n    a   Ýnh  ã  ¹®é,  ®å ®Þ ch c to   hoÆc  b¶n    Ých ®o  ®å tr   theo  ®óng  íng dÉn  ña  h  c Tæng  ôc  Þa  Ýnh. c § ch II .3 GiÊy  I.   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îc cÊp  n   õng  é    nh quy sd ®Ê ®   ®Õ t h gia ®×nh, trongm çi chøng  Ën  îcghinhiÒu  öa ®Êt:      nh ®     th   H×nh thøc  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  µy  dông  ñ  Õu  nh n ¸p  ch y cho  ïng  v n«ng  th«n, kh«ng  ©n  Öt ®∙  ã    ph bi   c hoÆc   a  ã  ch c b¶n    a   Ýnh  ã  ¹ ®é,  ®å ®Þ ch c to   kh«ng  ©n  Öt lµ ®Êt  ph bi     n«ng nghiÖp, l©m     nghiÖp, ®Êt    éc    ë thu n«ng  th«n  ®Êt chuyªn dïng trongc¸ctr ng  îp:        ê h +  Êt  ai  ña  çi  é  § ® c m h cßn  qu¸ manh  ón,  ©n    m ph t¸n,quy    öa  t  m« th ®Ê nhá; +  è  öa ®Êt  S th   cho  çi hé    Òu,cha    nh. m   qu¸ nhi   æn ®Þ II .4 Nh÷ng  öa  t  ã  Òu  ñ  ö  ông,kh«ng  ©n  â ranh  í sö  I  . th ®Ê c nhi ch s d   ph r  gi   i dông  ®ång  ö  ông)  ×  çi  ñ  ö  ông  t  îc cÊp  ét  Êy  ( sd th m ch s d ®Ê ®   m gi chøng  nhËn. II .5 GiÊy  I  . chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹n chÕ"  îc ¸p  ông    nh quy sd ®Ê "h   ® d cho ®Êt  n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp, m Æt   íc nu«i trång  û    n    thu s¶n, ®Êt  µm    l muèi t¹ nh÷ng    êng,thÞ  Ên cha  ã   i  x∙,ph   tr   c b¶n    a  Ýnh  ã  ¹®é,  Öc  ®å ®Þ ch c to   vi kª khai®¨ng  ý  t  ai,xÐt  Êp  Êy      k ®Ê ®   c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îc nh quy sd ®Ê ®   thùc hiÖn    ¬  ë    trªnc s khaith¸ccã  Óm        ki trachØnh  ýc¸ctµiliÖu,tliÖu,b¶n    l           ®å hiÖn  ã.Khithùc hiÖn  c      ph¶i®¶m     b¶o      Çu  haiyªu c sau: 1. §¶m     b¶o  ng  ×nh  ù thñ  ôc xÐt  Öt  ®ó tr t  t   duy theo  íng  Én  ¹  h d ti Th«ng   t nµy;X¸c  nh  Ýnh    Ò   Òn  ö  ông  îp ph¸p    õng  öa  t  ña    ®Þ ch x¸c v quy sd h  trªnt th ®Ê c tõng chñ  ö  ông  t.   sd ®Ê 2. Sö   ông  èng  Êt m É u   Êy   d th nh   gi chøng  Ën  nh QSD§   ∙  ® ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh   ®Þ 201 Q§/§KTK  µy  ng 14/7/1989, trong  Êy    gi chøng  Ën  Ï ® îc nh s    ®ãng  Êu    Ën  ®¹c  ¹m  êi" d x¸cnh "§o  t th   theo híng dÉn  ¹ phÇn  I      t  i II ­Th«ng   µy.   tn IV. h È m  q u y Ò n  x Ð t d u y Ö t c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  T  q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t IV.1.UBND     êng,thÞ  Ên cã    x∙,ph   tr   tr¸chnhiÖ m   Ðt ®Ó     nh  Òn    x  x¸c ®Þ quy sö  ông  t  îp ph¸p  ña  õng  ñ  ö  ông  t    õng  öa  t    ¨ng  d ®Ê h   ct ch s d ®Ê trªnt th ®Ê khi® ký  t  ®Ê ban  u.  éi dung  Ðt cô  Ó  µ: ®Ç N   x   th l + X¸c  nh  â nguån  èc  ö  ông  t,thêi®iÓ m   ö  ông,nh÷ng  Õn  ®Þ r  g sd ®Ê     sd   bi ®éng    ph¸tsinh trongqu¸ tr×nh sö  ông;       d + X¸c  nh  Ön  ¹ngsö  ông  Ò     Æt:  ôc  ch  ö  ông, ranh  ®Þ hi tr   d v c¸c m m ®Ý sd   giísö  ông,t×nh  ¹ngtranh chÊp  µ  ét  è  Æc   iÓ m   Æc   Ötkh¸c.  d i   tr     vm s® ® ® bi  
 7. 7 IV.2.UBND   Ön, thÞ    µnh  è  éc tØnh  ý  Öt    Êp  Êy   huy   x∙,th ph thu   k duy ®Ó c gi   chøng  Ën  nh QSD§  cho  é    nh,    ©n  ö  ông  t  µo  ôc  ch  h gia ®× c¸ nh sd ®Ê v m ®Ý n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,lµm  èi vµ  µm  µ    éc    mu   l nh ë thu n«ng  th«n. IV.3.UBND     tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ý  ¬ k duyÖt    Êp  ®Ó c giÊy chøng  Ën    nh QSD§   cho    ñ  ö  ông  t  µ: c¸cch s d ®Ê l +  C¸c  chøc  tæ  trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    t    ö  ông      n      thuª®Ê ®Ó s d vµo    ôc  ch; c¸cm ®Ý +    Tæ chøc,c¸nh©n  ícngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam;    n     t  i   +  é     nh  µ    ©n  ö  ông    ¹  t  éc néithµnh  è,néi H gia ®× v c¸ nh sd c¸c lo i®Ê thu     ph     thÞ    Þ  Ên,®Êt  x∙,th tr   chuyªn dïng thuéc khu  ùc        v n«ng  th«n. P h Ç n  II T h ñ  t ô c ® ¨n g k ý  ® Ê t ® ai, Ð t c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  q u y Ò n  s ö   x d ô n g  ® Ê t I.§¨ng  ý  t  ai    k ®Ê ® ban  u,  Ðt  Êp  Êy  ®Ç x c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt cho    chøc, hé  c¸c tæ    gia  nh,  nh©n  ang  ö  ông  t  ng  a  ®× c¸  ® sd ®Ê nh ch ®¨ng  ý. k  I.1. èit ng,ph¹m      ông:    î   § vi¸p d +  é     nh  µ    ©n:  µn  é  Ön  Ých  t  ang  ö  ông  µo  H gia ®× v c¸ nh To b di t ®Ê ® sd v tÊtc¶    ôc  ch;   c¸cm ®Ý + C¸c  chøc  tæ  trong níc gå m     ¬     c¸c c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ, ch tr   tæ chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,®¬n  Þ  ò  ch tr         v v trang nh©n  ©n:  Ön  Ých  t  ang    d di t ®Ê ® sö  ông  d kh«ng  éc diÖn  thu   chuyÓn  sang    t  thuª®Ê theo quy  nh  ¹ ChØ   Þ  ®Þ ti   th 245/TTg  µy  ng 22/4/1996 cña  ñ íng ChÝnh  ñ;   Th t   ph + C¸c doanh nghiÖp n«ng, l©m,  , diªm    ng   nghiÖp: DiÖn  Ých  t  ùc   t ®Ê tr   tiÕp s¶n  Êtn«ng    xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû s¶n,lµm  èi;           mu +  C¸c doanh  nghiÖp  kh¸c:DiÖn  Ých  ang    t ® ph¶inép  Õ  t    thu ®Ê theo Ph¸p    lÖnh  Õ  µ  t,diÖn  Ých  t  thu nh ®Ê   t ®Ê kh«ng  éc diÖn  thu   chuyÓn sang thuª®Êt    theo quy  nh   ¹  ®Þ t iChØ   Þ  th 245/TTg  µy  ng 22/4/1996  ña  ñ   íng  Ýnh  c Th t Ch phñ,diÖn  Ých  t  Ön  ang  ö  ông  éc diÖn    t ®Ê hi ® sd thu   giao ®Êt    ph¶itr¶tiÒn.    I.2.Tæ     chøc  ¨ng  ý  t  ai  µ  Ðt  Êp  Êy  ® k ®Ê ® v x c gi chøng  Ën  nh QSD§   îc ®  thùc hiÖn    theo tr×nh tùsau:      I.2.1.  C«ng    Èn  Þ: t¸cchu b 1.Thµnh  Ëp Héi ®ång  ¨ng  ý  t    êng,thÞ  Ên:   l    ® k ®Ê x∙,ph   tr a.Héi ®ång  ¨ng  ý  t  µtæ     ® k ®Ê l   chøc   Ên  tv cho  UBND     êng,thÞ  Ên x∙,ph   tr   trongviÖc  Ðt ®¬n  ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ¹ cÊp    x  ® k quy sd ®Ê t   i x∙. b. Thµnh  Çn  ña  éi  ng  ¨ng  ý  t  ã  õ 5  í 7  µnh        ph c H ®å ® k ®Ê c t   t i th   viªnbao gå m     µnh    ¾t  éc    c¸cth viªnb bu nh sau: +  ã  ñ  Þch  Ph Ch t UBND     êng,thÞ  Ên): x∙(ph   tr   Chñ   tÞch   Héi  ®ång,
 8. 8 + C¸n  é  ô  b ph tr¸chtph¸p:      Phã   Chñ   tÞch   Héi  ®ång, +  C¸n  é  a  Ýnh: b ®Þ ch   Th  ý  éi ®ång, kH   +  ñ  Þch  éi ®ång  ©n  ©n: Ch t H  nh d   Uû   viªn   Héi  ®ång, +  ëng  Tr th«n,b¶n,Êp  ®èivíi   µ  tr ng  d©n  è  ®èivíi êng,     (     v tæ  ë tæ  x∙) ph (     ph   thÞ  Ên): tr   Uû   viªn   Héi  ®ång. Riªng tr ng    ë th«n,Êp, b¶n,tæ  ëng  d©n  è       tr tæ  ph chØ  tham    Ðt duyÖt  giax   ®¬n  íi   i t ng thuéc ph¹m    v   ®è  î   c¸c   viqu¶n  ý. l Ngoµi c¸c thµnh    ¾t  éc  ãi trªn,tuú  ×nh  ×nh  ô  Ó  ña  çi     viªn b bu n     t h c th c m ®Þa   ¬ng  ph UBND   Ön,  Ën,  Þ, thµnh  è  éc  huy qu th   ph thu tØnh  ã  Ó  Õt  c th quy ®Þnh    bæ sung thªm  ÷ng  µnh    Çn  Õtkh¸c. nh th viªnc thi   Ngoµi c¸c thµnh    Ýnh     viªnch thøc  ña  éi ®ång, khicÇn  ÕtHéi ®ång  c H     thi     ® îcphÐp  êi    m thªm  ÷ng  êiam   Óu  Ò   ×nh  ×nh  t  ai cña  a   ­ nh ng   hi v t h ®Ê ®   ®Þ ph ¬ng,nh÷ng  êicã  Óu  ÕtvÒ   Ýnh    ng   hi bi   ch s¸ch vµ    ph¸p luËt®Êt  ai.    ® c. Uû     ban  ©n  ©n     êng, thÞ  Ên) ®Ò   Êt  ©n  ù  ña  éi nh d x∙ (ph   tr   xu nh sc H  ®ång,  û   U ban  ©n  ©n  Ön  Ën, thÞ    µnh  è  éc  nh d huy (qu   x∙,th ph thu tØnh) xem     xÐt vµ    Õt ®Þnh  µnh  Ëp.   ra quy   th l d.Ch Õ     µm  Öc  ña  éi ®ång:   ®é l vi c H   +  éi ®ång  äp  íisù  iÒu  Ön  ña  ñ   Þch  éi ®ång    H  h d  ® ki c Ch t H  ®Ó xem   Ðt  x tõng  n    ®¬ kª khai®¨ng  ý    ¬  ë  å  ¬,tµiliÖu cña  õng  ñ  ö  ông  t    k trªnc s h s       t ch s d ®Ê ®∙  îc tæ  ®   chuyªn  m«n   óp  Öc  Èn  Þ,  Èm     ©n  ¹   Öc  Ðt gi vi chu b th tra,ph lo i Vi x   . duyÖt cña  éi ®ång  ã  Ó  îctiÕn hµnh  ng  ¹t   H  c th ®     ®å lo  cho  Òu  å  ¬  ¨ng  ý  nhi h s ® k (trong tr ng  îp  chøc      ê h tæ  kª khai®¨ng  ý  ng  ¹t    k ®å lo )hoÆc  cho  ét  è  t  å  m sÝh s¬ (trongtr ng  îp kª khai®¨ng  ý  Î)  ê h       kl. +  Õt  K qu¶  µm  Öc  ña  éi ®ång  îcghithµnh    l vi c H   ®   biªnb¶n;biªnb¶n     ph¶i  th«ng qua  µn  Ó  éi ®ång, cã  ÷  ý  ña  ñ  Þch  éi ®ång  µ    ý  éi to th H     ch k c Ch t H  v Th k H   ®ång. +  éi ®ång  µm  Öc  H  l vi theo  nguyªn  ¾c  Óu  Õt  t "bi quy theo  a   è",ý  Õn  ® s   ki kh«ng  èng  Êt víi Õt  Ën  th nh     k lu chung  îcb¶o u  µ    µo    ®  l v ghiv biªnb¶n. + Trong    ×nh Héi ®ång  µm  Öc,UBND   Ön, quËn,thÞ    µnh  qu¸ tr     l vi   huy     x∙,th phè  éc  thu tØnh  ã c tr¸ch nhiÖ m   ö    c c¸n  é  éc    b thu c¸c phßng  ã  ªnquan    c li   nh Phßng  a   Ýnh, Phßng   ®Þ ch   t ph¸p,Phßng  ©y  ùng  ®èivíiphêng, thÞ  Ên)   xd (      tr   tham  ù  êng  d th xuyªn    íng  Én  ®Ó h d chuyªn m«n, ph¸p  Ëtvµ  lu   theo  âi n ¾ m   d  ch ¾c  ×nh  ×nh  ¹oc¬  ë  t h t   s cho  Öc  Èm      ×nh lªnc¸ccÊp  Ðt duyÖt. vi th tra®Ó tr       x  2.Thµnh  Ëp Tæ     l   chuyªn m«n  óp viÖc  äit¾tlµTæ   ¨ng  ý  t).   gi   (g       ® k ®Ê   a. NhiÖ m   ô: trùc tiÕp  óp    v    gi UBND     êng, thÞ  Ên)tr Ón khaithùc x∙ (ph   tr   i       hiÖn  µn  é  to b c«ng  Öc vi chuyªn m«n    trong qu¸ tr×nh tæ       chøc    kª khai®¨ng  ý    k ®Êt,lËp hå  ¬  a  Ýnh,chuÈn  Þ  å  ¬    ×nh lªncÊp  ã  Èm  Òn      s ®Þ ch   b h s ®Ó tr     c th quy xÐt cÊp  Êy chøng  Ën    gi   nh QSD§. b.Tæ   ¨ng  ý  t  å m     µnh  Çn:  ® k ®Ê g c¸cth ph +  C¸n  é  a  Ýnh    êng,thÞ  Ên):   ëng; b ®Þ ch x∙(ph   tr   trTæ
 9. 9 +  C¸c  µnh    th viªnkh¸c trong tæ  å m       é  ña     g c¸c c¸n b c UBND     Óu  ×nh  am hi t h×nh  t  ai cña  a  ¬ng    Õ   ¹ch,thèng    Õ, chñ  Öm   ®Ê ®   ®Þ ph nh k ho   kª,thu   nhi hoÆc   phã  ñ  Ö m   îp t¸cx∙ n«ng    ©m  ch nhi h      ­l nghiÖp  Õu  ã),tr ng  (n c   ë th«n  (b¶n,Êp),     tæ  ëng  d©n  è, ®éi  ëng  i  tr tæ  ph   tr ®é s¶n  Êt,v.v.   µ  ét  è  êi cã    xu   . v m s ng   kh¶ . n¨ng  Õp thu nhanh  ü  Ëtchuyªn m«n,  Õtch÷  p. ti     k thu     vi   ®Ñ Sè îng ngêituú thuéc vµo  l       quy    ña  a  µn    m« c ®Þ b kª khai®¨ng  ý  µ    k v c«ng  nghÖ   Ëp hå  ¬  a  Ýnh  ña  çi ®Þa  ¬ng. l   s ®Þ ch c m  ph c. Tuú    theo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  çi  a   ¬ng  ® ki c th c m ®Þ ph Phßng  a   Ýnh  ®Þ ch cÊp  Ön  ã  Ó  ö    é  huy c th c c¸n b chuyªn m«n   ùctiÕp tham    µ thµnh    ­   tr     gia l   viªnth êng xuyªn cña    ùcl ng chuyªn m«n   µy  ã  Ó  ¹t®éng    ét  ùcl ng   tæ, l  î     n c th ho   nh m l  î   chuyªn tr¸chcña  Êp    Ò   ùctiÕp gióp cÊp    chøc  iÓnkhai.     c trªnv tr       x∙tæ  tr   d. Trong    qu¸  ×nh  iÓn khaië  çi    êng, thÞ  Ên)ph¶i ®¶m     tr tr     m x∙ (ph   tr     b¶o th ng  ê xuyªn cã  ù    s chØ  o,kiÓm    Ò   ®¹   trav chuyªn m«n  ña    é  ¨ng  ý  t    c c¸n b ® k ®Ê ®ai cña  ë  Þa  Ýnh.   S § ch 3.X ©y  ùng  ¬ng    Õ   ¹ch tæ    d ph ¸n,k ho   chøc    kª khai®¨ng  ý  t  ai cña      k ®Ê ®   x∙ (ph ng, thÞ  Ên)phï hîp víi ñ  ¬ng  ê  tr         ch tr chung  ña  c tØnh  µnh  è  ùcthuéc (th ph tr     Trung  ng),huyÖn  Ën, thÞ    µnh  è  éc  ¬   (qu   x∙,th ph thu tØnh) vµ  Æc   iÓ m   ô   ® ® c thÓ  ña  a   ¬ng; x¸c ®Þnh   â      c ®Þ ph    r c¸c gi¶iph¸p  ô  Ó  Ò   c th v chuyªn  m«n,    tæ chøc th¶o luËn  µ    v th«ng  qua  ¬ng    Õ   ¹ch t¹ x∙(ph ng,thÞ  Ên), ×nh ph ¸n k ho       ê   tr   i tr   UBND   Êp  Ön    Öt. c huy phª duy 4. Thu  Ëp    µiliÖu cã  ªnquan  ôc  ô    th c¸c t     li   ph v cho c«ng      t¸ckª khai,®¨ng    ký  t  ai vµ  chøc  Ðt duyÖt hå  ¬. ®Ê ®   tæ  x   s 5. ChuÈn  Þ   Ët t kü  Ët,biÓu  É u,      b v    thu   m sæ s¸ch,v¨n    phßng  È m   Çn  ph c thiÕt. 6.TËp  Ên    hu nghiÖp  ô  v chuyªn m«n    cho      é  c¸cc¸n b tham  gia. 7. Qu¸n  iÖtchñ  ¬ng,kÕ   ¹ch vµ  Ön    tr   tr   ho   bi ph¸p  ùc hiÖn  th   trong tæ    chøc  §¶ng, chÝnh  Òn  n     chøc  Çn  óng, tõ c¸n  é    o  n     quy ®Õ c¸c tæ  qu ch    b l∙nh ®¹ ®Õ tõng  êi d©n,  ng   tuyªn truyÒn    phæ   Õn    Êtc¶    ñ  ö  ông  t  Ën  bi ®Ó t   c¸c ch s d ®Ê nh thøc râ tr¸chnhiÖm  µ  Üa  ô    ùgi¸cchÊp  µnh.      v ngh v ®Ó t     h I.2.2. Ó m     ¸nh      µiliÖu hiÖn  ã:  Ki tra® gi¸c¸ct     c Tríckhibícvµo  iÓn khaiph¶itiÕn hµnh  ¸nh      µiliÖu hiÖn  ã        tr         ® gi¸c¸c t     cë ®Þa  ¬ng  ã  ªnquan  í®Êt  ai,gå m   ã: ph c li   t i ®  c + C¸c  ¹  lo ib¶n      öa,b¶n    a   Ýnh  ò, b¶n    a   Ýnh  ®å gi¶ith   ®å ®Þ ch c  ®å ®Þ ch míithµnh  Ëp (nÕu  ã);   l  c + C¸c  ¹  µiliÖu ®o   c  lo i   t   ®¹ b¶n   ®å kh¸c cã  ªnquan    ¬      li   nh s ®å giao  t, ®Ê   b¶n    ®å quy  ¹ch cña  a  ¬ng,v.v. . ho   ®Þ ph   .; +  C¸c  ¹ hå  ¬  t  ai cò; lo i s ®Ê ®     +    Tæ chøc  ùc hiÖn    th   c¸c c«ng  Öc  Çn  Õt®Ó   Ön    µiliÖu,b¶n  vi c thi   hi c¶it     ®å,    sæ s¸ch cho  ïhîp víi Ön  ¹ngsö  ông  t  ¹ thêi®iÓ m   ¨ng  ý.   ph       hi tr   d ®Ê t     i ® k I.2.3.     chøc    Tæ kª khai®¨ng  ý  t  ai:   k ®Ê ® ViÖc  chøc    tæ  kª khai®¨ng  ý  t  ai ® îctiÕn hµnh    k ®Ê ®       theo tr×nh tùsau:      1.  Öt kª  Li   danh  s¸ch  ñ  ö  ông  t  Çn  ¨ng  ý, chuÈn  Þ   a   ch s d ®Ê c ® k  b ®Þ ®iÓ m   ¨ng  ý,lÞch ®¨ng  ý  ï hîp víi õng  ¹  i t ng vµ  õng  a  ® k    k ph       t lo i  î   t ®è ®Þ b¶n  ô  c thÓ, phæ   Õn  íng  Én  ô  Ó    äi  ñ  ö  ông  t  ùc hiÖn, chuÈn    bi h d c th ®Ó m ch s d ®Ê th    
 10. 10 bÞ   y       µiliÖu,b¶n  ,  Óu  É u   Çn  Õtphôc  ô  Öc  khai ®Ç ®ñ c¸c t     ®å bi m c thi   v vi kª    ®¨ng  ý,ph©n    ùcl ng c¸n bé  k  bæ l  î     chuyªn m«n    íng dÉn      ®Ó h   kª khai®¨ng  ý  ¹   k t  i tõng ®iÓ m.   2.H íng dÉn    õng  ñ  ö  ông  t        ®Ó t ch s d ®Ê kª khaitheo  É u   Éu  è    m (M s 6a/§K,   6b/§K);chuÈn  Þ    å  ¬  ã  ªnquan  Ìm    b c¸ch s c li   k theo. 3.Chñ  ö  ông  t      sd ®Ê kª khaivµ  ép  å  ¬      n h s kª khait¹ UBND     êng,thÞ     i x∙(ph   trÊn), å  ¬    s bao  å m: h g +  ¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t; § xin® k quy s d ®Ê + C¸c  Êy  ê ph¸p  ýkÌm  gi t   l  theo  Ò   ån  èc  ña  t  ang  ö  ông; +  v ngu g c ®Ê ® sd   B¶n    a  Ýnh  ®å ®Þ ch khu  t  ®Ê hoÆc   ¬    Ých ®o  öa  t  ®èivíi   êng  s ®å tr   th ®Ê (     tr c¸c hîp ®¨ng  ý  n  Î ;   k ®¬ l ) +  ê  T khaisö  ông  t  ®èivíic¸c tæ   d ®Ê (       chøc  trong níc®∙        kª khaisö  ông   d ®Êt  theo ChØ   Þ    th 245/TTg  µy  ng 22/4/1996 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ);   Th t   ph + V¨n b¶n    Ën  x¸c nh nhu  Çu  ö  ông  t  ña  µnh  ñ  c sd ®Ê c ng ch qu¶n hoÆc   UBND   Êp  c tØnh  ®èivíi   chøc  (     tæ  c¸c trongnícsö  ông  t).   d ®Ê 4. C¸n  é  Õp  Ën  å  ¬  ¨ng  ý  ã    b ti nh hs® k c tr¸ch nhiÖm   Óm         ki tra ®Ó ph¸t   hiÖn  Þp  êinh÷ng  ç  Õu sãt,híng dÉn    ñ  ö  ông  t  µn  Ön  k th   ch thi       ®Ó ch s d ®Ê ho thi ngay  å  ¬  ¨ng  ý  µ  µo    hs® k v v sæ theo dâi®¨ng  ý.    k 5.  Õt  êi h¹n  khai ®¨ng  ý  H th   kª    k UBND     êng,  Þ  Ên) cã  x∙ (ph th tr   tr¸ch   nhiÖ m   èng    th kª,c«ng  è  b c«ng khaivÒ   ÷ng  öa  t    nh th ®Ê kh«ng  ã  êikª khai c ng       ®¨ng  ý    ùctiÕp ®¨ng  ý  µo    a  Ýnh. k ®Ó tr     k v sæ ®Þ ch 6. Trong  êng  îp cã  Õu  ¹ivÒ   Ön  Ých,h×nh  Ó  öa  t    tr h   khi n   di t   th th ®Ê UBND   x∙ (phêng, thÞ  Ên)cã      tr   tr¸chnhiÖ m   chøc  Óm         tæ  ki tra,x¸c minh  ¹   Õt    l ik qu¶ , gi¶i  Õt ® îcghirâ vµo  n  Õu  ¹i(mÉu  è  quy         ®¬ khi n   s 7/§K). I.2.4. Ðt  Öt ®¬n  ¨ng  ý  ¹ x∙(ph ng,thÞ  Ên):  X duy   ® k t     ê   tr i Uû  ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên) chÞu  nh d x∙ (ph   tr   tr¸ch nhiÖ m   Ðt        x ®Ó x¸c nhËn  µo  n  ¨ng  ý  ña  õng  ñ  ö  ông  t    ¬  ë  v ®¬ ® kc t ch s d ®Ê trªnc s nghiªncøu  Õt    k luËn  ña  éi ®ång  ¨ng  ý  t  µ    c H  ® k ®Ê v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt. ×nh  ùthùc    Tr t    hiÖn    nh sau: 1. Trªn  ¬  ë  khai cña  ñ  ö  ông  t, Tæ   ¨ng  ý  t  ai  Õn   c s kª    ch s d ®Ê   ® k ®Ê ® ti   hµnh  Èm      th tra,x¸c minh  µ  Ëp  å  ¬  y    v l h s ®Ç ®ñ cho  õng  ñ  ö  ông  t;s¬  t ch s d ®Ê   bé  ©n  ¹  å  ¬  ph lo i s theo  h møc    µn  Ön:®Çy    ®é ho thi   ®ñ hoÆc   a  y  ,  îp ch ®Ç ®ñ h   lÖ hoÆc   a  îp lÖ,râ  Ò   ån  èc  t  ai hoÆc   a  â,v.v.     ×nh ch h     v ngu g ®Ê ®   ch r   . ®Ó tr   . Héi ®ång  ¨ng  ý  t  ai.   ® k ®Ê ® 2.Tæ     chøc  éinghÞ  Ðt ®¬n: h  x  * Héi ®ång  ¨ng  ý  t  ai nghe  c¸o kÕt     ® k ®Ê ®   b¸o    qu¶  tæng  îp kª khai, Õt  h     k qu¶  Èm       th trax¸c minh    n  ¨ng  ý  t; Héi ®ång  Ðt  n    c¸c ®¬ ® k ®Ê     x ®¬ kª khaicña    tõng chñ  ö  ông  t  n   õng thöa ®Êt      Ën  Ò     Æt:   sd ®Ê ®Õ t     ®Ó x¸cnh v c¸cm +  ®Þnh  ¬  ë  X¸c  c s ph¸p lývÒ   Òn  ö  ông    õng  öa  t  ∙  ¨ng      quy sd trªnt th ®Ê ® ® ký; + §¸nh    Ön  ¹ngsö  ông  t  Ò     Æt:  Ön  Ých,m ôc  ch  ö  gi¸hi tr   d ®Ê v c¸cm di t   ®Ý s dông,thêi®iÓ m   ö  ông,thêih¹n sö  ông,v.v.      sd    d   .theo c¸cnéidung  ∙    .     ® kª khai; +  ©n  Ých    ÕtvÒ   ån  èc  µ  ÷ng  Ph t chiti   ngu g v nh thay ® æi    trong qu¸ tr×nh      sö  ông  d trong nh÷ng  êng  îp cÇn  Õt.   tr h  thi  
 11. 11 Trªn c¬  ë    s xem   Ðt kü    Æt   ãitrªn, éi ®ång    nh  â: x   c¸cm n     H x¸c®Þ r + C¸c  êng  îp cã    iÒu  Ön    îc®¨ng  ý  µ    Þ  Êp  Êy  tr h   ®ñ ® ki ®Ó ®   k v ®Ò ngh c gi chøng  Ën  nh QSD§; + C¸c  êng  îp  a    iÒu  Ön, ph¶i qua  ö  ý míi ® îc ®¨ng  ý  µ  tr h ch ®ñ ® ki     x l      kv cÊp  Êy chøng  Ën  gi   nh QSD§; + C¸c  êng  îp kh«ng  îc®¨ng  ý  µ  Êp  Êy chøng  Ën  tr h  ®  k v c gi   nh QSD§.    éi *H   ®ång th¶o luËn  µ    Êtgi¶i   v ®Ò xu     ph¸p xö  ý®èi víi   êng  îp cã    ¹m.   l       tr c¸c h   viph K Õt  qu¶  Ðt duyÖt  µ  Õt  Ën  ña  éi ®ång  u   x  v k lu c H   ®Ò ph¶i® îcbiÓu  Õt    quy   vµ      Õtvµo  ghichiti   Biªnb¶n  äp  Ðt duyÖt  µng  µy,trªnc¬  ë      h x  h ng     s ®ã tæng  îp h  vµo    biªnb¶n chung (theo m É u     8/§K). 3.C«ng  è    b c«ng  khaihå  ¬  Ðt duyÖt:   sx  + Sau    éi ®ång  ¨ng  ý  t  ai cã  Õt  Ën,UBND     êng, thÞ  khiH   ® k ®Ê ®   k lu   x∙(ph   trÊn)tæ    chøc  c«ng  è  b c«ng khaikÕt    qu¶  ∙  Ðt ®Ó   äi  êid©n  îctham  ®x  m ng   ®  giaý  Õn  Éu    ki (m 11/§K). +  êi gian  Th   c«ng  è  b c«ng  khailµ 15  µy      ng (theo m É u     11/§K).H Õt  êi   th   h¹n  µy,UBND     êng,thÞ  Ên)lËp    n  x∙(ph   tr   biªnb¶n  Õt  óc viÖc  k th   c«ng  è  b c«ng  khaihå  ¬    s (theo m É u     12/§K).§èi víinh÷ng  êng  îp  ã  Õu  ¹ihoÆc   ã       tr h c khi n   c nh÷ng  Ên    íi ® îc d©n  v ®Ò m     ph¸thiÖn, UBND     êng, thÞ  Ên) tæ      x∙ (ph   tr   chøc  thÈm       tra x¸c minh    éi  ng  Ðt  Öt    ®Ó H ®å x duy bæ sung  µ  v th«ng qua  Õt    k qu¶ xÐt duyÖt.   4. LËp  å  ¬  Õt    h s k qu¶  Ðt  n  ¨ng  ý    Êp    µ  ×nh  Öt  ¹    x ®¬ ® k ë c x∙ v tr duy t ic¸c cÊp  ã  Èm  Òn. c th quy Hå   ¬  Õt  s k qu¶  Ðt ®¬n  ¨ng  ý  x  ® k bao  å m: g +  Ö   èng  n     ¨ng  ý  ña  õng  ñ  ö  ông  t  ∙  îc ghi ý  H th ®¬ xin ® kc t ch s d ®Ê ® ®     kiÕn  ña  éi ®ång  µ    Ën  ña  c H  v x¸c nh c UBND     êng, thÞ  Ên)kÌm  x∙(ph   tr   theo    c¸c giÊy têph¸p lýcã  ªnquan  n   ån  èc  ö  ông  t;        li   ®Õ ngu g s d ®Ê +  B¶n  sao  b¶n    a  Ýnh; ®å ®Þ ch +  å   ¬  ü  Ëtthöa  t,biªnb¶n    nh  H s k thu   ®Ê     x¸c ®Þ ranh  í ®Êt  ®èi víiph­ gi   i 9    êng  µ  Þ  Ên); v th tr +    Biªnb¶n  Ðt duyÖt cña  éi ®ång  ¨ng  ý  t  Éu  è  x    H  ® k ®Ê (m s 8/§K); +  ê  ×nh cña  T tr   UBND     êng,thÞ  Ên), Ìm  x∙(ph   tr   k theo danh    s¸ch ®Ò   Þ    ngh cÊp  Êy  gi chøng  Ën  nh QSD§,  Óu  bi tæng  îp    Õt    êng  îp  a    h gi¶iquy c¸c tr h ch ®ñ ®iÒu  Ön  Êp  Êy chøng  Ën  Éu  è  ki c gi   nh (m s 13/§K,sè   9/§K  µ  è  v s 10/§K). Hå   ¬  ×nh UBND   Ön  Ën,thÞ    µnh  è  éc tØnh) ® îclËp s tr   huy (qu   x∙,th ph thu       cho  lo¹ riªngbiÖtnh  2    i     sau: +  ¹icho  Lo   c¸c  i  îng  éc  Èm   ®è t thu th quyÒn phª duyÖt  ña  c UBND   Êp  c huyÖn  (huyÖn,thÞ    µnh  è  éc tØnh).   x∙,th ph thu   +  ¹icho  Lo   c¸c  i  îng  éc  Èm   ®è t thu th quyÒn phª duyÖt  ña  c UBND   Êp  c tØnh  (tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng).   ph tr     ¬ I.3. ñ  ôcxÐt duyÖt cña   Th t       UBND   Êp  ã  Èm  Òn. c c th quy 1.KiÓ m     Èm  nh  ¬    trath ®Þ c quan  chuyªn m«n:  
 12. 12 C¨n  vµo  å  ¬  Ðt duyÖt  ña  cø  hsx  c UBND     êng,thÞ  Ên)®∙  ×nh lªn x∙(ph   tr   tr     UBND   Ön  Ën, thÞ    µnh  è  éc  huy (qu   x∙,th ph thu tØnh) Së   Þa  Ýnh  ñ  ×  § ch ch tr   cïng Phßng  a   Ýnh  chøc  Óm     µn  é  å  ¬  Ðt  n   ¨ng  ý  ®Þ ch tæ  ki tra to b h s x ®¬ ® k theo c¸cnéidung      sau: ­KiÓ m       tramøc    y    ña  å  ¬  µiliÖu theo quy  nh; ®é ®Ç ®ñ c h s t       ®Þ ­KiÓ m     Õt    trak qu¶  Ðt duyÖt trªnc¸ctµiliÖu:®¬n  ¨ng  ý,biªnb¶n  Ðt x           ® k    x  duyÖt  ña  éi  ng  ¨ng  ý  t  ai,biÓu  c H ®å ® k ®Ê ®   tæng  îp  ö  ý vi ph¹m  Ò     h x l    v c¸c m Æt: +  ©n   ¹  n  ¨ng  ý:®ñ   iÒu  Ön, cha    iÒu  Ön  Ph lo i®¬ ® k  ® ki   ®ñ ® ki ph¶ixö  ý   l  ®Ó   Êp  Êy  c gi chøng  Ën  nh QSD§,  kh«ng    iÒu  Ön  Êp  Êy  ®ñ ® ki c gi chøng  Ën  nh QSD§  ph¶itiÕp tôcxö  ý;     l +  ×nh  H thøc  ö  ý tõng  êng  îp  a  x l  tr h ch hoÆc  kh«ng    iÒu  Ön  Êp  ®ñ ® ki c giÊy chøng  Ën    nh QSD§. +  Õt  K qu¶  Óm      µo  Óu  ki traghiv bi (theom É u     15/§K). ­ KiÓ m     ü  ËtvÒ   Æt   ×nh    trak thu   m h thøc,quy    c¸ch tr×nh bµy  õng  µiliÖu,     t t    ®èi so¸t®Ó   Óm    Ýnh  ng  é, thèng  Êt gi÷a ®¬n  ¨ng  ý  íi    ki trat ®å b  nh     ® k v  b¶n    ®å ®Þa   Ýnh, biªn b¶n  Ðt  Öt  ña  éi  ng  ¨ng  ý  t  ai,danh  ch     x duy c H ®å ® k ®Ê ®   s¸ch   ®Ò   Þ   Êp  Êy  ngh c gi chøng  Ën  nh QSD§,  Óu  bi tæng  îp    Õt    êng  h gi¶iquy c¸c tr hîp cha    iÒu  Ön  Êp  Êy chøng  Ën    ®ñ ® ki c gi   nh QSD§.  Õt  K qu¶  Óm      µo  ki traghiv biÓu (theo m É u     17/§K),kÕt  óc kiÓm      th   traph¶ilËp  µnh      th biªnb¶n  (theo m É u     14/§K). ­Thùc  Ön      hi c¸cc«ng  Öc  Çn  Õtdíi y: vi c thi     ®© +      Õn  Õt  Ën  Ghi ý ki k lu sau    ∙  Óm    õng  n    ¨ng  ý  ö  ông  khi® ki trat ®¬ xin® ksd ®Êt, +  Ëp  ê  ×nh  Éu  L t tr (m 13/§K) kÌm    theo  ù  d th¶o quyÕt  nh   Êp  Êy  ®Þ c gi chøng  Ën  nh QSD§   Éu  (m 18/§K),dù    th¶o  Õt  nh  ö  ýc¸c tr ng  îp cha  quy ®Þ x l    ê h   ®ñ   iÒu  Ön  Êp  Êy chøng  Ën  ® ki c gi   nh QSD§   Éu  (m 19/§K), +  ÕtgiÊy chøng  Ën  Vi     nh QSD§   cho    i t ng cã    iÒu  Ön. c¸c®è  î   ®ñ ® ki ­ Phßng  Þa  Ýnh  ã    § ch c tr¸chnhiÖ m   ×nh    tr UBND   Ön  Ën, thÞ    huy (qu   x∙, thµnh  è  éc tØnh) phª  Öt  ph thu     duy cho    i t ng lµhé    nh  µ    ©n   c¸c ®è  î     gia ®× v c¸ nh sö  ông  t  d ®Ê n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, ®Êt  µm  èi, ®Êt  Æt   íc nu«i   l mu   m n    trång thuû    s¶n, dù    th¶o  ê tr×nh    t  ®Ó UBND   Ön  Ën, thÞ    µnh  è  huy (qu   x∙,th ph thuéc tØnh) tr×nh    UBND  tØnh  µnh  è  ùc thuéc  (th ph tr   Trung  ng)  Ðt  Öt ¬ x duy   nh÷ng  i îng  µ tæ  ®è t l   chøc  µ    é    nh, c¸ nh©n  ö  ông    ¹  t  v c¸c h gia ®×    sd c¸c lo i®Ê thuéc khu  ùc  «  Þ;   v ® th +  ë  Þa  Ýnh  ã  S § ch c tr¸chnhiÖ m  Èm  nh  µ  ×nh UBND     th ®Þ v tr   tØnh  µnh  (th phè  ùcthuéc Trung  ng) phª  Öt  tr     ¬  duy cho  i t ng thuéc thÈm  Òn  ®è  î     quy sau    khi nhËn  îc hå   ¬  ×nh  ña  ®   s tr c UBND  huyÖn   Ën, thÞ    µnh  è   éc  (qu   x∙, th ph thu tØnh). 2. UBND  tØnh (thµnh phè  trùc thuéc Trung   ng) vµ  UBND  huyÖn  ¬ (quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh) c¨n cø  µo  å  ¬  Ðt ®¬n  ¨ng  ý        x∙,th ph thu       v hsx  ® k ë x∙ (ph ng,thÞ  Ên), ê   tr     biªnb¶n  Óm    Èm  nh  µ  ê tr×nh cña  ¬  ki trath ®Þ v t    c quan  Þa  § chÝnh    Õt  nh  ®Ó quy ®Þ phª  Öt  Öc  Êp  Êy  duy vi c gi chøng  Ën  nh QSD§   cho    c¸c chñ  ö  ông  t    iÒu  Ön, quyÕt  nh  ö  ý c¸c tr ng  îp  a  sd ®Ê ®ñ ® ki   ®Þ x l     ê h ch hoÆc   kh«ng    iÒu  Ön  Êp  Êy  ®ñ ® ki c gi chøng  Ën  nh QSD§   cho c¸c  i  îng  éc ®è t thu   thÈm  Òn. quy
 13. 13 II  .§¨ng  ý  t  k ®Ê ban  u,  Ðt cÊp  Êy  ®Ç x   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho    chøc, hé    nh,    ©n  ∙  µn  µnh    ñ  ôc vÒ   c¸c tæ    gia ®× c¸ nh ® ho th c¸c th t   giao  ®Êt,cho    t.   thuª®Ê II . èit ng,ph¹m      ông: .1   î   § vi¸p d + C¸c  chøc,hé    nh, c¸nh©n  ÖtNam;    chøc,c¸nh©n  ­ tæ    gia®×     Vi   c¸ctæ     n íc ngoµi® îc c¬        quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao hoÆc  cho thuª®Êt  íi;+    m   C¸c    tæ chøc trong níc®ang  ö  ông  t,nay  éc diÖn     sd ®Ê   thu   chuyÓn sang    t; thuª®Ê + C¸c  chøc, c¸  ©n   íc ngoµi hiÖn  ang  ö  ông  t  ∙  µn  tæ    nh n    ® sd ®Ê ® ho thµnh  ñ  ôc thuª ®Êt  ng  a  ¨ng  ý, hoÆc   a  ùc  Ön  ñ  ôc thuª th t     nh ch ® k  ch th hi th t     ®Êt. C¸c  i t ng nãitrªn, ®è  î      sau    ∙  µn  µnh  y      ñ tôc vÒ   khi® ho th ®Ç ®ñ c¸c th     giao   ®Êt,cho    t    thuª®Ê theo  Th«ng   è  ts 293  TT/§C  µy  ng 14/3/1997  ña  c Tæng  ôc  c §Þa  Ýnh  ®èivíinh÷ng  chøc  ch (    tæ  trong níc ® îc giao  t  íi),     ®Ê m   Th«ng     t 856 LB/§C­   µy  TC ng 12/7/1996 cña  ªnBé  µichÝnh      li   T   ­ Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ®èi c § ch (  víic¸c tæ      chøc  trong nícthuéc  Ön     di chuyÓn  sang  thuª®Êt),Th«ng   è        t s 679 TT/§C  µy  ng 12/5/1997  ña  c Tæng   ôc  Þa  Ýnh  ®èi víic¸c  chøc, c¸ c§ ch (    tæ     nh©n  íc ngoµithuª®Êt  ¹  Öt Nam), ph¶i®Õ n   ¨ng  ý  t  ai  ¹    ­ n      tiVi       ® k ®Ê ® t i ph x∙, êng,thÞ  Ên së  ¹ ­ n¬icã  t.Sau    ¨ng  ý  Ï® îccÊp  Êy chøng  Ën    tr   t i     ®Ê     khi® k s    gi   nh quyÒn  ö  ông  t. sd ®Ê II . å   ¬  ¨ng  ý  t  å m: .2  s ® H k ®Ê g +  ¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t:2  § xin® k quy s d ®Ê   b¶n  Éu  è  (m s 6/§K); + Quy Õt  nh  ®Þ giao  t  ®Ê hoÆc  cho thuª ®Êt: 1      b¶n (b¶n sao  ã  c c«ng  chøng); + B¶n    a   Ýnh  ®å ®Þ ch khu  t  îcgiao  ®Ê ®   hoÆc  thuª:1    b¶n  ã x¸c nhËn  (c     cña  ë  Þa  Ýnh); S § ch +  îp  ng    t:1  H ®å thuª®Ê   b¶n  ®èivíi chøc    t    (    tæ  thuª®Ê ­ b¶n  sao  ã  c c«ng  chøng); +  ê  T khaisö  ông  t  ®èivíi chøc   d ®Ê (     tæ  trong nícchuyÓn     sang    t  thuª®Ê ­®∙      kª khaitheo ChØ   Þ      th 245/TTg). II . å   ¬  ¨ng  ý  t  ép  ¹ UBND   Êp      ¬icã  t.Sau    Ën   .3  s ® H k ®Ê n t i   c x∙­ n   ®Ê   khinh ®Çy     å  ¬, trong thêigian  ngµy  ®ñ h s      5  UBND     êng, thÞ  Ên)ph¶ihoµn  x∙ (ph   tr     thµnh  Öc  vi xem   Ðt  µ  ¨ng  ý  µo    a   Ýnh  ¹    µ  Ëp  Ët  Ò   x v® k v sæ ®Þ ch t ix∙ v c nh v nh÷ng  Õn  ng    bi ®é trªnb¶n  ,    ®å sæ s¸ch;x¸c nhËn  ®∙ ®¨ng  ý  t  ai"vµo     "  k ®Ê ®   ®¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  Çn  ý  Õn  ña  xin ® k quy sd ®Ê (ph " ki c UBND   x∙")  ;thu  Ö  l phÝ  a  Ýnh  ®Þ ch theo quy  nh  µ    ¹cho  ñ  ö  ông  t  ét  ꮬn      ®Þ v tr¶l   i ch s d ®Ê m t   ®Ó nép  ¹  ë   Þa  Ýnh  l iS § ch hoÆc  Phßng  Þa  Ýnh  § ch huyÖn     îc cÊp  Êy ®Ó ®   gi   chøng  Ën  nh QSD§   úthuéc thÈm  Òn  ý,cÊp  Êy  (tu     quy k  gi chøng  Ën  nh QSD§).   C¸n  é  a  Ýnh    Ëp hå  ¬  ¨ng  ý  t  ña  ñ  ö  ông  t  ∙  ¨ng  ý, b ®Þ ch x∙l   s ® k ®Ê c ch s d ®Ê ® ® k  cËp  Ët  µo  å  ¬  a   Ýnh  Êp    nh v h s ®Þ ch c x∙,b¸o  c¸o  Phßng  Þa  Ýnh, Së   Þa  § ch  § chÝnh    Ëp  Ët nh÷ng  ®Ó c nh   thay ® æi  µo  å  ¬  a  Ýnh u    õng cÊp.   v h s ®Þ ch l ët   Chó  :§¨ng  ý  t  ai trong tr ng  îp nµy,UBND   Êp    ý  k ®Ê ®    ê h     c x∙kh«ng  ph¶itæ    chøc  Ðt  n  ¨ng  ý  ¹  éi  ng  ¨ng  ý  t  ai  Êp    µ  x ®¬ ® k ti H ®å ® k ®Ê ® c x∙ v kh«ng  ph¶i   tr×nh UBND   Êp  c tØnh hoÆc  UBND   Êp  c huyÖn   ý  Êp  Êy  kc gi chøng  Ën  nh QSD§.  Öc  µy  ∙  îc Së   Þa  Ýnh  Vi n ® ®   § ch hoÆc   Phßng  Þa  Ýnh  ùc  Ön  § ch th hi ngay trong qu¸  ×nh  ô  ý hå  ¬  ×nh  tr th l   s tr UBND   Êp  c tØnh hoÆc   Êp  Ön   c huy ®Ó   ã  Õt  nh  c quy ®Þ giao  t  ®Ê hoÆc  cho thuª®Êt, ®ång  êi®∙  ×nh UBND       th   tr  
 14. 14 cÊp  ã  Èm  Òn  ý  Êy chøng  Ën  c th quy k gi   nh QSD§   ngay  sau    ã  Õt  nh   khic quy ®Þ giao  t. GiÊy  ®Ê   chøng  Ën  nh QSD§   Ï ® îc gi÷  ¹  ¹  ë   Þa  Ýnh  s    l it iS § ch hoÆc   Phßng  Þa  Ýnh,giÊy nµy  § ch     chØ  îctraocho  ñ  ö  ông  t  ®    ch s d ®Ê sau    ã    khic x¸c nhËn  ∙  ¨ng  ý  ña  ®® k c UBND   Êp    µo  n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t. c x∙v ®¬ xin® k quy s d ®Ê II   I §¨ng  ý  Õn  ng  t  ai,cÊp  Êy  . k bi ®é ®Ê ®   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  trong tr ng  îp cã  Õn  ng. II .1§èit ng,ph¹m      ông:   ê h   bi ®é   I    î   . vi¸p d Sau    ¨ng  ý  t  ai,lËp hå  ¬  a  Ýnh  µ  Êp  Êy chøng  Ën  khi® k ®Ê ®     s ®Þ ch v c gi   nh QSD§   ban  u,  ®Ç trong  qu¸  ×nh  ö  ông  t, chñ  ö  ông  t  ã  tr sd ®Ê   sd ®Ê c tr¸ch   nhiÖ m   n   ®Õ UBND   Êp      ¬i cã  t      c x∙­ n   ®Ê ­ ®Ó khaib¸o  µ  ¨ng  ý  Õn  ng    v® k bi ®é ®Êt  ai khi®∙  îc cÊp  ã  Èm  Òn  ®  ®  c th quy cho  Ðp  ùc hiÖn    µnh    µm  ph th   c¸c h vil thay ® æi  t  ai trong c¸ctr ng  îp sau  y:   ®Ê ®      ê h   ®© 1.Thay  æi  ôc  ch  ö  ông  t  ∙      Êy chøng  Ën:   ® m ®Ý s d ®Ê ® ghitrªngi   nh + Chuy Ón  õ ®Êt  t  s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i trång thuû        s¶n, lµm  èi    mu sang  µm  µ  , sö  ông  µo    ôc  ch  l nh ë   d v c¸c m ®Ý chuyªn dïng,bá      hoang    ho¸,hoÆc   îcl¹ ; ng   i + ChuyÓn   õ ®Êt  ång  óa  t  tr l s¸ng  ång  ©y  ©u  tr c l n¨m  ©y  qu¶, c©y  (c ¨n    c«ng  nghiÖp  ©u  l n¨m), thµnh  ®Ç m     ao  hay  ïng vòng    th   ®Ó nu«i trång  û   thu   s¶n;chuyÓn  õrõng  Ëp  Æ n     t  ng m sang  nu«itrång thuû      s¶n,tõrõng     sang  ¬ng  n rÉy  ång c©y  ¾n  µy  tr   ng ng v.v.   .hoÆc   îcl¹ . . ng   i 2. Thay  æi  ×nh  Ó  öa  t:Chia  ét  öa  µnh  Òu  öa    ® h th th ®Ê   m th th nhi th hoÆc   ngîc l¹  îp  Òu  öa  µnh  ét  öa   i h nhi th th m th nh»m   ¸p  ® øng  ÷ng  nh yªu  Çu  c kh¸c  nhau  ña  êisö  ông  t. c ng   d ®Ê 3. Thay  æi  ® quyÒn   ö  ông  t: Trong  sd ®Ê   c¸c  êng  îp  tr h chuyÓn  æi,®   chuyÓn  îng,thõa  Õ,  nh   k chia t¸ch,cho      tÆng  Òn  ö  ông  t; Nhµ   íc quy sd ®Ê   n  giao,cho    thuª thªm  t  íi hoÆc     ®Ê m   thu  åi ®Êt  ang  ö  ông; ngêi sö  ông  h  ® sd    d ®Êt kh«ng cßn nhu  Çu  ö  ông  µ  ùnguyÖn    Ò   c sd v t  tr¶v cho  µ   íc,v.v. . Nh n   . 4.Dïng  t    Õ  Êp    ®Ê ®Ó th ch vay  Òn t¹ Ng ©n  µng. ti     i h 5.Thay  æi  êih¹n  ö  ông  t.   ® th   s d ®Ê 6. Cho    ¹ ®Êt  ®èivíi     thuªl   i (     doanh  c¸c nghiÖp  ©y  ùng,kinh doanh  µ  xd     nh ë,®Ç u    ©y  ùng    tx d kinh doanh  ¬  ë  ¹ tÇng).   c s h  §¨ng  ý  Õn  ng  t  ai chØ  ùc hiÖn  k bi ®é ®Ê ®   th   sau      µnh    µm  Õn  khic¸c h vil bi ®éng  ãi trªn®∙  îc UBND   Êp  ã  Èm   Òn  n    ®  c c th quy cho  Ðp,  ùc  Ön  ph th hi theo  ®óng    c¸cquy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h II .2Hå   ¬    ¨ng  ý  Õn  ng  t  ai bao  å m: I   s xin® . k bi ®é ®Ê ®   g +  Êy  ê ph¸p  ýcho  Ðp  ùc hiÖn    Õn  ng  ña  Gi t   l  ph th   c¸c bi ®é c UBND   Êp  ã  cc thÈm  quyÒn  : Quy Õt  nh   nh   ®Þ giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt, thu  åi ®Êt; Quy Õt      h    ®Þnh  cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t,thay ® æi  êih¹n  ö  ông  m ®Ý sd ®Ê     th   sd ®Êt; Hîp  ng    ®å chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,thÕ  Êp  Òn  ö  ông  t  ®   nh   ch quy sd ®Ê v.v.   ∙  îcUBND     Ën; .® ®   . x¸cnh +  Êy  Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê +  Ých  ôcb¶n    Tr l  ®å khu  t  ã  Õn  ng; ®Ê c bi ®é +  Ho¸  n  ®¬ chøng  õ nép  Òn c¸c lo¹  ªnquan  n   Üa  ô  µichÝnh  t  ti     i   li ®Õ ngh v t  cña  ñ  ö  ông  t  Õu  ã) ph¶ithùc hiÖn    îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho  ch s d ®Ê (n c       khi®   n      thuª®Êt,cho      chuyÓn  Òn  ö  ông  t.. quy s d ®Ê
 15. 15 II .3 Hå   ¬    ¨ng  ý  Õn  ng  t  ai nép  ¹ UBND     êng,thÞ  I   s xin® . k bi ®é ®Ê ®   ti   x∙,ph   trÊn ­ n¬icã  t.Sau    Ën    å  ¬        ®Ê   khinh ®ñ h s trong thêigian 5  µy,c¸n bé  a        ng     ®Þ chÝnh  Êp    c x∙ph¶ihoµn  µnh    Öc    th c¸cvi sau: +  Xem   Ðt tÝnh  îp ph¸p,®Çy    ña  å  ¬  ¨ng  ý,híng dÉn    ñ  x  h    ®ñ c h s ® k    c¸c ch sö  ông  t    d ®Ê bæ sung  µn  Ön hå  ¬  Õu  Çn  Õt) ho thi   s (n c thi ; + §¨ng  ý  éidung  Õn  ng  µo    kn  bi ®é v sæ theo  âibiÕn  ng  t  ai,sæ   d  ®é ®Ê ®   ®Þa   Ýnh, sæ   ôc  theo  ng  ch  m kª  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  ®Þ 499 Q§/§KTK   ngµy 27/7/1995 cña    Tæng  ôc  Þa  Ýnh; c § ch +  Thu  Ö  Ý  ¨ng  ý  Õn  ng  l ph ® k bi ®é theo quy  nh;   ®Þ +  Ëp  å  ¬  ¨ng  ý  Õn  ng  t  ai,b¸o    L hs® k bi ®é ®Ê ®   c¸o Phßng  Þa  Ýnh  Êp  § ch c huyÖn  µ  ë   Þa  Ýnh  Êp  vS§ ch c tØnh    Ëp  Ët biÕn  ng  t  ai vµo  å  ®Ó c nh   ®é ®Ê ®   h s¬  a   Ýnh u  ¹  Êp  Ön  µ  Êp  ®Þ ch l tic huy v c tØnh;nép  å  ¬  ¨ng  ý  Õn  ng    hs® k bi ®é ®Êt  ai ®Ó   ë   Þa  Ýnh u  ÷trong hå  ¬  a  Ýnh  èc  ña  çi    ­ ®  S § ch l tr     s ®Þ ch g c m x∙,ph êng, thÞ  Ên  å  ¬  ¨ng  ý  Õn  ng  t  ai    tr (H s ® k bi ®é ®Ê ® theo  ôc   I , õ giÊy  m II .2    tr chøng  Ën  nh QSD§). II .4Tuú  I  . theo néidung  µ     v møc    Õn  ng  t  ai chñ  ö  ông  t  ®é bi ®é ®Ê ®   sd ®Ê cã  Ó  îccÊp  Êy  th ®   gi chøng  Ën  nh QSD§   íihoÆc   m  chØ  Ëp  Ët nh÷ng  Õn  c nh   bi ®éng  µo  Êy chøng  Ën  v gi   nh QSD§   ∙  Êp. ®c 1. Chøng  Ën  Õn  ng  t  ai trªngiÊy    nh bi ®é ®Ê ®     chøng  Ën  nh QSD§   ∙  Êp  ®c trongc¸ctr ng  îp:    ê h + Thay  æi  ôc  ch  ö  ông, thêih¹n  ö  ông, h×nh  Ó  öa  t  ® m ®Ý sd    sd   th th ®Ê mµ   kh«ng thay ® æi  Òn  ö  ông,   quy s d + Chuy Ón  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy sd ®Ê (chøng  Ën  Õn  ng  t  ai ® ­ nh bi ®é ®Ê ®   îcghivµo  Êy chøng  Ën     gi   nh QSD§   ña  çi bªn  c m   chuyÓn  æi), ® + ChuyÓn  îng,chia t¸ch,cho  nh       tÆng  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê (chøng  Ën  nh biÕn  ng  t  ai  îc ghi vµo  Êy  ®é ®Ê ® ®     gi chøng  Ën  nh QSD§   ña  êi chuyÓn  c ng   quyÒn, +  §¨ng  ý  Õ  Êp,gi¶i õthÕ  Êp  Òn  ö  ông  t. k th ch       tr ch quy s d ®Ê 2.C Êp  íigiÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    m    nh quy sd ®Ê trong c¸ctr ng  îp:    ê h +  îcNhµ   ícgiao hoÆc     §  n    thuªthªm  t  íi, ®Ê m +  îcthõa kÕ   Òn  ö  ông  t  §    quy sd ®Ê theo quy  nh  ña  Ët d©n  ù,   ®Þ c Lu   s +  îccho,tÆng  Òn  ö  ông  t, §    quy s d ®Ê + Chuy Ón  îng  Òn  ö  ông  t  Êp  íi giÊy  nh quy sd ®Ê (c m   chøng  Ën  nh QSD§   cho  êinhËn  ng   chuyÓn  îng phÇn  Ön  Ých  íinhËn), nh   di t m  +    ã  Khi c thay  æi  Ò   Ön  Ých,h×nh  Ó  cã  o   c  Ëp  ® v di t   th do  ® ®¹ l b¶n    ®å ®Þa  Ýnh  Ýnh  ch ch quy  theo  ¹®é   Êp  íigiÊy chøng  Ën  to   (c m     nh QSD§  thay cho    giÊy chøng  Ën  nh QSD§   ∙  Êp  ® c trong ®iÒu  Ön  a  o   c  Ýnh    íc   ki ch ® ®¹ ch x¸c tr   ®©y). P h Ç n  III Vi Õ t gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t
 16. 16 M É u  giÊy chøng nhËn  QSD§  ®∙ ban hµnh theo Quy Õt ®Þnh  201  Q§/§KTK   µy  ng 14/7/1989  ña  c Tæng   ôc  c Qu¶n  ý ruéng  t  îc híng  Én  l  ®Ê ®   d viÕt theo    Th«ng t µy     n ®Ó thay  Õ   th cho  Th«ng   302 TT/R§­ t §KTK   µy  ng 28/10/1989 cña    Tæng  ôc  c Qu¶n  ýruéng  t: l  ®Ê I. é i d u n g  vi Õ t trong gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  Q S D §:  N * Trang      1:Kh«ng    Ðp  ×  ghich g thªm  µinh÷ng  éidung  ∙    ½n. ngo   n  ® ins * Trang        éidung    2:Ghi c¸cn   sau  y: ®© a. Tªn  ¬    c quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  c th quy c gi chøng  Ën: Ghi    n  Þ  nh   tªn ®¬ v hµnh  Ýnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy t¹ dßng  Îs ½n    íi ÷:"Uû  ch c c c th quy c gi   i   k  s¸td  ch   ban  ©n  ©n",vÝ  ô:tØnh  µ   nh d   d  H Nam,  µnh  è  µ   éi,huyÖn  ý  ©n; th ph H N   L Nh b.Tªn  ñ  ö  ông  t  îccÊp  Êy chøng  Ën    ¹ dßng  Îs ½n      ch s d ®Ê ®   gi   nh ghit i  k  s¸t díi  dßng  ÷  ch "chøng  Ën" vµ  îcghinh  nh   ®     sau: ­  èi víic¸c  chøc  §   tæ  ph¶i ghi ®óng       tªn theo quyÕt  nh   µnh  Ëp ®Þ th l  (kh«ng  îcviÕtt¾t). ®    ­ §èivíi é    nh  Çn    â:"Hé        gia ®× h c ghir   «ng  µ)vµ    ña  ñ  é,tªncña  (b   tªnc ch h     chñ  é    nh  h gia ®× ph¶ighi®Çy     ä  µ       ®ñ h v tªntheo  ng  ®ó khaisinh.­ §èivíic¸            nh©n  Çn    â:"¤ng  µ) vµ    ña  êi ® îc cÊp  Êy  c ghi r   (b   tªn c ng     gi chøng  Ën, ph¶i nh     ghi®ñ   ä  µ      h v tªntheo ®óng    khaisinh.   Tªn  ñ  ö  ông    ch s d ghitrong GiÊy    chøng  Ën  nh ph¶ithèng  Êt víitªnghi   nh         trªn®¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  µ        xin® k quy s d v tªnghitrongsæ   a  Ýnh.   ®Þ ch Chñ   ö  ông  t  µ hé    nh  µ    ©n  sd ®Ê l   gia ®× v c¸ nh ph¶i ghi thªm  è     s chøng  minh  ©n  ©n  ña  ñ  é  nh d c ch h hoÆc     ©n. c¸nh Dßng    díi   ñ  ö  ông  t    s¸tbªn    ch s d tªn ®Ê ghithªm  ¬i®¨ng  ý  êng  óccña  n  k th tr   chñ  ö  ông  t  å m:    n  Þ  µnh  Ýnh    Êp  sd ®Ê g tªn®¬ v h ch c¸c c tØnh,huyÖn, x∙,th«n       (Êp, ® êng  è),sè  µ. N Õ u   ¬i th ng  ó trïngtªn tØnh, huyÖn,    ¬i cã    ph   nh   n   ê tr        x∙ n   thöa  t  îc giÊy  ®Ê ®   chøng  Ën  ×  nh th chØ    ghi thªm    a   c¸c ®Þ chØ  ô  Ó  µi c th ngo   tªntØnh,huyÖn    ∙  îcghië  Çn  a      x∙® ®     ph ®Þ chØ  öa ®Êt,vÝ  ô:Hé   th     d   «ng  Çn  Tr V¨n Phong,CMND   è    s 010803181,sè    êng    ãng,P.  ¬ng    35,® Gi¶iPh   Ph Mai,Q.    §èng    µ   éi. §a,H N c. Tæng   Ön  Ých  t  îc sö  ông: TÝnh    di t ®Ê ®   d   b»ng  Ðt  m vu«ng, ghi b»ng     ch÷  è  rËp  s ¶  trong ngoÆc   n   . vµo  ®¬ (..   ) dßng  Î trèng  k  sau dßng  ÷: "§îc ch     quyÒn  ö  ông",vÝ  ô:(3075)m2. sd   d    d. §Þa    chØ  khu  t  îc cÊp  Êy  ®Ê ®   gi chøng  Ën: Ghi  Çn îttªn ®¬n  Þ  nh   l l    v hµnh  Ýnh    Êp:x∙,huyÖn, tØnh;m çi cÊp    ét  ch c¸cc          ghim dßng, V Ý   ô: d  ­ThÞ   Ên Sµi§ång   tr     ­Huy Ön    Gia  © m L ­Thµnh  è  µ   éi.   ph H N ®.  Öt kª chitiÕtc¸c thöa  t  îc quyÒn  ö  ông  µo  Li           ®Ê ®   sd v b¶ng  Ötkª in li       s ½n, ®¶m     b¶o      Çu  c¸cyªu c sau:
 17. 17 ­ C¸c  öa  t    µo    th ®Ê ghiv b¶ng  Ötkª ph¶iviÕtli   ôc m çi  öa  ét  li         ªnt   th m dßng,   b ¾t  u   õ dßng  u     ®Ç t   ®Ç tiªn,kh«ng  Õtc¸ch dßng, c¸c dßng  vi        cßn  õa  th bªn  íi d  ph¶ig¹ch bá      b»ng  nÐt  Ðo  ãc. 1  ch g ­ Trªn c¸c dßng  ∙    öa  t    ét nµo       ® ghith ®Ê ë c   kh«ng  ã  éidung  cn  ph¶ig¹ch    ngang  )ë  ÷a cét. (­  gi   Néi dung    étghinh    c¸cc     sau: +  ét  "Sè  ê b¶n  ":Ghi  è  Öu  ña  ê b¶n  ,  ¬    ã  öa  t  C 1  t  ®å   s hi c t   ®å s ®å c th ®Ê ® îccÊp  Êy    gi chøng  Ën. N¬i sö  ông  nh     d b¶n    a  Ýnh  ã  ¹®é   ×    ®å ®Þ ch c to   th ghi theo  è  Öu  ê b¶n    a  Ýnh  s hi t   ®å ®Þ ch (b»ng  ÷  è  rËp,theo  tù tõtê sè    ch s ¶    thø        1 ®Õ n   ê sè  èi cïng  t   cu   trong  ¹m    çi    ph vim x∙).Trong  êng  îp  Êp  Êy  tr hc gi chøng  nhËn  îc cÊp    ¬  ë  Ých ®o   ×  ¹ch  ®  trªnc s tr   th g ngang  ) ë  ÷a cét 1. N Õ u   Êy (­  gi       gi   chøng  Ën  ã  Òu  öa ®Êt  éc nhiÒu  êb¶n    × viÕtc¸cthöa  Çn ­ nh c nhi th   thu   t  ®å th       ll îttheo tõng têb¶n    µ         ®å v theo thø  ùsè  Öu  êb¶n    õnhá  n   ín.   t   hi t   ®å t   ®Õ l +  ét  "Sè  õa":Ghi  è  Öu  ña  õng  öa  t;thöa  t  ã  C 2  th   s hi c t th ®Ê   ®Ê c thªm  è  s hiÖu  öa  ô  ×  Çn îtghi sè  Öu  öa  Ýnh  µ    è  Öu  öa  ô  th ph th l l     hi th ch v ghi s hi th ph trong ngoÆc   n  .  Õ u   Êy    ®¬ (.. )N . gi chøng  Ën  ã  Òu  öa  t  éc  ïng nh c nhi th ®Ê thu c   m ét  ê b¶n    ×    è  Öu  öa  Çn îttõ nhá  n   ín.Trong  êng  îp t  ®å th ghi s hi th l l     ®Õ l   tr h  giÊy chøng  Ën  îccÊp  nh ®   theo  µiliÖu trÝch ®o  ×    è  Öu  ê trÝch ®o   t      th ghis hi t     cña  çi thöa ®Êt  m    thay cho  è  Öu  öa ®Êt.   s hi th   +  ét  "DiÖn  Ých":Ghi  Ön  Ých  ña  õng  öa ¬ng  C 3  t   di t ct th t øng  íisè  Öu  v   hi thöa ghië  ét2,®¬n  Þ  Ýnh  Ön  Ých  µm Ðt     c    vt di t l  vu«ng. Thöa  t  o  ép  Òu  ôc  ch  ö  ông  × ghikhaitr Ónthªm  Ön  ®Ê ® g nhi m ®Ý s d th      i   di tÝch  theo tõng m ôc  ch  ö  ông          ®Ý s d ë c¸cdßng  Òn kÒ   Ýa  íi li   ph d . +  ét  "Môc  ch  ö  ông":Ghi  C 4  ®Ý sd   b»ng  ý  Öu  k hi quy  ccho  õng  ¹ m ôc   í  t lo i   ®Ých  ö  ông  t  èng  Êt nh  sd ®Ê th nh   quy  nh    ®Þ ë trang cuèisæ   a  Ýnh      ®Þ ch (ban  hµnh theo Quy Õt ®Þnh  499 Q§/§C  ngµy 27/7/1995 cña Tæng  côc §Þa  chÝnh). +  ét  "Thêih¹n sö  ông" ® îcghinh  C 5    d       sau: *  èi víi®Êt    µ    ¹  t  §   ë v c¸c lo i®Ê kh¸c ® îc Nhµ   íc giao  ö  ông    nh      n  sd æn ®Þ l©u  µitheo quy  nh  ña  d    ®Þ c ph¸p luËt®Êt  ai (kh«ng    nh  êi®iÓ m   Õt     ®  x¸c®Þ th   h h¹n sö  ông)th× ghi: ©u dµi".  d     "l   *  èivíitÊtc¶    ¹  t  §       c¸c lo i ®Ê kh¸c cßn  ¹ ® îc Nhµ   íc giao    l    i n  hoÆc  cho    thuª sö  ông  ã  êih¹n, th×  Çn    â  êi®iÓ m:  d c th     c ghi r th   "th¸ng vµ    n¨m"  Õt  ¹n  ö  hhs dông. Thêi h¹n  ö  ông  t    nh  cø  µo  Õt  nh    sd ®Ê x¸c ®Þ c¨n  v quy ®Þ giao  t, cho  ®Ê   thuª®Êt  ña  ¬    c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn.  èivíic¸c tr ng  îp  ang  ö  nh n   th quy §      ê h ® s dông  t  ®Ê kh«ng  ã  Õt  nh  c quy ®Þ giao ®Êt,cho      thuª®Êt  ×  êih¹n  ö  ông    th th   s d ®Êt    nh    x¸c®Þ nh sau: * C¸c  chøc  ö  ông  äi  ¹  t  ×  tæ  sd m lo i®Ê th UBND   tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    vµo  Ýnh    ¬ c¨n cø  ch s¸ch ®Êt  ai cña  µ   íc ®Ó     Õt   ®  Nh n   gi¶iquy   cho  õng tr ng  îp cô  Ó. t   ê h   th * §èivíi t         ®Ê ë giao cho    é    nh, c¸ nh©n  ã  ån  èc  ö  ông    c¸ch gia ®×    c ngu g s d hîp ph¸p  ×  êih¹n  ö  ông  t  µ æn   nh  ©u  µi theo  th th   sd ®Ê l   ®Þ l d  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt®Êt  ai.    ®
 18. 18 *  èivíi®Êt  §   n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp  c¸c hé    nh, c¸ nh©n  ö  do    gia ®×    s dông  ×    vµo  Ýnh  th c¨n cø  ch s¸ch ®Êt  ai cña  µ   ícvµ    ®  Nh n   quy  ¹ch  ö  ông  ho sd ®Êt    Õtë  a  ¬ng  ∙  îcc¬  chiti   ®Þ ph ® ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  Öt. nh n   th quy duy +  ét  "PhÇn    C 6  ghithªm":Ghi  ó  ÷ng  µng  éc  Ò   Òn  ö  ông    ch nh r bu v quy sd ®Êt  trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   * Thöa  t  µ   íccho    ö  ông  × ghichó  µ  íccho    ®Ê Nh n   thuªs d th     "Nh n   thuª". *  öa  t  éc  Th ®Ê thu quyÒn   ö  ông  sd chung  ña  Òu  ñ  ×    ó  c nhi ch th ghi ch "§ång  ö  ông",trong tr ng  îp ®ång  ö  ông  ét  Çn  Ön  Ých  ña  öa  sd    ê h   sd m ph di t c th ®Êt  ×  th ph¶im«       t¶ thªm (hoÆc  Ó  Ön    th hi trªntrang trÝch  ôc):vÞ  Ý,diÖn    l   tr   tÝch,kÝch  ícphÇn  t  ng  ö  ông.   th   ®Ê ®å s d *  öa  t  Th ®Ê hoÆc   ét  Çn  öa  t  m ph th ®Ê n»m   trong quy  ¹ch  ho chuyÓn  sang  ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý kh¸c th×    ó  Þ  Ý,diÖn  Ých"n»m     ghich "v tr   t   trong  quy  ¹ch chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  µ  êi ho   m ®Ý s d v "th   gian"thùc hiÖn      quy  ¹ch. ho * Nh÷ng  µng  éc    r bu trong hµnh    lang an  µn    to giao th«ng,thuû  îtrªntõng     l    i   thöa ®Êt  Õu  ã).   (n c e. Sè   µo    Êp  Êy    v sæ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t:Ghi  nh quy sd ®Ê   b»ng  ÷  ch sè  rËp    ãc  èi bªn    ¶  ë g cu   tr¸ trang  cña  Êy  i 2  gi chøng  Ën  µ  ÷a    ÷: nh v gi c¸c ch   "Sè..  .QSD§". Sè   µy  µ sè    n l   thø  ù vµo    Êp  Êy  t  sæ c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t,® îcx¸c®Þnh    ®Ê       nh sau: * §èivíi   é    nh    ©n: m çi    ã  ét  Ö   èng  è  tù vµo        h gia ®× c¸c c¸ nh   x∙c m h th s thø    sæ   ªntôc tõ sè  ®Õ n   è  èi cïng  li       1  s cu   trong  çi        µo  Êy  m x∙.Khi ghi v gi chøng  nhËn  ph¶ighi®ñ   sè,vÝ  ô  è      5    d s thø  ù vµo    Êp  Êy  t  sæ c gi chøng  Ën  µ thø  nh l   15  × ghi"sè 00015  th       QSD§/". * §èivíi   chøc:m çi huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh  Ëp        tæ  c¸c        x∙,th ph thu   l m ét  Ón    Êp  Êy  quy sæ c gi chøng  Ën  nh chung cho  Êtc¶    chøc  ö  ông  t   c¸c tæ  sd ®Êt  trong ph¹m    a   í hµnh  Ýnh; m çi  n  Þ  Êp  Ön  ã  ét  Ö     vi®Þ gi i  ch   ®¬ v c huy cm h thèng  è  tùvµo    ªntôctõsè  ®Õ n   è  èicïng trong m çi huyÖn. Khi s thø    sæ li       1  s cu           ghivµo  Êy chøng  Ën    gi   nh ph¶ighi®ñ   ch÷  è  µ  hiÖu      5  s v m∙  b»ng  ÷    Ýa  ch (T)ph tr c5  ÷  è,vÝ  ô  è  tùvµo    Êp  Êy chøng  Ën  µthø  í   ch s   d s thø    sæ c gi   nh l   215  × ghi th     "sè T00215    QSD§/". * Ph Çn    èng sau  ý  Öu    ®Ó tr   k hi "QSD§/..       è,ký  Öu  ¹ v¨n b¶n, .®Ó ghis   hi lo i   "     c¬  quan  ý    k v¨n b¶n,n¨m  ý      k v¨n b¶n  µc¬  ë  l   s ph¸p lýcña  Öc  Êp  Êy chøng     vi c gi   nhËn. C¬     quan  ý    k v¨n b¶n  îcphÐp  Õtt¾t cho    Êp    ®  vi     c¸c c nh sau:CP­ChÝnh    phñ, T­UBND     tØnh hoÆc   µnh  è  ùcthuéc  th ph tr   Trung  ng; H­UBND   Ön, ¬  huy   quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh.   x∙,th ph thu   §èi víi®Êt  «   Þ,phÝa  íidßng  è..     ® th   d  "S . QSD§/.. "   . ghi thªm  ch÷  è      4  s¶ rËp,trong ®ã:  ch÷  è  u   µ sè  Öu  Ón    a   Ýnh  µ  ch÷  è      2  s ®Ç l   hi quy sæ ®Þ ch v 2  s cuèilµsè  Öu      hi trang®¨ng  ý    k trong sæ   a  Ýnh    ®Þ ch cho  ñ  ö  ông. ch s d g. Ghi  µy,th¸ng,n¨m, ch÷  ý  ña  ñ  Þch  µ  Êu  ña    ng       k c Ch t v d c UBND   Êp  ã  cc thÈm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën. quy c gi   nh Ngµy, th¸ng,n¨m    Êy    trªn gi chøng  Ën  µ ngµy, th¸ng,n¨m  ý  nh l      k quyÕt  ®Þnh  Êp  Êy chøng  Ën. c gi   nh ­Trang      ét    3:Ghi m trong nh÷ng  éidung    n  sau: a.  Ëp  L b¶ng  Ötkª      Õp  li   ®Ó ghi ti c¸c  öa  t  th ®Ê trong  êng  îp  ñ  ö  tr h ch s dông  Òu  öa  nhi th kh«ng  Ötkª  Õt    li   h trªn trang  cña  Êy  2  gi chøng  Ën.  éi nh N 
 19. 19 dung b¶ng  Ötkª  µ  li   v c¸ch  Õt nh quy  nh     vi   ®Þ trªn trang  cña  Êy  2  gi chøng  nhËn. Trêng  îp chñ  ö  ông    Òu  öa  t  h  sd qu¸ nhi th ®Ê kh«ng  Ötkª h Õt    li     trªntrang 3    th× viÕtgiÊy chøng  Ën       nh kh¸ccho    öa ®Êt    c¸cth   cßn  ¹ . li b.  Ých  ôc b¶n    a   Ýnh  Tr l  ®å ®Þ ch hoÆc   å  ¬  ü  Ët thöa  t  Õu   h s k thu   ®Ê n giÊy chøng  Ën  Êp    nh c cho  t  öa. Ý th Néi dung  Ých lôcthöa  t    tr     ®Ê ph¶ithÓ  Ön  îc:tû lÖ  Ï,sè  Öu  ê b¶n    hi ®     v   hi t   ®å   Ých lôc,sè  Öu  öa ®Êt,diÖn  Ých,h×nh  Ó  êng  tr     hi th     t   th ® ranh  í  Ých  íc gi ik , th   c¹nh (nÕu  ã),tø cËn.   c    ­ Trang  Ghi  ÷ng  4:  nh thay  æi  ® sau    Êp  Êy  khi c gi chøng  Ën  íinéi nh v    dung    nh sau: +  ét  "Ngµy, th¸ng, n¨m"  ¹  êi®iÓ m   ¬  C 1:      t ith   c quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  cho  Ðp  ph thay ® æi.   +  ét    è  µ  éidung  Õt  nh"  C 2:"S v n   quy ®Þ theo  è    s v¨n b¶n,ký  Öu      hi v¨n b¶n,  c¬  quan  ý    k v¨n b¶n,n¨m  ý      k v¨n b¶n  cho  Ðp  ph thay ® æi.   Néi dung      v¨n b¶n    ãm  ¾ttrongtõng tr ng  îp nh  ghit t       ê h   sau: * Khi thay ® æi  ôc  ch  ö  ông  t       m ®Ý sd ®Ê ph¶ighi:Sè  Öu  öa      hi th thay ® æi,     m ôc  ch  ö  ông  íivµ    ®Ý s d m   c¸cthay ® æi    kh¸cn Õu  ã.   c *    Khi thay  æi  êih¹n  ö  ông  t  ® th   sd ®Ê ph¶i ghi:Sè   Öu  öa      hi th thay  æi,®   thêih¹n sö  ông  t  íi.   d ®Ê m *    Khi thay ® æi  Ön  Ých  ∙  Êp  Êy    di t ® c gi chøng  Ën  thu håi,chia t¸ch nh do         hé, cho    tÆng, chuyÓn  îng,thõa  Õ   Òn  ö  ông  t    nh   k quy sd ®Ê cho  ñ  ch kh¸c ph¶i     ghi:Sè   Öu  öa,diÖn  Ých  Õn  ng  Õu  µ m ét  Çn  öa),h×nh    hi th   t bi ®é (n l   ph th   thøc   (thuhåi,chuyÓn  îng,v.v. .    ñ  Ën     nh   . )tªnch nh chuyÓn  Òn, nh÷ng  , quy   thay ® æi    kh¸cn Õu  ã.   c *    Khi chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy sd ®Ê ph¶i ghi:sè  Öu  öa      hi th chuyÓn  ® æi, tªnchñ  Ën     nh chuyÓn  æi. Thöa  t  Ën  Ò   ®   ®Ê nh v ph¶ighi:sè  Öu  ê b¶n      hi t   ®å,  è  Öu  öa  t, diÖn  Ých,m ôc  ch  ö  ông, thêih¹n  ö  ông  µ  s hi th ®Ê   t   ®Ý sd    sd v nh÷ng  µng  éc  Õu  ã. r bu n c * Khi thay  æi  ×nh  Ó  öa  t  ® h th th ®Ê ph¶i ghi:Sè   Öu  öa      hi th thay  æi, ®   h×nh  thøc thay  æi  ® (t¸ch thöa,gép  öa,v.v. .  è  Öu  µ  Ön  Ých  ña      th   . )s hi v di t , c thöa  íi® îcchØnh  ý,nh÷ng  m    l  thay ® æi    kh¸c n Õu  ã.TrÝch  ôcb¶n      c  l  ®å trong  trang 3  ña  Êy    c gi chøng  Ën  Õu  ã) ph¶i® îc chØnh  ýl¹ theo  nh (n c      l  i   quy  nh   ®Þ chØnh  ýb¶n    a  Ýnh. l  ®å ®Þ ch *    Khi chøng  Ën  ×nh  ¹ng thÕ  Êp  nh t tr   ch ph¶i ghi:Tªn  chøc, c¸ nh©n      tæ     nhËn  Õ  Êp, sè  îp  ng  Õ  Êp. Khi chÊ m   th ch   h ®å th ch     døt  Öc  Õ  Êp  vi th ch ph¶i  ®ãng  Êu    Õ  Êp      éi dung  d xo¸ th ch ®Ì lªn n   chøng  Ën  ang  Õ  Êp, m ùc   nh ® th ch   dÊu  µu   en.  Êu   ã  ×nh  Çu  ôc  m ® D ch b d n»m   ngang, kÝch  íc vßng  Çu  ôc    th   b d ngoµilµ 20  m   09  m,  Êu  ¨ng  ý  ¹  ¬      m x  m d ® k t i quan  c c«ng  cÊp  an  tØnh,do  ë   S §Þa  Ýnh  ch qu¶n  ývµ  chøc  ö  ông. l   tæ  sd Néi dung  Êu  å m   ã:   dg c ­Xung    quanh    Ð p   Êu  ¾c    ¬  s¸tm d kh tªnc quan  ¨ng  ý  Õ  Êp ® k th ch   ë  Þa  Ýnh  "S § ch tØnh.. " . ­Gi÷a  ¾c    kh dßng  ÷:"Xo¸thÕ  Êp"; ch     ch
 20. 20 (MÉu  Êu      d m« t¶trongphô  ôc1).   l  * Khichøng  Ën  ×nh  ¹ngcho  êikh¸cthuªl¹®Êt     nh t tr   ng        i ph¶ighirâ:tªnng­      êi thuª ®Êt, sè  îp  ng        h ®å thuª ®Êt. Khi chÊ m     Öc       døt vi cho  thuª l¹ ®Êt   i   ph¶i   ®ãng  Êu    ×nh  ¹ng cho  d xo¸ t tr   thuª l¹  t      éi dung   i ®Ê ®Ì lªn n   chøng  Ën  ×nh  nh t tr¹ng®ang    cho  thuª l¹ ®Êt, m ùc  Êu  µ u   en.  Êu   ã  ×nh  Çu  ôc   i     d m ® D ch b d n»m   ngang,kÝch  ícvßng  Çu  ôc  µilµ20  m   09  m,  Êu  ¨ng  ý  ¹ c¬    th   b d ngo     m x  m d® k ti  quan  c«ng  cÊp  an  tØnh,do  ë  Þa  Ýnh    S § ch qu¶n  ývµ  chøc  ö  ông. l   tæ  sd Néi dung  Êu  å m   ã:   dg c ­Xung    quanh    Ð p   ¾c    ¬  s¸tm kh tªnc quan  ¨ng  ý    ¹®Êt: ® k thuªl   i   "Së  Þa  Ýnh  § ch tØnh.. " .; ­Gi÷a  ¾c    kh dßng  ÷:"Xo¸thuªl¹ " ch       i; (MÉu  Êu      d m« t¶trongphô  ôc1).   l  +  ét    C 3: "X¸c nhËn  ña  ¬    c c quan  ã  Èm   Òn"  îc thùc  Ön  c th quy ®  hi b»ng  ch÷  ý  ña  ñ  ëng  µ  Êu  ña  ¬  k c Th tr vd c c quan  ã  Èm   Òn    Ën  i  íi c th quy x¸c nh ®è v   tõng  ×nh  h thøc thay ® æi    theo quy  nh  ¹  Çn    ®Þ ti "ph II"Th«ng    µy  µ      t n v c¸c quy ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËt.   II. × n h  thøc vi Õ t gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  H 1.  ÷   Õt ph¶i râ  µng, kh«ng  îc tÈy, xo¸  Êt  ú  éi dung  µo  ∙  Ch vi    r   ®    b kn  n ® viÕt.   2. §îcphÐp  ö  ông    ×nh     sd c¸ch thøc viÕt:viÕttay,®¸nh        m¸y  ÷,inb»ng  ch     m¸y    Ýnh.Trêng  îp viÕttayph¶iviÕtb»ng  ùc  en. vit   h        m ® 3.Toµn  é  éidung  Õttrªntrang 2,3  ña  Êy chøng  Ën    bn  vi         c gi   nh (kh«ng  Ó   k trÝch lôcb¶n  )     ®å ph¶ithèng  Êt m ét    nh   c¸ch viÕt, ét  Óu  ÷,m ét  ¹ m ùc.    m ki ch   lo   i 4.Cì  ÷  µ  è    ch v s theo quy  nh    ®Þ sau: ­ C¸c  éidung:tªnc¬    n      quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  µ    c th quy c gi   nh v tªn chñ  ö  ông  îccÊp  Êy ph¶iviÕtkiÓu  ÷  m,  Ých  ícch÷: sd ®  gi      ch ®Ë k th   +  ÷  Ch hoa  cao  õ5mm   n   t  ®Õ 8mm. +  ÷  êng  Ch th cao  õ2,5mm   n   t  ®Õ 3mm. ­C¸c  éidung    n  cßn  ¹viÕtch÷  êng  ã  Ých  ícch÷: l    i th ck th   +  ÷  Ch hoa  cao  õ3mm   n   t  ®Õ 4mm. +  ÷  êng  Ch th cao  õ1,5mm   n   t  ®Õ 2mm. +  ÷  è  Ch s cao  2mm   n   ®Õ 3mm. III.C¸c q u y  ® Þ n h  k h¸c:   1. Thöa  t  ã  Òu  ñ  ö  ông    ®Ê c nhi ch s d chung kh«ng    nh  îcranh  í x¸c ®Þ ®  gi   i sö  ông  ÷a c¸c chñ  íi y  d gi     (d  ®© quy  clµ"®ång  ö  ông")th× m çi  ñ  ö  ông  í    sd    ch s d
Đồng bộ tài khoản