Thông tư 37/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư 37/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 37/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo danh mục biểu thuế thuế xuất khẩu, biểu thuế thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 37/1999/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 37 /1999/TT/BTC NGÀY 07 THÁNG 04 NĂM 1999 HƯ NG D N CÁCH PHÂN LO I HÀNG HOÁ THEO DANH M C BI U THU THU XU T KH U, BI U THU THU NH P KH U Căn c Ngh nh s 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u thu nh p kh u; Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998 c a Qu c h i; xác nh chính xác m c thu su t thu xu t kh u, thu su t thu nh p kh u c a m t hàng th c xu t kh u ho c nh p kh u; t o i u ki n thu n l i cho i tư ng n p thu và cơ quan thu thu trong vi c phân lo i hàng hoá; Sau khi tham kh o ý ki n c a các B , Ngành có liên quan, B Tài chính hư ng d n m t s nguyên t c chung phân lo i hàng hoá ch u thu theo Danh m c Bi u thu thu xu t kh u, Bi u thu thu nh p kh u như sau: A- BI U THU THU NH P KH U I. NGUYÊN T C XÂY D NG Danh m c m t hàng ch u thu c a Bi u thu thu nh p khNu hi n hành (dư i ây g i là Bi u thu ), ư c xây d ng d a trên cơ s Danh m c H th ng i u hòa mô t và mã hóa hàng hóa c a H i ng h p tác H i quan th gi i, nay g i là T ch c H i quan th gi i (vi t t t là Danh m c HS) n c p phân nhóm hàng (mã hoá 6 ch s ). c p m t hàng (mã hoá 8 ch s ), v cơ b n Danh m c Bi u thu ư c xây d ng d a trên Danh m c hàng hoá xu t nh p khNu Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 324/TCTK-Q ngày 26/12/1995 c a T ng c c Th ng kê, ng th i có s a i ho c b sung thêm m t s m t hàng cho phù h p v i yêu c u c a chính sách thu xu t khNu, thu nh p khNu. II. C U T O C A BI U THU THU NH P KH U: Bi u thu nh p khNu hi n hành có 97 chương (tr chương 77 d phòng). M i chương ư c chia thành 5 c t và ư c quy nh như sau: - C t th 1 là c t mã hi u c a nhóm hàng; - C t th 2 là c t mã hi u c a phân nhóm hàng; - C t th 3 là c t mã hi u c a m t hàng;
 2. - C t th 4 là c t mô t tên nhóm hàng, phân nhóm hàng ho c m t hàng; - C t th 5 là c t quy nh m c thu su t thu nh p khNu . 1. Nhóm hàng: Theo Danh m c Bi u thu thì m i chương có chi ti t thành nhi u nhóm hàng. M i nhóm hàng ư c mã hoá b ng 4 ch s . Ví d : nhóm hàng "Th t l n tươi, ư p l nh, ư p ông" ư c mã hóa b ng mã hi u 0203, trong ó hai ch s u (02) là mã hi u c a chương (chương th 2 c a Bi u thu ), hai ch s sau (03) là mã hi u xác nh v trí c a nhóm ó trong chương (nhóm th 3 c a chương). 2. Phân nhóm hàng 2.1. Theo Danh m c Bi u thu thì m i nhóm hàng có th chi ti t ho c không chi ti t ra thành nhi u phân nhóm hàng. M i phân nhóm hàng trong nhóm ư c mã hoá b ng 6 ch s . Ví d : phân nhóm "Ngô h t", ư c mã hoá b ng mã hi u 100510, trong ó 2 ch s u (10) là mã hi u c a chương (chương th 10), 2 ch s ti p theo (05) là mã hi u xác nh v trí c a nhóm ó trong chương (nhóm th 5 c a chương), 2 ch s ti p theo (10) xác nh v trí c a phân nhóm ó trong nhóm (phân nhóm th nh t c a nhóm). 2.2. Có 2 cách phân lo i và mã hi u cho phân nhóm hàng, g i là phân nhóm c p 1 và phân nhóm c p 2. Trong ó: Phân nhóm c p 1: có ch s cu i cùng c a phân nhóm là 0 và ư c ký hi u b ng 1 g ch (-) c t mô t nhóm m t hàng (c t 4). Ví d : phân nhóm 151560, 220820, 730630. 2.3. Trư ng h p n u phân nhóm c p 1 chia ti p thành phân nhóm c p 2, thì phân nhóm c p 1 này không ư c ánh mã s mà ư c ký hi u b ng 1 g ch (-) c t mô t nhóm m t hàng. Ví d : Phân nhóm "H t c c i" thu c nhóm 1209 không ư c ánh mã s là 120910 mà ư c ký hi u b ng 1 g ch (-) c t mô t nhóm m t hàng, vì phân nhóm này có chia ti p thành 2 phân nhóm c p 2 là 120911 và 120919. Phân nhóm c p 2 : có ch s cu i cùng c a phân nhóm là 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 và ư c ký hi u b ng 2 g ch (--) c t mô t nhóm m t hàng. Ví d : phân nhóm 390791, 481029, 540232. 2.4. Trư ng h p n u nhóm hàng không chi ti t thành nhi u phân nhóm hàng khác nhau thì s ư c mã hoá thêm 2 (hai) ch s 0 vào sau cùng.
 3. Ví d : nhóm 1002 "Lúa m ch en", không chi ti t thành các phân nhóm nên ư c thêm 00 vào sau cùng thành 100200. 3. M t hàng: 3.1. Danh m c H th ng i u hòa mô t và mã hóa hàng hóa c a H i ng h p tác H i quan th gi i không chi ti t các nhóm hàng và các phân nhóm hàng thành các m t hàng. áp ng yêu c u qu n lý và tình hình kinh doanh xu t nh p khNu c a Vi t nam, nhi u nhóm hàng và phân nhóm hàng trong Bi u thu ư c chi ti t thành các m t hàng. M i m t hàng ư c mã hoá b ng 8 ch s (tr các trư ng h p c bi t ư c quy nh t i m c "Riêng") . Ví d : M t hàng " ng h o ga" ư c mã hóa là 90281010. Trong ó hai ch s u (90) là mã hi u c a chương: chương 90; hai ch s ti p theo (28) là v trí c a nhóm ó trong chương: nhóm th 28; hai ch s ti p (10) là v trí c a phân nhóm trong nhóm: v trí th nh t; hai ch s cu i (10) là v trí c a m t hàng ng h o ga trong phân nhóm hàng: m t hàng th nh t. 3.2. c bi t, m t s nhóm ho c phân nhóm hàng tuy có chi ti t thành các m t hàng nhưng không mã hoá mà ư c ghi thành m c "Riêng" và ký hi u b ng d u (+). ây là nh ng m t hàng ư c quy nh t m th i trong Danh m c Bi u thu và s ư c b d n phù h p v i cam k t th c hi n Bi u thu chung ASEAN mà Vi t Nam tham gia. Tuy không mã hoá cho các m t hàng ư c ghi t i m c "Riêng", nhưng t t c các m t hàng này v n ư c x p vào mã s c a nhóm ho c phân nhóm mà m t hàng ó ư c chi ti t. Tuy không ư c mã hoá c p 8 ch s nhưng khi làm th t c H i quan, các m t hàng này s ư c ghi theo mã s nhóm (n u m t hàng thu c ph m vi nhóm), mã s phân nhóm (n u m t hàng thu c ph m vi phân nhóm); sau ó ghi ti p m c "Riêng". M c thu su t thu nh p khNu ư c tính theo m c thu su t c a m t hàng ó ghi t i m c "Riêng", không tính theo m c thu su t thu nh p khNu c a mã s nhóm ho c mã s phân nhóm . Ví d : M t hàng "Dây thép s n xu t tanh l p xe", ư c ghi t i m c "Riêng" t i Chương 73, nhóm 7326, phân nhóm 73262000 c a Bi u thu nh p khNu ưu ãi hi n hành. Khi làm th t c h i quan, ơn v kê khai mã s cho m t hàng " Dây thép s n xu t tanh l p xe" vào mã s 73262000, m c "Riêng"; nhưng không tính theo m c thu su t thu nh p khNu c a mã s 73262000 (hi n hành mã s này có thu su t thu nh p khNu ưu ãi là 20%), mà tính theo m c thu su t thu nh p khNu c a m c: Riêng "Dây thép s n xu t tanh l p xe" (hi n hành mã s này có thu su t thu nh p khNu ưu ãi là 0%). 3.3. Trư ng h p n u các phân nhóm hàng không chi ti t thành các m t hàng khác nhau thì s ư c mã hoá thêm hai ch s 0 vào sau cùng. Ví d : phân nhóm 760120 "H p kim nhôm", ư c thêm 00 vào sau cùng thành 76012000. 3.4. Trư ng h p n u các nhóm hàng không chi ti t thành các phân nhóm hàng ã ư c mã hoá thêm 2 ch s 0 vào sau cùng như nêu t i i m 2.4 m c II nêu trên, ng th i cũng không chi ti t thành các m t hàng khác nhau thì s ti p t c ư c mã hoá thêm hai ch s 0 vào sau cùng.
 4. Ví d : nhóm 1002 "Lúa m ch en", không chi ti t thành phân nhóm hàng nên ư c thêm 2 ch s 0 thành 100200. Sau ó do cũng không chi ti t thành các m t hàng nên nhóm này ti p t c ư c thêm 00 vào sau cùng thành 10020000. 4. Thu su t: 4.1. Thu su t ư c quy nh trong Bi u thu là thu su t ưu ãi và do B trư ng B Tài chính ban hành. Thu su t ưu ãi có th ư c ghi cho nhóm hàng (n u nhóm này không chia thành các phân nhóm hàng ho c các m t hàng); ho c cho phân nhóm hàng (n u phân nhóm này không chia thành các m t hàng); ho c cho m t hàng (n u các nhóm hàng ho c phân nhóm hàng chia thành các m t hàng). Vì v y, khi tra c u mã s và thu su t thu nh p khNu c a m t m t hàng c th c n xem m c chi ti t c a nhóm hàng ó n c p nào: nhóm, phân nhóm c p 1, phân nhóm c p 2 hay m t hàng xác nh chính xác thu su t c a m t hàng th c nh p khNu. 4.2. Thu su t ưu ãi c bi t và thu su t thông thư ng không ư c quy nh trong Bi u thu mà ư c th c hi n theo quy nh t i các văn b n riêng. Ví d : thu su t ghi trong Bi u thu nh p khNu ban hành kèm theo Ngh nh s 107/1997/N -CP ngày 05/ 11/ 1997 c a Chính ph v/v ban hành Danh m c hàng hoá và thu su t thu nh p khNu th c hi n chương trình gi m thu hàng nh p khNu t các nư c C ng ng Châu Âu (EU) cho giai o n 1998- 2001 là m c thu su t ưu ãi c bi t. Tuy không quy nh chung trong m t Bi u thu , nhưng nguyên t c xây d ng, c u t o và nguyên t c phân lo i hàng hoá áp d ng thu su t thông thư ng, thu su t ưu ãi, thu su t ưu ãi c bi t là hoàn toàn gi ng nhau theo hư ng d n t i Thông tư này. T t c hàng hoá nh p khNu u thu c Danh m c các nhóm m t hàng c a Bi u thu nh p khNu. Tuỳ theo c i m k thu t, tính ch t, m c ch bi n, yêu c u qu n lý... c a t ng lo i hàng, ch ng lo i hàng mà Bi u thu nh p khNu ghi tên cho phù h p. Vì v y, khi phân lo i hàng hoá c n căn c vào tính ch t, c u t o, c i m, công d ng c a m t hàng th c nh p x p vào nhóm hàng, phân nhóm hàng phù h p v i nó nh t. II- NGUYÊN T C PHÂN LO I HÀNG HÓA TRONGBI U THU THU NH P KH U xác nh chính xác m t m t hàng ch n m m t mã s mà không th cùng x p m t mã s khác; vi c phân lo i các m t hàng c a Danh m c Bi u thu s căn c vào n i dung mô t c a t ng m t hàng, phân nhóm hàng, nhóm hàng trong Bi u thu , 6 nguyên t c chung c a B n gi i thích Danh m c Bi u thu (các nguyên t c chung c a B n gi i thích Danh m c Bi u thu ghi t i Ph l c kèm theo Thông tư này) và tham kh o chú gi i các ph n, chương, nhóm hàng, phân nhóm hàng c a B n gi i thích Danh m c HS. Tuy nhiên, phù h p v i i u ki n c a Vi t nam và chi ti t c a Bi u thu nh p khNu hi n hành, m t s m t hàng c a Bi u thu s không theo úng nguyên t c phân lo i nêu trên mà ư c th c hi n như sau: 1. Trư ng h p m t hàng c n phân lo i có th x p vào hai nhóm ho c hai phân nhóm tr lên (k c các m t hàng ư c ghi t i m c "Riêng") thì s th c hi n phân lo i theo nhóm hàng ho c phân nhóm hàng mà m t hàng ó ư c chi ti t c p mã hoá 8 ch s ho c chi ti t t i m c "Riêng", không phân lo i vào nhóm hàng ho c phân nhóm hàng chưa chi ti t m t hàng ó c p 8 ch s ho c chưa ư c chi ti t t i
 5. m c "Riêng", m c dù theo nguyên t c phân lo i chung, có th m t hàng này ư c x p vào chương, nhóm, phân nhóm mà nó chưa ư c chi ti t s phù h p hơn. Ví d : M t hàng "Mì chính", ư c chi ti t t i mã s 21039010, không chi ti t t i phân nhóm 292242 "Monosodium glutamic", m c dù theo nguyên t c phân lo i c a Danh m c HS, m t hàng này có th ư c chi ti t vào phân nhóm 292242 "Monosodium glutamic" s phù h p hơn 2. Vi c phân lo i i v i hàng hóa nh p khNu là thi t b toàn b ho c thi t b ng b s không tuân theo các nguyên t c chung mà phân lo i theo máy chính c a lô hàng. Riêng: Xăng d u, ô tô v n t i, ô tô ch ngư i, ô tô v a ch ngư i v a ch hàng, n u ư c ghi trong Lu n ch ng kinh t k thu t ho c văn b n xác nh n c a cơ quan duy t D án u tư thì cũng không ư c phân lo i và tính thu thu nh p khNu theo máy chính c a thi t b toàn b ho c thi t b ng b . i u ki n lô hàng thi t b toàn b ho c thi t b ng b ư c phân lo i và tính theo thu su t thu nh p khNu c a máy chính bao g m: Lu n ch ng kinh t k thu t ho c D án u tư; Văn b n phê duy t c a cơ quan duy t Lu n ch ng kinh t k thu t ho c D án u tư kèm theo Danh m c hàng hoá c n nh p khNu c a lô hàng thi t b toàn b ho c thi t b ng b ; Xác nh n c a cơ quan duy t Lu n ch ng kinh t k thu t ho c D án u tư nêu rõ hàng hoá nh p khNu là: thi t b toàn b ho c thi t b ng b và máy chính c a thi t b toàn b ho c thi t b ng b ; H p ng nh p khNu, B ng kê chi ti t lô hàng nh p khNu (Packing list) và các ch ng t khác (n u có) u th hi n hàng hóa nh p khNu là thi t b toàn b ho c thi t b ng b . Trư ng h p nh p khNu y thác thì ph i có H p ng nh p khNu y thác; Hàng hóa th c nh p khNu là thi t b toàn b ho c thi t b ng b . Trư ng h p lô hàng thi t b toàn b ho c thi t b ng b không nh p m t l n mà ph i nh p làm nhi u l n, nhưng t ng s hàng hóa trong các l n nh p khNu th hi n úng là thi t b toàn b ho c thi t b ng b theo phê duy t c a cơ quan duy t Lu n ch ng kinh t k thu t ho c D án u tư thì cũng ư c phân lo i và tính thu theo máy chính c a lô hàng. Căn c vào các i u ki n nêu trên và hàng hóa th c nh p khNu, cơ quan H i quan s tính thu thi t b toàn b ho c thi t b ng b theo máy chính c a lô hàng và m s theo dõi hàng th c nh p phù h p v i Danh m c hàng hoá c n nh p khNu ã ư c cơ quan phê duy t Lu n ch ng kinh t k thu t ho c D án u tư duy t. Các hàng hoá không thu c Danh m c hàng hoá c n nh p khNu ã ư c cơ quan phê duy t Lu n ch ng kinh t k thu t ho c D án u tư duy t thì ph i phân lo i và tính theo m c thu su t thu nh p khNu c a t ng m t hàng ó. 3. Hàng hóa là máy móc thi t b , n u phân lo i theo công su t thì s ư c hi u là công su t danh nh t i a c a máy móc, thi t b ó (công su t thi t k ).
 6. Ví d : mã s 87011010 "Máy kéo i u khi n p chân, lo i công su t n 15CV" ư c hi u là: mã s 87011010 bao g m nh ng máy kéo i u khi n p chân thu c lo i có công su t danh nh t i a n 15CV. 4. Vi c phân lo i i v i các hàng hoá chuyên dùng (Ví d Camera chuyên dùng) ư c căn c vào c i m, tính ch t s d ng chuyên dùng c a m t hàng ó. Trư ng h p không xác nh ư c c i m, tính ch t s d ng chuyên dùng c a m t hàng nh p khNu thì căn c vào k t qu giám nh theo trưng c u giám nh c a cơ quan H i quan phân lo i và tính thu nh p khNu. Trên th c t m t m t hàng có th ư c kê khai theo nhi u tên g i khác nhau: tên g i theo thành ph n c u t o, c i m, tính ch t, m c ch bi n, công d ng nhưng ch có m t tên hàng ư c ghi t i Bi u thu . Vì v y khi phân lo i hàng hoá c n xem xét k mô t c a hàng hoá x p vào nhóm, phân nhóm phù h p v i chúng nh t. Ví d : M t hàng ư c chi ti t trong nhóm 3824, phân nhóm 382490 c a Bi u thu có tên theo công d ng là: "H n h p hoá ch t s n xu t u ng". Nhưng m t hàng c n phân lo i ư c kê khai là h n h p các hoá ch t g m: a-xít ph t-pho- ríc, ca-fê-in, nư c màu ca-ra-men và nư c, s n xu t u ng. M c dù Bi u thu không ghi rõ: H n h p hoá ch t s n xu t u ng có bao g m các hoá ch t là: a-xít ph t-pho- ríc, ca-fê-in, nư c màu ca-ra-men và nư c hay h n h p này bao g m các hoá ch t khác. Nhưng căn c theo mô t c a m t hàng này là h n h p (nhi u) hoá ch t, tính ch t công d ng c a m t hàng ch s nx t u ng không dùng u ng ngay hay không dùng s n xu t m t lo i hàng hoá nào khác nên căn c vào mô t c a m t hàng c n phân lo i và m t hàng ghi trong Bi u thu , m t hàng này ư c x p vào phân nhóm 382490, mã s chi ti t 38249010: "H n h p hoá ch t s n xu t u ng". Trong trư ng h p này m t hàng ư c phân lo i d a trên mô t v c i m (h n h p các hoá ch t) và công d ng c a hàng hoá ( s n xu t u ng). B- BI U THU THU XU T KH U Danh m c hàng hoá c a Bi u thu thu xu t khNu v cơ b n ư c xây d ng d a trên Danh m c HS. Tuy nhiên, do ph n l n các m t hàng xu t khNu có m c thu su t thu xu t khNu là 0% (không ph n trăm) nên Bi u thu thu xu t khNu không ghi mã s và tên c a t t c các nhóm m t hàng như Danh m c HS mà ch ghi tên và mã s và m c thu su t thu xu t khNu c a m t s nhóm hàng m t hàng. Nguyên t c phân lo i c a Bi u thu thu xu t khNu ư c th c hi n như sau: 1. Các nhóm m t hàng không ư c ghi c th tên và mã s trong Bi u thu thu xu t khNu là nh ng nhóm m t hàng không ư c ghi rõ m c thu su t thu xu t khNu cho t ng nhóm m t hàng mà ư c ghi vào m c XXXXXX cu i Bi u thu thu xu t khNu, có thu su t thu xu t khNu là 0% (không ph n trăm). Tuy nhiên khi làm th t c h i quan, i tư ng n p thu v n ph i kê khai tên hàng và mã s hàng hoá như hàng nh p khNu. Ví d : M t hàng "Dưa chu t h p", không ư c ghi rõ mã s và tên hàng trong Bi u thu thu xu t khNu, do v y có thu su t thu xu t khNu là 0% (không ph n trăm). Tuy nhiên, khi làm th t c H i quan ơn v không kê khai mã s cho m t hàng này vào m c XXXXXX: "Các m t hàng khác không ghi trên", thu su t thu xu t khNu là
 7. 0%. Mà kê khai vào mã s 20011000, thu su t thu xu t khNu là 0% (không ph n trăm). 2. Các nhóm m t hàng ư c ghi rõ tên trong Bi u thu thu xu t khNu là nh ng nhóm m t hàng ư c ghi rõ m c thu su t thu xu t khNu cho t ng nhóm m t hàng. N u c nhóm hàng ho c phân nhóm hàng ch u thu xu t khNu thì m c thu su t thu xu t khNu s ư c ghi cho c nhóm hàng ho c cho phân nhóm hàng. Trư ng h p các m t hàng trong m t nhóm hàng ho c m t phân nhóm hàng có m c thu su t thu xu t khNu khác nhau thì m c thu su t thu xu t khNu s ư c chi ti t và ghi rõ cho t ng m t hàng. Nh ng m t hàng không ư c chi ti t rõ tên và thu su t thu xu t khNu t i các nhóm hàng ho c phân nhóm hàng này thì có m c thu su t thu xu t khNu c a nhóm hàng ho c phân nhóm hàng. Ví d 1: M t hàng "Qu ng thi c và qu ng thi c ư c làm giàu", mã s 260900, ư c ghi rõ m c thu su t thu xu t khNu là 20%. Theo nguyên t c phân lo i c a Danh m c Bi u thu thì mã s này bao g m: "Qu ng thi c và qu ng thi c ư c làm giàu" nên c nhóm hàng "Qu ng thi c và qu ng thi c ư c làm giàu", mã s 260900 có thu su t thu xu t khNu là 20%. Ví d 2: M t hàng "D u m , d u ch bi n t khoáng ch t bi- tum, d ng thô", mã s 270900, thu su t thu xu t khNu 0%. Riêng: "D u thô", mã s 27090010, thu su t thu xu t khNu 4%. Như v y là, trong nhóm hàng "D u m , d u ch bi n t khoáng ch t bi- tum, d ng thô" ch có m t hàng "D u thô" là có thu su t thu xu t khNu 4%; các m t hàng khác thu c nhóm này có thu su t thu xu t khNu 0%. C- GI I QUY T KHI U N I 1. Quy n và trách nhi m c a i tư ng n p thu trong vi c khi u n i v vi c phân lo i và tính thu xu t khNu thu nh p khNu theo Bi u thu xu t khNu Bi u thu nh p khNu xác nh chính xác m c thu su t thu xu t khNu, thu su t thu nh p khNu c a m t hàng th c xu t khNu ho c nh p khNu; t o i u ki n thu n l i cho cơ quan thu thu trong vi c phân lo i hàng hoá, khi làm th t c H i quan i tư ng n p thu có trách nhi m xu t trình cho cơ quan H i quan các lo i gi y t phù h p theo quy nh c a cơ quan H i quan và t kê khai, tính thu , n p thu . Trư ng h p cơ quan H i quan ki m tra xác nh l i m c thu c a ơn v mà ơn v không ng ý v i vi c tính thu l i c a cơ quan H i quan a phương thì v n ph i n p s thu ã ư c cơ quan H i quan a phương i u ch nh l i, ng th i có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan thu thu xu t nh p khNu trong vi c gi i quy t khi u n i v vi c phân lo i và tính thu xu t khNu thu nh p khNu theo Bi u thu xu t khNu Bi u thu nh p khNu. Trong th i h n 20 ngày k t ngày nh n ư c ơn khi u n i v i y các căn c cho vi c gi i quy t khi u n i, T ng c c H i quan ph i gi i quy t xong và ng g i k t qu gi i quy t khi u n i cho B Tài chính. N u i tư ng n p thu không ng ý v i quy t nh x lý c a T ng c c H i quan thì có quy n khi u n i n B trư ng B Tài
 8. chính. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c ơn khi u n i v i y các căn c cho vi c gi i quy t khi u n i, B trư ng B Tài chính ph i gi i quy t xong và ng g i k t qu gi i quy t khi u n i cho T ng c c H i quan. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Tài chính là quy t nh cu i cùng. vi c phân lo i hàng hoá ư c chính xác, th ng nh t, tránh tình tr ng cùng m t m t hàng nhưng ư c phân lo i và tính thu thu khác nhau gi a các a phương, các văn b n c a B Tài chính tr l i cho i tư ng n p thu v vi c phân lo i hàng hoá c a Bi u thu xu t khNu ho c Bi u thu nh p khNu ư c g i cho T ng c c H i quan; văn b n c a T ng c c H i quan tr l i cho i tư ng n p thu ho c ch o m t ơn v H i quan a phương v vi c phân lo i hàng hoá c a Bi u thu xu t khNu ho c Bi u thu nh p khNu ư c g i cho B Tài chính và t t c các c c H i quan a phương. Trong trư ng h p T ng C c H i quan th y các văn b n tr l i ho c quy t nh gi i quy t khi u n i v vi c phân lo i hàng hoá theo Bi u thu xu t khNu, Bi u thu nh p khNu c a B Tài chính còn có i u vư ng m c, thì v n th c hi n theo hư ng d n t i các văn b n này ng th i ph n ánh nh ng v n vư ng m c v i B Tài chính có bi n pháp x lý k p th i. Thông tư này hư ng d n cách phân lo i hàng hoá theo Danh m c Bi u thu thu xu t khNu, Bi u thu thu nh p khNu; có hi u l c thi hành t ngày 10/04/1999 và thay th cho Thông tư s 51-TC/TCT ngày 13/8/1997 hư ng d n v cách xác nh m t hàng ch u thu theo Bi u thu xu t khNu Bi u thu nh p khNu, Thông tư s 06-TC/TCT ngày 19/1/1993 quy nh và hư ng d n vi c tính thu xu t khNu thu nh p khNu thi t b toàn b , thi t b l , Thông tư s 132/1998/TT/BTC quy nh và hư ng d n vi c tính thu xu t khNu thu nh p khNu thi t b ng b c a dây chuy n s n xu t. Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính k p th i gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) PH L C NH NG NGUYÊN T C CHUNG GI I THÍCH DANH M C BI U THU VÀ CÁC VÍ D MINH HO (Ban hành kèm theo Thông tư s 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 c a B Tài chính) NGUYÊN T C 1 Nguyên t c 1 quy nh: Tên c a các ph n, c a chương ho c c a phân chương ư c ưa ra ch nh m m c ích d tra c u. m b o tính pháp lý, vi c phân lo i hàng hoá ph i ư c xác nh theo n i dung c a t ng nhóm, chú gi i c a các ph n, chương liên quan và theo các quy t c dư i ây (n u các nhóm ho c các chú gi i ó không có yêu c u nào khác).
 9. Chú gi i nguyên t c 1: I- Hàng hoá là i tư ng c a thương m i qu c t , ư c s p x p m t cách có h th ng trong Danh m c Bi u thu , theo các ph n, chương và phân chương. Tên c a ph n, chương và phân chương ư c ghi ng n g n, súc tích, ch ra ư c lo i ho c ch ng lo i c a s n phNm ư c x p trong ó. Nhi u trư ng h p trong th c t , vì s a d ng c a ch ng lo i và s lư ng hàng hóa nên các ph n, chương và phân chương có th không bao trùm h t toàn b ho c li t kê hoàn toàn các hàng hoá có th có trong m t m c. II- Nguyên t c 1 b t u b ng câu "...ch nh m m c ích d tra c u" - i u ó ch ra r ng tên các ph n, chương và phân chương không có giá tr pháp lý trong vi c phân lo i hàng hoá. Ví d 1: Tên c a Chương 1: là " ng v t s ng", nhưng cá s ng không ư c phân lo i vào chương 1. Th m chí v m t sinh h c, chúng là ng v t s ng, nhưng theo Bi u thu thì chúng ư c phân lo i vào Chương 3. Ví d 2: Tên c a Chương 44: là "g và các s n phNm b ng g ; than c i". Tuy nhiên, các dùng như bàn b ng g , ho c gh b ng g không ư c phân lo i vào Chương 44. Theo Bi u thu thì chúng ư c phân lo i vào Chương 94. III- Ph n th hai c a nguyên t c này ch ra vi c phân lo i hàng hoá ư c xác nh theo: a) N i dung c a nhóm hàng và chú gi i c a ph n ho c c a chương. b) N i dung c a nguyên t c 2, 3, 4 và 5, khi chúng không trái v i nh ng i m ã nêu trong t ng nhóm hàng và gi i thích c a t ng nhóm hàng. Ví d 1: Xà phòng tan trong nư c Có th phân lo i vào nhóm 3401. Tiêu c a nhóm này nói r ng: "xà phòng, các ch t h u cơ tNy r a b m t... nhưng không c p n là xà phòng có tan trong nư c hay không. Chúng ta ti p t c xem chú gi i c a Chương 34, th y: Chú gi i 2 c a Chương 34 nói r ng "V i m c ích c a nhóm 3401, thì khái ni m "xà phòng" ch áp d ng i v i xà phòng tan trong nư c...". Vì v y theo ph n th 2 nguyên t c 1 thì có th ch c ch n r ng xà phòng tan trong nư c ư c phân lo i vào nhóm 3401. Ví d 2: Mơ ư p l nh; Có th x p vào các nhóm sau: Nhóm 0809 "Mơ, anh ào, ào (k c xuân ào), m n, m n gai, tươi" Nhóm 0811 "Qu và h t các lo i, ã ho c chưa h p ho c lu c chín, ư p ông, ã ho c chưa thêm ư ng ho c ch t ng t khác" . Mơ ư p ông ư c x p trong nhóm này. Tuy nhiên, không có nhóm nào c p n mơ ư p l nh.
 10. Ti p theo chúng ta ti p t c xem xét Chú gi i c a Chương này. Chú gi i 2 c a Chương 8 nêu rõ: "qu , h t ư p l nh ư c x p trong cùng nhóm v i các lo i qu , h t tươi tương ng". Do ó theo ph n th 2 nguyên t c 1, chúng ta có th xác nh r ng mơ ư p l nh cũng ư c x p vào nhóm 0809. IV- R t nhi u hàng hoá có th x p trong Danh m c mà không c n n nh ng nguyên t c chung mà nh ng hàng hóa này ư c x p theo n i dung c a nhóm hàng và chú gi i c a ph n ho c chương (theo chú gi i c a Ph n IIIa nguyên t c 1). Ví d : Ng a s ng (nhóm 0101), ch phNm và các m t hàng dư c phNm ư c nêu trong chú gi i 4 c a chương 30 (nhóm 3006). V- Trong ph n IIIb, chú gi i nguyên t c 1 có nêu: khi n i dung c a các nguyên t c chung không trái v i nh ng i m ã nêu trong t ng nhóm hàng và gi i thích c a t ng nhóm hàng" là nh m chính xác, tránh s m p m . Các n i dung c a nhóm hàng và chú gi i c a ph n ho c c a chương ư c s d ng phân lo i hàng hoá trư c t t c nh ng ánh gía khác. Ví d : Chương 31, chú gi i 2 nêu r ng nhóm 3102 ch bao g m nh ng m t hàng ư c k tên c th trong chú gi i 2 c a Chương 31 nhưng v i i u ki n không ư c óng gói dư i nh ng hình th c ã mô t trong nhóm 3105... . Như v y là ph m vi c a nhóm hàng 3102 này không th ư c m r ng cho nh ng hàng hoá khác v i các hàng hoá ã ư c k tên c th trong chú gi i 2 c a Chương 31. NGUYÊN T C 2 Nguyên t c 2 quy nh: A) M t m t hàng ư c phân lo i trong m t nhóm hàng, thì nh ng m t hàng ó d ng chưa hoàn ch nh ho c chưa hoàn thi n nhưng ã có c trưng cơ b n c a thành phNm, cũng thu c nhóm ó. Cũng như v y i v i hàng hoá d ng (hoàn ch nh) thành phNm ho c ã có c trưng cơ b n c a thành phNm nhưng chưa l p ráp ho c không l p ráp. B) N u m t v t li u, m t ch t ư c phân lo i trong m t nhóm nào ó thì h n h p hay h p ch t c a v t li u ho c ch t ó v i nh ng v t li u ho c ch t khác cũng thu c nhóm ó. Cũng như v y i v i s n phNm làm toàn b b ng m t lo i v t li u hay m t ch t, ho c làm m t ph n b ng v t li u hay ch t ó. Vi c phân lo i nh ng hàng hoá làm b ng hai lo i v t li u hay hai ch t tr lên ph i tuân theo nguyên t c 3. Chú gi i nguyên t c 2: NGUYÊN T C 2A (Hàng d ng chưa hoàn ch nh, chưa hoàn thi n) I- Ph n u c a nguyên t c 2a: "m t m t hàng ..... nhóm ó", ã m r ng ph m vi c a các nhóm có m t hàng hoàn ch nh. Theo ph n này thì, các nhóm hàng không nh ng bao g m m t hàng d ng hoàn ch nh, mà còn bao g m m t hàng d ng chưa hoàn ch nh, ho c chưa hoàn thi n, v i i u ki n chúng mang nh ng c trưng cơ b n c a hàng ã hoàn ch nh, hoàn thi n.
 11. II- N i dung c a nguyên t c này ư c m r ng cho các hình phác c a hàng hoá, tr trư ng h p c bi t hình phác ư c ch ra trong m t nhóm xác nh. ư c coi như hình phác là nh ng lo i hàng không ư c s d ng d ng này, có hình d ng hay m t c t, g n gi ng s n phNm ho c c a m t hàng hoàn thi n, tr trư ng h p c bi t, ư c s d ng vào m c ích khác ngoài vi c ch ra s n phNm ho c m t hàng hoàn thi n. Các hàng hoá là bán s n phNm chưa th hi n hình dáng cơ b n c a s n phNm hoàn thi n (như thanh, ĩa, ng v.v...) không ư c coi là hình phác. III- Ph n u c a nguyên t c 2a này thư ng không ư c áp d ng cho các s n phNm thu c Chương 1 n Chương 38. IV- Các trư ng h p áp d ng ph n u c a nguyên t c 2a này ư c th y trong các nh n xét chung c a ph n ho c c a chương (ph n XVI, nh t là chương 61, 62, 86, 87 và 90). Ví d 1: Xe p không có yên Nhóm 8712 bao g m "xe p hai bánh và các lo i xe p chân khác...". M t hàng nêu trong ví d : - Không y như m t chi c xe p hoàn ch nh - Có h u h t các b ph n c a m t chi c xe p - ư c s d ng như m t chi c xe p - Có c trưng cơ b n c a m t chi c xe p Do ó, m t hàng này ư c x p vào nhóm 8712. Ví d 2: Ô tô 5 ch ng i không có 4 bánh Có th ư c phân lo i trong nhóm 8703 g m "xe ô tô và các lo i xe có ng cơ khác, ư c thi t k ch y u ch ngư i...". Vì trong trư ng h p này s n phNm v n mang y tính năng c a ô tô. NGUYÊN T C 2A (Các m t hàng th hi n d ng tháo r i ho c chưa l p ráp) V- Ph n th hai c a nguyên t c 2a: "cũng như v y ...... không l p ráp" có nghĩa là x p chung trong cùng m t nhóm hàng cho các trư ng h p: m t hàng ư c l p ráp, m t hàng hoàn ch nh, hoàn thi n, m t hàng d ng chưa l p ráp ho c tháo r i. Hàng hoá d ng này trư c h t vì lý do c n thi t ho c thu n ti n trong vi c óng gói, v n chuy n. VI- Nguyên t c phân lo i này cũng ư c áp d ng cho hàng hoá chưa hoàn ch nh ho c hoàn thi n, d ng chưa l p ráp ho c tháo r i ngay khi mà hàng hóa ó ư c coi như là hoàn ch nh ho c hoàn thi n khi căn c vào n i dung c a ph n u nguyên t c 2a này.
 12. VII- ư c coi là hàng chưa l p ráp ho c không l p ráp áp d ng nguyên t c này: là các hàng g m nhi u ph n ư c nh m cho l p ráp v i nhau có th b ng các phương ti n l p ráp ơn gi n (vít, bu-lông, ê-cu, v.v...), có th b ng inh tán ho c hàn, v i i u ki n là nh ng ho t ng l p ráp ơn gi n. Nh ng ph n không l p ráp c a m t m t hàng là s lư ng dư th a do chính m t hàng này òi h i t o nên hàng hoàn ch nh, thì theo ch riêng. VIII- Nh ng trư ng h p ng d ng ph n th 2 c a nguyên t c 2a này ư c th y trong nh n xét chung c a ph n ho c c a chương (ph n XVI, chương 44, 86, 87 và 89). IX- Ph n này c a nguyên t c thư ng không thích h p v i hàng hoá c a các chương t 1 n 38. Ví d 1: C u b ng thép hay tháp b ng thép M t hàng này có th ư c x p trong nhóm 7308 g m "các c u ki n (tr các c u ki n úc s n thu c nhóm 9406) và các b ph n r i c a các c u ki n (ví d : c u...), b ng s t ho c thép; t m..." Nh ng chi c c u và tháp này ư c nh p khNu d ng tháo r i thu n ti n trong v n chuy n. Do ó, theo nguyên t c này, chúng ư c phân lo i trong nhóm 7308. Ví d 2: Các c u ki n úc s n Các s n phNm này thư ng ư c nh p khNu d ng tháo r i ti n trong chuyên ch . Có th ư c x p trong nhóm 9406 "các c u ki n úc s n". Chúng ư c phân vào nhóm 9406 theo nguyên t c 2a. Ví d 3: B linh ki n CKD c a xe hai bánh g n máy S n phNm này ư c nh p khNu dư i d ng b linh ki n r i l p ráp xe máy hoàn ch nh. Do v y theo nguyên t c 2a, chúng ư c phân vào nhóm 8711 NGUYÊN T C 2B (S n ph m h n h p và các m t hàng h n h p) X- Nguyên t c 2b liên quan n nh ng ch t tr n l n ho c k t h p v i ch t khác và s n phNm ư c c u t o t hai ho c nhi u ch t. Nh ng nhóm mà nguyên t c này có liên quan t i là nh ng nhóm nêu lên m t ch t li u xác nh [ví d : nhóm 0503: lông c ng (lông b m ho c lông uôi c a ng a, c a bò)], và nh ng nhóm liên quan n nh ng s n phNm c a m t ch t li u xác nh (ví d : nhóm 4503: s n phNm b ng lie). Chú ý, nguyên t c này ch thích h p khi không có n i dung trái ngư c v i n i dung c a nhóm hàng và chú gi i c a ph n ho c c a chương. Nh ng s n phNm pha tr n, c u t o t nh ng ch phNm ã nêu trong chú gi i c a ph n ho c c a chương nào ó ho c trong n i dung c a m t nhóm hàng nào ó s ư c x p lo i b ng vi c áp d ng nguyên t c 1.
 13. XI- Tác d ng c a nguyên t c 2b là m r ng ph m vi c a các nhóm hàng có ch ra m t ch t xác nh, b ng cách bao g m ó c ch t này ư c tr n l n ho c ư c k t h p v i ch t khác. Và cũng m r ng ph m vi c a các nhóm hàng có ch ra các s n phNm làm b ng m t ch t xác nh b ng cách bao g m c ó m t ph n các s n phNm này ư c t o thành t ch t này. XII- Nhưng nguyên t c này không ư c m r ng ph m vi c a các nhóm hàng mà nó liên quan n m c có th bao g m nh ng m t hàng không áp ng n i dung c a nhóm như yêu c u c a nguyên t c 1, ó là trư ng h p khi thêm vào ch t li u khác ho c ch t xúc tác có tác d ng làm m t i m t hàng tính ch t c a hàng hoá ư c ghi trong n i dung c a các nhóm này. XIII- Nh ng ch t tr n l n ho c k t h p v i các ch t khác, và nh ng s n phNm c u t o b i hai ch t ho c nhi u ch t có th x p vào hai nhóm ho c nhi u nhóm, ph i ư c phân lo i phù h p v i n i dung c a nguyên t c 3. Ví d 1: nhóm 1108 "Tinh b t..." Tinh b t nguyên ch t 100% ư c x p vào nhóm này. Tuy nhiên, các lo i tinh b t ư c x p vào nhóm 1108 không nh t thi t luôn ph i là tinh b t nguyên ch t 100%. Chúng có th bao g m m t s lư ng nh các ch t ch ng ô xy hoá. Ngay c trong trư ng h p này, chúng cũng ư c phân lo i vào nhóm 1108 theo nguyên t c 2b. Nhưng n u lư ng h p ch t l n hơn, thì vi c phân lo i s tr nên khó khăn hơn. Ví d , hi n nay, ã có h p ch t gi a tinh b t và plastic, ư c s d ng ch t o các s n phNm plastic có th b vi khuNn làm cho th i r a khi không s d ng ư c n a. Trong nh ng trư ng h p như v y, chúng ta không ch c ch n là s n phNm này ư c x p vào nhóm 1108. Và cu i nguyên t c 2b có nêu rõ i v i trư ng h p này s ư c phân lo i theo nguyên t c 3 dư i ây. Ví d 2: nhóm 4417 "... các lo i d ng c ... b ng g ..." Trong nhóm này bao g m các lo i v . Ngay c khi trên v ư c óng inh và c b ng thép thì chúng v n ư c phân lo i vào nhóm 4417 theo nguyên t c 2b. Ph n chú ý ghi t i m c X, chú gi i nguyên t c 2b nêu rõ: "nguyên t c này ch thích h p khi n i dung các nhóm hàng và chú gi i c a ph n ho c c a chương không có yêu c u nào khác". Trong trư ng h p n i dung c a nhóm và chú gi i c a ph n ho c c a chương có yêu c u khác thì các yêu c u ó s ư c xem xét trư c khi áp d ng nguyên t c 2. Các ví d ti p theo s minh ho cho chú ý này: Ví d 3: Phân lo i s n phNm d u m l n Nhóm 15.03 bao g m "... d u m l n... chưa pha tr n..." Dó ó, n u d u m l n ã ư c pha tr n v i các ch t khác thì không x p vào nhóm 1503 theo nguyên t c 2b, mà nên phân lo i vào nhóm khác b i vì nhóm 1503 ã nêu rõ "d u m l n... chưa pha tr n". Vì v y, trư ng h p này ã b lo i tr theo nguyên t c 1 "phân lo i s n phNm theo quy nh c a nhóm".
 14. Ví d 4: Khung g m ã l p ng cơ Nhóm 8706 bao g m "khung g m ã l p ng cơ..." N u ng cơ và khung g m ư c nh p khNu cùng nhau nhưng khung g m ư c xu t trình dư i d ng ng cơ chưa ư c l p ráp thì s phân lo i như th nào? N u áp d ng nguyên t c 2a, chúng có th ư c coi như là các s n phNm tháo r i, và có th x p vào nhóm 8706. Tuy nhiên, n u x p như trên s là sai sót, vì theo nhóm 8706 ã nêu rõ "khung g m ã l p ng cơ...", do s n phNm th c nh p khNu khung g m không ư c l p vào ng cơ nên không th x p vào nhóm 8706. Vì v y trong trư ng h p này không th áp d ng nguyên t c 2b ư c vì nó ã trái v i n i dung c a nhóm hàng. NGUYÊN T C 3 Nguyên t c 3 quy nh Khi áp d ng nguyên t c 2b, ho c trong nh ng trư ng h p khác, hàng hoá tho t nhìn có th x p vào hai ho c nhi u nhóm, thì s phân lo i như sau: a) Hàng hoá ư c x p vào nhóm có mô t c trưng nh t s phù h p hơn x p vào nhóm có ph m vi khái quát. Tuy nhiên khi hai ho c nhi u nhóm mà m i nhóm ch liên quan n m t ph n c a v t li u ho c ch t li u ch a trong hàng hoá là h n h p hay h p ch t, ho c ch liên n m t ph n c a hàng hoá trong trư ng h p hàng hoá ó d ng b ư c óng gói bán l , thì nh ng nhóm này ư c coi như c trưng tương ương trong quan h v i nh ng hàng hoá nói trên, ngay c khi m t trong s các nhóm y có mô t y ho c chính xác hơn v nh ng hàng hoá ó. b) Nh ng hàng hoá là h n h p c a nhi u ch t, nh ng hàng hoá c u t o t nh ng ch t khác nhau ho c ư c t o ra b i m t t p h p các s n phNm khác nhau và hàng hoá d ng b óng gói bán l , n u không phân lo i ư c theo nguyên t c 3a, thì x p theo ch t ho c m t hàng t o ra tính ch t cơ b n c a chúng. c) Trong trư ng h p hàng hoá không th phân lo i theo quy t c 3(a) ho c 3(b) nêu trên thì x p vào nhóm cu i cùng theo trình t ánh s trong s các nhóm có kh năng h p l ư c c p. Chú gi i nguyên t c 3: I- Nguyên t c 3 nêu lên ba cách phân lo i hàng hoá mà nh ng hàng hoá này có th x p vào nhi u nhóm khác nhau khi áp d ng nguyên t c 2b ho c trong t t c nh ng trư ng h p khác. Nh ng cách này ư c áp d ng theo th t ư c trình bày trong nguyên t c. Như v y nguyên t c 3b ch áp d ng khi nguyên t c 3a không ưa ra m t cách gi i quy t nào trong vi c phân lo i, và áp d ng nguyên t c 3c khi nguyên t c 3a, 3b không có hi u l c. Th t mà khi phân lo i ph i tuân theo như sau: a) nhóm hàng có c trưng nh t; b) c tính cơ b n; c) nhóm ư c x p cu i cùng theo th t ánh s .
 15. II- Nguyên t c này ch áp d ng khi các nhóm, Chú gi i c a Ph n hay c a Chương không có yêu c u nào khác. Trong trư ng h p các nhóm, Chú gi i c a ph n hay c a Chương có yêu c u khác thì các yêu c u ó s ư c xem xét trư c khi áp d ng nguyên t c 3. Ví d : phân lo i m t tác phNm iêu kh c nguyên b n ư c làm t năm 1890. Tho t nhìn s n phNm này có th thu c hai nhóm: Nhóm 9703 "các tác phNm iêu kh c nguyên b n" Nhóm 9706 " c hơn 100 năm tu i" Vì s n phNm này có th ư c x p trong c hai nhóm, nên có th thích h p khi áp d ng nguyên t c 3. Tuy nhiên chúng ta xem xét Chú gi i 4b c a Chương 97, ta th y chú gi i này ghi rõ "nhóm 9706 không áp d ng cho các s n phNm thu c các nhóm trư c c a Chương này". Do v y, s n phNm này ư c x p trong nhóm 9703 theo nguyên t c 1, trong trư ng h p này là Chú gi i 4b c a Chương 97, và không áp d ng nguyên t c 3. NGUYÊN T C 3A III- Cách phân lo i th nh t ư c trình bày trong nguyên t c 3a: nhóm c trưng nh t ư c ưu tiên hơn nhóm có ph m vi khái quát. IV- Không th t ra nh ng nguyên t c ch t ch cho phép xác nh r ng m t nhóm hàng này thì c trưng hơn m t nhóm hàng khác ( i v i các m t hàng ư c trình bày); nhưng có th nói t ng quát r ng: a) M t nhóm hàng ch ích danh m t m t hàng riêng bi t thì c trưng hơn nhóm hàng bao g m m t h các m t hàng. Ví d : dao c o i n; Có th x p vào 3 nhóm hàng sau: Nhóm 8508 "D ng c cơ i n thao tác th công, có l p s n ng cơ i n". Nhóm 8509 "D ng c cơ i n dùng trong gia nh, có l p ng cơ i n". Nhóm 8510 "Dao c o,..., có l p s n ng cơ i n". Chúng ta th y vi c miêu t c a 3 nhóm trên u tương ng v i s n phNm dao c o i n. Và nguyên t c 3a có th ư c áp d ng trong trư ng h p như v y. Khi áp d ng nguyên t c này, chúng ta ph i xem xét các c i m trong miêu t hàng hoá c a t ng nhóm có liên quan. Trong trư ng h p này, miêu t hàng hoá trong hai nhóm u tiên ư c th c hi n theo lo i s n phNm, còn miêu t trong nhóm th 3 thì ch y u theo tên g i c th . Do ó, chúng ta có th nói nhóm 8510 có s miêu t c trưng hơn và s n phNm này s ư c x p vào nhóm 8510. b) M t nhóm nào ó ư c coi như c trưng hơn trong các nhóm có th x p cho m t m t hàng nh p khNu là khi nhóm ó xác nh rõ hơn và kèm theo mô t m t hàng c th , y hơn các nhóm khác.
 16. Có th nêu ví d như sau: Ví d 1: Th m d t móc và d t kim ư c s d ng trong xe ô tô. Ta th y trong ô tô thư ng có m t t m th m t ch lái xe. T m th m này ư c thi t k c bi t có hình d ng phù h p v i gh ô tô. T m th m này có th ư c phân vào hai nhóm: Nhóm 8708 "Ph tùng và b ph n ph tr dùng cho xe có ng cơ" Nhóm 5703 "Th m,... d t móc..." M t l n n a, s n phNm ang xem xét phân lo i áp ng mô t c a c hai nhóm, do ó có th áp d ng nguyên t c 3a. Theo nguyên t c 3a, nhóm xác nh rõ hơn và kèm theo mô t m t hàng c th , y hơn là nhóm có c trưng hơn. i v i trư ng h p này, chúng ta nh n th y r ng: miêu t "th m d t móc" xác nh s n phNm rõ ràng hơn là miêu t "Ph tùng và s n phNm ph tr ". Do ó, lo i th m d t móc này m c dù ư c s d ng trong ô tô v n ư c x p vào nhóm 5703. Ví d 2: Kính an toàn chưa có khung, làm b ng thu tinh dai b n và cán m ng, có hình d ng ư c s d ng trên máy bay.... M t hàng này có th ư c x p vào hai nhóm hàng sau: Nhóm 8803 "Các b ph n c a máy bay..." Nhóm 7007 "Kính b o v , làm b ng thu tinh c ng ã cán m ng" Trong trư ng h p này, m t hàng c n phân lo i thu c ví d 2 ư c miêu t như kính b o v làm b ng thu tinh, do ó ư c x p vào nhóm 7007, m c dù chúng có hình d ng ư c s d ng trên máy bay. Ví d 3: Gh ư c làm b ng thép có chân g p; Có th x p vào hai nhóm sau: Nhóm 7326 "Các s n phNm khác b ng s t thép..." Nhóm 9401 "Các lo i gh ..." Trong trư ng h p này, s n phNm c n phân lo i nêu t i ví d ư c miêu t là "gh " rõ ràng hơn là "các s n phNm khác b ng s t ho c thép". Do ó ư c x p vào trong nhóm 9401. V- Tuy nhiên, khi hai ho c nhi u nhóm mà m i nhóm ch liên quan v i m t ph n c a nh ng ch t c u thành m t s n phNm h n h p ho c m t h p ch t, ho c ch liên quan n m t ph n trong b óng gói bán l , thì nh ng nhóm này ư c coi là cùng c trưng trong quan h v i nh ng hàng hoá nói trên, ngay c khi m t trong s các nhóm y có mô t chính xác ho c y hơn v nh ng hàng hoá ó. Trong trư ng h p này, phân lo i hàng hoá s ư c xác nh b i áp d ng nguyên t c 3b, ho c 3c. Ví d : Băng t i m t m t là plastic còn m t kia là cao su; Có th x p vào hai nhóm:
 17. Nhóm 3926 "Các s n phNm khác b ng plastic..." Nhóm 4010 "Băng chuy n ho c băng t i..., b ng cao su lưu hoá" N u chúng ta so sánh hai miêu t này, nhóm 4010 th hi n tính c thù hơn nhóm 3926, vì nhóm 4010 có t "Băng t i" trong khi nhóm 3926 l i không ghi rõ t "Băng t i". Và như v y có th xem xét phân lo i s n phNm thu c ví d trên vào nhóm 4010 theo nguyên t c 3a. Nhưng trong trư ng h p này, chúng ta không th quy t nh phân lo i vào nhóm 4010 theo nguyên t c 3a, vì miêu t c a nhóm 4010 là s n phNm b ng cao su, ch liên quan n m t b ph n c a s n phNm băng t i nêu trong ví d . Trư ng h p này, theo nguyên t c 3a hai nhóm 3926 và 4010 mang tính c trưng như nhau, m c dù nhóm 4010 có miêu t y hơn. Do ó, chúng ta không quy t nh phân lo i vào nhóm nào ư c. Khi ó chúng ta ph i áp d ng nguyên t c 3b phân lo i. NGUYÊN T C 3B VI- Cách phân lo i theo nguyên t c 3b ch nh m vào các trư ng h p: 1- S n phNm h n h p. 2- S n phNm c u t o t nhi u ch t khác nhau. 3- S n phNm g m m t t p h p các m t hàng khác nhau. 4- Hàng hóa d ng b ư c óng gói bán l . Phương pháp này ch áp d ng n u nguyên t c 3a không có hi u l c. VII- Trong nh ng gi thi t khác nhau này, vi c phân lo i hàng hoá ph i x p theo ch t ho c m t hàng mang tính ch t cơ b n c a hàng hoá. VIII- Y u t xác nh tính ch t cơ b n c a hàng hóa nêu t i m c VII c a nguyên t c 3b ư c thay i theo lo i hàng. Ví d , tuỳ theo m t hàng mà chúng ta có th xác nh theo b n ch t c a nguyên li u c u thành ho c theo thành ph n, kích thư c, tr ng lư ng, s lư ng, tr giá, ho c theo vai trò c a ch t li u t o thành có liên quan n vi c s d ng hàng hoá. Ví d 1: H n h p gi a lúa mì chi m 70% và lúa m ch 30% ch rư u Lúa mì thu c nhóm 1001 và lúa m ch thu c nhóm 1003. Trong trư ng h p này, chúng ta có th k t lu n r ng lúa mì t o nên c tính cơ b n c a hàng hoá cho h n h p này , vì t l lúa mì cao hơn t l lúa m ch. Do ó theo nguyên t c 3b, h n h p này ư c phân lo i như là s n phNm ch có lúa mì, nên ư c x p vào nhóm 1001. T i ví d này, c tính cơ b n ư c xác nh d a vào tr ng lư ng c a ch t c u thành. Ví d 2: Vòng eo chìa khoá g m 3 b ph n: vòng eo b ng thép, qu bóng b ng nh a, dây xích b ng thép.
 18. Hình qu bóng thu nh thu c nhóm 3926: "các s n phNm khác b ng plastic". Xích b ng thép thu c nhóm 7315: "xích và các b ph n r i c a xích, b ng thép". Vòng eo chìa khoá b ng thép thu c nhóm 7326: "Các s n phNm khác b ng s t ho c b ng thép". Trong các b ph n trên: hình qu bóng thu nh là b ph n ph tr ; xích ch là b ph n n i; vòng eo chìa khoá em l i c tính cơ b n cho s n phNm. Nên s n phNm ư c x p trong nhóm 7326. T i ví d này, c tính cơ b n c a s n phNm xác nh theo vai trò c a thành ph n c u thành s n phNm. IX- Nguyên t c 3b này ư c áp d ng cho nh ng m t hàng ư c c u thành t nh ng thành ph n khác nhau, không ch trong trư ng h p nh ng thành ph n c a s n phNm ó g n v i nhau thành m t t p h p không th tách r i ư c trong th c t , mà c khi nh ng thành ph n ó có th tách r i, v i i u ki n nh ng thành ph n này thích h p v i nhau và b sung cho nhau, t p h p c a chúng t o thành m t b mà thông thư ng không th ư c bán r i. Có th k m t s ví d v lo i s n phNm trên: Ví d 1- G t tàn thu c ư c làm t m t khung t trong ó m t cái c c có th tháo ra l p vào ng tàn thu c. Ví d 2- Giá gia v dùng trong gia ình g m có khung (thư ng b ng g ) s p x p c bi t và m t s lư ng thích h p l gia v có hình d ng và kích thư c phù h p. Nh ng thành ph n khác nhau c a t p h p trên, theo nguyên t c chung, ư c ng trong cùng bao bì. X- ư c áp d ng nguyên t c 3b này, hàng hoá ư c coi như " d ng b ư c óng gói bán l " ph i có nh ng i u ki n sau: a) Ph i có ít nh t 2 lo i hàng khác nhau, mà ngay t ban u có th x p 2 nhóm hàng khác nhau. Ví d , sáu cái nĩa rán không ư c coi là m t b , theo nguyên t c này, vì không th x p sáu cái nĩa rán vào 2 nhóm hàng. b) G m nh ng s n phNm ho c nh ng m t hàng ư c x p cùng nhau tho mãn m t yêu c u riêng ho c tho mãn m c ích c a m t ho t ng ã ư c xác nh. c) ư c x p theo cách thích h p bán tr c ti p cho ngư i s d ng mà không c n óng gói l i (ví d : óng gói trong h p, tráp, b ng). Nh ng n i dung này bao trùm nh ng b hàng (ví d : nhi u th c phNm khác nhau cùng dùng hoàn thành m t món ăn.) Có th li t kê nh ng ví d v b hàng mà vi c phân lo i có th ư c xác nh b i áp d ng nguyên t c 3b như sau:
 19. Ví d 1: Bánh Sandwich g m th t bò, v i ho c không Fomat trong m t cái bánh nh (nhóm 1602), ng trong gói v i m t xu t khoai rán (nhóm 2004). Trong trư ng h p này bánh Sandwich em l i cho s n phNm c tính cơ b n. Do ó s n phNm s ư c phân lo i như th ch bao g m bánh Sandwich thu c nhóm 1602. Ví d 2: B th c phNm dùng n u món Spaghetti (mỳ) g m m t h p mì s ng, m t gói Fomat béo và m t gói nh s t cà chua, ng trong m t h p các- tông . Spaghetti s ng thu c nhóm 1902 Pho mát béo thu c nhóm 0406 Nư c s t cà chua thu c nhóm 2103 Trong trư ng h p này spaghetti s ng em l i cho s n phNm c tính cơ b n. Do ó s n phNm ư c phân lo i như th ch bao g m spaghetti s ng thu c nhóm 1902. Ví d 3 : B làm u g m: m t tông ơ i n, m t cái lư c, m t cái kéo, m t bàn ch i, m t khăn m t, ng trong m t cái túi b ng da. Tông ơ i n thu c nhóm 8510 Lư c thu c nhóm 9615 Kéo thu c nhóm 8213 Bàn ch i thu c nhóm 9603 Khăn m t thu c nhóm 6302 Túi b ng da thu c nhóm 4202. Trong ví d này, tông ơ i n em l i cho s n phNm c tính cơ b n c a b làm u. Do v y s n phNm ư c phân lo i vào nhóm 8510. Ví d 4: B d ng c v g m: m t thư c, m t vòng tính, m t compa, m t bút chì và m t gói bút chì, ng trong túi nh a. Thư c thu c nhóm 9017. Vòng tính thu c nhóm 9017 Compa thu c nhóm 9017. Bút chì thu c nhóm 9609. Bút chì thu c nhóm 8214. Túi nh a thu c nhóm 4202.
 20. Trong b s n phNm trên, thư c, vòng, compa t o nên c tính cơ b n c a b d ng c v . Do v y b ng d ng c v ư c phân lo i vào nhóm 9017. i v i các s n phNm không tho mãn các i u ki n quy nh t i ph n X c a chú gi i nguyên t c 3b, không ư c coi như ư c óng b bán l thì m i m t hàng c a s n phNm s ư c phân lo i riêng r , vào nhóm thích h p nh t v i nó. Ví d 1: 1 thùng th c phNm g m 5 h p kim lo i, m i lo i th c phNm ư c ng riêng trong m t h p kim lo i và như v y s ư c phân lo i riêng r như sau: tôm (nhóm 1605), Pategan (nhóm 1602), Fomat (nhóm 0406), m ph n mu i mi ng (nhóm 1602) và xúc xích (nhóm 1601). Ví d 2: m t h p ng 2 chai rư u: 1 chai rư u Whisky và 1 chai rư u vang. Hai chai rư u này không tho mãn m t yêu c u c bi t ho c áp ng m t ho t ng do ó chúng không ư c xem như óng b bán l ; vì v y chai rư u Whisky ư c x p vào nhóm 2208, chai rư u vang x p vào nhóm 2204. XI- Nguyên t c này không ư c áp d ng cho hàng hoá bao g m nh ng thành ph n ư c óng gói riêng bi t và có ho c không ư c x p cùng v i nhau trong m t bao chung v i 1 t l c nh cho s n xu t công nghi p. Ví d như s n xu t u ng . NGUYÊN T C 3C XII- Khi không áp d ng ư c nguyên t c 3a ho c 3b, hàng hoá s ư c phân lo i theo nguyên t c 3c. Theo nguyên t c này thì hàng hóa ư c x p vào nhóm có th t sau cùng trong s các nhóm có th dùng x p lo i. Ví d : Tr l i ví d phân lo i m t hàng Băng t i m t m t là Plastic, còn m t kia là cao su nêu t i cu i nguyên t c 3a Ta th y không th quy t nh phân lo i m t hàng này vào nhóm 4010 hay nhóm 3926 theo nguyên t c 3a, và ta cũng không th phân lo i m t hàng này theo nguyên t c 3b. Vì v y, m t hàng s ư c phân lo i theo nguyên t c 3c: "phân lo i theo nhóm cu i cùng theo s th t trong các nhóm tương ương". Theo nguyên t c 3c này, m t hàng thu c ví d s ư c phân lo i vào nhóm 4010. NGUYÊN T C 4 Nguyên t c 4 qui nh Hàng hoá không th phân lo i theo các nguyên t c 1, 2, 3 nêu trên thì ph i x p vào nhóm phù h p v i lo i hàng gi ng chúng nh t. Chú gi i nguyên t c 4: I- Nguyên t c này c p n hàng hoá không th phân lo i theo nguyên t c 1 n 3. Nguyên t c này cho r ng nh ng hàng hoá trên ư c x p vào nhóm phù h p v i lo i hàng hoá gi ng chúng nh t.
Đồng bộ tài khoản