Thông tư 37-VHTT-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
129
lượt xem
3
download

Thông tư 37-VHTT-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 37-VHTT-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 37-VHTT-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH« N G  T C ñ A  B é  V¨ N  H O¸  ­ T H « N G  TIN S è  37 N H T T­T T   N G µ Y  01 T H¸ N G  7 N¨ M  1995 H í N G  D É N  T H ù C  HI Ö N   G H Þ  ® Þ N H  194/CP  G µ Y  31­12­1994 C ñ A   N N C H Ý N H  P H ñ  V Ò  H O ¹ T  ® é N G   U ¶ N G  C¸ O   Rª N  L∙N H  T H æ  VI Ö T   A M Q T N C¨n  ®iÒu  NghÞ   nh  cø  18  ®Þ 194/CP; Sau    khi trao ® æi    Õn  íic¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan: Bé     Õ, Bé     ý ki v     Ng c li     Yt   Giao  th«ng  Ën    é  ¬ng  ¹i,Bé  V t¶i B Th , m   Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng,Bé   tr   X ©y   ùng, Bé   µi chÝnh, Uû   d   T    ban  µ   íc vÒ   u   , Tæng   ôc  Nh n   ®Ç t   c C¶nh    s¸t nh©n  ©n; d Bé  V¨n ho¸  Th«ng    íng  Én  ô  Ó  ét  è  iÓ m     ùc  Ön  ­  tinh d c th m s® ®Ó th hi NghÞ   nh  ®Þ 194/CP    nh sau: I.NH ÷ NG   Ê N       V ®Ò CHUN G: §i Ò u 1 M ét  è    Ö m   s kh¸ini trongNghÞ   nh  îchiÓu      ®Þ ®  nh sau: ­Trô  ë    ¬    s c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   ícc¸ccÊp  l  n    (kho¶n    iÒu  N§)    11,® 6  bao gå m:  ¬  c quan  Ëp  l ph¸p,c¬    quan  µnh  h ph¸p,c¬    quan  tph¸p vµ  ¬    c quan  oµn  ® thÓ  Ýnh  Þ. ch tr ­ §Æt  ícvµ    tr   che  Êt c¸c qu¶ng    ∙  ã  íc:(kho¶n    iÒu  N§)  khu     c¸o ® c tr   11, ® 6  nghÜa  µ® øng      êng  l  ë tim ® giao th«ng  ×n  Ýnh  Ön    nh ch di qu¶ng    ∙  Æt  ­ c¸o ® ® tr íc,qu¶ng    µy    c¸o n kh«ng  Þ b qu¶ng    íiche  Êtqu¸ 10%   Ön  Ých. c¸o m   khu     di t ­ KÌm  éidung    n  qu¶ng    c¸o (kho¶n  §iÒu  N§)  µpa      Ých,biÓn  4  7  l   n«,¸p ph   hiÖu,tranh ¶nh,b¨ng  ê,biÓu  ÷        c  ng tuyªntruyÒn,gií thiÖu    éc  iÓn l∙m,      i c¸c cu tr     li   ªnhoan  Ö   Ët,biÓu  Ôn  êitrang,thi®Êu   Ó  ôc  Ó  ngh thu   di th      th d th thao,hoÆc     c¸c h×nh    thøc kh¸c cã  Ó  Ön    th hi thªm    Óu îng,h×nh  c¸c bi t   ¶nh,tªngäicña        c¸c chñ qu¶ng    c¸o (hoÆc  danh  Üa  µitrî . ngh t   ) ­ M ét  t(kho¶n    Òu  N§)  µthêil ng tèi a    ®î   1a,§i 8  l    î     cho  ét  ® m qu¶ng    ªn c¸o li   tôc trªnb¸o  µng  µy,®µi       h ng   ph¸tthanh,truyÒn  ×nh. Kho¶ng    h   c¸ch gi÷a 2  t     ®î   cho  ét  m qu¶ng    t  Êt lµ5  µy. c¸o Ý nh     ng Thêi l ng   î qu¶ng  c¸o trong  c¸c b¨ng  ¹c, b¨ng  ×nh,  iÖn  nh   h ® ¶nh  òng  c kh«ng  îcvîtqu¸ 5%   êil ng ch¬ng  ×nh cña  ®       th  î   tr   b¨ng,phim.   ­BiÓn  Öu    hi (kho¶n    Òu  N§)  3,§i 7  nh»m   í thiÖu tªngäi, Óu îng,nh∙n gi   i      bi t     hiÖu s¶n  È m,  µng    ña  ¬  ph h ho¸ c c quan  s¶n  Êt,kinh doanh  Þch  ô. BiÓn  xu     d v  hiÖu chØ   îc treo ë  Ýnh    ¬  ë  ,  ®    ch c¸c c s ®ã trong ph¹m    õ m¸i hiªn trë vµo.   vit          Kh«ng  îc® Æt    ®  trªnvØa  ÌhoÆc       èc  ©y,cét®iÖn. h  treotrªng c     §i Ò u 2 M ét  è    Ö m   s kh¸ini trong NghÞ   nh  îcthay ® æi    ®Þ ®    cho  ï hîp víi ph       chuyªn  m«n hoÆc   quy  nh  íicña    µnh  ®Þ m  c¸c ng quy  nh  ®Þ trong NghÞ   nh, cô  Ó    ®Þ   th nh  sau:
 2. 2 GiÊy  ¨ng  ý  Êt l ng  µng  ® k ch  î h ho¸ hoÆc   Êy    Ën  ï hîp  íiquy  Gi x¸c nh ph   v  ®Þnh  ña  µ   íc thay cho  Êy  c Nh n     Gi chøng  Ën    Èn  Êt l ng hµng    nh tiªuchu ch  î   ho¸ ®∙  quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  vµ  Òu  cña  ®Þ t  i 2,§i 9  §i 17  NghÞ   nh. ®Þ ­ GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   nh ®ñ ® ki h ngh qu¶ng    c¸o thay cho  Êy    Gi phÐp  µnh  Ò   h ngh quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 11  NghÞ   nh. ®Þ ­Kh¸ch  µng  òng  îchiÓu  µChñ    h c ®  l  qu¶ng    i víi   ¬  ë  µm  Þch  c¸o ®è     c s l d c¸c vô  qu¶ng c¸o. II  Ò   éI  . N DUNG,  × NH   V H THøC   µ   ¹ M  QU¶NG   V PH VI  C¸O §i Ò u 3 Néi  dung  qu¶ng  c¸o (bao  å m   nh÷ng  g c¶  th«ng    Ò   Ýnh  tin v t n¨ng, t¸c    dông, chÊt l ng  µng    Þch  ô  µ  ÷ng  ×nh     î h ho¸,d v v nh h ¶nh, ng«n  ÷  Ó  Ön)   ng th hi   ph¶i® îcc¸cc¬        quan  ã  Èm  Òn  c th quy c«ng  Ën,cô  Ó  µ: nh   th l 1.§èivíi µng         h ho¸ s¶n  Êttrong níc: xu     a.Nh÷ng    s¶n  È m   µng    éc danh  ôc  ¾t  éc,®¨ng  ý  Êtl ph h ho¸ thu   m b bu   k ch  ­ îng (do  é     B Khoa  äc h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  tr c«ng  è) ph¶i® îcc¸c c¬  b        quan  qu¶n  ýtiªuchuÈn  o êng  Êtl ng cÊp  Êy ®¨ng  ý  Êtl ng hµng  l    ®l ch  î   gi   k ch  î   ho¸. b. Nh÷ng    s¶n  È m,  µng  ph h ho¸  éc  thu danh  ôc  ¾t  éc  m b bu chøng  Ën  nh phï hîp tiªuchuÈn  Öt Nam       Vi   (TCVN)  ph¶i® îc Tæng   ôc     c Tiªu chuÈn  l ng    §o ê ChÊt îng cÊp  Êy chøng  Ën  ïhîp TCVN. l  gi   nh ph     2. §èivíihµng    ícngoµinhËp  Èu  µo  Öt Nam   éc danh  ôc        ho¸ n     kh v Vi   thu   m b ¾t  éc  bu ph¶i kiÓm     Êt l ng  îc c¬    trach  î ®   quan  Óm     ki tra (Do Tæng   ôc  c Tiªu  chuÈn  l ng  Êt îng chØ  nh)  chøc  Óm     µ  Êp  Êy    Ën  §o ê Ch l   ®Þ tæ  ki trav c gi x¸c nh phïhîp víi      quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n 3. Qu¶ng    îcphÈ m     c¸o d   (thuèc vµ    nguyªn liÖu lµm  èc), ü   È m   îc    thu   ph m ®  Bé  tÕ  Öt néidung,h×nh  Y  duy       ¶nh  µ  v cho  Ðp  ph theo nh÷ng  iÒu  Ön  µ  ñ   ® ki v th   tôc ® îcquy  nh  ¹     ®Þ tiQuy  Õ   ch th«ng    èc phßng  µ  ÷a  Önh  tinthu   v ch b cho  êi ng   do  é  tÕ  B Y  ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 646/BYT­   µy  8­ Q§ ng 16­ 1993. 4. Qu¶ng        c¸o c¸c s¶n  È m   ph sinh häc  ôc  ô  ång trät    ph v tr   , ch¨n nu«i,thøc       ¨n giasóc,thuèc thó y,thuèc b¶o  Ö   ùc vËt,gièng c©y,gièng con              v th           ph¶itheo    quy  nh  ña  é  ®Þ c B N«ng  nghiÖp  µ  v C«ng  nghiÖp  ùc phÈ m. th   5. Nh∙n  Öu  µng      hi h ho¸,nh∙n hiÖu  Þch  ô,kiÓu    d v  d¸ng c«ng nghiÖp,gi¶i    ph¸p  ÷u  ch, s¸ng  Õ   hÝ  ch ph¶i ® îc Côc  ë  ÷u     s h c«ng  nghiÖp  éc  é   thu B Khoa  häc C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  Êp  ét  tr c m trong c¸clo¹ giÊy t ng    i    ¬ øng  sau  y: ®© a. V¨n b»ng b¶o  é   Êy  h (Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k nh∙n  Öu  µng  hi h ho¸,  GiÊy chøng  Ën  Óu  nh ki d¸ng  c«ng nghiÖp; B»ng  c    ®é quyÒn    gi¶iph¸p  ÷u  h Ých;B»ng  c  Òn    ®é quy s¸ng chÕ);   b. GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  îp ®ång  nh ® kh  mua   quyÒn  ö  ông    i b¸n  sd c¸c ®è   t ng  ë  ÷u  ¬ s h c«ng  nghiÖp ¬ng  t øng  äit¾tlµhîp ®ång  x¨ng); (g         li­ c.X¸c  Ën  i t ng së  ÷u    nh ®è  î   h c«ng  nghiÖp  ã  ªnquan  ang  îcb¶o  é  c li   ® ®  h t¹ ViÖtNam   Ìm    i   k theo ®iÒu  cQuèc  Õ  µ   ÖtNam     í  t m Vi   tham gia.
 3. 3 6.Qu¶ng    ¹t®éng  ña      c¸o ho   c c¸cdoanh  nghiÖp,c«ng    ¬  ë  ¹t®éng    ty,c s ho   dÞch  ô,d¹y nghÒ,  Ón  ông    ng  v    tuy d lao®é hoÆc     ×nh  c¸ch thøc t ng  ùph¶icã   ¬ t     ®¨ng  ý  k kinh doanh  hoÆc  Quy Õt  nh  c¬  ®Þ do  quan  qu¶n  ý chuyªn  µnh  l  ng cÊp. §i Ò u 4 Nh÷ng  doanh  nghiÖp,c«ng    ang  îcphÐp    ty® ®  kinh doanh  Òu  µnh    nhi ng nghÒ,  s¶n  È m,  Æt   µng  íim ét  ph m h d  nh∙n  Öu    hi (tªnh∙ng) chung, khi qu¶ng       c¸o ph¶inªu  â néidung  µnh  Ò,      r    ng ngh s¶n  È m   Æt   µng  Çn  ph m h c qu¶ng  c¸o. V Ý   ô    d ®å trangsøc    Dunhil  ícngätLotaba,y  ôc  ln   ,     ph Marlboro.Kh«ng  ­   ® îcchØ  chung      nªu  tªnh∙ng Dunhil    lLotaba,Marlboro. ,   §i Ò u 5 ViÖc  Ê m   c qu¶ng      Æt   µng  µ   íccÊ m   c¸o c¸c m h Nh n   kinh doanh    hoÆc   ¹n h  chÕ     ïng  tiªud quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  N§.  ùc  Ön  4  6  Th hi theo  Õt  nh   quy ®Þ cña  ¬  c quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn  l  n   th quy trong tõng thêigian.      HiÖn  nay,cÊ m     qu¶ng    íi äi  ×nh  c¸o d   mh thøc nh÷ng  Æt   µng    m h sau  y: ®© ­Thuèc      ¹ .   l¸ lo i c¸c ­R îuc¸clo¹ .    i ­ C¸c  èc    thu b¸n  theo  n  ®¬ (toa)cña  Çy  èc:c¸c thuèc  a  îc cÊp    th thu     ch ®   ®¨ng  ý, h Õt  ¹n  ¨ng  ý  k  h® k hoÆc   ∙  Þ   ¹  khái danh  ôc   ® b lo ira    m cho  Ðp  ö  ph s dông  (theo ®iÒu  quy  Õ     14  ch th«ng    èc phßng  µ  ÷a  Önh  tinthu   v ch b cho  êi). ng ­ C¸c  ¹  èc  ÷a  Önh    lo ithu ch b cho  êivµ    óc.Thuèc  ng   gia s   b¶o  Ö   ùc vËt v th     vµ    ¹  c¸c lo i trang thiÕtbÞ,  ông  ô  tÕ  a  îc phÐp  ö  ông    Öt Nam       d c y  ch ®   sd ë Vi   (theo  NghÞ   nh  ®Þ 02/CP  µy  1­ ng 05­ 1995  quy  nh   Ò   µng  ®Þ vh ho¸,dÞch  ô    v cÊ m   kinh doanh  ¬ng  ¹i).   th m §i Ò u 6 TiÕng  ãich÷  Õttrong qu¶ng  (kho¶n  ®iÒu  N§)  òng  dông  n  vi     c¸o  3  5  c ¸p  cho  Êtc¶    Ón    Ón  Öu. t   c¸cbi b¸o,bi hi II   ÒU  Ö N   ñ   ô C  ¹T  NG   I§I . KI TH T HO ®é QU¶NG   C¸O §i Ò u 7 Chñ  qu¶ng    µ ngêicã  c¸o l     nhu  Çu  í thiÖu  µng    c gi   i h ho¸,s¶n  È m   ¬  ë  ph cs cña  ×nh   m th«ng qua    ×nh  c¸c h thøc qu¶ng    ñ   c¸o.Ch qu¶ng  c¸o  ã  Ó  ùc c th tr   tiÕp thùc hiÖn    ×nh      c¸c h thøc qu¶ng    µng      c¸o h ho¸,s¶n  È m   ña  ×nh  ¹  ¬  ph cm tic së s¶n  Êt vµ      ¬ng  Ön  ña  × nh   ng  xu   trªnc¸c ph ti c m nh ph¶i thùc  Ön        hi c¸c quy ®Þnh  ¹ kho¶n  ®iÒu    iÒu  N§  µ  ép    t i 1  9,® 12  v n c¸ckho¶n  Õ  thu theo quy  nh.   ®Þ
 4. 4 §i Ò u 8 1.C¸c    doanh nghiÖp  µ   íc,c¸cc«ng      Nh n     ty,c¸cdoanh nghiÖp   ©n, c¸c tnh    hé kinh doanh  èn  µm  Þch  ô    mu ld v qu¶ng   c¸o hoÆc     bæ sung thªm  chøc  n¨ng  qu¶ng    u   c¸o ®Ò ph¶i® îcBé       V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinhoÆc   ë  S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin cÊp  Êy  gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ ® ki h nghÒ  qu¶ng c¸o  íc khi ® îc c¬  tr       quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy phÐp  c th quy c gi   kinh doanh.   2.C¸c    C«ng    ty,doanh nghiÖp qu¶ng    ña  ÖtNam   îcphÐp  îp t¸c c¸o c Vi   ®  h   víic¸c tæ      chøc,c¸ nh©n  íc ngoµilµm  Þch  ô     n    d v qu¶ng  díih×nh  c¸o    thøc  îp h  ®ång  îp t¸ckinh doanh  h     theo  Ët®Ç u    ícngoµit¹ ViÖt Nam   íi êih¹n  èi lu   tn    i     v    t  th ®a  µ5  l   n¨m. §i Ò u 9 §iÒu  Ön    îc cÊp  Êy  ki ®Ó ®   gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ ® ki h nghÒ   qu¶ng  c¸o: 1. §èi víidoanh       nghiÖp  µ   íc,doanh  Nh n   nghiÖp   ©n  µ    t nh v c¸c c«ng    ty cæ   Çn, c«ng    ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n:   hh ­Ph¶icã  èn      v ph¸p ®Þnh    theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  ËthiÖn  µnh. lu   h ­ Ph¶i cã  êi cã  ×nh        ng   tr ®é nghiÖp  ô  õ trung cÊp  ëlªnvÒ   Æt   ü   v t    tr     m m thuËt, ÕtkÕ,   thi   kinhtÕ,th ng  ¹i,ph¸p lý, ü  Ët.    ¬ m       thu k ­ Ph¶i cã  ô së, nhµ    tr     (hoÆc   ëng),c¬  ë  Ët  Êt,ph¬ng  Ön  µnh  x   s v ch   ti h nghÒ  ¬ng  t øng  íiph¹m    ¹t®éng  µ  ã  v  viho   v c kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  µn  é    th   to b c¸c quy  ×nh dÞch  ô  tr   v qu¶ng  c¸o. 2.§èivíi   é        h kinhdoanh  íi èn  c¸c   d  v ph¸p ®Þnh:   ­ Ng êi hµnh      nghÒ  ph¶i cã  ×nh    Ò   ü   Ët,kü  Ët vµ    tr ®é v m thu   thu   ph¶i cã    ®Þa  iÓ m,  ¬ng  Ön hµnh  Ò   ñ  Õu. ® ph ti   ngh ch y ­ ChØ   îc thùc hiÖn    Þch  ô  á      ®    c¸c d v nh nh trang trÝ m ü   Ët;kÎ vÏ biÓn      thu       hiÖu,kÎbiÓn     qu¶ng    c¸o,s¶n  Êt vËt dông  xu     qu¶ng    á,(tói c¸o nh     x¸ch,têrêi       , ¸p phÝch,m ò,    ê  ã  ¾n  éidung    ¸o,c c g n  qu¶ng      ñ  c¸o)khich qu¶ng    ã    Êy c¸o c ®ñ gi   têtheo quy  nh.     ®Þ 3. C¸c  ¬    c quan  chÝ  µm  Þch  ô  b¸o  ld v qu¶ng    c¸o ph¶ithùc hiÖn      theo  Ët lu   b¸o chÝ.   4. C¸c  µ   Êt b¶n  µ    chøc  îc phÐp  ¹t®éng  Êt b¶n  µm    Nh xu   v c¸c tæ  ®  ho   xu   l dÞch  ô  v qu¶ng    ùc hiÖn  c¸o th   theo luËtxuÊtb¶n.      §i Ò u 10 Thñ  ôcxincÊp  Êy chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   t    gi   nh ®ñ ® ki h ngh qu¶ng  c¸o. Ng êixin cÊp  Êy     gi chøng  Ën  nh ph¶igöihå  ¬  n   é       s ®Õ B V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinhoÆc   ë    S V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinquy  nh  ¹ ®iÒu  Th«ng   µy: ®Þ t  i 12  tn Hå   ¬  å m: sg
 5. 5 1.§¬n    Ðp  µnh  Ò     xinph h ngh qu¶ng    c¸o theo m É u   èng  Êt (phô  ôc1).   th nh   l  2.Møc  èn    v ph¸p ®Þnh  c¬    do  quan  ã  Èm  Òn    Ën. c th quy x¸cnh 3. §Þa  iÓ m   Æt   ôsë    ® ® tr   giao  Þch  ã    Ën  ña  ¬  d c x¸c nh c c quan  ã  Èm   c th quyÒn qu¶n  ý. l 4. B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng    v¨n b»ng,chøng    chØ  chuyªn m«n  ña  ÷ng    c nh ngêihµnh  Ò   Ýnh.   ngh ch 5. B¶n        kª c¸c trang thiÕtbÞ, c¬  ë  Ët chÊt,kü  Ët,ph¬ng  Ön  µnh        sv    thu   ti h nghÒ. 6. §èivíi ÷ng       nh doanh nghiÖp  ∙  ã  Êy phÐp  ® c gi   kinh doanh    ph¶icã    thªm  b¶n sao  ã  c c«ng  chøng  Õt  nh  µnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  quy ®Þ th l v® k kinh doanh  ña    c doanh nghiÖp. §i Ò u 11 Thñ  ôcxinphÐp  ùc hiÖn  t    th   qu¶ng  c¸o: 1. TÊt  c¸c qu¶ng  cã  éi dung    c¶    c¸o  n   quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n          c¸c 1, 2, 3, 4, §iÒu  Th«ng   Ó  Ön  íi äi  ×nh  3  tth hi d   mh thøc,ph¬ng  Ön,trõqu¶ng          ti     c¸o trªnb¸o chÝ  µ    v c¸c kho¶n    ®iÒu  cña  5, 6  3  Th«ng   Õu  Ó  Ön  íi ×nh  tn th hi d   h thøc pan«,     ¸p phÝch,b¨ng,biÓn  u         ®Ò ph¶inép  å  ¬    Ðp  õng    h s xin ph t qu¶ng    c¸o theo    quy ®Þnh  ¹  Òu    cña  ti §i 12, 13  NghÞ   nh.  ¬n    Ðp  ®Þ § xin ph theo  É u   èng  Êt m th nh   (phô  ôc2). l  2. ViÖc  Ðt duyÖt  éidung,h×nh    x  n    thøc c¸c qu¶ng      chÝ, xuÊt    c¸o trªnb¸o      b¶n  Tæng     Ëp  ¬  do  biªn t c quan  b¸o  Ý, Gi¸m  c  µ   Êt b¶n  Þu  ch   ®è Nh xu   ch tr¸ch   nhiÖ m theo néidung     quy  nh  ¹ NghÞ   nh  ®Þ t i ®Þ 194  µ  v Th«ng   µy. tn Trêng  îp c¬  h   quan  chÝ  ã  b¸o  c nhu  Çu  c qu¶ng    îtdiÖn  Ých,vîtthêi c¸o v   t      l ng quy  nh  × ph¶ixinphÐp      î  ®Þ th      ®Ó ra thªm  ô  ph trang,phô    b¶n,kªnh    qu¶ng  c¸o riªng.   3. §èi víic¸c qu¶ng         c¸o b»ng pan«, ¸p  Ých, biÓn  Öu    ph   hi cßn ph¶i bæ     sung  µo  å  ¬    Ðp: v h s xinph ­ GiÊy  Ðp  ña  ¬    ph c c quan  qu¶n  ý nhµ  íc cã  Èm   Òn  Ò   l  n   th quy v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  Õu  tr     n qu¶ng    ùng  c¸o d trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh tr   giao th«ng    theo quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu    ®Þ ti  7  21.Ph¸p  Önh  l b¶o  Ö   v c«ng  ×nh tr   giao th«ng.   ­N Õ u     qu¶ng    ã  Ých  íclín¶nh  ëng  n   Õn  óc®«  Þ  µ  ü   c¸o c k th     h ®Õ ki tr   th v m quan  êng  è  ® ph (theo quy  nh  ña  õng  a  ¬ng) ph¶icã  Êy phÐp  ©y    ®Þ ct ®Þ ph     gi   x dùng  ña  Õn  ócs  ëng  c ki tr   tr hoÆc   ë  ©y  ùng  ®èivíi «  Þ  SX d (     th kh«ng  ã  Õn  ® c Ki tróc s  ëng)    tr theo quy  nh  ¹  iÒu  ®iÒu  Ö  ®Þ ti® 31  l qu¶n  ý quy  ¹ch  «   Þ  l  ho ® th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh    ®Þ 91/CP  µy  8­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u 12 ThÈ m   Òn  Êp  Êy  quy c gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ ® ki h nghÒ  qu¶ng  c¸o vµ  Êy phÐp  ùc hiÖn    gi   th   qu¶ng  c¸o. 1.Bé    V¨n     ho¸ ­Th«ng    Êp: tinc a.GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   nh ®ñ ® ki h ngh qu¶ng  c¸o:
 6. 6 ­Doanh    nghiÖp  µ   ícthuéc Bé, Ngµnh  Nh n      Trung  ng. ¬ ­Doanh    nghiÖp  a  ¬ng    ë   éng  ¹t®éng    Òu  a  ¬ng  ®Þ ph xinm r ho   ra nhi ®Þ ph kh¸c. b.GiÊy  Ðp  ùc hiÖn    ph th   qu¶ng  c¸o: ­  C¸c b¶ng  Ón  bi qu¶ng  c¸o s¶n  È m,  µng  ph h ho¸, nh∙n  Öu  ña  íc   hi c n  ngoµi nhËp  µo  Öt    v Vi Nam   hoÆc   øng    ® tªn s¶n  Êt  ¹  Öt Nam   ã  Ön  xu t iVi   c di tÝch  õ 100m2/1  Æt   t  m (B¶ng,biÓn, cã    Æt   ëlªncïng  éidung  Ýnh  µ     haim tr     n  t l  m ét  Æt). m ­Qu¶ng        c¸o trªnphim,®iÖn    ¶nh,b¨ng  ×nh.   h ­Qu¶ng      Êtb¶n  È m.   c¸o trªnxu   ph ­ C Êp   Ðp    ph cho    ¬  c¸c c quan b¸o  Ý     thªm  ô  ch xin ra  ph trang,phô    b¶n,   kªnh  qu¶ng  c¸o. 2. Së     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖ m   ícUBND     tr   tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  Êp:     ¬c a.GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   nh ®ñ ® ki h ngh qu¶ng  c¸o: ­ Doanh nghiÖp  µ   íc thuéc  Nh n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ theo sù  û  Ö m  ña  é    u nhi c B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. ­ Doanh    nghiÖp   ©n, c«ng      Çn, c«ng    tnh   tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,   hh  hé  kinhdoanh  íi èn    d v ph¸p ®Þnh  éc ®Þa  ¬ng  × nh.   thu   ph m b.GiÊy  Ðp  ùc hiÖn    ph th   qu¶ng  c¸o: S¶n  È m   µng    ph h ho¸ nh∙n hiÖu  µ    ¹    v c¸c lo iqu¶ng  kh«ng  éc  Èm   c¸o  thu th quyÒn  Êp  Ðp  ña  é  c ph c B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. §i Ò u 13 1. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  i víi Öc    th   30  k t  nh ®ñ h s h   ®è     vi xin cÊp  Êy    gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   nh ®ñ ® ki h ngh qu¶ng      ¬  c¸o,c¸c c quan  cã  Èm  Òn  th quy ph¶icÊp  Êy phÐp. N Õ u   õchèiph¶icã      gi     t      v¨n b¶n  ãirâ lýdo. n      2.    Tæ chøc, c¸  ©n     Êp  Êy    nh xin c gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ ® ki h nghÒ  qu¶ng c¸o  µ  Êy  Ðp  ùc  Ön  v gi ph th hi qu¶ng  c¸o ph¶i nép  Ö  Ý   Èm     l ph th ®Þnh theo híng dÉn  ña  é      c B V¨n    ho¸ ­Th«ng    µ  é  µichÝnh. tinv B T   3.  Êy  Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ ® ki h nghÒ  qu¶ng  c¸o (theo  É u   m thèng  Êt phô  ôc3) cã    Þ 3  nh   l     gi¸tr   n¨m  th¸ng); Êy phÐp  ùc hiÖn  (36   gi   th   qu¶ng  c¸o  ã    Þ tèi®a   n¨m  c gi¸tr     1  (12 th¸ng)kÓ   õ ngµy  Êp. Khi h Õt  êih¹n      t  c   th   quy ®Þnh  êi hµnh  Ò   ng   ngh hoÆc   ùc hiÖn  th   qu¶ng  muèn  Õp  ôc ho¹t®éng  c¸o  ti t     ph¶i®Õ n   ¬    c quan  Êp  Ðp        ¹n. c ph ®Ó xingiah 4. Sau    îc cÊp  Êy    khi®   gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ ® ki h nghÒ  qu¶ng  c¸o, ngêi xin phÐp  µnh       h nghÒ   öi hå   ¬  n   ¬  g   s ®Õ c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn      Êp  Êy  µnh  Ëp  ®Ó xin c gi th l hoÆc   Êy  Ðp  gi ph kinh doanh  theo    quy ®Þnh  ¹  Ëtdoanh  ti lu   nghiÖp   ©n,  Ët doanh  t nh Lu   nghiÖp  µ   íc,LuËt c«ng  Nh n     ty.NghÞ   nh  H§BT  µy  3­   ®Þ 66  ng 2­ 1992  Ò     ©n  µ  ã m   v c¸ nh v nh kinh doanh  èn    v thÊp  ¬n  èn  h v ph¸p ®Þnh.   5. ChØ     sau    ã  Êy  Ðp  khic gi ph kinh doanh, giÊy  Ðp  ùc  Ön      ph th hi qu¶ng  c¸o (phô  ôc4) c¬  ë  µnh  Ò     l   sh ngh qu¶ng    íi® îcthùc hiÖn. c¸o m      
 7. 7 6.Nghiªm  Ê m   äi  µnh      c mh vimua      æi,gi¶m¹o  Êy phÐp. b¸n,trao®    gi   §i Ò u 14 C¬   quan  Êp  Êy phÐp  c gi   ph¶ithùc hiÖn  ÷ng      nh quy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1. Niªm  Õt    y c«ng  khaiquy  ¹ch qu¶ng    µ      ho   c¸o v c¸c quy  nh  Ò   ñ tôc ®Þ v th     vµ  Ö  Ý. l ph 2.Giao  Õu    Ën    êinép  å  ¬  ∙  ã  y    Êy têhîp lÖ.   phi ghinh khing   h s ® c ®Ç ®ñ gi       3. Hå   ¬  Ò   Öc  Êp  Ðp    s v vi c ph ph¶i ® îc l tr÷vµ  µo       u    v sæ s¸ch  theo  Óu  bi m É u   èng  Êt (phô  ôc5). th nh   l  §i Ò u 15 Tæ  chøc, c¸ nh©n  µm  Þch  ô     ld v qu¶ng    c¸o,cho thuª ®Þa   iÓ m   ¬ng    ® ph tiÖn ® Æt    qu¶ng    u   c¸o ®Ò ph¶inép  Õ    thu theo Ph¸p  Önh  Ön  µnh.   l hi h Ngoµi ra      c¸c kho¶n  Õ  µ  Ö  Ý   ∙  thu v l ph ® quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng    µy, ngêi tn     lµm qu¶ng c¸o kh«ng ph¶i nép    thªm  Êt  kho¶n  Òn  b cø  ti hoÆc   Ön  Ët nµo  hi v   kh¸c. IV.PH © N   Ê P     C QU¶N   ý  µ   íC  Ò   L NH N V QU¶NG   C¸O §i Ò u 16 Bé   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µc¬  tinl   quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ¹t®éng  l  n   ho   qu¶ng  c¸o trong c¶  íc.ChÞu     n  tr¸chnhiÖm   ícBé   ëng  é     tr   tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ùc tinth   hiÖn  Öc  vi qu¶n  ýcã    n  Þ  l   c¸c®¬ v sau  y: ®© 1.Côc    V¨n     ho¸ ­Th«ng    ¬  ë: tinc s ­Qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     ¹t®éng    l  n   c¸cho   qu¶ng    c¸o trong c¶  íc.  n ­ ThÈ m   nh  å  ¬  Êp  Êy chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   µ    ®Þ h s c gi   nh ®ñ ® ki h ngh v xin m ë   éng  ¹m    ¹t®éng    r ph vi ho   cho  ÷ng  ¬  ë  îc quy  nh  ¹  iÓ m     nh cs®  ®Þ ti ® a, kho¶n    iÒu  cña  1,® 12  Th«ng   µy. tn ­  Êp   Ðp  ùc  Ön    C ph th hi c¸c qu¶ng  c¸o quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ t i® b,  1, ®iÒu    õ qu¶ng  12; tr   c¸o    Êt b¶n  È m   µ  Öc  Êp  Êy  Ðp  trªnxu   ph v vi c gi ph cho  ¬  c quan    Ý    b¸o ch ra thªm  ô  ph trang,phô    b¶n,kªnh    qu¶ng  c¸o. 2. Vô     b¸o  Ý: thùc  Ön  ch   hi qu¶n  ý ho¹t®éng  l    qu¶ng c¸o trong lÜnh  ùc    v b¸o chÝ.   3. Côc  Êt    Xu b¶n:thùc hiÖn      qu¶n  ýho¹t®éng  l    qu¶ng    c¸o trong lÜnh  ùc    v xuÊtb¶n.   4. Côc  Ön    §i ¶nh:thùc hiÖn      qu¶n  ýho¹t®éng  l    qu¶ng    c¸o trong lÜnh  ùc    v ®iÖn  ¶nh,b¨ng  ×nh.   h 5. Côc    Ngh Ö   Ët biÓu  Ôn: thùc hiÖn  thu   di     qu¶n  ýho¹t®éng  l    qu¶ng    c¸o tronglÜnh  ùc  Ö   ËtbiÓu  Ôn.   v ngh thu   di
 8. 8 §i Ò u 17 Së  V¨n     ho¸ ­Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖm  ícUBND     tr   tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ùc hiÖn    Ö m  ô    ¬ th   c¸cnhi v sau  y: ®© 1.Qu¶n  ýc¸cho¹t®éng    l      qu¶ng      a  ¬ng. c¸o ë ®Þ ph 2. Chñ   ×phèihîp víi   µnh  Ëp    tr         ng c¸c l quy  ¹ch  Ò   ¹t®éng  ho v ho   qu¶ng    c¸o ë  a  ¬ng,bao  å m: ®Þ ph   g ­Quy  ¹ch c¸ctæ    ho     chøc    ©n  ¹t®éng  c¸nh ho   qu¶ng  c¸o. ­Quy  ¹ch c¸ckhu  ùc,® êng  è,®Þa  iÓ m   îcphÐp    ho     v  ph   ® ®  qu¶ng  c¸o. ­ Quy  ¹ch  Ò   ho v quy  m«,  Ých  ì,sè îng    ¹  ×nh  k c   l c¸c lo ih qu¶ng  c¸o    cho tõng khu  ùc  v b¶o  ¶m     toµn  Ò     Æt:  ® ®é an  v c¸c m phßng  ÷a  ch ch¸y,kÕt  Êu    c x©y  ùng,m ü   d   quan  «  Þ,an  µn  ® th   to giao th«ng.   3. Chñ   ×phèihîp víic¸c ngµnh    tr          chøc n¨ng    a   ¬ng  chøc  Öc  ë ®Þ ph tæ  vi thanh    Óm    µ  ö  ýviph¹m  tra,ki trav x l     theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u 18 Phßng V¨n ho¸  Th«ng      Ën,  ­  tinc¸c qu huyÖn,  Þ    µnh  è  éc th x∙,th ph thu   tØnh  Þu  ch tr¸chnhiÖm  ícUBND   ïng cÊp  ùc hiÖn    Öm  ô    tr   c  th   c¸cnhi v sau  y: ®© ­ X¸c  Ën  n     Ðp   µnh  nh ®¬ xin ph h nghÒ  qu¶ng c¸o  i  íic¸c  é   ®è v   h kinh  doanh  íi èn  d  v ph¸p ®Þnh    ë    ®Ó S V¨n     ho¸ ­Th«ng    Êp  Êy chøng  Ën    tinc gi   nh ®ñ ®iÒu  Ön  µnh  Ò   ki h ngh qu¶ng c¸o. ­  X¸c  Ën  ¬    Þ   Ý xin thùc  Ön  nh s ®å v tr     hi qu¶ng c¸o  µi trêitheo    ngo     quy ho¹ch cña  a  ¬ng    ¬    ®Þ ph ®Ó c quan  ã  Èm  Òn  Êp  Ðp. c th quy c ph Thêih¹n x¸cnhËn  èi a      t   kh«ng    ngµy. ® qu¸ 10  ­ Chñ   ×phèihîp víic¸c ngµnh    tr          chøc n¨ng  Óm       ki trac¸c qu¶ng    c¸o b»ng  pa    phÝch, b¶ng, biÓn  n«, ¸p      trong ®Þa   ¬ng; ph¸thiÖn  ÷ng  êng  îp      ph    nh tr h vi ph¹m    Þ  íi ¬  ®Ò ngh v   quan  ã  Èm  Òn  ö  ý. c c th quy x l V.  Ö C  VI THANH   TRA   ö   ý  PH¹ M X L VI  §i Ò u 19 1. Thanh    tra chuyªn  µnh  éc  é   ng thu B V¨n  ho¸  Th«ng    Þu  ­  tin ch tr¸ch   nhiÖ m thanh    ¹t®éng  traho   qu¶ng    c¸o trong ph¹m    níc.   vic¶  2.Thanh      trachuyªn ngµnh  Ò     v V¨n      ho¸ ­ Th«ng        tinë c¸ctØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  Þu      ¬ ch tr¸chnhiÖm     thanh    ¹t®éng  traho   qu¶ng      a   c¸o ë ®Þ ph¬ng  × nh. m 3.Néi dung     thanh    å m: trag ­ Thanh    Öc  Êp  Êy chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò     travi c gi   nh ®ñ ® ki h ngh qu¶ng  c¸o vµ  Êp  Êy phÐp  ùc hiÖn    c gi   th   qu¶ng    ña  ¬  c¸o c c quan qu¶n  ýNhµ   íc. l  n
 9. 9 ­ Thanh    Öc  ùc hiÖn  Êy  Ðp  µnh  Ò,  Êy  Ðp  ùc hiÖn    travi th   gi ph h ngh gi ph th   qu¶ng    ña    ¬  ë  µm  Þch  ô  c¸o c c¸cc s l d v qu¶ng  c¸o. ­Thanh    Öc    µnh    travi thih NghÞ   nh  Ò   ¹t®éng  ®Þ v ho   qu¶ng  c¸o. §i Ò u 20 Tæ   chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng     ho   qu¶ng    ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  c¸o c h viviph h ch tuú møc    ÏbÞ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña    ®é s   x ph     ®Þ c Ph¸p  ËtvÒ   ö  ýviph¹m  µnh  lu   x l     h chÝnh,cô  Ó      th nh sau: ­§×nh    chØ  ¹t®éng; dìbá  ho       qu¶ng      ¹m. c¸o viph ­Ph¹ttiÒn;tÞch          thu tang vËtvµ  ¬ng  Ön viph¹m.     ph ti     ­Thu  åigiÊy phÐp  µnh  Ò.   h    h ngh Chi  Ý   ph cho  Öc  vi th¸o dì qu¶ng     c¸o    ¹m  tæ  vi ph do  chøc, c¸  ©n  ã    nh c hµnh      ¹m  Þu. viviph ch §i Ò u 21 1. ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¹t®éng    quy x ph     h ch v ho   qu¶ng    µ  c¸o v møc  ¹tthùc hiÖn  ph     theo  quy  nh  ¹  Òu  Ch ¬ng  I ®Þ ti §i 19  II  Ph¸p  Önh  ö  ¹tvi l x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  µy  11­ h ch ng 30­ 1989. 2. Tæ     chøc    ©n  Þ   ö  ¹tph¶ichÊp  µnh  Õt  nh  ö  ¹tvµ  c¸ nh b x ph     h quy ®Þ x ph   cã  Òn  öi®¬n  Õu  ¹i®Õ n   ¬  quy g   khi n   c quan  µ   íccã  Èm  Òn: Nh n   th quy ­ §¬n  Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tcña    khi n   ®Þ x ph   thanh    trachuyªn ngµnh  Ò       v V¨n ho¸    ­ Th«ng    tintØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  öi ®Õ n   ¬ g  ch¸nh thanh  trachuyªn ngµnh  é      B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. ­ §¬n  Õu  ¹iquyÕt  nh  ña    khi n   ®Þ c ch¸nh thanh    trachuyªn  µnh  é     ng B V¨n ho¸ ­Th«ng    öi®Õ n   é  ëng  é     ting   B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. 3. Tæ     chøc,c¸ nh©n  Õt  nh  ö  ¹tsaig©y  Öth¹ivÒ   Ët chÊt    quy ®Þ x ph     thi     v     cho  êilµm  ng   qu¶ng    c¸o,ph¶ibåith ng.    ê VI.§IÒU    KHO¶N   ù C   Ö N TH HI §i Ò u 22 Th«ng   µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  t n c hi l     ban  µnh. Trong  h   qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi n Õu  Êy  ã  Ên    ×  Ên    th c v ®Ò g c bæ sung,söa  æi,yªu cÇu    ¬    ®    c¸cc quan  qu¶n  ý, l  c¸ctæ    chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng     ho   qu¶ng    Þp  êiph¶n  vÒ   é  c¸o k th   ¸nh  B V¨n      ho¸ ­ Th«ng tin. §i Ò u 23 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ∙  îc phÐp  ¹t®éng     ®®  ho   qu¶ng  tr c ngµy  6­ c¸o  í   30­ 1995 ph¶ilµm  ñ tôc ®¨ng  ý  ¹ víic¬    th     k l     quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy  Ðp  i c th quy c gi ph quy  nh  ¹ ®iÒu    å  ¬  ¨ng  ý  ®Þ t i 12,h s ® k theo quy  nh  ¹ ®iÒu  Th«ng   µy.   ®Þ t  i 10  tn
 10. 10 2. Sau    Èm  nh  å  ¬  ¨ng  ý  ¹   ¬  ë    iÒu  Ön  Ï® îccÊp    khith ®Þ hs® k l ic s ®ñ ® , ki s     giÊy chøng  Ën  íi. Öc  Èm  nh  µ  Ðt cÊp  Êy chøng  Ën  íihoµn    nh m   Vi th ®Þ vx  gi   nh m   thµnh  íc  µy 31­ 1995.  Ó   õ ngµy  9­ tr ng 8­ Kt 1­ 1995 giÊy  chøng nhËn  µnh  h nghÒ   ∙  Êp  ícngµy  6­ ® c tr   30­ 1995  kh«ng  cßn  Öu  ùc. hi l §i Ò u 24 KÌm  theo Th«ng   µy  µphô  ôcgå m     Óu  É u   õsè  ®Õ n   è    tn l   l  c¸cbi m t   1  s 5. PHô   ôC  L 1 M É U  ® ¬ N  XIN H µ N H  N G H Ò   U ¶ N G  C¸ O Q Cé NG   µ   HéI  ñ   HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ §¬N XIN  Ð P PH Hµ NH   NGH Ò   QU¶NG   C¸O        K Ýnh  göi: . . ...................................................   . .................................................... .. Tªn   t«i   lµ:   .. . ......... . . .........   Sinh  ngµy:.. . ..............................   . . .............................. Chøng   minh   th nh©n   d©n   sè:   .. . .....  Do   së   C«ng    . . ..... an  . . .............. .. . .............. cÊp  ngµy:.. . ..................................................   . . ................................................. §Þa   chØ   th ng ê   tró   t¹ : .......................................... i . .......................................... §¹i   diÖn   cho   c¬   quan   (hay   ®¬n   vÞ   kinh  doanh):.. . .....................   . . ..................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. Sau    khi nghiªn cøu    NghÞ   nh   ®Þ 194/CP  µy  12­ ng 31­ 1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò  ¹t®éng  "v ho   qu¶ng  trªnl∙nhthæ  Öt Nam", Th«ng   è  c¸o      Vi     t s 37NHTT­ TT  µy  07­ ng 01­ 1995  ña  é   c B V¨n  ho¸  Th«ng    íng  Én    µnh  ­  tin"H d thih NghÞ   ®Þnh  194/CP"  µ    b¶n  v c¸c v¨n  quy  nh  ã  ªnquan  n   ¹t®éng  ®Þ c li   ®Õ ho   qu¶ng  c¸o cña    é, Ngµnh,®Þa  ¬ng;t«i µm  n  µy    Ðp  îchµnh  Ò     c¸cB     ph    l ®¬ n xinph ®  ngh qu¶ng    c¸o theo c¸c®iÒu     sau: 1.Tªn  ¬  ë    c s kinh doanh,b¶ng  Öu:     hi Tªn   giao   dÞch   ®èi  ngo¹i  . . ......................................... : . .......................................... ..
 11. 11 Tªn   viÕt   t¾t:.. . ....................................................   . . ................................................... 2.   Trô   së   chÝnh   vµ   ®Þa   ®iÓ m   s¶n   xuÊt   kinh   doanh  t¹   . . ................... i.. . .................... : .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... §iÖn  tho¹i.. . .....................................................   . . .................................................... : Telex:   .. . ............. . . ...........  . Fax:.. . ..................................... . ...................................... 3.   Cã   chi   nh¸nh  t¹   . . ............................................. i.. . .............................................. : §iÖn  tho¹i.. . .....................................................   . . .................................................... : Telex:.. . ..................................................   . . ................................................. .. . .... . . .... Fax: .. . ...................................................   . . ................................................... .. . .... . . .... Vèn  u    ®Ç tban  u: ®Ç Trong   ®ã:   ­   Vèn   cè  ®Þnh: .. . ..........................................   . . ......................................... ­   Vèn   l  u ®éng: .. . .................................................   . . ................................................ 5.Sè  êihµnh  Ò     ng   ngh trong ®¬n  Þ:   v Trong      â  ä    ®ã ghir h tªn,n¨m sinh,tr×nh ®é           v¨n ho¸,nghiÖp  ô  ü  Ët v k thu   cña  ÷ng  êichñ  èt: nh ng   ch ­   Gi¸m   ®èc   (hay   chñ   doanh   nghiÖp,   c«ng  ty): . . .........................   . ......................... .. ­   Phã   gi¸m  ®èc: .. . .................................................   . . ................................................ ­   KÕ   to¸n   tr ­ ëng:.. . ................................................   . . ............................................... ­   Nh ©n   viªn: . . ...................................................   . ................................................... .. 1/ .. . .....................................................   . . ..................................................... .. . .... . . .... 2/ .. . .....................................................   . . ..................................................... .. . .... . . .... 3/ .. . .....................................................   . . ..................................................... .. . .... . . .... 6.N¨ng  ùc,lÜnh  ùc  ¹t®éng    l  v ho   qu¶ng  c¸o:
 12. 12 .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . ... 7.§Þa  µn  ¨ng  ý  ¹t®éng:   b® k ho   .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . ... T«ixincam   Õt,n Õu  îccÊp  Êy phÐp  µnh  Ò,    Ïlµm  y       k  ®  gi   h ngh t«is   ®Ç ®ñ thñ tôc®Ó   ¨ng  ý     ® k kinhdoanh    theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   T«ixin®¶m      b¶o  ÷ng  êi nh l khaitrªnlµ®óng  ù  Ët. Õ u   ã  ×       s th   N c g gian dèi    t«i   Þu    ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt. xin   tr     ..  Ngµy... . . . th¸ng.. .  n¨m  .  199...    K Ýnh  n     ®¬                X¸c  Ën  µ    Þ          nh v ®Ò ngh cña  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  (hoÆc  UBND)   ñ  ëng  ¬  (Th tr c quan  ñ  ch qu¶n)     ý    µ  ng  Êu   K tªnv ®ã d Hå   ¬  Ìm  s k theo: PHô   ôC  L 2 MÉU   N   ®¬ XIN  Ð P   ù C   ÖN   Þ CH   ô   PH TH HI D V QU¶NG   C¸O C¬   quan  Êp  c Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   Sè:.. . . . ..              éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc          § l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ §¬N  XIN  ù C   ÖN   TH HI QU¶NG   C¸O K Ýnh  öi: . .............................. g . . .............................
 13. 13 1.   Tªn   ®¬n   vÞ   (hay   c¸  nh©n):. . ....................................... . . ....................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . ... §Þa  chØ:.. . ....................................................... . . ....................................................... Sè   ®iÖn   tho¹i  : .. . .......... Fax . .................................... . . .......... : . ................................... GiÊy  Ðp  µnh  Ò   Bé  ph h ngh do  VHTT   ë  (S VHTT)  Êp  µy  . / ../ ¨m.. . c ng .. . ... n   . GiÊy  Ðp  ph kinhdoanh    do... . ...cÊp  µy  . / .. 199. . . ... . . ng .. . ../ . 2.Xin thùc hiÖn  Þch  ô       d v qu¶ng    c¸o sau  y: ®© TT Tªn    s¶n Néi dung    §Þa  iÓ m ® K Ých  íc th Thêigian   phÈ m h×nh sè îng l hµng ho¸ thøc thÓ  Ön   hi T«i xin cam   oan    µnh  ng     ® thih ®ó NghÞ   nh  ®Þ 194/CP  µy  12­ ng 31­ 1994  cña  Ýnh  ñ  Ò   ¹t®éng  Ch ph v ho   qu¶ng        c¸o trªnl∙nhthæ  ÖtNam   µ  Þu  Vi   v ch tr¸ch   nhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   éidung,h×nh  tr       n    thøc còng      Ên    ã  ªnquan    nh c¸cv ®Ò c li   theo nh  Êy phÐp  îccÊp.   gi   ®  3.Hå   ¬  öikÌm  Õu  µb¶n    sg  (n l   sao  ph¶i®Ò u     ph¶icã    c«ng  chøng): ­B¶n    sao  Êy phÐp  µnh  Ò   ép  lÇn  u   ¹ c¬  gi   h ngh (n 1  ®Ç t   quan  Êp  Ðp); i c ph ­ B¶n sao  Êy  Ðp  gi ph kinh doanh  ép  ét  Çn  u   ¹  ¬  (n m l ®Ç t ic quan  Êp  c phÐp); ­ B¶n    sao  Êy  ¨ng  ý  Êt l ng hµng    gi ® k ch  î   ho¸ hoÆc   Êy    Ën  ï hîp gi x¸c nh ph     víi  quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n ­M É u     (makÐt)hoÆc   ×nh    h ¶nh. ­B¶n    sao  îp ®ång  ña  ñ  h  c ch qu¶ng    µ    êilµm  c¸o v c¸cng   qu¶ng  c¸o. ­ B¶n    sao  îp  ng  ÷a ngêi lµm  Þch  ô  íingêi ®ang  ã  Òn  ë  h ®å gi     d v v    c quy s h÷u  hoÆc   ö  ông  a  iÓ m,  ¬ng  Ön m µ   sd ®Þ ® ph ti   qu¶ng    Ï® Æt    y. c¸o s   ë ®Ê ­ S¬     Þ  Ý qu¶ng    ®å v tr   c¸o  ã    Ën  ña  c x¸c nh c phßng V¨n ho¸    ­ Th«ng    tin quËn,huyÖn.   ­ GiÊy  Ðp  ña  ¬    ph c c quan  giao th«ng    c«ng  Ýnh,x©y  ùng  Õu  ch   d (N c«ng  tr×nh ®ã   ã  ªnquan).   c li  
 14. 14 .. . .. µy  . . ..  ng .. th¸ng..   .n¨m  199 Tæ   chøc    ©n)    Ðp (c¸nh xinph   ý    ng  Êu) (K tªn,®ã d            PHô   ôC  L 3 M É U   ÊY  GI CHøNG   Ë N     IÒ U   ÖN   µ NH   NH ®ñ ® KI H NGH Ò   QU¶NG   C¸O C¬   quan  Êp c Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi    Sè: .. . .     . .  . §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­ ­­­­                                               .. .ngµy  .      .  . ..  th¸ng..   .n¨m  199...        GIÊY  CHøNG   Ë N NH §ñ  IÒ U   Ö N   µ NH   ® KI H NGH Ò   QU¶NG   C¸O (Thñ  ëng  ¬  tr c quan  Êp  Ðp) c ph ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 194/CP  µy  12­ ng 31­ 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¹t c Ch ph v ho   ®éng qu¶ng        c¸o trªnl∙nhthæ  ÖtNam; Vi   ­ C¨n  th«ng   sè  cø  t 37/NHTT   TT   µy  7­ ­  ng 1­ 1995  ña  é   c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    íng dÉn    µnh  tinh   thih NghÞ   nh  ®Þ 194/CP; ­Sau    Èm  nh  n  µ  å  ¬  ña  n  Þ    ©n)    khith ®Þ ®¬ v h s c ®¬ v (c¸nh (1) .. . ................................. . . ................................ theo ®óng    iÒu  Ön  ∙    c¸c® ki ® quy  nh: ®Þ       CHøNG   Ë N NH §¬n   vÞ   (c¸   nh©n):. . ................................................ . . ................................................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... §Þa   ®iÓ m   kinh  doanh:.. . ............................................   . . ............................................
 15. 15 .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... §ñ  iÒu  Ön  µ  îcphÐp  µnh  Ò   ® ki v ®   h ngh qu¶ng  c¸o: ­   Ph¹m   vi   ho¹t   ®éng  (2): . . .........................................   . .......................................... .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... ­   H×nh   thøc   ho¹t   ®éng  (3):. . .........................................   . . ........................................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . ...   Êy nµy  (Gi   kh«ng  thay thÕ  Êy phÐp    gi   kinh doanh  µ  ã    Þ3    v c gi¸tr   n¨m  Ó   k tõngµy  ý).   k                                             Thñ  ëng  ¬  tr c quan                                                 (Ký    ng  Êu)    tªn®ã d        ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­     èi víitæ  (1)§     chøc kinh doanh    â    y     ña    ghi r tªn ®Ç ®ñ c C«ng    ty,doanh  nghiÖp. §èivíi   ©n      nh c¸ kinhdoanh    â hä,tªn,   ghir       nam   ÷,tuæi,chç  . n    ë  (2) Ghi  â  a   µn, ph¹m    îc phÐp  ¹t®éng    a   ¬ng      r ®Þ b   vi ®   ho   ë ®Þ ph hay nhiÒu  a  ¬ng. ®Þ ph    (3)Ghi  â c¸c h×nh  r    thøc (pa    n«, b¨ng,biÓn, b¨ng  ×nh      h v.v. .theo    . ) kh¶ n¨ng  ña  ¬  ë. c cs PHô   ôC  L 4 M É U   ÊY  Ð P   ù C   Ö N   GI PH TH HI QU¶NG   C¸O C¬   quan  Êp  c Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   Sè: .. /GP­   . VHTT       éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc   § l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ .. .ngµy..   . . .th¸ng..  . .n¨m  . 199...        GIÊY  Ð P PH THù C   Ö N   HI QU¶NG   C¸O   ñ  ëng  ¬  (Th tr c quan  Êp  Ðp) c ph
 16. 16 ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 194/CP  µy  12­ ng 31­ 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¹t c Ch ph v ho   ®éng  qu¶ng        c¸o trªnl∙nhthæ  ÖtNam; Vi   ­ C¨n  th«ng   sè  cø  t 37NHTT   TT   µy  7­ ­  ng 01­ 1995  ña  é   c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    íng dÉn    µnh  tinh   thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 194/CP; ­   X Ðt   ®¬n   vµ   hå   s¬  do:.. . ............................................   . . ........................................... §Þa  chØ:  . . ....................................................... .. . ....................................................... GiÊy   phÐp   hµnh   nghÒ   sè:   .. . .... do:   .. . ..   cÊp  . . ...  . . .. ngµy.. . .................... . . .................... GiÊy   phÐp   kinh   doanh   sè:. . .... do:   .. . .. cÊp  . . ....  . . ..  ngµy.. . .................... . . ................... N ép   ngµy:.. . .....................................................   . . ..................................................... QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u   1:  Cho  phÐp: .. . .............................................   . . ............................................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... Thùc   hiÖn   qu¶ng   c¸o  t¹   . . ......................................... i.. . .......................................... : .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... Cã   néi   dung:.. . ...................................................   . . ................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... ­H×nh    thøc thÓ  Ön:   hi .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . ....
 17. 17 .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... ­KÝch  íc,sè îng:   th   l .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... Thêih¹n:   .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... §i Ò u 2: Sau    Ën  îc giÊy  Ðp  µy, ngêi thùc hiÖn  khinh ®  ph n      qu¶ng    c¸o ph¶i: 1. Ch Êp  µnh  y     ÷ng    h ®Ç ®ñ nh quy  nh  ®Þ trong NghÞ   nh    ®Þ 194/CP  µ  v c¸cquy  nh  Ò   ¹t®éng    ®Þ v ho   qu¶ng    ña    ¬  c¸o c c¸cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy 2. Thùc  Ön  ng    iÒu      hi ®ó c¸c ® ghi trong giÊy  Ðp  µ  Þu    ph v ch tr¸chnhiÖ m     tr cph¸p luËtvÒ   éidung,h×nh  í      n    thøc vµ    Ên    ∙    ¹ §iÒu    c¸cv ®Ò ® ghit   i 1. 3.Kh«ng  îcchuyÓn  îng giÊy phÐp  íi Êt kú  ×nh    ®  nh     d    h b thøc,lýdo  µo.    n §iÒu    Êy  Ðp  µy  îclËp  µnh  b¶n    3:Gi ph n ®   th 4  (2 b¶n  Êp  c cho  n  Þ    ®¬ v xin phÐp, 2    b¶n u  ¹  ¬  l t i quan  Êp  Ðp).Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  Õu  êi c c ph   15  k t  kn ng   ® îccÊp  Êy phÐp    gi   kh«ng  ùc hiÖn  × giÊy phÐp  th   th     kh«ng cßn    Þ. gi¸tr  Thñ  ëng  ¬    tr c quan                                                (Ký    ng  Êu)   tªn,®ã d        PHô   ôC  L 5 MÉU     Sæ THEO   âI  Ê P   Ð P   ù C   ÖN   DC PH TH HI QU¶NG   C¸O ­­­­­­­­­ ­­­­­­­­ B×a    1: (Tªnc¬    quan  Êp  Ðp) c ph        Sæ   THEO   âI  Ê P   Ð P   ù C   Ö N   DC PH TH HI QU¶NG   C¸O N¨m 199... ­­­­­­­­­ ­­­­­­­­ C¸c  trang  ét: ru Ngµy  §¬n  Néi H×nh  K Ých  Sè ­   l §Þa  Thêi Ký  Ën   nh th¸ng vÞ  dung  thøc th c     í   îng  ®iÓ
 18. 18 TT cÊp ® îc qu¶n thÓ    quy  qu¶n m   gian cÊp g c¸o hiÖn m« g  c¸o ph¹m  vi 1 2 3 . .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản