Thông tư 39/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
48
lượt xem
3
download

Thông tư 39/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 39/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 39/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  39/2000/TT­B T C   g µ y  11 th¸ng 5 n¨ m  2000 c n H í ng d É n   Ö c p h¸t  µ n h  t Ý n p hi Õ u  k h o  b ¹ c q u a   vi h N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Thihµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2000/N§­   µy  th¸ng 1  CP ng 13    n¨m 2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi ban  µnh  h quy  Õ     µnh    Õu  Ýnh  ñ, sau  ch ph¸th tr¸phi Ch i ph   khi thèng  Êt  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  é   µi chÝnh  íng  Én     nh v   h Nh n     BT  h d viÖc    µnh  Ýn  Õu  ph¸th t phi kho  ¹c qua  ©n  µng  µ   ícnh  b  Ng h Nh n   sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g    N 1. TÝn  Õu    phi kho  ¹c ph¸thµnh  b    qua  ©n   µng  µ   íc® îcthùc hiÖn  Ng h Nh n       díi ×nh   h thøc ®Êu  Çu    th theo quy  nh  ô  Ó  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ c th t   i tn 2. §Êu  Çu  Ýn  Õu    th t phi Kho  ¹c lµ®Êu  Çu    Êt.L∙isuÊt ® Æt  Çu, b    th l∙su     i   th   tróngthÇu  îctÝnh    ®  theo n¨m    (365  µy). ng 3.Bé  µichÝnh    vµo  ù    µ  ×nh  ×nh      ©n    T  c¨n cø  d to¸nv t h thu,ching s¸ch nhµ    níchµng    n¨m, dù  Õn  èil ng tÝn  Õu    µnh,thêigian,h×nh    ki kh  î   phi ph¸th      thøc b¸n    tÝn  Õu,thêih¹n,l∙suÊtchØ  o  µ  phi         i   ®¹ v th«ng    b¸o cho  ©n  µng  µ   íctr c Ng h Nh n   í   khitæ    chøc  u  Çu  Ýn  Õu. ®Ê th t phi 4. Ng ©n   µng  µ   íc lµ c¬    h Nh n     quan  i lýcho  é   µi chÝnh  ®¹     BT  trong viÖc    ph¸t  µnh  µ   h v thanh    Ýn  Õu,thùc hiÖn  to¸nt phi     nghiÖp  ô  u  Çu  Ýn  Õu  v ®Ê th t phi kho  ¹c,tæ  b   chøc  µ  v gi¸m    Þ  êng  s¸tth tr mua   l¹ tÝn  Õu  b¸n    i phi kho  ¹c sau    b  khi ®Êu  Çu. th II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  n 1.Nguyªn  ¾c  u   Çu:   t ®Ç th ­ BÝ   Ët  äi   m m th«ng    Æt  Çu  ña    n  Þ  Æt  Çu  µ    Êt tin® th c c¸c ®¬ v ® th v l∙ su   i chØ  o  ña  é  µichÝnh  Õu  ã). ®¹ c B T   (n c ­ Tæ     chøc  u  Çu  ®Ê th c«ng khaib×nh  ng   Ò   Òn  î  Üa  ô  ÷a   ®¼ v quy l ingh v gi   , c¸cthµnh      viªntham    u  Çu. gia®Ê th ­ §¬n  Þ  óng thÇu  ã    v tr   c tr¸chnhiÖ m     mua   Ýn  Õu  t phi kho  ¹c theo  èil b  kh  ­ îng vµ    Êttróng thÇu  îcth«ng    l∙su   i   ®  b¸o. 2. §èi t ng      î tham   gia  u   Çu  ®Ê th quy  nh   ¹i®iÒu  cña  ®Þ t  14  Quy   Õ   ch ph¸t hµnh  tr¸ phiÕu  Ch Ý nh  phñ  ban  hµnh  kÌm  theo Ngh Þ  ®Þ nh  sè  i 01/2000/N§­   CP ph¶i cã    ®iÒu  Ön    ®ñ c¸c  ki sau: ­ Cã      tc¸ch ph¸p  ©n, ® îcthµnh  Ëp    nh    l theo  Ëtph¸p  Ön  µnh  ña  Öt lu   hi h c Vi   Nam; ­Cã   èn    v ph¸p ®Þnh  õ20  û®ång  ÖtNam   ëlªn;   t  t  Vi   tr  
  2. 2 ­Cã   µikho¶n  Òn ®ång  ÖtNam   ë   ¹ ng©n  µng;   t  ti   Vi   m t  i h ­ Cã   n      ®¬ xin tham    Þ  êng  u   Çu  Ýn  Õu  gia th tr ®Ê th t phi kho  ¹c göi ®Õ n   b    Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n Hµng  n¨m,  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt    iÒu  Ön,tiªuchuÈn  ña  Ng h Nh n   x c¸c ® ki     c c¸c ®èi îng      t xin tham    u   Çu    Êp  gia ®Ê th ®Ó c hoÆc  thu  åi giÊy  h  c«ng  Ën  nh thµnh viªn. 3.Kú   ¹n  Ýn  Õu    h t phi TÝn  Õu  phi kho  ¹c cã    ¹  ú  ¹n:91  µy,182  µy,273  µy,364  b   c¸c lo i h   ng   k ng   ng   ngµy. 4. L∙isuÊt  Ýn  Õu:  îc h×nh  µnh    ¬  ë  Õt     t phi §  th trªnc s k qu¶  õng  t phiªn   th   ®Êu  Çu. 5.H×nh    thøc  b¸n  Ýn  Õu  t phi TÝn  Õu  phi kho  ¹c  u   Çu  b ®Ê th qua  ©n   µng  µ  íc ® îc thùc  Ön  Ng h nh n     hi theo m ét    trong2  ×nh   h thøc sau:   ­ H×nh    thøc ngang  Ö nh     Ýn  Õu  îc b¸n  m gi¸:T phi ®   b»ng  Ö nh     Òn m gi¸;ti   gèc  µ    îcthanh    lÇn    n   ¹n. v l∙®   i to¸n1  khi®Õ h ­H×nh    thøc chiÕtkhÊu:TÝn  Õu  îcb¸n  Êp  ¬n  Ö nh     µ        phi ®   th h m gi¸v thanh  to¸nb»ng  Ö nh       n   ¹n.   m gi¸khi®Õ h 6.H×nh    thøc  Ýn  Õu  t phi TÝn  Õu  phi kho  ¹c  îc ph¸thµnh  íih×nh  b®    d  thøc chøng chØ  hoÆc   ót b  to¸nghisæ.    ­ Chøng    chØ  Ýn  Õu  Bé   µichÝnh  t phi do  T   quy  nh  É u,  chøc    µ  ®Þ m tæ  inv giao cho  ©n  µng  µ   ícph©n  èitheo tõng ®îtph¸thµnh.   Ng h Nh n   ph          ­Bót to¸nghisæ:  Ng ©n  µng  µ   ícghivµ        do  h Nh n     qu¶n  ýsæ   l   s¸ch. 7.Tæ     chøc  u   Çu  Ýn  Õu  ®Ê th t phi kho  ¹c  b ViÖc  u  Çu  Ýn  Õu  ®Ê th t phi kho  ¹c ® îctæ  b     chøc  nh  ú  tuÇn,2  Çn  ®Þ k 1    tu hoÆc   th¸ng m ét  Çn  ú thuéc vµo  1    l tu     nhu  Çu  èn  ña  ©n  c v c ng s¸ch nhµ  ícvµ    n  t×nh  ×nh  Þ  êng  Òn tÖ. h th tr ti   7.1.Th«ng    b¸o  u   Çu  ®Ê th Tríc ngµy  chøc  u   Çu    µy, c¨n  vµo    Þ     µnh    tæ  ®Ê th hai ng   cø  ®Ò ngh ph¸th tÝn  Õu  phi kho  ¹c cña  é   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   ícgöith«ng  ph¸t b  BT    h Nh n     b¸o    hµnh  Ýn  Õu  t phi kho  ¹c cho    µnh    b  c¸c th viªntham    Þ  êng  u   Çu  Ýn  gia th tr ®Ê th t phiÕu kho  ¹c vµ  b   c«ng  è      ¬ng  Ön th«ng    ichóng. b trªnc¸cph ti   tin®¹     7.2.§¨ng  ý  u   Çu    k ®Ê th 7.2.1.Tríc 13h  ña  µy  ë   Çu, c¸c thµnh        c ng m th     viªn tham gia  u   Çu  ®Ê th ph¶igöiphiÕu  Æt  Çu     ® th cho  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 7.2.2.Khèil ng ® Æt  Çu  èithiÓu  µ100.000.000 ®ång  ét tr¨m tr Öu    î   th t   l    (M    i   ®ång). Trêng  îp    h ph¸t hµnh  Ýn  Õu    t phi kho  ¹c  íih×nh  b d  thøc chøng  chØ,  m Ö nh     Ýn  Õu  Bé   µi chÝnh  gi¸t phi do  T   quy  nh  µ  ®Þ v c«ng  è  b trong th«ng      b¸o ph¸thµnh.   7.2.3.C¸c  µnh      th viªntham    u   Çu  gia ®Ê th ph¶i hoµn  µnh  Öc  ý  ü    th vi k qu 5%     èil ng  Ýn  Õu  Æt   Çu  ¹  ë   trªnkh  î t phi ® th t i giao  Þch  ©n   µng  µ   íc S d Ng h Nh n  
  3. 3 hoÆc     chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc ® îc chØ   nh   µ  Ng h Nh n     ®Þ v kh«ng  îc hëng    ®  l∙i trongthêigian ký  ü.      qu 7.3.M ë   Çu    th Giê  ë   Çu  m th quy  nh  µ 13h30  ót cña  µy  u   Çu. ViÖc  u   ®Þ l  ph   ng ®Ê th   ®Ê thÇu  ã  Ó  îc thùc hiÖn  c th ®     qua  ¹ng  m m¸y    Ýnh,Ng ©n   µng  µ   íc híng vit   h Nh n     dÉn  ×nh  ù,thñ  ôc ®Êu   Çu  tr t  t  th qua  ¹ng  m m¸y    Ýnh    vi t ®Ó b¶o  ¶m   Ýnh  ® ch x¸c,an  µn  µ    to v b¶o  Ët  m cao. Thñ  ôc ®¨ng  ý  u  Çu,tr×nh tù m ë   Õu  Æt  Çu,kiÓm    Ýnh  t  k ®Ê th       phi ® th   trat hîp  Ö,hîp  l   ph¸p  ña  Õu  Æt  Çu  òng    ×nh tù vµ  ñ  ôc ®Êu   Çu  c phi ® th c nh tr     th t   th do  ©n  µng  µ   ícquy  nh. Ng h Nh n   ®Þ 7.4.X¸c  nh   èil ng  µ  i Êt  Ýn  Õu    ®Þ kh  î v l∙ su t phi kho  ¹c  óng  Çu    b tr th 7.4.1.ViÖc    nh  èil ng vµ    Êt tÝn  Õu    x¸c ®Þ kh  î   l∙ su   i phi kho  ¹c tróng thÇu  b    c¨n cø  µo:  v ­  èil ng vµ    Êt® Æt  Çu  ña    µnh   Kh  î   l∙su   i th c c¸cth viªn. ­  èi l ng  Ýn  Õu  Kh  î t phi kho  ¹c  ù  Õn  b d ki ph¸thµnh  µ  i Êt    v l∙ su chØ   o    ®¹ (nÕu  ã). c 7.4.2.Trêng  îp  ö  ông    Êt chØ   o, khèil ng  Ýn  Õu    h sd l∙ su   i ®¹    î t phi kho  ¹cb  tróng thÇu  îctÝnh    ®  theo thø  ùt¨nglªncña    Êt ® Æt  Çu    t      l∙su   i th trong ph¹m        vil∙i suÊtchØ  o.   ®¹ T¹imøc     Êt ® Æt   Çu    l∙ su   i th cao  Êt  nh trong  ¹m      Êt chØ   o  ã  ph vi l∙ su   i ®¹ c khèil ng  Ýn  Õu  Æt  Çu  îtqu¸ khèil ng tÝn  Õu  ù  Õn    µnh,  î t phi ® th v      î   phi d ki ph¸th   th× khèil ng tÝn  Õu  óng thÇu  Ï® îcph©n     î   phi tr   s    chiacho  çi  Õu  Æt  Çu    m phi ® th theo  û lÖ  Ën  íikhèil ng tÝn  Õu  Æt  Çu  ña  õng  Õu  ¹  t   thu v    î   phi ® th c t phi t imøc     l∙i suÊt®ã.   7.4.3.N Õ u     kh«ng  ö  ông    Êt chØ  o,khèil ng tÝn  Õu  sd l∙su   i ®¹    î   phi kho  ¹c b  tróng thÇu  îctÝnh    ®  theo  tù t¨nglªncña    Êt ® Æt  Çu  n     t® ­ thø        l∙su   i th ®Õ khi®¹   îckhèil ng tÝn  Õu     î   phi kho  ¹c dù  Õn  b   ki huy  ng. ®é Trêng  îp cã  Òu  Õu  Æt  Çu  ïng møc    Êt víikhèil ng ® Æt   h   nhi phi ® th c   l∙su     i  î   thÇu  ¹ møc    Êt ®ã   îtqu¸ khèil ng tÝn  ti  l∙su   v     i  î   phiªókho  ¹c dù  Õn    µnh,   b   ki ph¸th   th×  èil ng  Ýn  Õu  óng thÇu  îc ph©n  kh  î t phi tr   ®  chia cho  çi  Õu  Æt   Çu    m phi ® th theo  û lÖ  Ën  íikhèil ng tÝn  Õu  Æt  Çu  ña  õng  Õu  ¹  t   thu v    î   phi ® th c t phi t imøc     l∙i suÊt®ã.   7.4.4.   Êt ph¸thµnh  Ýn  Õu  µl∙suÊt tróng thÇu    su     L∙i t phi l     i     cao  Êt ® îc¸p nh       dông  chung  cho  Êtc¶    i t ng tróng thÇu. t   c¸c®è  î     7.5.Ph ¬ng    ph¸p  Ýnh    t gi¸b¸n,tiÒn  i Ýn  Õu    l∙ t phi kho  ¹c   b 7.5.1. èivíi ¹ tÝn  Õu    µnh        i phi ph¸th § lo   theo h×nh    thøc ngang  Ö nh     m gi¸ ­Gi¸b¸n tÝn  Õu        phi b»ng  100%   Ö nh   m gi¸. ­ Sè   Òn    ti thanh to¸n tÝn  Õu    n   ¹n  îc tÝnh    phi khi®Õ h ®   theo c«ng thøc  sau:  n      T  G   (G     x  ­ ­ ­      =  +   x Ls    ­ ­ ­ )                           65                         3
  4. 4 Trong  :  ®ã T: Tæng  è  Òn (gèc+l∙  Ýn  Õu    s ti   it phi kho  ¹c ® îcthanh      n   ¹n ) b    to¸nkhi®Õ h G:    tÝn  Õu  Gi¸b¸n  phi kho  ¹c. b Ls:L∙i ÊttÝn  Õu     su   phi kho  ¹c tróng thÇu  Ýnh theo tûlÖ  365  µy) b    (t       %/  ng n:  è  µy   S ng trongthêih¹n  Ýn  Õu     t phi 7.5.2. èivíi ¹ tÝn  Õu    µnh        i phi ph¸th § lo   theo h×nh    thøc chiÕtkhÊu:     ­Gi¸b¸n tÝn  Õu        phi kho  ¹c ® îctÝnh  b    theo c«ng    thøc sau:   MG      G    ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ =  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Ls  n x      1   ­ ­ ­ ­      + ­ ­ ­ ­       365  100        x  Trong  : ®ã G: Gi¸b¸n tÝn  Õu      phi kho  ¹c b M G: M Ö nh     Ýn  Õu  gi¸t phi kho  ¹c b Ls: L∙isuÊt tÝn  Õu      phi kho  ¹c  óng  Çu  Ýnh  b tr th (t theo  û lÖ  t   %/365  ngµy) n: Sè  µy  ng trong thêih¹n tÝn  Õu       phi Ng ©n   µng  µ   íc quy  nh  ô  Ó  Ò   h Nh n   ®Þ c th v c¸ch tÝnh    trßn gi¸tÝn  Õu     phi Kho  ¹c. b 7.6.Th«ng    b¸o  Õt  k qu¶  u   Çu  ®Ê th Sau    Õt  óc  Öc  ë   Çu, x¸c  nh   èi l ng  µ  i Êt  óng khi k th vi m th   ®Þ kh  î v l∙ su tr     thÇu,Ban  u  Çu  ý    Ën  µo    ®Ê th k x¸c nh v B¶n  tæng  îp kÕt  h  qu¶  u  Çu  ¹ n¬i ®Ê th t i    tæ chøc  Ðt  Çu  µ  öi kÕt  x th v g   qu¶  u   Çu  ®Ê th cho  é   µi chÝnh. C¨n  vµo  BT    cø  B¶n tæng  îp  Õt  h k qu¶  u   Çu,Ng ©n   µng  µ   íc göith«ng  ®Ê th   h Nh n     b¸o cho    c¸c ®¬n  Þ  óng thÇu,c«ng  è  Õt  v tr     b k qu¶  u   Çu      ¬ng  Ön  ®Ê th trªnc¸c ph ti th«ng   tin ®¹ichóng  µ    v niªm  Õt  ¹ trôsë  ©n  µng  µ   íc. y t     Ng i h Nh n 8.Thanh    to¸n tÝn  Õu    phi kho  ¹c  b 8.1.Thanh    to¸n tÝn  Õu    phi kho  ¹c  óng  Çu b tr th ­ Trong  ¹m    ngµy  µm  Öc  Õp  ph vi 2  l vi ti theo  sau  µy  u   Çu, c¸c ng ®Ê th     thµnh    óng thÇu  viªntr   ph¶ithanh    µn  é  è  Òn mua  Ýn  Õu    to¸nto b s ti   t phi kho  ¹cb  theo    gi¸ b¸n  Ýn  Õu  t phi kho  ¹c  îc x¸c  nh   b®  ®Þ trong th«ng b¸o  óng  Çu, tr th   ®ång  êi® îcNg ©n  µng  µ   íccÊp  th     h Nh n   chøng  chØ hoÆc     ã  µikho¶n  Ýn  ghic t   t phiÕu kho  ¹c (®èivíi ¹ ghisæ). b     i   lo    
  5. 5 ­ Trêng  îp  µnh    óng  Çu  Ë m   µm  ñ  ôc thanh    h th viªn tr th ch l th t   to¸n,Ng ©n     hµng  µ   íctrÝch tiÒn ký  ü  µ  Òn göicña  µnh    óng thÇu  ®èivíi Nh n       qu v ti     th viªntr   (    thµnh    óng thÇu  µtæ  viªntr   l   chøc  ©n  µng) hoÆc     Þ  ©n  µng  ¬i ng h   ®Ò ngh ng h n  thµnh viªn m ë   µikho¶n  Ých  Òn  öi cña  µnh    t  tr ti g   th viªn tróng  Çu  ®èi víi   th (     thµnh    óng thÇu  µ®èi t ng quy  nh  ¹  iÓ m     Òu  cña  viªntr   l    î   ®Þ ti® 2, §i 14  Quy  Õ   ch ph¸thµnh    Õu  Ýnh  ñ    tr¸phi Ch i ph ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è 01/2000/ ®Þ s  N§­CP   µy  ng 13/01/2000 cña  Ýnh  ñ)chuyÓn    Ch ph   cho  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n   ­  êng  îp  è   trªntµikho¶n  Òn  öi cña    µnh    óng  Çu  Tr h sd    ti g   c¸c th viªn tr th kh«ng      ®ñ ®Ó thanh  to¸n,th×  Çn  Õt    ph k qu¶  óng thÇu  ña  µnh      Ï tr   c th viªn®ã s   bÞ  û  á  µ  µn  é  Òn ký  ü  ¹ Ng ©n  µng  µ   ícsÏ® îctrÝch chuyÓn  hu b v to b ti   qu t   i h Nh n         nép  ©n  ng s¸ch nhµ  íc.   n ­ Ng ©n   µng  µ   ícghicã    h Nh n     cho  µikho¶n  ña  t  c Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  b  n  ­ ¬ng  ë   ¹ Së  m t   Giao  Þch  ©n  µng  µ   íctoµn  é  è  Òn thùc thu (gi¸   i d Ng h Nh n   b s ti       b¸n tÝn  Õu  phi kho  ¹c)ngay  b  trong ngµy    µnh    óng thÇu    c¸c th viªntr   thanh    Òn to¸nti   mua  Ýn  Õu  t phi kho  ¹c. b 8.2.Thanh    to¸n tÝn  Õu    phi kho  ¹c    n   ¹n  b khi®Õ h Tríc ngµy  n   ¹n    ®Õ h thanh    Ýn  Õu  to¸nt phi kho  ¹c 1  µy,Bé   µi chÝnh  b   ng   T   (Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng) chuyÓn  Òn thanh    b  n  ¬  ti   to¸ncho  ©n  µng  µ   íc Ng h Nh n   Trung  ng.Vµo  µy  n   ¹n  ¬  ng ®Õ h thanh    Ýn  Õu,n Õu  ©n  µng  µ   ­ to¸nt phi   Ng h Nh n ícTrung  ng  a  Ën  îcchøng  õchuyÓn  Òn cña    ¬ ch nh ®   t  ti   Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  b  n  ¬ng  × sÏtù®éng  Ých tµikho¶n  Òn göicña  th       tr     ti     Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  ¹ b  n  ¬ t  i Së  Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc®Ó   d Ng h Nh n   thanh    to¸ncho  ñ  ë  ÷u  Ýn  Õu. ch s h t phi Trêng  îp  µy  n   ¹n  h ng ®Õ h thanh  to¸n gèc, l∙ tÝn  Õu       i phi kho  ¹c  µ ngµy  b l  nghØ  theo  Õ   ,  ×  Òn  èc, l∙ tÝn  Õu  îc thanh    µo  µy  µm  ch ®é th ti g     i phi ®   to¸n v ng l viÖc  Õp theo ngµy  ti     nghØ  .  ®ã Ng ©n   µng  µ   íc vµ  h Nh n   Kho  ¹c  µ   íc ph¶i b¶o  ¶m   b Nh n     ® tr¸ch nhiÖ m     thanh to¸n cña  ×nh     m theo  ng  ®ó quy  nh     y,    êng  îp    ¹m  ®Þ trªn®© c¸c tr h vi ph thêih¹n    thanh to¸n,khèil ng  èn  Ë m      î v ch thanh to¸n sÏ bÞ   ö  ýph¹ttheo        x l    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc. hi h c Ng h Nh n 9.Chi  Ý   chøc    ph tæ  ph¸thµnh, thanh      to¸n tÝn  Õu    phi kho  ¹c b 9.1.Chi  Ý   u   Çu  µ    ph ®Ê th v thanh to¸n tÝn  Õu    phi kho  ¹c b Toµn  é    Ý   chøc  u   Çu, thanh  b chiph tæ  ®Ê th   to¸n tÝn  Õu    phi kho  ¹c    b do Ng ©n s¸ch nhµ  íc®¶m     n  b¶o,tèi a      b»ng  ® 0,1% tæng  doanh  è  Ýn  Õu    s t phi kho b¹c ph¸thµnh  µ  îc chuyÓn     v®  cho  ©n   µng  µ   íc hµng  ý  cø  µo  Ng h Nh n   qu c¨n  v kÕt qu¶  u  Çu.Kho¶n  ®Ê th   kinhphÝ  µy  îcsö  ông  µo    ôc  ch    n ® d v c¸cm ®Ý sau: ­Chi mua  ¾ m   ÕtbÞ  ôc  ô     s thi   ph v cho  u  Çu  Ýn  Õu  ®Ê th t phi Kho  ¹c; b ­Chi b¶o  ìng ®Þnh  ú,söa  ÷a  t  Êtm¸y  ãc, thiÕtbÞ;    d  k  ch ®é xu   m     ­ Chi  Õt kÕ   µ  ©y  ùng  Çn   Ò m   ¬ng  ×nh  u   Çu  Ýn  thi   vx d ph m ch tr ®Ê th t phiÕu  Kho  ¹c; b ­ Chi th«ng       tinqu¶ng    Ò   u  Çu  Ýn  Õu  c¸o v ®Ê th t phi kho  ¹c trªnc¸cph¬ng  b     tiÖn th«ng    ichóng;   tin®¹   ­Chi phÝ  ùctiÕp cho  õng phiªn®Êu  Çu;    tr     t    th ­Chi héith¶o,kh¶o    äc  Ëp        s¸t,h t kinh nghiÖ m  u  Çu  Ýn  Õu;   ®Ê th t phi
  6. 6 ­ Chi  éi nghÞ     h  kh¸ch  µng  µng  h h n¨m tæng  Õt  k c«ng    chøc  u   t¸ctæ  ®Ê thÇu; ­  Chi khen  ëng  t  Êt  µ  nh   ú  th ®é xu v ®Þ k cho  c¸c  µnh  th viªn Ban  u     ®Ê thÇu, c¸n  é  ôc  ô    b ph v c«ng    u   Çu, c¸c c¬  t¸c®Ê th     quan  ã  ªnquan  îc tÝnh  c li   ®  kh«ng    qu¸ 10%   tæng    Ý  u  Çu  µ  chiph ®Ê th v thanh    Ýn  Õu; to¸nt phi ­ Chi häp     Ban  u   Çu  Ýn  Õu  ®Ê th t phi kho  ¹c ®Þnh  ú  ¬  Õt  ×nh  ×nh  b  ksk t h ®Êu  Çu  µ  µn  ¬ng  íng c«ng  th v b ph h  t¸c; ­Chi v¨n phßng  È m;     ph ­C¸c    kho¶n    chikh¸cphôc  ô    v cho  Öc  u  Çu  Ýn  Õu  vi ®Ê th t phi kho  ¹c. b Kho¶n    µy  ùc hiÖn  chin th   theo quy  nh  ña  é   µi chÝnh  Ò   Õ     ®Þ c BT  v ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víi ©n  µng  µ   ícvµ  îcquyÕt    l    ®è     Ng h Nh n   ®   to¸ntrong chiphÝ     hµng n¨m  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n 9.2.Chi  Ý       ph in chøng  chØ   Ýn  Õu  t phi kho  ¹c b Bé   µi chÝnh  T  thanh to¸n chi phÝ        in chøng chØ  theo  îp  ng  íic¬  h ®å v  quan    n. inÊ 10. Tr¸ch  Ö m   ña    nhi c c¸c  µnh  ng trong  Öc  chøc  u   Çu  Ýn  vi tæ  ®Ê th t phiÕu kho  ¹c b 10.1.ViÖc  èi hîp  ÷a  é   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc trong   ph   gi B T   v Ng h Nh n     viÖc  u   Çu  Ýn  Õu  ®Ê th t phi kho  ¹c  îc thùc  Ön  b®  hi qua  Ban   u   Çu  Ýn  ®Ê th t phiÕu  kho  ¹c.Ban  u   Çu  ña  ªnBé   ã  thµnh  b  ®Ê th c li   c 10  viªn:5  µnh    ña    th viªnc Ng ©n   µng  µ   íc trong ®ã   ã  Vô   ëng  ña  ©n   µng  µ   íc lµm  ­ h Nh n     c 1  tr c Ng h Nh n   tr ëng  ban; 5  µnh    ña  é   µi chÝnh    th viªnc B T   (Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng) trong b  n  ¬    ®ã   ã  hoÆc   l∙nh ®¹o  c 1  2    Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng. Ban  u   Çu  Ýn  b Nh n   ¬  ®Ê th t phiÕu  kho  ¹c cã  Ö m  ô: b   nhi v 10.1.1.ChuÈn  Þ   éi dung  ã  ªnquan  n   t ®Êu   Çu  ×nh      bn  c li   ®Õ ®î   th tr l∙nh ®¹o  é  µichÝnh  Õt ®Þnh: BT  quy   ­Khèil ng tÝn  Õu     î   phi kho  ¹c dù  Õn    µnh  ña  õng ®ît®Êu  Çu; b   ki ph¸th c t    th ­Thêih¹n  Ýn  Õu      t phi kho  ¹c; b ­L∙i ÊtchØ  o  ña  õng ®îtph¸thµnh  Ýn  Õu     su   ®¹ c t       t phi kho  ¹c (nÕu  ã); b  c ­H×nh    thøc b¸n  Ýn  Õu,h×nh    t phi   thøc tÝn  Õu;   phi ­Thêi®iÓ m     µnh  Ýn  Õu      ph¸th t phi kho  ¹c. b 10.1.2. Ó m       iÒu  Ön  ña  n  Þ   Ki trac¸c® ki c ®¬ v tham    u  Çu; gia®Ê th 10.1.3.Gi¸m    Öc  ë   Çu, x¸c ®Þnh  èi l ng  óng  Çu, gi¸ph¸t   s¸tvi m th     kh  î tr th       hµnh,tiÒn l∙tÝn  Õu        phi kho  ¹c; i b 10.1.4.Duy Öt  Õt    k qu¶  u   Çu  µ    Ën  ®Ê th v x¸c nh b¶n th«ng b¸o  Õt    k qu¶ ®Êu  Çu; th 10.1.5.  Theo  âidiÔn  Õn  Þ  êng  u  Çu  Ýn  Õu  d  bi th tr ®Ê th t phi kho  ¹c,kiÕn  b  nghÞ  é  µichÝnh,Ng ©n  µng  µ   ícc¸c biÖn  BT    h Nh n     ph¸p  iÒu  µnh  ¹t®éng  ® h ho   thÞ  êng. tr 10.2.Bé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc cã    T  v Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m     Õt   gi¶iquy   m äi tranh chÊp, khiÕu  ¹iph¸tsinh trong qu¸  ×nh  u   Çu  µ      n        tr ®Ê th v thanh    to¸n tÝn  Õu  phi kho  ¹c. b
  7. 7 III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý  µ    tn c hi l     k t  k v thay thÕ    Th«ng    t 01/NHNN­TC   µy  ng 10/2/1995 cña  ªnBé  ©n  µng  µ   íc­ Bé  µichÝnh    li   Ng h Nh n     T   híng  Én  Öc  d vi ph¸t hµnh  Ýn  Õu    t phi kho  ¹c  b qua  ©n   µng  µ   íc vµ  Ng h Nh n   Th«ng   è  ts 02/NHNN­TC   µy  ng 4/6/1997 söa  æi,bæ     ®   sung  Th«ng   ªnBé  è  tli   s 01/NHNN­TC.  2.Ng ©n  µng  µ   ícphèihîp víi é  µichÝnh    h Nh n        T  B ban  µnh  h quy  Õ   íng ch h   dÉn  ô  Ó  Öc  u   Çu  Ýn  Õu  c th vi ®Ê th t phi qua  ©n   µng  µ   íc vµ  chøc  Ng h Nh n   tæ  thùc hiÖn      c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn
Đồng bộ tài khoản