Thông tư 39/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
43
lượt xem
1
download

Thông tư 39/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 39/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ đối ứng hợp tác Vương quốc Bỉ giai đoạn II

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 39/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  39/2001/TT­B T C  n g µ y 5 th¸ng 6 n¨ m  2001  í ng H d É n  q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g   Q u Ü  § èi ø n g  H î p t¸c  V ¬ n g   u è c  Ø   q B giai ® o ¹ n II   C¨n  HiÖp  nh  Æc   Ötký  µy  cø  ®Þ ® bi   ng 7/12/2000  ÷a ChÝnh  ñ  éng   gi   ph C hoµ    éichñ  Üa  Öt Nam   µ  Ýnh  ñ  ¬ng  èc    Ò   Öc  x∙h   ngh Vi   v Ch ph V qu BØ v vi gi¶m   nînícngoµicña  ÖtNam   i víi   µ  µi î      Vi   ®è     v t     BØ tr cho    ù    ¹ ViÖtNam   c¸cd ¸n t   i   (sau  ®©y  äit¾t lµHiÖp  nh),Bé   µichÝnh  íng dÉn  Öc  g      ®Þ   T  h  vi qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d Qu Ü   èiøng  îp t¸cV ¬ng  èc    ¹ ViÖtNam     o¹n    §  h   qu BØ t i     giai® II(sau ®©y  äit¾t    g  lµ Qu Ü   èi øng    µnh  Ëp  õ nguån    §  II)th l t  chuyÓn  æi  î BØ   ® n  theo  Öp  nh   Hi ®Þ nh sau: I.  C¸c q ui ® Þ n h  c h u n g: 1.Bé  µichÝnh  µnh  Ëp Qu Ü   èiøng    õnguån      îCh Ýnh  ñ    T  th l  §  IIt   chitr¶n   ph BØ   ña  ©n  c Ng s¸ch Nhµ   íc.   n 2. Tµi kho¶n  ü   i     Qu ®è øng    îc m ë   ¹  II®   t i Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng, do  b  n  ¬  Vô   µi chÝnh  i  ¹i­ Bé   µi chÝnh  µ chñ  µikho¶n  µ  îc sö  ông    T  ®è ngo     T   l  t  v®  d ®Ó tµitrîcho       c¸c kho¶n      chitiªub»ng  Òn  ång  Öt Nam   ña    ù  ti § Vi   c c¸c d ¸n/ch ng  ¬ tr×nh  îp    h t¸csong  ¬ng  ph trong khu«n khæ   ¬ng  ×nh  îp    ÷a    µ  ch tr h t¸cgi BØ v ViÖt Nam   trong giai®o¹n         2001­ 2003. ViÖc  ö  ông  Òn  õ Qu Ü   èi øng      sd ti t   §  II cho    ù  c¸c d ¸n/ch ng  ×nh  µy  Ï ® îc thùc  Ön  ¬ tr n s    hi th«ng  qua  ét  Öp  nh   m hi ®Þ gi÷a haiCh Ýnh  ñ.    ph 3. ViÖc  iÒu  µnh  ùc hiÖn  ü   èiøng    Ïdo    ® h th   Qu §   IIs   Ban  Òu  µnh  å m   §i h g cã    µnh    c¸cth viªnsau : ­§¹idiÖn  é  µichÝnh     BT  ­§¹idiÖn  é  Õ   ¹ch vµ  Çu      B K ho   § t ­Tham     îp    èc  Õ  ¹isø    t¸nH t¸cqu t §   qu¸n BØ     ­§¹idiÖn  ¬      C quan  îp    ü  ËtBØ H t¸cK thu   ­§¹idiÖn  ¬     c quan  ÖtNam   ùc hiÖn  ù  Vi   th   d ¸n/ch ng  ×nh hîp t¸c. ¬ tr     Bé  µichÝnh  Ïchñ  ×c¸cphiªnhäp  ña  T  s  tr       c Ban  iÒu  µnh. ® h Ban  iÒu  µnh  ã  ® h c tr¸ch nhiÖ m     sau: ®¸nh      gi¸¶nh  ëng  µ  Ýnh  Òn   h vt b v÷ng  ña    ù  trong t ng    Ï ® îc tµitrîtõ Qu Ü   èi øng  ; ©n  Ých  c c¸c d ¸n   ¬ lais           §  II ph t tiÕn ®é   µ  Ó    v th thøc thùc hiÖn  ù    Óm    Öc  ùc hiÖn  Ü   èiøng        d ¸n;ki travi th   Qu §   II vµ    nh    x¸c®Þ c¸ckho¶n  Òn cÇn  Õt®èi víi   ù    ∙  îclùachän. ti   thi       d ¸n ® ®     c¸c 4. Bé   µi chÝnh  Þu    T  ch tr¸chnhiÖm     th«ng b¸o cho  ¬   C quan  îp    ü   H t¸cK thuËtBØ   Ò   Öc  ö  ông  èn  õ Qu Ü   èiøng      v vi s d v t  §  IIcho    ù      Ýa    c¸c d ¸n ®Ó ph BØ lµm  ñ tôctrõnîcho  ÖtNam   th         Vi   theo HiÖp  nh.   ®Þ  
  2. 2 II. ui ® Þ n h  c ô  th Ó  v Ò  p h ¬ n g  thøc q u ¶ n  l ý   q v µ  s ö  d ô n g  Q u Ü  § è i ø n g  II: 1. Tæng   Þ gi¸cña  Ü   èi øng    Ï lµ sè  Òn  ång  Öt Nam   ¬ng    tr     Qu §   IIs     ti § Vi   t øng  íi317.591.164 Phr¨ng BØ   v      (BEF)  hay 7.872.879,31 Euro    (EUR).C¨n      cø vµo  Õ   ¹ch vèn  µng  k ho   h n¨m  ã chiara c¸cquý)do  ñ  ù  (c          ch d ¸n/ch ng  ×nh ® îc ¬ tr     sö  ông  ü   i øng    d Qu ®è   II(sau  y  äit¾tlµChñ   ù    Ëp vµ  öicho  é  µi ®© g       d ¸n)l   g   BT  chÝnh, ®Þnh   ú  th¸ng  lÇn  µo  µy    k 6  1  (v ng 15/1  µ  v 15/7  µng  h n¨m)  é   µi BT  chÝnh  ÏchuyÓn  Òn tõ Ng ©n   s  ti     s¸ch Nhµ   ícvµo  µikho¶n  Ü   èiøng    ¹   n  t  Qu §   IIt   i Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  µ  ¹ch to¸nchitr¶nîcho  Ýa  b  n  ¬ v h          ph BØ. 2. C¸c  ù  ®∙  îc Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   µ    Êp  Ën  ö  ông    d ¸n  ®   ph Vi   v BØ ch nh sd tiÒn tõ Qu Ü   èiøng       §  IIph¶ighirâ trong HiÖp  nh         ®Þ riªngcña  ù    Ò   Þ gi¸   d ¸n v tr     tiÒn ® îctµitrî õ Quü   i øng    µ          t ®è   IIv nªu    Õtc¸c kho¶n    chiti     chitrong Hå   ¬  µi   s t  chÝnh  ü  Ëtcña  ù  k thu   d ¸n. 3. Chñ   ù    ë   ét  µikho¶n  ån  èn  ¹    d ¸n m m t   ngu v t i Kho  ¹c Nhµ   ícn¬ith ng  b  n    ê xuyªn giao  Þch    Ën    d ®Ó nh c¸c kho¶n  Òn  Bé   µi chÝnh  Êp  õ Qu Ü   èi ti do  T   c t  §  øng  . II 4.  C¨n  vµo  Õn    ùc  Ön  ña  ù     cø  ti ®é th hi c d ¸n, c¸c  ñ   ù   cã  Ch d ¸n  tr¸ch   nhiÖ m   Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông  Òn tõ Qu Ü   èiøng    µng  ý  µ  n¨m  öi l k ho sd ti     §  IIh qu v c¶  g  c¬ quan  ñ  ch qu¶n  Êp    c trªnphª  Öt,®ång  öi cho  é   µi chÝnh  ô  µi duy   g  BT  (V T   chÝnh  èi ngo¹i)c©n  i  µo  Õ   ¹ch  ©n   §    ®è v k ho Ng s¸ch  µ   íc.C¸c  Õ   ¹ch Nh n   k ho   nµy  òng  îc®ång  öicho    µnh    Öt Nam       c ®  g  c¸c th viªnVi   ­ BØ trong Uû     ban  iÒu  ® hµnh    èihîp theo dâivµ  ®Ó ph         chØ  o  ùc hiÖn. ®¹ th   N Õ u   è  Òn  ö  ông  ü   i  s ti s d Qu ®è øng    îc nªu  II®   trong c¸c V¨n  Ön  ù       ki d ¸n tÝnh  b»ng  ¹itÖ  ngo   (Phr¨ngBØ     hoÆc   euro)th× tû gi¸quy  æi         ® sang  Òn ViÖt ti     Nam   ®Ó   Ëp  Õ   ¹ch  µ  Êp  èn  ùc tÕ  õ Qu Ü   èi øng    Ï do  é   µi   l k ho v c v th   t   §  IIs   B T   chÝnh th«ng  (c¨ncø  µo  û gi¸thÞ  êng  µo  µy  µm  Öc  u     ña  b¸o    v t     tr v ng l vi ®Ç tiªnc n¨m  µi Ýnh        nh  ¹ HiÖp  nh). t  ch ®ã nh qui®Þ t i ®Þ 5.Thñ  ôccÊp    t  ph¸t: a. §èivíi Çn  Êp  èn  u     ñ   ù    öicho  é   µichÝnh  ô  µi       c v ®Ç tiªn, l Ch d ¸n g   BT  (V T   chÝnh  i ngo¹i) ®è   : ­  Öp  nh   Hi ®Þ riªngkÌm    theo Hå   ¬  µichÝnh  ü  Ëtcña  ù    s t  k thu   d ¸n; ­   Quy Õt  nh    Öt c¸ctµi Öu dù    ña  Êp  ã  Èm  Òn; ®Þ phª duy         ¸n c c c th li quy ­K Õ   ¹ch sö  ông  èn    ho   d v trong n¨m  Õ   ¹ch;   k ho ­C«ng      Þ  Êp  Òn,  Ìm    v¨n ®Ò ngh c ti  k theo sè  µikho¶n  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc   t  t  i b  n  n¬igiao dÞch,cã  ÷  ý  ña    ng        ch k c hai®å gi¸m  c  ù    ÖtNam   µ  ®è d ¸n Vi   v BØ. LÇn  Êp  èn  u     Ï ® îc thùc  Ön  c v ®Ç tiªns     hi c¨n  vµo  Õ   ¹ch  ö  ông  cø  k ho sd vèn  ña  ù    c d ¸n trong n¨m  Õ   ¹ch.   k ho b. §èivíi çi lÇn  Êp  Òn sau  ,  ñ  ù    öicho  é  µichÝnh:(Vô          c ti   m ®ã Ch d ¸n g   BT    TµichÝnh  i ngo¹i)   ®è   : ­ C«ng  v¨n    ®Ò nghÞ   Êp  ã  c c nªu  â  è  Òn  ång  Öt  r s ti § Vi Nam,  è  Òn s ti   nguyªn  Ö ¬ng  tt øng, sè  µikho¶n    Þ     t  ®Ò ngh chuyÓn  Òn  ã  ÷  ý  ña    ti c ch k c hai ®ång gi¸m  c  ù    ÖtNam   µ  ®è d ¸n Vi   v BØ; 
  3. 3 ­ B¸o        è  Òn ®∙  îccÊp  ú  íc®ã   ã    Ën  ña    c¸o chitiªus ti   ®   k tr   c x¸c nh c Kho  ¹cb  Nhµ   ícn¬igiao dÞch. n      Sau    Ën  îc®Çy      µiliÖu theo yªu cÇu    khinh ®   ®ñ c¸ct        nh trªn, trong vßng      3 ngµy  µm  Öc,Bé  µichÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i) Ïlµm  ñ tôcchuyÓn  l vi   T   (V T   ®è      s th     tiÒn vµo  µikho¶n  ån  ña  ñ  ù    ë   ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc.   t  ngu c Ch d ¸n m t   i b  n 6.H¹ch    ©n    to¸nNg s¸ch Nhµ   íc:   n Trªn c¬  ë  è  Òn ®∙    s s ti   chuyÓn  cho  ù    õ Quü   èiøng  , é  µichÝnh  d ¸n t   §  II  T   B sÏ lµm  ñ  ôc h¹ch    th t   to¸n ghi thu  ©n      Ng s¸ch  µ  íc tiÒn  Ön  îtõ  ån  nh n   vi tr  ngu chuyÓn  æi  î cña  Ýnh  ñ    µ  ¹ch        Êp      ® n  Ch ph BØ v h to¸nghichic ph¸tbæ sung  ã c m ôc     tiªucho UBND   tØnh, thµnh  è, hoÆc     ph   chuyÓn  èn  v cho  é,  ¬  B c quan  Trung  ng  ñ  ¬ ch qu¶n  ù  d ¸n. C¸c UBND   tØnh,thµnh  è, Bé, c¬    ph     quan  Trung  ng  ñ  ¬ ch qu¶n  ù    ã  d ¸n c tr¸chnhiÖ m     th«ng b¸o cho    ñ   ù  viÖc  Êp  c¸c Ch d ¸n  c ph¸tNg ©n     s¸ch  µ   íc Nh n   nãitrªn®Ó   ñ  ù    ¹ch to¸nsæ       Ch d ¸n h     s¸ch vµ  Õt to¸nchitiªudù    quy         ¸n. 7. Kho  ¹c Nhµ   ícc¸c cÊp  ã    b  n    c tr¸chnhiÖ m   Óm         ki so¸tchitheo    nh   qui®Þ hiÖn  µnh  h c¨n  vµo  å   ¬  µi chÝnh  ü  Ët cña  ù  trong ®ã   ã    cø  HsT  k thu   d ¸n    c qui ®Þnh   c¸c  ¹ng  ôc   îc sö  ông  Òn  õ  Ü   èi øng  ,vµ  h m ® d ti t Qu §   II  x¸c  Ën    nh c¸c kho¶n    õ sè  Òn  îc sö  ông  ña    ù  trong  ¬ng  ×nh  chi t   ti ®   d c c¸c d ¸n  ch tr chuyÓn  ® æi  îBØ.  n  8.Ch Õ         Õt to¸n:   ®é b¸o c¸o,quy   ­ §Þnh  ú  th¸ng vµ  n¨m, c¸c Chñ   ù    ã    k 6    c¶     d ¸n c tr¸chnhiÖm   c¸o t×nh    b¸o    h×nh  ùc hiÖn  ù    ×nh  ×nh  ö  ông  èn  îccÊp  ña  ü   èiøng  ú  ­ th   d ¸n,t h sd v ®  c Qu §   k tr íccho  é   µi chÝnh, Uû     BT    ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph hoÆc   é, c¬  B   quan  Trung  ng  ñ  ¬ ch qu¶n.Chñ   ù    ã    d ¸n c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Õ     c¸o víi   th   ch ®é b¸o      Ban  iÒu  µnh  Ü   èiøng  ® h Qu §   theo    nh  ¹ Hå   ¬  µichÝnh  ü  Ëtcña  qui®Þ ti s t     k thu   dù ¸n. ­  ñ   ù  cã  Ch d ¸n  tr¸ch nhiÖ m   ö  ông  èn  u    tõ nguån  èn  ãi trªn   sd v ®Ç t   v n    theo  ng  Õ     µ u  ÷ c¸c chøng  õ gèc    Ýa    Óm       ã  ®ó ch ®é v l gi     t  ®Ó ph BØ ki trakhic yªu cÇu.   ­ Chi tiªucña  ù    i víi Çn  èn  îccÊp  õ Qu Ü   èiøng  ã  Ó  îc     d ¸n ®è     ph v ®  t  §  c th ®   kiÓm    ëim ét  to¸nb   c«ng    Óm    c  Ëp (nÕu  ã    Çu  ña  Ýa  tyki to¸n®é l   c yªu c c ph BØ).   ­ Chñ   ù    ã    d ¸n c tr¸chnhiÖ m   Ëp  c¸o quyÕt        Çn  èn  îc   l b¸o    to¸nchitiªuph v ®  cÊp  õQu Ü   èiøng  íi ë  µichÝnh  Ët    t  §  v  T   S V gi¸tØnh,thµnh  è.,Bé  µ  ¬    ph   v c quan  Trung  ng  ñ  ¬ ch qu¶n,®ång  êigöib¶n    th     sao cho  é   µichÝnh  ô  µichÝnh  BT  (V T   ®èi ngo¹i)   µm  ñ tôcquyÕt to¸nvµ  õnîvíi Ýa      l th     ®Ó     tr       ph BØ.  iii.t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n:   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  tr th hi n c ph¸tsinh víng  ¾ c,    ñ   ù        m c¸c Ch d ¸n, Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è,Bé   µ  ¬    ph   v c quan  Trung  ng  ñ  ¬ ch qu¶n  Çn  c ph¶n ¶nh  Þp  êicho  é  µichÝnh      Õt. k th   BT  ®Ó gi¶i quy
Đồng bộ tài khoản