Thông tư 39-TC/NSĐP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
33
lượt xem
2
download

Thông tư 39-TC/NSĐP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 39-TC/NSĐP về việc xây dựng và quản lý ngân sách xã do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 138-HĐBT ngày 19/11/1983 về việc xây dựng và quản lý ngân sách xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 39-TC/NSĐP

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39-TC/NS P Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 1984 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 39-TC/NS P NGÀY 26-9-1984 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN QUY T S 138-H BT NGÀY 19-11-1983 V VI C XÂY D NG VÀ QU N LÝ NGÂN SÁCH XÃ. Thi hành Ngh quy t s 138-H BT ngày 19-11-1983 v c i ti n ch phân c p qu n lý ngân sách cho a phương. B Tài chính hư ng d n vi c Ny m nh xây d ng và ưa ngân sách xã vào d toán và quy t toán ngân sách Nhà nư c th ng nh t trong c nư c như sau: I. M C ÍCH, Ý NGHĨA C A VI C Y M NH XÂY D NG NGÂN SÁCH XÃ VÀ ƯA NGÂN SÁCH XÃ VÀO D TOÁN VÀ QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C. Theo Hi n pháp quy nh, h th ng t ch c b máy qu n lý Nhà nư c ta có 4 c p là Trung ương, t nh, huy n, xã. Xã là ơn v hành chính cơ s c a Nhà nư c nông thôn và chính quy n Nhà nư c c p xã là cơ quan qu n lý Nhà nư c xã. b o m cho chính quy n Nhà nư c c p xã có phương ti n tài chính, th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c xã, H i ng Chính ph ã ban hành i u l ngân sách xã kèm theo Ngh nh s 64-CP ngày 8-4- 1972. n nay, trong c nư c ã có 85% s xã xây d ng ư c ngân sách xã. Nhi u xã ã tích c c khai thác ti m năng xã v t ai, tài nguyên thiên nhiên và lao ng ngành ngh xã, t ng bư c t o ra ngu n thu cho ngân sách xã. Chính quy n c p xã ã s d ng v n ngân sách xã xây d ng ư c nhi u công trình ph c v l i ích công c ng xã, phát tri n s nghi p văn hoá xã h i, góp ph n tích c c xây d ng nông thôn m i xã h i ch nghĩa và c ng c chính quy n c p xã. Tuy nhiên, phong trào xây d ng ngân sách xã chưa ư c ng u trong c nư c và còn nh ng khuy t như c i m c n kh c ph c: 1. Chính quy n Nhà nư c c p t nh, qu n, huy n (dư i ây g i t t là huy n) chưa th t quan tâm y giúp chính quy n c p xã Ny m nh xây d ng ngân sách xã, ra s c khai thác ti m năng t i xã phát tri n ngu n thu cho ngân sách xã. n nay còn 15% s xã trong c nư c chưa xây d ng ư c ngân sách xã; nhi u xã v n còn trông ch vào tr c p c a ngân sách c p trên chi tiêu.
 2. 2. Vi c qu n lý ngân sách xã chưa ư c ch t ch ; m t s a phương (t nh, huy n) còn buông l ng vi c qu n lý ngân sách xã. Nhi u kho n thu chưa ư c khai thác, b i dư ng tăng thu cho ngân sách; chi tiêu còn chưa ti t ki m, chưa theo úng chính sách ch , nh m c chung c a Nhà nư c. 3. Ngân sách xã chưa ư c t ng h p vào ngân sách Nhà nư c nên chưa ph n ánh y tình hình thu chi c a c nư c và trên t ng a bàn lãnh th trong ngân sách Nhà nư c. kh c ph c nh ng khuy t như c i m trên, c n Ny m nh xây d ng ngân sách xã và t ng bư c ưa ngân sách xã vào d toán và quy t toán ngân sách Nhà nư c nh m: a) T ng bư c hoàn ch nh h th ng ngân sách Nhà nư c bao g m 4 c p ngân sách là Trung ương t nh, huy n, xã. b) T o i u ki n cho ngân sách huy n th t s hoàn ch nh bao g m ngân sách c p huy n và ngân sách các xã trong huy n. c) Ti p t c Ny m nh xây d ng và tăng cư ng qu n lý ngân sách xã theo úng i u l ngân sách xã ban hành kèm theo Ngh nh s 64-CP ngày 8-4-1972 c a H i ng Chính ph . II. T NG H P THU CHI NGÂN SÁCH XÃ VÀO D TOÁN VÀ QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Ngh quy t s 138-H BT ã quy nh "... Trư c m t, ph i ưa vào d toán và quy t toán ngân sách Nhà nư c nh ng kho n thu mà ngân sách xã ư c hư ng theo úng chính sách ch Nhà nư c quy nh) thu v giao n p nông s n, thu v thu nông nghi p và thu công thương nghi p, thu s nghi p và l phí, tr c p c a ngân sách huy n, v.v...) và nh ng kho n chi theo úng chính sách, ch Nhà nư c quy nh thu c trách nhi m chi c a ngân sách xã (tr c p cán b xã, chi v hành chính, giáo d c, y t , v.v...) Căn c theo i u l ngân sách xã thì ngân sách xã ư c ph n ánh theo m c l c ngân sách riêng và h ch toán riêng theo ch k toán ngân sách xã. Ngân sách xã có các kho n thu thư ng xuyên và thu không thư ng xuyên, chi thư ng xuyên và chi không thư ng xuyên. Vì v y, vi c ưa ngân sách xã vào d toán và quy t toán ngân sách Nhà nư c là m t vi c làm m i m , ph c t p. Khi ưa ngân sách xã vào ngân sách Nhà nư c òi h i ph i ti n hành m t s vi c th ng nh t t Trung ương n xã như ph i hoàn thi n t ch c qu n lý ngân sách Nhà nư c, quy nh l i m c l c ngân sách, t ch c l i công tác th ng kê k toán và ch n ch nh l i công tác qu n lý qu ngân sách t i Ngân hàng Nhà nư c vươn lên qu n lý n t n các xã... Do v y, vi c ưa ngân sách xã vào d toán và quy t toán ngân sách Nhà nư c ph i ti n hành t ng bư c. Trư c m t vi c ưa thu chi ngân sách xã vào d toán và quy t toán ngân sách Nhà nư c hàng năm ti n hành theo trình t và phương pháp c th sau: 1. Hàng năm cùng v i vi c l p d án ngân sách huy n, U ban nhân dân huy n ch o các xã trong huy n l p và xét duy t d án ngân sách xã trên tinh th n phát huy cao ý th c t l c, t cư ng, tính ch ng sáng t o, tích c c khai thác kh năng t i
 3. ch tăng thu và b trí h p lý chi tiêu, t ng bư c b o m t cân i ư c ngân sách xã. 2. Các kho n thu chi ngân sách xã hi n nay ư c l p và quy t toán theo m c l c ngân sách xã, chưa th ng nh t v i m c l c ngân sách Nhà nư c. b o m vi c t ng h p các kho n thu chi ngân sách xã vào ngân sách Nhà nư c kh p úng v i m c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành, B hư ng d n t m th i vi c s p x p như dư i ây: A. V THU: 1. ưa vào lo i II "thu s nghi p" c a m c l c ngân sách Nhà nư c nh ng kho n thu dư i ây c a ngân sách xã: - Ti n lâm s n ph ưa vào kho n 36, h ng 1. - Thu l phí ò ưa vào kho n 43, h ng 2. - Thu v các bu i bi u di n văn ngh , th d c th thao ưa vào kho n 47, h ng 1. - Thu v s nghi p truy n thanh ưa vào kho n 50. - Thu v hoa l i công s n ưa vào kho n 52. - Thu v s nghi p giáo d c ưa vào kho n 56, h ng 1. - Thu v s nghi p y t (hoa h ng bán thu c, lãi s n xu t thu c, thu ti n góp v y t c a các h p tác xã và các h ngoài h p tác xã thu h i v n dư c) ưa vào kho n 56, h ng 4. 2. ưa vào lo i III "thu thu vào khu v c t p th và cá th " c a m c l c ngân sách Nhà nư c nh ng kho n thu dư i ây c a ngân sách xã: - Thu hàng hoá (nông s n l t ) - kho n 60. - Thu doanh nghi p và l i t c doanh nghi p h p tác xã s n xu t nông nghi p kiêm th công nghi p - kho n 61 và 62 theo s thu c a t ng xã. - Thu 30% lãi h p tác xã mua bán xã - kho n 63 (bao g m kho n thu 20% lãi do h p tác xã trích n p thu c ngu n thu c nh c a ngân sách xã - kho n 2 - lo i IA và kho n thu 10% lãi h p tác xã mua bán n p lên huy n và huy n i u ti t cho ngân sách xã - kho n 14 - lo i IIA) - Thu buôn chuy n - kho n 64. - Thu sát sinh (ph n m th t súc v t t i xã và ph n bán súc v t m th t cho Nhà nư c) - kho n 65. - Thu ph n trăm (%) thu mu i - kho n 69.
 4. - Thu ph n trăm (%) thu nông nghi p tính theo t ng v thu kho n 72 "Thu nông nghi p v ông năm trư c" và kho n 73 "Thu nông nghi p v h năm nay". 3. ưa vào lo i IV "Thu khác" c a m c l c ngân sách Nhà nư c các kho n thu dư i ây c a ngân sách xã: - Thu h i các kho n v n c a ngân sách xã ưa vào kho n 10. - Các kho n thu v ph t vi c nh, bán hàng t ch thu, v.v... ưa vào kho n 82, h ng 2. - Các kho n thu l phí gi y t , bán tài s n r i rác c a xã, thu h i các kho n chi năm trư c, thu ti n cho thuê tài s n ưa vào kho n 82, h ng 3. - Thu do nhân dân t nguy n óng góp ưa vào kho n 82, h ng 7. 4. ưa vào lo i V "Thu k t dư" c a m c l c ngân sách Nhà nư c kho n thu k t dư năm trư c c a ngân sách xã. 5. ưa vào lo i VIII "Thu i u ch nh" c a m c l c ngân sách Nhà nư c nh ng kho n thu dư i ây c a ngân sách xã: - Thu tr c p c bi t (tr c p xây d ng thu l i, giao thông, trư ng h c, tr m xã, các công tình khác) ưa vào kho n 92, h ng 1. - Thu tr c p thư ng xuyên (tr c p sinh ho t phí c a cán b xã, tr c p chi thư ng xuyên) ưa vào kho n 92, h ng 2. - Thu ph n trăm (%) giao n p nông s n ưa vào kho n 93. B. V CHI: 1. ưa vào lo i I "Chi ki n thi t kinh t " c a m c l c ngân sách Nhà nư c nh ng kho n chi dư i ây c a ngân sách xã: - Chi v tr ng cây, b o v cây, chi v xây d ng vư n ươm gi ng cây ưa vào kho n 7, h ng 4. - Chi v nuôi cá ưa vào kho n 9, h ng 7. - Làm m i và s a ch a l n công trình thu l i xã ưa vào kho n 10, h ng 3. - Qu n lý b o v các công trình thu l i c a xã ưa vào kho n 10, h ng 15. - Làm m i và s a ch a l n công trình giao thông xã (c u, ư ng, ò, b n ò) ưa vào kho n 14, h ng 14. - Tu s a c u ư ng ưa vào kho n 14, h ng 16. - Qu n lý b n ò ưa vào kho n 14, h ng 25.
 5. - Làm m i và s a ch a l n tr s , nhà h p và các công tình khác c a xã kho n 26, h ng 14. - Làm m i và s a ch a l n quán ch , qu n lý quán ch và chi khác v s nghi p kinh t kho n 31, h ng 15. 2. ưa vào lo i II "Chi v văn hoá, y t , xã h i" c a m c l c ngân sách Nhà nư c nh ng kho n chi dư i ây c a ngân sách xã: - Tr c p cho các trư ng m u giáo kho n 32, h ng 1; làm m i và s a ch a l n trư ng h c, ki n thi t khác v giáo d c kho n 32, h ng 2; chi s nghi p khác v giáo d c kho n 32, h ng 7. - Tr c p các l p b túc văn hoá kho n 33, h ng 7. - Chi y t xã, làm m i và s a ch a l n tr m xã, c a hàng dư c, ki n thi t khác v y t và chi s nghi p y t (k c thu c phòng) kho n 43, h ng 2. - Chi v sách báo, câu l c b , th d c th thao, làm m i và s a ch a l n các công tình văn xã như câu l c b , nhà truy n th ng kho n 45, h ng 1. - Làm m i và s a ch a l n tr m phát thanh kho n 48, h ng 1; chi v truy n thanh kho n 48, h ng 3. - Tu s a nghĩa trang li t sĩ kho n 49, h ng 7. - Tr c p khó khăn cho cán b xã, chi c u t nhân dân, tr c p cán b xã già y u ngh vi c, tr c p sinh cho cán b xã, mai táng phí và các kho n chi khác kho n 53, h ng 2. 3. ưa vào lo i VI "Chi v qu n lý hành chính" c a m c l c ngân sách Nhà nư c các kho n chi dư i ây c a ngân sách xã: Tr c p cán b xã (cán b chuyên trách, cán b không chuyên trách), chi v mua s m c d ng c và v t r ti n mau h ng c a ngân sách xã; công v phí thư ng xuyên (văn phòng phí, h i ngh phí, công tác phí, bưu phí, khánh ti t, ti p khách) kho n 61. 4. ưa vào lo i VI "Chi khác" c a m c l c ngân sách Nhà nư c các kho n chi dư i ây c a ngân sách xã: - Chi v dân quân t v , nghĩa v quân s , dân quân tr c chi n, dân quân truy quét phun rô, hu n luy n dân quân... kho n 66, h ng 2. - Tài v phí (thu nông nghi p, thu công thương nghi p), gi i thư ng thi ua, các kho n chi phòng ch ng bão l t, phòng ho kho n 66, h ng 6. 5. D b phí c a ngân sách xã ưa vào lo i IX "T ng d b phí" kho n 80 c a m c l c ngân sách Nhà nư c. III. T CH C TH C HI N
 6. th c hi n nghiêm ch nh ch trương c a H i ng B trư ng v xây d ng và qu n lý ngân sách xã theo tinh th n, n i dung trên, ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương: 1. Trong khi ch nghiên c u s a i l i m c l c ngân sách Nhà nư c, s sách k toán, bi u m u l p d toán và quy t toán ngân sách xã cho phù h p v i yêu c u ưa các kho n thu chi ngân sách xã vào d toán và quy t toán ngân sách Nhà nư c, c n ch o các xã l p d toán ngân sách xã 1985, b o m khai thác tích c c các ngu n thu t i xã, ph n ánh y các kho n thu theo ch chung c a Nhà nư c, s p x p b trí ch tiêu v i tinh th n h t s c ti t ki m và có hi u qu thi t th c. Năm 1984 do tri n khai ch m, nên ch th ng nh t t ng h p vào ngân sách huy n ( ph n thu và ph n chi) t t c các kho n thu thư ng xuyên c a ngân sách xã, th c hi n theo chính sách ch chung c a Nhà nư c quy nh bao g m: - Kho n thu theo ph n trăm (%) thu nông nghi p, - Kho n thu theo ph n trăm (%) thu công thương nghi p. - Kho n thu theo ph n trăm (%) thu mu i, - Kho n thu theo ph n trăm (%) giao n p nông, lâm, thu h i s n lên c p trên. a) Toàn b s thu v thu nông nghi p, thu công thương nghi p, thu mu i, khuy n khích giao n p nông, lâm, thu h i s n t i xã u ph i n p c 100% vào ngân sách Nhà nư c (thông tư s 8-TC/NS P ngày 7-3-1984 c a B Tài chính). b) Sau khi toàn b s thu ã th c n p vào qu ngân sách Nhà nư c, phòng tài chính giá c huy n căn c vào ph n i u ti t cho ngân sách huy n (k c cho các xã) và t l i u ti t do huy n quy nh cho t ng xã i v i t ng ngu n thu tính toán xác nh và trích qu ngân sách huy n chuyên tr cho ngân sách các xã (ghi vào lo i kho n, h ng tương ng c a m c l c ngân sách Nhà nư c). T t c s thu ư c i u ti t quy nh trên cho ngân sách t ng xã dùng áp ng cho nh ng nhu c u chi thư ng xuyên c a ngân sách xã. Thu c a xã nào dành cho xã y chi tiêu, U ban nhân dân huy n không nên i u hoà cho xã khác. Trư ng h p xã chi thư ng xuyên còn th a, thì xã ư c s d ng vào vi c u tư xây d ng các công trình ph c v l i ích công c ng c a xã; n u còn có xã th t s thi u không chi thư ng xuyên thì huy n xét tr c p cho ngân sách xã b o m các nhu c u chi c n thi t. Ngoài nh ng kho n thu i u ti t nói trên, ngân sách xã còn có nh ng kho n thu khác như thu v hoa l i nông s n, thu v l phí ò, ch ... t m th i năm 1984 chưa t ng h p vào ngân sách huy n. Các kho n thu này t nh, huy n c n ch o, hư ng d n các xã tích c c khai thác, tính toán xác nh y ghi vào d toán ngân sách xã, t ch c qu n lý ch t ch áp ng các yêu c u chi tiêu c a xã và th c hi n ch quy t toán ngân sách xã theo úng ch hi n hành ã quy nh. Vi c t ng h p các kho n thu chi ngân sách xã vào d toán và quy t toán ngân sách huy n theo úng nh ng quy nh hư ng d n t i ph n II c a thông tư này ư c thi hành k t ngân sách năm 1985.
 7. 2. Xây d ng và qu n lý ngân sách xã là m t công tác ph c t p, là s nghi p c a toàn dân trong xã. Trong nh ng năm qua, vi c xây d ng ngân sách xã ã t ư c nh ng k t qu áng k , t o i u ki n t ng bư c b o m xây d ng xã ngày càng v ng m nh; song phong trào xây d ng ngân sách xã chưa th t v ng, chưa u, nhi u kh năng s n có t i xã chưa ư c chú ý khai thác úng m c. Ngu n thu c a ngân sách m t s xã chưa ư c phát tri n, huy n còn ph i tr c p khá nhi u cho xã b o m chi tiêu. Do ó, U ban nhân dân các c p c n h t s c coi tr ng, quan tâm ch o thư ng xuyên, ch t ch các xã ti p t c Ny m nh xây d ng và qu n lý ngân sách xã t i a phương theo úng i u l ngân sách xã ban hành kèm theo Ngh nh s 64-CP ngày 8-4-1972 c a H i ng Chính ph trong m t th i gian ng n nh t t t c các xã trong c nư c u có ngân sách xã, ưa công tác qu n lý thu chi ngân sách xã i d n vào n n p, th c hi n th ng nh t qu n lý tài chính Nhà nư c, kh c ph c tư tư ng l i vào ngân sách c p trên; phát huy tinh th n t l c t cư ng, tính ch ng c a xã trong vi c khai thác m i ti m năng phát tri n ngu n thu, tri t ti t ki m chi tiêu, thúc Ny các xã vươn lên t cân i ư c các yêu c u chi xã b ng các ngu n thu phát tri n t i xã. 3. áp ng nh ng yêu c u m i v Ny m nh xây d ng, qu n lý ngân sách xã và ưa ngân sách xã vào d toán và quy t toán ngân sách Nhà nư c, U ban nhân dân các c p c n nhanh chóng ki n toàn b máy chuyên trách công tác ngân sách xã S Tài chính và phòng Tài chính giá c huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, ng th i ch o các xã ki n toàn t ch c Ban tài chính xã theo úng Quy t nh s 112- H BT ngày 15-10-1981 c a H i ng B trư ng và chăm lo b i dư ng nghi p v , chuyên môn hoá i ngũ cán b tài chính xã. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có gì vư ng m c, ngh các a phương ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u b sung thích h p. Chu Tam Th c ( ã ký) PH L C S P X P CÁC KHO N THU CHI NGÂN SÁCH XÃ VÀO D TOÁN VÀ QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C. (Ban hành kèm theo Thông tư s 39-TC/NS P ngày 26-9-1984) I. PH N THU Lo i Kho n H ng Ngân sách xã Lo i Kho n H ng Ngân sách Nhà Nư c II Thu s nghi p 36 Thu v s nghi p lâm nghi p
 8. Lo i Kho n H ng Ngân sách xã Lo i Kho n H ng Ngân sách Nhà Nư c IIA 15 Thu t l lâm s n 1 Thu v ti n bán ph lâm s n 43 Thu s nghi p giao thông IA 4 Thu L phí ò 2 Thu v phà ò 47 Thu v s nghi p văn hoá IA 8 1 Thu v các bu i 1 Thu v ngh bi u di n văn ngh thu t IA 8 2 Thu v s nghi p 50 Thu v phát truy n thanh thanh, truy n thanh, truy n hình. IA 1 Thu hoa l i c ng 52 Thu v bán tài s n s n và c ng s n 56 Thu v các s nghi p khác IA 6 Thu s nghi p 1 Thu v s giáo d c nghi p giáo d c IA 7 Thu v s nghi p 4 Thu v s yt : nghi p khác 1 Thu v hoa h ng nt bán thu c và lãi s n xu t thu c 2 Thu ti n góp y t nt c a các h p tác xã và các h cá th 3 Thu h i v n dư c nt III Thu thu vào khu v c t p th và cá th IIA 13 1 Thu hàng hoá 60 5 Thu hàng hoá (nông s n l t ) IIA 13 2 Thu doanh 61 2 Thu doanh nghi p và l i t c nghi p doanh nghi p, h p tác xã s n xu t nông nghi p kinh
 9. Lo i Kho n H ng Ngân sách xã Lo i Kho n H ng Ngân sách Nhà Nư c doanh th công nghi p IA 2 Thu 20% lãi h p 63 Trích lãi h p tác tác xã mua bán xã xã mua bán xã IIA 14 Thu 10% lãi h p tác xã mua bán xã IA 3 Thu 10% lãi h p 63 Trích lãi h p tác tác xã tín d ng xã IIA 13 3 Thu buôn chuy n 64 Thu buôn chuy n IIA 12 Thu sát sinh 65 Thu sát sinh 1 H p tác xã mua bán xã 2 H p tác xã nông nghi p 3 Tư nhân IIA 16 Thu ph n trăm 69 Thu mu i thu mu i IIA 11 Thu ph n trăm 72 Thu nông thu nông nghi p nghi p v ông (theo t ng v ) năm trư c 1 Ph n h p tác xã óng 2 Ph n nông dân cá th óng 73 Thu nông nghi p v h năm nay 1 Ph n h p tác xã óng 2 Ph n nông dân cá th óng IV Thu khác IA 9 Thu h i các v n 80 2 Thu h i các cũ khác do ngân kho n chi năm sách xã c p trư c
 10. Lo i Kho n H ng Ngân sách xã Lo i Kho n H ng Ngân sách Nhà Nư c 82 Thu khác IA 10 4 Các kho n thu 2 Thu v tài s n khác (ph t vi c nh, t ch thu bán hàng t ch thu...) IA 5 Thu l phí ch 3 Các kho n linh tinh khác 10 Thu khác: -nt- 1 L phí gi y t -nt- 2 Bán tài s n r i rác -nt- 3 Thu h i các kho n -nt- chi trư c IIIB 3 Thu c a nhân dân 82 7 Thu do nhân dân t nguy n óng óng góp góp V Thu k t dư IIB 2 Thu k t dư năm 83 Thu k t dư năm trư c chuy n sang trư c c a ngân sách a phương VIII Thu i u ch nh 92 Thu tr c p IVB 4 Tr c p xây d ng 1 Thu v tr c p thu l i v n ki n thi t cơ b n 5 Tr c p xây d ng -nt- giao thông 6 Tr c p xây d ng -nt- trư ng h c 7 Tr c p xây d ng -nt- tr m xá 8 Tr c p xây d ng -nt- công trình khác IIIA 20 Thu tr c p theo 2 Thu v tr c p ch cân i ngân sách
 11. Lo i Kho n H ng Ngân sách xã Lo i Kho n H ng Ngân sách Nhà Nư c 21 Thu tr c p chênh -nt- l ch chi thư ng xuyên IIA 17 Thu ph n trăm 93 Thu v giao n p khuy n khích giao nông s n n p nông s n II. PH N CHI Lo i Kho n H ng Ngân sách xã Lo i Kho n H ng Ngân sách Nhà Nư c I Chi v ki n thi t kinh t IA 1 1 Tr ng cây b o v 7 Chi v lâm cây nghi p 4 Chi v tr ng r ng IA 1 2 Xây d ng vư n -nt- ươm gi ng cây 9 Chi v nông nghi p IA 1 3 Chi v nuôi cá 7 Chi v nuôi cá và ph bi n gi ng cá 10 Chi v thu l i IB 1 Làm m i và s a 3 Chi v công ch a l n các công trình thu nông trình thu l i c a xã IA 2 Qu n lý b o v 15 Các kho n chi các công trình khác v s thu l i c a xã nghi p thu l i 14 Chi v giao thông v n t i IB 2 Chi làm m i và 14 Chi v xây d ng s a ch a l n các c u ư ng m i công trình giao thông c a xã
 12. Lo i Kho n H ng Ngân sách xã Lo i Kho n H ng Ngân sách Nhà Nư c IA 3 1 B o dư ng c u 16 Chi v duy tu ư ng ư ng sá IA 3 2 Qu n lý b n ò 25 Chi v s nghi p khác c a giao thông v n t i IIIB 8 Làm m i, s a 26 Chi v ki n thi t ch a l n tr s , th chính và s a nhà h p và các ch a nhà công trình khác c a xã 4 Chi v xây d ng tr s nhà 31 Chi v ki n thi t kinh t khác IB 3 Làm m i, s a 15 Chi v ki n thi t ch a l n quán ch kinh t khác IA 4 1 Qu n lý ch IA 4 2 Chi khác v s -nt- nghi p kinh t II Chi v văn giáo, y t , xã h i 32 Chi v giáo d c ph thông IIA 5 1 Tr c p chênh 1 Chi v các l p l ch cho các m u giáo trư ng m u giáo IIB 4 1 Làm m i, s a 2 Chi v trư ng ch a l n trư ng ph thông c p I h c và II IIB 4 2 Ki n thi t khác v -nt- giáo d c IIA 5 3 S nghi p khác v 7 Chi v s nghi p giáo d c giáo d c khác 33 Chi v b túc văn hoá IIA 5 2 Tr c p chênh 7 Chi khác v b l ch cho b túc túc văn hoá
 13. Lo i Kho n H ng Ngân sách xã Lo i Kho n H ng Ngân sách Nhà Nư c văn hoá IIA 6 1 Tr c p cán b y t xã 43 Chi v s nghi p yt IIA 6 2 S nghi p khác v 2 Chi v ch a yt b nh IIA 6 3 Qu n lý c a hàng -nt- dư c c a xã 5 Các kho n chi s nghi p khác c a yt 45 Chi v s nghi p văn hoá và thông tin IIA 7 1 Sách báo 1 Chi v s nghi p văn hoá IIA 7 3 Câu l c b , văn -nt- ngh , th d c th thao IIB 6 1 Làm m i, s a -nt- ch a l n câu l c b nhà truy n th ng IIB 7 Làm m i, s a -nt- ch a l n các công trình văn hoá khác 48 Chi v truy n thanh, truy n hình IIB 6 2 Làm m i, s a 1 Chi v phát ch a l n tr m thanh phát thanh IIA 7 2 Truy n thanh 3 Chi v truy n thanh 53 Chi v c u t xã h i
 14. Lo i Kho n H ng Ngân sách xã Lo i Kho n H ng Ngân sách Nhà Nư c IIA 8 1 Tr c p khó khăn 2 Chi v c u t xã cán b xã h i IIA 8 2 C u t nhân dân -nt- IIA 9 1 Tr c p cán b già -nt- y u ngh vi c IIA 9 2 Tr c p sinh -nt- cho cán b xã IIA 9 3 Mai táng phí -nt- IIA 9 4 Tu s a nghĩa 49 7 Chi khác v trang li t sĩ thương binh, li t sĩ IIA 9 5 Khác -nt- IV Chi v qu n lý hành chính IIIA 10 Tr c p cán b xã: 61 Chi v cơ quan hành chính 1 Cán b chuyên -nt- trách 2 Cán b không -nt- chuyên trách IIIA 11 Công v phí thư ng xuyên: 1 Văn phòng phí -nt- 2 H i ngh phí -nt- 3 Công tác phí -nt- 4 Bưu phí -nt- 5 Khánh ti t -nt- 6 Ti p khách -nt- 7 Linh tinh -nt- VI Chi khác IVA Chi khác 66 Các kho n chi khác
 15. Lo i Kho n H ng Ngân sách xã Lo i Kho n H ng Ngân sách Nhà Nư c 14 Dân quân t v 2 Chi v dân quân du kích và nghĩa v quân s 15 Nghĩa v quân s -nt- IIIA 12 Tài v phí 6 Chi khác 1 Tài v thu nông -nt- nghi p 2 Tài v thu công -nt- thương nghi p IVA 16 Gi i thư ng thi -nt- ua 17 Các kho n chi -nt- khác (phòng ho , phòng ch ng bão l t, s a ch a ch a nh tr s xã...) IX T ng d b phí VA D b phí 80 T ng d b phí
Đồng bộ tài khoản