Thông tư 40/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
105
lượt xem
5
download

Thông tư 40/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 40/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 40/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  40/2003/TT­B T C   g µ y  5 th¸ng 5 n¨ m  2003 c n v Ò  vi Ö c H í ng d É n   ù c hi Ö n   h Õ  ® é   h ô   Ê p  th © m  niªn  th c p c H ¶i q u a n                             Thùc  Ön  hi NghÞ   nh   ®Þ 96/2002/N§­   µy  CP ng 19/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  v vi quy  nh  ®Þ chøc n¨ng  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  nhi v  h v c c tæ  cña  Tæng  ôc    c H¶i quan. Sau    ã    Õn  ña  é   éi  ô  ¹  khi c ý ki c B N v t iC«ng  v¨n  è  s 548/BNV­TL  µy  ng 20/3/2003 vµ  cña Bé  Lao ®éng­ ¬ng binh vµ  X∙ héi t¹ C«ng  v¨n sè  Th i 978/L§TBXH­TL  µy  ng 3/4/2003,Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  Õ       T  h d th hi ch ®é phô  Êp  © m       c th niªnH¶i quan    nh sau: 1/§èit ng  îchëng  ô   Êp  © m      î ®   ph c th niªn H¶i    quan: C¸n  é, c«ng  b  chøc H¶i quan  ã  êigian  c th   c«ng      n¨m  t¸c®ñ 5  (trßn 60    th¸ng)trong ngµnh        H¶i quan  îchëng  ô  Êp  © m       ®  ph c th niªnH¶iquan  å m: g ­ C«ng    chøc  µm  Öc      n  Þ  éc h Ö   èng  chøc  ña  l vi ë c¸c ®¬ v thu   th tæ  c Tæng   côc    H¶i quan theo  quy  nh  ¹ kho¶n    Òu    ®Þ ti   1, §i 3, NghÞ   nh  è  ®Þ s 96/2002/N§­ CP   µy  ng 19/11/2002  ña  Ýnh  ñ, kÓ   c¸n  é   c Ch ph   c¶  b chuyªn tr¸ch c«ng      t¸c §¶ng,®oµn  Ó  éc biªnchÕ   µ  ngµnh      th thu     v do  H¶iquan   ¬ng; tr¶l ­ Ng êi lµm  Öc      vi theo  Õ     îp  ng    ng  ch ®é h ®å lao ®é kh«ng  êih¹n  ÷ng  th   nh c«ng  Öc  vi quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 68/2000/N§­   µy  CP ng 17/11/2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ùc  Ön  Õ     îp  ng  ét  è  ¹  ph v th hi ch ®é h ®å m s lo i c«ng  Öc  vi trong  ¬  c quan  µnh  Ýnh  µ  íc,®¬n  Þ  ù  h ch nh n   v s nghiÖp. 2/§èit ng     î kh«ng  îchëng  ô   Êp  © m   ®  ph c th niªn H¶i    quan: ­ C¸n  é,c«ng    b  chøc    H¶i quan  ∙ hëng  ô  Êp  © m     éc ngµnh  ®  ph c th niªnthu   c¬  Õu; y ­ Gi¸o    êng    viªn Tr cao  ng   ®¼ H¶i quan, xÕp ¬ng    l theo  b¶ng ¬ng  ña  l c ngµnh Gi¸o dôc  µ  o  ¹o,®∙  îchëng  ô  Êp  ®∙itheo    v ®µ t   ®   ph c u    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 973/1997/Q§­ TTg  µy  ng 17/11/1997  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Õ     ô  c Th t   ph v ch ®é ph cÊp  ®∙i®èi  íigi¸oviªn®ang  ùctiÕp  u    v      tr   gi¶ng  ¹y trong c¸c tr ng  d      ê c«ng  Ëpl  cña  µ   íc; Nh n 3/Møc   ô   Êp  µ    ph c v c¸ch  Ýnh    ô   Êp  © m   t tr¶ph c th niªn H¶i    quan: ­ Møc  ô  Êp  © m         ph c th niªnH¶i quan  îctÝnh    ®  nh sau:C¸n  é, c«ng    b  chøc  H¶i quan  ã    n¨m    c ®ñ 5  c«ng    t¸c(trßn 60    th¸ng)li   ôc trong ngµnh      ªnt     H¶i quan  ® îchëng    møc  ô  Êp  ph c b»ng    5% møc  Òn l ng  îchëng  ti  ¬ ®   theo  ¹ch,bËc,tõ ng      n¨m  thø  trë®i  thªm  çi  6    cø  m n¨m  c«ng   t¸c(trßn 12    th¸ng)th×  îc tÝnh    ®  thªm  1%. ­ Phô  Êp  © m         c th niªnH¶i quan  îctr¶theo  ®   th¸ng vµ  îctÝnh    ng   ®  ®Ó ®ã vµ  ëng  h b¶o  Ó m     éinhng  hi x∙ h   kh«ng  îc dïng  µm  cø    Ýnh    Õ   ®  l c¨n  ®Ó t c¸c ch ®é   ô  Êp  ph c kh¸c. 4/Thêigian tÝnh  © m             th niªnH¶i quan: ­  © m   Th niªn H¶i    quan  îc tÝnh  Ó   õ  µy  ®  k t ng c¸c  i  îng    nh   ¹ ®è t qui ®Þ t i ®iÓ m   ® îc chÝnh  1    thøc    Öm   bæ nhi hoÆc   Ón  ông  µo  µm  Öc  ¹    tuy d v l vi t i c¸c
  2. 2 ®¬n  Þ   v trong  µnh  ng H¶i quan theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  µ  é  Ët Lao  ng, kÓ   thêigian tËp  ù  v B Lu   ®é   c¶      s theo quy  nh  ña  µ   ­   ®Þ c Nh n íc. ­ Thêigian c¸n bé,c«ng          chøc    H¶i quan  i  Üa  ô  ©n  ù  ® ngh v qu s theo  Ët Lu   ®Þnh  îctÝnh  ëng  ô  Êp  © m     µnh    ®  h ph c th niªnng H¶iquan. ­ C¸n  é, c«ng    b  chøc    H¶i quan  ∙  ã  êigian  ëng  ô  Êp  © m     ® c th   h ph c th niªn cña    µnh  c¸cng kh¸c nh:Qu © n   i,C«ng    ¬   Õu... × ® îccéng    Ýnh     ®é   an,C y     th ®Ó t hëng  ô  Êp  © m       ph c th niªnH¶iquan. 5/Tæ     chøc  ùc  Ön:  th hi Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ã  Öu  ùcthihµnh  ña  tn c hi l     t  c hi l     c NghÞ   ®Þnh  è  s 96/2002/N§­   µy  CP ng 19/11/2002  ña  Ýnh  ñ. Trong  c Ch ph   qu¸  ×nh tr   thùc  Ön  ã  ×  íng  ¾ c   hi c g v m ph¶n ¸nh  Ò   é   µi chÝnh    vBT  ®Ó nghiªn cøu      gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản