Thông tư 40/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
90
lượt xem
4
download

Thông tư 40/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 40/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 40/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   4 0 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   2 5   t h ¸ n g   0 5   n ¨ m  2005 Híng dÉn c¬ chÕ tµi chÝnh ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n  cÊp níc s¹ch sö dông nguån vèn Hç trî  ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  90/1998/N§­CP ngµy 7/11/1998 cña   ChÝnh phñ ban hµnh Qui chÕ vay vµ tr¶ nî níc ngoµi; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  17/2001/N§­CP ngµy 4/5/2001 cña   ChÝnh phñ  ban hµnh Qui chÕ  qu¶n lý  vµ  sö  dông nguån hç   trî ph¸t triÓn chÝnh thøc; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ  Qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø C«ng v¨n sè  1250/VPCP­QHQT ngµy 15/3/2005 cña   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   nguyªn   t¾c   ®iÒu   chØnh   c¬   chÕ   tµi   chÝnh thèng nhÊt cho c¸c dù  ¸n cÊp níc sö  dông nguån vèn   ODA; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thùc hiÖn nh sau: I.  QUI  §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi ¸p dông: Th«ng t  nµy ¸p dông cho tÊt c¶  c¸c   dù   ¸n   cÊp   níc   s¹ch   sö   dông   nguån   vèn   Hç   trî   ph¸t  triÓn chÝnh thøc (ODA), bao gåm c¶ c¸c dù ¸n cung cÊp níc  s¹ch cho c¸c ®« thÞ, c¸c côm d©n c n«ng th«n vµ miÒn nói. C¸c dù  ¸n cÊp níc s¹ch sö  dông nguån vèn ODA  ®∙ vµ  ®ang thùc hiÖn tríc khi Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc  ®îc  ®iÒu  chØnh l¹i c¬  chÕ  cho vay l¹i theo híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy. 2. C¬ chÕ tµi chÝnh ¸p dông: ­ §èi víi c¸c dù ¸n cung cÊp níc s¹ch cho c¸c côm d©n  c  n«ng th«n vµ  miÒn nói: Thùc hiÖn chÕ   ®é  cÊp ph¸t toµn  bé   vèn   ODA   (gåm   c¶   vèn   viÖn   trî   kh«ng   hoµn   l¹i   vµ   vèn  vay) theo NghÞ   ®Þnh sè  90/1998/N§­CP ngµy 7/11/1998 cña  ChÝnh phñ. Vèn  ®èi øng cho c¸c dù  ¸n nµy do chñ  dù  ¸n tù   bè  trÝ, nÕu thiÕu do Ng©n s¸ch c¸c  ®Þa ph¬ng bè  trÝ  hç  trî. ­ §èi víi c¸c dù ¸n cÊp níc cho c¸c ®« thÞ: Thùc hiÖn  viÖc cho vay l¹i toµn bé  nguån vèn ODA (gåm c¶ vèn viÖn  trî kh«ng hoµn l¹i vµ vèn vay u ®∙i). Vèn ®èi øng cho c¸c  dù  ¸n nµy do chñ  dù  ¸n tù  bè  trÝ. §iÒu kiÖn cho vay l¹i 
  2. 2 ®èi víi c¸c dù  ¸n nµy  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ  t¹i Môc II díi  ®©y. II. QUY §ÞNH Cô THÓ 1. §iÒu kiÖn cho vay l¹i: 1.1   §èi   víi   c¸c   dù   ¸n   cÊp   níc   s¹ch   cho   c¸c   ®«   thÞ  lo¹i 5 theo c¸ch ph©n lo¹i t¹i NghÞ ®Þnh sè 72/2001/N§­CP  ngµy 5/10/2001 (c¸c thÞ  trÊn thuéc huyÖn) sö  dông nguån  vèn vay ODA (kÓ  c¶ vay vµ  viÖn trî  kh«ng hoµn l¹i): Thùc  hiÖn chÕ   ®é  Ng©n s¸ch nhµ  níc cho vay l¹i b»ng  ®ång ViÖt  Nam toµn bé  vèn ODA kh«ng l∙i suÊt (Ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî  100% l∙i suÊt  vµ  phÝ  vay níc ngoµi).  Thêi gian cho  vay l¹i vµ   ©n h¹n ¸p dông theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.2 a)  díi  ®©y. Chñ  dù  ¸n chØ ph¶i tr¶ phÝ  cho vay l¹i theo quy   ®Þnh hiÖn hµnh. 1.2 §èi víi c¸c dù  ¸n cÊp níc s¹ch cho c¸c  ®« thÞ  tõ  lo¹i   4   trë   lªn   (theo   c¸ch   ph©n   lo¹i   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  72/2001/N§­CP ngµy 5/10/2001); c¸c dù  ¸n cÊp níc cho c¸c  khu c«ng nghiÖp, khu chÕ  xuÊt sö  dông nguån vèn ODA (kÓ  c¶ nguån vay vµ  viÖn trî  kh«ng hoµn l¹i): Thùc hiÖn chÕ  ®é  Ng©n s¸ch cho vay l¹i  ®èi víi nguån vèn ODA theo  ®iÒu  kiÖn cho vay l¹i nh sau: a. Thêi gian cho vay l¹i: theo  ®Ò  nghÞ  cña Chñ  dù  ¸n  nhng kh«ng qu¸ 25 n¨m, trong  ®ã  cã  8 n¨m  ©n h¹n, tÝnh tõ   ngµy ký HiÖp ®Þnh vay.  C¸c  ®iÒu kiÖn vÒ  thêi gian cho vay l¹i, thêi gian  ©n  h¹n trªn kh«ng  phô  thuéc vµo  ®iÒu  kiÖn  cho vay gèc cña  nhµ tµi trî níc ngoµi. b. §ång tiÒn cho vay l¹i: C¸c chñ  dù  ¸n  ®îc lùa chän  vay l¹i b»ng  ®ång ViÖt Nam hoÆc vay l¹i b»ng  ®ång ngo¹i  tÖ. Trêng hîp vay l¹i b»ng ngo¹i tÖ  Bé  Tµi chÝnh ¸p dông  thèng nhÊt cho mäi dù ¸n theo ®ång tiÒn cho vay l¹i lµ ®«   la Mü  (USD). NÕu dù  ¸n sö  dông vèn vay ngo¹i tÖ  kh¸c th×   thùc hiÖn chuyÓn  ®æi sang USD theo tû  gi¸ h¹ch to¸n b»ng  ngo¹i   tÖ   do   Bé   Tµi   chÝnh   quy   ®Þnh   hµng   th¸ng   vµo   thêi  ®iÓm chuyÓn ®æi. c. L∙i suÊt cho vay l¹i: ­ NÕu  vay l¹i  b»ng  ®ång ViÖt  Nam:  L∙i suÊt  cho  vay  l¹i ®îc ¸p dông thèng nhÊt cho mäi dù ¸n theo møc 5% /n¨m   (®∙ bao gåm c¶ phÝ  cho vay l¹i trong níc). Trong  trêng  hîp c¸c c¨n cø tÝnh to¸n møc l∙i suÊt trªn cã sù thay ®æi   lín, Bé  Tµi chÝnh sÏ  xem xÐt vµ  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  ®iÒu chØnh l¹i møc l∙i suÊt vay nãi trªn. 
  3. 3 ­  NÕu  vay l¹i  b»ng  ®ång ngo¹i  tÖ:  L∙i suÊt  cho  vay  l¹i ¸p dông thèng nhÊt cho mäi dù  ¸n lµ  2%/n¨m (®∙ bao  gåm   c¶   phÝ   cho   vay   l¹i   trong   níc).   Trêng   hîp   l∙i   suÊt  ChÝnh   phñ   ®i   vay   níc   ngoµi   cao   h¬n   2%/n¨m   th×   ¸p   dông  b»ng møc ChÝnh phñ vay cña níc ngoµi. d. Ngoµi l∙i suÊt nãi trªn, c¸c chñ dù ¸n ODA cÊp níc  ph¶i tr¶ c¸c lo¹i phÝ  vay níc ngoµi nh  phÝ  b¶o hiÓm tÝn  dông,  phÝ  cam  kÕt,  phÝ  qu¶n lý...  (trõ  c¸c dù  ¸n thuéc  diÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 PhÇn II trªn). 2. Híng dÉn ¸p dông vµ   ®iÒu chØnh  ®iÒu kiÖn cho vay  l¹i: 2.1 §èi víi c¸c dù  ¸n thùc hiÖn tõ  ngµy Th«ng t  nµy  cã hiÖu lùc trë ®i ®îc ¸p dông theo c¸c ®iÒu kiÖn cho vay   l¹i nªu ë ®iÓm 1 Môc II cña Th«ng t nµy.  2.2 §iÒu chØnh  ®iÒu kiÖn cho vay l¹i  ®èi víi c¸c dù  ¸n ®∙ vµ ®ang thùc hiÖn: a. C¸c dù  ¸n  ®∙ vµ   ®ang thùc hiÖn tríc ngµy Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc  ®îc  ®iÒu chØnh c¸c  ®iÒu kiÖn cho vay l¹i  theo   c¸c   ®iÒu   kiÖn   míi   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   chuyÓn   ®æi.  Kh«ng thùc hiÖn håi tè   ®èi víi c¸c kho¶n  ®∙ tr¶ nî  tÝnh  tíi thêi ®iÓm nµy. b. C¸c dù  ¸n  ®∙ rót vèn cã  yªu cÇu  ® îc chuyÓn c¬  chÕ  vay   l¹i   b»ng   ngo¹i   tÖ   sang   vay   l¹i   b»ng   ®ång   ViÖt   Nam  ph¶i chuyÓn ®æi toµn bé d nî (gèc, l∙i, phÝ, l∙i chËm tr¶  nÕu cã...) tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm chuyÓn  ®æi sang  ®ång ViÖt  Nam theo tû  gi¸ h¹ch to¸n do Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh hµng  th¸ng vµo ngµy chuyÓn ®æi.  C¸c kho¶n rót vèn b»ng ngo¹i tÖ  sau ngµy chuyÓn  ®æi   sè  d  nî   ®îc chuyÓn sang tiÒn ViÖt Nam theo tû  gi¸ h¹ch  to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh hµng th¸ng vµo c¸c ngµy rót  vèn thùc tÕ. c. C¸c dù  ¸n cã  yªu cÇu  ®îc chuyÓn nî  vay l¹i tõ  vay  ngo¹i tÖ kh¸c sang vay b»ng ®ång USD ph¶i chuyÓn ®æi toµn   bé  d nî  (gèc, l∙i, phÝ, l∙i chËm tr¶ nÕu cã...) tÝnh  ®Õn  ngµy chuyÓn   ®æi sang  ®ång  USD  theo  tû  gi¸  thèng  kª quy  ®æi gi÷a  ®« la Mü  vµ  c¸c ngo¹i tÖ  kh¸c do Bé  Tµi chÝnh  quy ®Þnh vµo ngµy chuyÓn ®æi.  C¸c kho¶n rót vèn b»ng ngo¹i tÖ  sau ngµy chuyÓn  ®æi   sè d nî ®îc chuyÓn sang ®ång USD theo tû gi¸ thèng kª quy   ®æi gi÷a  ®« la Mü  vµ  c¸c ngo¹i tÖ  kh¸c do Bé  Tµi chÝnh  quy ®Þnh hµng th¸ng vµo c¸c ngµy rót vèn thùc tÕ.  d. §Ó   ®iÒu chØnh  ®iÒu kiÖn cho vay l¹i theo c¸c  ®iÒu  kiÖn   míi   nªu   trªn,   Chñ   dù   ¸n   lµm   c«ng   v¨n   göi   Bé   Tµi   chÝnh vµ  C¬  quan cho vay l¹i, trong  ®ã  cã   ®Ò  nghÞ  cô  thÓ   c¸c  ®iÒu kiÖn cho vay l¹i c¨n cø vµo h íng dÉn t¹i  ®iÓm 1 
  4. 4 Môc II Th«ng t  nµy, kÌm theo ph¬ng ¸n vay tr¶ theo c¸c  ®iÒu kiÖn cho vay l¹i nµy. C¸c ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh nµy cÇn  ®îc göi tríc ngµy 30/11/2005. Sau thêi h¹n nµy, nÕu Chñ  dù ¸n kh«ng cã ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh th× C¬ quan cho vay l¹i   vÉn thùc hiÖn theo c¬  chÕ   ®∙ phª duyÖt vµ  thùc hiÖn tríc  ®ã.  e. C¨n cø vµo  ®Ò  xuÊt cña Chñ  dù  ¸n, C¬  quan cho vay   l¹i tiÕn hµnh   ®èi  chiÕu  sè  liÖu vay nî, tho¶ thuËn  c¸c  ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ ®iÒu chØnh ®iÒu kiÖn cho vay l¹i theo  quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy, trªn c¬  së   ®ã  ký  kÕt Hîp  ®ång  hoÆc phô  lôc  ®iÒu chØnh Hîp  ®ång cho vay l¹i víi Chñ  dù  ¸n. Sau khi ký  kÕt, C¬  quan cho vay l¹i cã  c«ng v¨n b¸o  c¸o göi cho Bé  Tµi chÝnh kÌm theo c¸c Hîp  ®ång hoÆc Phô  lôc  ®iÒu chØnh nãi trªn lµm c¬  së   ®iÒu chØnh l¹i c¸c Hîp  ®ång   uû   quyÒn   cho   vay   l¹i   vèn   vay   níc   ngoµi   ®∙   ký   kÕt  gi÷a Bé Tµi chÝnh vµ C¬ quan cho vay l¹i. 2.3. §èi víi c¸c dù  ¸n nÕu  ®∙  ®îc ChÝnh phñ  cho ¸p  dông   c¸c   ®iÒu   kiÖn   cho   vay   l¹i   vay  u   ®∙i   h¬n   c¸c   ®iÒu  kiÖn   míi   nãi   trªn   vÉn   ®îc   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   theo   c¸c  ®iÒu kiÖn u ®∙i ®ã. 2.4.  Trêng hîp  trong  c¸c §iÒu  íc  quèc tÕ   vÒ  ODA ký  víi nhµ  tµi trî  cã  tháa thuËn vÒ  c¬  chÕ  tµi chÝnh trong  níc ¸p dông  ®èi víi dù  ¸n cÊp níc sö  dông vèn ODA kh¸c  víi   c¸c   qui   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  nµy   th×   ¸p   dông   theo   c¸c  tháa thuËn trong c¸c §iÒu íc quèc tÕ vÒ ODA ®∙ ký kÕt víi   nhµ tµi trî. III. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o. C¸c Bé, UBND  ®Þa ph¬ng chñ  qu¶n dù  ¸n cã  tr¸ch nhiÖm   th«ng b¸o cho c¸c Chñ dù ¸n cÊp níc sö dông vèn ODA thuéc  ®Þa ph¬ng m×nh biÕt vµ  phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  chØ  ®¹o thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   Th«ng   t  nµy,   nÕu   cã   víng  m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé, UBND ®Þa ph¬ng chñ qu¶n vµ c¸c Chñ dù  ¸n ph¶n ¸nh ngay cho Bé  Tµi chÝnh vµ  C¬  quan cho vay l¹i   ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản