Thông tư 41/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư 41/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 41/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Điều 5 Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 8/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 41/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h   S è  41/2003/TT­B T C  n g µ y  06 th¸ng 05 n¨ m  2003 c v Ò   Ö c H í ng d É n  thi µ n h  §i Ò u  5 Q u y Õ t ® Þ n h   vi  h s è 132/2002/Q§­T T g   g µ y  8/10/2002 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h   h ñ   n p v Ò  vi Ö c gi¶i u y Õ t ® Ê t s¶n  u Ê t v µ  ® Ê t ë  c h o  ® å n g  b µ o    q x d © n  t é c thi Ó u s è   ¹i h ç  ë  T © y  N g u yªn t  c ­Thihµnh     Quy Õt  nh  è  ®Þ s 132/2002/Q§­TTg  µy  ng 8/10/2002 cña  ñ ­   Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc    Õt  t    ph v vi gi¶iquy ®Ê s¶n  Êtvµ  t    xu   ®Ê ë cho  ng  µo  ©n   ®å b d técthiÓu sè  ¹ chç    ©y      t  i ëT Nguyªn; ­ Sau    èng  Êt víiNg ©n   µng  µ   íc (C«ng  sè    khith nh     h Nh n   v¨n  378/NHNN­ CSTT,  µy  ng 16/04/2003 cña  ©n  µng  µ   íc);   Ng h Nh n Bé  µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  Òu  cña  T  h  th   §i 5  Quy Õt  nh  µy    ®Þ n nh sau: I­ ç  trî ñ a N g © n  s¸ch trung ¬ n g.  H  c 1­  ©n   Ng s¸ch trung  ng  ç  î ¬ h tr  møc   tr Öu ®ång/ha  4  i   cho  Ön  Ých  t  di t ®Ê thùc  Õ  t khai hoang    theo    ® îc c¬  ®Ò ¸n    quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn    phª duyÖt  bao  å m   ®Êt  ôc  ô  g c¶  ph v cho  s¶n  Êt  µ  t    xu v ®Ê ë (kh«ng  ©n  Öt ph bi   diÖn  Ých  t  t ®Ê ph¶ikhaihoang  µ®Êt  éng  vô      l  ru 1  hay  vô  óa níchoÆc   t  2  l     ®Ê n¬ng,rÉy).Trêng  îp hé    nh, c¸ nh©n  µ®ång  µo  ©n  écthiÓu  è  ­     h   gia ®×     l  bd t  s® îc giao  t    ®Ê theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 132/2002/Q§­ TTg  µy  ng 8/10/2002  ña  ñ  c Th t ng Ch Ýnh  ñ  µ   ù khaihoang  × còng  îchç  î í  ph m t     th   ®   tr  theo  møc  tr Öu®ång/ 4  i   ha. 2­ Ng ©n     s¸ch trung  ng  ç  î Òn ®Ò n   ï c«ng    ¬ h tr  ti   b  khaihoang,kÓ   hoa      c¶  lî(nÕu  ã)kh«ng    tr Öu®ång/ha  i víi t  ång c©y  µng    i c  qu¸ 4  i   ®è     ®Ê tr   h n¨m      khithu håi®Êt  ña    é    nh, c¸nh©n.   c c¸ch gia®×     3­ Møc  ç  î ô  Ó    h tr  th cho  õng  a  ¬ng  îcx¸c®Þnh    ¬  ë  Õt  c t ®Þ ph ®   trªnc s quy ®Þnh  thu  åi ®Êt  h  (thu håi vên  ©y), quyÕt  nh      c   ®Þ giao  t  ®Ê (biªn b¶n    giao  nhËn  t  ®Ê hoÆc   t  ã  ên  ©y).C¨n  vµo  ®Ê c v c   cø  møc  ç  î ña  ©n  h tr  c Ng s¸ch trung     ¬ng  µ  ×nh  ×nh  ô  Ó  ña  a   ¬ng, Së   µi chÝnh    Ët    ©y  ùng  vt h c th c ®Þ ph   T  ­ V gi¸x d møc  ç  î ô  Ó    ×nh Uû   h tr  th ®Ó tr   ban  ©n  ©n  Êp  c nh d c tØnh    Öt. phª duy II­ Õ p  n h Ë n  v ê n  c © y  v µ  giao v ê n  c © y  thu h å i   Ti c h o  c¸c h é  d © n 1­ §¸nh    ¹gi¸trÞvên  ©y    åi.   gi¸l       i c thu h ­ C¨n  ®Ó   ¸nh    ¹ gi¸trÞ vên  ©y    cø  ® gi¸l i       c (kh«ng  Ýnh    Þ quyÒn  ö  t gi¸tr   s dông  t) lµ thùc tr¹ngvên  ©y  Ýnh  ®Ê         ct theo    gi¸b¸n  ên  ©y  ¹  Þ  êng  a   v c ti th tr ®Þ ph¬ng    êi®iÓ m   µn  ë th   b giao,®ång  êicã    th   xem   Ðt gi¸trÞ ®Ç u     ùc tÕ    x    t th   cho vên  ©y  n   êi®iÓ m   µn  c ®Õ th   b giao.
  2. 2 ­ Thµnh  Ëp  éi  ng  ¸nh    ¹ gi¸trÞ vên  ©y. Thµnh    ña  éi   l H ®å ® gi¸l i       c  viªn c H   ®ång  å m:    o  ë  µichÝnh    Ët      ñ   Þch  éi ®ång, ®¹idiÖn  ë   g l∙nh®¹ S T   ­ V gi¸­ Ch t H     S Tµi nguyªn  µ    v M«i  êng, ®¹idiÖn  ë   tr    S N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  vµ    µnh    c¸c th viªnkh¸c do  û     U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  quy ®Þ cho  ï ph   hîp víi ùc tÕ  ¹ ®Þa  ¬ng.    th   t   i ph 2­ TiÕp  Ën  ên  ©y    åivµ    nh v c thu h   giao cho  é  ©n.   hd 2.1­§èivíi ên  ©y  ña       v c c doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n a­ §èivíi ên  ©y  îc®Ç u         v c ®  tb»ng  ån  èn  ©n  ngu v Ng s¸ch Nhµ   íc.   n C¨n  kÕt  cø  qu¶  ¸nh    ¹gi¸trÞvên  ©y,doanh  ® gi¸l       i c  nghiÖp  µ   íc: Nh n ­ §iÒu    chØnh t¨ng,gi¶m        trªnsæ s¸ch phÇn    chªnh  Öch  ÷a gi¸trÞ vên  l gi       c©y  ∙  îc®¸nh    ¹ víi   Þ vên  ©y  ¹ch to¸ntrªnsæ   ®®  gi¸l     tr   i gi¸ c h       s¸ch.LËp        biªnb¶n bµn giao vên  ©y  íi ¬    c v   quan  îcUû   c ®   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  giao nhiÖ m   ô    v tiÕp nhËn  ên  ©y  û    v c (U ban  ©n  ©n  Êp  Ön). nh d c huy ­ Sau    ùc hiÖn  µn    khith   b giao th×      ghigi¶m  èn  ©n   v Ng s¸ch Nhµ   íctheo   n    gi¸trÞ vên  ©y  ùc tÕ  ∙  µn     c th   ® b giao.LËp  c¸o c¬    b¸o    quan  qu¶n  ýcÊp    µ  l  trªnv Bé   µi chÝnh  ®èivíidoanh  T  (    nghiÖp  µ   íc do  Nh n   trung  ng  ¬ qu¶n  ý), ë   µi l  T  S chÝnh   Ët    ®èivíi ­V gi¸(     doanh  nghiÖp  µ   ícdo  a  ¬ng  Nh n   ®Þ ph qu¶n  ý) l. b­ §èivíi ên  ©y  îc®Ç u         v c ®  tb»ng  ån  èn  Ýn  ông. ngu v t d C¨n  kÕt  cø  qu¶  ¸nh    ¹gi¸trÞvên  ©y,doanh  ® gi¸l       i c  nghiÖp  µ   íc: Nh n ­  ïng  íitæ  C v   chøc  Ýn  ông  td cho  vay  èn  µ  û   v v U ban  ©n   ©n   Êp  nh d c huyÖn  Ëp    l biªnb¶n  µn  b giao vên  ©y, khoanh  î vay  i víisè    î vay      c  n  ®è     d n   cßn l¹®Õ n   êi®iÓ m   µn    i th   b giao;lËp biªnb¶n  µn      b giao vên  ©y  µ  µn    c v b giao nîcho     Uû  ban  ©n  ©n  Êp  Ön. nh d c huy   ­ §iÒu    chØnh  t¨ng,gi¶m        trªnsæ s¸ch phÇn    chªnh  Öch  ÷a gi¸trÞ vên  l gi       c©y  ∙  îc®¸nh    ¹víi   Þvên  ©y  ¹ch to¸ntrªnsæ   ®®   gi¸l     tr   i gi¸ c h       s¸ch.N Õ u     Þv­   gi¸tr   ên  ©y      c trªnsæ s¸ch kÕ     ña    to¸nc doanh  nghiÖp (kho¶n vay  Ýn  ông) lính¬n  td    gi¸trÞ vên  ©y  ∙  îc ®¸nh    ¹  ×  ©n      c ®®  gi¸l ith Ng s¸ch  a   ¬ng  ç  îphÇn  ®Þ ph h tr  chªnh  Öch  µy  l n cho  doanh  nghiÖp      îtæ  ®Ó tr¶n   chøc  Ýn  ông.N Õ u     Þv­ td   gi¸tr   ên  ©y      c trªnsæ s¸ch kÕ     ña    to¸nc doanh  nghiÖp  á  ¬n    Þvên  ©y  ∙  ­ nh h gi¸tr   c ®® îc®¸nh    ¹ th× phÇn    gi¸l     i chªnh  Öch  µy  îch¹ch    µo    ©n  l n ®  to¸nv thu Ng s¸ch ®Þa     ph¬ng. Sau    ùc hiÖn  µn    khith   b giao vên  ©y, doanh    c  nghiÖp    ghigi¶m  èn    v vay cña    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td theo    Þ vên  ©y  ¹ch to¸ntrªnsæ   gi¸tr   c h       s¸ch kÕ       to¸n cña  doanh  nghiÖp. c­§èivíi ên  ©y  îc®Ç u         v c ®  tb»ng  ån  èn  ngu v kh¸c. §èivíi ên  ©y    åido     v c thu h   doanh  nghiÖp  µ   íc®Ç u    Nh n   tb»ng  ån  èn  ngu v tõ lî nhuËn     i sau  Õ    ü  ña  thu (c¸cqu c doanh  nghiÖp),tõ nguån  èn     v huy  ng   ®é kh¸c (huy  ng  ña    chøc  µ    ©n)  ×    ®é c c¸c tæ  v c¸ nh th doanh  nghiÖp  îc Ng ©n   ®  s¸ch ®Þa   ¬ng    ph thanh    to¸n theo    Þ vên  ©y      gi¸tr   c trªnsæ s¸ch  Õ   k to¸n.Ph Çn     chªnh  Öch  Õu  ã)gi÷a gi¸trÞvên  ©y  ∙  îc®¸nh    ¹ víi   Þvên  ©y  l (n c       c ®®   gi¸l     tr   i gi¸ c trªnsæ     s¸ch kÕ     îc h¹ch    µo  (gi¸trÞ ®¸nh    ¹ lính¬n    Þ   to¸n ®   to¸n v thu      gi¸l     i gi¸tr   trªnsæ     s¸ch kÕ     to¸n)hoÆc         Þ®¸nh    ¹ nhá  ¬n    Þ trªnsæ     ghichi(gi¸   tr gi¸l   i h gi¸tr     s¸ch kÕ     to¸n)Ng ©n    s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph 2.2­§èivíi ên  ©y    åicña       v c thu h   doanh  nghiÖp  ©n  d doanh  µ    ©n. v c¸nh
  3. 3 Trong  êng  îp  µy, Ng ©n   tr hn  s¸ch  a   ¬ng  ã  ®Þ ph c tr¸chnhiÖ m     thanh    to¸n b»ng  Òn cho  ti   doanh nghiÖp  ©n  d doanh  µ    ©n  v c¸ nh ngay sau    Ën  µn  khinh b giao vên  ©y      c nh sau: ­ TiÒn ®Ò n  bï thiÖt ¹i Ò  ®Êt theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè   h  v i 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  n   ï thiÖth¹ikhi c Ch ph v vi ®Ò b       Nhµ   ícthu håi®Êt    ö  ông  µo  ôc  ch  èc  n      ®Ó s d vm ®Ý qu phßng,an   ninh,lîÝch    i quèc    îÝch  gia,l   i c«ng  éng; c ­Gi¸trÞvên  ©y  ∙  îc®¸nh    ¹ .     c ®®   gi¸l i 2.3­Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Õp nhËn  ên  ©y  µ  ùc hiÖn  nh d c huy ti   v c v th   giao  vên  ©y  c cho    é  ©n  c¸c h d theo    Þ ®∙  îc®¸nh    ¹   é   ©n  îcgiao vên  gi¸tr   ®   gi¸l iH d . ®    c©y ph¶iký  îp ®ång  Ën  îvíi û    h  nh n     ban  ©n  ©n  Êp  Ön  U nh d c huy theo gi¸trÞv­     ên  ©y  ∙  îc®¸nh    ¹ . c ®®   gi¸l i 3­ Ghi nhËn  îkhigiao vên  ©y  ©u     n      c l n¨m  cho  é  ©n. hd 3.1­ViÖc  µn    b giao  ên  ©y  ©u  v c l n¨m  cho    é  ©n  îc th hiÖn  ïng c¸c h d ®   c  c  thêi®iÓ m   íi µn    v  b giao ®Êt  ã  ên  ©y  ©u    c v c l n¨m  b»ng    biªnb¶n  ý  Õt  ÷a Uû   k k gi   ban  ©n  ©n  Êp  Ön  íi ñ  é  îcgiao vên  ©y  ©u  nh d c huy v  ch h ®     c l n¨m. Biªnb¶n  µn      b giao vên  ©y  ©u    c l n¨m  îclËp thµnh  b¶n: ®   04  ­01    b¶n  Phßng  µichÝnh  Êp  Ön  ÷; do  T  c huy gi ­01    b¶n  doanh  do  nghiÖp,c¸nh©n  ã  ên  ©y  Þ    åigi÷;    c v c b thu h   ­01    b¶n  hé  ©n  îcgiao vên  ©y  ©u  do  d ®    c l n¨m  ÷; gi ­01    b¶n  chuyÓn  cho  ë  µichÝnh   Ët  ST  ­V gi¸. Néi dung  ñ  Õu  ña      ch y c biªnb¶n  µn  b giao  ên  ©y  ©u  v c l n¨m  å m:  ån  g ngu vèn  ×nh  µnh  ên  ©y, bªn  h th vc  giao  ®¹idiÖn  û   (  U ban  ©n  ©n  Êp  Ön), nh d c huy   bªn  Ën  ên  ©y, c¸c bªn  ªnquan  nh vc    li   kh¸c (doanh    nghiÖp hoÆc   chøc  Ýn  tæ  t dông),vÞ  Ý,®Þa   iÓ m,  Ön  Ých    Ých  ôc b¶n  ), hiÖn  ¹ng c©y    tr   ® di t (c¸ctr l  ®å   tr   trång,gi¸trÞcña  ên  ©y      v c theo ®¸nh    ¹  êigian thanh      Þvên  ©y    gi¸l ith   ,   to¸ngi¸tr   c vµ    c¸cth«ng    tinkh¸ccã  ªnquan.   li   3.2­Hé   ©n  îcgiao vên  ©y  ©u   d ®    c l n¨m  (giao®Êt)ký  Ën  î gi¸trÞvên      nh n       c©y  íiUû   v   ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy (Phßng  µi chÝnh  Êp  Ön).Trong  T  c huy   thêigian  a    î kh«ng    ch tr¶n   ph¶itr¶l∙  êi gian    î phï hîp  íichu  ú      iTh   . tr¶n     v   k kinh  tÕ,mïa  ô    ¹ch  µ  êigian kinh doanh    v thu ho v th       cßn  ¹ cña  ên  ©y  l  i v c theo  Õtquy   ®Þnh  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,nhng  èi a  µ10    t   l   n¨m. ® Hé   ©n    î tr cthêih¹n  n¨m  îcgi¶m      d tr¶n   í     1  ®  4% trªntæng    Þ vên  ©y  gi¸tr   c nhËn  îph¶itr¶, íc2  n        n¨m  ëlªnth× m çi n¨m  îcgi¶m  tr tr         ®  thªm      4% trªntæng    gi¸ trÞvên  ©y  Ën  îph¶itr¶.   c nh n     3.3­Ng ©n     s¸ch trung  ng  ¬ thanh to¸n cho  chøc  Ýn  ông      tæ  td c¸c kho¶n  tiÒn sau:   ­ Kho¶n    Òn vay  µ     l∙ti   i m doanh nghiÖp  µ   ícph¶itr¶cho  chøc  Ýn  Nh n      tæ  t dông  n   êi®iÓ m   µn  ®Õ th   b giao vên  ©y;   c ­Kho¶n    Òn vay    l∙ti   i trong thêigian khoanh  î;      n ­ Kho¶n  Òn    é  ©n  îc gi¶m  tr¶nî cho  chøc  Ýn  ông  íc   ti c¸c h d ®  do      tæ  td tr   thêih¹n.   4­ Thu  åinîvµ    h     thanh    î. to¸nn
  4. 4 4.1­Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh  © m   ång,§ ¾c  ¾c, Gia    L §   L   Lai, Kon Tum  chØ  o  Öc    åinî vên  ©y  ña    é  ©n  îcgiao ®Êt  ã  ­ ®¹ vi thu h     c c c¸ch d ®    cv ên  ©y    õng ®Þa  ¬ng. c ët   ph 4.2­Thu  åinîvµ    h     thanh    înh  to¸nn   sau: ­ Nguån  îthu ® îc®èi víi ên  ©y  îc®Ç u      n          v c ®  tb»ng  ån  èn  ña  ©n   ngu v c Ng s¸ch Nhµ   íc,vên  ©y    åicña    n  c thu h   doanh nghiÖp  ©n  d doanh  µ    ©n, th×  v c¸ nh   nép  ©n  Ng s¸ch ®Þa  ¬ng;   ph ­ Nguån  î thu ® îc®èi víi ên  ©y  îc®Ç u      n          v c ®  tb»ng  èn  Ýn  ông  ×    vtd th tr¶ cho  chøc  Ýn  ông,sè      ép  ©n  tæ  td   d ra n Ng s¸ch ®Þa  ¬ng;   ph ­ Nguån  î thu  îc ®èi  íivên  ©y  ña    n  ®   v  c c doanh  nghiÖp  îc ®Ç u    ®  t b»ng  c¸c nguån  èn    v kh¸c th× tr¶cho      doanh nghiÖp,n Õu    doanh nghiÖp  ∙    Ó  ® gi¶ith th× nép  ©n    Ng s¸ch ®Þa  ¬ng;   ph Sè   î thu ® îcnép  ©n   n      Ng s¸ch ®Þa   ¬ng  ïng    u    ¬  ë  ¹ tÇng    ph d ®Ó ®Ç tc s h   giao th«ng, thuû  î   iÖn,  íc s¹ch    a   ¬ng    l i® , n  ë ®Þ ph theo  ng  ®ó quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  ¬  l  tx d c b¶n  Ön  µnh. hi h III­T æ  c h ø c th ù c hi Ö n.   1­  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  © m   ång, § ¾c  ¾c,  L §   L Gia    Lai,Kon Tum   chÞu  tr¸chnhiÖ m:   ­    Tæ chøc  ùc  Ön  th hi theo  íng  Én  ¹  h d tiTh«ng  nµy, quyÕt  nh  êi t   ®Þ th   gian thanh      îgi¸trÞvên  ©y  ©u    to¸ntr¶n       c l n¨m. ­ ChØ   o  û     ®¹ U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Õp  Ën, giao  ên  ©y    nh d c huy ti nh   v c cho c¸ché  ©n, ký  Ën  î,thu håinîvµ   d   nh n         thanh    î.to¸nn 2­  ë   µi chÝnh    Ët      ST  ­ V gi¸c¸c tØnh  © m   ång, § ¾c  ¾c,  L §   L Gia    Lai,Kon  Tum   ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­ Tham   u    m cho  û   U ban  ©n  ©n  ïng cÊp  chøc  ùc hiÖn  nh d c  tæ  th   Th«ng   t nµy; ­ H íng dÉn  ¸nh    ¹ gi¸trÞ vên  ©y  ©u      ® gi¸l       i c l n¨m    åivµ  µn  thu h   b giao cho    c¸ché    nh, c¸nh©n;   gia®×     ­ Tr×nh  û     U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  êigian    é  ©n  quy ®Þ th   c¸c h d ph¶ithanh      îgi¸trÞvên  ©y  ©u    to¸ntr¶n       c l n¨m. 3­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ¨ng    tn c hi l   15  k t  ® C«ng  b¸o. 4­ Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu      qu¸ tr       ph¸tsinh víng m ¾ c     Þ  û         ®Ò ngh U ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh  © m   ång,§ ¾c  ¾c,  L §   L Gia    Lai,Kon  Tum  ph¶n  vÒ   é   ¸nh  B TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
Đồng bộ tài khoản