Thông tư 42/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
110
lượt xem
12
download

Thông tư 42/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 42/2003/TT-BTC về điều chỉnh mức thuế môn bài do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 42/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 42/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 42/2003/TT-BTC NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯ NG D N B SUNG, S A I THÔNG TƯ S 96/2002/TT-BTC NGÀY 24/10/2002 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 75/2002/N -CP NGÀY30/8/2002 C A CHÍNH PH V VI C I U CH NH M C THU MÔN BÀI Th c hi n Ngh nh s 75/2002/N -CP ngày 30/8/2002 c a Chính ph v vi c i u ch nh m c thu Môn bài và Công văn s 492/VPCP-KTTH ngày 29/1/2003 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v thu Môn bài, B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 75/2002/N -CP ngày 30/8/2002 c a Chính ph v vi c i u ch nh m c thu Môn bài và Thông tư s 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 hư ng d n b sung Thông tư s 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 c a B Tài chính như sau: 1- Thay th i m 1 m c I c a Thông tư s 96/2002/TT-BTC và Thông tư s 113/2002/TT-BTC như sau: "Các t ch c kinh t bao g m: - Các Doanh nghi p Nhà nư c, Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, Doanh nghi p tư nhân, Doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, t ch c và cá nhân nư c ngoài kinh doanh t i Vi t nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, các t ch c kinh t c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân, các t ch c, ơn v s nghi p khác và t ch c kinh doanh h ch toán kinh t c l p khác; - Các H p tác xã, Liên hi p H p tác xã và các Qu tín d ng nhân dân (g i chung là các HTX); - Các cơ s kinh doanh là chi nhánh, c a hàng, c a hi u (thu c công ty ho c thu c chi nhánh)... h ch toán ph thu c ho c báo s ư c c p gi y ch ng nh n ( ăng ký kinh doanh), có ăng ký n p thu , và ư c c p mã s thu ( lo i 13 s ); Các t ch c kinh t nêu trên n p thu Môn bài căn c vào v n ăng ký ghi trong gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép u tư theo bi u như sau: ơn v : ng
  2. B c V n ăng ký M c thu Môn bài c năm thu môn bài -B c1 Trên 10 t 3.000.000 -B c2 T 5t n 10 t 2.000.000 -B c3 T 2t n dư i 5 t 1.500.000 -B c4 Dư i 2 t 1.000.000 - V n ăng ký i v i t ng trư ng h p c th ư c xác nh như sau: + i v i Doanh nghi p Nhà nư c là v n i u l . + i v i Doanh nghi p có v n u tư Nư c ngoài là v n u tư. + i v i Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n, H p tác xã là v n i u l . + i v i doanh nghi p tư nhân là v n u tư. Trư ng h p v n ăng ký ư c ghi trong Gi y Ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép u tư b ng ngo i t thì quy i v n ăng ký ra ti n ng Vi t Nam theo t giá ngo i t mua, bán th c t bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m tính thu . - Căn c xác nh m c thu môn bài là v n ăng ký c a năm trư c năm tính thu , ví d : Công ty TNHH A v n ăng ký c a năm 2002 là 6 t ng thì m c Môn bài năm 2003 s ư c xác nh căn c vào v n ăng ký là 6 t ng và m c thu Môn bài ph i n p năm 2003 là 2.000.000 ng/năm. Trong năm 2003 n u có i u ch nh tăng, gi m v n ăng ký thì m c thu Môn bài năm 2003 v n ư c xác nh theo v n ăng ký năm 2002. V n ăng ký m i tính n cu i năm 2003 là căn c phân b c Môn bài c a năm 2004. M i khi có thay i tăng ho c gi m v n ăng ký, cơ s kinh doanh ph i kê khai v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý làm căn c xác nh m c thu Môn bài c a năm sau. N u không kê khai s b x ph t vi ph m hành chính v thu và b n nh m c thu Môn bài ph i n p." 2. Quy nh vi c xác nh b c thu Môn bài i v i m t s trư ng h p c th như sau: - i v i cơ s kinh doanh m i thành l p căn c vào v n ăng ký ghi trong KKD năm thành l p xác nh m c thu Môn bài. - Các doanh nghi p thành viên t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c a các Doanh nghi p h ch toán toàn ngành n p thu Môn bài theo m c th ng nh t 2.000.000 ng/năm. Các doanh nghi p thành viên nêu trên n u có các chi nhánh t i các qu n, huy n, th xã và các i m kinh doanh khác n p thu Môn bài theo m c th ng nh t 1.000.000 ng/năm.
  3. Ví d : T ng công ty B o hi m Vi t Nam là doanh nghi p h ch toán toàn ngành, có các doanh nghi p thành viên t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Doanh nghi p thành viên có các chi nhánh các qu n, huy n, th xã. T ng công ty b o hi m n p thu Môn bài 3 tri u ng/năm, các Doanh nghi p thành viên t i các t nh, Thành ph tr c thu c trung ương n p thu Môn bài 2 tri u ng/năm, chi nhánh các qu n, huy n, th xã n p thu môn bài 1 tri u ng/ năm. - Các cơ s kinh doanh là chi nhánh h ch toán ph thu c ho c báo s , các t ch c kinh t khác... không có gi y ch ng nh n KKD ho c có gi y ch ng nh n KKD nhưng không có v n ăng ký thì th ng nh t thu thu Môn bài theo m c 1.000.000 ng/năm. - Các trư ng h p sau ây áp d ng m c thu Môn bài theo m c i v i h kinh doanh cá th , quy nh t i i m 2 m c I Thông tư s 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 c a B Tài chính. + Các c a hàng, qu y hàng, c a hi u kinh doanh... tr c thu c cơ s kinh doanh h ch toán kinh t c l p ho c tr c thu c chi nhánh h ch toán ph thu c. + Nhóm ngư i lao ng thu c các cơ s kinh doanh nh n khoán kinh doanh. 3/ Quy nh v mi n gi m thu Môn bài: - T m th i mi n thu Môn bài i v i: + H s n xu t mu i; i m bưu i n văn hoá xã; các lo i báo (báo in, báo nói, báo hình) theo công văn s 237/CP-KTTH ngày 25/3/1998 c a Chính ph v vi c thu i v i báo chí. + T d ch v và c a hàng, c a hi u, kinh doanh tr c thu c H p tác xã ho t ng d ch v k thu t tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p. - T m th i gi m 50% m c thu Môn bài i v i h ánh b t h i s n; các qu tín d ng nhân dân xã; các HTX chuyên kinh doanh d ch v ph c v s n xu t nông nghi p; các c a hàng, qu y hàng, c a hi u ...c a HTX và c a Doanh nghi p tư nhân kinh doanh t i a bàn mi n núi. ( a bàn ư c xác nh là mi n núi áp d ng gi m thu Môn bài th c hi n theo quy nh hi n hành c a Chính ph ) Thông tư này có hi u l c thi hành t 1/4/2003 thay th i m 1 m c I Thông tư s 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 và Thông tư s 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 c a B Tài chính v thu Môn bài, và áp d ng ngay cho các cơ s kinh doanh m i thành l p. Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh ư c thành l p t ngày 1/4/2003 ã n p thu Môn bài theo m c quy nh t i i m 1 m c I Thông tư s 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 c a B Tài chính s ư c i u ch nh l i theo m c thu Môn bài m i ư c xác nh theo quy nh t i Thông tư này, n u m c thu Môn bài m i cao hơn m c thu Môn bài ã n p thì cơ s kinh doanh không ph i n p thêm; n u m c thu Môn bài ã n p l n hơn m c thu Môn bài m i thì s thu n p th a ư c cơ quan thu hoàn tr ho c bù tr vào s thu Môn bài năm 2004 theo ngh
  4. c a cơ s kinh doanh. i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh ã thành l p và ho t ng trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành (01/4/2003) thì thu môn bài ph i n p năm 2003 v n th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 và Thông tư s 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 c a B Tài chính, hư ng d n th c hi n Ngh nh s 75/2002/N -CP ngày 30/8/2002 c a Chính ph v vi c i u ch nh m c thu Môn bài, t năm 2004 thu môn bài c a các cơ s s n xu t, kinh doanh ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản