Thông tư 44-TC/KBNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: nguyetnga

Thông tư 44-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung Text: Thông tư 44-TC/KBNN của Bộ Tài chính

qu h  
v¨n 
phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
sdl       LAWDATA
TH«NG  
T
C ñ A   é   µI CH Ý NH   è  TC/KBNN   µ Y   TH¸NG   N¨M  
BT  S 44  NG 31  7  1996  íNG  É N  
H D
KIÓ M  
SO¸T  CHI  © N  
NG S¸CH  µ   íC 
NH N THEO   QUY Õ T   NH   è 
®Þ S 861/TTG  ñ A   ñ   íNG  
C TH T
CH Ý NH   ñ
PH


Thùc  Ön 
hi Quy Õt  nh   è 
®Þ s 861/TTg  µy  th¸ng 12 
ng 30    n¨m  1995  ña 
c
Thñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  ¬  Õ,  Ön 
t Ch ph v m s c ch bi ph¸p  qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  
l  ® h
Ng ©n  s¸ch Nhµ   íc n¨m 
  n  1996; § Ó   õng  íc t¨ng cêng 
 t b    qu¶n  ýchiNg ©n  
l    s¸ch 
Nhµ   íc,tiÕn  í thùc hiÖn 
n  ti    theo  Ët  ©n  
Lu Ng s¸ch  µ   íc tõ n¨m  ©n  
Nh n     Ng s¸ch 
1997, Bé   µi chÝnh  íng  Én  Óm     ét  è 
  T  h d ki so¸tm s kho¶n    íntõ Ng ©n  
chil     s¸ch 
Nhµ   ícnh 
n   sau:


I.QUY   NH  
  ®Þ CHUN G:


1. ViÖc  Êp 
  c ph¸t,  thanh     
to¸nc¸ckho¶n    éc dù    ©n 
chithu   to¸nNg s¸ch Nhµ  
 
nícn¨m 
  1996  îcthùc hiÖn 
®    theo  ¬  Õ  
c ch qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh.§èivíi
l    hi h     
m ét  è 
s kho¶n    íncña  ©n  
chi l   Ng s¸ch  µ   íc ph¶i ® îc kiÓm     Óm    
Nh n      tra,ki so¸t
theo híng dÉn  ô  Ó  ¹ th«ng   µy.
    c th t   i tn
2.C¬  
  quan  µichÝnh,Kho  ¹c Nhµ   ícc¸ccÊp  èihîp chÆt  Ï,bè  Ý
t    b  n    ph     ch   tr  
nguån  èn  ©n  
v Ng s¸ch,tiÒn m Æt    
    ®Ó b¶o  ¶m   Êp 
® c ph¸t,  thanh    Þp  êi,
to¸nk th  
®óng  Õ    
ch ®é quy  nh.
®Þ
3. C¸c  n  Þ  ö  ông  ©n  
  ®¬ v s d Ng s¸ch Nhµ   íccã 
  n   tr¸chnhiÖm   ö  ông  èn 
  sd v
®óng  ôc  ch, ®óng  i t ng,theo ®Þnh 
m ®Ý   ®è  î     møc  µ  Õ         µichÝnh 
v ch ®é chitiªut  
Nhµ   íc ®ång  êiph¶i chÞu  ù  Óm     Óm  
n  th     s ki tra,ki so¸tcña 
  c¸c  ¬ 
c quan  µi

chÝnh,Kho  ¹c Nhµ   íctrong qu¸ tr×nh lËp kÕ   ¹ch,ph©n 
  b  n         ho   bæ,  ö  ông 
sd kinh 
phÝ, h¹ch to¸nkÕ     µ  Õt to¸nNg ©n 
      to¸nv quy     s¸ch Nhµ   íc.
  n


II 
.
QUY   NH   ô   Ó   Ò   ÖC  Ó M  
®Þ C TH V VI KI SO¸T  é T   è 
M S KHO¶N  
CHI  © N  
NG
S¸CH  µ   íC:
NH N


1. Chi l ng  µ   
   ¬ v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng 
ct ch  ¬ (kh«ng  Ó    ¬ng  u  µ  î
k chil h v tr 
cÊp    éi):
x∙h
ViÖc  Óm 
ki so¸t, Êp 
 c ph¸t,  thanh     ¬ng  µ   
to¸nchil v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt
ct ch  
l ng  éc 
¬ thu khu  ùc  ©n  
v Ng s¸ch Nhµ   íc cÊp  îc thùc hiÖn 
  n  ®    theo Th«ng    
t Liªn
bé  Tµi chÝnh  ­ Ban  Tæ  chøc c¸n bé  Ch Ýnh  phñ  sè  31TT/LB ngµy 
06/02/1995,cô  Ó   
  th nh sau:
1.1. C¨n  chØ     è îng 
  cø  tiªu s l c«ng  chøc, viªn chøc  îc cÊp  ã  Èm  
    ®  c th
quyÒn  Öt  µ  ü  Òn l ng 
duy v qu ti  ¬ trong kÕ   ¹ch  µichÝnh  îc th«ng    n  
  ho t  ®  b¸o,®¬
vÞ  Ëp  Õ   ¹ch  ü  Òn ¬ng  µ   
l k ho qu ti l v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng  µng  ý  öi
ct ch  ¬ h qu g  
c¬ 
quan  µichÝnh  ïng cÊp  µ 
t  c  v Kho  ¹c Nhµ   ícn¬i®¬n  Þ 
b  n    v giao dÞch.
 
1.2.C¬  
  quan  µichÝnh  Óm     Êp 
t  ki tra,c ph¸tquü  Òn ¬ng 
  ti l cho  n  Þ;
®¬ v  
viÖc  Óm    Êp    ü  Òn l ng 
ki tra,c ph¸tqu ti  ¬ ph¶ib¶o  ¶m  
  ® nguyªn t¾c:
 
2

­ Kh«ng  Êp 
  c ph¸tkinh phÝ  
    cho    êng  îp 
c¸c tr h t¨ng quü  Òn ¬ng 
  ti l kh«ng 
hîp lÖ    Ón  ông 
  nh tuy d c«ng 
chøc,viªnchøc,t¨ngl ng 
      ¬ kh«ng  ng  Õ   .
®ó ch ®é
­  ¹n 
H møc   kinh  Ý   Êp 
ph c ph¸tcho  n   Þ   Êt  Õtph¶i ghi râ 
  ®¬ v nh thi       theo 
m ôc ¬ng, phô  Êp ¬ng. Trêng  îp  ¹n 
l   cl   h h møc   kinh phÝ   Êp 
  c cho  ôc ¬ng  µ 
m l v
phô  Êp ¬ng  a  ö  ông  Õt  îc chuyÓn 
c l ch s d h ®  sang  th¸ng sau      n  
®Ó chi;®Õ
31/12  Õu  ¹n 
n h møc   kinh phÝ  ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng 
  l v ph c l cßn  õa  ×    á  ¹n 
th th xo¸ b h
møc;  êng  îp thiÕu,c¬ 
Tr h    quan  µichÝnh  Êp   
t  c bæ sung  ¹n 
h møc  ng 
nh kh«ng 
® îcvîtqu¸ quü ¬ng  îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt trongkÕ   ¹ch tµichÝnh.
     l ®  c th quy duy     ho    
1.3.ViÖc      ü  Òn l ng  µ   
  chitr¶qu ti  ¬ v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng 
ct ch  ¬ cho  n  
®¬
vÞ  kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn    vµo:
do  b  n    c¨n cø 
­§¨ng  ý 
  k danh s¸ch biªnchÕ,  ü  Òn l ng  îcc¬ 
   qu ti  ¬ ®   quan  ã  Èm  Òn 
c th quy
duyÖt (kÓ  ®¨ng  ý   
  c¶  k bæ sung,t¨nggi¶m    Õ   ü  Òn l ng  Õu  ã).
   biªnch qu ti  ¬ n c
­ H¹n 
  møc 
kinh phÝ  Ò   Òn l ng  µ   
  v ti  ¬ v c¸ckho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng  îcc¬ 
ct ch  ¬ ®  
quan  µi Ýnh  Êp.
t  ch c
­ B¸o c¸o  ùc  Ön      Òn ¬ng  µ   
th hi chi tr¶ ti l v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt ¬ng 
ct ch l
th¸ngtr ccña  n  Þ.
  í  ®¬ v
Kho  ¹c  µ   íc kiÓm    
b Nh n   tra,thanh to¸n tiÒn ¬ng  µ   
  l v c¸c kho¶n  ã  Ýnh 
ct
chÊt ¬ng 
l cho  n   Þ   µng 
®¬ v h th¸ng.ë   ÷ng  ¬i cã    iÒu  Ön, Kho  ¹c
  nh n   ®ñ ® ki   b 
Nhµ   íc cã  Ó      Òn ¬ng  ùctiÕp 
n   th chitr¶ti l tr   cho  c«ng  chøc,viªnchøc  µ   íc
   Nh n  
qua  µikho¶n    ©n  ë   ¹ 
t  c¸ nh m ti Kho  ¹c  µ   íc.Trêng  îp  ã  ù 
b Nh n   h c s chªnh  Öch 
l
gi÷a sè  ùc cÊp    íi è  ùc chicña  n  Þ, Kho  ¹c Nhµ   ícsÏcÊp   
  th   ph¸tv   th    
s ®¬ v   b  n    bæ
sung  Õu  Õu)hoÆc   õtiÕp  µo  è  Êp   
(n thi   tr   v s c ph¸tth¸ng sau  Õu  õa)trong
  (n th    
ph¹m    ü  Òn ¬ng  îc duyÖt  µ  ¹n 
viqu ti l ®  v h møc   kinh phÝ   ©n   µng  µ   íc
  Ng h Nh n  
cÊp.
1.4.Hµng  ý,c¸c®¬n  Þ  c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn      Òn l ng 
  qu     v b¸o    h th   chitiªuti  ¬
vµ   
c¸ckho¶n  ã  Ýnh  Êtl ng  öic¬ 
ct ch  ¬ g   quan  µichÝnh  µ  ¬ 
t  v c quan  qu¶n  ýcÊp 

trªncã    Ën  ña 
  x¸cnh c Kho  ¹c Nhµ   ícn¬i®¬n  Þ  ë   µikho¶n.
b  n    v m t 
­ Kho  ¹c  µ   íc tæng  îp  Öc      ü  Òn ¬ng  öi c¬ 
  b Nh n   h vi chitr¶qu ti l g   quan  µi

chÝnh  ng  Êp.
®å c
2.C¸c 
  kho¶n 
mua  ¾ m   µis¶n,söa  ÷a  µ  ©y  ùng  á:
s t    ch v x d nh
2.1.C¨n  vµo  ù      ©n  
  cø  d to¸nchiNg s¸ch Nhµ   íc® îccÊp  ã  Èm  Òn 
  n    c th quy
duyÖt,c¸c ®¬n  Þ   Ëp  ù 
   v l d to¸n chi tiÕtmua   ¾ m   µis¶n, söa  ÷a  µ  ©y 
    s t    ch v x
dùng  öic¬ 
g   quan  µichÝnh  ïng cÊp  µ 
t  c  v Kho  ¹c Nhµ   ícn¬i ®¬n  Þ  ë   µi
b  n    v m t 
kho¶n.
2.2.Trªn c¬  ë  ù    ©n  
    s d to¸nNg s¸ch Nhµ   íc® îc duyÖt,kÕ   ¹ch     
  n      ho chichi
tiÕtcña  n   Þ   µ 
  ®¬ v v kh¶  n¨ng  ån  èn  ©n  
ngu v Ng s¸ch  µ   íc,c¬ 
Nh n   quan  µi t 
chÝnh  Êp   
c ph¸tkinh phÝ  
  cho  n  Þ 
®¬ v theo  Õn   
ti ®é c«ng  Öc;h¹n 
vi   møc  kinh 
phÝ  ña  ¬ 
c c quan  µichÝnh  îcghirâ m ôc 
t  ®      mua  ¾ m,  öa  ÷a  µ  ©y  ùng 
s s ch v x d
nhá.
2.3.­ Kho  ¹c Nhµ   íctiÕn hµnh  Óm    Óm    µ  ùc hiÖn 
   b  n    ki tra,ki so¸tv th   thanh 
to¸nchitr¶trùctiÕp 
      cho    n  Þ 
c¸c ®¬ v cung  Êp  µng    Þch  ô 
ch ho¸ d v hoÆc   Êp 
c
qua  n  Þ  ö  ông  ©n  
®¬ v s d Ng s¸ch Nhµ   íc theo 
  n  yªu  Çu  ña  n  Þ  ö  ông 
c c ®¬ v s d
Ng ©n s¸ch Nhµ   íc,c¨n cø  µo:
  n  v
+  ù    
D to¸nmua  ¾ m,  öa  ÷a  µ  ©y  ùng  îcc¬ 
s s ch v x d ®   quan  ã  Èm  Òn 
c th quy
duyÖt.
3

+  ¹n 
H møc kinh phÝ  îcc¬ 
  ®   quan  µichÝnh  Êp.
t  c
+ C¸c  å  ¬,tµiliÖu kh¸c cã  ªnquan  :hîp ®ång, biªnb¶n  u  Çu,
hs       li   nh        ®Ê th  
b¸o gi¸. .
 .
­ViÖc 
  thanh 
to¸n,    
  tr¶ph¶ib¶o  ¶m  
chi   ® nguyªn t¾c:
 
+  Kh«ng thanh to¸n c¸c 
  kho¶n   
chi mua   ¾ m,  öa  ÷a  µ  ©y  ùng 
s s ch v x d
kh«ng  ã 
c trong dù    îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt 
  to¸n®   c th quy duy hoÆc   ã 
c trong dù   
  to¸n
nhng kh«ng  îcc¬ 
®   quan  µi Ýnh  Êp   
t  ch c ph¸tkinhphÝ.
 
+ ChØ  thanh to¸n chi mua   ¾ m   «   
   s xe  t« con cho    n   Þ     ã   
c¸c ®¬ v khi c ý
kiÕn  Êp  Ën  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, ® îc ghi trong dù    ©n  
ch thu c Th t Ch ph         to¸n Ng s¸ch 
Nhµ   íc® îcduyÖt vµ  îcc¬ 
n      ®   quan  µi Ýnh  Êp   
t  ch c ph¸tkinhphÝ.
 
+  èi víic¸c kho¶n   
§     chimua   ¾ m,  öa  ÷a, x©y  ùng  ã    Þ hoÆc  
s s ch   d c gi¸tr  
tæng    Þtõ 100  iÖu ®ång  ëlªnph¶icã  å  ¬  u  Çu 
gi¸tr     tr   tr       h s ®Ê th theo  quy  nh  
®Þ
t¹ Quy Õt  nh  è 
 
i ®Þ s 20TC/KBNN   µy  1­
ng 17­ 1996  ña  é  ëng  é  µichÝnh.
c B tr BT 
3. §èivíi  
      kho¶n    ù 
c¸c chis nghiÖp 
kinh tÕ,chicho    ¬ng  ×nh,m ôc  
    c¸c ch tr  
tiªu:
3.1.§èivíi  
      kho¶n   
c¸c chicho  ¬ng  ×nh,m ôc    c¬ 
ch tr   tiªudo  quan  µichÝnh 

cÊp ph¸t(kÓ  c¸c ch¬ng  ×nh,m ôc     éc  ©n  
  c¶    tr   tiªuthu Ng s¸ch Trung  ng  û 
¬ u
quyÒn  qua  ë   µichÝnh    Ët gi¸) c¬ 
S t  ­ v     quan  µichÝnh    Êp  ã 
, t  c¸c c c tr¸chnhiÖ m  
 
kiÓm     Êp 
tra,c ph¸ttrùc tiÕp 
   cho  i  îng  ô  ëng 
®è t th h theo  ù 
d to¸n ® îc cÊp  ã 
   c
thÈm  Òn  Öt vµ  nh 
quy duy   ®Þ møc    Èn     
tiªuchu chitiªuquy  nh.
®Þ
C¨n  vµo  Õt  nh  Êp    ña  ¬ 
cø  quy ®Þ c ph¸tc c quan  µichÝnh, Kho  ¹c Nhµ  
t    b 
nícthùc hiÖn 
    thanh   
to¸ncho    i t ng thô hëng.
c¸c®è  î    
C¸c  ¬ 
c quan, ®¬n  Þ  ô  ëng  ã 
  v th h c tr¸chnhiÖ m   ö  ông 
  sd kinh phÝ   ng 
  ®ó
m ôc  ch,  ng  i îng 
®Ý ®ó ®è t theo    Èn     
tiªuchu chi tiªuquy  nh,  ùc  Ön   
®Þ th hi b¸o
c¸o,quyÕt to¸nvíi ¬ 
        quan  µichÝnh 
c t  theo chÕ    
  ®é quy  nh.
®Þ
3.2.§èivíic¸c kho¶n    ù 
       chis nghiÖp  giao th«ng,®Þa   Êt,ch¬ng  ×nh
  ch   tr  
327,773,®Þnh 
    canh  nh  ..  Kho  ¹c Nhµ   ícqu¶n  ývµ  Êp   
®Þ c. do  b  n  l   c ph¸tthanh 
to¸ntrùctiÕp ® îcthùc hiÖn 
        theo chÕ    
  ®é quy  nh  Ön  µnh.
®Þ hi h
C¨n  vµo 
cø  chØ    Õ   ¹ch  îc cÊp  ã  Èm  Òn  Öt,c¬ 
tiªuk ho ®  c th quy duy   quan 
tµichÝnh  ùc hiÖn 
  th   chuyÓn  èn 
v sang  Kho  ¹c Nhµ   íc;Kho  ¹c Nhµ   íc tæ 
b  n  b  n 
chøc  Óm     Èm   nh,  Êp 
ki tra,th ®Þ c ph¸t,thanh 
  to¸n theo  ng  Õ      
  ®ó ch ®é quy
®Þnh   b¶o  ¶m   ng  ôc   ch,  ng  i  îng 
® ®ó m ®Ý ®ó ®è t theo  ù  
d to¸n ® îc cÊp  ã 
   c
thÈm  Òn  Öt.
quy duy
4.§èivíi  
      kho¶n    u    ©y  ùng  ¬ 
c¸c chi®Ç tx d c b¶n:
C¸c kho¶n    u    ©y  ùng  ¬ 
chi®Ç tx d c b¶n  îcqu¶n  ý,cÊp 
®  l  ph¸t,
 thanh   
to¸n
theo quy  nh  Ön  µnh  Ò  
  ®Þ hi h v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  ¬ 
l  tv x d c b¶n.
­ C¨n  vµo  Õ   ¹ch  èn  u     ©y  ùng  ¬ 
  cø  k ho v ®Ç t x d c b¶n  îc cÊp  ã  Èm  
®  c th
quyÒn  Öt,c¬ 
duy   quan  µichÝnh  ùc hiÖn 
t  th   chuyÓn  èn 
v cho  ¬ 
c quan  u    
®Ç t
ph¸ttr Ón®Ó   Êp 
  i   c ph¸t,  
thanh 
to¸n.
­  ¬  
C quan  u    ph¸ttr Ón  ùc tiÕp  Óm     Èm   nh   Êp 
®Ç t   i tr   ki tra,th ®Þ c ph¸t,
 
thanh to¸n khèi l ng  ©y  ùng  ¬ 
   î x d c b¶n  µn  µnh 
ho th theo  ng  Õ      
®ó ch ®é quy
®Þnh.
4

II    
ITæ CHøC   ù C   Ö N:
. TH HI


1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh 
  tn c hi l     h trongn¨m  ©n 
  Ng s¸ch 1996.
 
2. C¸c  é,  µnh, UBND     Êp, c¸c ®¬n  Þ  ö  ông  ©n  
  B ng   c¸c c     vsd Ng s¸ch Nhµ  
 
níc,c¸c ®¬n  Þ  éc  Ö   èng  µichÝnh, Kho  ¹c Nhµ   íc cã 
   v thu h th t    b  n   tr¸chnhiÖm  
 
thùc hiÖn 
  Th«ng   µy.
tn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản