Thông tư 45/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
205
lượt xem
23
download

Thông tư 45/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 45/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 45/2003/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 45/2003/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯ NG D N QUY T TOÁN V N U TƯ Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1. T t c các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c sau khi hoàn thành ưa d án vào khai thác, s d ng u ph i quy t toán v n u tư theo quy nh c a Thông tư này. 2. "V n u tư ư c quy t toán" là toàn b chi phí h p pháp ã th c hi n trong quá trình u tư ưa d án vào khai thác s d ng. Chi phí h p pháp là chi phí ư c th c hi n úng v i h sơ thi t k - d toán ã phê duy t, b o m úng quy chuNn, nh m c, ơn giá, ch tài chính - k toán, h p ng kinh t ã ký k t và nh ng quy nh c a Nhà nư c có liên quan. V n u tư ư c quy t toán ph i n m trong gi i h n t ng m c u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t ho c i u ch nh (n u có). 3. Báo cáo quy t toán v n u tư ph i xác nh y , chính xác t ng chi phí u tư ã th c hi n; phân nh rõ ngu n v n u tư; chi phí u tư ư c phép không tính vào giá tr tài s n hình thành qua u tư d án; giá tr tài s n hình thành qua u tư: tài s n c nh (TSC ), tài s n lưu ng (TSL ); ng th i ph i m b o úng n i dung, th i gian l p, thNm tra và phê duy t theo quy nh. 4. i v i các d án nhóm A g m nhi u d án thành ph n ho c ti u d án, trong ó n u t ng d án thành ph n ho c ti u d án có th c l p v n hành khai thác ho c th c hi n theo phân kỳ u tư ư c ghi trong văn b n phê duy t báo cáo nghiên c u ti n kh thi ho c văn b n quy t nh ch trương u tư c a c p có thNm quy n, thì m i d án thành ph n ho c ti u d án ó ư c th c hi n quy t toán v n u tư như m t d án u tư c l p tương ng v i quy nh v phân nhóm d án (A, B, C) c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng phù h p v i t ng th i kỳ u tư.
 2. Hàng năm, ch u tư và cơ quan qu n lý c p trên c a ch u tư ( ư c giao nhi m v qu n lý chung d án - n u có) có trách nhi m t ng h p toàn b tình hình th c hi n d án, tình hình quy t toán v n u tư c a d án báo cáo B Tài chính, B K ho ch và u tư. Khi toàn b d án hoàn thành, ch u tư và cơ quan qu n lý c p trên c a ch u tư (nêu trên) có trách nhi m quy t toán các chi phí chung liên quan t i d án trình B ch qu n phê duy t và t ng h p chung vào k t qu quy t toán v n u tư c a toàn d án báo cáo Th tư ng Chính ph , B Tài chính, B K ho ch và u tư. 5. i v i các d án có nhi u h ng m c công trình mà m i h ng m c công trình ho c nhóm h ng m c khi hoàn thành có th ưa vào khai thác, s d ng c l p, thì ch u tư l p báo cáo quy t toán v n u tư theo h ng m c, trình ngư i có thNm quy n phê duy t. Giá tr ngh quy t toán c a h ng m c công trình bao g m: chi phí xây l p, chi phí thi t b và các kho n chi phí khác có liên quan tr c ti p n h ng m c ó. Sau khi toàn b d án hoàn thành, ch u tư ph i t ng quy t toán toàn b d án và xác nh m c phân b chi phí chung c a d án cho t ng h ng m c công trình thu c d án trình ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán phê duy t. 6. i v i các d án u tư có s d ng v n nư c ngoài (v n do Nhà nư c b o lãnh, v n vay, v n vi n tr t các Chính ph , t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài) khi hoàn thành ph i th c hi n quy t toán v n u tư theo quy nh c a Thông tư này và các quy nh liên quan c a i u ư c qu c t (n u có). 7. i v i d án c a cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c ngoài, d án có yêu c u cơ m t thu c an ninh qu c phòng, d án mua s h u b n quy n, vi c quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c th c hi n theo quy t nh riêng c a Th tư ng Chính ph trên cơ s xu t và ki n ngh c a cơ quan có d án. 8. Thông qua công tác quy t toán v n u tư nh m ánh giá k t qu quá trình u tư, xác nh năng l c s n xu t, giá tr tài s n m i tăng thêm do u tư mang l i; xác nh rõ trách nhi m c a ch u tư, các nhà th u, cơ quan c p v n, cho vay, ki m soát thanh toán, các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan; ng th i qua ó rút kinh nghi m nh m không ng ng hoàn thi n cơ ch chính sách c a nhà nư c, nâng cao hi u qu c a công tác qu n lý v n u tư trong c nư c. Ph n: 2 QUY NNH C TH I. N I DUNG BÁO CÁO QUY T TOÁN: 1. Ngu n v n u tư th c hi n d án tính n ngày khoá s l p báo cáo quy t toán (chi ti t theo t ng ngu n v n u tư). 2. Chi phí u tư ngh quy t toán: Chi ti t theo cơ c u xây l p, thi t b , chi phí khác; chi ti t theo h ng m c, kho n m c chi phí u tư.
 3. 3. Xác nh chi phí u tư thi t h i không tính vào giá tr tài s n hình thành qua u tư: - Chi phí u tư thi t h i do thiên tai, ch h a và các nguyên nhân b t kh kháng không thu c ph m vi và i tư ng ư c b o hi m. - Chi phí u tư thi t h i do th c hi n các kh i lư ng công vi c ph i hu b theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 4. Xác nh s lư ng và giá tr tài s n hình thành qua u tư c a d án, công trình ho c h ng m c công trình (Sau ây g i chung là d án); chi ti t theo nhóm, lo i TSC , TSL theo chi phí th c t . i v i các d án có th i gian th c hi n u tư l n hơn 36 tháng tính t ngày kh i công n ngày nghi m thu bàn giao ưa vào khai thác s d ng ph i th c hi n quy i v n u tư v m t b ng giá t i th i i m bàn giao ưa vào khai thác s d ng. - Vi c phân b chi phí khác cho t ng TSC ư c xác nh theo nguyên t c: Chi phí tr c ti p liên quan n TSC nào thì tính cho TSC ó; chi phí chung liên quan n nhi u TSC thì phân b theo t l chi phí tr c ti p c a t ng TSC so v i t ng s chi phí tr c ti p c a toàn b tài s n c nh. - Trư ng h p tài s n do u tư mang l i ư c bàn giao cho nhi u ơn v s d ng ph i xác nh y danh m c và giá tr c a TSC , TSL c a d án bàn giao cho t ng ơn v . II. BI U M U BÁO CÁO QUY T TOÁN: 1. i v i d án hoàn thành: G m các bi u theo M u s : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/QTDA kèm theo. 2. i v i h ng m c công trình hoàn thành: G m các bi u theo M u s : 01, 02,03, 04,05, 06/QTDA kèm theo. 3. i v i d án quy ho ch hoàn thành, quy t toán chi phí chuNn b u tư c a các d án ư c hu b theo quy t nh c a c p có thNm quy n: G m các bi u theo M u s : 07,08, 09/QTDA kèm theo. 4. Nơi nh n báo cáo quy t toán: - Cơ quan thNm tra, phê duy t quy t toán; - C p trên tr c ti p c a ch u tư (n u có); - Cơ quan c p v n, cho vay, thanh toán. III. H SƠ TRÌNH DUY T QUY T TOÁN (G m 01 b g i cơ quan th m tra phê duy t quy t toán):
 4. 1. i v i d án, công trình, h ng m c công trình hoàn thành: 1.1. T trình ngh phê duy t quy t toán c a ch u tư (b n g c). 1.2. Báo cáo quy t toán v n u tư theo quy nh t i m c I, II, Ph n II c a Thông tư này (b n g c). 1.3. Các văn b n pháp lý có liên quan theo M u s 02/QTDA (b n g c ho c b n sao). 1.4. Các h p ng kinh t , các biên b n thanh lý h p ng gi a ch u tư v i các nhà th u, các ơn v , cá nhân tham gia th c hi n d án (b n g c ho c b n sao). 1.5. Các biên b n nghi m thu giai o n, biên b n t ng nghi m thu bàn giao d án hoàn thành ưa vào s d ng (b n g c ho c b n sao). 1.6. Toàn b các b n quy t toán kh i lư ng A-B, b n nghi m thu kh i lư ng xây l p hoàn thành c a t t c các gói th u trong d án (b n g c). 1.7. Báo cáo k t qu ki m toán quy t toán v n u tư c a t ch c ki m toán c l p (n u có, b n g c); Kèm văn b n c a ch u tư v k t qu ki m toán: n i dung th ng nh t, n i dung không th ng nh t, ki n ngh . Trong quá trình thNm tra, Ch u tư có trách nhi m xu t trình cho cơ quan thNm tra các tài li u ph c v công tác thNm tra quy t toán v n u tư c a d án: H sơ hoàn công, nh t ký thi công, h sơ u th u, d toán thi t k , d toán b sung (n u có) và các h sơ ch ng t thanh toán có liên quan. 2. i v i d án quy ho ch; quy t toán chi phí chuNn b u tư c a các d án ư c hu b theo quy t nh c a c p có thNm quy n: 2.1. T trình ngh phê duy t quy t toán c a ch u tư (B n g c). 2.2. Báo cáo quy t toán v n u tư theo quy nh t i m c I, II, Ph n II c a Thông tư này (B n g c). 2.3. T p các văn b n pháp lý có liên quan (B n g c ho c b n sao). 2.4. Các h p ng kinh t gi a ch u tư v i các nhà th u; biên b n nghi m thu thanh lý h p ng (B n g c ho c b n sao). Trong quá trình thNm tra, ch u tư có trách nhi m xu t trình các tài li u khác có liên quan n quy t toán v n u tư c a d án khi ư c cơ quan thNm tra quy t toán yêu c u. IV. TH M QUY N PHÊ DUY T QUY T TOÁN, CƠ QUAN TH M TRA QUY T TOÁN: 1. B trư ng B Tài chính phê duy t quy t toán v n u tư các d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c.
 5. 2. i v i các d án còn l i, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ng th i là ngư i phê duy t quy t toán v n u tư c a d án. 3. Cơ quan th m tra quy t toán v n u tư: 3.1. i v i d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c: B Tài chính là cơ quan ch trì t ch c thNm tra quy t toán. 3.2. i v i các d án còn l i: - D án Trung ương qu n lý do ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán v n u tư quy t nh ơn v ch c năng tr c thu c ch trì t ch c thNm tra. - D án a phương (T nh, thành ph tr c thu c Trung ương) qu n lý do S Tài chính - V t giá ch trì t ch c thNm tra. - D án c p qu n, huy n, thành ph thu c t nh qu n lý do phòng Tài chính ch trì t ch c thNm tra. Trư ng h p c n thi t, ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán quy t nh thành l p t tư v n th c hi n thNm tra trư c khi phê duy t quy t toán v n u tư. Thành ph n t tư v n thNm tra g m thành viên c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư và xây d ng có liên quan. V. TH M TRA PHÊ DUY T QUY T TOÁN: 1. Hình th c t ch c thNm tra: 1.1. Sau khi l p báo cáo quy t toán v n u tư c a d án theo n i dung, m u bi u quy nh t i m c I, II nêu trên; ch u tư có văn b n trình c p có thNm quy n phê duy t quy t toán kèm theo báo cáo quy t toán v n u tư c a d án hoàn thành. 1.2. Tùy theo i u ki n c th v quy mô c a d án và b máy chuyên môn thNm tra tr c thu c, ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán có th quy t nh m t trong hai hình th c thNm tra quy t toán sau ây: Hình th c th nh t: Ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán s d ng cơ quan chuyên môn thu c quy n qu n lý, có năng l c tr c ti p thNm tra quy t toán ho c quy t nh thành l p t tư v n thNm tra trư c khi phê duy t quy t toán v n u tư. Hình th c th hai: Thuê t ch c ki m toán c l p ho t ng h p pháp t i Vi t Nam ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành. Khi ư c ngư i có thNm quy n cho phép th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư c a d án, ch u tư l a ch n t ch c ki m toán c l p tri n khai th c hi n. Vi c l a ch n t ch c ki m toán theo quy nh c a Quy ch u th u. 1.3. Trên cơ s Báo cáo k t qu ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư c a d án hoàn thành; cơ quan ( ơn v ) ch trì thNm tra quy t toán th c hi n vi c ki m tra theo các n i dung sau:
 6. - Ki m tra trình t , n i dung th c hi n ki m toán có m b o yêu c u theo quy nh hay không. Trư ng h p c n thi t, trình ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán yêu c u cơ quan ki m toán c l p ki m toán b sung ho c t t ch c thNm tra b sung (n u k t qu ki m toán chưa m b o yêu c u so quy nh). - Ki m tra nh ng căn c pháp lý mà t ch c ki m toán s d ng ki m toán so v i quy nh c a nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng như: cơ ch qu n lý, thanh toán v n u tư, tiêu chuNn, quy ph m, quy chuNn xây d ng, h th ng nh m c - ơn giá - Ki m tra, xem xét nh ng n i dung còn khác nhau gi a ch u tư và t ch c ki m toán c l p. 1.4. Căn c k t qu ki m toán và k t qu thNm tra; cơ quan ( ơn v ) ch trì thNm tra quy t toán có trách nhi m l p báo cáo k t qu thNm tra quy t toán v n u tư d án trình ngư i có thNm quy n phê duy t. N i dung báo cáo k t qu thNm tra quy t toán v n u tư d án ư c quy nh t i i m 2 dư i ây. 1.5. Riêng i v i Báo cáo quy t toán các d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c: B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c t ch c ki m tra theo n i dung quy nh t i i m 2 dư i ây xác nh s li u quy t toán v n u tư g i v B Tài chính kèm theo văn b n ngh phê duy t quy t toán. Trư ng h p phát hi n sai sót, yêu c u ch u tư hoàn ch nh h sơ trư c khi có văn b n ngh B Tài chính thNm tra phê duy t quy t toán. 2. N i dung thNm tra (ki m tra, ki m toán) và n i dung c a Báo cáo k t qu thNm tra (Báo cáo ki m tra, Báo cáo k t qu ki m toán) quy t toán v n u tư: Cơ quan ( ơn v ) ch trì thNm tra, ki m tra quy t toán nói trên, t ch c ki m toán c l p ph i th c hi n thNm tra (ki m tra, ki m toán) và l p báo cáo k t qu thNm tra (k t qu ki m tra, ki m toán) quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo trình t và n i dung c th như sau: 2.1. i v i d án, công trình, h ng m c công trình hoàn thành: 2.1.1. ThNm tra h sơ pháp lý: - ThNm tra vi c ch p hành trình t th t c u tư và xây d ng theo quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng t khâu chuNn b u tư n khi k t thúc u tư ưa d án vào s n xu t, s d ng. - ThNm tra vi c ch p hành Quy ch u th u c a d án. - ThNm tra tính pháp lý c a các h p ng kinh t do ch u tư ký v i các nhà th u (tư v n, xây l p, cung ng v t tư thi t b ) th c hi n d án. 2.1.2. ThNm tra ngu n v n u tư c a d án:
 7. - i chi u s v n ã c p, cho vay, thanh toán ch u tư báo cáo v i s xác nh n c a cơ quan c p v n, cho vay, thanh toán liên quan; i chi u v i ngu n v n theo cơ c u ngu n ư c xác nh trong quy t nh u tư c a c p có thNm quy n. - ThNm tra s phù h p trong vi c s d ng ngu n v n u tư so v i cơ c u xác nh trong quy t nh u tư c a c p có thNm quy n. 2.1.3. ThNm tra chi phí u tư: 2.1.3.1. i v i d án th c hi n theo phương th c u th u h p ng tr n gói và h p ng chìa khoá trao tay (EPC): i chi u giá tr ngh quy t toán v i giá tr và các i u ki n nêu trong h p ng, biên b n thanh lý h p ng, h sơ hoàn công, v i giá trúng th u ư c duy t và các tài li u liên quan. ThNm tra giá tr phát sinh (n u có): Xác nh rõ nguyên nhân tăng gi m, i chi u v i văn b n phê duy t c a c p có thNm quy n, vi c áp d ng các chính sách ch quy nh liên quan thanh toán chi phí u tư phát sinh. 2.1.3.2. i v i d án th c hi n theo phương th c u th u h p ng có i u ch nh giá: ThNm tra chi phí u tư ngh quy t toán: i chi u kh i lư ng quy t toán v i h sơ d th u c a gói th u, giá trúng th u ư c duy t, các i u ki n nêu trong h p ng, biên b n thanh lý h p ng, h sơ hoàn công và các tài li u liên quan. ThNm tra giá tr phát sinh (n u có): Xác nh rõ nguyên nhân tăng gi m, i chi u v i văn b n phê duy t c a c p có thNm quy n, vi c áp d ng các chính sách ch quy nh liên quan thanh toán chi phí u tư phát sinh. 2.1.3.3- i v i d án th c hi n theo phương th c ch nh th u: ThNm tra chi phí u tư ngh quy t toán (chi ti t t ng h p ng): i chi u v i d toán ư c duy t, các i u ki n nêu trong h p ng, biên b n nghi m thu, thanh lý h p ng, h sơ hoàn công và các tài li u liên quan. ThNm tra giá tr phát sinh (n u có): Xác nh rõ nguyên nhân tăng gi m. i chi u v i văn b n phê duy t c a c p có thNm quy n, vi c áp d ng các chính sách ch quy nh liên quan thanh toán chi phí u tư phát sinh. 2.1.3.4. ThNm tra các kho n chi phí khác: ThNm tra chi ti t t ng nhóm lo i, t ng kho n m c, t ng kho n chi phí so v i d toán ư c duy t, ch , tiêu chuNn, nh m c theo quy nh: - ThNm tra các kho n chi phí tư v n th c hi n theo h p ng; - ThNm tra chi phí do ch u tư tr c ti p th c hi n;
 8. - ThNm tra chi phí ban qu n lý d án. 2.1.4. ThNm tra chi phí u tư thi t h i không tính vào giá tr tài s n: - Chi phí u tư thi t h i do thiên tai, ch h a và các nguyên nhân b t kh kháng khác không thu c ph m vi b o hi m. - Chi phí u tư cho kh i lư ng công vi c ư c hu b theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 2.1.5. ThNm tra vi c xác nh s lư ng, giá tr tài s n hình thành qua u tư: ThNm tra s lư ng và giá tr tài s n chi ti t theo nhóm, lo i thu c tài s n c nh và tài s n lưu ng; nguyên giá ( ơn giá) c a t ng nhóm (lo i) tài s n theo th c t chi phí và theo giá quy i v th i i m bàn giao tài s n ưa vào s n xu t, s d ng. 2.1.6. ThNm tra tình hình công n , v t tư, thi t b t n ng: - Các kho n n ph i thu, ph i tr : căn c k t qu thNm tra chi phí u tư ư c quy t toán, tình hình thanh toán cho các nhà th u c a ch u tư thNm tra công n còn t n t i c a d án. - ThNm tra s lư ng, giá tr v t tư, thi t b t n ng: Căn c th c t ti p nh n và s d ng v t tư thi t b c a d án xác nh s lư ng, giá tr v t tư, thi t b t n ng, xu t phương án x lý. - ThNm tra s lư ng, giá tr tài s n u tư cho ho t ng Ban qu n lý d án: Căn c biên b n ki m kê ánh giá tài s n dành cho ho t ng Ban qu n lý d án tính n ngày l p báo cáo quy t toán xác nh s lư ng, giá tr tài s n còn l i bàn giao cho ơn v s d ng ho c x lý theo quy nh. 2.1.7. Nh n xét ánh giá, ki n nghi: - Nh n xét ánh giá v vi c ch p hành quy ch c a nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng - Nh n xét ánh giá v vi c công tác qu n lý chi phí u tư, tài s n u tư c a d án i v i ch u tư - Nh n xét ánh giá v vi c trách nhi m c a t ng c p i v i công tác qu n lý v n u tư d án. - Ki n ngh v giá tr quy t toán v n u tư. - Ki n ngh v x lý các v n có liên quan. 2.2. i v i d án quy ho ch và chi phí chuNn b u tư c a các d án ư c hu b theo quy t nh c a c p có thNm quy n: - ThNm tra h sơ pháp lý c a d án.
 9. - ThNm tra ngu n v n u tư th c hi n. - ThNm tra chi phí u tư th c hi n chi ti t t ng nhóm lo i, t ng kho n m c chi phí, t ng kho n chi phí phát sinh so v i d toán ư c duy t; ch , tiêu chuNn, nh m c theo quy nh. - ThNm tra tình hình công n c a d án. - ThNm tra s lư ng, giá tr tài s n hình thành qua u tư ( n u có). 3. Phê duy t quy t toán: - Căn c báo cáo k t qu thNm tra theo n i dung nêu trên; ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán xem xét, phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo quy nh. - Quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c g i cho các cơ quan, ơn v sau: + Ch u tư; + Cơ quan qu n lý c p trên c a ch u tư; + Cơ quan c p v n, cho vay, thanh toán; + Cơ quan tài chính ng c p qu n lý c a ch u tư; + Cơ quan khác có liên quan. VI. CHI PHÍ TH M TRA- PHÊ DUY T QUY T TOÁN, CHI PHÍ KI M TOÁN: 1. M c chi phí thNm tra, phê duy t quy t toán, chi phí ki m toán: 1.1. Căn c t ng m c u tư và c i m c a d án, chi phí thNm tra - phê duy t quy t toán, chi phí ki m toán quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c tính theo t l ph n trăm (%) trên t ng m c u tư c a d án, m c trích t i a theo quy nh B ng sau (M c t i thi u là 300.000 ng): B NG CHI PHÍ TH M TRA - PHÊ DUY T QUY T TOÁN, CHI PHÍ KI M TOÁN QUY T TOÁN V N U TƯ D ÁN HOÀN THÀNH: ơn v tính: % T ng Ê 1 10 25 50 100 500 1 5 10 = m c 0,5 u ngàn ngàn ngàn 20 tư ngàn (T ng)
 10. Chi 0.2 0,12 0,09 0,08 0,07 0,06 0,031 0,02 0,01 0,006 0,004 phi thNm tra- phê duy t Chi 0.25 0,15 0.135 0,096 0.084 0,072 0,04 0,024 0,015 0,008 0.005 phí ki m toán 1.2. i v i các d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn tr c thu c U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty Nhà nư c ư c hư ng chi phí th c hi n công tác t ch c ki m tra, xác nh s li u quy t toán v n u tư trư c khi ngh B Tài chính thNm tra phê duy t quy t toán v i m c t i a b ng 50% m c chi phí thNm tra, phê duy t ư c quy nh b ng trên. 1.3. Trư ng h p d án ư c phép thuê t ch c ki m toán c l p ki m toán báo cáo quy t toán, thì cơ quan ( ơn v ) ch trì thNm tra quy t toán ư c chi cho công tác thNm tra - phê duy t t i a b ng 50% m c chi phí thNm tra phê duy t quy nh b ng trên. 1.4. Trư ng h p c n n i suy xác nh m c trích chi phí ki m toán, chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán thì áp d ng theo công th c t ng quát sau: Ki = Kb - (Kb - Ka) x (Gi - Gb) Ga - Gb Trong ó: + Ki là nh m c chi phí tương ng v i quy mô d án c n tính ( ơn v tính là %) + Ka là nh m c chi phí tương ng v i quy mô d án c n trên ( ơn v tính là %) + Kb là nh m c chi phí tương ng v i quy mô d án c n dư i ( ơn v tính là %). + Gi là t ng m c u tư c a d án c n tính, ơn v : t ng. + Ga là t ng m c u tư c a d án c n trên, ơn v : t ng. + Gb là t ng m c u tư c a d án c n dư i, ơn v : t ng. 1.5. Trư ng h p d án có cơ c u v n thi t b chi m t 51% tr lên so t ng m c u tư thì m c chi phí ki m toán, thNm tra và phê duy t quy t toán b ng 70% m c trích tương ng quy nh b ng trên.
 11. 1.6. Trư ng h p quy t toán h ng m c công trình hoàn thành, m c trích chi phí ki m toán, thNm tra và phê duy t quy t toán ư c tính theo công th c sau: M c chi phí c a M c chi phí c a c d án x D toán c a HMCT HMCT = T ng m c u tư c a d án x 85% 1.7. Trư ng h p c n thi t, ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán có th quy t nh thuê tư v n ki m tra l i Báo cáo k t qu thNm tra quy t toán v n u tư d án thì chi phí thanh toán cho t ch c, cá nhân th c hi n ki m tra này t i a b ng 10 % m c trích chi phí thNm tra phê duy t quy nh nêu trên. 2. Qu n lý, s d ng chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán: 2.1. Căn c ch , tiêu chuNn, nh m c chi tiêu theo quy nh và ngh c a cơ quan ch trì thNm tra, ch u tư th c hi n chi cho công tác thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư theo các n i dung sau: - Chi tr thù lao cho các thành viên tham gia thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư. - Chi tr cho các chuyên gia ho c t ch c tư v n th c hi n thNm tra quy t toán v n u tư d án theo yêu c u c a cơ quan ch trì thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư (n u có). - Chi công tác phí, văn phòng phNm, d ch thu t, in n, h i ngh , h i th o và các kho n chi khác ph c v cho công tác thNm tra và phê duy t quy t toán. 3. Chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán, chi phí ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư ư c tính vào chi phí khác trong giá tr quy t toán c a d án. VII. TH I H N QUY T TOÁN V N U TƯ: 1. i v i d án quan tr ng qu c gia, các d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c: Th i gian l p báo cáo quy t toán không quá 12 tháng i v i d án quan tr ng qu c gia và không quá 09 tháng v i d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c tính t ngày t ng nghi m thu, bàn giao ưa d án vào s d ng. Th i gian ki m toán không quá 06 tháng tính t ngày h p ng ki m toán có hi u l c. Th i gian ki m tra không quá 03 tháng; Th i gian thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư không quá 04 tháng tính t ngày cơ quan ch trì ki m tra, thNm tra nh n h sơ trình duy t quy t toán v n u tư theo quy nh c a Thông tư này. 2. i v i d án nhóm A khác: Th i gian l p báo cáo quy t toán không quá 09 tháng tính t ngày t ng nghi m thu, bàn giao d án. Th i gian ki m toán không quá 06 tháng tính t ngày h p ng ki m toán có hi u l c. Th i gian thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư không quá 03 tháng tính t ngày cơ quan ch trì thNm tra nh n h sơ trình duy t quy t toán v n u tư theo quy nh c a Thông tư này. 3. i v i d án có t ng m c u tư dư i 1 t ng và h ng m c công trình c l p: Th i gian l p báo cáo quy t toán không quá 03 tháng tính t ngày nghi m thu, bàn giao d án. Th i gian ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư (n u có) không quá 02
 12. tháng tính t ngày h p ng ki m toán có hi u l c. Th i gian thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư không quá 02 tháng tính t ngày cơ quan ch trì thNm tra nh n h sơ trình duy t quy t toán v n u tư theo quy nh c a Thông tư này. 4. i v i d án còn l i: Th i gian l p báo cáo quy t toán không quá 06 tháng tính t ngày nghi m thu, bàn giao ưa vào s d ng. Th i gian ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư (n u có) không quá 04 tháng tính t ngày h p ng ki m toán có hi u l c. Th i gian thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư không quá 04 tháng tính t ngày cơ quan ch trì thNm tra nh n h sơ trình duy t quy t toán v n u tư theo quy nh c a Thông tư này. VIII. TRÁCH NHI M C A CH U TƯ VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN: 1. Trách nhi m c a Ch u tư: - L p báo cáo quy t toán v n u tư y n i dung và m b o th i gian quy nh c a Thông tư này. - Trình duy t, qu n lý h sơ quy t toán v n u tư úng quy nh. Ch u trách nhi m v tính chính xác i v i s li u, tính pháp lý i v i tài li u trong h sơ trình duy t quy t toán v n u tư. - Cung c p y tài li u liên quan n quy t toán v n u tư theo yêu c u c a cơ quan thNm tra (ki m tra, ki m toán). - L a ch n ơn v ki m toán, ký và t ch c th c hi n h p ng ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư theo quy nh. - Ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i v t ch t n u gây lãng phí, th t thoát v n u tư c a d án. - Cùng v i nhà th u, cá nhân, ơn v cung c p d ch v cho d án x lý d t i m các v n t n t i trong quá trình quy t toán v n u tư. - Th c hi n thu h i y s v n u tư ã chi tr cho cá nhân, ơn v sai so v i ch quy nh. 2. Trách nhi m c a ơn v nh n th u (tư v n, xây l p, cung c p thi t b , cá nhân, ơn v cung c p d ch v cho d án): - Th c hi n quy t toán giá tr th c hi n h p ng ã ký k t v i ch u tư theo quy nh. - Cùng v i ch u tư x lý d t i m các v n còn t n t i theo h p ng ã ký k t. Hoàn ch nh h sơ quy t toán thu c ph m vi trách nhi m th c hi n và ch u trách nhi m v tính chính xác i v i s li u và tính pháp lý i v i các tài li u có liên quan ã cung c p cho ch u tư l p báo cáo quy t toán v n u tư theo quy nh.
 13. - Hoàn tr y , k p th i s v n u tư mà ch u tư ã chi tr sai so ch quy nh. 3. Trách nhi m c a cơ quan c p v n, cho vay, thanh toán v n u tư: - Qu n lý kho n kinh phí 5% ch quy t toán và t ch c thanh toán theo quy nh t i Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph . - Ki m tra, i chi u, xác nh n v n u tư ã c p, cho vay và thanh toán i v i d án ng th i có nh n xét, ánh giá, ki n ngh v i cơ quan thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư v quá trình u tư c a d án theo M u s 08/QTDA kèm theo Thông tư này. - Ph i h p v i ch u tư thu h i s v n ã chi tr cho các cho cá nhân, ơn v sai so ch quy nh. 4. Trách nhi m c a t ch c ki m toán c l p: - Th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư c a d án trong ph m vi yêu c u; m b o khách quan, trung th c, chính xác; m b o trình t , n i dung, ch t lư ng và m c chi phí theo quy nh c a Thông tư này. - Ch u trách nhi m tru c pháp lu t, trư c khách hàng và ngư i s d ng k t qu ki m toán báo cáo quy t toán ã th c hi n. Trư ng h p cơ quan ki m toán vi ph m quy nh c a nhà nư c v ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư, ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán có th quy t nh thu h i m t ph n hay toàn b chi phí ki m toán ch u tư ã chi tr cho ơn v ki m toán tuỳ theo m c vi ph m. 5. Trách nhi m c a cơ quan thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư: - Hư ng d n, ki m tra, ôn c ch u tư th c hi n công tác quy t toán v n u tư k p th i, y n i dung bi u m u theo quy nh. - Hư ng d n ch u tư gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình quy t toán v n u tư. - T ch c thNm tra báo cáo quy t toán v n u tư y n i dung, yêu c u theo quy nh. - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu tr c ti p thNm tra. - Hư ng d n, ôn c, t o i u ki n pháp lý ch u tư thu h i s v n ã thanh toán cho các nhà th u l n hơn so v i v n u tư ư c quy t toán. 6. Trách nhi m c a th trư ng các B , Ngành, a phương, cơ quan c p trên c a ch u tư:
 14. - Hư ng d n, ki m tra, ôn c, các ch u tư, các cơ quan thu c ph m vi qu n lý th c hi n công tác quy t toán v n u tư (l p, trình duy t, thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư) theo quy nh t i thông tư này. - T ch c ki m tra theo quy nh, ch u trách nhi m v s li u quy t toán ngh B Tài chính thNm tra phê duy t i v i các d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c. - B trí v n thanh toán cho d án trong năm có quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư. - ôn c, t o i u ki n pháp lý ch u tư thu h i s v n u tư ã chi tr sai so v i ch quy nh cho các nhà th u, cá nhân, ơn v cung c p d ch v cho d án. 7. Trách nhi m c a cơ quan tài chính các c p: Hư ng d n, ôn c, ki m tra các cơ quan ơn v thu c ph m vi qu n lý th c hi n công tác quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo quy nh. Trư ng h p phát hi n có sai sót trong công tác thNm tra phê duy t quy t toán, có quy n yêu c u c p phê duy t quy t toán i u ch nh l i cho úng; ng th i x lý ho c ngh x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. IX. CH BÁO CÁO, KI M TRA: 1. Ch báo cáo: 1.1. i v i d án trung ương qu n lý: - Ch u tư có trách nhi m báo cáo tình hình quy t toán v n u tư d án hoàn thành thu c ph m vi qu n lý nh kỳ 6 tháng, hàng năm g i cơ quan c p trên c a ch u tư và cơ quan ch trì thNm tra quy t toán theo M u s 02/THQT kèm theo; ch m nh t vào ngày 10 tháng 7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và ngày 15/01 năm sau i v i báo cáo năm. - Cơ quan ch trì thNm tra quy t toán có trách nhi m báo cáo tình hình quy t toán v n u tư các d án hoàn thành thu c ph m vi qu n lý nh kỳ 6 tháng, hàng năm theo M u s 01/THQT g i cơ quan qu n lý c p trên; ch m nh t vào ngày 20/7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và ngày 31/01 năm sau i v i báo cáo năm. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ng công ty 91 có trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình quy t toán v n u tư các d án hoàn thành thu c ph m vi qu n lý nh kỳ 6 tháng, hàng năm theo M u s 01/THQT g i B Tài chính; ch m nh t vào ngày 31/7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và ngày 15/02 năm sau i v i báo cáo năm. 1.2. i v i d án a phương qu n lý: - Các ch u tư, ban qu n lý d án có trách nhi m báo cáo tình hình quy t toán v n u tư d án hoàn thành thu c ph m vi qu n lý nh kỳ 6 tháng, hàng năm g i cơ quan c p trên c a ch u tư và cơ quan ch trì thNm tra quy t toán theo M u s
 15. 02/THQT kèm theo; ch m nh t vào ngày 10 tháng 7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và ngày 15/01 năm sau i v i báo cáo năm. - Phòng Tài chính qu n, huy n có trách nhi m báo cáo tình hình quy t toán v n u tư các d án hoàn thành thu c ph m vi qu n lý nh kỳ 6 tháng, hàng năm theo M u s 01/THQT g i S Tài chính; ch m nh t vào ngày 20/7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và ngày 31/01 năm sau i v i báo cáo năm. - S Tài chính v t giá có trách nhi m t ng h p tình hình quy t toán v n u tư d án hoàn thành thu c a phương qu n lý nh kỳ 6 tháng, hàng năm theo M u s 01/THQT g i B Tài chính; ch m nh t vào ngày 31/7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và ngày 15/02 năm sau i v i báo cáo năm. 1.3. B Tài chính có trách nhi m t ng h p tình hình quy t toán v n u tư d án hoàn thành trong c nư c báo cáo Chính ph theo M u s 01/THQT nh kỳ 6 tháng, hàng năm; ch m nh t vào ngày 31/8 i v i báo cáo 6 tháng u năm và ngày 28/02 năm sau i v i báo cáo năm. 2. Ki m tra x lý vi ph m: Các cơ quan qu n lý c p trên, cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư và xây d ng thư ng xuyên ki m tra tình hình th c hi n công tác quy t toán v n u tư theo quy nh c a thông tư này k p th i u n n n và x lý các vi ph m. T ch c, cá nhân không th c hi n úng quy nh v quy t toán v n u tư gây lãng phí, th t thoát v n, tài s n nhà nư c ph i b i thư ng và b x lý vi ph m hành chính ho c b truy t theo quy nh c a pháp lu t. Ph n 3 I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư hư ng d n quy t toán v n u tư s 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài chính. Nhà nư c khuy n khích vi c l p, thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư theo quy nh c a Thông tư này i v i các d án không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này. Nguy n Công Nghi p ( ã ký) H TH NG M U BI UQUY T TOÁN V N U TƯD ÁN HOÀN THÀNH Ban hành kèm theo Thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 cu B Tài chính M u s : 01/QTDA Ban hành kèm theo TT s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính
 16. BÁO CÁO T NG H P QUY T TOÁN V N U TƯ HOÀN THÀNH Tên d án: Tên công trình, h ng m c công trình: Ch u tư: C p trên ch u tư: C p quy t nh u tư: a i m xây d ng Quy mô công trình: ư c duy t: Th c hi n .. T ng m c u tư ư c duy t:................. Th i gian kh i công - hoàn thành: ư c duy t: Th c hi n .. I- NGU N V N U TƯ ơn v tính: ng ư c Th c Tăng(+), gi m (-) so ư c duy t hi n duy t 1 2 3 4 T ng c ng - V n Ngân sách Nhà nư c - V n vay: + Vay trong nư c + Vay nư c ngoài - V n khác II- CHI PHÍ U TƯ 1. T ng h p chi phí u tư ngh quy t toán: ơn v tính: ng STT N i dung T ng m c T ng d Chi phí u tư Tăng(+), gi m (-) chi phí u tư ư c toán ư c ngh quy t so d toán ư c duy t duy t toán duy t 1 2 3 4 5 6 T ng s
 17. 1 Xây l p 2 Thi t b 3 Khác 4 D phòng 2. Chi ti t chi phí u tư ngh quy t toán: STT N i dung chi phí Chi phí u tư ngh quy t toán ( ng) T ng s G m H p ng H p ng có Ch nh tr n gói i u ch nh giá th u 1 2 3 4 5 6 T ng s Xây l p: Thi t b : Chi phí khác: III. CHI PHÍ U TƯ NGHN DUY T B KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRN TÀI S N HÌNH THÀNH QUA U TƯ IV. GIÁ TRN TÀI S N HÌNH THÀNH QUA U TƯ: STT Nhóm tài s n Giá tr tài s n ( ng) Th c t Giá quy i 1 2 3 4 T ng s - Tài s n c nh - Tài s n lưu ng IV. THUY T MINH BÁO CÁO QUY T TOÁN 1. Tình hình th c hi n d án: - Thu n l i, khó khăn trong quá trình th c hi n d án - Nh ng thay i n i dung c a d án so quy t nh u tư ư c duy t.: + Quy mô, k t c u công trình, hình th c qu n lý d án, thay i Ch u tư, hình th c l a ch n nhà th u, ngu n v n u tư, t ng m c v n u tư
 18. + Nh ng thay i v thi t k k thu t, t ng d toán ư c duy t + Thay i v hình th c l a ch n nhà th u so ch trương ư c duy t 2. Nh n xét, ánh giá quá trình th c hi n d án: - Ch p hành trình t th t c qu n lý u tư và xây d ng c a nhà nư c - Công tác qu n lý ti n v n , tài s n trong quá trình u tư 3. Ki n ngh : .......,Ngày... tháng... năm.... Ngư i l p bi u K toán trư ng Ch u tư (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) M u s : 02/QTDA Ban hành kèm theo TT s : 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính CÁC VĂN B N PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN STT Tên văn Ký hi u văn b n; ngày Cơ quan T ng giá tr Ghi b n tháng năm ban hành văn ban hành ư c duy t (n u chú b n có) 1 2 3 4 5 6 ....., Ngày... tháng... năm Ngư i l p bi u Ch u tư (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) M u s : 03/QTDA Ban hành kèm theo TT s : 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính TÌNH HÌNH TH C HI N U TƯ QUA CÁC NĂM STT Năm K V n u tư th c hi n V n u tư quy i ho ch T ng Chia ra T ng Chia ra s s Xây Thi t Chi Xây Thi t Chi l p b phí l p b phí khác khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T ng c ng
 19. ...., Ngày... tháng... năm Ngư i l p bi u K toán trư ng Ch u tư (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) M u s : 04/QTDA Ban hành kèm theo TT s : 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính QUY T TOÁN CHI PHÍ U TƯ NGHN QUY T TOÁN THEO CÔNG TRÌNH, H NG M C HOÀN THÀNH ơn v : ng Tên công trình D toán Chi phí u tư ngh quy t toán (h ng m c công ư c trình) duy t T ng G m s Xây Thi t Chi phí Chi phí khác l p b khác tr c phân b ti p 1 2 3 4 5 6 7 T ng s - Công trình (HMCT) - Công trình (HMCT) ....., Ngày... tháng... năm... Ngư i l p bi u K toán trư ng Ch u tư (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên)
 20. M u s : 05/QTDA Ban hành kèm theo TT s : 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính TÀI S N C NNH M I TĂNG ơn v tính: ng STT Tên và ơn S Giá ơn v T ng nguyên Ngày Ngu n ơn ký hi u v lư ng giá tháng v n v ti p TSC tính năm ưa u tư nh n TSC s vào s d ng d ng Th c Quy Th c Quy t i t i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T ng s 1 ............ 2 3 ....., Ngày... tháng... năm.... Ngư i l p bi u K toán trư ng Ch u tư (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) M u s : 06/QTDA Ban hành kèm theo TT s : 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính TÀI S N LƯU NG BÀN GIAO ơn v tính: ng STT Danh m c ơn S Giá ơn v Giá tr ơn v ti p v lư ng nh n s tính d ng Th c Quy Th c Quy t i t i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T ng s
Đồng bộ tài khoản