Thông tư 45/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
3
download

Thông tư 45/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 45/2004/tt-btc', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 45/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 5 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 45/2004/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2004 V VI C B SUNG, S A IM TS I M C A THÔNG TƯ S 44/2003/TT- BTC NGÀY 15/5/2003 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N QU N LÝ, THANH TOÁN V N U TƯ VÀ V N S NGHI P CÓ TÍNH CH T U TƯ VÀ XÂY D NG THU C NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 131/VPCP ngày 8/1/2004 c a Văn phòng Chính ph v th t c hành chính trong công tác qu n lý, thanh, quy t toán v n l p quy ho ch; B Tài chính b sung, s a i m t s i m c a Thông tư s 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c như sau: 1. i m 10 m c IV kho n B ph n II ư c b sung thêm như sau: "- Các d án sau ây không th c hi n vi c t m gi ch quy t toán 5% k ho ch thanh toán v n u tư hàng năm c a d án: + Các d án quy ho ch; + Các d án chuNn b u tư; + Các d án thu c chương trình tr ng m i 5 tri u ha r ng (tr v n u tư cơ s h t ng g m tr m b o v r ng, phòng ch ng cháy, sâu b nh, vư n ươm,... có m c v n trên 100 tri u ng). + Các d án thu c chương trình m c tiêu Qu c gia: chương trình 135; chương trình xoá ói gi m nghèo và vi c làm; Chương trình văn hoá; chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; chương trình dân s và k ho ch hoá gia ình; chương trình phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS;
  2. + Các d án thu c ngu n v n s nghi p a ch t, s nghi p giáo d c, s nghi p ư ng b , s nghi p ư ng s t hi n ang th c hi n theo quy nh t i các Thông tư liên t ch gi a B Tài chính và các B chuyên ngành (tr v n s a ch a l n); + Các d án ch b trí k ho ch v n thu h i v n ã ư c cơ quan Tài chính ng trư c; + Nh ng d án thu c chương trình kiên c hoá trư ng, l p h c theo hư ng d n Thông tư s 58/2003/TT-BTC ngày 1/6/2003 c a B Tài chính". 2. B sung i m 11 m i vào m c IV kho n B ph n II, theo ó chuy n i m 11, i m 12 thành i m 12, i m 13 m c IV kho n B ph n II, c th như sau: "11- i v i d án quy ho ch hoàn thành ã nghi m thu nhưng chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t (trư ng h p thanh toán l n cu i g n v i vi c phê duy t án quy ho ch) mà n h t năm k ho ch, d án quy ho ch chưa ư c phê duy t thì s v n trong k ho ch chưa thanh toán ư c chuy n vào tài kho n t m gi t i Kho b c nhà nư c ti p t c thanh toán. 12- S v n thanh toán cho t ng công vi c, h ng m c công trình không ư c vư t d toán ho c giá trúng th u; t ng s v n thanh toán cho d án không ư c vư t t ng d toán và t ng m c u tư ã ư c phê duy t. S v n thanh toán cho d án trong năm (bao g m c t m ng và thanh toán kh i lư ng hoàn thành) nhi u nh t không vư t k ho ch v n c năm ã ư c thông báo cho d án. 13- i v i m t s d án c bi t quan tr ng c n ph i có cơ ch t m ng, thanh toán v n khác v i các quy nh trên ây, sau khi có ý ki n c a c p có thNm quy n, B Tài chính s có văn b n hư ng d n riêng." Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản