Thông tư 45/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Thông tư 45/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 45/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 45/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   4 5 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 1   t h ¸ n g   5   n ¨ m  2004 vÒ viÖc Bæ sung, söa ®æi mét sè ®iÓm cña Th«ng t  s è   4 4 / 2 0 0 3 / T T ­ B T C   n g µ y   1 5 / 5 / 2 0 0 3   c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   h í n g   d É n  qu¶n lý, thanh to¸n vèn ®Çu t  vµ vèn sù nghiÖp  cã tÝnh chÊt ®Çu t vµ x©y dùng thuéc  nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc C¨n   cø   LuËt   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   sè   01/2002/QH11   ngµy   16/12/2002;  C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999 cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  Qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y   dùng,   NghÞ   ®Þnh   sè   12/2000/N§­CP   ngµy   05/5/2000   vµ   sè   07/2003/N§­CP ngµy 30/01/2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa   ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t  vµ x©y   dùng; C¨n cø  ý  kiÕn cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  t¹i C«ng v¨n sè   131/VPCP ngµy 8/1/2004 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ thñ tôc   hµnh chÝnh trong c«ng t¸c qu¶n lý, thanh, quyÕt to¸n vèn   lËp quy ho¹ch; Bé  Tµi chÝnh bæ sung, söa  ®æi mét sè   ®iÓm cña Th«ng   t sè  44/2003/TT­BTC ngµy 15/5/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng   dÉn   qu¶n   lý,   thanh   to¸n   vèn   ®Çu   t  vµ   vèn   sù   nghiÖp   cã   tÝnh chÊt ®Çu t vµ x©y dùng thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ   níc nh sau: 1. §iÓm 10 môc IV kho¶n B phÇn II  ®îc bæ sung thªm  nh sau: “­ C¸c dù ¸n sau ®©y kh«ng thùc hiÖn viÖc t¹m gi÷ chê  quyÕt to¸n 5% kÕ  ho¹ch thanh to¸n vèn  ®Çu t hµng n¨m cña  dù ¸n:  + C¸c dù ¸n quy ho¹ch; + C¸c dù ¸n chuÈn bÞ ®Çu t; + C¸c  dù  ¸n thuéc  ch¬ng  tr×nh  trång  míi 5 triÖu  ha  rõng (trõ  vèn  ®Çu t  c¬  së  h¹  tÇng gåm tr¹m b¶o vÖ  rõng,  phßng  chèng   ch¸y,  s©u  bÖnh,   vên  ¬m,...   cã   møc   vèn   trªn  100 triÖu ®ång). + C¸c dù  ¸n thuéc ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia: ch­ ¬ng   tr×nh   135;   ch¬ng   tr×nh   xo¸   ®ãi   gi¶m   nghÌo   vµ   viÖc  lµm; Ch¬ng tr×nh v¨n ho¸; ch¬ng tr×nh níc s¹ch vµ vÖ sinh  m«i trêng n«ng th«n; ch¬ng tr×nh d©n sè  vµ  kÕ  ho¹ch ho¸  gia   ®×nh;  ch¬ng  tr×nh   phßng,   chèng   mét   sè   bÖnh   x∙   héi,   bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS;
  2. 2 +  C¸c  dù  ¸n thuéc  nguån  vèn  sù  nghiÖp   ®Þa  chÊt,  sù  nghiÖp   gi¸o   dôc,   sù   nghiÖp   ®êng   bé,   sù   nghiÖp   ®êng  s¾t  hiÖn  ®ang  thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i  c¸c  Th«ng  t  liªn  tÞch gi÷a  Bé  Tµi chÝnh  vµ  c¸c  Bé  chuyªn  ngµnh  (trõ  vèn  söa ch÷a lín); + C¸c dù ¸n chØ bè trÝ kÕ ho¹ch vèn ®Ó thu håi vèn ®∙  ®îc c¬ quan Tµi chÝnh øng tríc; +   Nh÷ng   dù   ¸n   thuéc   ch¬ng   tr×nh   kiªn   cè   ho¸   trêng,  líp   häc   theo   híng   dÉn   Th«ng   t  sè   58/2003/TT­BTC   ngµy  1/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh”.  2. Bæ sung  ®iÓm 11 míi vµo môc IV kho¶n B phÇn II,  theo  ®ã  chuyÓn   ®iÓm 11,  ®iÓm 12 thµnh   ®iÓm  12,  ®iÓm 13  môc IV kho¶n B phÇn II, cô thÓ  nh sau: “11­ §èi víi dù ¸n quy ho¹ch hoµn thµnh ®∙ nghiÖm thu   nhng cha ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (trêng hîp thanh  to¸n lÇn cuèi g¾n víi viÖc phª duyÖt  ®å  ¸n quy ho¹ch) mµ  ®Õn hÕt n¨m kÕ  ho¹ch, dù  ¸n quy ho¹ch cha  ®îc phª duyÖt  th×  sè  vèn trong kÕ  ho¹ch cha thanh to¸n  ®îc chuyÓn vµo  tµi kho¶n t¹m gi÷  t¹i Kho b¹c nhµ  níc  ®Ó  tiÕp tôc thanh  to¸n. 12­   Sè   vèn   thanh   to¸n   cho   tõng   c«ng   viÖc,   h¹ng   môc  c«ng   tr×nh   kh«ng   ®îc   vît   dù   to¸n   hoÆc   gi¸   tróng   thÇu;  tæng sè  vèn thanh to¸n cho dù  ¸n kh«ng  ®îc vît tæng dù  to¸n vµ tæng møc ®Çu t ®∙ ®îc phª duyÖt.  Sè vèn thanh to¸n cho dù ¸n trong n¨m (bao gåm c¶ t¹m  øng vµ  thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh) nhiÒu nhÊt kh«ng  vît kÕ ho¹ch vèn c¶ n¨m ®∙ ®îc th«ng b¸o cho dù ¸n. 13­ §èi víi mét sè dù ¸n ®Æc biÖt quan träng cÇn ph¶i  cã  c¬  chÕ  t¹m øng, thanh to¸n vèn kh¸c víi c¸c quy  ®Þnh  trªn ®©y, sau khi cã ý kiÕn cña cÊp cã thÈm quyÒn, Bé Tµi   chÝnh sÏ cã v¨n b¶n híng dÉn riªng.” Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  c«ng b¸o.
Đồng bộ tài khoản