Thông tư 45/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư 45/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 45/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 45/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   4 5 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   0 6   t h ¸ n g   0 6   n ¨ m  2005 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 78/2003/N§­CP  n g µ y   0 1 / 0 7 / 2 0 0 3 ,   N g h Þ   ® Þ n h   s è   1 5 1 / 2 0 0 4 / N § ­ C P   n g µ y  0 5 / 0 8 / 2 0 0 4 ,   N g h Þ   ® Þ n h   s è   2 1 3 / 2 0 0 4 / N § ­ C P   n g µ y   2 4 / 1 2 / 2 0 0 4 ,  NghÞ ®Þnh  s è   1 3 / 2 0 0 5 / N § ­ C P   n g µ y   0 3 / 0 2 / 2 0 0 5   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   v Ò   b a n   h µ n h  Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó  thùc hiÖn HiÖp ®Þnh vÒ Ch¬ng tr×nh u ®∙i  thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh th vÒ viÖc tham gia cña níc Céng   hoµ   x∙   héi   chñ   nghÜa   ViÖt   Nam   vµo   HiÖp   ®Þnh   vÒ   Ch¬ng  tr×nh ¦u ®∙i ThuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) ®Ó thùc   hiÖn Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA) (sau ®©y ®îc gäi  lµ HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA), ký t¹i B¨ng cèc ngµy 15/12/1995; Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 78/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003,   NghÞ ®Þnh sè 151/2004/N§­CP ngµy 05/08/2004, NghÞ ®Þnh sè   213/2004/N§­CP ngµy 24/12/2004, NghÞ ®Þnh sè 13/2005/N§­ CP   ngµy   03/02/2005   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   Danh   môc   hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh   CEPT/AFTA; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông 1.  Hµng ho¸  nhËp  khÈu ®Ó  ®îc  ¸p dông  møc thuÕ  suÊt  thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i ®Æc biÖt CEPT (sau ®©y gäi t¾t lµ  møc thuÕ suÊt CEPT), quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh sè  78/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003, NghÞ ®Þnh sè 151/2004/N§­ CP   ngµy   05/08/2004,   NghÞ   ®Þnh   sè   213/2004/N§­CP   ngµy  24/12/2004,   NghÞ   ®Þnh   sè   13/2005/N§­CP   ngµy   03/02/2005  cña ChÝnh phñ ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1.1.   N»m   trong   Danh   môc   hµng   ho¸   vµ   thuÕ   suÊt   cña  ViÖt   Nam   ®Ó   thùc   hiÖn  HiÖp   ®Þnh   CEPT/AFTA  ban  hµnh   kÌm  theo   NghÞ   ®Þnh   sè   78/2003/N§­CP   ngµy   01/07/2003,   NghÞ  ®Þnh   sè   151/2004/N§­CP   ngµy   05/08/2004,   NghÞ   ®Þnh   sè  213/2004/N§­CP ngµy 24/12/2004, NghÞ ®Þnh sè 13/2005/N§­ CP ngµy 03/02/2005 cña ChÝnh phñ. 1.2.   §îc   nhËp   khÈu   tõ   c¸c   níc   thµnh   viªn   ASEAN   vµo  ViÖt Nam, bao gåm c¸c níc sau: ­ Bru­n©y §a­ru­sa­lam; ­ V¬ng quèc Cam­pu­chia;
  2. 2 ­ Céng hoµ In­®«­nª­xi­a; ­ Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo; ­ Ma­lay­xi­a; ­ Liªn bang My­an­ma; ­ Céng hoµ Phi­lÝp­pin; ­ Céng hoµ Sing­ga­po; vµ ­ V¬ng quèc Th¸i lan; 1.3.   Tho¶   m∙n   yªu   cÇu   xuÊt   xø   ASEAN,   ®îc   x¸c   nhËn  b»ng giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN ­ MÉu D (viÕt  t¾t lµ C/O mÉu D), quy ®Þnh t¹i phÇn III cña Th«ng t nµy. 1.4. VËn chuyÓn th¼ng tõ níc xuÊt khÈu lµ thµnh viªn  cña   ASEAN   ®Õn   ViÖt   Nam   ®îc   qui   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  1420/2004/Q§­BTM   ngµy   04/10/2004   cña   Bé   trëng   Bé   Th¬ng  m¹i. 2. Hµng ho¸ cña doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®îc thµnh lËp  t¹i ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ doanh nghiÖp chÕ xuÊt) b¸n  vµo   thÞ   trêng   néi   ®Þa   hoÆc   gia   c«ng   cho   doanh   nghiÖp  trong   thÞ   trêng   néi   ®Þa   khi   nhËp   khÈu   ®îc   ¸p   dông   møc  thuÕ suÊt CEPT ph¶i tho¶ m∙n c¸c ®iÒu kiÖn 1.1 vµ 1.3 nªu  trong phÇn I cña Th«ng t nµy. II. ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ¸p dông 1. Møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ¸p dông cho hµng ho¸  nhËp khÈu thuéc diÖn ¸p dông thuÕ suÊt CEPT theo quy ®Þnh  t¹i   phÇn   I   cña   Th«ng   t  nµy   lµ   thuÕ   suÊt   CEPT   cho   tõng  n¨m, t¬ng øng víi cét thuÕ suÊt CEPT cña n¨m ®ã, ®îc quy  ®Þnh t¹i Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó  thùc   hiÖn   HiÖp   ®Þnh   CEPT/AFTA,   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ  ®Þnh   sè   78/2003/N§­CP   ngµy   01/07/2003,   NghÞ   ®Þnh   sè  151/2004/N§­CP ngµy 05/08/2004, NghÞ ®Þnh sè 213/2004/N§­ CP   ngµy   24/12/2004,   NghÞ   ®Þnh   sè   13/2005/N§­CP   ngµy  03/02/2005 cña ChÝnh phñ. 2.   Nh÷ng   hµng   hãa   thuéc   danh   môc   hµng   hãa   vµ   thuÕ  suÊt   ban   hµnh   kÌm   theo   c¸c   NghÞ   ®Þnh   sè   78/2003/N§­CP  ngµy   01/07/2003,   NghÞ   ®Þnh   sè   151/2004/N§­CP   ngµy  05/08/2004, NghÞ ®Þnh sè 213/2004/N§­CP ngµy 24/12/2004,  NghÞ ®Þnh sè 13/2005/N§­CP ngµy 03/02/2005 cña ChÝnh phñ  chØ quy ®Þnh lé tr×nh  thùc  hiÖn thuÕ suÊt  CEPT  ®Õn n¨m  2006 th× møc thuÕ suÊt CEPT ¸p dông cho c¸c n¨m tiÕp theo  lµ møc thuÕ suÊt CEPT cña n¨m 2006 quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ  ®Þnh nãi trªn, trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c cña ChÝnh phñ.
  3. 3 3. Trêng hîp møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i (thuÕ  suÊt MFN) cña mét mÆt hµng quy ®Þnh trong BiÓu thuÕ nhËp  khÈu  u ®∙i hiÖn hµnh ®îc ®iÒu chØnh thÊp h¬n so víi møc  thuÕ suÊt CEPT th× møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ¸p dông  cho mÆt hµng nµy sÏ lµ møc thuÕ suÊt MFN. Khi   møc   thuÕ   suÊt   MFN   quy   ®Þnh   t¹i   BiÓu   thuÕ   nhËp  khÈu  u ®∙i cña mÆt hµng nµy ®îc ®iÒu chØnh cao h¬n møc  thuÕ suÊt CEPT th× møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ¸p dông  sÏ lµ møc thuÕ suÊt CEPT. 4.   Trêng   hîp   hµng   ho¸   do   doanh   nghiÖp   nhËp   khÈu   ®Ó  s¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö võa ®ñ  ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông møc thuÕ suÊt CEPT, võa ®ñ ®iÒu kiÖn  ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa  ho¸ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh th× doanh nghiÖp cã thÓ  lùa chän mét trong hai c¸ch lµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ  theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ hoÆc theo thuÕ suÊt CEPT, cô thÓ  nh sau: NÕu doanh nghiÖp chän ¸p dông møc thuÕ suÊt theo tû  lÖ néi ®Þa ho¸ th× khi nhËp khÈu chi tiÕt hoÆc côm chi  tiÕt kh«ng ®ång bé, doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông chung mét  møc thuÕ suÊt theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ cho toµn bé danh môc  c¸c   chi   tiÕt   hoÆc   côm   chi   tiÕt   nhËp   khÈu   mÆc   dï   trong  danh môc cã nh÷ng chi tiÕt ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông theo møc  thuÕ suÊt CEPT. Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   chän   ¸p   dông   møc   thuÕ   suÊt  CEPT th× nh÷ng chi tiÕt hoÆc côm chi tiÕt kh«ng ®ång bé  cã ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông theo møc thuÕ suÊt CEPT th× ®îc  ¸p dông theo møc thuÕ  suÊt  CEPT; nh÷ng  chi tiÕt vµ côm  chi   tiÕt   cßn   l¹i   ¸p   dông   theo   møc   thuÕ   suÊt   thuÕ   nhËp  khÈu u ®∙i (thuÕ suÊt MFN) hoÆc th«ng thêng. 5. C¸c bé phËn, phô tïng cña bé linh kiÖn « t« d¹ng  CKD   nhËp   khÈu   tõ   nhiÒu   nguån   (níc   xuÊt   xø)   vµ   nhiÒu  chuyÕn hµng kh¸c nhau ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt CEPT theo  møc thuÕ suÊt quy ®Þnh cho bé linh kiÖn « t« d¹ng CKD víi  ®iÒu   kiÖn   xuÊt   tr×nh   mét   hoÆc   nhiÒu   ho¸   ®¬n   th¬ng   m¹i  riªng biÖt cho c¸c bé phËn, phô tïng ®Ò nghÞ ¸p dông møc  thuÕ suÊt  CEPT,  ngoµi  c¸c  ®iÒu  kiÖn nªu t¹i phÇn I cña  Th«ng t nµy. C¸c bé phËn, phô tïng cña bé linh kiÖn « t« d¹ng CKD  nhËp khÈu tõ nhiÒu nguån, nhiÒu chuyÕn cßn l¹i kh«ng ®ñ  ®iÒu kiÖn ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i phÇn I cña Th«ng t  nµy ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i (thuÕ  suÊt MFN) hoÆc thuÕ suÊt th«ng thêng cña bé linh kiÖn «  t« d¹ng CKD. ViÖc ¸p dông thuÕ suÊt CEPT ®îc thùc hiÖn khi lµm thñ  tôc   nhËp   khÈu   tõng   l«   hµng   cô   thÓ.   Thñ   tôc   quyÕt   to¸n 
  4. 4 thuÕ nhËp  khÈu  víi c¬ quan  H¶i quan ®îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6.   ThuÕ   suÊt   CEPT   ¸p   dông   cho   hµng   ho¸   do   doanh  nghiÖp chÕ xuÊt gia c«ng cho doanh nghiÖp trong thÞ trêng  néi ®Þa lµ møc thuÕ suÊt CEPT cña mÆt hµng gia c«ng nhËp  khÈu   theo   quy   ®Þnh   t¹i   danh   môc   hµng   ho¸   vµ   thuÕ   suÊt  CEPT   ban   hµnh   kÌm   theo   c¸c   NghÞ   ®Þnh   sè   78/2003/N§­CP  ngµy   01/07/2003,   NghÞ   ®Þnh   sè   151/2004/N§­CP   ngµy  05/08/2004, NghÞ ®Þnh sè 213/2004/N§­CP ngµy 24/12/2004,  NghÞ ®Þnh sè 13/2005/N§­CP ngµy 03/02/2005 cña ChÝnh phñ. 7. Trêng hîp cã thay ®æi ®èi víi nh÷ng mÆt hµng trong  c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cña c¸c níc ASEAN ban hµnh ®Ó thùc  HiÖp   ®Þnh  CEPT/AFTA   lµm   ¶nh   hëng  ®Õn  quyÒn   ®îc   ¸p   dông  møc thuÕ suÊt CEPT cña ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i phÇn I, Bé  Tµi chÝnh sÏ cã híng dÉn phï hîp víi tõng trêng hîp cô  thÓ. III. giÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O) vµ kiÓm tra  giÊy chøng nhËn xuÊt xø 1. C¸c quy t¾c ®Ó hµng ho¸ ®îc c«ng nhËn lµ cã xuÊt  xø   ASEAN   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ   cÊp   giÊy   chøng   nhËn  xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN cña ViÖt Nam ­ MÉu D ban hµnh kÌm  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1420/2004/Q§­BTM   ngµy   04/10/2004   vµ  QuyÕt ®Þnh sè 151/2005/Q§­BTM ngµy 27/01/2005 cña Bé tr­ ëng Bé Th¬ng m¹i. 2. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¶i cã ch÷ ký vµ con dÊu  phï hîp víi mÉu ch÷ ký vµ con dÊu chÝnh thøc do c¸c C¬  quan cã thÈm quyÒn cÊp C/O mÉu D cña c¸c níc thµnh viªn  ASEAN sau ®©y cÊp: ­ T¹i Bru­n©y §a­ru­sa­lam lµ Bé C«ng nghiÖp vµ tµi  nguyªn; ­ T¹i V¬ng quèc Cam­pu­chia lµ Bé Th¬ng m¹i; ­ T¹i Céng hoµ In­®«­nª­xi­a lµ Bé Th¬ng m¹i vµ c«ng  nghiÖp; ­ T¹i Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n Lµo lµ Bé Th¬ng m¹i; ­ T¹i Ma­lay­xi­a lµ Bé Ngo¹i th¬ng vµ c«ng nghiÖp; ­ T¹i Liªn bang My­an­ma lµ Bé Th¬ng m¹i; ­ T¹i Céng hßa Phi­lÝp­pin lµ Bé Tµi chÝnh; ­ T¹i Céng hßa Sing­ga­po lµ C¬ quan H¶i quan; vµ ­ T¹i V¬ng quèc Th¸i lan lµ Bé Th¬ng m¹i.
  5. 5 3. C/O mÉu D cho hµng ho¸ cña doanh nghiÖp chÕ xuÊt  b¸n vµo thÞ trêng néi ®Þa hoÆc do doanh nghiÖp chÕ xuÊt  gia c«ng cho doanh nghiÖp trong thÞ trêng néi ®Þa ph¶i cã  ch÷ ký vµ con dÊu phï hîp víi mÉu ch÷ ký vµ con dÊu chÝnh  thøc do c¸c Phßng qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu khu vùc hoÆc c¸c  Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp vµ chÕ xuÊt ®îc Bé Th¬ng  m¹i uû quyÒn cÊp. 4. Riªng ®èi víi C/O mÉu D cho hµng ho¸ nhËp khÈu n»m  trong  Danh  môc hµng ho¸ ban hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh sè  213/2004/N§­CP   ngµy   24/12/2004   cña   ChÝnh   phñ   (trõ   hµng  ho¸   do   doanh   nghiÖp   chÕ   xuÊt   gia   c«ng  cho  doanh   nghiÖp  trong thÞ trêng néi ®Þa), thuéc c¸c tê khai h¶i quan hµng  nhËp   khÈu   ®∙   ®¨ng   ký   víi   c¬   quan   H¶i   quan   tõ   ngµy  01/01/2004 ®Õn khi Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc, ®îc gia h¹n  gi¸ trÞ hiÖu lùc nhng kh«ng qu¸ hai (02) n¨m kÓ tõ ngµy  ®¨ng ký tê khai h¶i quan. Thêi h¹n xuÊt tr×nh C/O mÉu D cho c¬ quan H¶i quan ®­ îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  1420/2004/Q§­BTM   ngµy   04/10/2004   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  151/2005/Q§­BTM   ngµy   27/01/2005   cña   Bé   trëng   Bé   Th¬ng  m¹i. 5. Trong trêng hîp cã sù nghi ngê vÒ tÝnh trung thùc  vµ chÝnh x¸c cña C/O mÉu D th× C¬ quan H¶i quan cã quyÒn: ­ Yªu cÇu kiÓm tra l¹i C/O mÉu D: C¬ quan H¶i quan sÏ  göi yªu cÇu tíi c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn  xuÊt xø nµy cña níc xuÊt khÈu ®Ó ®Ò nghÞ x¸c nhËn. ­ §×nh chØ viÖc ¸p dông møc thuÕ suÊt CEPT vµ t¹m thu  theo   møc   thuÕ   suÊt   cña   BiÓu   thuÕ   nhËp   khÈu  u   ®∙i   hoÆc  th«ng thêng hiÖn hµnh. ­ Yªu cÇu ngêi nhËp khÈu cung cÊp thªm tµi liÖu (nÕu  cã) ®Ó chøng minh hµng ho¸ thùc sù cã xuÊt xø ASEAN trong  thêi h¹n chËm nhÊt kh«ng qu¸ 01 (mét) n¨m. ­ Trong thêi gian chê kÕt qu¶ kiÓm tra l¹i, vÉn tiÕp  tôc thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®Ó gi¶i phãng hµng theo c¸c quy  ®Þnh nhËp khÈu th«ng thêng. ­ Khi cã ®ñ tµi liÖu chøng minh ®óng lµ hµng cã xuÊt  xø ASEAN, C¬ quan H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh c¸c  thñ tôc tho¸i tr¶ l¹i cho ngêi nhËp khÈu kho¶n chªnh lÖch  gi÷a sè tiÒn thuÕ t¹m thu theo BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  hoÆc th«ng thêng hiÖn hµnh vµ sè tiÒn thuÕ tÝnh theo møc  thuÕ suÊt CEPT. Qui  tr×nh  vµ thñ  tôc yªu  cÇu kiÓm  tra l¹i  ®îc thùc  hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt  xø hµng ho¸ ASEAN cña ViÖt Nam ­ MÉu D ban hµnh kÌm theo  QuyÕt   ®Þnh   sè   1420/2004/Q§­BTM   ngµy   04/10/2004   vµ   QuyÕt 
  6. 6 ®Þnh sè 151/2005/Q§­BTM ngµy 27/01/2005  cña Bé trëng Bé  Th¬ng m¹i. IV. C¸c quy ®Þnh kh¸c 1. Doanh nghiÖp nhËp khÈu hµng ho¸ n»m trong Danh môc  hµng   ho¸   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   213/2004/N§­CP  ngµy 24/12/2004 cña ChÝnh phñ, thuéc c¸c tê khai h¶i quan  hµng nhËp khÈu ®∙ ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan kÓ tõ ngµy  01 th¸ng 01 n¨m 2004 ®Õn khi Th«ng t nµy cã hiÖu lùc, ®îc  nép bæ sung C/O mÉu D vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ®Ó lµm c¨n cø tÝnh l¹i  sè   thuÕ   nhËp   khÈu   ph¶i   nép.   Doanh   nghiÖp   ®îc   hoµn   l¹i  phÇn thuÕ chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ nhËp khÈu ®∙ nép vµ sè  thuÕ nhËp khÈu tÝnh theo møc thuÕ suÊt CEPT, nÕu ®¸p øng  c¸c ®iÒu kiÖn nªu trong phÇn I cña Th«ng t nµy. Trêng hîp  doanh nghiÖp cha nép thuÕ nhËp khÈu theo th«ng b¸o cña c¬  quan H¶i quan, cã ph¸t sinh tiÒn ph¹t chËm nép thuÕ th×  ®îc tÝnh l¹i sè thuÕ nhËp khÈu, tiÒn ph¹t chËm nép theo  møc thuÕ suÊt CEPT quy ®Þnh ë trªn. Doanh  nghiÖp   nép bæ sung  C/O  mÉu D vµ c¸c  chøng  tõ  liªn quan kh¸c nªu trªn ®Ó hoµn thµnh thñ tôc tÝnh l¹i sè  thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép kh«ng muén h¬n ngµy 31 th¸ng 12  n¨m 2005. 2. C¸c quy ®Þnh vÒ c¨n cø tÝnh thuÕ, chÕ ®é thu nép  thuÕ, chÕ ®é miÔn, gi¶m thuÕ, chÕ ®é hoµn thuÕ, truy thu  thuÕ, xö lý vi ph¹m vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c thùc hiÖn theo  c¸c quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. V. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o; thay thÕ cho Th«ng t  sè 64/2003/TT­ BTC   ngµy   01/07/2003,   C«ng   v¨n   sè   9493/TC­HTQT   ngµy  12/09/2003, C«ng v¨n sè 736/TC­HTQT ngµy 19/01/2004, C«ng  v¨n   sè   3932/TC­HTQT   ngµy   15/04/2004   vµ   C«ng   v¨n   sè  5127/TC­HTQT ngµy 14/05/2004 cña Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c,  ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó Bé Tµi chÝnh cã híng dÉn bæ  sung cho phï hîp.
Đồng bộ tài khoản