Thông tư 46/TC-QLCS của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
59
lượt xem
1
download

Thông tư 46/TC-QLCS của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 46/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc tiếp nhận, bàn giao, đánh giá lại giá trị nhà và đất thuộc trụ sở làm việc dôi ra do thực hiện việc sắp xếp lại quỹ nhà làm việc của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý, sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 46/TC-QLCS của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A   é   µI C H Ý N H  S è  46/TC­Q L C S  N G µ Y  14 T H¸ N G  06 N¨ M  1995 BT H í N G  D É N  VI Ö C  TI Õ P  N H Ë N, B µ N  GI A O, ® ¸ N H  GI¸ L ¹I  GI¸ T R Þ  N H µ  V µ   ® Ê T  T H U é C   R ô  S ë  L µ M  VI Ö C  D «I R A  D O  T H ù C  HI Ö N  S ¾ P  X Õ P  L ¹I T   Q U ü  N H µ  L µ M  VI Ö C  C ñ A  C¸ C   é , C ¬  Q U A N  N G A N G  B é , C ¬  Q U A N   B T H U é C  C H Ý N H  P H ñ  ® A N G   U ¶ N  L ý , S ö  D ô N G . Q Thêi gian    qua, viÖc  ö  ông  ü  µ, ®Êt  éc  ë  ÷u  µ   íc giao    sd qu nh   thu s h Nh n   cho    é,  ¬  c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  äichung  µ c¬  thu Ch ph (g   l  quan  µ   íc)®Ó   µm  ô së  µm  Öc  ãi chung  Nh n   l tr   l vi n   cßn  Êt  îp  ý,l∙ng phÝ,  b h l    kÐ m   Öu  hi qu¶. § Ó   ¾c  ôc  ×nh  ¹ng trªn,ngµy  th¸ng 11    kh ph t tr     16    n¨m  1994   Thñ íng  Ýnh  ñ  ∙  ã  t Ch ph ® c ChØ   Þ  è  th s 683/TTg, yªu  Çu  ñ  ëng    ¬    c Th tr c¸c c quan  µ   íc,Uû   Nh n   ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ cã  ªnquan  li   ph¶itæ    chøc  ¾p  Õp  ¹quü  µ,®Êt  éc trôsë  µm  Öc    s x l  i nh   thu     l vi sao cho  îp lý, ÕtkiÖm,  ¶m   h     ti ® b¶o    iÒu  Ön  µm  Öc,®óng  Õ     Ýnh  ®ñ ® ki l vi   ch ®é ch s¸ch vµ  µn    b giao l¹ cho  Ýnh  ñ  è  µ  t         i Ch ph s nh ®Ê d«ira theo    Þ  ña  é   ®Ò ngh c B TµichÝnh  µ  é  ©y  ùng.   vBX d Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  Õp  Ën, bµn  T  h d vi ti nh   giao,®¸nh    ¹ quü  µ,    gi¸l i   nh ®Êt  µ    µis¶n  v c¸ct   kh¸cg ¾n  Òn víi µ,®Êt        li     nh   d«ira theo ChØ   Þ        th trªnnh sau:  I­Tµis¶n  µn     b giao: Tµi s¶n  µn    b giao  ¹ cho  Ýnh  ñ  µ nguyªn  ¹ngnhµ, ®Êt  µ    µi l i Ch ph l   tr     v c¸c t   s¶n  kh¸cg ¾n  Òn víi µ,®Êt        li    nh   d«ira trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   1/ Nhµ,  t  µ    µis¶n    ®Ê v c¸c t   kh¸c d«i ra  s¸tnhËp  õ 2  n   c¬      do    t   ®Õ 3  quan  lµm  ét,c¬  m   quan  íi® îctù chän  ÷ l¹ trôsë  ña  ét  m      gi       c m trong nh÷ng  ¬  i   c quan  cò; 2/ Nhµ, ®Êt  µ    µis¶n      v c¸c t   kh¸c d«ira do  ¾p  Õp  ¹ tæ       s x l   chøc,tinhgi¶m  i    biªnchÕ,    hoÆc  gi¶m  ítc¸c v¨n  b     phßng  idiÖn  ña    ¬  ®¹   c c¸c c quan Trung  ng  ¬ ®ãng  ¹ ®Þa  ¬ng. t i ph 3/ Nhµ,  t  éc trôsë  µm  Öc  ña    ¬    ®Ê thu     l vi c c¸c c quan  ∙  îc sö  ông  µo  ®®  d v c¸c m ôc   ch      ®Ý sai c«ng n¨ng kh«ng  îc Ch Ýnh  ñ  ®  ph hoÆc     ¬  c¸c c quan  ã  c thÈm   quyÒn  cho  Ðp  : sang  îng, cho  ph nh   nh   thuª,chuyÓn  µm  ¬  ë    l c s kinh  doanh  Þch  ô  d v hoÆc   ©n  èicho    é  ph ph   c¸n b c«ng  ©n    nh viªnchøc  µm  µ  , l nh ë   nay  Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  ¬  Ch ph quy   c quan ph¶itr¶l¹nhµ  t.      i ®Ê II­  §¸nh    ¹gi¸trÞnhµ,®Êt  µ    µis¶n  µn  gi¸l       i   v c¸ct   b giao: C¸c  ¬  c quan  µ   íc cã  µis¶n  µn  Nh n   t   b giao  ph¶itæ    chøc  Öc  ¸nh    ¹ vi ® gi¸l i   gi¸trÞ nhµ, ®Êt  µ    µis¶n  ¾n   Òn  íinhµ, ®Êt  íc khi bµn       v c¸c t   g li v     tr     giao    cho ChÝnh  ñ. ViÖc  ¸nh    ¹ gi¸trÞ c¸c tµis¶n    îcthùc hiÖn  ph   ® gi¸l           i ®ã ®     theo  ÷ng  nh nguyªn t¾c  µ  ¬ng    v ph ph¸p sau:   1­ Nguyªn  ¾c  ¸nh    ¹gi¸trÞ:   t® gi¸l     i ­Cã     khoa  äc   ü  Ët.   c¨n cø  h ­k thu
  2. 2 ­§¶m     b¶o  chÆt  Ïvµ  Ýnh  ch   ch x¸c. ­Phï hîp víi ùc tiÔn.        th   2­ Ph¬ng    ph¸p ®¸nh    ¹gi¸trÞ:   gi¸l     i a/§èivíi µ:      nh ViÖc    nh     Þ cßn  ¹  ña  µ  µm  Öc  µ m ét  x¸c ®Þ gi¸tr   li c nh l vi l   c«ng  Öc  Êt vi r   phøc  ¹p,li   é   ©y  ùng    µi chÝnh    t   ªnB X d ­T   ­ Ban  Ët    Ýnh  ñ  Ï cã    V gi¸Ch ph s   quy ®Þnh  ô  Ó, trong khichê  c th      Th«ng   ªnBé   íng  Én, viÖc    nh    Þ t li   h d  x¸c ®Þ gi¸tr   cßn  ¹cña  µ    µn  l  i nh ®Ó b giao t¹m  êithùc hiÖn      th     nh sau: ­ Gi¸trÞ cßn  ¹ cña  µ  îcx¸c ®Þnh    vµo  û lÖ  Êt l ng cßn  ¹     l i nh ®     c¨n cø  t   ch  î   l  i cña  õng  ¹  µ  µm  Öc,gi¸nhµ  µm  Öc  ©y  ùng  íitheo  õng  ¹  µ  t lo inh l vi     l vi x d m  t lo inh t ng  ¬ øng  µ  Ön  Ých  µn  v di t b giao t¹  êi®iÓ m   Ëp  å  ¬   i   th l h s ban  giao.C«ng    thøc  tÝnh    nh sau: Gi¸trÞcßn  ¹ Tû  Ö  Êtl ng    l  i l ch  î   Gi¸1m2  ña    c DiÖn  Ých t tõng ng«inhµ      = cßn  ¹cña  õng    nhµ  ©y  ùng    x©y  dùng  l  i t   X  xd   X  tõng ph¶ibµn    giao ng«inhµ      ph¶i   míicïng lo¹    i   ng«i nhµ  bµn bµn  giao  giao   (®)         (%)                      (®/m2)                (m2) ­ N Õ u   ¬    c quan  ph¶ibµn    giao tõ haing«inhµ  ëlªnth×    Þ cßn  ¹ lµ        tr     gi¸tr   l    i tæng    Þcña    gi¸tr   c¸cng«inhµ  µm  Öc  éng  ¹ .   l vi c li ­ X¸c  nh  û lÖ  Êt l ng cßn  ¹ cña  µ  µm  Öc  îc¸p dông    ®Þ t   ch  î   l  i nh l vi ®     theo    hai ph¬ng  ph¸p  íng  Én  ¹  h d t iTh«ng   Liªn bé  è  t   s 13/LB­ ngµy  8­ TT  18­ 1994  ña  c Liªnbé  ©y  ùng   µichÝnh   Ët    Ýnh  ñ.  X d ­T   ­V gi¸Ch ph ­ §¬n      gi¸1m2   ña  µ  ©y  ùng  íi cïng  ¹  µ ®¬n      Èn  èi c nh x d m  lo i   l gi¸tiªuchu t   thiÓu x©y  ùng  íicña  µ  µm  Öc  Bé  ©y  ùng    nh.   d m  nh l vi do  X d qui®Þ b/§èivíi t:      ®Ê §îcx¸c ®Þnh    vµo    t  «  Þ  UBND      c¨n cø  gi¸®Ê ® th do  tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc    ¬icã  t  µn  TW (n   ®Ê b giao) qui ®Þnh    ¬  ë     trªnc s khung      ¹  t  gi¸c¸c lo i®Ê ChÝnh  ñ    nh   ¹  ph qui ®Þ t iNghÞ   nh   è  ­    µy  8­ ®Þ s 87  CP ng 17­ 1994  µ  Ön  v di tÝch,vÞ  Ýcña  t  µn    tr   ®Ê b giao t¹ thêi®iÓ m   Ëp hå  ¬  µn       i l   s b giao. c/§èivíi   µis¶n        t  c¸c kh¸cg ¾n  Òn víi µ  t:   li     nh ®Ê §îcx¸c ®Þnh    vµo  û lÖ  Êt l ng cßn  ¹ cña  õng  ¹  µis¶n;Gi¸    c¨n cø  t   ch  î   l i t lo i   t    b¸n thùc tÕ    Þ  êng  ña  õng lo¹ tµis¶n  ïng tÝnh      trªnth tr c t   i    c  n¨ng  µ    Èn  ü  v tiªuchu k thuËtvµ  è    s trang thiÕtbÞ   ña  õng  ¹     ct lo iph¶ibµn    giao t¹ thêi®iÓ m   Ëp  å  ¬   i     l hs bµn giao. II   µn  IB ­ giao,tiÕp nhËn  µ      v b¶o  qu¶n: § Ó   Öc  µn  vi b giao,tiÕp nhËn  µ      v b¶o  qu¶n  îcchu  ¸o  ®  ® kh«ng    ®Ó x¶y   ra m Êt m¸t  µis¶n  ña  µ   íc,c¸c c¬  t  c Nh n     quan  ã  µ, ®Êt  µ  µis¶n  c nh   v t  kh¸c g ¾n    
  3. 3 liÒn víi µ,®Êt     nh   ph¶ibµn    giao (bªngiao)vµ  ¬        c quan  Õp nhËn  µn  ti   b giao (bªn     nhËn) ph¶ithùc hiÖn  ètnh÷ng        t  quy  nh  ®Þ sau: 1/§èivíi       giao: bªn  ­ Thñ  ëng  ¬    tr c quan  µ   ícsau    Ën  îcQuy Õt  nh  ña  Ýnh  Nh n   khinh ®   ®Þ c Ch phñ    åinhµ,®Êt  µ    µis¶n  thu h     v c¸ct   kh¸cg ¾n  Òn víi µ,®Êt    li     nh   ph¶itiÕn hµnh      ®o  c,kiÓm    ¸nh    ¹ gi¸trÞ toµn  é  µis¶n  ®¹   kª,® gi¸l       i b t  ph¶ibµn    giao theo    Quy Õt  ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph ViÖc  ¸nh    ¹gi¸trÞtµis¶n  µn  ® gi¸l         i b giao theo ®óng      nguyªn t¾c  µ  ¬ng    v ph ph¸p qui®Þnh  ¹ ®iÓ m     ña     t i IIc Th«ng   µy. tn ­ ChuÈn  Þ   y       Êy  ê x¸c ®Þnh  i  íitõng  ¹  µis¶n  µn    b ®Ç ®ñ c¸c gi t     ®è v   lo i   t b giao:§Þa    chØ,  µ, tæng  Ön  Ých  ©y  ùng, tæng  Ön  Ých  ö  ông, sè  nh   di t xd   di t sd   tÇng, kÕt  Êu  µ, nguån  èc  µ, c¸c giÊy  ê cã  ªnquan  Ò   t, s¬      c nh   g nh     t   li   v ®Ê   ®å thöa  t  µ  Æt   ®Ê v m b»ng, c¸c tµis¶n       kh¸c g ¾n   Òn víinhµ, ®Êt  µ    Þ tµi   li       v gi¸tr     s¶n  µn  b giao. ­Bªn    giao cã    tr¸chnhiÖ m    b¶o  qu¶n  µi t  s¶n  cho  n   ócbµn  ®Õ l   giao. 2/§èivíi       nhËn: bªn  Bé  µichÝnh  ôc  T  (C Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n)lµc¬      quan  Õp nhËn  µ  µn  ti   v b giao  nhµ  µm  Öc  l vi theo Quy Õt  nh  ña  Ýnh  ñ  ã    ®Þ c Ch ph c tr¸chnhiÖ m:   ­ KiÓ m     i  Õu, ®¶m,    tra,®è chi   b¶o  ù  íp ®óng  µ, ®Êt, tµis¶n  s kh   nh      kh¸c  g ¾n   Òn  íinµh, ®Êt  li v     theo  Êy  ê,hå  ¬  ña  gi t   s c bªn  giao  íisè  ùc  Õ  Õp  v   th t ti nhËn  (bao  å m   gi¸trÞvµ  Ön  Ët)theo Quy Õt  nh  ña  Ýnh  ñ. g c¶      hi v     ®Þ c Ch ph ­ Tæ     chøc giao ngay cho  n  Þ  îcChÝnh  ñ  ®¬ v ®   ph giao qu¶n  ýsö  ông  l  d sè  µ, ®Êt  µ  µis¶n  nh   v t  kh¸c g ¾n   Òn  íinhµ, ®Êt  Þ     li v     b thu  åi (NÕu  Ýnh  h  Ch phñ  ã  c Quy Õt  nh    åivµ  ®Þ thu h   Quy Õt  nh  µn  ®Þ b giao cïng m ét  óc).     l ­ Tæ     chøc  Öc  vi niªm  phong, b¶o    qu¶n  µ, ®Êt, tµis¶n  nh      kh¸c g ¾n   Òn   li   víinhµ, ®Êt      theo Quy Õt  nh   ña  Ýnh  ®Þ c Ch phru  Õu  a  ã  (n ch c Quy Õt  nh   ®Þ giao cho  ¬    c quan  µo  n qu¶n  ý, ö  ông  l  d s sau    Õp nhËn). khiti   ­ Chñ   ×cïng Bé   ©y  ùng    Êt c¸c ph¬ng    ö  ông  µ  t  µ    tr    X d ®Ò xu     ¸n s d nh ®Ê v c¸ctµis¶n     kh¸cg ¾n  Òn víi µ  t  ∙    åi® îctr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    li    nh ®Ê ® thu h       t  ph quyÕt ®Þnh.   ­ Tæ     chøc  µ  Óm    Öc  ö  ông  µ,®Êt,c¸ctµis¶n  v ki travi s d nh        kh¸cg ¾n  Òn   li   víi µ,®Êt  ∙    åi® îctheo c¸cQuy Õt  nh  ña  Ýnh  ñ.  nh   ® thu h        ®Þ c Ch ph VI   ­Kinh  Ý  µn  ph b giao,tiÕp nhËn, b¶o        qu¶n. 1/Toµn  é      b c¸ckho¶n    chisau  y  ng©n  ®© do  s¸ch Nhµ   íc®µi thä.   n    ­Chi cho     c«ng    Óm    Õp nhËn,niªm  t¸cki tra,ti     phong  µi t  s¶n  µn  b giao. ­ Chi phÝ     b¶o  qu¶n  µis¶n  µn  t  b giao tõ khitiÕp nhËn  µn         b giao ®Õ n       khi thùc hiÖn    Quy Õt  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ông    µis¶n  . ®Þ c Ch ph v s d c¸ct   ®ã ­ Chi cho c«ng    ©y  ùng  ¬ng  sö  ông    µis¶n  ∙  t¸cx d ph ¸n  d c¸c t   ® thu  åi h  tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph Quy Õt  nh. ®Þ 2/ Toµn  é      b c¸c kho¶n    îc(nÕu  ã) vÒ   ö  ýc¸c tµis¶n    åitheo  thu ®   c   x l      thu h   Quy Õt  nh  ña  Ýnh  ñ  ép  µo  ©n  ®Þ c Ch ph n v ng s¸ch TW     100%.
  4. 4 V      ­Tæ chøc  ùc hiÖn: th   1/ Tríc m ¾t  é   µi chÝnh  ïng  íic¸c c¬     BT  c v     quan  µ   íc cã  ªnquan    Nh n   li   tæ chøc  ètviÖc  µn  t  b giao,tiÕp nhËn, b¶o        qu¶n  chu  ¸o  µ,®Êt  µ  tµis¶n  ® nh   v ccs    kh¸c g ¾n   Òn  íinhµ, ®Êt    do  ¾p   Õp  ¹      µnh  è  µ   éi,   li v     d«i ra  s x l i hai th ë ph H N   thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh. 2/ Th«ng  nµy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý. Trong    t c hi l   t   k  qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi n Õu    ph¸tsinh vÊn    íng m ¾ c     Þ    ¬    ®Ò v   ®Ò ngh c¸c c quan  ph¶n  kÞp  êivÒ   ¸nh  th   Bé  µichÝnh  ôc  T  (C qu¶n  ýc«ng  l  s¶n)®Ó     xem   Ðt gi¶i x     Õt. quy
Đồng bộ tài khoản