Thông tư 46-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
73
lượt xem
2
download

Thông tư 46-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 46-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Tổng cục Đầu tư phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 46-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  46 T C/T V Q T   g µ y  18 th¸ng 7 n¨ m  1997 c n v Ò  vi Ö c h í ng d É n  c h Õ  ® é  q u ¶ n  lý t µi ch Ý n h  ® è i  íi v T æ n g  c ô c § Ç u  t p h¸t  tri Ó n C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 187/CP  µy  ng 10/12/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  v  h v tæ  b m¸y  Tæng   ôc  Çu    ph¸t tr Ón  ùc c§ t   i tr   thuéc  é   µi chÝnh; C«ng  BT    v¨n  è  s 6776­ KTTH   µy  ng 31/12/1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  v vi quy  nh ®Þ møc   Ý   Þch  ô  ph d v cho vay  ån  èn  Ýn  ông  µ   ngu v t d Nh níc,Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Õ       T  h  ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víiTæng  ôc  Çu   l    ®è     c§ tph¸ttr Ón(§TPT) nh     i     sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Tæng   ôc  Çu     c§ tph¸ttr Ón lµ tæ    i     chøc  ùcthuéc  é   µi chÝnh, thùc tr   BT      hiÖn  chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   µichÝnh  u      iÓn ® îcquy  nh   l  n   t  ®Ç tph¸ttr     ®Þ t¹  iNghÞ   nh  ®Þ 187/CP  µy  ng 10/12/1994  ña  Ýnh  ñ. Ho¹t®éng  ña  Ö   c Ch ph     ch thèng  Tæng  ôc  c §TPT  mang  Ýnh  Êt®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù  t ch   vh ch s nghiÖp,®ång    thêithùc  Ön  Êp    hi c ph¸tvèn  u       ®Ç t ph¸ttr Ón,cÊp  µ   i   v thu  åi vèn  Ýn  ông  h  td Nhµ   íc.Kinh  Ý  ¹t®éng  ña  n  ph ho   c Tæng  ôc  c §TPT  ng©n  do  s¸ch nhµ  íccÊp    n  vµ  îctæng  îp chung  ®  h  trong dù      ña  é  µichÝnh.   to¸nchic B T   2. Tæng   ôc    c §TPT  µ ®¬n  Þ  ù  l  v d to¸n cÊp  , ùc thuéc  é   µi chÝnh.   II    tr BT    Côc  §TPT  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ ®¬n  Þ  ù  ¬ l  v d to¸n cÊp  I   II  trùc thuéc    Tæng   ôc  c §TPT.  Chi  ôc  c §TPT   µ ®¬n  Þ   ô  éc  ôc  l  v ph thu C §TPT   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ 3. Tæng  ôc    c §TPT  îcsö  ông  ån    Ý  Þch  ô  ® d ngu thu ph d v cho  vay  ån  ngu vèn  Ýn  ông  µ   ícvµ    td Nh n   c¸ckho¶n     thu ph¸tsinhtrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn             c¸c ho¹t®éng    nghiÖp  ô  v giao  Þch  d thanh  to¸n (sau    ∙  õ chi phÝ   µ  ép    khi ® tr     vn ng©n  s¸ch Nhµ   íc)®Ó       n  chinghiÖp  ô, hç  î ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt,®µo   v   tr  xd csv    t¹oc¸n bé      nghiÖp  ô,khen  ëng  v  th cho  n  Þ  µ    ©n  ã  µnh  Ých  ng  ®¬ v v c¸nh c th t ®ã gãp trong viÖc  ùc hiÖn    Öm  ô  îcgiao cña    th   c¸cnhi v®    Tæng  ôc. c 4. Tæng   ôc    c §TPT   µ    n  Þ   ùc thuéc  v c¸c ®¬ v tr   ph¶i chÊp  µnh        h c¸c quy ®Þnh  Ò   v qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh, Ph¸p  Önh  Õ     èng    Õ     l    hi h   l k to¸nth kª,ch ®é kÕ     n  Þ  µnh  Ýnh  ù  to¸n®¬ v h ch s nghiÖp  µ    v c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.Nguån    kinh phÝ  ¹t®éng  ña    ho   c Tæng  ôc  c §TPT. 1.1.Kinh  Ý  ©n    ph ng s¸ch Nhµ   íccÊp:   n  ­ Kinh  Ý   êng    ph th xuyªn cÊp    theo  nh  ®Þ møc,  Õ         µichÝnh  ch ®é chitiªut   chung  ña  n   Þ   µnh  Ýnh  ù  c ®¬ v h ch s nghiÖp  µ  ¶m   v® b¶o  ét  è  m s kho¶n    chi mang  Ýnh  Æc   ïcña  t ® th  Tæng  ôc  c §TPT  Bé  µichÝnh  do  T   quy  nh. ®Þ
  2. 2 ­ Kinh  Ý    u      ph chi®Ç tph¸ttr Ón ®Ó   ¸p   i   ® øng    cÇu  c¸c yªu  trang bÞ,    mua   s ¾ m   µis¶n  è  nh  ôc  ô  Ö m  ô,c«ng    t  c ®Þ ph v nhi v  t¸cchuyªn m«n.   1.2.Thu      bæ sung  õ phÝ  Þch  ô  t  d v cho  vay  ån  èn  Ýn  ông  µ   íc ngu v t d Nh n   vµ    c¸ckho¶n    c¸c chªnh  Öch    ính¬n      l thu l   chiph¸tsinh tõ c¸cho¹t®éng         nghiÖp  vô  giao dÞch,thanh      to¸n.   ña  .c Tæng  ôc  . c §TPT. 1.3.Thu    kh¸c(nÕu  ã).   c 2.Nguyªn  ¾c    t qu¶n  ýc¸cnguån  l    kinhphÝ.   C¸c  ån  ngu kinh  Ý   ¶m   ph ® b¶o cho  ¹t ®éng  ho   nªu    ña  trªn c Tæng   ôc  c §TPT  ph¶i® îcthèng  Êt qu¶n  ývµ     nh   l   theo  âichitiÕttheo  õng  ån  ×nh  d      t ngu h thµnh, viÖc  ö  ông    sd ph¶i ®óng  ôc   ch,  ¶m     m ®Ý ® b¶o      ÕtkiÖm   µ  chi tiªuti   v hiÖu qu¶. 2.1.Kinh  Ý  ©n    ph ng s¸ch Nhµ   íccÊp:   n  a.Néi dung         chitiªukinh phÝ  µnh    d cho    êng  chith xuyªn gå m:   ­ Chi    thanh to¸n cho    ©n:  Òn ¬ng, tiÒn    c¸ nh Ti l   c«ng, phô  Êp ¬ng, c¸c   c l    kho¶n  Ých nép  tr   b¶o  Ó m     éi,y  Õ,kinh phÝ  hi x∙ h   t     c«ng  oµn...   ®   kho¶n    c¸c chi vÒ   óc  îtËp  Ó  Õu  ã). ph l   th (n c i ­ Chi vÒ   µng    Þch  ô, trong ®ã     h ho¸ d v    bao  å m     g c¸c kho¶n    Ò   chiv thanh  to¸ndÞch  ô    v c«ng  éng;vËttv¨n phßng,th«ng    c          tin,tuyªntruyÒn,li   ¹c,     ªnl   c«ng  t¸cphÝ, héinghÞ, chiphÝ          thuªm ín,chi®oµn    oµn  µo, chisöa  ÷a  ­      ra ® v    ch th êng xuyªn,duy      tu b¶o  ìng,söa  ÷a  íntµis¶n  è  nh  ôc  ô  d   ch l     c ®Þ ph v c«ng    t¸c chuyªn m«n...   ­ Chi  Ý     ph nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  trong    ®ã bao  å m     g c¸c kho¶n    Ò   chiv ho¹t®éng  Êp    èn  u      c ph¸tv ®Ç t XDCB,  Êp  µ  håivèn  Ýn  ông  µ   íc; c v thu    td Nh n   thÈm   nh   ®Þ tæng  ù   d to¸n,dù     to¸n,phiÕu      gi¸ c«ng  ×nh, quyÕt  tr   to¸n c«ng    tr×nh;in vµ      ph¸thµnh  n    Ê chØ,  chøng  õ thanh  t  to¸n;vËt t kü  Ët,c«ng         thu   t¸c th«ng    µ  ö  ýth«ng    Ëp  Ên  tinv x l   tin;t hu cho  bé  éc  Ö   èng  c¸n  thu h th Tæng   ôc  c §TPT  µ    n  Þ  ã  ªnquan.. v c¸c®¬ v c li   . ­Chi kh¸c.    b. Néi    dung      chi tiªukinh  Ý   µnh  ph d cho Chi  u    ®Ç t ph¸ttr Ón gå m:     i   Chi mua   ¾ m   µis¶n  è  nh,  s t  c ®Þ trang  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  µm  Öc, chi tr Ón thi   ph ti l vi     i   khaic«ng  Ö     ngh th«ng      u    ©y  ùng  ¬  tin; ®Ç tx d chi c b¶n. 2.2. Thu  Ý   Þch  ô    ph d v cho  vay nguån  èn  Ýn  ông  µ   íc vµ    vtd Nh n   c¸c kho¶n chªnh  Öch  l thu  ính¬n    l  chiph¸tsinh tõ c¸c ho¹t®éng           nghiÖp  ô  v giao  dÞch,thanh    to¸n. . . 2.2.1. Ý   Þch  ô   Ph d v cho  vay  ån  èn  Ýn  ông  µ   íc: ngu v t d Nh n a.Néi dung     thu: Theo quy  nh  ¹  iÓ m   C«ng  ®Þ t i® 1  v¨n  è  s 6776/KTTH   µy  ng 31/12/1996  cña  Ýnh  ñ, møc   Ý   Þch  ô  îc hëng  µ 0,2%/th¸ng trªnsè    î vay  Ch ph   ph d v®  l      dn  ®èi víi     ån  èn  ngu v cho  vay  b»ng  ng  Öt Nam   µ  ®å Vi   v 0,5%/n¨m    è    î vay  trªns d n   ®èi víi ån  èn     ngu v cho vay  b»ng  ¹itÖ,® îctÝnh    ngo       nh sau: +  µng  ý,Tæng  ôc  H qu   c §TPT  îct¹m  Ých 75%   è  Ý  Þch  ô  îch­ ®   tr   s ph d v®  ëng  Ýnh    è    î cho  t trªns d n   vay  ×nh  ©n  b qu theo  Õ   ¹ch quý.Quý  k ho     sau      c¨n cø sè    î vay  ùc tÕ  ×nh  ©n  ña  ý  íc,Tæng  ôc  dn  th   b qu c qu tr   c §TPT  Ýnh  ¹ sè  Ý  t l   ph i ® îchëng  ña  ý  íc®Ó   iÒu    c qu tr   ® chØnh  Þp  êi  Õu  è  ¹m  Ých cao  ¬n  è  k th , n s t tr   hs
  3. 3 ® îchëng  × sè  ∙  Ých vîtph¶ikhÊu  õvµo  è  îct¹m  Ých cña  Õ   ¹ch   th   ® tr       tr   s ®   tr   k ho   quý  sau. +  èi n¨m,  Cu   c¨n  vµo  è  Ý   Þch  ô  cø  s ph d v cho  vay  ån  èn  Ýn  ông  ngu v t d Nhµ   ícc¶  n   n¨m  îchëng  ®  theo  è  Öt  Õt    ña  é   µi chÝnh,Tæng   s duy quy to¸nc B T     côc §TPT  Ýnh    iÒu  t to¸n ® chØnh  è  Ý   ∙  ¹m  Ých  s ph ® t tr trong n¨m.  Õ u   Ých   N tr   cha    ×  Ï ® îc trÝch    ®ñ th s     bæ sung  cho  .  Õ u   Ých  ®ñ N tr qu¸  è  îc duyÖt  × s®  th   ph¶idïng  è  Ý  ∙  ¹m  Ých cha  ö  ông    µn  ¹ sè  Ých vîthoÆc   õ   s ph ® t tr   sd ®Ó ho l   tr     i tr   vµo  è  Ý  îctrÝch n¨m  s ph ®     sau. b.Néi dung     chi: Chi cho    ¹t®éng  Ò     c¸c ho   v cho  vay  µ  håi nguån  èn  Ýn  ông  µ   v thu    vtd Nh níc,nh:ThÈ m   nh  å  ¬     ®Þ h s vay  èn;cÊp  µ  v  v theo  âisö  ông  èn  d  d v vay;qu¶n  ý   l  nîvay,thu nî,thu l∙  ïlaocéng      Ò    Ên            ith   ; t¸cviªnv tv qu¶n  ý®Ç u  ,chilµm  l  t    thªm  giê;c¸cho¹t®éng       kh¸ccã  ªnquan  n   Öc    li   ®Õ vi cho  vay  µ    åivèn. v thu h   2.2.2.C¸c    kho¶n chªnh  Öch  l thu  ính¬n    l  chiph¸tsinh  õ c¸c ho¹t®éng     t      giao dÞch    thanh    to¸nsau    õ®i  khitr   10%   ép  ©n  n ng s¸ch nhµ  íc:   n C¸c kho¶n thu kh¸c ph¸tsinh trong        qu¸  ×nh  ¹t®éng  ña  tr ho   c Tæng   ôc  c §TPT  :c¸ckho¶n    Êtgi÷,b¶o  nh     thu c     qu¶n  å  ¬  µiliÖu thÕ  Êp,chªnh  Öch  h s t    ch   l vÒ     Òn b¸n Ên  thu ti     chØ... 2.2.3. ©n  èivµ  ö  ông:  Ph ph   s d C¸c kho¶n  chªnh  Öch    ính¬n      l thu l   chiph¸tsinh tõ c¸c ho¹t®éng         nghiÖp  vô giao  Þch, thanh  d   to¸n.   . sau    ép  . khi n 10%   µo  ©n  v ng s¸ch  µ   íc vµ  è  Nh n   s phÝ   Þch  ô  d v cho  vay  ån  èn  Ýn  ông  µ   íccßn  ¹ (sau    õ®i    ngu v t d Nh n   l i khitr   c¸c kho¶n    ¹ ®iÓ m     ôc  chit   i b,m 2.2.1)® îcph©n  èivµ  ö  ông       ph   s d nh sau: ­ 45%     ç  î ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt,ph¸ttr Ónkü  ËtnghiÖp  ô,   ®Ó h tr  xd csv      i   thu   v  trong ®ã     bao  å m:  ©y  ùng, c¶it¹o,m ë   éng  ôsë  µm  Öc,chiphÝ     g X d     r tr   l vi     thuª trôsë;trang bÞ   Ön  iho¸ h Ö   èng    äc,ph¬ng         hi ®¹     th tinh   tiªnth«ng    tin;trang bÞ    ph¬ng  Ön  µm  Öc, ph¬ng  Ön  Ën  ti l vi   ti v chuyÓn;    chi trang  ôc, b¶o  é    ph   h lao ®éng; chiph¸ttr Ónkü  ËtnghiÖp  ô        i   thu   v kh¸c. C¸c  kho¶n    u  ,mua   ¾ m   µis¶n  è  nh,  ©y  ùng,c¶it¹o,söa  chi®Ç t  s t  c ®Þ xd     ch÷a  ôsë  µm  Öc  tr   l vi ph¶itu©n  ñ theo ®óng    Èn,®Þnh    th     tiªuchu   møc,  Õ     ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  µ  Õ     l    v ch ®é qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  ¬  l  tx d c b¶n  ña  µ   ícvµ  c Nh n   cña  é  µichÝnh. BT  ­ 55%       ç  î   ®Ó chih tr  nghiªncøu    khoa  äc,®µo  ¹oc¸n bé  h  t     nghiÖp  ô;chi v    trîcÊp    cho c«ng chøc, viªnchøc; chikhen  ëng  êng        th th xuyªn,®ét  Êt cho    xu   tËp  Ó, c¸  ©n  ã  ng  ãp  th   nh c ®ã g cho  Ö   èng  h th tæng  ôc  c §TPT   µn  µnh  ho th nhiÖ m   ô  îc giao;chi kh ¾c  ôc  v®     ph thiªntai®Þch  ¹,bï tæn  Êt rñiro       ho     th     do nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan; chituyªn truyÒn    ¹t®éng       c¸c ho   nghiÖp  ô  ña  Ö   vc h thèng Tæng  ôc  c §TPT  µ    v chikh¸c. 3.LËp  ù    d to¸n, Êp  µnh,kiÓm    µ  Õt to¸n.  ch h   trav quy   ViÖc  Ëp dù  l   to¸n,chÊp  µnh,kiÓm    µ  Õt    ©n    h   trav quy to¸nng s¸ch Nhµ   íc   n  t¹  Ö   èng  i th h Tæng  ôc  c §TPT  ph¶ithùc hiÖn      theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h cña  µ   íc(LuËtng©n  Nh n     s¸ch nhµ  ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ã  ªnquan). h  c li   3.1.LËp  ù    d to¸n: ­ Tæng  ôc    c §TPT  ã c tr¸chnhiÖm   íng dÉn    n  Þ  ùcthuéc lËp dù    h  c¸c®¬ v tr      to¸nn¨m, quý      theo  õng  Öm   ô    t nhi v chi;tæng  îp vµ  c¸o Bé  µi chÝnh  ô  h   b¸o    T   (V
  4. 4 Tµi vô    Qu¶n  Þ)tr cngµy  tr   í   25/7 n¨m  ícdù    ©n    tr   to¸nng s¸ch n¨m    sau  ña  µn  c to h Ö   èng. th ­ Bé   µi chÝnh  ô  µi vô    T  (V T   Qu¶n  Þ)cã tr   tr¸chnhiÖ m     th«ng  sè  Óm   b¸o  ki travÒ   ù    ©n    d to¸nng s¸ch n¨m    sau  cho  Ö   èng  h th Tæng  ôc  c §TPT  Ë m   Êt ch nh   vµo  µy    ng 5/7 n¨m  íc;tæ  tr   chøc  th¶o  Ën  Ò   ù    ©n  lu v d to¸nng s¸ch víi    Tæng  ôc  c §TPT, tæng  îp tr×nh c¸cc¬    h      quan  qu¶n  ýNhµ   ícdù    ©n  l  n   to¸nng s¸ch Nhµ   íc   n  cña  µn  Ö   èng  to h th Tæng   ôc  c §TPT  trong tæng  ù    d to¸n ng©n    s¸ch  n¨m    sau cña  é  µichÝnh  ícngµy  BT  tr   15/8 n¨m  íc.   tr ­ViÖc  Ëp dù    ©n    l   to¸nng s¸ch c¨n cø  µo    éidung      v c¸cn   sau: +  Õ   ,    Èn, ®Þnh  Ch ®é tiªuchu   møc, chØ      Õ   îcduyÖt  ña  Ö   tiªubiªnch ®   ch thèng Tæng  ôc  c §TPT  µ      v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ëp dù        ©n  h  l   to¸nthu,ching s¸ch  Nhµ   íchµng  n  n¨m  ña  Ýnh  ñ  µ  ña  é  µichÝnh. c Ch ph v c B T   +  Ö m   ô  Nhi v chuyªn m«n  µ    ¹t®éng  Æc   ïcña  Ö   èng    v c¸c ho   ® th   h th Tæng   côc  §TPT. +  ù   o¸n  ×nh  ×nh  ùc hiÖn    D® t h th   c¸c kho¶n    thu kh«ng  ng©n  do  s¸ch Nhµ     níccÊp.   +  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù    ©n  T h th   d to¸nng s¸ch c¸cn¨m  íc.    tr +  è  Óm    Ò   ù    ©n  S ki trav d to¸nng s¸ch ® îcBé  µichÝnh      T  th«ng  b¸o. ­  é   ëng  é   µi chÝnh  Õt  nh  iÒu  B tr BT  quy ®Þ ® chØnh  ù  d to¸n ng©n    s¸ch  cña  Ö   èng  h th Tæng  ôc  c §TPT  trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© +  Ýnh  ñ  iÒu  Ch ph ® chØnh  ù  d to¸n ng©n    s¸ch  ña  é   µi chÝnh, trong c BT      ®ã   ã  Ö   èng  c h th Tæng  ôc  c §TPT. +  ®iÒu  Do  chØnh  Öm  ô  ña  Ö   èng  nhi v c h th Tæng  ôc  c §TPT. ­ Sau    îc Bé   µi chÝnh  khi ®   T   giao  ù  d to¸n ng©n    s¸ch,Tæng   ôc    c §TPT   ph¶itæ    chøc  giao dù        ©n    to¸nthu,ching s¸ch cho  õng  n  Þ  ùcthuéc tr c   t ®¬ v tr     í  ngµy  th¸ng12  31    n¨m  íc,®¶m   tr   b¶o  íp®óng  kh   tæng møc  µ    Õtcña  õng  v chiti   t m ôc theo  ôc  ôc ng©n  m l  s¸ch  îc giao,®ång  êitæng  îp  Õt  ®    th   h k qu¶  giao    chi tiÕtb¸o c¸o Bé  µichÝnh  ícngµy  th¸ng1        T  tr   5    n¨m  sau. 3.2.ChÊp  µnh  ©n    h ng s¸ch: ­ Trªn  ¬  ë  ù  c s d to¸n n¨m  îc giao  µ      ®  v c¸c kho¶n    ù  Õn  chi d ki ph¸tsinh    trong  ý  ña  µn  Ö   èng, Tæng   ôc  qu c to h th   c §TPT   ã c tr¸ch nhiÖ m   Ëp  ù    l d to¸n  ng©n  s¸ch hµng  ý  ña  µn  Ö   èng  öivÒ   é  µichÝnh  ícngµy  cña    qu c to h th g  BT  tr   10  th¸ngcuèiquý  íc.     tr ­ C¨n  dù      ©n    cø  to¸n ching s¸ch n¨m  îc giao  µ  ù    ©n    ®  v d to¸nng s¸ch  ý  qu ® îcduyÖt,c¬      quan  µichÝnh  µ  ¬  t  v c quan  Kho  ¹c Nhµ   íctiÕn hµnh  Êp    b  n    c ph¸t kinh phÝ    cho    n  Þ  ù    Êp  I c¸c®¬ v d to¸nc II  (hoÆc  sæ),theo  b¸o    nguyªn t¾c  ùc   tr   tiÕp  n   êi hëng ¬ng  ®Õ ng   l (hoÆc  êi)cung  Êp  Þch  ô  µng    µ  Ën  ng   cd vh ho¸ v nh thÇu. Trong  êigian  íc m ¾t  Öc  Êp    th   tr   vi c ph¸tkinh  Ý   µ    ph v thanh  to¸n ® îc ¸p      dông  theo  ×nh  h thøc  Êp    c ph¸tb»ng  ¹n  h møc  kinh phÝ  µ  ×nh    vh thøc  Êp    c ph¸t kh¸c. ­ ViÖc    qu¶n  ý,ph©n  èivµ  ö  ông    l  ph   s d c¸c kho¶n kinh phÝ  ng©n    do  s¸ch  Nhµ   íc cÊp  n  ph¶i®¶m     b¶o chÆt  Ï,chitiªu®óng  ôc  ch, chÕ   ,  Õt ch       m ®Ý   ®é ti   kiÖm,  Öu  hi qu¶  µ  ©n  ñ theo ®óng    v tu th     c¸cquy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 3.3.K Õ     µ  Õt to¸nng©n    to¸nv quy     s¸ch Nhµ   íc.   n
  5. 5 ­ Tæng   ôc    c §TPT  µ    n  Þ  ù  v c¸c ®¬ v d to¸n trùc thuéc  ã     c tr¸chnhiÖm       tæ chøc,thùc hiÖn      c«ng    Õ     t¸ck to¸ntheo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ña  µ   íchiÖn  ®Þ c Nh n   hµnh  µ    v c¸c quy  nh  ¹ Th«ng   µy.§Þnh  ú  µng  ý,hµng  ®Þ ti  tn   kh qu   n¨m ph¶ilËp    vµ  öib¸o    Õt    g   c¸o quy to¸ntheo ®óng      c¸cquy  nh  ña  Õ     Õ     Bé   ®Þ c ch ®é k to¸ndo  Tµi chÝnh    ban  µnh. Sè   Öu  h   li b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n ph¶i ®Çy   ,  Ýnh        ®ñ ch x¸c, trung thùc.Néi dung  c¸o quyÕt         b¸o    to¸nph¶i®óng  éidung      n  ghitrong dù      to¸n ® îcduyÖt vµ      theo ®óng  ôc  ôcng©n    M l  s¸ch Nhµ   íc.   n ­ Tæng   ôc    c §TPT  ã  c tr¸chnhiÖm   Óm     Ðt  Öt,tæng  îp  Õt    ki tra,x duy   h quy to¸ncña  µn  Ö   èng    to h th Tæng  ôc  c §TPT    ×nh Bé  µichÝnh    Öt vµ  ®Ó tr   T   phª duy   nép  c¸o tæng  îp quyÕt    µng  ý  öiBé  µichÝnh  Ë m   Êt lµ45  b¸o    h  to¸nh qu g   T   ch nh     ngµy  sau    Õt  óc quý,b¸o    khik th     c¸o tæng  îp quyÕt    h  to¸nn¨m  Ë m   Êt lµ60  ch nh     ngµy  sau    Õt  óc n¨m. B¸o    Õt    ý,n¨m  ña  khik th     c¸o quy to¸nqu   c Tæng  ôc  c §TPT   ® îclËp  µnh  b¶n,trong ®ã   b¶n  öiBé   µichÝnh  ô  µi vô    th 3      01  g  T  (V T   Qu¶n  Þ)tr   vµ  b¶n u  ¹ ®¬n  Þ. 02  l t i v Bé   µichÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m   Óm    Ðt duyÖt  Õt    ña    ki tra,x   quy to¸nc Tæng   côc  §TPT. III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   ­ Th«ng   µy  îc thùc  Ön  õ ngµy    tn ®   hi t   1/1/1997  µ  v thay  Õ  th Th«ng   è  ts 112 TC/HCSN   µy  ng 10/12/1994 cña  é  µichÝnh    BT  quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é qu¶n  ý l  tµichÝnh  i víi   ®è    Tæng  ôc  c §TPT. ­  èi víic¸c kho¶n  Ý   Þch  ô  §     ph d v cho  vay  µ  v thu  åi nî nguån  èn  Ýn  h   vt dông  µ   íc ph¸tsinh  íc ngµy  Nh n     tr   1/1/1997,Tæng   ôc    c §TPT  ã  c tr¸chnhiÖm     b¸o    ô  Ó    é   µi chÝnh  c¸o c th ®Ó B T   xem   Ðt,xö  ýtheo  éidung  x   l  n  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn ­ Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  c §TPT  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én    n     h d c¸c ®¬ vÞ  ùcthuéc thùc hiÖn  tr       theo c¸cquy  nh  ¹ th«ng   µy.    ®Þ t i tn  
Đồng bộ tài khoản