Thông tư 48/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư 48/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 48/2000/TT-BTC về hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng thuế thu nhập cho doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách trung ương để đầu tư cho ngành báo in do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 48/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 48/2000/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯ NG D N VI C C P L I, QU N LÝ VÀ S D NG THU THU NH P DOANH NGHI P TH C N P VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG U TƯ CHO NGÀNH BÁO IN Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 237/CP-KTTH ngày 5/3/1998 c a Chính ph , công văn s 858/VPCP-KTTH ngày 3/3/1999 c a Văn phòng Chính ph ; B Tài chính hư ng d n vi c c p l i, qu n lý và s d ng ph n thu thu nh p doanh nghi p th c n p vào ngân sách Trung ương ( i v i ho t ng xu t b n báo và qu ng cáo trên báo in) u tư cho ngành báo in như sau: I. I TƯ NG Ư C C P L I THU THU NH P DOANH NGHI P Thu thu nh p doanh nghi p i v i ho t ng xu t b n báo và qu ng cáo trên báo in là ngu n thu c a ngân sách nhà nư c ph i ư c n p y , k p th i vào ngân sách Nhà nư c và i u ti t cho ngân sách các c p theo quy nh hi n hành. Hàng năm ngân sách Trung ương u tư tr l i cho các báo in tương ng s thu thu nh p doanh nghi p mà các báo ã th c n p vào ngân sách Trung ương u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t theo nguyên t c: s thu thu nh p ã n p ngân sách Trung ương c a ơn v nào s ư c c p l i cho ơn v ó. II. CĂN C XÁC NNH M C THU THU NH P DOANH NGHI P Ư C C P L I VÀ TH T C C P L I: 1. Căn c xác nh m c thu ư c c p l i: Khi xây d ng k ho ch ho t ng hàng năm bao g m ho t ng xu t b n báo và ho t ng d ch v thông tin qu ng cáo trên báo in; các báo in căn c vào kh năng thu n p thu thu nh p doanh nghi p vào ngân sách Nhà nư c và các ngu n thu h p pháp khác l p D án u tư chi ti t trình cơ quan có thNm quy n phê duy t làm căn c c p l i thu thu nh p doanh nghi p ã th c n p vào ngân sách Trung ương. M c u tư tr l i t ngân sách Trung ương cho t ng báo in xây d ng cơ s v t ch t k thu t theo d án ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t không quá s thu thu nh p doanh nghi p mà ơn v ã th c n p vào ngân sách Trung ương theo quy nh hi n hành.
  2. 2. H sơ, th t c c p l i s thu thu nh p doanh nghi p ã th c n p vào ngân sách Trung ương: - D án u tư ư c cơ quan ch qu n phê duy t theo úng các quy nh hi n hành. - Văn b n ngh c a ơn v trong ó ghi rõ tên, a ch , s tài kho n giao d ch c a ơn v . - Gi y n p ti n vào ngân sách Nhà nư c ho c biên lai thu thu thu nh p doanh nghi p. - Xác nh n c a cơ quan thu v s thu thu nh p doanh nghi p c a ơn v th c n p ã ư c i u ti t vào ngân sách Trung ương theo t l i u ti t hi n hành. i v i các báo in thu c các B , ngành Trung ương qu n lý, ơn v g i các h sơ tài li u nêu trên v B Tài chính sau khi quy t toán thu thu nh p doanh nghi p c a ơn v ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. B Tài chính xem xét c p l i ph n thu thu nh p doanh nghi p ã th c n p vào ngân sách trung ương cho ơn v theo quy nh hi n hành. i v i các báo in thu c a phương qu n lý, Ngân sách Trung ương s b sung có m c tiêu v ngân sách a phương u tư cho ơn v theo quy nh. ơn v g i h sơ tài li u nêu trên v S Tài chính - V t giá a phương sau khi quy t toán thu thu nh p doanh nghi p c a ơn v ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t xem xét và có th ng trư c cho ơn v u tư k p th i. S Tài chính - V t giá a phương có văn b n (kèm theo y h sơ tài li u quy nh như trên) g i B Tài chính c p l i cho a phương theo quy nh. Vi c c p l i ph n thu thu nh p doanh nghi p ã th c n p vào ngân sách Trung ương cho các báo in ư c th c hi n vào u năm sau, sau khi quy t toán thu thu nh p doanh nghi p ư c duy t và theo ti n u tư c a d án ư c duy t. III. QU N LÝ VÀ S D NG KHO N TI N THU THU NH P DOANH NGHI P Ư C C P L I: 1.Các báo in s d ng s thu thu nh p doanh nghi p ư c c p l i u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t c a ngành theo các n i dung: 1.1. Xây d ng tr s làm vi c. 1.2. u tư cơ s v t ch t k thu t cho ho t ng xu t b n báo. 1.3. u tư nâng c p ho c b sung các trang thi t b ph c v cho các ho t ng d ch v qu ng cáo trên báo in. 2. Các ơn v báo in ư c c p l i s thu thu nh p doanh nghi p ch u trách nhi m qu n lý, s d ng có hi u qu , úng m c ích ph n thu này u tư phát tri n theo úng D án ư c duy t. 3. L p báo cáo thu thu nh p doanh nghi p, qu n lý, c p phát và quy t toán:
  3. - k ho ch hoá ngu n thu thu nh p doanh nghi p th c n p vào ngân sách Trung ương c p l i cho các báo in, các báo in, cơ quan ch qu n c a các báo in, các a phương có trách nhi m l p báo cáo thu thu nh p doanh nghi p c a các báo in ư c u tư tr l i theo quy nh nêu ph n trên g i B Tài chính cùng v i báo cáo d toán ngân sách hàng năm c a B , cơ quan, ngành, a phương. - Vi c phê duy t d án, qu n lý, c p phát v n và quy t toán v n u tư ph i tuân th úng các quy nh hi n hành. IV. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i v i ph n thu l i t c ã th c n p vào ngân sách Trung ương năm 1998, thu thu nh p doanh nghi p ã th c n p vào ngân sách Trung ương t ngày 1/1/1999 n th i i m Thông tư có hi u l c, B Tài chính s c p l i cho các ơn v theo úng ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 237/CP-KTTH ngày 5/3/1998 c a Chính ph . Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c c n ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét gi i quy t. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản