Thông tư 48/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: tuuyen

Thông tư 48/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 48/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATAth«ng t
cña Bé Tµi chÝnh Sè 48/2001/TT-BTC ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2001
Híng dÉn thùc hiÖn qui ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n
tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ
khai th¸c dÇu khÝ theo quy ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ


- C¨n cø LuËt dÇu khÝ ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa
ViÖt Nam th«ng qua ngµy 6/7/1993, LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu
cña LuËt dÇu khÝ ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
th«ng qua ngµy 9/6/2000 vµ NghÞ ®Þnh sè 48/2000/ N§-CP ngµy 12/9/2000
cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt dÇu khÝ;
- C¨n cø LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc Quèc héi níc Céng hoµ
x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 12/11/1996, LuËt söa ®æi bæ
sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc Quèc héi níc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 9/6/2000 vµ NghÞ
®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31/7/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt
thi hµnh LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam;
- C¨n cø c¸c LuËt, Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ hiÖn hµnh cña níc Céng hoµ X·
héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi
tiÕt thi hµnh c¸c LuËt, ph¸p lÖnh thuÕ;
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh;
Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn qui ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c tæ
chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ
theo quy ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ nh sau:


phÇn thø nhÊt
Qui ®Þnh chung


1. C¸c híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn
hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ t¹i ViÖt Nam theo
qui ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ vµ NghÞ ®Þnh sè 48/2000/ N§-CP ngµy
12/9/2000 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt dÇu khÝ (díi ®©y
gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 48/2000/N§-CP).
2. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai
th¸c dÇu khÝ thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ thuÕ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy theo
tõng hîp ®ång dÇu khÝ, cô thÓ:
* §èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ®îc ký kÕt díi h×nh thøc hîp ®ång chia s¶n
phÈm, ngêi ®iÒu hµnh chÞu tr¸ch nhiÖm thay mÆt c¸c bªn nhµ thÇu kª khai,
nép thuÕ (díi ®©y gäi chung lµ ®èi tîng nép thuÕ).
* §èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ®îc ký kÕt díi h×nh thøc hîp ®ång ®iÒu
hµnh chung, C«ng ty ®iÒu hµnh chung chÞu tr¸ch nhiÖm thay mÆt c¸c bªn
nhµ thÇu kª khai, nép thuÕ (díi ®©y gäi chung lµ ®èi tîng nép thuÕ).
2

* §èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ®îc ký kÕt díi h×nh thøc hîp ®ång liªn doanh
®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh cã t c¸ch ph¸p nh©n ViÖt Nam, doanh
nghiÖp liªn doanh lµ ®èi tîng nép thuÕ.
* §èi víi trêng hîp Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam tù tiÕn hµnh ho¹t
®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ, Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt
Nam lµ ®èi tîng nép thuÕ.
3. Trêng hîp mét tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m
dß vµ khai th¸c dÇu khÝ theo nhiÒu hîp ®ång dÇu khÝ kh¸c nhau th× viÖc
thùc hiÖn qui ®Þnh vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn
riªng rÏ theo tõng hîp ®ång dÇu khÝ.
4. Trêng hîp c¸c bªn nhµ thÇu tham gia hîp ®ång dÇu khÝ díi h×nh thøc
hîp ®ång chia s¶n phÈm hoÆc hîp ®ång ®iÒu hµnh chung, nhËn c¸c phÇn
chia theo hîp ®ång b»ng dÇu khÝ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tiªu thô phÇn dÇu
khÝ ®îc chia th× viÖc kª khai vµ nép c¸c lo¹i thuÕ tõ ho¹t ®éng khai th¸c dÇu
khÝ thùc hiÖn theo híng dÉn riªng.
5. Trêng hîp t¹i c¸c ®iÒu íc quèc tÕ, hiÖp ®Þnh liªn ChÝnh phñ, ChÝnh
phñ ViÖt Nam tham gia ký kÕt cã qui ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng t×m
kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ kh¸c víi qui ®Þnh vÒ thuÕ t¹i Th«ng t nµy
th× viÖc nép thuÕ cña tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh t×m kiÕm th¨m dß vµ
khai th¸c dÇu khÝ thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu íc quèc tÕ, hiÖp ®Þnh liªn ChÝnh
phñ ®· ký kÕt.


phÇn thø hai
Híng dÉn thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ thuÕ


I. ThuÕ tµi nguyªn:


1. §èi tîng chÞu thuÕ:
Toµn bé s¶n lîng dÇu th« vµ khÝ thiªn nhiªn thùc, khai th¸c cña toµn bé
diÖn tÝch hîp ®ång dÇu khÝ lµ ®èi tîng chÞu thuÕ tµi nguyªn.
Trêng hîp trong qu¸ tr×nh khai th¸c dÇu th« vµ khÝ thiªn nhiªn, tæ chøc,
c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®îc
phÐp khai th¸c tµi nguyªn kh¸c, thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tµi nguyªn theo quy
®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ tµi nguyªn th× thùc hiÖn nép thuÕ tµi nguyªn
theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.
2. X¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép:
ThuÕ tµi nguyªn ®èi víi dÇu th«, khÝ thiªn nhiªn ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së
luü tiÕn tõng phÇn cña tæng s¶n lîng dÇu th«, khÝ thiªn nhiªn thùc, khai th¸c
trong kú nép thuÕ tÝnh theo s¶n lîng dÇu th«, khÝ thiªn nhiªn b×nh qu©n
mçi ngµy khai th¸c ®îc cña toµn bé diÖn tÝch hîp ®ång.
X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu khÝ ph¶i nép:
3

ThuÕ S¶n lîng dÇu th« Sè ngµy khai
tµi nguyªn hoÆc khÝ thiªn ThuÕ th¸c dÇu th«
b»ng = nhiªn chÞu thuÕ tµi x suÊt x hoÆc khÝ thiªn
dÇu th«, nguyªn thuÕ nhiªn trong kú
khÝ thiªn b×nh qu©n/ngµy tµi nguyªn nép thuÕ
nhiªn trong
kú nép thuÕ

Trong ®ã:
* S¶n lîng dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn chÞu thuÕ tµi nguyªn b×nh
qu©n/ngµy lµ toµn bé s¶n lîng dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn thùc chÞu thuÕ
tµi nguyªn, khai th¸c trong kú nép thuÕ, chia cho sè ngµy khai th¸c trong kú
nép thuÕ.
* ThuÕ suÊt thuÕ tµi nguyªn: quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ tµi nguyªn, §iÒu
44, §iÒu 45 cña NghÞ ®Þnh sè 48/2000/ N§-CP, cô thÓ:
§èi víi dÇu th«:


S¶n lîng khai th¸c Dù ¸n khuyÕn Dù ¸n kh¸c
khÝch ®Çu t

§Õn 20.000 thïng/ngµy 4% 6%
Trªn 20.000 thïng ®Õn 50.000 6% 8%
thïng/ngµy 8% 10%
Trªn 50.000 thïng ®Õn 75.000 10% 15%
thïng/ngµy 15% 20%
Trªn 75.000 thïng ®Õn 100.000 20% 25%
thïng/ngµy
Trªn 100.000 thïng ®Õn 150.000
thïng/ngµy
Trªn 150.000 thïng/ngµy


§èi víi khÝ thiªn nhiªn:


S¶n lîng khai th¸c Dù ¸n khuyÕn Dù ¸n kh¸c
khÝch ®Çu t
§Õn 5 triÖu m3/ngµy 0% 0%
Trªn 5 triÖu m3 ®Õn 10 triÖu m3/ngµy 3% 5%
Trªn 10 triÖu m3/ngµy 6% 10%

C¸c hîp ®ång dÇu khÝ ®· ký kÕt tríc ngµy LuËt dÇu khÝ cã hiÖu lùc thi
hµnh, kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ thuÕ suÊt thuÕ tµi nguyªn hoÆc cã tho¶
thuËn nhng thuÕ suÊt kh¸c víi thuÕ suÊt nªu trªn th× ®îc ¸p dông thuÕ suÊt
nªu trªn ®èi víi s¶n lîng dÇu khÝ thùc, khai th¸c kÓ tõ ngµy 1/7/2000 (ngµy
LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu LuËt dÇu khÝ cã hiÖu lùc thi hµnh).
4

ThuÕ suÊt thuÕ tµi nguyªn ®èi víi dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn khai
th¸c tõ c¸c hîp ®ång cña dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t dÇu khÝ c¨n cø vµo
danh môc c¸c dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t dÇu khÝ do Thñ tíng ChÝnh phñ
quyÕt ®Þnh.
* Sè ngµy khai th¸c dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn trong kú nép thuÕ lµ
sè ngµy tiÕn hµnh ho¹t ®éng khai th¸c dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn trong kú
nép thuÕ, kh«ng bao gåm c¸c ngµy ngõng s¶n xuÊt do mäi nguyªn nh©n.
VÝ dô 1 X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« ph¶i nép ®èi víi trêng
hîp khai th¸c dÇu th«:
Gi¶ sö:
+ Tæng s¶n lîng dÇu th« thùc, khai th¸c trong kú nép thuÕ: 15.600.000
thïng
+ Sè ngµy s¶n xuÊt trong kú nép thuÕ: 78 ngµy
+ S¶n lîng dÇu th« chÞu thuÕ tµi nguyªn b×nh qu©n ngµy trong kú nép
thuÕ: 200.000 thïng/ngµy (15.600.000 thïng: 78 ngµy)
+ DÇu th« ®îc khai th¸c tõ hîp ®ång kh«ng thuéc danh môc dù ¸n
khuyÕn khÝch ®Çu t (trêng hîp dÇu th« ®îc khai th¸c tõ hîp ®ång thuéc danh
môc dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t th× tÝnh t¬ng tù víi thuÕ suÊt thuÕ tµi
nguyªn ¸p dông ®èi víi dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t)
ThuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« ph¶i nép trong kú nép thuÕ:
{(20.000 x 6%) + (30.000 x 8%) + (25.000 x 10%) + (25.000 x 15%) +
(50.000 x 20%) + (50.000 x 25%)} x 78 ngµy = 2.523.300 thïng.
VÝ dô 2 X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn ph¶i nép ®èi víi
trêng hîp khai th¸c khÝ thiªn nhiªn:
Gi¶ sö:
+ Tæng s¶n lîng khÝ thiªn nhiªn thùc, khai th¸c trong kú nép thuÕ:
858.000.000 m3
+ Sè ngµy s¶n xuÊt trong quý: 78 ngµy
+ S¶n lîng khÝ thiªn nhiªn chÞu thuÕ tµi nguyªn b×nh qu©n ngµy trong
kú nép thuÕ: 11.000.000 m3 (858.000.000 m3:78 ngµy)
+ KhÝ thiªn nhiªn ®îc khai th¸c tõ hîp ®ång kh«ng thuéc danh môc dù ¸n
khuyÕn khÝch ®Çu t (trêng hîp khÝ thiªn nhiªn ®îc khai th¸c tõ hîp ®ång
thuéc danh môc dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t th× tÝnh t¬ng tù víi thuÕ suÊt
thuÕ tµi nguyªn ¸p dông ®èi víi dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t).
ThuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn ph¶i nép trong kú nép thuÕ:
{(5.000.000 x 5%) + (1.000.000 x 10%)} x 78 ngµy = 27.300.000 m3
3. Kª khai, nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ:
ThuÕ tµi nguyªn ®îc nép b»ng tiÒn hoÆc b»ng dÇu khÝ. Trêng hîp
thuÕ tµi nguyªn ®îc nép b»ng dÇu khÝ th× c¬ quan thuÕ sÏ th«ng b¸o b»ng
v¨n b¶n tríc 6 th¸ng vµ híng dÉn cô thÓ vÒ viÖc kª khai, nép thuÕ tµi nguyªn
b»ng dÇu khÝ.
Kú nép thuÕ tµi nguyªn lµ quý (3 th¸ng) theo n¨m d¬ng lÞch.
5

- Kú nép thuÕ tµi nguyªn ®Çu tiªn b¾t ®Çu tõ ngµy khai th¸c dÇu khÝ
®Çu tiªn cho ®Õn ngµy kÕt thóc quý.
- Kú nép thuÕ tµi nguyªn cuèi cïng b¾t ®Çu tõ ngµy ®Çu tiªn cña quý
®Õn ngµy kÕt thóc khai th¸c
dÇu khÝ.
3.1. T¹m nép thuÕ tµi nguyªn:
3.1.1 Sè tiÒn thuÕ tµi nguyªn t¹m nép ®îc x¸c ®Þnh nh sau:Sè tiÒn thuÕ S¶n lîng dÇu th« Tû lÖ Gi¸ tÝnh
tµi nguyªn = hoÆc khÝ thiªn nhiªn x thuÕ x thuÕ
t¹m nép thùc tÕ xuÊt b¸n tµi nguyªn tµi nguyªn
t¹m nép t¹m nép

Trong ®ã:
* S¶n lîng dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn thùc tÕ xuÊt b¸n lµ s¶n lîng
dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn thùc, ®· xuÊt b¸n.
* Tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép ®îc x¸c ®Þnh nh híng dÉn díi ®©y:


Tû lÖ ThuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu khÝ dù kiÕn ph¶i nép
thuÕ = trong n¨m x 100%
tµi
nguyªn S¶n lîng dÇu khÝ chÞu thuÕ tµi nguyªn trong n¨m
t¹m nép

+ ThuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu khÝ dù kiÕn ph¶i nép trong n¨m ®îc x¸c
®Þnh theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy, trªn c¬ së
s¶n lîng dÇu khÝ dù kiÕn khai th¸c trong n¨m.
+ S¶n lîng dÇu khÝ chÞu thuÕ tµi nguyªn trong n¨m lµ s¶n lîng dÇu khÝ
thùc, dù kiÕn khai th¸c trong n¨m.
ChËm nhÊt lµ 60 ngµy tríc khi kÕt thóc n¨m d¬ng lÞch, ®èi tîng nép
thuÕ ph¶i göi ®Õn Bé Tµi chÝnh dù kiÕn s¶n lîng dÇu khÝ thùc khai th¸c vµ
dù kiÕn sè ngµy khai th¸c dÇu khÝ cña n¨m sau.
C¨n cø s¶n lîng dÇu khÝ thùc, dù kiÕn khai th¸c hµng n¨m vµ BiÓu thuÕ
tµi nguyªn ®èi víi dÇu th« vµ khÝ thiªn nhiªn, tríc ngµy 15 th¸ng 12 hµng n¨m,
Bé Tµi chÝnh hoÆc c¬ quan ®îc Bé Tµi chÝnh uû quyÒn x¸c ®Þnh vµ th«ng
b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép n¨m sau.
Trong qu¸ tr×nh t¹m nép thuÕ tµi nguyªn, trêng hîp dù kiÕn s¶n lîng
dÇu khÝ khai th¸c vµ dù kiÕn sè ngµy khai th¸c dÇu khÝ 6 th¸ng cuèi n¨m
thay ®æi so víi kÕ ho¹ch ®· b¸o c¸o lµm t¨ng hoÆc gi¶m tû lÖ t¹m nép thuÕ
tµi nguyªn tõ 15% trë lªn so víi tû lÖ t¹m nép thuÕ tµi nguyªn Bé Tµi chÝnh ®·
th«ng b¸o th× ®èi tîng nép thuÕ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh tríc
ngµy 31 th¸ng 5, ®Ó x¸c ®Þnh l¹i tû lÖ t¹m nép thuÕ tµi nguyªn trong 6 th¸ng
cuèi n¨m.
6

VÝ dô 3 x¸c ®Þnh tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép:
- X¸c ®Þnh tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép ®èi víi dÇu th«:
Gi¶ sö:
+ S¶n lîng dÇu th« thùc, dù kiÕn khai th¸c trong n¨m: 62.400.000 thïng;
+ Sè ngµy dù kiÕn khai th¸c trong n¨m: 312 ngµy;
+S¶n lîng dÇu th« chÞu thuÕ tµi nguyªn b×nh qu©n ngµy:200.000 thïng/
ngµy;
+ ThuÕ tµi nguyªn dù kiÕn ph¶i nép trong n¨m (x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i
®iÓm 2, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy): 10.093.200 thïng
Tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép tõ khai th¸c dÇu th« lµ:
10.093.200 x 100% = 16,175%
62.400.000

- X¸c ®Þnh tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép ®èi víi khÝ thiªn nhiªn:
Gi¶ sö:
+ S¶n lîng khÝ thiªn nhiªn thùc, dù kiÕn khai th¸c trong n¨m:
3.432.000.000 m3;
+ Sè ngµy dù kiÕn khai th¸c trong n¨m: 312 ngµy;
+ S¶n lîng khÝ thiªn nhiªn chÞu thuÕ tµi nguyªn b×nh qu©n ngµy:
11.000.000 m3/ngµy;
+ ThuÕ tµi nguyªn dù kiÕn ph¶i nép trong n¨m (x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i
®iÓm 2, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy): 109.200.000 m3
Tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép tõ khai th¸c khÝ thiªn nhiªn lµ:
109.200.000 x 100% = 3,181%
3.432.000.000

* Gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn t¹m nép lµ gi¸ b¸n dÇu khÝ t¹i ®iÓm giao
nhËn cña tõng lÇn xuÊt b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng. Trêng
hîp dÇu khÝ kh«ng ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng th× c¬
quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®èi tîng nép thuÕ ®¨ng ký thuÕ (díi ®©y gäi
chung lµ c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng) sÏ x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn theo
nguyªn t¾c sau:
- §èi víi dÇu th«: c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tµi
nguyªn trªn c¬ së trung b×nh céng cña gi¸ b¸n dÇu th« cïng lo¹i trªn thÞ trêng
quèc tÕ cña 3 tuÇn liªn tôc: tuÇn tríc, tuÇn chuyÓn giao vµ tuÇn tiÕp theo
tuÇn chuyÓn giao dÇu th«. §èi tîng nép thuÕ cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho
c¬ quan thuÕ c¸c th«ng tin vÒ thµnh phÇn, chÊt lîng cña dÇu th« ®ang khai
th¸c. Khi cÇn thiÕt, c¬ quan thuÕ cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn Tæng c«ng ty
dÇu khÝ ViÖt Nam vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ dÇu th« ®ang khai th¸c cña ®èi tîng
nép thuÕ trong sè c¸c lo¹i dÇu th« ®îc c«ng bè gi¸ b¸n trªn thÞ trêng quèc tÕ.
- §èi víi khÝ thiªn nhiªn: c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh
thuÕ tµi nguyªn trªn c¬ së gi¸ b¸n khÝ thiªn nhiªn cïng lo¹i trªn thÞ trêng, ®Þa
®iÓm giao nhËn vµ c¸c yÕu tè liªn quan kh¸c. Khi cÇn thiÕt, c¬ quan thuÕ cã
7

thÓ tham kh¶o ý kiÕn Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸
tÝnh thuÕ tµi nguyªn ®èi víi khÝ thiªn nhiªn.
3.1.2 Thêi h¹n kª khai, t¹m nép thuÕ tµi nguyªn:
- §èi víi khai th¸c dÇu th«:
Trong vßng 35 ngµy kÓ tõ ngµy xuÊt b¸n dÇu th«, ®èi tîng nép thuÕ
ph¶i kª khai vµ göi cho c¬ quan thuÕ tê khai t¹m nép thuÕ tµi nguyªn (mÉu sè
1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy), ®ång thêi t¹m nép thuÕ tµi nguyªn theo
kª khai ®èi víi s¶n lîng dÇu th« thùc xuÊt b¸n vµo Kho B¹c Nhµ níc.
- §èi víi khai th¸c khÝ thiªn nhiªn:
ChËm nhÊt lµ ngµy 10 cña th¸ng sau, ®èi tîng nép thuÕ kª khai vµ göi
cho c¬ quan thuÕ tê khai t¹m nép thuÕ tµi nguyªn (mÉu sè 1 ban hµnh kÌm
theo Th«ng t nµy) vµ nép thuÕ tµi nguyªn ®èi víi s¶n lîng khÝ thiªn nhiªn thùc,
khai th¸c cña th¸ng tríc vµo Kho b¹c Nhµ níc theo thêi h¹n ghi trªn th«ng b¸o
thuÕ nhng chËm nhÊt kh«ng ®îc qu¸ ngµy 25 cña th¸ng sau.


Qu¸ thêi h¹n trªn, nÕu ®èi tîng nép thuÕ cha göi tê khai t¹m nép thuÕ tµi
nguyªn vµ c¸c tµi liÖu ®Ýnh kÌm vÒ viÖc ®· t¹m nép thuÕ tµi nguyªn cho c¬
quan thuÕ th× c¬ quan thuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ tµi nguyªn, th«ng
b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ sè thuÕ tµi nguyªn t¹m nép, ra quyÕt ®Þnh vÒ xö
ph¹t chËm kª khai, nép thuÕ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ th«ng
b¸o thêi h¹n nép thuÕ tµi nguyªn theo Ên ®Þnh cña c¬ quan thuÕ vµ tiÒn ph¹t
(nÕu cã).
3.2. QuyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn:
ThuÕ tµi nguyªn ®îc quyÕt to¸n trªn c¬ së s¶n lîng dÇu khÝ thùc, thùc
tÕ khai th¸c trong kú nép thuÕ, cô thÓ nh sau:
3.2.1. QuyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn ®èi víi khai th¸c dÇu th«:
3.2.1a. X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« ph¶i nép trong kú nép
thuÕ:


ThuÕ tµi S¶n lîng dÇu th« ThuÕ Sè ngµy
nguyªn = chÞu thuÕ tµi x suÊt x khai th¸c
b»ng dÇu th« nguyªn b×nh thuÕ dÇu th«
ph¶i nép trong qu©n/ ngµy tµi trong kú
kú nép thuÕ trong kú nép thuÕ nguyªn nép thuÕ

3.2.1b. X¸c ®Þnh tû lÖ thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« cña s¶n lîng khai
th¸c trong kú nép thuÕ:


Tû lÖ thuÕ tµi ThuÕ tµi nguyªn b»ng
nguyªn b»ng = dÇu th« ph¶i nép trong kú nép x 100%
dÇu th« trong thuÕ
kú nép thuÕ S¶n lîng dÇu th« khai th¸c trong kú
nép thuÕ
83.2.1c. X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« xuÊt b¸n trong kú nép
thuÕ:


ThuÕ tµi nguyªn S¶n lîng Tû lÖ thuÕ tµi nguyªn
b»ng = dÇu th« x b»ng dÇu th«
dÇu th« xuÊt b¸n xuÊt b¸n trong kú nép thuÕ
trong
kú nép thuÕ

3.2.1d. X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« cha xuÊt b¸n trong kú
nép thuÕ ®Ó lµm c¬ së quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« ph¶i nép
cho kú nép thuÕ tiÕp theo:


ThuÕ tµi nguyªn ThuÕ tµi ThuÕ tµi ThuÕ tµi
b»ng dÇu th« = nguyªn b»ng + nguyªn b»ng - nguyªn b»ng
cha xuÊt b¸n dÇu th« cha dÇu th« dÇu th«
trong kú nép xuÊt b¸n trong ph¶i nép xuÊt b¸n
thuÕ kú nép thuÕ trong trong
tríc kú nép thuÕ kú nép thuÕ

3.2.1e. X¸c ®Þnh sè tiÒn ph¶i nép tõ xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng
dÇu th« trong kú nép thuÕ:


Sè tiÒn ph¶i nép tõ xuÊt ThuÕ tµi nguyªn b»ng Gi¸ tÝnh thuÕ
b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng = dÇu th« xuÊt b¸n x Tµi nguyªn ®èi
dÇu th« trong kú nép trong kú nép thuÕ víi dÇu th«
thuÕ

Trong ®ã:
ThuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« xuÊt b¸n trong kú nép thuÕ x¸c ®Þnh nh
híng dÉn t¹i ®iÓm 3.2.1.c trªn ®©y;
Gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn ®èi víi dÇu th«: lµ gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn
cña dÇu th« ®îc b¸n t¹i ®iÓm giao nhËn theo hîp ®ång giao dÞch sßng
ph¼ng trong kú nép thuÕ.
VÝ dô 4 x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn:
Gi¶ sö: s¶n lîng dÇu th« ®îc b¸n trong quÝ (10.000.000 thïng) ®îc xuÊt
b¸n thµnh 3 l«: l« 1 cã s¶n lîng lµ 2.000.000 thïng, b¸n víi gi¸ 18 USD/ thïng;
l« 2 cã s¶n lîng lµ 2.000.000 thïng, b¸n víi gi¸ 20 USD/ thïng; l« 3 cã s¶n lîng
lµ 6.000.000 thïng, b¸n víi gi¸ 14 USD/ thïng.


Gi¸
tÝnh 16
thuÕ = ( 2.000.0000 x 18) + (2.000.0000 x 20)+ (6.000.0000 = USD/
9

tµi x 14) thïng
nguyªn 10.000.000
®èi víi
dÇu
th«

Trêng hîp dÇu th« kh«ng ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng
th× gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1, Môc I, PhÇn
thø hai Th«ng t nµy.
3.2.1f. X¸c ®Þnh sè tiÒn nép thiÕu (hoÆc thõa) tõ xuÊt b¸n thuÕ tµi
nguyªn b»ng dÇu th« trong kú nép thuÕ:


Sè tiÒn nép Sè tiÒn xuÊt b¸n Sè tiÒn xuÊt Sè tiÒn t¹m
thiÕu (hoÆc thuÕ tµi nguyªn b¸n thuÕ tµi nép thuÕ
thõa) tõ xuÊt b¸n = b»ng dÇu th« nép + nguyªn b»ng - tµi nguyªn
thuÕ tµi nguyªn thiÕu (hoÆc thõa) dÇu th« ph¶i trong kú
b»ng dÇu th« trong kú nép thuÕ nép trong kú nép thuÕ
trong kú tríc nép thuÕ
nép thuÕ

Trong ®ã:
* Sè tiÒn xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« nép thiÕu (hoÆc thõa)
trong kú nép thuÕ tríc ®îc x¸c ®Þnh theo tê khai quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn
cña kú nép thuÕ tríc.
* Sè tiÒn xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« ph¶i nép trong kú nép
thuÕ x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.2.1.e, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t
nµy.
* Sè tiÒn t¹m nép thuÕ tµi nguyªn x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1
Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy.


3.2.2. QuyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn ®èi víi khai th¸c khÝ thiªn nhiªn:
3.2.2a. X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn ph¶i nép trong
kú nép thuÕ:


ThuÕ S¶n lîng khÝ ThuÕ Sè ngµy
tµi nguyªn thiªn nhiªn chÞu suÊt khai th¸c
b»ng khÝ thiªn = thuÕ tµi nguyªn x thuÕ x khÝ
nhiªn ph¶i nép b×nh qu©n/ ngµy tµi thiªn nhiªn
trong kú nép trong kú nép nguyªn trong kú
thuÕ thuÕ nép thuÕ

3.2.2b. X¸c ®Þnh sè tiÒn ph¶i nép tõ xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ
thiªn nhiªn trong kú nép thuÕ:
10

Sè tiÒn ph¶i nép tõ ThuÕ tµi nguyªn Gi¸ tÝnh
xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn = b»ng khÝ thiªn nhiªn x thuÕ tµi
b»ng khÝ thiªn nhiªn ph¶i nép trong kú nguyªn
trong kú nép thuÕ nép thuÕ ®èi víi khÝ
thiªn nhiªn

Trong ®ã:
* ThuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn ph¶i trong kú nép thuÕ x¸c ®Þnh
nh híng dÉn t¹i ®iÓm (a) trªn ®©y;
* Gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn ®èi víi khÝ thiªn nhiªn: lµ gi¸ b¸n theo hîp
®ång giao dÞch sßng ph¼ng t¹i ®iÓm giao nhËn trong kú nép thuÕ.
Trêng hîp khÝ thiªn nhiªn kh«ng ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng
ph¼ng th× gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1 Môc I,
PhÇn thø hai Th«ng t nµy.
3.2.2c. X¸c ®Þnh sè tiÒn nép thiÕu (hoÆc thõa) tõ xuÊt b¸n thuÕ tµi
nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn trong kú nép thuÕ:


Sè tiÒn nép thiÕu Sè tiÒn xuÊt b¸n Sè tiÒn xuÊt Sè tiÒn
(hoÆc thõa) tõ thuÕ tµi nguyªn b¸n thuÕ tµi t¹m nép
xuÊt b¸n thuÕ tµi = b»ng + nguyªn b»ng - thuÕ tµi
nguyªn b»ng khÝ khÝ thiªn nhiªn nép khÝ thiªn nhiªn nguyªn
thiªn nhiªn trong thiÕu (hoÆc thõa) ph¶i nép trong trong kú
kú trong kú nép kú nép thuÕ nép thuÕ
nép thuÕ thuÕ tríc

Trong ®ã:
* Sè tiÒn xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn nép thiÕu
(hoÆc thõa) trong kú nép thuÕ tríc ®îc x¸c ®Þnh theo tê khai quyÕt to¸n
thuÕ tµi nguyªn cña kú nép thuÕ tríc.
* Sè tiÒn ph¶i nép tõ xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn
trong kú nép thuÕ x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.2.2.b, Môc I, PhÇn thø
hai Th«ng t nµy.
* Sè tiÒn t¹m nép thuÕ tµi nguyªn x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1,
Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy.
Trong vßng 40 ngµy ®Çu cña quý sau, ®èi tîng nép thuÕ ph¶i kª khai
vµ göi cho c¬ quan thuÕ b¶n quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn cña kú nép thuÕ tríc
(mÉu sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy).
Khi quyÕt to¸n thuÕ, nÕu sè thuÕ t¹m nép trong kú nép thuÕ lín h¬n sè
thuÕ ph¶i nép th× sè thuÕ nép thõa ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña lÇn
nép thuÕ tiÕp theo; nÕu sè thuÕ t¹m nép trong kú nép thuÕ Ýt h¬n sè thuÕ
ph¶i nép th× ®èi tîng nép thuÕ ph¶i nép ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu vµo Kho b¹c
Nhµ níc cïng víi thêi h¹n nép tê quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn. Trêng hîp ph¸t
hiÖn ®èi tîng nép thuÕ kª khai quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn kh«ng ®óng, trong
vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn, c¬ quan thuÕ
th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ®èi tîng nép thuÕ sè thuÕ chÝnh thøc ph¶i nép
trong kú nép thuÕ tríc vµ thêi h¹n thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn.
11

Qu¸ thêi h¹n 40 ngµy nªu trªn, nÕu ®èi tîng nép thuÕ cha göi cho c¬
quan thuÕ quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn cña kú nép thuÕ tríc th× c¬ quan thuÕ
cã quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép trong kú nép thuÕ tríc, th«ng
b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ sè thuÕ Ên ®Þnh, sè thuÕ ®· t¹m nép trong kú nép
thuÕ, sè thuÕ nép thõa ®îc trõ vµo lÇn nép thuÕ tiÕp theo (nÕu cã), hoÆc
sè thuÕ cßn thiÕu ph¶i nép vµ c¸c quyÕt ®Þnh vÒ xö ph¹t chËm kª khai, nép
thuÕ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ thêi h¹n nép thuÕ cßn thiÕu,
tiÒn ph¹t (nÕu cã).
Trêng hîp kh«ng cßn kú nép thuÕ tiÕp theo mµ sè thuÕ tµi nguyªn t¹m
nép lín h¬n sè thuÕ ph¶i nép trong kú nép thuÕ th× Bé Tµi chÝnh sÏ hoµn tr¶
sè thuÕ nép thõa cho ®èi tîng nép thuÕ. Hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ thùc
hiÖn nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 25/2000/TT-BTC ngµy 30/3/2000 cña Bé Tµi
chÝnh bao gåm:
+ C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn l¹i sè thuÕ nép thõa. Néi dung c«ng v¨n ph¶i
ghi râ lý do ®Ò nghÞ hoµn l¹i tiÒn thuÕ ®· nép; tªn, m· sè thuÕ, ®Þa chØ, sè
tµi kho¶n cña ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn l¹i sè thuÕ ®· nép;
+ B¶ng kª sè tiÒn thuÕ ®· nép cña kú nép thuÕ cuèi cïng kÌm theo c¸c
chøng tõ nép tiÒn vµo Kho B¹c Nhµ níc (b¶n sao cã x¸c nhËn cña ®èi tîng xin
hoµn thuÕ) vµ x¸c nhËn cña Kho B¹c Nhµ níc vÒ sè tiÒn thuÕ ®· nép (ghi râ
sè thuÕ ®· nép vµo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng theo qui ®Þnh cña môc lôc
Ng©n s¸ch);
+ Th«ng b¸o quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn cña kú nép thuÕ cuèi cïng cña
c¬ quan thuÕ, trong ®ã ghi râ sè thuÕ tµi nguyªn nép thõa ®îc hoµn tr¶ (b¶n
sao cã x¸c nhËn cña ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ).
Hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ göi ®Õn c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®èi t-
îng nép thuÕ ®¨ng ký nép thuÕ. C¬ quan thuÕ kiÓm tra hå s¬. NÕu hå s¬
®Ò nghÞ hoµn thuÕ ®Çy ®ñ vµ ®óng qui ®Þnh th× trong vßng 7 ngµy, c¬
quan thuÕ ph¶i göi hå s¬ hoµn thuÕ tíi Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ®Ó
Bé Tµi chÝnh xem xÐt ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ. Trêng hîp hå s¬ ®Ò nghÞ
hoµn thuÕ kh«ng ®Çy ®ñ vµ kh«ng ®óng qui ®Þnh th× trong vßng 5 ngµy c¬
quan thuÕ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ.
Trong vßng 15 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Bé Tµi chÝnh ra
quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cho ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ.


II. ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu:


Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c
dÇu khÝ thùc hiÖn nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu theo qui ®Þnh cña
LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh. Ngoµi ra, Bé Tµi chÝnh h-
íng dÉn mét sè néi dung cô thÓ nh sau:
1. ThuÕ xuÊt khÈu dÇu th«:
ThuÕ xuÊt khÈu dÇu th« ®îc x¸c ®Þnh nh sau:


Sè thuÕ Sè lîng Gi¸ Tû lÖ thuÕ
XuÊt khÈu = dÇu th« x tÝnh x xuÊt khÈu
12

dÇu th« xuÊt thuÕ dÇu th«
khÈu

Trong ®ã:
* Sè lîng dÇu th« xuÊt khÈu lµ s¶n lîng dÇu th« thùc, thùc tÕ xuÊt khÈu.
* Gi¸ tÝnh thuÕ xuÊt khÈu lµ gi¸ b¸n dÇu th« theo hîp ®ång giao dÞch
sßng ph¼ng. Trêng hîp dÇu th« kh«ng ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch
sßng ph¼ng th× gi¸ tÝnh thuÕ xuÊt khÈu ®îc x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm
3.1, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy.
* Tû lÖ thuÕ xuÊt khÈu dÇu th« ®îc x¸c ®Þnh nh sau:


Tû lÖ Tû lÖ thuÕ ThuÕ suÊt thuÕ xuÊt
thuÕ xuÊt = 100% - tµi nguyªn x khÈu dÇu th« theo BiÓu
khÈu dÇu t¹m nép thuÕ xuÊt khÈu hiÖn
th« hµnh

VÝ dô 5 x¸c ®Þnh tû lÖ thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi dÇu th« xuÊt khÈu:
Gi¶ sö:
+ Tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép theo vÝ dô 3 nªu trªn: 16,175%
+ ThuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu dÇu th« theo BiÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu
hiÖn hµnh: 4%
Tû lÖ thuÕ xuÊt khÈu dÇu th«: 3,353% ={(100% - 16,175%) x 4%}
Tríc ngµy 15 th¸ng 12 hµng n¨m, c¨n cø tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép,
thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu dÇu th«, Bé Tµi chÝnh hoÆc c¬ quan ®îc Bé Tµi
chÝnh uû quyÒn sÏ th«ng b¸o tû lÖ t¹m nép thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi tõng hîp
®ång dÇu khÝ. Trêng hîp, s¶n lîng dÇu khÝ dù kiÕn khai th¸c 6 th¸ng cuèi
n¨m thay ®æi ph¶i ®iÒu chØnh l¹i tû lÖ t¹m nép thuÕ tµi nguyªn nh híng dÉn
t¹i ®iÓm 3.1, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy th× Bé Tµi chÝnh sÏ x¸c ®Þnh
vµ th«ng b¸o l¹i tû lÖ thuÕ xuÊt khÈu dÇu th«.
§èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ®ang khai th¸c, nÕu ®èi tîng nép thuÕ ®· nép
thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi phÇn thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« cña s¶n lîng dÇu
th« thùc, xuÊt khÈu tõ ngµy 1/7/2000 th× sè thuÕ xuÊt khÈu ®· nép ®èi víi
phÇn thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ xuÊt khÈu
sÏ ®îc trõ vµo sè thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép cña c¸c lÇn nép thuÕ tiÕp theo.
§Ó cã c¬ së x¸c ®Þnh sè thuÕ xuÊt khÈu ®· nép ®èi víi phÇn thuÕ tµi
nguyªn b»ng dÇu th« cña s¶n lîng dÇu th« thùc, xuÊt khÈu tõ ngµy 1/7/2000,
®èi tîng nép thuÕ ph¶i göi hå s¬ ®Õn Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) bao
gåm:
+ B¶ng kª s¶n lîng dÇu khÝ thùc, khai th¸c tõ ngµy 30/6/2000 trë vÒ tríc,
tån kho xuÊt khÈu sau 1/7/2000; s¶n lîng dÇu khÝ thùc, khai th¸c tõ ngµy
1/7/2000 ®Õn ngµy 31/12/2000; s¶n lîng dÇu khÝ thùc, xuÊt khÈu theo c¸c tê
khai xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ tõ ngµy 1/7/2000 ®Õn ngµy 31/12/2000; s¶n l-
îng dÇu khÝ thùc, khai th¸c tríc ngµy 31/12/2000, tån kho xuÊt khÈu sau
1/1/2001;
13

+ B¶ng kª sè thuÕ xuÊt khÈu vµ b¶n sao chøng tõ nép thuÕ xuÊt khÈu
dÇu th« ®· nép ®èi víi s¶n lîng dÇu th« thùc xuÊt theo c¸c tê khai xuÊt nhËp
khÈu hµng ho¸ kÓ tõ ngµy 1/7/2000;
+ QuyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn ®èi víi s¶n lîng dÇu khÝ thùc, khai th¸c kÓ
tõ ngµy 1/7/2000.
2. Kª khai, nép thuÕ xuÊt khÈu dÇu th«:
Thñ tôc kª khai, nép thuÕ xuÊt khÈu dÇu th« thùc hiÖn theo qui ®Þnh
cña ph¸p luËt vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu.
Thêi h¹n nép thuÕ xuÊt khÈu dÇu th« lµ 35 ngµy kÓ tõ ngµy c¬ quan
H¶i quan lµm thñ tôc xuÊt khÈu dÇu th«.
Qu¸ thêi h¹n trªn, nÕu ®èi tîng nép thuÕ cha kª khai vµ nép thuÕ xuÊt
khÈu th× c¬ quan H¶i quan thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý vi ph¹m vÒ kª khai,
chËm nép thuÕ xuÊt khÈu theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ xuÊt khÈu
thuÕ nhËp khÈu.
3. MiÔn thuÕ nhËp khÈu:
3.1 Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai
th¸c dÇu khÝ trùc tiÕp nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸, ®îc
miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu nªu t¹i §iÒu 54, NghÞ
®Þnh sè 48/2000/N§-CP.
C¨n cø vµo GiÊy phÐp ®Çu t, ch¬ng tr×nh c«ng t¸c, ng©n s¸ch hµng
n¨m vµ Danh môc vËt t trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
ban hµnh, Bé Th¬ng m¹i duyÖt danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu miÔn thuÕ,
hµng ho¸ t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu miÔn thuÕ phôc vô cho ho¹t ®éng
t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cña tõng hîp ®ång dÇu khÝ.
C¨n cø danh môc mÆt hµng nhËp khÈu miÔn thuÕ, hµng ho¸ t¹m nhËp
khÈu, t¸i xuÊt khÈu miÔn thuÕ ®îc phª duyÖt, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh
phè trùc thuéc Trung ¬ng theo dâi viÖc nhËp khÈu cña c¸c hîp ®ång dÇu
khÝ. §Þnh kú hµng quý c¸c Côc H¶i quan tËp hîp b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh vµ
Tæng côc H¶i quan kim ng¹ch xuÊt, nhËp khÈu, sè lîng hµng ho¸ nhËp khÈu
cña c¸c hîp ®ång dÇu khÝ.
3.2 Nhµ thÇu phô, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c trùc tiÕp nhËp khÈu,
hoÆc uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸, ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng
ho¸ nhËp khÈu nªu t¹i §iÒu 54 NghÞ ®Þnh 48/2000/N§ - CP ®Ó cung cÊp
cho tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c
dÇu khÝ th«ng qua hîp ®ång dÞch vô dÇu khÝ hoÆc hîp ®ång cung cÊp
hµng ho¸ ký víi tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ
khai th¸c dÇu khÝ.
Hå s¬ xuÊt tr×nh víi c¬ quan H¶i quan ®Ó miÔn thuÕ nhËp khÈu bao
gåm:
+ C«ng v¨n ®Ò nghÞ miÔn thuÕ nhËp khÈu;
+ Hå s¬ liªn quan ®Õn viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ (theo qui ®Þnh ®èi víi
hµng ho¸ nhËp khÈu);
+ X¸c nhËn cña tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m
dß vµ khai th¸c dÇu khÝ vÒ sè lîng, chñng lo¹i, qui c¸ch hµng ho¸ ®îc miÔn
thuÕ nhËp khÈu sö dông cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu
14

khÝ theo hîp ®ång dÞch vô dÇu khÝ hoÆc hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸ ®·
ký;
+ Hîp ®ång dÞch vô dÇu khÝ hoÆc hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸ ký víi
tæ chøc c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu
khÝ (b¶n sao cã x¸c nhËn cña ®¬n vÞ). Trêng hîp hµng ho¸ ®îc nhËp khÈu
nhiÒu lÇn th× chØ cÇn xuÊt tr×nh lÇn nhËp khÈu ®Çu tiªn;
+ Danh môc mÆt hµng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu do Bé Th¬ng m¹i
cÊp cho tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai
th¸c dÇu khÝ (b¶n sao cã x¸c nhËn cña tæ chøc c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng
t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ). Trêng hîp hµng ho¸ ®îc nhËp khÈu
nhiÒu lÇn th× chØ cÇn xuÊt tr×nh lÇn nhËp khÈu ®Çu tiªn;
+ Hîp ®ång nhËp khÈu, hoÆc hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸
phôc vô cho ho¹t ®éng t×m kiÕm, th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ (b¶n sao cã
x¸c nhËn cña ®¬n vÞ). Trêng hîp hµng ho¸ ®îc nhËp khÈu nhiÒu lÇn th× chØ
cÇn xuÊt tr×nh lÇn nhËp khÈu ®Çu tiªn.
HÕt thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸ hoÆc hîp ®ång
cung cÊp dÞch vô, nhµ thÇu phô hoÆc tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã tr¸ch
nhiÖm quyÕt to¸n víi c¬ quan h¶i quan n¬i lµm thñ tôc miÔn thuÕ nhËp khÈu
vµ th«ng b¸o cho tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ
khai th¸c dÇu khÝ sè lîng, gi¸ trÞ hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, thùc tÕ
sö dông cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ. Sè hµng ho¸
®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nhng kh«ng dïng cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß
vµ khai th¸c dÇu khÝ ph¶i truy thu thuÕ nhËp khÈu theo qui ®Þnh cña v¨n
b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh.
Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c
dÇu khÝ cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n víi c¬ quan h¶i quan n¬i ®¨ng ký nhËp
khÈu hµng ho¸ vÒ sè lîng, gi¸ trÞ hµng ho¸ do nhµ thÇu phô hoÆc tæ chøc c¸
nh©n kh¸c nhËp khÈu miÔn thuÕ.
ViÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu híng dÉn t¹i ®iÓm 3.2 nµy ¸p dông ®èi víi
c¸c hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸ ®îc ký víi tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t
®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu
lùc thi hµnh.
4. Kª khai vµ truy nép thuÕ nhËp khÈu:
4.1. Hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nªu t¹i §iÒu 54, NghÞ ®Þnh sè
48/2000/ N§-CP, nÕu sö dông vµo môc ®Ých kh¸c víi môc ®Ých ®îc miÔn
thuÕ nhËp khÈu, hoÆc nhîng b¸n t¹i thÞ trêng ViÖt Nam th× ph¶i ®îc Bé Th-
¬ng m¹i cho phÐp. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß
vµ khai th¸c dÇu khÝ ph¶i truy nép l¹i sè thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc miÔn.
§èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i thêi ®iÓm LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
cha cã hiÖu lùc vµ ®· ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, nhng khi sö dông vµo môc
®Ých kh¸c víi môc ®Ých ban ®Çu, hoÆc nhîng b¸n t¹i thÞ trêng ViÖt Nam
vµo thêi ®iÓm LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã hiÖu lùc th× ngoµi viÖc ph¶i
truy nép thuÕ nhËp khÈu (theo thuÕ suÊt hiÖn hµnh t¹i thêi ®iÓm truy nép),
tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu
khÝ ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi c¸c hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu
thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.
15

Trong thêi h¹n 2 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy sö dông hµng ho¸ vµo môc
®Ých kh¸c víi môc ®Ých ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, hoÆc ngµy nhîng b¸n
hµng ho¸ ghi trªn c¸c v¨n b¶n chøng tõ, ho¸ ®¬n cã liªn quan, tæ chøc, c¸
nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cã tr¸ch
nhiÖm ph¶i khai b¸o víi c¬ quan H¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së
®iÒu hµnh chÝnh, hoÆc víi c¬ quan H¶i quan n¬i nhîng b¸n hµng ho¸, hoÆc
víi c¬ quan H¶i quan n¬i ®¨ng ký tê khai nhËp khÈu hµng ho¸ (mÉu sè 3 ban
hµnh kÌm theo Th«ng t nµy). Qu¸ thêi h¹n trªn mµ kh«ng khai b¸o th× sÏ bÞ xö
ph¹t theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt thuÕ
tiªu thô ®Æc biÖt.
ThuÕ nhËp khÈu truy nép ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c c¨n cø tÝnh thuÕ
gåm thuÕ suÊt, tû gi¸, gi¸ tÝnh thuÕ t¹i thêi ®iÓm tÝnh truy nép.
Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý thu thuÕ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t
®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm
gi¸m s¸t viÖc sö dông hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®îc miÔn thuÕ, khi ph¸t hiÖn
c¸c trêng hîp sö dông hµng ho¸ kh«ng ®óng môc ®Ých hoÆc nhîng b¸n hµng
ho¸ ®· ®îc miÔn thuÕ th× ngoµi viÖc thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh
t¹i LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, Côc trëng côc thuÕ tØnh, thµnh phè ®îc quyÒn
ra quyÕt ®Þnh truy thu thuÕ nhËp khÈu hoÆc thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu
cã) vµ xö ph¹t theo c¸c quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu,
LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.
4.2. Hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nªu t¹i §iÒu 54, NghÞ ®Þnh
sè 48/2000/N§-CP, nÕu chuyÓn nhîng cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c tiÕn hµnh
ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ theo hîp ®ång dÇu khÝ ®·
®îc phª duyÖt ph¶i ®îc Bé Th¬ng m¹i cho phÐp. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh
ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®îc miÔn truy nép thuÕ
nhËp khÈu.
Trong vßng 2 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi chuyÓn nhîng hµng ho¸ ®îc miÔn
thuÕ nhËp khÈu, tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß
vµ khai th¸c dÇu khÝ cã sè hµng ho¸ chuyÓn nhîng cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o
víi c¬ quan H¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së ®iÒu hµnh chÝnh,
hoÆc víi c¬ quan H¶i quan n¬i chuyÓn nhîng hµng ho¸, hoÆc víi c¬ quan H¶i
quan n¬i ®¨ng ký tê khai nhËp khÈu. C¬ quan H¶i quan c¨n cø thùc tÕ hµng
ho¸ chuyÓn nhîng ®Ó ban hµnh quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ göi 1
b¶n sao quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ nhËp khÈu cho c¬ quan h¶i quan n¬i ®èi t-
îng mua l¹i hµng ho¸ ®¨ng ký nhËp khÈu hµng ho¸ ®Ó lµm c¬ së trõ vµo
Danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu miÔn thuÕ do Bé Th¬ng m¹i cÊp cho ®èi tîng
mua l¹i hµng ho¸.
4.3. Hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nªu t¹i §iÒu 54, NghÞ ®Þnh sè
48/2000/N§- CP, nÕu chuyÓn giao cho Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam
theo tho¶ thuËn t¹i hîp ®ång dÇu khÝ ph¶i ®îc Bé Th¬ng m¹i cho phÐp. Tæ
chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ
®îc miÔn truy nép thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c cã liªn quan.
Trong vßng 2 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi chuyÓn nhîng hµng ho¸ ®îc miÔn
thuÕ nhËp khÈu cho Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam, tæ chøc, c¸ nh©n
tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cã tr¸ch nhiÖm
khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së ®iÒu hµnh
chÝnh, hoÆc víi c¬ quan H¶i quan n¬i chuyÓn nhîng hµng ho¸, hoÆc víi c¬
16

quan H¶i quan n¬i ®¨ng ký tê khai nhËp khÈu. C¬ quan H¶i quan c¨n cø thùc
tÕ hµng ho¸ chuyÓn nhîng ®Ó ban hµnh quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ nhËp khÈu.


III. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT):


Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c
dÇu khÝ thùc hiÖn thuÕ GTGT theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT hiÖn
hµnh. Ngoµi ra, Bé Tµi chÝnh híng dÉn mét sè néi dung cô thÓ nh sau:


1. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai
th¸c dÇu khÝ trùc tiÕp nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸, kh«ng
ph¶i nép thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu thuéc diÖn kh«ng chÞu
thuÕ GTGT qui ®Þnh t¹i §iÒu 55, NghÞ ®Þnh 48/2000/N§-CP. Thñ tôc, hå s¬
xuÊt tr×nh víi c¬ quan H¶i quan ®Ó kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT thùc hiÖn
nh qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ GTGT hiÖn hµnh.
§Ó cã c¬ së x¸c ®Þnh vËt t nhËp khÈu kh«ng chÞu thuÕ GTGT, hµng
n¨m, tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c
dÇu khÝ ph¶i göi c«ng v¨n cam kÕt hîp ®ång dÇu khÝ trong giai ®o¹n t×m
kiÕm th¨m dß, ph¸t triÓn má cho c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp
khÈu hµng ho¸. ChËm nhÊt lµ 30 ngµy tríc khi kÕt thóc giai ®o¹n t×m kiÕm
th¨m dß vµ ph¸t triÓn má, tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm
th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o víi c¬ quan H¶i quan
vÒ thêi gian kÕt thóc giai ®o¹n ph¸t triÓn má vµ b¾t ®Çu chuyÓn sang giai
®o¹n khai th¸c.
ViÖc x¸c ®Þnh vËt t nhËp khÈu thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc
cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng th¨m dß, ph¸t triÓn má kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu
thuÕ GTGT qui ®Þnh t¹i §iÒu 55, NghÞ ®Þnh 48/2000/N§-CP ®îc ¸p dông
®èi víi c¸c tê khai nhËp khÈu hµng ho¸ ®¨ng ký kÓ tõ ngµy 1/7/2000 vµ kh«ng
¸p dông ®èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ®ang trong giai ®o¹n khai th¸c cã tiÕn
hµnh t×m kiÕm th¨m dß vµ ph¸t triÓn má bæ sung.
2. C¸c nhµ thÇu phô, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c trùc tiÕp nhËp khÈu
hoÆc uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸, kh«ng ph¶i tr¶ thuÕ GTGT ®èi víi hµng
ho¸ nhËp khÈu kh«ng chÞu thuÕ GTGT qui ®Þnh t¹i §iÒu 55, NghÞ ®Þnh
48/2000/ N§-CP ®Ó cung cÊp cho tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng
t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ th«ng qua hîp ®ång dÞch vô dÇu
khÝ hoÆc hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸ ký víi tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh
ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ.
Hå s¬ xuÊt tr×nh víi c¬ quan H¶i quan ®Ó kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT
thùc hiÖn nh hå s¬ miÔn thuÕ nhËp khÈu nªu t¹i ®iÓm 3.2, Môc II, PhÇn thø
hai Th«ng t nµy.
C¬ quan H¶i quan c¨n cø hå s¬ nªu trªn, thùc tÕ hµng ho¸ nhËp khÈu,
danh môc thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng vµ vËt t thuéc
lo¹i trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh, cam kÕt vÒ
hîp ®ång dÇu khÝ trong giai ®o¹n t×m kiÕm th¨m dß vµ ph¸t triÓn má (¸p
dông ®èi víi trêng hîp nhËp khÈu vËt t) ®Ó x¸c ®Þnh mÆt hµng kh«ng chÞu
thuÕ GTGT.
17

Híng dÉn vÒ viÖc ¸p dông thuÕ GTGT t¹i ®iÓm 2, Môc III, PhÇn thø hai
Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c hîp ®ång dÞch vô, hîp ®ång cung cÊp ký víi
tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu
khÝ kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh.


IV. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN):


1. §èi tîng chÞu thuÕ :
Toµn bé thu nhËp tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ
vµ thu nhËp kh¸c cña tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m
dß vµ khai th¸c dÇu khÝ lµ ®èi tîng chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.
2. X¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ:


Thu nhËp Thu nhËp tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm Thu
chÞu thuÕ = th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ + nhËp
trong n¨m trong n¨m tÝnh thuÕ kh¸c
tÝnh thuÕ

2.1 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ
trong n¨m tÝnh thuÕ b»ng doanh thu tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai
th¸c dÇu khÝ trõ ®i (-) c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nµy.
2.1.1. Doanh thu tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ
lµ toµn bé gi¸ trÞ cña s¶n lîng dÇu khÝ thùc ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch
sßng ph¼ng trong n¨m tÝnh thuÕ.
Trêng hîp dÇu khÝ kh«ng ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng
th× doanh thu tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®îc x¸c
®Þnh b»ng c¸ch lÊy khèi lîng phÇn dÇu khÝ t¬ng øng nh©n víi gi¸ b¸n do c¬
quan thuÕ x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t
nµy.
2.1.2. Chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c
dÇu khÝ ®îc trõ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm:
2.1.2a. ChÝ phÝ ®îc phÐp thu håi trong n¨m tÝnh thuÕ: lµ c¸c chi phÝ
thùc tÕ ph¸t sinh, liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ
khai th¸c dÇu khÝ trong ph¹m vi hîp ®ång dÇu khÝ, ®· ®îc kiÓm to¸n hµng
n¨m.
Khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ trong n¨m tÝnh thuÕ, ®èi tîng nép
thuÕ ®îc trõ kho¶n chi phÝ ®îc phÐp thu håi thùc tÕ ph¸t sinh nhng kh«ng vît
qu¸ tû lÖ tho¶ thuËn t¹i hîp ®ång dÇu khÝ. Trêng hîp t¹i hîp ®ång dÇu khÝ
kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ tû lÖ thu håi chi phÝ th× tû lÖ chi phÝ thu håi ®îc
trõ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ 35%.
C¸c kho¶n chi phÝ ®îc coi lµ chi phÝ ®îc phÐp thu håi do c¸c bªn nhµ
thÇu tho¶ thuËn t¹i hîp ®ång dÇu khÝ nhng bao gåm c¸c chi phÝ chñ yÕu díi
®©y:
18

- Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng lîng, m¸y mãc, thiÕt bÞ,
ph¬ng tiÖn vËn t¶i, c«ng cô lao ®éng, hµng hãa thùc tÕ sö dông cho ho¹t
®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ;
- TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n mang tÝnh chÊt tiÒn l¬ng tiÒn
c«ng; tiÒn ¨n gi÷a ca vµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp tr¶ cho ngêi lao ®éng
ViÖt Nam vµ níc ngoµi trªn c¬ së hîp ®ång lao ®éng hoÆc tho¶ íc lao ®éng
tËp thÓ phï hîp víi qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ lao ®éng;
- Chi phÝ nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ; chi s¸ng kiÕn c¶i tiÕn; chi
b¶o vÖ m«i trêng; chi phÝ b¶o qu¶n kho tµng, nhµ cöa, phßng ch¸y ch÷a
ch¸y; chi phÝ cho gi¸o dôc, ®µo t¹o, y tÕ;
- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi:
+ §iÖn, níc, dÞch vô bu ®iÖn, tiÒn thuª kiÓm to¸n, in Ên tµi liÖu;
+ Chi phÝ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm, b¶o hiÓm tµi s¶n theo hîp ®ång ký víi
c¸c C«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam hoÆc C«ng ty b¶o hiÓm kh¸c ®îc phÐp ho¹t
®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam (sau ®©y ®îc gäi lµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm). §èi
víi lo¹i nghiÖp vô b¶o hiÓm theo tËp qu¸n quèc tÕ, tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn
hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ph¶i tham gia nhng
t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nhu cÇu b¶o hiÓm, doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«ng
®¸p øng ®îc nhu cÇu b¶o hiÓm ph¸t sinh th× tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t
®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®îc tham gia b¶o hiÓm t¹i
C«ng ty b¶o hiÓm níc ngoµi. Chi phÝ tham gia b¶o hiÓm ®îc tÝnh lµ chi phÝ
®îc phÐp thu håi.
+ Chi phÝ mua s¾m hoÆc tr¶ tiÒn sö dông c¸c tµi liÖu kü thuËt, dÞch
vô, kü thuËt; Chi phÝ chuyÓn giao c«ng nghÖ, b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ,
nh·n hiÖu hµng ho¸ theo c¸c hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ, hîp ®ång li-
x¨ng ®· ®îc Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng hoÆc c¬ quan cã thÈm
quyÒn phª duyÖt.
+ ChÝ phÝ thuª c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn phôc vô cho ho¹t
®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ theo hîp ®ång thuª:
+ Chi phÝ t vÊn theo hîp ®ång thuª t vÊn vµ c¸c chi phÝ dÞch vô thuª
ngoµi kh¸c;
- Chi phÝ th¸o dì c¸c c«ng tr×nh cè ®Þnh phôc vô cho ho¹t ®éng t×m
kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ.
- Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc tiªu thô dÇu khÝ nh chi phÝ b¶o
qu¶n, chi phÝ bèc xÕp, vËn chuyÓn, thuª kho b·i.
- Chi phÝ qu¶n lý ®iÒu hµnh bao gåm: chi phÝ qu¶n lý ®iÒu hµnh
chung liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu
khÝ ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam.
- ThuÕ GTGT ®· tr¶ cho hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt hoÆc
kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT.
- C¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ mang tÝnh chÊt thuÕ, trõ thuÕ tµi
nguyªn, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra
thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ
chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi.
2.1.2b. ThuÕ tµi nguyªn, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép trong n¨m tÝnh thuÕ.
19

2.1.2c. TiÒn hoa hång dÇu khÝ tho¶ thuËn trong hîp ®ång dÇu khÝ nh:
tiÒn hoa hång ch÷ ký, tiÒn hoa hång ph¸t hiÖn th¬ng m¹i, tiÒn hoa hång s¶n
xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú nép thuÕ. Riªng c¸c kho¶n hoa hång dÇu khÝ
ph¸t sinh tríc khi cã s¶n xuÊt th¬ng m¹i ®îc ph©n bæ theo thêi h¹n ¸p dông
®èi víi khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé
Tµi chÝnh, khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ.
2.1.2d. C¸c kho¶n ®ãng gãp tµi trî v× môc ®Ých x· héi, tõ thiÖn cho c¸c
tæ chøc c¸ nh©n ViÖt Nam nh: ®ãng gãp kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, tai n¹n
bÊt ngê, ®ãng gãp vµo quü ñng hé bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, gia ®×nh liÖt
sü, ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, ngêi tµn tËt kh«ng n¬i n¬ng tùa, quü phßng
chèng c¸c bÖnh x· héi.
TÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ nªu trªn ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ, bÊt kú kho¶n
chi nµo kh«ng cã chøng tõ hoÆc chøng tõ kh«ng hîp lÖ ®Òu kh«ng ®îc tÝnh
lµ chi phÝ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.
2.2 Thu nhËp kh¸c trong n¨m tÝnh thuÕ bao gåm:
2.2.1. Chªnh lÖch vÒ mua b¸n chøng kho¸n sau khi ®· trõ ®i c¸c chi phÝ
liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n chøng kho¸n;
2.2.2. Thu nhËp tõ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n, bao gåm:
+ Thu nhËp vÒ cho thuª tµi s¶n;
+ Thu nhËp tõ sö dông hoÆc quyÒn sö dông së h÷u trÝ tuÖ;
+ Thu nhËp kh¸c vÒ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n;
§èi víi trêng hîp tµi s¶n bÞ tæn thÊt, bÞ háng do nguyªn nh©n chñ quan
th× c¸c kho¶n lç liªn quan tíi tµi s¶n ®ã kh«ng ®îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp kh¸c
mµ ph¶i x¸c ®Þnh ®èi tîng chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng theo qui ®Þnh cña
ph¸p luËt;
2.2.3. Thu nhËp tõ chuyÓn nhîng, thanh lý tµi s¶n;
2.2.4. L·i cho vay, l·i tiÒn göi, kÓ c¶ kho¶n l·i tiÒn göi ph¸t sinh tõ tiÒn
gäi vèn cña c¸c bªn nhµ thÇu cha sö dông cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß
vµ khai th¸c dÇu khÝ;
2.2.5. Chªnh lÖch vÒ mua b¸n ngo¹i tÖ, chªnh lÖch vÒ tû gi¸ theo híng
dÉn cña Bé Tµi chÝnh;
2.2.6. Thu nhËp tõ c¸c kho¶n thu khã ®ßi ®· xo¸ sæ kÕ to¸n nay ®ßi ®-
îc;
2.2.7. C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ nî;
2.2.8. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ
vµ thu nhËp kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c
dÇu khÝ tõ nh÷ng n¨m tríc cha ®a vµo b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®ã, n¨m nay míi
ph¸t hiÖn ra;
2.2.9. Thu nhËp tõ c¸c kho¶n doanh thu kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t
®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ nh: tiÒn b¸n dÇu khÝ trong giai
®o¹n s¶n xuÊt thö tríc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt th¬ng m¹i; tiÒn b¸n vËt t kh«ng
dïng hÕt mµ chi phÝ cña c¸c vËt t nµy ®· ®îc tÝnh lµ chi phÝ thu håi; thu do
b¸n phÕ liÖu, kho¶n thu cña kh¸ch hµng do sö dông ph¬ng tiÖn, c¬ së vËt
20

chÊt trong qu¸ tr×nh mua dÇu khÝ vµ thu kh¸c, sau khi trõ ®i c¸c kho¶n chi
phÝ ®Ó t¹o ra thu nhËp chÞu thuÕ;
2.2.10. C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c nh: tiÒn thëng cña kh¸ch hµng, quµ
biÕu, quµ tÆng...
3. X¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép:


Sè thuÕ thu nhËp Thu nhËp chÞu ThuÕ suÊt
doanh nghiÖp ph¶i nép = thuÕ trong x thuÕ thu nhËp
trong n¨m tÝnh thuÕ doanh nghiÖp
n¨m tÝnh thuÕ

Trong ®ã :
* Thu nhËp chÞu thuÕ trong n¨m tÝnh ®îc x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i
®iÓm 2, Môc IV nµy.
* ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 33 cña
LuËt dÇu khÝ vµ ®îc ghi cô thÓ t¹i giÊy phÐp ®Çu t hoÆc t¹i hîp ®ång dÇu
khÝ nhng ®îc phª duyÖt bëi giÊy phÐp ®Çu t.
§èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ký díi h×nh thøc hîp ®ång chia s¶n phÈm
hoÆc hîp ®ång ®iÒu hµnh chung: Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp mçi bªn
nhµ thÇu ph¶i nép b»ng tæng sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép (x¸c
®Þnh nh híng dÉn trªn ®©y) nh©n (x) víi tû lÖ dÇu khÝ l·i ®îc chia cña mçi
bªn nhµ thÇu trong hîp ®ång dÇu khÝ.
4. Kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ:
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc t¹m nép theo Quý vµ quyÕt to¸n theo
n¨m tÝnh thuÕ. N¨m tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp b¾t ®Çu tõ ngµy 01
th¸ng 01 vµ kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12. Trêng hîp, ®èi tîng nép thuÕ ¸p dông
n¨m tµi chÝnh kh¸c víi n¨m d¬ng lÞch ®· ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn th×
n¨m tÝnh thuÕ lµ n¨m tµi chÝnh.
N¨m tÝnh thuÕ ®Çu tiªn ®îc tÝnh tõ ngµy tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m
kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®Çu tiªn cho ®Õn ngµy kÕt thóc n¨m d-
¬ng lÞch ®ã hoÆc ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh ®ã.
N¨m tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cuèi cïng ®îc tÝnh tõ ngµy b¾t
®Çu cña n¨m d¬ng lÞch hoÆc ngµy b¾t ®Çu cña n¨m tµi chÝnh ®Õn ngµy
hîp ®ång dÇu khÝ ®îc chÊm døt.
4.1. T¹m nép thuÕ:
§èi víi c¸c hîp ®ång dÇu khÝ x¸c ®Þnh ®îc tû lÖ t¹m nép thuÕ thu nhËp
doanh nghiÖp nh híng dÉn díi ®©y th× viÖc t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh
nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo tõng lÇn xuÊt b¸n .
4.1.1 X¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¹m nép:


Sè thuÕ = Doanh thu x Tû lÖ thuÕ
TNDN t¹m nép xuÊt b¸n dÇu TNDN t¹m nép
khÝ
21Trong ®ã:
Doanh thu xuÊt b¸n dÇu khÝ lµ toµn bé gi¸ trÞ cña s¶n lîng dÇu khÝ
thùc, ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng cña tõng lÇn xuÊt b¸n.
Trêng hîp dÇu khÝ kh«ng ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng
th× doanh thu tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®îc x¸c
®Þnh b»ng c¸ch lÊy khèi lîng phÇn dÇu khÝ t¬ng øng nh©n (x) víi gi¸ b¸n do
c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1, môc I, phÇn hai Th«ng t
nµy.
Tû lÖ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¹m nép ®îc x¸c ®Þnh nh híng dÉn
díi ®©y:


TûlÖ Tû lÖ Tû lÖ Tû ThuÕ
thuÕ = 100% - chi phÝ ®- - thuÕ tµi - lÖ x suÊt
TNDN îc phÐp nguyªn thuÕ thuÕ
t¹m nép thu håi t¹m nép xuÊt TNDN
khÈu

VÝ dô 6 x¸c ®Þnh tû lÖ thuÕ TNDN t¹m nép ®èi víi khai th¸c dÇu th«:
Gi¶ sö:
+ Tû lÖ chi phÝ ®îc phÐp thu håi: 35%
+ Tû lÖ t¹m nép thuÕ tµi nguyªn (theo vÝ dô 3 nªu trªn): 16,175%
+ Tû lÖ t¹m nép thuÕ xuÊt khÈu (theo vÝ dô 5): 3,353%
+ ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 50%
Tû lÖ t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ:
(100% - 35% - 16,175% - 3,353% ) x 50% = 22,736%
Trêng hîp t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tõ khai th¸c khÝ thiªn
nhiªn, tû lÖ t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh t¬ng tù nh
trªn.
Hµng n¨m, Bé Tµi chÝnh hoÆc c¬ quan ®îc Bé Tµi chÝnh uû quyÒn sÏ
th«ng b¸o tû lÖ t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi tõng hîp ®ång
dÇu khÝ cïng víi viÖc th«ng b¸o tû lÖ t¹m nép thuÕ tµi nguyªn vµ tû lÖ nép
thuÕ xuÊt khÈu dÇu th«.
4.1.2 Kª khai, t¹m nép thuÕ:
- Trêng hîp, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc t¹m nép theo tõng lÇn
xuÊt b¸n th× tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ
khai th¸c dÇu khÝ kª khai vµ göi cho c¬ quan thuÕ tê khai t¹m nép thuÕ thu
nhËp doanh nghiÖp (mÉu sè 4 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) vµ nép sè
thuÕ ®· kª khai cïng víi viÖc t¹m nép thuÕ tµi nguyªn nh híng dÉn t¹i ®iÓm
3.1, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy.
- Trêng hîp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc t¹m nép theo quÝ th× viÖc
kª khai, t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc hiÖn nh sau:
22

Hµng n¨m, chËm nhÊt vµo ngµy 25 th¸ng ®Çu tiªn cña n¨m tÝnh thuÕ,
®èi tîng nép thuÕ cã tr¸ch nhiÖm kª khai vµ göi cho c¬ quan thuÕ tê khai
thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (mÉu sè 5 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy).
C¨n cø ®Ó kª khai lµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña n¨m tÝnh thuÕ tríc vµ
kh¶ n¨ng kinh doanh cña n¨m tÝnh thuÕ tiÕp theo.
Sau khi nhËn ®îc tê khai, c¬ quan thuÕ kiÓm tra, x¸c ®Þnh sè thuÕ t¹m
nép c¶ n¨m vµ chia ra tõng quý ®Ó th«ng b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ vÒ sè
thuÕ t¹m nép. Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ kh«ng kª khai hoÆc kª khai kh«ng
râ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ t¹m nép c¶ n¨m th× c¬ quan thuÕ cã quyÒn
Ên ®Þnh sè thuÕ t¹m nép.
Trêng hîp trong n¨m tÝnh thuÕ cã biÕn ®éng lín vÒ thu nhËp chÞu
thuÕ th× c¬ quan thuÕ ®iÒu chØnh sè thuÕ t¹m nép. ViÖc ®iÒu chØnh ®îc
thùc hiÖn theo ®Ò nghÞ cña ®èi tîng nép thuÕ sau khi ®èi tîng nép thuÕ lËp
b¸o c¸o tµi chÝnh 6 th¸ng ®Çu n¨m tÝnh thuÕ.
C¸c ®èi tîng nép thuÕ t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tõng quý
theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ vµ chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy
cuèi quý. KÕt thóc n¨m tÝnh thuÕ hoÆc kÕt thóc hîp ®ång th× quyÕt to¸n
theo thùc tÕ.
- §èi víi trêng hîp tõng bªn nhµ thÇu nép thuÕ riªng biÖt th× ngêi ®iÒu
hµnh hoÆc c«ng ty ®iÒu hµnh chung x¸c ®Þnh ra sè thuÕ thu nhËp doanh
nghiÖp tõng bªn nhµ thÇu ph¶i nép, kª khai vµ göi cho c¬ quan thuÕ tê khai
t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (theo mÉu sè 4 ban hµnh kÌm theo
Th«ng t nµy) hoÆc (theo mÉu sè 5 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) cho tõng
bªn nhµ thÇu vµ thay mÆt tõng bªn nhµ thÇu nép thuÕ.
- Tríc khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng khai th¸c dÇu khÝ, ®èi tîng nép thuÕ chØ
ph¶i kª khai vµ nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh kh¸c.
4.2 QuyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp:
ViÖc quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh hµng n¨m
theo qui ®Þnh t¹i PhÇn thø ba Th«ng t nµy.
5. MiÔn, gi¶m thuÕ:
C¬ quan thuÕ c¨n cø vµo qui ®Þnh t¹i giÊy phÐp ®Çu t hoÆc quyÕt
®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ thêi h¹n miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh
nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m; sè thuÕ ph¶i nép cho ®èi tîng
nép thuÕ.
N¨m ®Çu tiªn cã thu nhËp chÞu thuÕ lµ n¨m tÝnh thuÕ ®Çu tiªn ph¸t
sinh thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 2, Môc IV nµy.
V. ThuÕ ®èi víi thu nhËp tõ chuyÓn nhîng
phÇn vèn tham gia hîp ®ång dÇu khÝ.


1. Tæ chøc ViÖt Nam tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai
th¸c dÇu khÝ chuyÓn nhîng phÇn vèn tham gia hîp ®ång dÇu khÝ cã thu
nhËp ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi thu nhËp tõ chuyÓn nh-
îng phÇn vèn tham gia hîp ®ång dÇu khÝ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ
thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.
23

2. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß
vµ khai th¸c dÇu khÝ chuyÓn nhîng phÇn vèn tham gia trong hîp ®ång dÇu
khÝ cã thu nhËp ph¶i nép thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ chuyÓn nhîng phÇn vèn
tham gia hîp ®ång dÇu khÝ theo qui ®Þnh cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt
Nam vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy.
ThuÕ ®èi víi thu nhËp tõ chuyÓn nhîng phÇn vèn tham gia hîp ®ång
dÇu khÝ bao gåm thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra
níc ngoµi, cô thÓ:
2.1. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp:
Thu nhËp thu ®îc tõ chuyÓn nhîng phÇn vèn tham gia hîp ®ång dÇu
khÝ lµ ®èi tîng chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo qui ®Þnh cña LuËt
®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.


ThuÕ thu nhËp Thu ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp
doanh nghiÖp ph¶i = nhËp x doanh nghiÖp tõ thu nhËp
nép chÞu chuyÓn nhîng vèn
thuÕ

2.1.1 Thu nhËp chÞu thuÕ:


Thu Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ ban ®Çu cña Chi phÝ
nhËp = chuyÓn nhîng - phÇn vèn chuyÓn nh- - chuyÓn nh-
chÞu îng îng
thuÕ

Trong ®ã:
Gi¸ trÞ chuyÓn nhîng ®îc x¸c ®Þnh lµ tæng gi¸ trÞ thùc tÕ mµ bªn
chuyÓn nhîng thu ®îc theo hîp ®ång chuyÓn nhîng. Trêng hîp hîp ®ång
chuyÓn nhîng kh«ng quy ®Þnh gi¸ thanh to¸n hoÆc c¬ quan thuÕ cã c¬ së
®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thanh to¸n kh«ng ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ thÞ trêng, c¬ quan
thuÕ cã quyÒn kiÓm tra vµ Ên ®Þnh gi¸ trÞ thanh to¸n cña hîp ®ång trªn c¬
së tham kh¶o gi¸ c¶ thÞ trêng hoÆc gi¸ cã thÓ b¸n cho bªn thø ba vµ c¸c hîp
®ång chuyÓn nhîng t¬ng tù.
Gi¸ trÞ ban ®Çu cña phÇn vèn chuyÓn nhîng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së
sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n vÒ chi phÝ ®îc phÐp thu håi cña bªn nhµ thÇu
tham gia hîp ®ång dÇu khÝ t¹i thêi ®iÓm chuyÓn nhîng vèn, sau khi trõ ®i
c¸c chi phÝ ®· ®îc thu håi (nÕu cã), ®îc c¸c bªn nhµ thÇu níc ngoµi tham gia
hîp ®ång dÇu khÝ vµ Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam c«ng nhËn .
Trêng hîp c¸c bªn nhµ thÇu sau tiÕp tôc chuyÓn nhîng l¹i phÇn vèn
tham gia trong hîp ®ång dÇu khÝ, gi¸ trÞ ban ®Çu cña phÇn vèn ®em
chuyÓn nhîng tõng lÇn sau ®ã ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ chuyÓn nhîng cña
hîp ®ång chuyÓn nhîng ngay tríc ®ã céng víi chi phÝ ®îc phÐp thu håi bæ
sung (nÕu cã) x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c nªu t¹i kho¶n nµy.
Chi phÝ chuyÓn nhîng lµ c¸c kho¶n chi thùc tÕ liªn quan trùc tiÕp ®Õn
viÖc chuyÓn nhîng, theo chøng tõ gèc ®îc c¬ quan thuÕ c«ng nhËn. Trêng
hîp chi phÝ chuyÓn nhîng ph¸t sinh ë níc ngoµi th× c¸c chøng tõ gèc ®ã ph¶i
24

®îc mét c¬ quan c«ng chøng hoÆc kiÓm to¸n ®éc lËp cña níc cã chi phÝ
ph¸t sinh x¸c nhËn.
Chi phÝ chuyÓn nhîng bao gåm: chi phÝ ®Ó lµm c¸c thñ tôc ph¸p lý cÇn
thiÕt cho viÖc chuyÓn nhîng; c¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ ph¶i nép khi lµm thñ
tôc chuyÓn nhîng; c¸c chi phÝ giao dÞch, ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång
chuyÓn nhîng v.v, cã chøng tõ chøng minh.
2.1.2 ThuÕ suÊt:
ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tõ thu nhËp chuyÓn nhîng vèn
lµ 25%.
2.1.3 Kª khai, nép thuÕ:
Bªn chuyÓn nhîng vèn lµ ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn nhîng
phÇn vèn tham gia hîp ®ång dÇu khÝ nhng bªn nhËn chuyÓn nhîng vèn cã
tr¸ch nhiÖm khÊu trõ tiÒn thuÕ ph¶i nép cña bªn chuyÓn nhîng vµ nép vµo
Ng©n s¸ch Nhµ níc.
ChËm nhÊt 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy c¬ quan cã thÈm quyÒn chuÈn
y viÖc chuyÓn nhîng vèn, bªn nhËn chuyÓn nhîng vèn ph¶i lËp tê khai thuÕ
vÒ chuyÓn nhîng vèn nép cho c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký kª khai
nép thuÕ (theo mÉu sè 6 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) kÌm theo hîp ®ång
chuyÓn nhîng (b¶n sao cã x¸c nhËn cña bªn nhËn chuyÓn nhîng), quyÕt
®Þnh chuÈn y viÖc chuyÓn nhîng vèn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (b¶n sao
cã x¸c nhËn cña bªn nhËn chuyÓn nhîng), chøng nhËn chi phÝ ®îc thu håi lµ
gi¸ trÞ ban ®Çu cña phÇn vèn chuyÓn nhîng cña bªn chuyÓn nhîng vµ c¸c
chøng tõ gèc cña c¸c kho¶n chi phÝ chuyÓn nhîng; ®ång thêi nép ®ñ sè
thuÕ ph¶i nép Kho b¹c nhµ níc vµ göi b¶n sao giÊy nép tiÒn thuÕ cho c¬
quan chuÈn y viÖc chuyÓn nhîng vèn.
Trêng hîp ph¸t hiÖn viÖc kª khai, tÝnh to¸n sè thuÕ ph¶i nép cha chÝnh
x¸c, trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®îc tê khai, c¬ quan thuÕ
ph¶i th«ng b¸o sè thuÕ ph¶i nép cho bªn nhËn chuyÓn nhîng vèn hoÆc yªu
cÇu bªn nhËn chuyÓn nhîng vèn cung cÊp c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó x¸c
®Þnh chÝnh x¸c sè thuÕ ph¶i nép.
2.2. ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi:
Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ
khai th¸c dÇu khÝ cã thu nhËp tõ chuyÓn nhîng vèn, sau khi ®· nép thuÕ thu
nhËp chuyÓn nhîng vèn theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2.1 trªn ®©y, khi chuyÓn lîi
nhuËn ra níc ngoµi hoÆc gi÷ l¹i lîi nhuËn t¹i níc ngoµi, ph¶i nép thuÕ chuyÓn
lîi nhuËn ra níc ngoµi theo híng dÉn t¹i Môc VI díi ®©y.


VI. ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi:


1. §èi tîng chÞu thuÕ:
Lîi nhuËn sau khi ®· nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (kÓ c¶ thu nhËp
tõ chuyÓn nhîng vèn) cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi hoÆc ngêi ViÖt
Nam ®Þnh c ë níc ngoµi tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c
dÇu khÝ, nÕu chuyÓn ra khái ViÖt Nam hoÆc gi÷ l¹i ë ngoµi ViÖt Nam lµ ®èi
25

tîng chÞu thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi theo qui ®Þnh cña LuËt ®Çu t
níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
Trêng hîp, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi hoÆc ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë
níc ngoµi tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ sö
dông lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®Ó mua
hµng ho¸ t¹i ViÖt Nam råi chuyÓn ra níc ngoµi, hoÆc ®Ó thanh to¸n c«ng nî
cho c«ng ty mÑ, hoÆc sö dông lîi nhuËn ®îc chia ®Ó chi tiªu cho V¨n phßng
®¹i diÖn cña C«ng ty mÑ t¹i ViÖt Nam, hoÆc chuyÓn khái tµi kho¶n cña tæ
chøc, c¸ nh©n níc ngoµi tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c
dÇu khÝ kh«ng râ môc ®Ých ®Òu coi lµ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi vµ
ph¶i nép thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi.
Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi hoÆc ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë n-
íc ngoµi chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi b»ng dÇu khÝ th× lîi nhuËn chÞu thuÕ
chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi ®îc x¸c ®Þnh b»ng khèi lîng dÇu khÝ chÞu
thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi nh©n (x) gi¸ b¸n dÇu khÝ theo hîp ®ång
giao dÞch sßng ph¼ng. Trêng hîp dÇu khÝ kh«ng ®îc b¸n theo hîp ®ång
giao dÞch sßng ph¼ng th× gi¸ b¸n dÇu khÝ do c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh nh h-
íng dÉn t¹i ®iÓm 3.1, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy.
2. §èi tîng nép thuÕ:
Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi hoÆc ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi
tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cã lîi nhuËn
chuyÓn ra níc ngoµi lµ ®èi tîng nép thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi.
Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, hoÆc ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi
tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ chuyÓn lîi
nhuËn ra níc ngoµi b»ng dÇu khÝ th× ngoµi viÖc ph¶i nép thuÕ chuyÓn lîi
nhuËn ra níc ngoµi cßn ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu dÇu khÝ. ViÖc nép thuÕ
xuÊt khÈu dÇu khÝ thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Môc II, PhÇn thø hai Th«ng t
nµy.
3. X¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép:
Sè thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi ph¶i nép ®îc x¸c ®Þnh b»ng sè
lîi nhuËn chuyÓn ra níc ngoµi hoÆc ®îc coi lµ chuyÓn ra níc ngoµi hoÆc sè
lîi nhuËn mµ nhµ ®Çu t gi÷ l¹i ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam nh©n (x) thuÕ suÊt
thuÕ chuyÓn lîi nhuËn quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t. Trêng hîp, giÊy phÐp
®Çu t ®îc cÊp kh«ng quy ®Þnh th× thuÕ suÊt thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc
ngoµi thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 50, NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP
ngµy 31/7/2000 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t níc
ngoµi t¹i ViÖt Nam.
§èi víi c¸c trêng hîp ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t tríc ngµy 1/7/2000 cã møc
thuÕ suÊt thuÕ chuyÓn lîi nhuËn cao h¬n møc thuÕ chuyÓn lîi nhuËn quy
®Þnh t¹i §iÒu 50 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31/7/2000 cña ChÝnh
phñ, ®èi tîng nép thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi lµm ®¬n göi c¬ quan
cÊp giÊy phÐp ®Çu t ®Ó ®îc ®iÒu chØnh gi©ý phÐp ®Çu t. Trong khi cha
cã ®iÒu chØnh chÝnh thøc, nÕu thùc hiÖn chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi th×
®èi tîng nép thuÕ lµm ®¬n göi Côc thuÕ ®Þa ph¬ng tr×nh bµy râ ®iÒu kiÖn
®îc hëng thuÕ suÊt míi vµ kª khai, nép thuÕ theo thuÕ suÊt míi. ThuÕ suÊt
thuÕ chuyÓn lîi nhuËn míi ®îc ¸p dông cho c¸c kho¶n lîi nhuËn chuyÓn ra níc
ngoµi kÓ tõ ngµy 1/7/2000. Trêng hîp, ®èi tîng nép thuÕ ®· nép thuÕ
chuyÓn lîi nhuËn ®èi víi c¸c kho¶n lîi nhuËn chuyÓn tõ ngµy 1/7/2000 víi
26

thuÕ suÊt cao h¬n thuÕ suÊt qui ®Þnh t¹i §iÒu 50, NghÞ ®Þnh sè
24/2000/N§-CP ngµy 31/7/2000 cña ChÝnh phñ, th× sè thuÕ nép thõa ®îc trõ
vµo sè thuÕ ph¶i nép cña lÇn chuyÓn lîi nhuËn tiÕp theo.
Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi hoÆc ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë n-
íc ngoµi tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cã lîi
nhuËn tõ chuyÓn nhîng phÇn vèn tham gia ho¹t ®éng dÇu khÝ tríc khi cã s¶n
xuÊt th¬ng m¹i, khi chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi ph¶i x¸c ®Þnh thuÕ suÊt
thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi theo sè chi phÝ thu håi thùc tÕ t¹i thêi
®iÓm chuyÓn nhîng phï hîp víi qui ®Þnh t¹i §iÒu 50 cña NghÞ ®Þnh sè
24/2000/N§-CP.
4. Thñ tôc nép thuÕ:
ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi thu theo tõng lÇn chuyÓn lîi nhuËn
ra níc ngoµi. Trêng hîp, dïng lîi nhuËn ®Ó thanh to¸n cho c«ng ty mÑ, chi tiªu
cho V¨n phßng C«ng ty mÑ t¹i ViÖt Nam th× ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn kª
khai, nép thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi hµng th¸ng. Trêng hîp, gi÷ lîi
nhuËn ë ngoµi ViÖt Nam theo tõng lÇn xuÊt b¸n th× ®èi tîng nép thuÕ thùc
hiÖn kª khai, nép thuÕ cïng víi viÖc kª khai t¹m nép thuÕ tµi nguyªn, thuÕ thu
nhËp doanh nghiÖp.
Tríc khi chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi hoÆc chËm nhÊt vµo ngµy 5
th¸ng sau ®èi víi trêng hîp sö dông lîi nhuËn vµo c¸c môc ®Ých coi nh
chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi, gi÷ l¹i lîi nhuËn ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam, ®èi t-
îng nép thuÕ ph¶i lËp tê khai thuÕ nép cho c¬ quan thuÕ (mÉu sè 7 ban
hµnh kÌm theo Th«ng t nµy), ®ång thêi nép sè thuÕ theo kª khai vµo Kho b¹c
Nhµ níc.
Trong vßng 5 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc tê khai, c¬ quan thuÕ kiÓm tra
nÕu ph¸t hiÖn cã sù sai sãt trong tê khai thuÕ th× thùc hiÖn ph¸t hµnh th«ng
b¸o sè thuÕ ph¶i nép cho ®èi tîng nép thuÕ. §èi tîng nép thuÕ cã tr¸ch nhiÖm
nép bæ sung sè thuÕ cßn thiÕu vµo kho b¹c nhµ níc theo th«ng b¸o cña c¬
quan thuÕ. Trêng hîp qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh nép tê khai mµ ®èi tîng nép
thuÕ kh«ng nép tê khai thuÕ, c¬ quan thuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i
nép, ph¸t hµnh th«ng b¸o thuÕ vµ xö lý ph¹t chËm kª khai, chËm nép thuÕ.
Kho b¹c Nhµ níc giao l¹i cho ®èi tîng nép thuÕ 1 liªn chøng tõ nép thuÕ
chuyÓn lîi nhuËn ®Ó lµm thñ tôc chuyÓn tiÒn ra níc ngoµi.
Hµng n¨m, chËm nhÊt 90 ngµy kÓ tõ khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh tæ
chøc, c¸ nh©n níc ngoµi hoÆc ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi tiÕn hµnh
ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ph¶i b¸o c¸o c¬ quan thuÕ
vÒ sè lîi nhuËn ®îc chia, t×nh h×nh sö dông lîi nhuËn vµ nép thuÕ chuyÓn lîi
nhuËn ra níc ngoµi ®èi víi sè lîi nhuËn ®îc chia cña c¸c n¨m tríc. Trêng hîp
®èi tîng nép thuÕ ®· nép thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi nhng thùc tÕ
kh«ng chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi hoÆc kh«ng sö dông cho c¸c môc ®Ých
coi nh chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi th× sÏ ®îc trõ sè thuÕ chuyÓn lîi nhuËn
®· nép vµo sè thuÕ ph¶i nép cña lÇn nép thuÕ tiÕp theo hoÆc ®îc hoµn l¹i
sè thuÕ ®· nép. Hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn l¹i sè thuÕ ®· nép bao gåm:
+ C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn l¹i sè thuÕ ®· nép. Néi dung c«ng v¨n ph¶i
ghi râ lý do ®Ò nghÞ hoµn l¹i tiÒn thuÕ ®· nép; tªn, ®Þa chØ, sè tµi kho¶n
cña ®èi tîng ®îc hoµn tr¶ sè thuÕ ®· nép.
27

+ B¶ng kª sè tiÒn thuÕ ®· nép kÌm theo c¸c chøng tõ nép tiÒn vµo kho
b¹c (b¶n sao) vµ x¸c nhËn cña c¬ quan Kho b¹c vÒ sè tiÒn thuÕ ®· nép (ghi
râ sè thuÕ ®· nép vµo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng theo quy ®Þnh cña môc lôc
Ng©n s¸ch).
+ X¸c nhËn cña ng©n hµng n¬i ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ më tµi
kho¶n tiÒn göi sè lîi nhuËn ®· nép thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi vÒ
viÖc ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ cha thùc hiÖn chuyÓn ra níc ngoµi sè lîi
nhuËn ®· kª khai vµ nép thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi.
Hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ göi ®Õn c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®èi t-
îng nép thuÕ ®¨ng ký nép thuÕ. C¬ quan thuÕ kiÓm tra hå s¬. NÕu hå s¬
®Ò nghÞ hoµn thuÕ ®Çy ®ñ vµ ®óng qui ®Þnh th× trong vßng 7 ngµy, c¬
quan thuÕ ph¶i göi hå s¬ hoµn thuÕ tíi Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ®Ó ra
quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ. Trêng hîp hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ kh«ng ®Çy ®ñ
vµ kh«ng ®óng qui ®Þnh th× trong vßng 5 ngµy c¬ quan thuÕ th«ng b¸o
b»ng v¨n b¶n cho ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ.
Trong vßng 15 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Bé Tµi chÝnh ra
quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cho ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ.


VII. C¸c lo¹i thuÕ , phÝ vµ lÖ phÝ kh¸c:


Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c tæ chøc, c¸ nh©n
tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ph¶i nép c¸c lo¹i
thuÕ, phÝ, lÖ phÝ kh¸c nh: thuÕ m«n bµi, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ thu
nhËp tiÒn b¶n quyÒn, tiÒn thuª mÆt ®Êt mÆt níc, mÆt biÓn, lÖ phÝ tríc
b¹... theo c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh.


PhÇn thø ba
QuyÕt to¸n thuÕ vµ kiÓm tra t×nh h×nh nép
thuÕ hµng n¨m


I. QuyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m


KÕt thóc mçi n¨m tµi chÝnh, ®èi tîng nép thuÕ ph¶i lËp b¸o c¸o quyÕt
to¸n thuÕ göi cho c¬ quan thuÕ. ViÖc quyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m ®îc tiÕn
hµnh theo néi dung híng dÉn díi ®©y:
1. ChËm nhÊt lµ 90 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, ®èi tîng
nép thuÕ ph¶i nép b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, b¸o c¸o kÕ to¸n
®· ®îc kiÓm to¸n bëi Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam hoÆc bëi mét tæ chøc
kiÓm to¸n ®éc lËp ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ
thu nhËp doanh nghiÖp (mÉu sè 8 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) vµ b¸o
c¸o quyÕt to¸n c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép trong n¨m (mÉu sè 9 ban hµnh kÌm
theo Th«ng t nµy) cho c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng.
Trong vßng 10 ngµy kÓ tõ ngµy quy ®Þnh nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ
nªu trªn ®èi tîng nép thuÕ ph¶i nép sè thuÕ cßn thiÕu theo b¸o c¸o quyÕt
to¸n vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. NÕu sau 10 ngµy cha nép th× ngoµi viÖc nép
28

®ñ sè thuÕ cßn thiÕu, ®èi tîng nép thuÕ cßn ph¶i nép tiÒn ph¹t chËm nép
theo quy ®Þnh. Trêng hîp nép thõa th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép tiÕp
theo.
§èi tîng nép thuÕ kh«ng ®îc phÐp bï trõ sè nép thõa cña lo¹i thuÕ nµy
víi sè nép thiÕu cña lo¹i thuÕ kh¸c khi lËp quyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m.
2. C¨n cø b¸o c¸o s¶n xuÊt, kinh doanh vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh
cña ®èi tîng nép thuÕ, Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng
tÝnh to¸n l¹i tõng lo¹i thuÕ ®èi tîng nép thuÕ ph¶i nép trong n¨m tµi chÝnh,
®ång thêi ®èi chiÕu víi c¸c tê khai thuÕ ®Þnh kú trong n¨m, sè thuÕ ®· t¹m
nép ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh x¸c thùc cña c¸c tê khai thuÕ, b¸o c¸o quyÕt to¸n
thuÕ. Trêng hîp b¸o c¸o thuÕ lËp kh«ng chÝnh x¸c c¬ quan thuÕ tæ chøc
kiÓm tra t×nh h×nh nép thuÕ cña tõng ®èi tîng nép thuÕ.


II. KiÓm tra t×nh h×nh nép thuÕ hµng n¨m


Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý thuÕ ®èi víi c¸c hîp ®ång dÇu khÝ, Côc thuÕ
tØnh, thµnh phè trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc kiÓm tra thuÕ ®Þnh kú
hoÆc ®ét xuÊt ®èi tîng nép thuÕ khi cÇn thiÕt. Tríc khi kiÓm tra, c¬ quan
thuÕ ph¶i cã quyÕt ®Þnh kiÓm tra, trong ®ã nªu râ néi dung kiÓm tra vµ thêi
h¹n kiÓm tra. QuyÕt ®Þnh kiÓm tra ®îc göi tíi ®èi tîng nép thuÕ tríc ngµy
b¾t ®Çu kiÓm tra 3 ngµy. Trong trêng hîp cÇn kiÓm tra thªm c¸c néi dung
kh¸c víi néi dung ghi trong quyÕt ®Þnh kiÓm tra hoÆc kÐo dµi thêi h¹n kiÓm
tra th× c¬ quan thuÕ ph¶i cã quyÕt ®Þnh kiÓm tra bæ sung.
KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ®îc lËp thµnh biªn b¶n cã ch÷ ký cña ®¹i diÖn cã
thÈm quyÒn cña ®èi tîng nép thuÕ hoÆc tæ chøc ®îc uû quyÒn nép thuÕ
thay vµ ®¹i diÖn c¬ quan thuÕ tiÕn hµnh kiÓm tra. Biªn b¶n kiÓm tra nµy c¬
quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm göi vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) cïng víi b¸o
c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o t×nh h×nh nép thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ (b¶n sao).
Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ kh«ng nhÊt trÝ víi c¸c ý kiÕn c¬ quan thuÕ
kÕt luËn trong biªn b¶n kiÓm tra th× cã quyÒn khiÕu n¹i lªn Tæng côc thuÕ
vµ Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh chê gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, ®èi tîng nép thuÕ
vÉn ph¶i thùc hiÖn c¸c kÕt luËn c¬ quan thuÕ ®· ®a ra.
Hµng n¨m, Côc thuÕ cã thÓ phèi hîp víi Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt
Nam trong c¸c ®ît kiÓm to¸n ®Ó kiÓm tra ®Þnh kú t×nh h×nh nép thuÕ cña
®èi tîng nép thuÕ. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra t×nh h×nh nép thuÕ ®Þnh kú,
nÕu c¬ quan thuÕ thÊy cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra riªng theo qui
®Þnh vÒ kiÓm tra, thanh tra ®èi tîng nép thuÕ th× c¬ quan thuÕ tiÕn hµnh
c¸c bíc kiÓm tra nh híng dÉn trªn ®©y.
Néi dung kiÓm tra ®Þnh kú t×nh h×nh nép thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ
bao gåm:
+ KiÓm tra viÖc nép thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ t¹i c¸c tê khai thuÕ vµ
b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ. Trêng hîp ph¸t hiÖn viÖc kª khai nép thuÕ kh«ng
chÝnh x¸c hoÆc kª khai kh«ng ®ñ sè thuÕ ph¶i nép th× yªu cÇu ®èi tîng nép
thuÕ xuÊt tr×nh sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh
chÝnh x¸c sè thuÕ ph¶i nép vµ ra th«ng b¸o yªu cÇu ®èi tîng nép thuÕ trong
vßng 5 ngµy ph¶i nép ®ñ sè thuÕ nép thiÕu, ®îc trõ vµo lÇn nép thuÕ tiÕp
theo hoÆc híng dÉn ®èi tîng nép thuÕ lµm thñ tôc hoµn thuÕ (nÕu cÇn).
29

+ KiÓm tra c¸c chi phÝ ®îc phÐp thu håi: luü kÕ sè chi phÝ ®îc phÐp
thu håi; chi phÝ ®· ®îc thu håi; luü kÕ chi phÝ cha ®îc thu håi.
Trong vßng 30 ngµy, sau khi kÕt thóc kiÓm tra ®Þnh kú t×nh h×nh nép
thuÕ cña c¸c ®èi tîng nép thuÕ theo tõng hîp ®ång dÇu khÝ, Côc thuÕ c¸c
tØnh cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp vµ b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ)
kÕt qu¶ néi dung kiÓm tra trªn ®©y cïng víi b¶n sao biªn b¶n kiÓm to¸n cña
tõng hîp ®ång dÇu khÝ.


III. QuyÕt to¸n thuÕ khi hîp ®ång dÇu khÝ hÕt thêi h¹n ho¹t ®éng
hoÆc kÕt thóc tríc thêi h¹n theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cÊp giÊy
phÐp


Trong vßng 45 ngµy kÓ tõ khi c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t ra quyÕt
®Þnh vÒ viÖc hîp ®ång dÇu khÝ hÕt thêi h¹n ho¹t ®éng hoÆc kÕt thóc tríc
thêi h¹n. C¬ quan thuÕ cÇn tiÕn hµnh ngay c¸c c«ng viÖc sau:
+ Thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ: x¸c ®Þnh sè
thuÕ ph¸t sinh, sè thuÕ ®· nép, sè thuÕ cßn ph¶i nép, sè thuÕ nép thõa (nÕu
cã) ®Ó th«ng b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc hoÆc h-
íng dÉn ®èi tîng nép thuÕ lµm thñ tôc ®Ò nghÞ hoµn thuÕ.
+ X¸c nhËn cho ®èi tîng nép thuÕ lµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi (nÕu
cã yªu cÇu) sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, sè thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n-
íc ngoµi, thuÕ tõ thu nhËp chuyÓn nhîng phÇn vèn tham gia hîp ®ång dÇu
khÝ, sè thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®· nép t¹i ViÖt Nam;
+ Tæng hîp sè chi phÝ ®îc phÐp thu håi; chi phÝ ®· ®îc thu håi; luü kÕ
chi phÝ cha ®îc thu håi.


PhÇn thø t
§ång tiÒn nép thuÕ vµ c¸c híng dÉn kh¸c


I. §ång tiÒn nép thuÕ :


Trêng hîp dÇu khÝ ®îc b¸n b»ng ®« la Mü hoÆc tiÒn ngo¹i tÖ tù do
chuyÓn ®æi th× ®ång tiÒn nép c¸c lo¹i thuÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng khai
th¸c dÇu khÝ gåm: thuÕ tµi nguyªn, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ thu nhËp doanh
nghiÖp lµ ®« la Mü hoÆc tiÒn ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi thùc tÕ thu ®îc.
Trêng hîp dÇu khÝ ®îc b¸n b»ng ®ång tiÒn ViÖt Nam th× ®ång tiÒn
nép c¸c lo¹i thuÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng khai th¸c dÇu khÝ lµ tiÒn ViÖt
Nam.
ViÖc quy ®æi tõ ngo¹i tÖ sang ®ång ViÖt Nam hoÆc ngîc l¹i ®îc thùc
hiÖn theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn Ng©n hµng
do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè trªn b¸o Nh©n d©n hµng ngµy. Tr-
êng hîp vµo c¸c ngµy b¸o Nh©n d©n kh«ng ph¸t hµnh hoÆc cã ph¸t hµnh nh-
ng kh«ng th«ng b¸o tû gi¸ th× tû gi¸ quy ®æi ¸p dông theo tû gi¸ cña ngµy tríc
®ã.
30

C¸c kho¶n thu ng©n s¸ch tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c
dÇu khÝ ®îc h¹ch to¸n vµo môc lôc ng©n s¸ch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.


II. §Þa §iÓm kª khai nép thuÕ:


1. CÊp m· sè thuÕ:
§èi tîng nép thuÕ kª khai ®¨ng ký thuÕ ®Ó ®îc cÊp m· sè thuÕ cho tõng
hîp ®ång dÇu khÝ (kÓ c¶ hîp ®ång ®îc miÔn thuÕ), theo híng dÉn t¹i Th«ng
t sè 79/1998/TT - BTC ngµy 12/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh.
§èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ký díi h×nh thøc hîp ®ång chia s¶n phÈm vµ
hîp ®ång ®iÒu hµnh chung: ngêi ®iÒu hµnh hoÆc c«ng ty ®iÒu hµnh chung
ph¶i kª khai ®Çy ®ñ c¸c bªn nhµ thÇu tham gia hîp ®ång dÇu khÝ vµo b¶ng
kª c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ kª khai c¸c nhµ thÇu phô vµo b¶ng kª c¸c nhµ
thÇu kÌm theo tê khai ®¨ng ký thuÕ. C¸c bªn nhµ thÇu kª khai ®¨ng ký thuÕ
theo mÉu sè 02 - §K - TCT ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 79/1998/TT - BTC.
C¬ quan thuÕ n¬i ngêi ®iÒu hµnh hoÆc c«ng ty ®iÒu hµnh chung ®¨ng ký
thuÕ thùc hiÖn cÊp m· sè thuÕ ¸p dông ®èi víi ®èi tîng nép thuÕ lµ c¸c
doanh nghiÖp cho nhµ thÇu lµ ngêi ®iÒu hµnh hoÆc c«ng ty ®iÒu hµnh
chung vµ cÊp m· sè thuÕ ¸p dông ®èi víi ®èi tîng nép thuÕ lµ c¸c ®¬n vÞ trùc
thuéc doanh nghiÖp cho mçi bªn nhµ thÇu, kÓ c¶ nhµ thÇu lµ doanh nghiÖp
ViÖt Nam tham gia hîp ®ång dÇu khÝ víi t c¸ch lµ nhµ thÇu. Trong trêng hîp
mét nhµ thÇu tham gia nhiÒu hîp ®ång dÇu khÝ th× ®èi víi mçi hîp ®ång
dÇu khÝ, nhµ thÇu sÏ ®îc cÊp mét m· sè thuÕ.
C¬ quan thuÕ n¬i ®èi tîng nép thuÕ ®¨ng ký thuÕ cã tr¸ch nhiÖm cÊp
m· sè thuÕ trong vßng 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc tê ®¨ng ký thuÕ ®· kª
khai ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c theo quy ®Þnh.
Khi hîp ®ång dÇu khÝ hÕt thêi h¹n ho¹t ®éng hoÆc chÊm døt ho¹t
®éng tríc thêi h¹n, ®èi tîng nép thuÕ th«ng b¸o víi c¬ quan thuÕ n¬i ®¨ng ký
thuÕ QuyÕt ®Þnh cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vÒ viÖc chÊm døt hîp ®ång.
Côc thuÕ cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o huû bá m· sè thuÕ ®èi víi hîp ®ång dÇu
khÝ chÊm døt ho¹t ®éng. M· sè thuÕ ®· ®îc cÊp cho hîp ®ång dÇu khÝ sÏ
kh«ng ®îc sö dông vµ kh«ng dïng ®Ó cÊp cho ®èi tîng nép thuÕ kh¸c. Trong
trêng hîp mét bªn nhµ thÇu chuyÓn toµn bé quyÒn vµ nghÜa vô hîp ®ång
dÇu khÝ cho ®èi tîng kh¸c th× ®èi tîng nµy ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ
®Ó ®îc sö dông m· sè thuÕ ®· ®îc cÊp cña nhµ thÇu tríc ®ã. NÕu nhµ thÇu
chuyÓn mét phÇn quyÒn vµ nghÜa vô hîp ®ång cho ®èi tîng kh¸c th× ®èi t-
îng míi tham gia hîp ®ång dÇu khÝ ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ ®Ó ®îc
cÊp m· sè thuÕ.
2. §Þa ®iÓm kª khai nép thuÕ:
2.1. §Þa ®iÓm ®¨ng ký kª khai nép thuÕ lµ côc thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i
®Æt v¨n phßng ®iÒu hµnh chÝnh cña ®èi tîng nép thuÕ .
2.2. §èi víi c¸c hîp ®ång dÇu khÝ ®· ký kÕt tríc khi ban hµnh Th«ng t
nµy ®Þa ®iÓm kª khai nép thuÕ thùc hiÖn theo híng dÉn hiÖn hµnh.
31

III. Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh
ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ


1. Thùc hiÖn ®óng thñ tôc ®¨ng ký cÊp m· sè thuÕ, ®¨ng ký thuÕ víi c¬
quan thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. ChËm nhÊt lµ 5 ngµy kÓ tõ khi
thay ®æi ®Þa ®iÓm ®Æt trô së ®iÒu hµnh ph¶i lµm thñ tôc ®¨ng ký thuÕ víi
c¬ quan thuÕ tØnh, thµnh phè (theo mÉu ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè
79/1998/TT-BTC ngµy 12/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh).
2. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i chÊp hµnh
nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ kª khai thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ.
3. Hµng n¨m, b¸o c¸o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dÇu khÝ, t×nh h×nh s¶n xuÊt
kinh doanh, sè chi phÝ ®îc phÐp thu håi, sè chi phÝ ®· thu håi, luü kÕ sè chi
phÝ cha ®îc thu håi cho c¬ quan thuÕ.
4. XuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c tµi liÖu cÇn
thiÕt liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ khi c¬ quan thuÕ yªu
cÇu.
5. Nép thuÕ ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n quy ®Þnh.
6. Khi cã quyÕt ®Þnh hÕt thêi h¹n ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai
th¸c dÇu khÝ hoÆc chÊm døt hîp ®ång dÇu khÝ tríc thêi h¹n ph¶i th«ng b¸o
cho c¬ quan thuÕ vµ nép b¸o c¸o quyÕt to¸n ®óng thêi h¹n.


IV. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan thuÕ


1. Híng dÉn c¸c ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn ®¨ng ký thuÕ vµ kª khai
thuÕ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh, th«ng b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ tµi
kho¶n, môc lôc Ng©n s¸ch nép c¸c lo¹i thuÕ.
2. KiÓm tra tê khai thuÕ, kiÓm tra sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c tµi
liÖu cÇn thiÕt ®Ó tÝnh thuÕ, cã quyÒn yªu cÇu c¸c ®èi tîng nép thuÕ gi¶i
®¸p c¸c vÊn ®Ò cha râ liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ.
3. TÝnh thuÕ, th«ng b¸o sè thuÕ ph¶i nép cho ®èi tîng nép thuÕ. Cã
quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép trong trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ kh«ng tù
gi¸c kª khai ®óng thêi h¹n quy ®Þnh hoÆc kª khai kh«ng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c
hoÆc kh«ng cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc
tÝnh thuÕ hoÆc trêng hîp c¸c kho¶n thu bÞ ¶nh hëng bëi c¸c quan hÖ tµi
chÝnh vµ th¬ng m¹i kh«ng theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng.
4. KiÓm tra t×nh h×nh nép thuÕ hµng n¨m theo qui ®Þnh t¹i môc II,
PhÇn thø ba Th«ng t nµy.
5. LËp biªn b¶n vµ xö lý c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ trong thÈm quyÒn ®îc
LuËt ph¸p quy ®Þnh.
6. ChÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh nghiªm chØnh LuËt ph¸p vÒ thuÕ, ®¶m
b¶o tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan.
7. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®¨ng ký chÕ ®é kÕ to¸n cña ®èi tîng nép
thuÕ vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n ®· ®¨ng ký.
32

8. X¸c nhËn c¸c kho¶n thuÕ ®· nép cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi
tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ, trong trêng hîp
c¸c ®èi tîng nµy yªu cÇu.


V. Xö lý vi ph¹m vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i


1. C¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ sÏ bÞ xö ph¹t nh sau:
- Kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký thuÕ nh quy ®Þnh t¹i
®iÓm 1 Môc II, PhÇn thø t cña Th«ng t nµy th× ph¶i chÞu ph¹t theo quy
®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17/4/1996 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t
hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh.
- Kh«ng lµm ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ kª khai nép thuÕ th× ph¶i chÞu ph¹t
tiÒn theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh xö ph¹t hµnh chÝnh, NghÞ ®Þnh sè 22/CP
cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh.
- Khai man, gian lËu tiÒn thuÕ th× ph¶i chÞu ph¹t tiÒn ®Õn 5 lÇn sè
thuÕ khai man, gian lËu.
- ChËm nép thuÕ so víi thêi h¹n quy ®Þnh th× mçi ngµy chËm nép ph¶i
chÞu ph¹t 0,1% (mét phÇn ngh×n) tÝnh trªn sè thuÕ chËm nép.
2. ThÈm quyÒn xö lý c¸c vi ph¹m vµ khiÕu n¹i:
- ThÈm quyÒn xö lý c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ thuéc vÒ Côc thuÕ tØnh,
thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ.
- C¸c khiÕu n¹i vÒ thuÕ cña ngêi nép thuÕ do c¬ quan thuÕ trùc tiÕp
thu thuÕ xem xÐt vµ gi¶i quyÕt. NÕu ®¬ng sù kh«ng ®ång ý víi c¸ch gi¶i
quyÕt ®ã th× cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan thuÕ cÊp trªn vµ Bé Tµi chÝnh
hoÆc khëi kiÖn ra toµ ¸n theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.


Trong khi chê gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, ngêi cã khiÕu n¹i ph¶i chÊp hµnh
nghiªm chØnh ý kiÕn cña c¬ quan thuÕ ®· ®a ra.


VI. Tæ chøc thùc hiÖn


Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký, thay thÕ Th«ng t sè
35/1998/TT-BTC ngµy 21/3/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc miÔn
thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ
theo qui ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ, thay thÕ c¸c híng dÉn tríc ®©y tr¸i víi híng
dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ ¸p dông cho viÖc quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn, thuÕ
xuÊt khÈu, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña n¨m tµi chÝnh 2000.
C¸c hîp ®ång dÇu khÝ ®· ký kÕt vµ ®îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t tríc khi
LuËt DÇu khÝ söa ®æi cã hiÖu lùc thi hµnh cã qui ®Þnh kh¸c vÒ thuÕ suÊt,
miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, th× thùc hiÖn nh ®· tho¶ thuËn t¹i
hîp ®ång dÇu khÝ, c¸c lo¹i thuÕ, lÖ phÝ kh¸c thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i
Th«ng t nµy. Riªng hîp ®ång dÇu khÝ l« 05.1 (má §¹i hïng) ®îc miÔn thuÕ
xuÊt khÈu trong 4 n¨m, kÓ tõ n¨m 1999 vµ nép thuÕ tµi nguyªn theo thuÕ
33

suÊt nh chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 1295/VPCP ngµy
29/3/1999.
ViÖc nép thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi cña phÝa Nga tham gia
xÝ nghiÖp liªn doanh dÇu khÝ ViÖt x« ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn nh híng dÉn t¹i
c«ng v¨n sè 2270 TC/TCT ngµy 13/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh.
Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn,
phæ biÕn vµ híng dÉn ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t
nµy.
Côc thuÕ cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ mét lùc lîng c¸n bé chuyªn tr¸ch ®Ó
qu¶n lý thu c¸c lo¹i thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng
t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ theo qui ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ. Bé
phËn qu¶n lý chuyªn tr¸ch nµy cã tr¸ch nhiÖm hµng th¸ng, quý vµ khi kÕt thóc
n¨m ph¶i b¸o c¸o víi Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) vÒ t×nh h×nh thu thuÕ
vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c phôc vô yªu cÇu qu¶n lý chung ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸
nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®îc ph©n
c«ng qu¶n lý.
34


MÉu sè 1
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc


Tê khai t¹m nép thuÕ tµi nguyªn
LÇn xuÊt b¸n thø.../ hoÆc th¸ng... n¨m...


Tªn ®èi tîng nép thuÕ: M· sè thuÕ:
Hîp ®ång dÇu khÝ l«:
GiÊy phÐp ®©u t sè: ngµy do Bé KH vµ §T
cÊp
§Þa chØ:
Tµi kho¶n tiÒn göi sè: më t¹i ng©n hµng:


ST Néi dung §¬n Sè lîng Ghi chó
T vÞ
1 S¶n lîng dÇu khÝ xuÊt b¸n
2 Gi¸ b¸n
3 Doanh thu (1 x 2)
4 Tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép
5 Sè tiÒn t¹m nép thuÕ tµi nguyªn (3 x
6 4)
Sè tiÒn b¸n thuÕ tµi nguyªn nép
7 thiÕu (hoÆc thõa) kú nép thuÕ tríc
(nÕu cã)
Sè tiÒn t¹m nép thuÕ tµi nguyªn ph¶i
nép
(ViÕt b»ng ch÷)

Cam ®oan c¸c sè liÖu trªn ®©y lµ chÝnh x¸c, trung thùc. NÕu c¬ quan
thuÕ kiÓm tra, ph¸t hiÖn kh«ng ®óng thùc tÕ, ®èi tîng nép thuÕ sÏ chÞu xö
ph¹t theo quy ®Þnh cña LuËt ph¸p ViÖt Nam.


Ngµy... th¸ng... n¨m...
§¹i diÖn cã thÈm quyÒn
(ký tªn, ®ãng dÊu)

Ghi chó: Trêng hîp mét ®èi tîng nép thuÕ khai th¸c ®ång thêi dÇu th«
vµ khÝ thiªn nhiªn th× kª khai thµnh hai tê khai t¹m nép thuÕ tµi nguyªn riªng
biÖt.
35


MÉu sè 2
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc


QuyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn
Kú nép thuÕ QuÝ...tõ th¸ng.... ®Õn th¸ng.....n¨m.....
Tªn ®èi tîng nép thuÕ: M· sè thuÕ
Hîp ®ång dÇu khÝ l«:
GiÊy phÐp ®©u t sè: ngµy do Bé KH vµ §T
cÊp
§Þa chØ:
Tµi kho¶n tiÒn göi sè: më t¹i ng©n hµng:

ST Néi dung §¬n Sè lîng Ghi
T vÞ chó
1 S¶n lîng dÇu khÝ khai th¸c trong quÝ
2 Sè ngµy s¶n xuÊt trong quÝ
3 ThuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu khÝ ph¶i nép trong
4 quÝ
Tû lÖ thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu khÝ so víi
5 s¶n lîng khai th¸c (3:1)
6 S¶n lîng dÇu khÝ xuÊt b¸n
7 Doanh thu
8 ThuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu khÝ xuÊt b¸n trong
9 quÝ (5x4)
10 Gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn (6:5)
Sè tiÒn xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép
11 trong quÝ (7x8)
12 Sè tiÒn xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn nép thiÕu
(hoÆc thõa) quÝ tríc (nÕu cã)
13 Sè tiÒn t¹m nép thuÕ tµi nguyªn trong quÝ
Sè tiÒn xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn nép thiÕu
14 (hoÆc thõa) trong quÝ (9+10-11)
ThuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu khÝ cha xuÊt b¸n
quÝ tríc chuyÓn sang
ThuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu khÝ cha xuÊt b¸n
chuyÓn quÝ sau (13+3-7)
Cam ®oan c¸c sè liÖu trªn ®©y lµ chÝnh x¸c, trung thùc. NÕu c¬ quan
thuÕ kiÓm tra, ph¸t hiÖn kh«ng ®óng thùc tÕ, ®èi tîng nép thuÕ sÏ chÞu xö
ph¹t theo qui ®Þnh cña LuËt ph¸p ViÖt Nam.
Ngµy ...th¸ng...n¨m.
§¹i diÖn cã thÈm quyÒn
(ký tªn, ®ãng dÊu)

Ghi chó: - Trêng hîp mét ®èi tîng nép thuÕ khai th¸c ®ång thêi dÇu th« vµ khÝ thiªn
nhiªn th× kª khai thµnh hai tê quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn riªng biÖt.
36

- Trêng hîp quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn ®èi víi khai th¸c khÝ thiªn nhiªn th× kh«ng ph¶i
kª khai c¸c môc 4, 5,6,7,13,14 cña tê khai nép thuÕ tµi nguyªn quÝ.
MÉu sè 3
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Tê khai truy nép thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
- Tªn ®èi tîng nép thuÕ: M· sè thuÕ:........
- Hîp ®ång dÇu khÝ l«:....
- GiÊy phÐp ®Çu t sè.... ngµy....
- §Þa chØ trô së ®iÒu hµnh chÝnh.....
- Sè tµi kh¶i...... më t¹i ng©n hµng.....
Sè Tªn hµng Sè lîng Sè/ ngµy Sè/ Cöa TrÞ gi¸ Tû lÖ Sè thuÕ ph¶i truy thu
thø ho¸ nhËp hµng nh- h¹n ng¹ch ngµy tê khÈu nhËp cßn l¹i
tù khÈu ®îc îng b¸n nhËp khÈu khai H¶i nhËp khÈu cña cña
phÐp nhîng miÔn thuÕ quan hµng nh- hµng
b¸n nhËp îng b¸n nhîng
khÈu b¸n

ThuÕ nhËp khÈu ThuÕ TT§B

Gi¸ t×nh ThuÕ Sè thuÕ Gi¸ tÝnh ThuÕ Sè thuÕ
thuÕ suÊt thuÕ nhËp thuÕ suÊt thuÕ TT§B ph¶i
nhËp nhËp khÈu ph¶i TT§B TT§B nép
khÈu khÈu népCam ®oan nh÷ng lêi khai trªn ®©y lµ ®óng sù thùc ....., Ngµy..... th¸ng.... n¨m
PhÇn tÝnh thuÕ cña c¬ quan H¶i quan §¹i diÖn cã thÈm quyÒn
- Sè thuÕ xuÊt, nhËp khÈu ph¶i truy thu:
- Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i truy thu:
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
- Sè tiÒn ph¹t vi ph¹m (nÕu cã):
Côc trëng côc H¶i quan
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
MÉu sè 4
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Tê khai t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp
LÇn xuÊt b¸n thø... th¸ng... n¨m...


Tªn ®èi tîng nép thuÕ: M· sè thuÕ:
Hîp ®ång dÇu khÝ l«:
GiÊy phÐp ®Çu t sè: ngµy do Bé KH vµ §T
cÊp
§Þa chØ:
Tµi kho¶n tiÒn göi sè: më t¹i ng©n hµng:


ST Néi dung §¬n vÞ Sè lîng Ghi chó
T
1 S¶n lîng dÇu khÝ xuÊt b¸n
2 Gi¸ b¸n
3 Doanh thu (1 x 2)
4 Tû lÖ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp
t¹m nép
5 Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¹m
nép (3 x 4)
6 Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nép
thiÕu hoÆc thõa cña kú nép thuÕ tríc
(nÕu cã)
7 Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i
t¹m nép ( 5 + 6)
8 Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i
nép cña mçi bªn nhµ thÇu (7 x tû lÖ
dÇu khÝ l·i ®îc chia cña mçi bªn nhµ
thÇu)
(ViÕt b»ng ch÷)

Cam ®oan c¸c sè liÖu trªn ®©y lµ chÝnh x¸c, trung thùc. NÕu c¬ quan
thuÕ kiÓm tra, ph¸t hiÖn kh«ng ®óng thùc tÕ, ®èi tîng nép thuÕ sÏ chÞu xö
ph¹t theo quy ®Þnh cña LuËt ph¸p ViÖt Nam.


Ngµy .....th¸ng.... n¨m....
§¹i diÖn cã thÈm quyÒn
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
MÉu sè 5


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - tù do - h¹nh phóc


Tê khai thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp
( N¨m ....)


Tªn ®èi tîng nép thuÕ :............................M· sè thuÕ...................
Hîp ®ång dÇu khÝ l«:
GiÊy phÐp ®©u t sè: ngµy do Bé KH vµ §T
cÊp
§Þa chØ:.......................................................................................
Tµi kho¶n tiÒn göi sè: .................................. më t¹i ng©n
hµng:......................
§¬n vÞ
tÝnh:
Thùc hiªn n¨m tríc Dù
kiÕn
ChØ tiªu n¨m
nay
Thùc ¦íc quý ¦íc c¶
hiÖn 9 IV n¨m
th¸ng
1.Tæng doanh thu chÞu thuÕ TNDN
2. Chi phÝ ®îc trõ khi x¸c ®Þnh thu
nhËp chÞu thuÕ
- Chi phÝ ®îc phÐp thu håi
- C¸c lo¹i thuÕ ph¶i nép
- Chi phÝ kh¸c
3. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng TK TD vµ
KT dÇu khÝ (1-2)
4. Thu nhËp kh¸c
5. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ ( 3+4 )
6. ThuÕ suÊt thuÕ TNDN
7. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (5 x
6)


(PhÇn thuyÕt minh cña c¬ së kinh doanh vÒ c¸c chØ tiªu nªu trªn.
Nguyªn nh©n t¨ng, gi¶m so víi n¨m tríc).
Ngµy ...th¸ng...
n¨m....
Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
( ký vµ ghi râ hä tªn ) ( ký vµ ghi râ hä tªn ) (Ký vµ ghi râ hä
tªn
kÌm theo ®ãng
dÊu)


MÉu sè 6

Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Tê khai nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp
®èi víi thu nhËp chuyÓn nhîng vèn
Bªn chuyÓn nhîng vèn:
Tªn C«ng ty hoÆc c¸ nh©n cã vèn chuyÓn nhîng:
Quèc tÞch :............................................
§Þa chØ trô së chÝnh:.............................
M· sè thuÕ ( nÕu cã): ............................
Bªn ®îc chuyÓn nhîng vèn:
Tªn C«ng ty hoÆc c¸ nh©n nhËn vèn chuyÓn nh-
îng:
Quèc tÞch :............................................
§Þa chØ trô së chÝnh:.............................
M· sè thuÕ( nÕu cã): ............................


Tªn hîp ®ång dÇu khÝ ®îc chuyÓn nhîng :.........................
M· sè thuÕ:
Hîp ®ång chuyÓn nhîng sè: ngµy.. .. . ..
Gi¸ trÞ thanh to¸n cña hîp ®ång chuyÓn nhîng (gi¸ trÞ chuyÓn nh-
îng) (1):.....
Gi¸ trÞ ban ®Çu cña phÇn vèn chuyÓn nhîng
(2):........................................
Chi phÝ chuyÓn nhîng (3): ............................................
Thu nhËp ho¹t ®éng chuyÓn nhîng vèn = (1) - (2) - (3)
ThuÕ thu nhËp ph¶i nép:
Cam ®oan c¸c sè liÖu trªn ®©y lµ chÝnh x¸c, trung thùc. NÕu c¬ quan
thuÕ kiÓm tra, ph¸t hiÖn kh«ng ®óng thùc tÕ, ®èi tîng nép thuÕ sÏ chÞu xö
ph¹t theo quy ®Þnh cña LuËt ph¸p ViÖt Nam.


Ngµy... th¸ng... n¨m...
§¹i diÖn cã thÈm quyÒn
( ký tªn, ®ãng dÊu)


MÉu sè 7


Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Tê khai nép thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi


1. Tªn tæ chøc, c¸ nh©n nhµ ®Çu t níc ngoµi:.... M· sè thuÕ .............
Quèc
tÞch: ........................................................................................................
2. Tham gia ®Çu t vèn t¹i hîp ®ång dÇu khÝ ....................................

Theo giÊy phÐp ®Çu t sè .................. ngµy.....................
3. §Þa chØ trô së ®iÒu hµnh chÝnh cña hîp ®ång dÇu
khÝ : .........................
..................................................................................................................
.......
4. Kª khai thu nhËp thu ®îc :
5. Sè thu nhËp ®· sö dông:
- §· chuyÓn ra hoÆc gi÷ l¹i ë níc ngoµi :...........................................
- §· t¸i ®Çu t t¹i ViÖt
Nam:.............................................................................
- §· sö dông vµo môc ®Ých
kh¸c:......................................................................
6. Sè thu nhËp xin chuyÓn ra níc ngoµi lÇn nµy: b»ng tiÒn (cña níc
nµo)....... hoÆc b»ng hiÖn vËt (tªn hµng ho¸, khèi lîng).
NÕu chuyÓn b»ng tiÒn, ®îc rót ra tõ tµi kho¶n sè ......... më t¹i Ng©n
hµng.......
7 ThuÕ suÊt thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi: .........................
8 Sè thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi ph¶i nép (6x7): .........................


Cam ®oan c¸c sè liÖu trªn ®©y lµ chÝnh x¸c, trung thùc. NÕu c¬ quan
thuÕ kiÓm tra, ph¸t hiÖn kh«ng ®óng thùc tÕ, ®èi tîng nép thuÕ sÏ chÞu xö
ph¹t theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p ViÖt Nam.
Ngµy... th¸ng... n¨m...
§¹i diÖn cã thÈm
quyÒn
( ký tªn, ®ãng dÊu)
MÉu sè 8
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp- tù do- h¹nh phóc


QuyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp
N¨m ....
Tªn ®èi tîng nép thuÕ :...................... M· sè thuÕ:....................
Hîp ®ång dÇu khÝ l«:
GiÊy phÐp ®©u t sè: ngµy do Bé KH vµ §T
cÊp
§Þa chØ ....................................
Tµi kho¶n tiÒn göi sè: ... ............. më t¹i Ng©n hµng ...................
N¨m quyÕt to¸n tõ ngµy..... . th¸ng....... n¨m.........
®Õn ngµy.......th¸ng......n¨m.............
§¬n vÞ tÝnh:
ChØ tiªu Sè tiÒn Ghi chó

Tæng doanh thu tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ
Chi phÝ ®îc trõ
Chi phÝ ®îc phÐp thu håi
C¸c lo¹i thuÕ ph¶i nép
Chi phÝ kh¸c
Thu nhËp tõ ho¹t ®éng TK TD vµ KT dÇu khÝ
(1-2 )
Thu nhËp kh¸c
Tæng thu nhËp chÞu thuÕ (3+4)
ThuÕ suÊt thuÕ TNDN
ThuÕ TNDN ph¶i nép (5 x6)
Sè thuÕ TNDN ph¶i nép cña mçi bªn nhµ thÇu
(7 x tû lÖ dÇu khÝ l·i ®îc chia trong hîp ®ång
dÇu khÝ cña mçi bªn nhµ thÇu)
Thanh to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp:
- N¨m tríc chuyÓn sang (nép thiÕu +, nép thõa
-)
- Ph¶i nép n¨m nay
- §· t¹m nép trong n¨m
- Sè thuÕ TNDN cßn ph¶i nép hoÆc ®îc trõ vµo
lÇn nép thuÕ tiÕp theo

Cam ®oan c¸c sè liÖu trªn ®©y lµ chÝnh x¸c, trung thùc. NÕu c¬ quan
thuÕ kiÓm tra ph¸t hiÖn kh«ng ®óng thùc tÕ, ®èi tîng nép thuÕ sÏ chÞu xö
ph¹t vi ph¹m theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.
......, ngµy...... th¸ng....... n¨m
200......
Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng §¹i diÖn cã thÈm
quyÒn
(ký vµ ghi râ hä tªn) (ký vµ ghi râ hä tªn) ( ký vµ ghi râ hä tªn, ®ãng
dÊu))
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc


tê khai chi tiÕt doanh thu, chi phÝ, thu nhËp
N¨m....
(KÌm theo tê khai quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp n¨m ......)


Tªn ®èi tîng nép thuÕ: M· sè thuÕ
Hîp ®ång dÇu khÝ l«:
GiÊy phÐp ®©u t sè: ngµy do Bé KH vµ §T
cÊp
§Þa chØ:
Tµi kho¶n tiÒn göi sè: më t¹i ng©n hµng:


§¬n vÞ tÝnh:
ChØ tiªu Sè tiÒn Ghi chó
1. Doanh thu
2. C¸c chi phÝ ®îc trõ
a. Chi phÝ ph¸t sinh trong n¨m
- Chi phÝ nguyªn nhiªn vËt liÖu, n¨ng lîng, c«ng
cô lao ®éng
- Chi phÝ m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i
vµ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c
- TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng
- C¸c chi phÝ kh¸c
- Trong ®ã
+ Chi phÝ th¸o dì c¸c c«ng tr×nh cè ®Þnh
+ Chi phÝ qu¶n lý, ®iÒu hµnh
+ C¸c chi phÝ kh¸c
b. Chi phÝ cha ®îc phÐp thu håi n¨m tríc chuyÓn
sang
c. Chi phÝ dÇu khÝ ph¸t sinh trong n¨m
d. Tû lÖ chi phÝ thu håi trong n¨m
e. Chi phÝ ®îc phÐp thu håi trong n¨m
f. Chi phÝ cha ®îc thu håi chuyÓn sang n¨m sau
g. ThuÕ tµi nguyªn ph¶i nép
h. thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép
i. TiÒn hoa hång dÇu khÝ
k. C¸c kho¶n tµi trî
----------------
l. Céng chi phÝ phÝ ®îc trõ (= 2e+ 2g + 2h+2i+
2k)
3. Thu nhËp tõ dÇu khÝ (= 1- 2l)
4. Thu nhËp kh¸c
- Chªnh lÖch mua b¸n chøng kho¸n
- Thu nhËp tõ quyÒn së h÷u,quyÒn sö dông tµi
s¶n
- Thu nhËp tõ chuyÓn nhîng, thanh lý tµi s¶n
- L·i tiÒn göi, l·i cho vay vèn
- Chªnh lÖch do b¸n ngo¹i tÖ, chªnh lÖch tû gi¸
- Thu c¸c kho¶n thu khã ®ßi nay ®ßi ®îc
- Thu c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc
chñ nî
- C¸c kho¶n thu nhËp bá sãt tõ nh÷ng n¨m tríc
- Thu nhËp tõ c¸c kho¶n doanh thu kh¸c
- C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c
5. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ (= 3 + 4)


Cam ®oan c¸c sè liÖu trªn ®©y lµ chÝnh x¸c, trung thùc. NÕu c¬ quan
thuÕ kiÓm tra, ph¸t hiÖn kh«ng ®óng thùc tÕ, ®èi tîng nép thuÕ sÏ chÞu xö
ph¹t theo qui ®Þnh cña LuËt ph¸p ViÖt Nam.
Ngµy
...th¸ng...n¨m.....


Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng §¹i diÖn cã thÈm quyÒn
(ký vµ ghi râ hä tªn) (ký vµ ghi râ hä tªn) (ký vµ ghi râ hä tªn, ®ãng
dÊu)
MÉu sè 9
Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


B¶ng tæng hîp sè liÖu quyÕt to¸n thuÕ

n¨m.........


- Tªn ®èi tîng nép thuÕ :...................... M· sè thuÕ:....................
- Hîp ®ång dÇu khÝ l«:
- GiÊy phÐp ®©u t sè: ngµy do Bé KH vµ §T
cÊp
- §Þa chØ ....................................
- Tµi kho¶n tiÒn göi sè: ................ më t¹i Ng©n hµng ...................
- MÆt hµng khai th¸c chñ yÕu:
- S¶n lîng khai th¸c:
- Gi¸ b¸n:
§¬n vÞ tÝnh:


Sè N¨m Ph¸t Sè Sè
thø C¸c kho¶n nép Ng©n s¸ch tríc sinh ®· cßn
tù chuyÓ n¨m nép ph¶i
n nay nép
sang
1 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
2 ThuÕ tµi nguyªn
3 TiÒn thuª mÆt ®Êt, mÆt níc, mÆt
biÓn
4 C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c

Tæng céng

Cam ®oan c¸c sè liÖu trªn ®©y lµ chÝnh x¸c, trung thùc . NÕu c¬ quan
thuÕ kiÓm tra, ph¸t hiÖn kh«ng ®óng thùc tÕ, ®èi tîng nép thuÕ sÏ chÞu xö
ph¹t theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p ViÖt Nam.


§¹i diÖn cã thÈm quyÒn
(Ký tªn ®ãng dÊu)

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản