Thông tư 48/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư 48/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 48/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện bàn giao và xử lý vốn vay đầu tư tài sản đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm xá của nông, lâm trường về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 48/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 48/2004/TT-BTC NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2004 HƯ NG D N CƠ CH TÀI CHÍNH TH C HI N BÀN GIAO VÀ X LÝ V N VAY U TƯ TÀI S N Ư NG GIAO THÔNG, H TH NG I N, CÔNG TRÌNH THU L I, TRƯ NG H C, TR M XÁ C A NÔNG, LÂM TRƯ NG V NA PHƯƠNG VÀ T NG CÔNG TY I N L C VI T NAM QU N LÝ Thi hành Quy t nh s 255/2003/Q -TTg ngày 1/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c bàn giao ư ng giao thông, h th ng i n, công trình thu l i, trư ng h c, tr m xá c a các nông, lâm trư ng v a phương qu n lý, B Tài chính hư ng d n th c hi n i m 1 i u 4 c a Quy t nh này như sau: 1. Tài s n bàn giao là: - H th ng ư ng giao thông bao g m: ư ng giao thông ph c v chung cho ho t ng s n xu t kinh doanh c a nông, lâm trư ng và dân cư trên a bàn. - Công trình thu l i bao g m: p nư c, h ch a nư c, h th ng kênh mương ph c v chung cho ho t ng s n xu t kinh doanh c a nông, lâm trư ng và dân cư trên a bàn. - Trư ng h c bao g m: trư ng m m non, l p m u giáo, trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông ư c nhà nư c h tr v kinh phí ho t ng theo ch hi n hành (không bao g m các trư ng ào t o chuyên môn, nghi p v chuyên ngành). - Tr m xá là ơn v y t ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p và ư c h tr kinh phí ho t ng ph c v cán b , công nhân viên nông, lâm trư ng và dân cư trên a bàn. - H th ng i n bao g m: ư ng i n trung, h th và tr m bi n áp, h th ng công tơ n t n h dân và các tr m phát i n do nông, lâm trư ng u tư trư c ây ph c v chung cho s n xu t kinh doanh c a nông, lâm trư ng và ph c v chung cho dân cư trên a bàn. 2. i tư ng giao nh n tài s n: - Bên giao: là Giám c nông, lâm trư ng, xí nghi p, công ty hi n ang qu n lý các tài s n thu c di n bàn giao (g i t t là Bên giao).
  2. - Bên nh n: là các ơn v ư c u quy n nh n bàn giao tài s n (g i t t là Bên nh n) g m: + i v i các ngành: giao thông, thu l i, trư ng h c, y t là Giám c các ơn v chuyên ngành ư c U ban nhân dân các t nh, thành ph u quy n; + i v i ngành i n l c là Giám c các ơn v i n l c do T ng công ty i n l c Vi t Nam u quy n. - ơn v ch trì vi c giao nh n tài s n: là U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th u quy n cho S Tài chính thay m t ch trì vi c giao nh n tài s n. 3. Nguyên t c bàn giao: Bàn giao nguyên tr ng v tài s n và v n theo s li u ghi trên s sách k toán c a Bên giao t i th i i m bàn giao. Bên giao: th c hi n ghi gi m nguyên giá, gi m kh u hao, gi m v n i v i tài s n bàn giao. i v i tài s n u tư b ng ngu n v n : - Vay (vay ngân hàng, vay Qu H tr phát tri n, vay cán b , công nhân viên, vay khác); - Huy ng (huy ng c a dân, c a cán b công nhân viên có giao ư c tr n ); - S d ng Qu phúc l i u tư; N u Bên giao có y h sơ ch ng minh s n vay, s v n huy ng và s d ng ngu n Qu phúc l i u tư tài s n; s còn n chưa tr th hi n trên s sách k toán và có Biên b n i chi u xác nh n n thì ư c ngân sách Nhà nư c xem xét h tr m t ph n kinh phí thanh toán s n còn l i. Bên nh n: Th c hi n ti p nh n tài s n, h ch toán tăng nguyên giá và v n theo k t qu bàn giao thu c ngu n v n ngân sách và th c hi n qu n lý, s d ng tài s n theo tính ch t ho t ng c a ơn v là s n xu t kinh doanh, ơn v s nghi p có thu ho c ơn v hành chính s nghi p. 4. H sơ bàn giao tài s n bao g m: - Quy t nh u tư, d toán ư c duy t, biên b n nghi m thu công trình, quy t toán xây d ng cơ b n ư c c p có thNm quy n phê duy t. - H sơ tài li u liên quan vi c xác nh nguyên giá, kh u hao tài s n c nh và giá tr còn l i c a tài s n bàn giao. - Kh ư c vay, h p ng vay, huy ng v n i v i ngân hàng, Qu H tr phát tri n, cán b , công nhân viên, các t ch c kinh t khác.
  3. Biên b n i chi u xác nh n n v i ngân hàng, Qu H tr phát tri n ho c bên cho vay; các ch ng t s sách ph n nh s n ã tr và s n chưa tr n th i i m bàn giao. Trư ng h p Bên giao không có h sơ theo quy nh, Bên giao và Bên nh n v n th c hi n bàn giao tài s n; S Tài chính cùng hai bên giao, nh n có trách nhi m xác nh, thuy t minh rõ nguyên nhân, ki n ngh bi n pháp x lý i v i s còn n vay v n u tư . 5. X lý h tr v n vay u tư: a.) M c h tr : M c h tr kinh phí thanh toán n u tư tài s n bàn giao không vư t quá giá tr còn l i c a tài s n theo s sách k toán t i th i i m bàn giao sau khi ã s d ng ngu n v n kh u hao tài s n c nh, ngu n Qu u tư phát tri n tr n . M c h tr không vư t quá s dư n vay u tư t i th i i m bàn giao. Vi c h tr v n vay u tư còn n ch th c hi n cho Bên giao. b.) Phương th c h tr : - i v i doanh nghi p do a phương qu n lý, S Tài chính a phương có trách nhi m ph i h p v i S K ho ch và u tư báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình H i ng nhân dân cùng c p b trí ngu n v n h tr t ngân sách a phương năm 2005. Trư ng h p các a phương có khó khăn v ngu n x lý n vay u tư t i th i i m bàn giao, U ban nhân dân t nh, thành ph có trách nhi m t ng h p báo cáo B Tài chính. B Tài chính căn c kh năng ngân sách nhà nư c t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh h tr m t ph n t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương. - i v i doanh nghi p do Trung ương qu n lý: B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính b trí ngu n v n t ngân sách trung ương năm 2005 x lý h tr n vay u tư tài s n cho các nông, lâm trư ng thu c Trung ương qu n lý. c.)Th t c h tr : - Trên cơ s Biên b n bàn giao tài s n, Bên giao l p h sơ ngh h tr kinh phí thanh toán n vay u tư g i v S Tài chính a phương ( i v i doanh nghi p a phương qu n lý) ho c B Tài chính i v i doanh nghi p do Trung ương qu n lý. H sơ g m: + Công văn ngh c a doanh nghi p; + Biên b n bàn giao tài s n; + Báo cáo tài chính năm 2003; + Biên b n i chi u n có xác nh n c a ngân hàng, Qu H tr phát tri n ho c bên cho vay. 6. Trách nhi m c a bên giao, bên nh n và các cơ quan liên quan:
  4. - Bên giao: + ChuNn b h sơ tài li u bàn giao theo n i dung nêu t i i m 4 c a Thông tư này. + Có công văn ngh U ban nhân dân t nh, thành ph ho c T ng công ty i n l c Vi t Nam u quy n cho ơn v chuyên ngành ti p nh n tài s n và S Tài chính trên a bàn t ch c th c hi n bàn giao tài s n. + Hoàn tr v n vay sau khi ư c Ngân sách h tr kinh phí. - Bên nh n: + Ti p nh n tài s n, h sơ, tài li u liên quan tài s n do Bên giao bàn giao. + H ch toán tăng tài s n, qu n lý, s d ng tài s n sau bàn giao theo úng quy nh hi n hành c a nhà nư c. - S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì và hư ng d n Bên giao, Bên nh n th c hi n giao nh n tài s n theo úng hư ng d n c a Thông tư này và l p Biên b n bàn giao tài s n (theo Bi u s 1); K t thúc năm 2004, t ng h p k t qu th c hi n bàn giao tài s n c a các doanh nghi p trên a bàn (theo Bi u s 2) báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph và B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có văn b n u quy n và hư ng d n, ki m tra ơn v ư c u quy n thu c a phương ti p nh n, qu n lý tài s n theo úng quy nh. - T ng công ty i n l c Vi t Nam có công văn u quy n Công ty i n l c các t nh th c hi n ti p nh n, qu n lý tài s n và ph i h p v i S tài chính trên a bàn hư ng d n, giám sát vi c th c hi n bàn giao. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngành i n, các nông, lâm trư ng có tài s n bàn giao ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t Lê Th Băng Tâm ( ã ký) Bi u s 1
  5. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N BÀN GIAO TÀI S N C NNH Hôm nay, ngày... tháng... năm 2004, t i..... Chúng tôi g m có: I. Bên giao: Nông (Lâm ) trư ng, Công ty..... 1. Ông/Bà:................... Giám c công ty 2. Ông/Bà:................... K toán trư ng công ty 3. Ông/Bà:................... Ch t ch công oàn II. Bên nh n: * Trư ng h p là doanh nghi p: 1. Ông/Bà:.................. Giám c công ty 2. Ông/Bà:.................. K toán trư ng công ty 3. Ông/Bà:.................. Ch t ch công oàn * Trư ng h p là các ơn v hành chính s nghi p: 1. Ông/Bà:.................. Th trư ng ơn v 2. Ông/Bà:.................. Trư ng phòng tài chính - k toán 3. Ông/Bà:.................. Ch t ch công oàn III. Bên ch ng ki n: 1. i di n U ban nhân dân a phương/ho c i di n S Tài chính a phương (n u ư c u quy n) 2. i di n T ng công ty i n l c Vi t Nam (n u tài s n bàn giao là h th ng i n)/ i di n là S , ban ngành (n u tài s n bàn giao là h th ng ư ng giao thông, trư ng h c, tr m xá, công trình thu l i). Căn c Quy t nh s 255/2003/Q -TTg ngày 1/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c bàn giao ư ng giao thông, h th ng i n, công trình thu l i, trư ng h c, tr m xá c a các nông, lâm trư ng v a phương qu n lý.
  6. Căn c Thông tư s 48/2004/TT-BTC ngày 1/6/2004 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính th c hi n bàn giao và x lý v n vay u tư tài s n ư ng giao thông, h th ng i n, công trình thu l i, trư ng h c, tr m xá c a nông, lâm trư ng v a phương và T ng công ty i n l c Vi t Nam qu n lý. Căn c h sơ tài li u liên quan n tài s n bàn giao bao g m: - Quy t nh u tư, d toán ư c duy t, biên b n ngh m thu công trình, Quy t toán xây d ng cơ b n ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Kh ư c vay (H p ng vay) ngân hàng, Qu H tr phát tri n, các t ch c kinh t , cá nhân.. . - Biên b n i chi u công n có xác nh n c a Ngân hàng ho c Bên cho vay. - Các ch ng t s sách ph n nh s n ã tr và s n chưa tr n th i i m bàn giao. Sau khi trao i ã th ng nh t bàn giao các tài s n sau: ơn v : 1.000 ng TT Ch tiêu Giá tr tài s n bàn giao ư ng ư ng ....... T ng i n /thông c ng 1 Nguyên giá tài s n C 2 Kh u hao 3 Giá tr còn l i 4 Ngu n v n u tư Trong ó: - Ngân sách - Vay ngân hàng - Vay t ch c K/T khác - Vay CBCNV - Vay khác 5 N vay u tư chưa tr 6 S dư qu kh u hao 7 S dư qu u tư PT
  7. Biên b n ơc thành l p 07 b n g i: U ban nhân dân t nh, S Tài chính a phương, Cơ quan ch qu n c p trên, ơn v Bên giao và Bên nh n, BÊN GIAO BÊN NH N K toán trư ng Giám c K toán trư ng Giám c (Th trư ng /v ) BÊN CH NG KI N i di n UBND t nh, thành i di n S Tài chính i di n TCT i n l c ph Vi t Nam Bi u s 2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÀN GIAO TÀI S N Ư NG GIAO THÔNG, H TH NG I N, CÔNG TRÌNH THU L I, TRƯ NG H C, TR M XÁ N 31/12/2004 Kính g i: B Tài chính Theo hư ng d n t i Thông tư s 48/2004/TT-BTC ngày 1/6/2004 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính th c hi n bàn giao và x lý v n vay u tư tài s n ư ng giao thông, h th ng i n, công trình thu l i, trư ng h c, tr m xá c a nông, lâm trư ng v a phương và T ng công ty i n l c Vi t Nam qu n lý. S Tài chính v t giá t ng h p báo cáo tinh hình th c hi n bàn giao tài s n n 31/12/2004 trên a bàn như sau: ơn v : 1.000 ng Tên doanh Nguyên Kh u Giá Ngu n v n u tư N vay nghi p bàn giá TS hao tr u tư n giao tài s n còn th i bàn l i giao chưa tr Ngân V n vay sách N/hàng và Vay TCTD khác 1. DN A - ư ng GT
  8. - Trư ng h c .................... T ng c ng Nơi nh n: Giám c - B Tài chính - Lưu S Tài chính
Đồng bộ tài khoản