Thông tư 49/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
84
lượt xem
10
download

Thông tư 49/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 49/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 3/5/2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 49/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   h o a  h ä c, C « n g   g h Ö  v µ  M «i tr n g   BK n ê S è  49/2001/TT­B K H C N M T   g µ y  14 th¸ng 9 n¨ m  2001  n S ö a   æ i, b æ  s u n g  m é t s è  n é i d u n g   ñ a T h « n g  t  ® c s è  825/2000/TT­B K H C N M T  n g µ y  3/5/2000 c ñ a B é  K h o a  h ä c,  C « n g  n g h Ö  v µ   «i tr n g  h í ng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h   M ê thi ® s è  12/1999/N§­C P  n g µ y  6/3/1999 c ñ a C h Ý n h   h ñ   Ò  x ö  p h ¹t  p v vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c s ë  h ÷ u  c«n g  n g hi Ö p v C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè  22/CP ngµy 22/5/1993 cña Ch Ýnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng; tr C¨n  cø  kho¶n  24  §iÒu  1  NghÞ  ®Þnh  sè  06/2001/N§­  ngµy  CP 01/02/2001  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/CP  µy  ng 24/10/1996 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh    ÕtvÒ   ë  ÷u  ®Þ chiti   s h c«ng  nghiÖp; C¨n  thùc tiÔn thihµnh  cø       NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/1999/N§­   µy  CP ng 6/3/1999  cña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ch ph v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ë  ÷u    v s h c«ng  nghiÖp; Bé   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr ban  µnh  h Th«ng   µy  tn nh»m   öa  s ® æi,bæ     sung  ét  è  éidung  ña  m sn  c Th«ng   è  ts 825/2000/TT­BKHCN MT   µy  ng 03/5/2000 híng dÉn    µnh      thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/1999/N§­CP,    nh sau: 1.Néi dung  öa  æi,bæ      s®   sung §iÓ m  7.3 Th«ng   sè  t 825/2000/TT­ BKHCN MT   îc thay  Õ  ®  th b»ng  éi n  dung  íinh  m   sau: "7.3.  C¸ch    nh  Õu  èviph¹m x¸c®Þ y t    Y Õ u   è viph¹m  t    (kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh)  µsù  Ó  Ön  ô  Ó  Õt  4  1  ®Þ l   th hi c th k qu¶  ña    µnh    © m   ¹m  Òn  i  íis¸ng  Õ,    c c¸c h vi x ph quy ®è v   ch gi¶iph¸p  ÷u  ch, hÝ  kiÓu  d¸ng  c«ng  nghiÖp,nh∙n hiÖu  µng  ãa, tªngäixuÊt xø  µng  ãa  µ  µ     h h      h h v l  c¨n cø    quan  ängnhÊt ®Ó   ¼ng  nh  µnh    . tr     kh ®Þ h vi®ã a.Y Õ u   èviph¹m  i víi   t    ®è    s¸ng chÕ     hoÆc     gi¶iph¸p h÷u  ch  ã  Ó  éc   Ý c th thu   m ét  trong ba  ¹ng   d sau  y: ®© ­ S¶n  È m   ph hoÆc   é  Ën  ét phÇn)  ña  b ph (m   c s¶n  È m   ng  Êt  íi ph ®å nh v   s¶n  È m   ang  îcb¶o  é  µs¸ng chÕ   ph ® ®  h l    hoÆc     gi¶iph¸p h÷u  ch;   Ý ­ Quy  ×nh hoÆc   é  Ën  ét phÇn)  ña    tr   b ph (m   c quy  ×nh ®ång  Êt víi   tr   nh     quy tr×nh ®ang  îcb¶o  é  µs¸ng chÕ     ®  h l    hoÆc     ÷u  ch; gi¶ihÝ ­ S¶n  È m     ph hoÆc   é  Ën  ña  b ph c s¶n  È m   îcs¶n  Êt theo  ph ®  xu   quy  ×nh tr   ®ång  Êt  íiquy  ×nh  ang  îc b¶o  é  µ s¸ng  Õ   nh v   tr ® ®  h l  ch hoÆc     gi¶iph¸p  ÷u  h Ých. C¨n  ®Ó   cø  xem   Ðt  Õu  è viph¹m  µ ph¹m    èil ng)b¶o  é  xy t    l  vi(kh  î   h s¸ng  chÕ  hoÆc     gi¶iph¸p  ÷u  ch  ∙  îc x¸c ®Þnh  h Ý ®®    theo  õng  iÓ m   ña  t ® c Yªu  Çu  c b¶o  é  h s¸ng  Õ   Ìm  ch k theo  B»ng  c  Òn  ®é quy s¸ng  Õ,  ch hoÆc   Yªu  Çu  c b¶o  é  h gi¶iph¸p  ÷u  ch  Ìm    h Ý k theo  B»ng  c  Òn    ®é quy gi¶iph¸p  ÷u  ch.§ Ó     nh   h Ý   x¸c®Þ cã hay kh«ng  ã  ù  ng  Êt gi÷a s¶n  È m/bé  Ën  ña  c s ®å nh     ph ph c s¶n  È m,    ph quy tr×nh/béphËn  ña    c quy  ×nh bÞ  tr   nghingê    ¹m  íi   viph v   s¶n  È m/quy  ×nh ® îc ph tr    
  2. 2 b¶o  é, cÇn  h  ph¶i so    s¸nh  Êtc¶    Êu  Öu  ® Æc   iÓ m   ü  Ët)thuéc t   c¸c d hi ( ® k thu     tõng  iÓ m   ® trong Yªu  Çu    c b¶o  é  h (sau  y   äilµ   Êu  Öu  îc b¶o  é) víi ®© g     d hi ®   h   c¸c dÊu  Öu  ña    hi c s¶n  È m/bé  Ën  ña  ph ph c s¶n  È m, ph quy  ×nh/bé phËn  ña  tr   c quy  ×nh bÞ   tr   nghingê    ¹m    viph (sau  y   äilµ dÊu  Öu  îc so  ®© g     hi ®   s¸nh).ChØ     cã  Ó  ¼ng  nh  ã  ù  ng  Êt nªu    th kh ®Þ c s ®å nh   trªntrong tr ng  îp tÊtc¶    Êu    ê h     c¸c d hiÖu  éc Ýt  Êt m ét  iÓ m   thu   nh   ® trong Yªu  Çu    c b¶o  é  u   ã  Æt   ®Òu  îc h ®Ò c m ( ®  sö  ông)trong s¶n  È m/bé  Ën  ña  d     ph ph c s¶n  È m, ph quy  ×nh/béphËn  ña    tr   c quy tr×nh bÞ     nghi ngê    ¹m  íid¹ng  ng  Êt    viph d   ®å nh hoÆc   íid¹ng  Õn  Ó ¬ng  d  bi th t ® ¬ng,trong ®ã:     (i) ét  Êu  Öu  îcso   Md hi ®   s¸nh  Þ     µ ®ång  Êt víim ét  Êu  Öu  îc b coil   nh     d hi ®   b¶o  é  Õu  ã  ïng b¶n  Êt,cïng m ôc  ch  ö  ông  µ  ïng m èi  hn cc   ch     ®Ý sd vc   quan  Ö   h víi   Êu  Öu    d hi kh¸cnh  trong Yªu  Çu  c¸c   nªu    c b¶o  é  ;  h ®ã (i   ét  Êu  Öu  îcso  iM d ) hi ®   s¸nh  Þ     µm ét  Õn  Ó ¬ng  ¬ng  íim ét  b coil   bi th t ® v  dÊu  Öu  îcb¶o  é  Õu  hi ®   hn b¶n  Êt cña  Êu  Öu    ∙  îcbiÕt®Õ n   ch   d hi ®ã ® ®     trong  lÜnh  ùc  ü  Ëtt ng  v k thu  ¬ øng, cã  ïng m ôc  ch  ö  ông  íic¸ch thøc  t® îc  c  ®Ý sd v    ®¹     m ôc  ch  Ò   ¬  ®Ý v c b¶n    nh nhau. b. Y Õ u   è viph¹m  i víi Óu    t    ®è     ki d¸ng  c«ng nghiÖp  µs¶n  È m   l  ph hoÆc   é  b phËn  ña  c s¶n  È m   µ   ×nh  ph mh d¸ng bªn  µitrïnghoÆc   ngo     kh«ng kh¸c biÖtc¬      b¶n  íi Óu  v  ki d¸ng  c«ng  nghiÖp  ang  îcb¶o  é. ® ®  h C¨n  ®Ó   cø  xem   Ðt  Õu  è viph¹m  µ ph¹m    xy t    l  vib¶o  é  Óu  h ki d¸ng  c«ng  nghiÖp,gå m     Æc   iÓ m   ¹od¸ng  íi,   c¸c® ® t  m  kh¸cbiÖtvíi Óu       ki d¸ng  c«ng  nghiÖp  ®∙  Õt,®∙  îc x¸c ®Þnh  ¹  bi   ®     tiB¶ng  c  Òn  Óu  ®é quy ki d¸ng  c«ng  nghiÖp  hoÆc   GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  Óu  nh ® k ki d¸ng  c«ng  nghiÖp  Êp  c theo Ph¸p  Önh    l b¶o  é  h quyÓn  ë  ÷u  s h c«ng  nghiÖp n¨m 1989. § Ó     nh  ét    x¸c ®Þ m s¶n  È m/bé  Ën  ph ph s¶n  È m   Þ  ph b nghingê    ¹m  ã    viph c ph¶ilµyÕu  èviph¹m     t    hay kh«ng,cÇn    ph¶i  so s¸nh  Êtc¶    Æc   iÓ m   ¹od¸ng  éc  ¹m    t   c¸c ® ® t  thu ph vib¶o  é  Óu  h ki d¸ng  c«ng  nghiÖp  íi   Æc   iÓ m   ¹od¸ng  ña  v  ® c¸c ® t  c s¶n  È m/bé  Ën  ph ph s¶n  È m   Þ  ph b nghi   ngê    ¹m.  vi ph ChØ   ã  Ó  ¼ng  nh   Õu  è    ¹m  c th kh ®Þ y t vi ph nªu    trªn trong  ét  m tronghaitr ng  îp sau  y:    ê h   ®© (i)  Trªn s¶n  È m/bé  Ën    ph ph s¶n  È m   Þ   ph b nghingê    ¹m  ã  Êtc¶      viph c t   c¸c ® Æc   iÓ m   ¹od¸ng  éc ph¹m    ® t  thu   vib¶o  é  Óu  h ki d¸ng  c«ng nghiÖp; (i   i Trªn s¶n  È m/bé  Ën  )   ph ph s¶n  È m   Þ   ph b nghingê    ¹m  ã  ét  Ëp    viph c m t hîp    Æc   iÓ m   ¹od¸ng  îp  µnh  ét  c¸c ® ® t  h th m tæng  Ó  Ò   ¬  th v c b¶n  kh«ng kh¸c  biÖt víitæng  Ó    Æc   iÓ m   ¹o d¸ng  éc  ¹m       th c¸c ® ® t  thu ph vi b¶o  é  Óu  h ki d¸ng  c«ng nghiÖp. c. Y Õ u   è    ¹m  i  íinh∙n  Öu  µng    t vi ph ®è v   hi h ho¸, kÓ   nh∙n  Öu      c¶  hi næi tiÕng,vµ    äixuÊtxø  µng    ã  Ó  éc m ét    tªng    h ho¸ c th thu   tronghaid¹ng     sau  y: ®© ­ D Êu  Öu  ng        hi ®ã vaitrßnh∙n hiÖu  µng    ÷ c¸i  ÷  è,h×nh    h ho¸ (ch   , ch s   ¶nh,  biÓu  îng, ký  Öu.. )hoÆc   ng        äi xuÊt  hµng  t   hi .  ®ã vai trß tªn g   xø  ho¸  ®Þa  ( danh),g ¾n    µng      trªnh ho¸,bao  ×  µng    ¬ng  Ön dÞch  ô,giÊy têgiao bh ho¸,ph ti   v       dÞch, biÓn  Öu, ph¬ng  Ön    hi   ti qu¶ng  vµ    ¬ng  Ön  c¸o  c¸c ph ti kinh doanh    kh¸c,   kÓ   ph¬ng  Ön ®iÖn  ö,trïnghoÆc  ¬ng  ù tí møc  ©y  Ç m   Én  íinh∙n c¶  ti   t    t t   i g nh l v    hiÖu  µng      äixuÊtxø  µng    îcb¶o  é. h ho¸,tªng    h ho¸ ®   h ­ D Êu  Öu  ng        hi ®ã vaitrßchØ  Én  ¬ng  ¹i (mäith«ng    íi ¹ng  d th m    tind   d chØ   dÉn, lêi ó,ký  Öu..   ×nh bµy    µng       ch   hi . tr   ) trªnh ho¸,bao  ×  µng    ¬ng  Ön bh ho¸,ph ti   dÞch  ô, giÊy  ê giao  Þch, biÓn  Öu, ph¬ng  Ön  v  t  d   hi   ti qu¶ng  vµ    ¬ng  c¸o  c¸c ph tiÖn kinh doanh      kh¸c,kÓ   ph¬ng  Ön ®iÖn  ö,lµm    c¶  ti   t  cho  êitiªudïng nhÇ m   ng      
  3. 3 lÉn  Ò   ån  èc,m èi  ªnh Ö   ña  µng  v ngu g   li   c h ho¸/dÞch  ô  íi µng  v v  h ho¸/dÞch  ô  ã  vc nh∙n hiÖu  µng      äixuÊtxø  µng    îcb¶o  é.   h ho¸,tªng    h ho¸ ®   h C¨n  ®Ó   cø  xem   Ðt  Õu  è viph¹m  xy t    nh∙n hiÖu  µng    µ ph¹m        h ho¸ l   vib¶o hé nh∙n hiÖu  µng    å m   É u     h ho¸,g m nh∙n hiÖu  µ    v danh  ôc  µng    Þch  ô, m h ho¸,d v  ®∙  îc x¸c ®Þnh   ¹  Êy  ®   t iGi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k nh∙n  Öu  µng  hi h ho¸,Quy Õt    ®Þnh  Êp  Ën  ch nh b¶o  é  h nh∙n hiÖu  ¨ng  ý  èc  Õ,Quy Õt  nh    ® k qu t   ®Þ c«ng  Ën  nh nh∙n hiÖu    næi  Õng.C¨n  ®Ó   ti   cø  xem   Ðt yÕu  èviph¹m    äixuÊtxø  µng  x  t    tªng    h ho¸ lµph¹m       vib¶o  é    äixuÊt xø  µng    å m   a   h tªng    h ho¸,g ®Þ danh  µ  µng    vh ho¸, ®∙  îc x¸c ®Þnh  ¹  ®   ti Quy Õt  nh  ¨ng  ¹    äi xuÊt xø  µng  ®Þ ® b tªn g    h ho¸.§ Ó       x¸c ®Þnh   ét  Êu  Öu  Þ   m d hi b nghi ngê    ¹m  ã    vi ph c ph¶i lµ yÕu   è    ¹m       t vi ph hay kh«ng,cÇn    ph¶iso    s¸nh dÊu  Öu    íi   hi ®ã v   nh∙n hiÖu/®Þa    danh,®ång  êiph¶i   th     so s¸nh  s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v mang  Êu  Öu    íi d hi ®ã v   s¶n  È m,  Þch  ô  éc  ph d v thu ph¹m    vib¶o  é.ChØ   ã  Ó  ¼ng  nh  Õu  è viph¹m  trªntrong tr ng  h  c th kh ®Þ y t    nªu     ê hîp ®¸p    øng  hai®iÒu  Ön  c¶    ki sau  y: ®© ­ §iÒu  Ön  nhÊt:D Êu  Öu  Þ    ki thø    hi b nghingê    ¹m  ïnghoÆc  ¬ng  ù   viph tr   t t  víi  nh∙n hiÖu/®Þa    danh  éc ph¹m    thu   vib¶o  é. h M ét  Êu  Öu  Þ     µtrïngvíinh∙n hiÖu/®Þa  d hi b coil        danh  éc ph¹m      thu   vib¶o hé   Õu   ã  ïng  Êu  ¹o (kÓ  c¸ch  n cc c t  c¶  ph¸t © m,    phiªn © m   i  íich÷  ,ý    ®è v   c¸i  nghÜa),c¸ch tr×nh bµy  Ó  m µu   ¾c).M ét  Êu  Öu  Þ     µ t ng  ù víi       (k c¶  s   d hi b coil   ¬ t     nh∙n hiÖu/®Þa    danh  Õu  ã  ét  è  Æc   iÓ m   µn  µn  ïngnhau  n cm s® ® ho to tr   hoÆc   t ng  ù ®Õ n   ¬ t  møc  kh«ng  Ô   µng  ©n  Öt víinhau  Ò   Êu  ¹o,c¸ch    dd ph bi     vc t  ph¸t © m, phiªn© m   i víi ÷  ,   Üa, c¸ch tr×nh bµy,m µu  ¾c.   ®è    ch c¸i ý ngh           s ­ §iÒu  Ön    ki thø    µng    Þch  ô  hai:H ho¸,d v mang  Êu  Öu  Þ   d hi b nghingê      vi ph¹m  ïng,hoÆc  ¬ng  ù vÒ   tr   t t   b¶n  Êt hoÆc   ã  ªnh Ö   Ò   ch   c li   v chøc  n¨ng,c«ng    dông  µ  ã  ïng  vcc kªnh    ô  íihµng  tiªuth v   ho¸,dÞch  ô  éc  ¹m      v thu ph vi b¶o  é; h  hoÆc   µng    Þch  ô  Êt kú  h ho¸,d v b   mang  Êu  Öu  ¸p  d hi ® øng  iÒu  nhÊt ®èi ® thø     víinh∙n hiÖu      næi  Õng  ©y  n îng sailÖch  ti g Êt   r»ng  êi sö  ông  Êu  Öu  µ ng   d d hi l   chñ  ë  ÷u  s h nh∙n hiÖu    hoÆc   ã  c quan  Ö   íichñ  ë  ÷u  h v  s h nh∙n hiÖu    (quan  Ö   h cÊp  x¨ng,quan  Ö   ùcthuéc vÒ   èn.. ) li­   h tr    v .. 2.Xö  ýviph¹m  ra tr cngµy    l    x¶y    í   Th«ng   ã  Öu  ùc tc hi l   Th«ng   µy  dông  ®èi  íinh÷ng    ¹m  t n ¸p  c¶  v  viph x¶y  tr c ngµy  ra  í   Th«ng t cã  Öu  ùcm µ   a  Þ  ö  ývµ  Én  hi l   ch b x l   v cßn  trongthêihiÖu  ö  ¹t.    x ph 3.Thihµnh    Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản