Thông tư 49/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
63
lượt xem
10
download

Thông tư 49/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 49/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, thị trấn quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 49/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  49/2001/TT­B T C   g µ y  26 th¸ng 6 n¨ m  2001  í ng  c n H d É n  vi Ö c q u ¶ n   ý, l  thanh to¸n, q u y Õ t to¸n v è n    ® Ç u    x © y  d ù n g  c ¬  b¶ n   t thu é c x∙, Þ  tr Ê n q u ¶ n  lý  th C¨n  LuËt  ©n   cø  Ng s¸ch  µ  íc ban  µnh  µy  nh n   h ng 20/3/1996, LuËt  öa    s ® æi, bæ     sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  ©n   m s® c Lu Ng s¸ch  µ  íc ngµy  nh n   20/5/1998,  NghÞ   nh   è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     Õt ®Þ chi ti   viÖc  ©n  Êp  ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt    ©n  l    h v quy to¸nng s¸ch nhµ  ícvµ    n  NghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1998/N§­   µy  CP ng 18/7/1998 cña  Ýnh  ñ  öa  æi,bæ     Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh    ÕtviÖc  ©n  Êp  ®Þ chiti   ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt  l    h v quy to¸n   ng©n  s¸ch nhµ  íc;   n C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  T  h  vi qu¶n  ý,thanh  l  to¸n,quyÕt    èn  u      to¸nv ®Ç t XDCB   éc x∙,thÞ  Ên qu¶n  ýnh  thu     tr   l   sau: P h Ç n  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. UBND     Þ  Ên (sau  y   äichung  µx∙)qu¶n  ýc¸c dù    u     x∙,th tr   ®© g   l    l     ¸n ®Ç t theo  ©n  Êp  ña  ph c c H§ND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng. Nguån  ¬  vèn  u    ®Ç tXDCB   éc    thu x∙bao  å m   ån  èn  îcc©n  i trong ng©n  g ngu v ®   ®è     s¸ch  x∙ (c¸ckho¶n     thu  ña  µ   íc dµnh  c Nh n   100%  cho  ©n  ng s¸ch      x∙;c¸c kho¶n    thu ph©n  chia cho  ©n    ng s¸ch x∙ theo  û lÖ  Çn     t   ph tr¨m;sè      bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch  cÊp    µ    trªnv c¸ckho¶n  huy  ng  ng  ãp  ña  ©n  ©n    ©y  ùng  ¬  ë  ®é ®ã g c nh d ®Ó x d cs h¹ tÇng  îcHéi ®ång  ©n  ©n    Õt ®Þnh  a  µo  ©n    ®   nh d x∙quy   ® v ng s¸ch x∙qu¶n  ý)    l  vµ  ån  èn  õ ho¹t®éng  µichÝnh  ngu v t     t  kh¸c ë      x∙ kh«ng  ©n  i  c ®è trong  ©n   ng s¸ch    µnh  x∙ d cho  u    ®Ç t XDCB   bao  å m:    ü  g c¸c qu c«ng  chuyªn  ïng;c¸c ho¹t d      ®éng  µichÝnh  ù  t  s nghiÖp  ña    µichÝnh  c x∙,t   th«n  b¶n  ñ  Õu      õ c¸c (ch y thu,chit     kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  th«n  ®ã gcd do  b¶n  ù huy  ng);tµichÝnh    ¹t®éng  t  ®é    c¸c ho   s¶n  Êt ­ kinh doanh    Þch  ô    xu       ­d v ph¸tsinh ë    µ  ét  è  ¹t®éng  µichÝnh    x∙v m s ho   t  kh¸c.
 2. 2 2. §èivíinguån  èn  u         v ®Ç tXDCB   ©n  i trong ng©n  c ®è     s¸ch x∙,UBND        x∙ cã tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    l    d ¸n,Kho  ¹c nhµ  ícquËn, huyÖn, thÞ    b  n      x∙, thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   tØnh  (sau  y   äi chung  µ KBNN   Ön)  ùc  Ön  ®© g   l  huy th hi viÖc  Óm  ki so¸t,  thanh    èn  to¸nv cho  ù    èivíi     ã  d ¸n.§     x∙kh kh¨n ë  Òn  óivµ  c¸c   mi n  vïng  ©u,  ïng  cha  ã  iÒu  Ön  s v xa  c® ki qu¶n  ý thu    ùc tiÕp  l  chi tr   qua KBNN,  UBND   tØnh  ã  ¬ng  tr×nh  c ph ¸n  H§ND  tØnh  Õt  nh  ¬  Õ   quy ®Þ c ch qu¶n  ýphï l    hîp  µ  v b¸o    é   µi chÝnh. N¬i  µo  a  ã  c¸o B T     n ch c KBNN   Ön  ×  huy th KBNN   ¬i x∙ n    ®ang  ë   µikho¶n  ©n  m t  ng s¸ch thùc hiÖn  Öc  Óm       vi ki so¸t,  thanh    èn    to¸nv cho dù    èivíinguån  èn  u    ¸n.§     v ®Ç tXDCB   kh«ng  ©n  i trong ng©n  c ®è     s¸ch x∙,c¨n      cø  µo  Õ     Ön  µnh  ña  µ   ícvµ  v ch ®é hi h c Nh n   quy  nh  ña  ®Þ c UBND   tØnh,UBND     x∙quyÕt ®Þnh  Öc      vi qu¶n  ý,l  thanh  Õt to¸nphïhîp. quy       3. UBND     µ  ñ  u      ù  ®Ç u    éc    ã    x∙ v ch ®Ç t c¸c d ¸n  t thu x∙ c tr¸chnhiÖm   ùc   th   hiÖn    c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   u    µ  ©y  ùng; sö  ông  èn  u    ®Þ c Nh n   ®Ç t v x d  d v ®Ç t ®óng  ôc  ch, tiÕtkiÖm   µ  ã  Öu  m ®Ý    v c hi qu¶; chÊp  µnh  Ýnh    h ch s¸ch chÕ       ®é qu¶n  ý tµichÝnh  ña  µ   íc vÒ   u    XDCB   µ    l    c Nh n   ®Ç t v c¸c quy  nh   Ò   Öc  ®Þ v vi qu¶n  ý, l  thanh to¸n,   Õt to¸nvèn  u    quy     ®Ç tXDCB   ¹ Th«ng   µy.   t  i tn    P h Ç n   II Q U Y  ® Þ n h  c ô  th Ó I.  X¸c  Þ n h  ch ñ   ¬ n g  ® Ç u    v µ  x © y  d ù n g   ® tr t k Õ   o ¹ ch v è n ® Ç u   h t 1. Trªn c¬  ë      s quy  ¹ch  µ  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ    éi cña  a   ho v k ho ph¸ttr     x∙ h   ®Þ ph¬ng, Ban  µi chÝnh    ã    T  x∙ c tr¸chnhiÖ m     tham    ïng    gia c c¸c ban  µnh  ng chøc  n¨ng tham  u  m cho  UBND     Ò   ñ  ¬ng  u      iÓn trong tõng  êikú  x∙v ch tr ®Ç tph¸ttr     th   vµ trong tõng n¨m  Õ   ¹ch.     k ho 2. Ban  µichÝnh      T  x∙tham    ïng c¸cban  µnh  gia c     ng chøc  n¨ng  Èm  nh   th ®Þ c¸c dù  ®Ç u    thuéc    ¸n  t qu¶n  ý cña  l  UBND       ×nh  ñ   Þch  x∙ ®Ó tr Ch t UBND     x∙ quyÕt ®Þnh  u  .   ®Ç t 3. Sau    ã  è  Óm     µ  íng dÉn  ña    khic s ki trav h   c UBND   Ën, huyÖn, thÞ    qu     x∙, thµnh  è  éc tØnh  ph thu   (sau ®©y  äichung  µhuyÖn)  Ò   ù    ©n    g  l  v d to¸nng s¸ch x∙    vµ  cø  µo  c¨n  v kh¶  n¨ng  ån  èn  ngu v kh«ng  ©n  i  c ®è trong ng©n    s¸ch    µnh  x∙ d cho  u    ®Ç t XDCB,  Ban  µi chÝnh    óp  T  x∙ gi UBND     Ëp  Õ   ¹ch    u     x∙ l k ho chi ®Ç t XDCB,  bao  å m   ån  èn    u    g ngu v chi®Ç tXDCB   ©n  i trong dù    ©n  c ®è     to¸nng s¸ch  x∙vµ  ån  èn    ngu v kh«ng  ©n  i trongng©n  c ®è     s¸ch x∙.   4. C¨n  vµo  ù    ©n    cø  d to¸nng s¸ch ® îccÊp  ã  Èm  Òn     c th quy giao,Ban  µi   T  chÝnh    ù  Õn  ©n    Õ   ¹ch  èn  u    hµng  x∙ d ki ph bæ k ho v ®Ç t n¨m cho  õng  ù    t d ¸n tr×nh  ñ   Þch  Ch t UBND     Öt  µ  x∙ duy v th«ng  b¸o  cho  ñ  u    (nÕu  ã) ®Ó   ch ®Ç t c  tr Ón khai,®ång  êith«ng  i    th   b¸o cho KBNN   Ön    µm  cø  huy ®Ó l c¨n  thanh    to¸n vèn  µ  v c«ng  khaicho  ©n  ©n  Õt.   nh d bi 5.LËp  µ    v th«ng    Õ   ¹ch vèn  µng  ý: b¸o k ho   h qu
 3. 3 C¨n  dù  cø  to¸n ng©n    s¸ch    îc giao,møc   èn  u    XDCB   x∙ ®     v ®Ç t n¨m  ∙  ® ph©n    bæ cho  õng  ù    Õn ®é   ùc hiÖn  ù    µ  îp ®ång  t d ¸n,ti   th   d ¸n v h   kinh tÕ  îcký   ®  gi÷a  ñ  u    µ  µ  Çu, hµng  ý, Ban  µi chÝnh    Ëp  Õ   ¹ch  ö  ch ®Ç t v nh th   qu   T  x∙ l k ho s dông  èn  u    v ®Ç tXDCB   trong quý  ã  ©n    c ph theo nguån  ö  ông  ©n  i trong   sd (c ®è     ng©n  s¸ch    x∙,huy  ng  ng  ãp  ®é ®ã g b»ng  Òn, vËt  , lao  ng  ña  ti   t  ®é c c¸c   tæ chøc,c¸ nh©n)  ×nh Chñ   Þch     tr   t UBND     ý  µ  öicho  x∙k v g   KBNN   Ön  µm    huy l c¨n cø thanh    èn  to¸nv trong quý.Trêng  îp    ã  bæ       h x∙ c thu  sung  ôc    m tiªuXDCB   õ t  ng©n  s¸ch  Ön,  huy UBND     µm  Öc  íiPhßng  µi chÝnh  x∙ l vi v   T  huyÖn    îc ®Ó ®   thèng  Êt møc  Êp    nh   c bæ sung  trong quý  íckhiphª duyÖt kÕ   ¹ch vèn.   tr         ho   6.§¶m     b¶o  ån  èn  ngu v thanh  to¸n: Ban  µi chÝnh    ã  T  x∙ c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýc¸c nguån  èn  u     ña    l    v ®Ç t c x∙, kÓ   nguån  èn  ©n  i  c¶  vc ®è trong  ©n   ng s¸ch  µ  ån  èn  v ngu v kh«ng  ©n  i c ®è   trong  ©n   ng s¸ch x∙.   ­ §èi víic¸c dù  ®Ç u    ©n  i          ¸n  tc ®è trong  ©n  ng s¸ch    ån  ¶m     x∙,ngu ® b¶o thanh    å m   ån  èn  ∙  îcbè  Ýtrong dù    ©n  to¸ng ngu v ® ®   tr     to¸nng s¸ch x∙hµng     n¨m.  Trêng  îp  ån  h ngu thu  ñ  Õu   ña  ©n   ch y c ng s¸ch    x∙ theo  ïa  ô  m v hoÆc   õ    t c¸c kho¶n  ng  ãp  a  ®ã g ch thu  îc,n Õu     ã  ®  x∙ c nhu  Çu  Êp  c c b¸ch  Ò   èn    ¹m  v v ®Ó t øng hoÆc   thanh    èil ng hoµn  µnh  to¸nkh  î   th cho    ù    c¸c d ¸n,theo    Þ  ña  ®Ò ngh c UBND     x∙,Phßng  µi chÝnh  Ön  tiªnt¨ng tiÕn    Êp  è    T  huy u      ®é c s bæ sung  trong  dù    ∙  îcgiao (nÕu  ã)®Ó   ¶m   to¸n® ®     c  ® b¶o  ån  ngu cho  x∙. ­ §èivíi ån  èn       ngu v kh«ng  ©n  i trong ng©n  c ®è     s¸ch x∙,Ban  µichÝnh  ã     T  c tr¸chnhiÖ m   ¶m     ® b¶o thanh    to¸ncho    ù  trªnc¬  ë  ©n  i c¸c nguån  c¸c d ¸n    s c ®è     vèn  µ  Õt ®Þnh  ña    Ò     u    v quy   c x∙v chi®Ç tXDCB   õnguån  èn  µy. t  vn II.ki Ó m  s o¸t,    thanh to¸n v è n ® Ç u  t 1.M ë   µi   t  kho¶n: ­  èi víinguån  èn  ©n  i  §   vc ®è trong  ©n  ng s¸ch,x∙ cã  Ó  ë   µikho¶n      th m t   riªngcho    ù    u    éc ng©n    c¸c d ¸n ®Ç t thu   s¸ch x∙t¹    i KBNN   Ön    Õp  Ën  huy ®Ó ti nh vèn  u    ña  ù    µ  ôc  ô  ®Ç tc d ¸n v ph v cho  Õt to¸ndù    u    µn  µnh.ViÖc  quy     ¸n ®Ç tho th   m ë,  qu¶n  ývµ  ö  ông  µikho¶n  ña  ñ  u    ¹ KBNN   îcthùc hiÖn  l  s d t  c ch ®Ç tt i   ®    theo  quy  nh  ña  é  µichÝnh  µ  ®Þ c BT  v KBNN  Trung  ng. ¬ ­  èi víinguån  èn  §   v kh«ng  ©n  i  c ®è trong  ©n  ng s¸ch,x∙ cã  Ó  ë   µi     th m t   kho¶n riªngcho  ù      d ¸n hoÆc     chithanh    ùctiÕp  õ tµikho¶n  Òn  öic¸c to¸ntr   t    ti g     kho¶n  Òn kh«ng  éc ng©n  ti   thu   s¸ch x∙m ë   ¹ KBNN.     t  i 2.KiÓ m     so¸t: ­ §èivíi       ån  èn  u    ngu v ®Ç tXDCB   ©n  i trong ng©n  c ®è     s¸ch x∙,KBNN   ùc    th   hiÖn  Öc  Óm  vi ki so¸t,  thanh    èn  to¸nv cho  ù  d ¸n. ­  èi víinguån  èn  u    XDCB   §   v ®Ç t kh«ng  ©n  i  c ®è trong  ©n   ng s¸ch    x∙, UBND     Õt  nh  Öc  Óm   x∙quy ®Þ vi ki so¸t,  thanh to¸n.Qu¸  ×nh thùc hiÖn  ù      tr     d ¸n, kiÓm     so¸tthanh    èn  to¸nv ph¶icã  ù    s gi¸m    ña  s¸tc Ban  Gi¸m    s¸tc«ng  ×nh do  tr   d©n  ö. c 3.Thanh    èn:   to¸nv 3.1.§èivíi ån  èn  ©n       ngu v ng s¸ch:  
 4. 4 3.1.1. Òu  Ön    îcthanh    èn:  §i ki ®Ó ®   to¸nv Sau    ù  ® îc duyÖt  µ  ∙  îc bè  Ý trong  Õ   ¹ch  u   , chñ  khi d ¸n    v ® ®   tr   k ho ®Ç t   ®Ç u    öicho  tg   KBNN   Ön  ¬im ë   µikho¶n  ù      µiliÖu sau  y     huy n   t  d ¸n c¸c t     ®© (c¸c tµiliÖu nµy     chØ  öim ét  Çn,trõtr ng  îp bæ   g  l     ê h   sung,®iÒu    chØnh): ­ B¸o    u      c¸o ®Ç t(hoÆc  c¸o nghiªncøu  b¸o      kh¶    µ  thi) Quy Õt  nh  u   v ®Þ ®Ç tcña  êicã  Èm  Òn, trong ®ã   ã  ©n  â c¸c nguån  èn  u    ña  ù    ng   th quy     c ph r    v ®Ç tc d ¸n. ­  ù   D to¸n vµ    v¨n  b¶n phª duyÖt  Õt kÕ,  ù  thi   d to¸n;quyÕt  nh   óng   ®Þ tr   thÇu  ®èivíic¸c gãithÇu  chøc  u   Çu) hoÆc   Õt  nh  (        tæ  ®Ê th   quy ®Þ chØ  nh   ®Þ thÇu  ña  êicã  Èm  Òn. c ng   th quy ­ Quy Õt  nh    ®Þ giao  Ö m   ô  ñ  u  , thµnh  Ëp  nhi v ch ®Ç t  l Ban Qu¶n  ýdù    l   ¸n (tr ng  îp ph¶ithµnh  Ëp Ban  ê h    l  QLDA). ­ C¸c  îp ®ång    h  kinh tÕ  Ò   ©y  ¾p,mua  ¾ m   ÕtbÞ, tvÊn,.. i÷achñ   vx l   s thi      .g   ®Ç u    µ  µ  Çu. tv nh th ­ K Õ   ¹ch vèn  ña  ù      ho   c d ¸n,trong ®ã   ã    Õtc¸c nguån  èn  u    îc   c chiti     v ®Ç t®   ph©n bæ. ­ B¶o    ùc  Ön  îp  ng  ña  µ   Çu  ®èi víitr ng  îp  u   l∙nh th hi h ®å c nh th (     ê h ®Ê thÇu). 3.1.2. ¹m   T øng  µ    åivèn  ¹m  v thu h   t øng: ­ Dù   ®Ç u    éc  ©n    ¸n  t thu ng s¸ch x∙ do  ©n  ©n      nh d trong x∙ tù lµm  îc t¹m      ®  øng  èn  v b»ng  50%   Õ   ¹ch vèn  k ho   n¨m  ña  ù      ã  èil ng XDCB   µn  c d ¸n.Khi c kh  î   ho thµnh  îcthanh    ®  to¸ncho  èil ng hoµn  µnh  îcnghiÖ m     ng  êithu kh  î   th ®  thu,®å th     håit¹m    øng  b»ng  c¸ch trõ50%   è  èn     s v thanh      Þkhèil ng hoµn  µnh. to¸ngi¸tr    î   th ­ C¸c  ù    u    éc ng©n    d ¸n ®Ç tthu   s¸ch x∙do    µ  Çu  µ doanh      c¸c nh th l   nghiÖp  thi  c«ng  × t¹m  th   øng  µ    åivèn  ¹m  v thu h   t øng   nh sau:   +  Õ u   ù    N d ¸n hoÆc   ãithÇu  îcchØ  nh  Çu  × kh«ng  îct¹m  g  ®  ®Þ th th   ®   øng.   +  ù     D ¸n hoÆc   ãithÇu  chøc  u  Çu  îct¹m  g  tæ  ®Ê th ®   øng  b»ng  20%     Þ gi¸tr   hîp ®ång  ng    nh kh«ng  ît Õ   ¹ch vèn  µng  v   ho   k h n¨m  ña  ù    c d ¸n hoÆc   ãithÇu. g  § Ó   îct¹m  ®   øng, ngoµic¸c tµiliÖu ®∙            quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti  3.1.1trªn®©y,     chñ  u    göi cho  ®Ç t   KBNN  huyÖn  Êy    gi ®Ò nghÞ   ¹m  t øng.  KBNN  huyÖn  ã  c tr¸chnhiÖ m  Óm    µ  ¹m    ki trav t øng  èn  v cho  ñ  u  ,®ång  êithanh      ch ®Ç t  th   to¸ncho nhµ  Çu  th theo    Þ  ña  ñ  u    µ  îp ®ång  ®Ò ngh c ch ®Ç t v h   kinh tÕ  ÷a chñ  u      gi   ®Ç t vµ  µ  Çu. nh th +  èn  ¹m  V t øng  îc thu  åi dÇn  µo  õng  êikú  ®  h  vt th   thanh  to¸n khèi l ng    î   hoµn  µnh.Thêi®iÓ m   ¾t  u     åikhithanh    èil ng hoµn  µnh  th     b ®Ç thu h     to¸nkh  î   th ®¹t 30%     Þ hîp  ng  µ  håi h Õt      gi¸tr   ®å v thu    khithanh    èil ng  µn  µnh  to¸n kh  î ho th ®¹t80%     Þhîp ®ång.   gi¸tr     3.1.3.  Thanh    èil ng XDCB   µn  µnh: to¸nkh  î   ho th Khèi l ng   î XDCB   µn  µnh  ho th theo  ×nh  h thøc chØ  nh  Çu  îc thanh  ®Þ th ®   to¸n lµ khèi l ng  ùc  Ön  ∙  îc nghiÖm         î th hi ® ®   thu,theo  îp  ng,  ã  h ®å c trong  Õ   k ho¹ch  u    îc giao,cã  ÕtkÕ   µ  ù  ®Ç t ®     thi   v d to¸n chi tiÕt® îc duyÖt       theo  ng  ®ó ®Þnh  møc,  n    ña  µ   íc. ®¬ gi¸c Nh n  
 5. 5 Khèil ng XDCB   µn  µnh   î   ho th theo  ×nh  h thøc  u   Çu  îcthanh    µ ®Ê th ®   to¸nl   khèil ng thùc hiÖn  ∙  îcnghiÖ m     î     ®®  thu theo  îp ®ång, cã  h    trong kÕ   ¹ch ®Ç u     ho   t® îcgiao.    Khi cã  èi l ng    kh  î XDCB   µn  µnh, ngoµi c¸c tµiliÖu  ∙  ho th       ® quy  nh   ¹ ®Þ t i ®iÓ m   3.1.1trªn®©y,  ñ  u   göicho     ch ®Ç t    KBNN   Ön    µiliÖu sau  y: huy c¸ct     ®© ­ Biªnb¶n      nghiÖm     èil ng hoµn  µnh  µ  thu kh  î   th v b¶n  Ýnh    Þkhèil ng t gi¸tr    î   hoµn  µnh  îcnghiÖ m  th ®  thu. ­PhiÕu    µ      gi¸v c¸cchøng  õthanh    t  to¸nkh¸ccã  ªnquan.   li   Khi ®∙  Ën      nh ®ñ chøng  õ hîp lÖ,trªnc¬  ë  ån  ùc cã,trong vßng    t         s ngu th       5 ngµy  µm  Öc,KBNN   Ön  ùc hiÖn  Öc  Óm    µ  l vi   huy th   vi ki so¸tv thanh    to¸ncho    c¸c dù    ng  êithu  åi t¹m  ¸n,®å th   h  øng  Õu  ã) vµ  (n c   thanh  to¸n cho    µ  Çu    c¸c nh th theo ®Ò   Þ  ña  ñ  u  .   ngh c ch ®Ç t Tæng  è  èn  ¹m  s v t øng  µ v thanh    èil ng XDCB   µn  µnh  to¸nkh  î   ho th cho  ù  d ¸n trong n¨m  Ó  ghithu ghichi)kh«ng  îtdù    îcduyÖt  µ  Õ   ¹ch     (k c¶          v   to¸n®   v k ho   vèn  n¨m. Tæng   è  èn  s v thanh  to¸n cho  ù  kh«ng  îc vîttæng  ù    d ¸n  ®   d to¸n vµ    tæng  møc  u    ∙  îcphª duyÖt. ®Ç t® ®     3.2.§èivíinguån  èn       v kh«ng  ©n  i  c ®è trong ng©n    s¸ch,UBND     Õt   x∙ quy   ®Þnh  Öc  vi thanh  to¸n trªnc¬  ë  Ën  ông  ÷ng      sv d nh nguyªn  ¾c  t thanh      to¸n nh ®èi  íinguån  èn  ©n  v  v ng s¸ch;®ång  êi®¶m     th   b¶o  Öc  vi c«ng  khaivµ    gi¸m   s¸t cña  ©n  ©n. nh d
 6. 6 Iii.Q u y Õ t to¸n  è n ® Ç u  t d ù  ¸n  o µ n  th µ nh   v h Khi  ù  ®Ç u    hoµn  µnh, chñ  u    cã  d ¸n  t th   ®Ç t tr¸ch nhiÖ m   Ëp    l b¸o    c¸o quyÕt  to¸n vèn  u    ×nh  ¬    ®Ç t tr c quan  Èm     µ  th tra v phª  Öt  Õt  duy quy to¸n vèn    ®Ç u    ù    µn  µnh  td ¸n ho th theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© 1.Néi dung  Õt to¸n:    quy   ­ X¸c  nh    ®Þ tæng møc  èn  u    ùc hiÖn  ù    õ giai®o¹n  Èn  Þ   v ®Ç tth   d ¸n t     chu b ®Ç u    n     ù    µn  µnh;chia ra c¸c lo¹  ån  èn:nguån  èn  ïng  t®Õ khid ¸n ho th        i ngu v   vd ®Ó   u    ®Ç tXDCB   îcc©n  i trong ng©n  ®  ®è     s¸ch x∙;nguån  èn  õ ho¹t®éng  µi    v t    t  chÝnh  kh¸cë      x∙kh«ng  ©n  i trongng©n  c ®è     s¸ch x∙dµnh     cho  u    ®Ç tXDCB. ­ X¸c  nh      Ý    ®Þ c¸c chiph kh«ng  Ýnh  µo    Þ tµis¶n  ña  ù        t v gi¸tr     c d ¸n ®Ó x¸c ®Þnh    Þtµis¶n  µn  gi¸tr     b giao cho    s¶n  Êt,sö  ông.C¸c    Ý  xu   d   chiph kh«ng  Ýnh  t vµo    Þ tµis¶n  ña  ù    å m:    Ý  Öth¹ido  gi¸tr     c d ¸n g chiph thi     thiªntai  ch  äa  µ   , ®Þ hv do c¸c  nguyªn  ©n  Êt  nh b kh¶  kh¸ng  kh¸c;gi¸trÞ khèi l ng  îc huû  á       î ®   b theo  quyÕt ®Þnh  ña  êicã  Èm  Òn.   c ng   th quy (Néidung  Õt to¸ntheo m É u   è    quy       s 03/QT­XDCB   Ìm  k theo). 2.LËp,thÈm    µ    Öt quyÕt to¸n:     trav phª duy     2.1.Néi dung  Èm    Õt to¸n:    th traquy   ­ ThÈ m     Ýnh    trat ph¸p  ýcña  ù        l  d ¸n:c¸c v¨n b¶n  Õt  nh  u   ,phª quy ®Þ ®Ç t     duyÖt thiÕtkÕ,  ù    Ó  bæ       d to¸n(k c¶  sung,®iÒu    chØnh),c«ng  Ën  óng thÇu    nh tr   hoÆc   chØ  nh  Çu,c¸chîp ®ång  ®Þ th       kinhtÕ,. .   . ­ThÈ m       ån  èn  u    ù    ùc tÕ  ùc hiÖn  víi   ån    trac¸cngu v ®Ç td ¸n th   th   so    ngu c¸c vèn  îcx¸c®Þnh  ®   trong quyÕt ®Þnh  u  .     ®Ç t ­ ThÈ m     ¬  Êu  èn  u    ©y  ¾p,thiÕtbÞ,    Ý     trac c v ®Ç t(x l     chiph kh¸c)thùc tÕ      so  íi ¬  Êu  v   c trong quyÕt ®Þnh  u  . c     ®Ç t ­ ThÈ m       Þ x©y  ¾p,thiÕtbÞ,    Ý    tragi¸tr   l    chiph kh¸c ®Ò   Þ  Õt      ngh quy to¸n so  íi ù    îcduyÖt hoÆc     óngthÇu. v   to¸n®   d   gi¸tr   ­ThÈ m         Ý    trac¸cchiph kh«ng  Ýnh  µo    Þtµis¶n  µn  t v gi¸tr     b giao,gi¸trÞtµi      s¶n  µn  b giao cho    s¶n  Êt,sö  ông. xu   d ­ThÈ m     ×nh  ×nh    trat h c«ng  î,vËttthiÕtbÞ  ån ®äng,.. n        t  . 2.2.C¬     quan  Ëp,thÈm    µ    Öt quyÕt to¸n: l  trav phª duy     ­Trêng  îp dù    m ét  chøc  îcUBND       h   ¸n do  tæ  ®  x∙giao lµm  ñ  u  :   ch ®Ç t  +  ñ  u    Þu  Ch ®Ç tch tr¸chnhiÖm  Ëp b¸o c¸o quyÕt to¸n.   l       + Ban  µi chÝnh    Þu  T  x∙ch tr¸chnhiÖ m   ñ  ×tæ    ch tr   chøc  Èm    th trab¸o    c¸o quyÕt to¸n theo    éi dung    c¸c n   nªu trªn,bao  å m   idiÖn  ña      g ®¹   c c¸c ban  µnh  ng cã  ªnquan  li   trong x∙vµ  idiÖn  ña      ®¹   c Ban  Gi¸m    s¸tc«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d +  ñ   Þch  Ch t UBND     Õt  nh  x∙ quy ®Þ phª  Öt  Õt  duy quy to¸n (theo m É u   è      s 05/QT­XDCB   Ìm  k theo). ­Trêng  îp dù    UBND     µm  ñ  u  :   h   ¸n do  x∙l ch ®Ç t  +  C¸c  ¬  c quan  chuyªn m«n  ña    óp UBND     Ëp b¸o c¸o quyÕt to¸n.   c x∙gi   x∙l        
 7. 7 + Ban  µi chÝnh    Þu  T  x∙ ch tr¸chnhiÖ m   ñ  × cïng    ¬    ch tr   c¸c c quan  ã  ªn c li   quan  chøc  Èm     tæ  th tra b¸o c¸o  Õt  quy to¸n theo    éi dung    c¸c n   nªu trªn,bao    gå m   idiÖn  ña    ®¹   c c¸c ban  µnh  ã  ªnquan  ng c li   trong x∙ vµ  i diÖn  ña      ®¹   c Ban   Gi¸m    s¸tc«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d +  ñ   Þch  Ch t UBND     Õt  nh  x∙ quy ®Þ phª  Öt  Õt  duy quy to¸n (theo m É u   è      s 05/QT­XDCB   Ìm  k theo). 2.3.KBNN     huyÖn  ã  c tr¸ch nhiÖ m     x¸c  Ën  è  èn  u    thùc  Õ  ∙  nh s v ®Ç t t® thanh  to¸n cho  ù  (theo  É u   è    d ¸n  m s 04/QT­ XDCB   Ìm  k theo)  Ën  Ðt  ×nh  , nh xt h×nh  thanh,quyÕt    èn  ña  ù  vµ  èihîp víiChñ   Þch    to¸nv c d ¸n  ph       t UBND       x∙ ®Ó xö  ýc¸c vÊn    l    ®Ò cßn  ån t¹  Ý  ô: thu håivèn  t  i (v d       thanh    õa  víiquyÕt  to¸nth so    to¸n ® îc duyÖt,thanh       to¸n tiÕp  èn    v cßn  Õu,. .vµ  µm  ñ  ôc tÊtto¸n tµi thi .  l th t     )    kho¶n  ã  ªnquan    ù    ã  Õt ®Þnh    Öt quyÕt to¸n. c li   khid ¸n c quy   phª duy     2.4.Thêigian lËp  c¸o,thÈm    µ        b¸o    trav phª  Öt  Õt    duy quy to¸ntrong vßng    m ét  th¸ngkÓ   õkhidù    u    µn  µnh.   t     ¸n ®Ç tho th 2.5. Sau      khi quyÕt to¸n vèn  u    dù   hoµn  µnh  îc phª    ®Ç t ¸n  th ®  duyÖt,   UBND     x∙ph¶ic«ng    khaicho  ©n  ©n    nh d trongx∙biÕt.    iV. h Õ  ® é  th«ng   C tin,  b¸o c¸o v µ  ki Ó m  tra 1. Hµng    th¸ng,quý, n¨m,      KBNN   Ön  i  Õu  íiBan  µi chÝnh    huy ®è chi v   T  x∙ vµ b¸o  c¸o Phßng  µi chÝnh  T  huyÖn  µ  v KBNN  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Ò   è  èn  ©n  ¬ v s v ng s¸ch  µ    ån  èn  v c¸c ngu v kh¸c ®∙  Ën, ®∙    nh   thanh  to¸ncho  õng dù    éc x∙qu¶n  ý.   t   ¸n thu     l 2. UBND       x∙ b¸o  Phßng  µi chÝnh  Ön,  c¸o  T  huy Phßng  µi chÝnh  Ön  T  huy b¸o    c¸o UBND   Ön  µ  ë  µichÝnh­ Ët    huy vST  V gi¸theo  nh  ú  µ  ®Þ k v theo    c¸cchØ   tiªusau  y:   ®© ­  µo  µy  cña  V ng 5  th¸ng ®Ç u   ý  õ quý    ë ®i),b¸o    qu (t   IItr     c¸o  ×nh  ×nh  t h thùc hiÖn  èn  u      v ®Ç tXDCB   trong quý  c¸o (theo m É u   è    b¸o      s 01/BC­XDCB   Ìm   k theo)  . ­ Vµo  µy  th¸ng 1, b¸o    ng 10     c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  èn  u     t h th hi v ®Ç t XDCB   trong n¨m        b¸o c¸o (theo m É u   è    s 02/BC­ XDCB   Ìm  k theo).  B¸o    µy  c¸o n thay cho    b¸o c¸o quý  theo m É u   è     IV    s 01/BC­ XDCB     y. trªn®© 3. Phßng  µi chÝnh  Ön  ã    T  huy c tr¸ch nhiÖ m   Óm     nh  ú  µ  t    ki tra ®Þ k v ®é xuÊt Ban  µi chÝnh    Ò   ×nh  ×nh    T  x∙ v t h qu¶n  ýtµichÝnh  Ò   u     l    v ®Ç t ph¸ttr Ón,  i   KBNN   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Óm     nh  ú  µ  t  Êt ¬ ki tra®Þ k v ®é xu   KBNN   Ön  Ò   Öc  Óm   huy v vi ki so¸t,thanh    to¸n vèn  u    ña    ù  thuéc   ®Ç t c c¸c d ¸n    ng©n  s¸ch x∙.   V. tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c  ¬   u a n  c ã  liªn u a n cq  q 1.UBND     tØnh,UBND   Ön:   huy ­  íng  Én  H d UBND     Ò   Öc  ùc  Ön    ù  ®Ç u   , qu¶n  ý vèn  x∙ v vi th hi c¸c d ¸n  t  l  ®Ç u    ttheo ®óng    quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n
 8. 8 ­ ChØ   o  ¬    ®¹ c quan  µichÝnh    Êp  ùc hiÖn  T  c¸c c th   chøc  n¨ng  qu¶n  ýnhµ  l  nícvÒ   µichÝnh  u      iÓn vµ  ¬    t  ®Ç tph¸ttr   c quan  KBNN   Ò   ×nh  ×nh  Óm  vt h ki so¸t,   thanh    èn  u    i víi   ù    éc ng©n  to¸nv ®Ç t®è     d ¸n thu   c¸c s¸ch x∙theo quy  nh  Ön       ®Þ hi hµnh  µ  v quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn 2.UBND     ñ  u  :   x∙,ch ®Ç t ­ Thùc  Ön  Öc  u      hi vi ®Ç t XDCB   ña  ù  theo  ng  ×nh tù XDCB   µ  c d ¸n  ®ó tr     v nhiÖ m  ô  îcgiao,®¶m   v®    b¶o  ng  Õn ®é,  Êtl ng quy  nh  µ  ÕtkiÖm. ®ó ti   ch  î   ®Þ v ti   ­ Chñ   u    Þu    ®Ç tch tr¸chnhiÖ m   Ò   å  ¬  µ  èil ng XDCB   µn  µnh    v h s v kh  î   ho th ®Ò   Þ  ngh thanh  to¸n. ­ Cung  Êp    µiliÖu,b¸o  c c¸c t     c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Õ   ¹ch  u   t h th hi k ho ®Ç t XDCB  cho Phßng  µichÝnh  Ön, KBNN   Ön  µ    ¬  T  huy   huy v c¸cc quan kh¸ccã  ªn   li   quan  theo quy  nh.   ®Þ ­ TiÕp  Ën  µ  ö  ông  èn  u      nh v s d v ®Ç tXDCB   ng  ôc  ch, ®óng  i t ®ó m ®Ý   ®è  ­ îng,tiÕtkiÖm,  ã  Öu     c hi qu¶, chÊp  µnh  ng  Õ       h ®ó ch ®é qu¶n  ý vèn  u     l  ®Ç t XDCB   Ön  µnh. hi h ­ B¸o    µ  Õt to¸nvèn  u      c¸o v quy     ®Ç ttheo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.UBND     ®Þ t  i tn   x∙ph¶ib¸o    Õt      c¸o k qu¶  u    µ  Õt to¸ndù    u    µn  µnh  íi ®Ç tv quy     ¸n ®Ç tho th v H§ND   x∙.K Õt    qu¶  u    µ  Õt    ù  ®Ç u    µn  µnh  ®Ç tv quy to¸nd ¸n  tho th ph¶i® îc th«ng       b¸o c«ng  khaicho  ©n  ©n    nh d trong x∙biÕt.    3.C¬     quan  µichÝnh    Êp    a  ¬ng: T  c¸cc ë ®Þ ph ­ Së   µi chÝnh    Ët      T  ­ V gi¸,Phßng  µi chÝnh  Ön  ã  T  huy c tr¸chnhiÖ m   íng   h  dÉn, chØ   o    ®¹ Ban  µi chÝnh    ùc  Ön  T  x∙ th hi chøc  n¨ng qu¶n  ý tµichÝnh  Ò   l    v ®Ç u      iÓn theo  ng  Õ     tph¸ttr   ®ó ch ®é quy  nh, bao  å m   Öc  ®Þ   g vi tham    ¹ch  gia ho ®Þnh  ñ  ¬ng  u  ,thÈm  nh  ù    u  ,kÕ   ¹ch  u  ,®iÒu  µnh  ch tr ®Ç t  ®Þ d ¸n ®Ç t  ho ®Ç t  h vèn  u    µ  Õt to¸ndù    u    µn  µnh. ®Ç tv quy     ¸n ®Ç tho th ­ Ban  µichÝnh    ã    T  x∙c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  y      th   ®Ç ®ñ chøc  n¨ng qu¶n  ý l  vèn  u  , ®¶m   ®Ç t  b¶o    ån  èn  ®ñ ngu v cho  u    theo  ù  ®Ç t d to¸n chi ®Ó      KBNN   huyÖn thanh    to¸ncho    ù    c¸cd ¸n theo ®óng  Õ       ch ®é quy  nh. ®Þ ­Thùc  Ön  Öc  Õt to¸nNSNN     hi vi quy     theo quy  nh.   ®Þ 4.Ban    Gi¸m    s¸tc«ng  ×nh: tr Ban  Gi¸m    s¸tc«ng  ×nh cã  tr   tr¸chnhiÖm     gi¸m    µn  Ön    ©u  ña  s¸tto di c¸ckh c qu¸ tr×nh ®Ç u    ©y  ùng  i víi       tx d ®è     c«ng  ×nh cã  ån  èn  c¸c tr   ngu v kh«ng  ©n  i  c ®è trong ng©n    s¸ch x∙tõ huy  ng  èn,qu¶n  ývµ  ö  ông  èn,thùc hiÖn  u       ®é v  l  s d v    ®Ç t c«ng  ×nh,thanh    èn  µ  Õt      tr   to¸n v v quy to¸n c«ng  ×nh hoµn  µnh  tr   th theo  Õ   ch ®é  quy  nh. ®Þ   5.C¬     quan  Kho  ¹c nhµ  íc: b  n ­ KBNN   Ön  chøc    huy tæ  c«ng    Óm   t¸cki so¸t, thanh    èn  u     to¸n v ®Ç t theo  ®óng  quy  nh;  ®Þ x¸c  Ën  è  èn  ∙  nh sv ® thanh  to¸n vµ  Ën  Ðt  ×nh  ×nh    nh xt h thanh,quyÕt    to¸n cña  õng  ù  khiquyÕt    t d ¸n    to¸n dù  ®Ç u     µn  µnh  µ    ¸n  t ho th v b¸o c¸o ®Þnh  ú     k theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn ­  µng  H n¨m, KBNN  huyÖn x¸c  Ën  íiBan  µi chÝnh    Ò   è  èn  nh v  T  x∙ v s v ng©n s¸ch ®∙  Ën,sè  ∙    nh   ® thanh    to¸ncho    ù    c¸cd ¸n.
 9. 9 ­ KBNN     Trung  ng  µ  ¬ v KBNN   tØnh  íng  Én  µ  Óm     h d v ki traKBNN   Ön  huy vÒ   Öc  ùc  Ön  Öm   ô  Óm   vi th hi nhi v ki so¸t,thanh    to¸n vèn  u    XDCB     ®Ç t theo  ®óng  Õ     µ  ch ®é v theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  P h Ç n  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  ý  µ  tn c hi l     t  k v thay thÕ    Th«ng   è    t s 76 TC/§TPT  µy  ng 01/11/1997 cña  é  µichÝnh  íng dÉn  Öc    BT  h  vi qu¶n  ý, Êp    l  c ph¸t vèn  u    ®Ç tXDCB   éc ng©n  thu   s¸ch huyÖn, x∙.    
 10. U BND   Ön... huy M Éu   01/BC­XDCB UBND   . x∙. . Ban  µnh  h theo  sè  TT  49/2001/TT­ BTC   µy  /6/2001  ña  ng 26  c Bé   TC N¬i nhËn:.. . ........   . . ........ B¸o c¸o T × n h  h × n h  th ù c hi Ö n  V § T  X D C B   Quý...  n¨m  200... STT Tªn  ù  d ¸n K Õ   ¹ch V§T  ho   n¨m Gi¸trÞKL  ùc hiÖn     th   Vèn thanh  to¸n Luü  Õ   õ Trong  :  ý  Luü  Õ   õ k t  ®ã qu k t  Trong  :  ®ã Trong  :  ý    ®ã qu b¸o c¸o ®Ç u   n¨m b¸o c¸o   ®Ç u   n¨m quý    b¸o c¸o Tæng  è s Trong  :  ¹m  ®ã t øng  a    åi ch thu h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tæng   è s I Dù   . . . ¸n.. . .. 1 Nguån  èn.. . v .. 2 Nguån  èn.. . v .. 3 Nguån  èn.. . v .. II Dù   . . . ¸n.. . .. 1 Nguån  èn.. . v .. 2 Nguån  èn.. . v .. 3 Nguån  èn.. . v .. LËp  Óu bi ..   µy..   .ng , .th¸ng..n¨m  .   . 200... Chñ  Þch  t UBND   . . x∙. . (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 11. U BND   Ön... huy M Éu   02/BC­XDCB   UBND   . x∙. . Ban  µnh  h theo  sè  TT  49/2001/TT/ BTC   ngµy 26/6/2001 cña  é    B TC  N¬i nhËn:.. . ........   . . ........ B¸o c¸o t × nh h × n h  th ù c hi Ö n  V § T  X D C B N¨m  200.. . .. STT Tªn  ù  d ¸n K Õ   ¹ch V§T Gi¸trÞXDCB   ho      Vèn  thanh  to¸n n¨m thùc hiÖn   Tæng  è s Trong  :  ¹m  ®ã t øng  a    åi ch thu h 1 2 3 4 5 6 Tæng   è s I   ù  . . D ¸n.. . 1 Nguån  èn.. . v . 2 Nguån  èn.. . v . 3 Nguån  èn.. . v . II   ù  . . D ¸n.. . 1 Nguån  èn.. . v . 2 Nguån  èn.. . v . 3 Nguån  èn.. . v . LËp  Óu bi ..   µy..   .ng , .th¸ng..n¨m  .   . 200... Chñ  Þch  t UBND   . . x∙. . (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d UBND   . . x∙. . M É u   è:03/QT­ s  XDCB Chñ  u    ù  ®Ç td ¸n Ban  µnh kÌm theo TT  è  h       s 49./2001/TT­ .. . ............ . . ........... BTC ngµy  th¸ng  n¨m  26  6  2001  ña  é   µi  c BT chÝnh  B¸o c¸o q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u  t h o µ n  th µ nh
 12. ­Tªn  ù      d ¸n,c«ng  ×nh: tr ­§Þa  iÓ m   ©y  ùng:   ® xd ­C«ng  Êt:   su ­Tæng    møc  èn  u  : v ®Ç t ­Thêigian khëic«ng  µ  µn  µnh:         v ho th ­Phª  Öt:tõ.. . ........®Õ n... . ........   duy   . . .......  . . . . ........ ­Thùc  Ön:tõ.. . ........®Õ n... . ........   hi   . . .......  . . . . ........ ­C¬     quan  Ën  Çu: nh th I.  V¨n b ¶ n  p h¸p l ý liªn u a n  ® Õ n  d ù  ¸n:  q
 13. ST Tªn    v¨n b¶n Duy Öt C¬   Sè  Ghi  T quan  tiÒn chó duyÖt Sè Ngµy,  th¸ng,n¨m   1 Quy Õt  nh  u    ®Þ ®Ç t(BC§T) 2 V¨n  b¶n phª  Öt  ÕtkÕ   µ  ù  duy thi   v d to¸n 3 V¨n  b¶n  iÒu  ® chØnh  Õt kÕ   µ  thi   v dù to¸n 4 Hîp  ng  ®å kinhtÕ   5 Biªnb¶n  µn    b giao c«ng  ×nh   tr 6 .. . .... . . ....
 14. II. h ù c  hi Ö n  ® Ç u  t  T 1.Nguån  èn  u  :   v ®Ç t §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt  
 15. Nguån  èn  u   Theo  ù    Öt v ®Ç t d ¸n duy Thùc  Ön hi Ghi chó   ­Vèn  ©n    ng s¸ch ­Vèn  µiNS:   ngo      Vèn   +  ­ . .. .. . .. Tæng  éng: c 2.Vèn  u    ùc hiÖn:   ®Ç tth   §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Vèn  u   ®Ç t §îcduyÖt   Thùc  Ön  T¨ng    hi (+)Gi¶m   (­ ) Tæng  èn  u   v ®Ç t Chia ra:   ©y  ¾p     X l         ThiÕtbÞ                    Chi phÝ             kh¸c 3.Gi¸trÞTSC§  íit¨ngvµ  µi     m     t  s¶n u  ng  µn  l ®é b giao: ­Tµis¶n  è  nh:    c ®Þ ­Tµis¶n u  ng:    l ®é III.V è n  ® Ç u  t ® Ò  n g h Þ  q u y Õ t to¸n   Tæng  è  Òn ®Ò   Þ  Õt to¸n: s ti   ngh quy     Trong  : ®ã ­Vèn  u    µnh    ®Ç tth TSC§:  ­Vèn  u    µnh    ®Ç tth TSL§: ­Chi phÝ     kh«ng  Ýnh  µo    Þdù  t v gi¸tr   ¸n: IV. Ki Õ n  n g h Þ ........... . . . .. . . Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 200... Ng êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng  ë Chñ   u   ®Ç t (Ký,ghirâ hä  )       tªn (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,®ãng  Êu,ghirâ hä    d       tªn)
 16. M É u   è:04/QT­ s  XDCB Ban  µnh kÌm theo  sè  h     TT  49/2001/TT­ BTC ngµy  th¸ng  n¨m  26  6  2001  ña  é   µi  c BT chÝnh B ¶ n g  ® è i c hi Õ u s è  li Ö u thanh to¸n v è n ® Ç u  t  v µ  n h Ë n  x Ð t, ® ¸n h gi¸, Õ n n g h Þ  trong     ki q u¸ tr× nh thanh to¸n V § T 1.   Tªn   dù   ¸n,   c«ng  tr×nh:. . ..................................... . . .................................... 2.   Chñ   ®Ç u   t ­ :. . ............................................. . . ............................................. 3.   X∙.. . .................................................... . . ................................................... 4.Ngµy,th¸ng,n¨m  ëic«ng:. . ...........   µn  µnh  . . .....       kh   . . ...........,ho th . . .. . ...... 5.Tæng    møc  u    ®Ç t(theoQ§§T):. . .............................   . . ............................. 6.Tæng  ù    îcduyÖt:. . ..................................   d to¸n®   . . ................................. 7.   Tªn   c¬   quan   cÊp  vèn:. . ..................................... . . ..................................... 8.   T×nh   h×nh   cÊp  vèn:. . ....................................... . . .......................................
 17. ST ChØ   tiªu Tæng   Chia ra   Ghi chó   T sè X ©y   Õ Chi phÝ  Thi   l¾p tbÞ  kh¸c A B 1 2 3 4 5 I. Sè  Öu cña  ñ  u  : li   ch ®Ç t 1 ­  ü  Õ   è  èn  Lu k s v thanh  to¸n tõ  ëi   kh   c«ng 2 ­Sè  èn    v thanh    µng  to¸nh n¨m 3 .. . . . .. II Sè  Öu cña  ¬  . li   c quan  thanh  to¸n: 1 ­  ü  Õ   è  èn  Lu k s v thanh  to¸n tõ  ëi   kh   c«ng 2 ­Sè  èn    v thanh    µng  to¸nh n¨m 3 .. . .. . .. .. . .. . .. II .Chªnh  Öch     .1) I l (I.1­II ­Lý  chªnh  Öch   do  l 9.NhËn  Ðt,®¸nh    Õn  Þ    x  gi¸,ki ngh trongqu¸ tr×nh thanh         to¸nV§T: ­  Ën  Ðt  Ò     Æt:  Êp   µnh  ×nh  ù x©y  ùng  ¬  Nh x v c¸c m Ch h tr t  d c b¶n, chÊp    hµnh  nh  ®Þ møc  n      Õ     Ýnh  ®¬ gi¸, ch ®é ch c¸c s¸ch theo quy  nh  µ   íc.     ®Þ Nh n ­§¸nh      gi¸: .. . ............................................ . . ........................................... .. . ............................................ . . ........................................... ­KiÕn  Þ:   ngh .. . ............................................ . . ............................................ Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 200... Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 200... Chñ  u   ®Ç t C¬   quan  thanh  to¸n K Õ     ëng to¸ntr Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v K Õ     ëng to¸ntr Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký,ghirâ hä       (Ký,®ãng  Êu, ghirâ hä  (Ký,ghirâ hä    d            tªn) (Ký,®ãng  Êu, ghirâ hä    d       tªn) tªn) tªn)
 18. M É u   è:05/QT­ s  XDCB Ban  µnh kÌm theo TT  è  h       s 49./2001/TT­ BTC ngµy  th¸ng  n¨m  26  6  2001  ña  é   µi  c BT chÝnh
Đồng bộ tài khoản