Thông tư 49/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
83
lượt xem
1
download

Thông tư 49/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 49/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 49/2003/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 49/2003/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯ NG D N QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I B O HI M XÃ H I VI T NAM Căn c Quy t nh s 02/2003/Q -TTg ngày 2 tháng 1 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ban hành quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m xã h i Vi t Nam; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , B o hi m xã h i Vi t Nam; B Tài chính hư ng d n c th quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m xã h i Vi t Nam như sau: Ph n 1: QU N LÝ KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C P CHI B O HI M XÃ H I I- N I DUNG CHI B O HI M XÃ H I DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C P: B Tài chính c p kinh phí chi tr cho các i tư ng hư ng các ch b o hi m xã h i trư c ngày 01/10/1995 g m: 1. Các kho n chi thư ng xuyên hàng tháng: - Lương hưu. - Tr c p m t s c lao ng. - Tr c p công nhân cao su. - Tr c p tai n n lao ng và ngư i ph c v ngư i b tai n n lao ng. - Tr c p b nh ngh nghi p. - Tr c p tu t ( nh su t cơ b n và nuôi dư ng). 2. Tr c p m t l n: mai táng phí, ti n tu t. 3. Chi mua th , phi u khám, ch a b nh.
 2. 4. Trang c p d ng c ph c h i ch c năng cho ngư i b tai n n lao ng. 5. L phí chi tr . 6. Chi khác (n u có). II- L P, XÉT DUY T D TOÁN, C P PHÁT VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ CHI B O HI M XÃ H I: Vi c l p, xét duy t d toán, c p phát và quy t toán kinh phí chi b o hi m xã h i t ngân sách Nhà nư c th c hi n theo úng quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c, các văn b n hư ng d n th c hi n và các quy nh c th sau: 1. L p d toán: 1.1. D toán chi ph i ph n ánh y n i dung t ng kho n chi nêu t i m c I trên ây theo t ng lo i i tư ng và m c hư ng theo quy nh hi n hành, kèm theo thuy t minh v s lư ng i tư ng ang hư ng, d ki n i tư ng tăng, gi m và nhu c u chi khác trong quý, năm. 1.2. D toán chi ư c l p, duy t theo ba c p Trung ương, t nh, huy n: - D toán chi c a B o hi m xã h i qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là BHXH huy n) do B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là BHXH t nh) hư ng d n l p và xét duy t. D toán ư c l p thành 2 b n, 1 b n g i B o hi m xã h i t nh t ng h p và thông báo d toán, 1 b n lưu t i B o hi m xã h i huy n. - D toán chi c a B o hi m xã h i t nh do B o hi m xã h i Vi t Nam hư ng d n l p và xét duy t. D toán c a B o hi m xã h i t nh ph i ư c t ng h p trên cơ s d toán ư c duy t c a B o hi m xã h i huy n. D toán ư c l p thành 2 b n, 1 b n g i B o hi m xã h i Vi t Nam t ng h p và thông báo d toán, 1 b n lưu t i B o hi m xã h i t nh. - D toán chi c a B o hi m xã h i Vi t Nam ph i ư c t ng h p trên cơ s d toán chi c a B o hi m xã h i t nh và ư c H i ng Qu n lý B o hi m xã h i Vi t Nam xét duy t. D toán ư c l p thành 2 b n, 1 b n g i B Tài chính, 1 b n lưu t i ơn v . Sau khi nh n ư c d toán chi c a B o hi m xã h i Vi t Nam, B Tài chính xem xét, t ng h p trình Chính ph giao nhi m v chi cho B o hi m xã h i Vi t Nam. 1.3. Hàng năm, căn c vào d toán chi b o hi m xã h i ư c Chính ph duy t, B Tài chính thông báo cho B o hi m xã h i Vi t Nam phân b và giao nhi m v chi cho B o hi m xã h i c p t nh và B o hi m xã h i c p huy n theo úng th i h n quy nh và n i dung chi theo m c, ti u m c c a m c l c ngân sách hi n hành. 2. Phân b d toán:
 3. Vi c phân b nhi m v chi ph i m b o nguyên t c t ng kinh phí phân b cho các ơn v d toán c p dư i không vư t quá m c t ng kinh phí ư c Chính ph duy t, c th là: - Phân b và thông báo kinh phí cho B o hi m xã h i t nh không ư c vư t so v i t ng m c kinh phí Chính ph giao cho B o hi m xã h i Vi t Nam. - Phân b và thông báo kinh phí cho B o hi m xã h i huy n không ư c vư t so v i t ng m c kinh phí B o hi m xã h i Vi t Nam giao cho B o hi m xã h i t nh. 3. C p phát kinh phí: 3.1. Căn c d toán kinh phí ư c Chính ph giao trong năm, trư c ngày 25 hàng tháng B Tài chính c p ng trư c cho B o hi m xã h i Vi t Nam m t kho n kinh phí b ng 80% kinh phí quy t toán chi c a tháng trư c ó, B o hi m xã h i Vi t Nam ng t Qu b o hi m xã h i ph n kinh phí còn l i chi lương hưu, tr c p B o hi m xã h i cho i tư ng cùng lúc v i vi c chi tr cho các i tư ng B o hi m xã h i do Qu b o hi m xã h i m b o. 3.2. B o hi m xã h i huy n t ng h p s th c chi theo m u s 1 g i B o hi m xã h i t nh; B o hi m xã h i t nh t ng h p theo m u s 2 g i B o hi m xã h i Vi t Nam; B o hi m xã h i Vi t Nam t ng h p theo m u s 3 g i B Tài chính trư c ngày 25 hàng tháng làm căn c hoàn tr ng trư c c a Qu b o hi m xã h i. 3.3. Trong vòng 5 ngày k t khi nh n ư c báo cáo th c chi c a B o hi m xã h i Vi t Nam, B Tài chính thNm tra và th c hi n vi c c p kinh phí ng trư c cho tháng sau và kinh phí còn thi u theo s th c chi c a tháng trư c ó vào tài kho n ti n g i c a B o hi m xã h i Vi t Nam m t i ngân hàng thương m i Nhà nư c. Riêng tháng 12 ư c ng b ng s th c chi c a tháng 11 (s ng chi này không vư t quá kinh phí còn l i trong năm), cùng th i i m v i s thanh toán s th c chi tháng 11. 3.4. Kinh phí t ngân sách Trung ương c p tr Qu b o hi m xã h i ph i m b o úng ch , chính sách và không vư t quá d toán ư c Chính ph giao hàng năm. Sau khi quy t toán năm, kinh phí thi u (ho c th a) s ư c b trí ho c gi m tr vào d toán năm sau. 4. Quy t toán kinh phí: 4.1. L p và g i báo cáo quy t toán: - B o hi m xã h i các c p l p và g i báo cáo quy t toán theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Báo cáo quy t toán quý, năm ph i có y bi u m u và thuy t minh theo quy nh. 4.2. Xét duy t quy t toán:
 4. - Quy t toán c a B o hi m xã h i c p dư i do B o hi m xã h i c p trên xét duy t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Riêng báo cáo quy t toán năm c a B o hi m xã h i c p t nh, B o hi m xã h i Vi t Nam ch trì duy t. - B Tài chính thNm tra, thông báo quy t toán năm c a B o hi m xã h i Vi t Nam. Ph n 2: QU N LÝ QU B O HI M XÃ H I Qu BHXH ư c qu n lý th ng nh t trong h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam, ư c th c hi n h ch toán riêng và cân i thu - chi theo t ng Qu thành ph n: Qu hưu trí và tr c p, Qu khám ch a b nh b t bu c và Qu khám ch a b nh t nguy n. I. NGU N THU CÁC QU THÀNH PH N: 1. Qu hưu trí và tr c p: ư c hình thành t các ngu n: 1.1. Ti n óng BHXH c a ch s d ng lao ng b ng 15% t ng Qu ti n lương. 1.2. Ti n óng BHXH c a ngư i lao ng b ng 5% ti n lương. 1.3. Ti n óng BHXH và h tr t ngân sách Nhà nư c. 1.4. Ti n sinh l i t vi c th c hi n các ho t ng u tư b o toàn và tăng trư ng Qu b o hi m xã h i. 1.5. Thu t ngu n tài tr , vi n tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 1.6. Các kho n thu khác (n u có). 2. Qu khám, ch a b nh b t bu c: ư c hình thành t các ngu n: 2.1. óng 3% t ng Qu ti n lương c a i tư ng tham gia b o hi m y t b t bu c làm vi c trong các ơn v s n xu t kinh doanh, các cơ quan hành chính, s nghi p, các cơ quan ng, các t ch c chính tr , chính tr xã h i, xã h i, xã h i ngh nghi p. Trong ó, ngư i s d ng lao ng óng 2%, ngư i lao ng óng 1%. 2.2. óng 3% m c lương t i thi u hi n hành cho s i tư ng là i bi u H i ng nhân dân ương nhi m các c p, không thu c biên ch Nhà nư c ho c không hư ng ch b o hi m xã h i hàng tháng. 2.3. óng 3% m c tr c p hàng tháng c a ngư i hư ng lương hưu, tr c p m t s c lao ng.
 5. 2.4. óng 3% m c lương t i thi u hi n hành cho s i tư ng: tai n n lao ng - b nh ngh nghi p, công nhân cao su, m t s c lao ng theo Quy t nh s 91/2000/Q - TTg ngày 04/05/2000 c a Th tư ng Chính ph , i tư ng là ngư i có công v i cách m ng, thân nhân sĩ quan quân i t i ngũ, ngư i nhi m ch t c màu da cam và con c a h , i tư ng di n chính sách xã h i theo quy nh. 2.5. NSNN c p mua th khám ch a b nh cho ngư i nghèo theo m nh giá c a Nhà nư c quy nh 2.6. óng 3% xu t h c b ng lưu h c sinh nư c ngoài h c t p t i Vi t Nam. 2.7. Lãi t ho t ng u tư Qu khám, ch a b nh b t bu c. 2.8. H tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 2.9. Các kho n khác (n u có). Ti n lương c a ngư i lao ng làm căn c óng BHXH, BHYT theo ti t 2.1, 2.2 nêu trên bao g m: ti n lương ng ch, b c, c p hàm, ch c v , h p ng, h s chênh l ch b o lưu và các kho n ph c p ch c v , ph c p thâm niên, ph c p ch c v dân c , ph c p khu v c, ph c p t , c h i, thu hút (n u có). T ng Qu ti n lương óng BHXH, BHYT là t ng s ti n lương làm căn c óng BHXH, BHYT c a t t c ngư i lao ng trong ơn v thu c di n ph i tham gia óng BHXH, BHYT b t bu c. 3. Qu khám, ch a b nh t nguy n: ư c hình thành t các ngu n: 3.1. óng góp c a ngư i tham b o hi m y t t nguy n (nhân dân, h c sinh, sinh viên các trư ng ph thông trung h c, trung h c chuyên nghi p, i h c công l p, bán công, dân l p ). 3.2. óng và h tr t ngân sách Nhà nư c. 3.3. Lãi t ho t ng u tư Qu khám, ch a b nh t nguy n. 3.4. Tài tr , vi n tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 3.5. Các kho n khác (n u có). II. TRÌNH T THU, N P B O HI M XÃ H I: 1. i v i kho n thu c a các i tư ng tham gia BHXH, BHYT b t bu c t i ti t 1.1, 1.2 i m 1 và ti t 2.1, 2.2 i m 2 m c I nêu trên: - Hàng năm, các ơn v s d ng lao ng l p danh sách cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng hư ng lương, sinh ho t phí ăng ký m c n p vào Qu hưu trí và tr c p; Qu khám, ch a b nh b t bu c (sau ây g i chung là Qu BHXH) v i cơ quan B o hi m xã h i các c p (B o hi m xã h i qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh; B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B o hi m xã h i Vi t
 6. Nam). Trư ng h p các ơn v có s bi n ng (tăng, gi m) v s lư ng i tư ng tham gia và m c ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i thì ph i l p danh sách b sung i u ch nh tăng, gi m v i cơ quan B o hi m xã h i các c p. - Cơ quan B o hi m xã h i các c p, căn c vào danh sách i tư ng, Qu ti n lương do các ơn v s d ng lao ng ã ăng ký, ti n hành c p th , phi u khám, ch a b nh cho t ng ngư i lao ng. - Hàng tháng (ch m nh t là ngày cu i tháng), các ơn v s d ng lao ng xác nh và chuy n cùng m t lúc s ti n ph i n p cho cơ quan B o hi m xã h i các c p trên cơ s t l ph i óng theo quy nh và t ng qu ti n lương c a ơn v . - Căn c theo s ti n ơn v ã n p, B o hi m xã h i th c hi n ghi s B o hi m xã h i cho t ng ngư i lao ng kh p v i s ti n mà ơn v ã n p. - Cu i m i quý, cơ quan B o hi m xã h i cùng ơn v s d ng lao ng i chi u xác nh n danh sách lao ng, Qu ti n lương, s lư ng th , phi u khám, ch a b nh, m c n p B o hi m xã h i, trên cơ s ó xác nh m c ph i n p cho quý ti p theo, n u s ti n ã n p nh hơn s ph i n p, ơn v ph i n p b sung s còn thi u; n u s ti n ã n p l n hơn s ph i n p thì chênh l ch th a ư c coi như ã n p trư c cho quý sau; 2. i v i kho n thu BHYT b t bu c t i ti t 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i m 2 m c II nêu trên: - Cơ quan tr c ti p qu n lý i tư ng l p danh sách và ăng ký nơi khám ch a b nh cho i tư ng v i cơ quan B o hi m xã h i và h p ng chuy n ti n theo i tư ng và th i gian ăng ký khám ch a b nh. - Hàng tháng, ơn v qu n lý i tư ng, chuy n ti n óng Qu khám, ch a b nh cho i tư ng ang qu n lý cho cơ quan B o hi m xã h i. n th i i m h t giá tr s d ng th , phi u khám ch a b nh, ơn v ph i h p cơ quan B o hi m xã h i thanh lý h p ng, i chi u s lư ng th , phi u khám, ch a b nh, m c kinh phí ã thanh toán. N u thi u so v i th c t phát sinh thì n p b sung, n u th a ư c óng cho h p ng khám, ch a b nh ti p theo. - Riêng kinh phí mua th , phi u khám, ch a b nh cho các i tư ng hư ng lương hưu, tr c p B o hi m xã h i, cơ quan B o hi m xã h i th c hi n ghi thu Qu khám, ch a b nh, ghi chi Qu hưu trí tr c p t i B o hi m xã h i Vi t Nam. 3. N u ơn v s d ng lao ng ch m n p b o hi m xã h i t 30 ngày tr lên so v i kỳ h n ph i n p, thì ngoài vi c b x lý theo quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính v B o hi m xã h i, ơn v còn ph i n p s ti n ch m n p c ng v i ti n lãi theo m c lãi su t ti n vay quá h n do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh t i th i i m truy n p. B o hi m xã h i các c p có quy n yêu c u Kho b c, Ngân hàng trích t tài kho n c a ơn v s d ng lao ng chuy n v tài kho n c a cơ quan B o hi m xã h i kho n ti n ph i n p B o hi m xã h i và ti n ph t do ch m n p b o hi m xã h i, mà không c n có s ch p nh n thanh toán c a ơn v s d ng lao ng (tr các ơn v ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph cho phép ch m n p). III. S D NG QU B O HI M XÃ H I
 7. 1. Qu hưu trí và tr c p s d ng chi tr cho các i tư ng ư c hư ng các ch b o hi m xã h i t ngày 01/10/1995 tr i bao g m các kho n: 1.1. Chi lương hưu (thư ng xuyên và m t l n). 1.2. Tr c p cho ngư i b tai n n lao ng và ngư i ph c v ngư i b tai n n lao ng, trang c p d ng c cho ngư i b tai n n lao ng. 1.3. Tr c p m au. 1.4. Tr c p thai s n. 1.5. Tr c p b nh ngh nghi p. 1.6. Chi dư ng s c và ph c h i s c kho . 1.7. Ti n tu t (tu t m t l n, nh xu t cơ b n và nuôi dư ng) và mai táng phí. 1.8. Ti n mua th khám, ch a b nh cho i tư ng. 1.9. L phí chi tr 1.10. Các kho n chi khác. 2. Qu khám, ch a b nh b t bu c dùng thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho nh ng ngư i có th , phi u khám ch a, b nh theo quy nh c a cơ quan thNm quy n c a Nhà nư c, g m có: 2.1. Khám b nh, chNn oán và i u tr . 2.2. Xét nghi m, chi u ch p X - quang, thăm dò ch c năng. 2.3. Thu c trong danh m c theo quy nh c a B Y t . 2.4. Máu, d ch truy n. 2.5. Các th thu t, ph u thu t. 2.6. S d ng v t tư, thi t b y t và giư ng b nh 3. S d ng Qu khám, ch a b nh t nguy n s ư c hư ng d n t i văn b n riêng. 4. Phương th c thanh toán chi phí khám, ch a b nh t Qu khám, ch a b nh: B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i các cơ s khám ch a b nh thanh toán chi phí khám, ch a b nh và s d ng Qu khám ch a b nh theo úng quy nh. các cơ s y t có kinh phí th c hi n chăm sóc s c kho , i u tr n i trú, ngo i trú cho ngư i có th khám, ch a b nh, hàng quý, cơ quan B o hi m xã h i có trách
 8. nhi m ng trư c cho cơ s khám, ch a b nh m t kho n kinh phí ít nh t b ng 80% s ti n chi cho khám, ch a b nh ã quy t toán quý trư c. Sau khi quy t toán, cơ quan B o hi m xã h i chuy n tr s ti n còn l i và th c hi n vi c t m ng cho quý sau. IV. CHI PHÍ QU N LÝ B MÁY H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM 1. Chi phí qu n lý thư ng xuyên c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam l y t ngu n ti n lãi do th c hi n các ho t ng u tư, tăng trư ng Qu b o hi m xã h i và ư c tính b ng 4% trên s th c thu b o hi m xã h i và b o hi m y t ph n do ngư i s d ng lao ng và các i tư ng tham gia b o hi m óng hàng năm. M c trích 4% ư c áp d ng t năm 2003 n năm 2005. Các kho n chi ho t ng qu n lý thư ng xuyên (chi ti t theo Ph l c1 kèm theo) bao g m c chi nghiên c u khoa h c, chi ào t o, ào t o l i và b i dư ng cán b ; không bao g m các kho n chi v s a ch a l n tài s n c nh, chi mua s m tài s n t ngu n v n u tư theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Chi phí qu n lý ho t ng thư ng xuyên c a B o hi m xã h i Vi t Nam ư c th c hi n theo nguyên t c sau: - T ng s chi qu n lý thư ng xuyên toàn ngành không vư t quá 4% s th c thu b o hi m xã h i trong năm. - m b o công b ng, h p lý gi a các ơn v tr c thu c. - M c chi g n v i nhi m v , phù h p v i c i m, i u ki n ho t ng c a t ng ơn v. - T p trung kinh phí ưu tiên cho vi c nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác và b sung thêm ti n lương cho cán b , công ch c theo k t qu công vi c ã th c hi n, nhưng không mang tính bình quân. 3. Hàng năm, căn c vào k ho ch thu b o hi m xã h i, B o hi m xã h i Vi t Nam l p d toán chi qu n lý thư ng xuyên tương ng v i ngu n kinh phí ư c trích 4% theo k ho ch thu. Chi phí qu n lý c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam do H i ng qu n lý quy t nh trên cơ s v n d ng nh m c, tiêu chuNn chi hi n hành c a Nhà nư c và ho t ng c thù c a ngành, m b o nguyên t c ti t ki m, có hi u qu . D toán chi sau khi ư c H i ng qu n lý phê duy t ư c g i 01 b n cho B Tài chính theo dõi, ki m tra. B o hi m xã h i Vi t Nam ư c t m ng t Qu b o hi m xã h i c p kinh phí ho t ng cho các ơn v . Cu i năm, căn c vào s th c thu b o hi m xã h i toàn ngành xác nh t ng s ư c trích chi phí qu n lý b máy toàn ngành; ng th i B o hi m xã h i Vi t Nam dùng ngu n lãi thu ư c do ho t ng u tư tăng trư ng Qu b o hi m xã h i trong năm hoàn tr kinh phí chi qu n lý b máy ã t m ng t Qu b o hi m xã h i.
 9. Trong quá trình th c hi n n u s thu không m b o d toán u năm, B o hi m xã h i Vi t Nam i u hành trong h th ng th c hi n gi m chi tương ng, trư ng h p không i u ch nh gi m ư c trong năm ph i gi m d toán chi c a năm ti p theo. 4. N u B o hi m xã h i Vi t Nam hoàn thành nhi m v , tăng thu, ti t ki m chi phí qu n lý thư ng xuyên, thì s kinh phí dôi ra (s ư c trích 4% tr s chi th c t ) ư c s d ng b sung các kho n chi sau: 4.1. B sung ti n lương, ti n công cho ngư i lao ng trong toàn ngành theo m c hoàn thành công vi c, nhưng m c thu nh p t i a không quá 2,5 l n so v i Qu ti n lương theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Qu ti n lương theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c ư c xác nh như sau: - Ti n lương ng ch, b c và các ch ph c p lương c a cán b , công ch c trong t ng s biên ch ư c B N i v thông báo, quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph và m c lương t i thi u chung do Chính ph quy nh. - Ph n lương tăng thêm c a cán b , công ch c do nâng b c theo niên h n. - B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m xây d ng quy ch tr lương trong toàn ngành, g n li n v i kh i lư ng và hi u qu công vi c, ý th c trách nhi m ph c v i v i ngư i tham gia B o hi m xã h i và ch p hành n i quy, k lu t lao ng. 4.2. Chi ti n lương, ti n công cho lao ng h p ng trong trư ng h p c n thi t m b o hoàn thành công vi c. 4.3. B sung hai Qu khen thư ng và phúc l i không quá 3 tháng lương th c t bình quân toàn ngành. 4.4. H tr thêm ngoài chính sách chung c a Nhà nư c cho ngư i lao ng trong h th ng khi th c hi n chính sách s p x p lao ng, tinh gi m biên ch . M c h tr do T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam quy t nh. 4.5. L p Qu d phòng n nh thu nh p cho cán b , biên ch c. M c trích l p do T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam quy t nh. 4.6. Ph n còn l i (n u có) sau khi chi 5 n i dung trên ph i chuy n vào các Qu b o hi m xã h i. 5. Nhà nư c qu n lý biên ch i v i s cán b , công ch c trong b máy qu n lý khung c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam. B o hi m xã h i Vi t Nam ư c ch ng s p x p, t ch c và tuy n d ng lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng áp ng nhu c u công vi c. 6. Vi c óng và hư ng các ch b o hi m xã h i, khám, ch a b nh c a cán b , công ch c ngành B o hi m xã h i Vi t Nam v n tính theo h s m c lương quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph và m c lương t i thi u chung do Chính ph quy nh.
 10. V. HO T NG B O TOÀ N VÀ TĂNG TRƯ NG QU B O HI M XÃ H I 1. Ho t ng b o toàn giá tr và tăng trư ng Qu b o hi m xã h i là ho t ng B o hi m xã h i Vi t Nam s d ng s ti n t m th i nhàn r i cho vay, tham gia u tư v n, mua tín phi u, trái phi u, công trái c a Kho b c Nhà nư c và các ngân hàng thương m i c a Nhà nư c. 2. Các ho t ng u tư b o toàn và tăng trư ng Qu b o hi m xã h i bao g m: - Mua trái phi u, tín phi u, kỳ phi u, công trái c a Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng thương m i c a Nhà nư c. - Ưu tiên cho Ngân sách Nhà nư c vay gi i quy t các nhu c u c n thi t trong c nư c. - Cho vay i v i Qu h tr u tư phát tri n, các ngân hàng thương m i c a Nhà nư c, ngân hàng chính sách c a Nhà nư c. - u tư vào m t s d án có nhu c u v v n do Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. Ho t ng b o toàn và tăng trư ng Qu b o hi m xã h i ph i ư c h ch toán và báo cáo riêng theo quy nh t i ch h ch toán k toán B o hi m xã h i do B trư ng B Tài chính ban hành. 4. Ti n sinh l i do th c hi n các bi n pháp b o toàn, tăng trư ng Qu là toàn b s ti n lãi phát sinh ư c s d ng như sau: 4.1. Trích kinh phí chi qu n lý thư ng xuyên c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam theo quy nh t i kho n 1, m c IV, ph n II Thông tư này. 4.2. Trích 2 Qu khen thư ng, phúc l i b ng 3 tháng lương th c t bình quân toàn ngành. 4.3. Trích v n u tư xây d ng cơ s v t ch t c a toàn h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 4.4. Ph n còn l i b sung vào Qu b o hi m xã h i b o toàn và tăng trư ng. 5. T ng Giám c B o hi m xã h i Vi t Nam ban hành quy ch s d ng Qu khen thư ng và Qu phúc l i. Th c hi n l p d toán, quy t toán các d án u tư xây d ng cơ s v t ch t c a ngành trong khuôn kh quy nh hi n hành c a pháp lu t. 6. B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m báo cáo v ho t ng b o t n, tăng trư ng Qu b o hi m xã h i hàng năm (s dư Qu b o hi m xã h i, s ang u tư, s lãi thu ư c trong năm tài chính, tình hình s d ng ti n sinh l i, d ki n k ho ch ho t ng b o t n, tăng trư ng Qu năm ti p theo) v i Chính ph và B Tài chính. VI. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN B O HI M XÃ H I CÁC C P TRONG VI C QU N LÝ QU B O HI M XÃ H I
 11. 1. B o hi m xã h i Vi t Nam: 1.1. B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n cơ quan B o hi m xã h i c p dư i l p d toán, quy t toán thu, chi b o hi m xã h i, chi khám ch a b nh, chi qu n lý b máy và t ch c th c hi n chi y , úng h n các ch b o hi m xã h i i v i ngư i tham gia B o hi m xã h i. 1.2. Hàng năm l p d toán thu, chi Qu b o hi m xã h i, chi qu n lý b máy toàn ngành trình H i ng qu n lý thông qua và g i B Tài chính. 1.3. Hàng năm, B o hi m xã h i Vi t Nam xây d ng k ho ch b o t n và tăng trư ng Qu b o hi m xã h i trình H i ng Qu n lý phê duy t và g i B Tài chính giám sát th c hi n các bi n pháp b o t n và tăng trư ng Qu . Sau khi ư c H i ng Qu n lý thông qua, B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m th c hi n úng k ho ch và ti n . T ng Giám c B o hi m xã h i Vi t Nam ch u trách nhi m trư c H i ng Qu n lý v ho t ng b o t n giá tr và tăng trư ng Qu . i v i nh ng d án không có kh năng th c hi n úng ti n , k ho ch ho c nh ng d án phát sinh, T ng Giám c B o hi m xã h i Vi t Nam ph i báo cáo H i ng Qu n lý x lý theo thNm quy n. 1.4. Duy t và thông báo k p th i k ho ch năm cho B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo úng nh m c, tiêu chuNn, ch chi tiêu và nhi m v ư c giao, m b o úng nguyên t c kinh phí phân b cho B o hi m xã h i các c p không vư t t ng m c d toán ư c duy t. 1.5. T ch c qu n lý th ng nh t thu b o hi m xã h i trong toàn ngành. 1.6. C p phát ngu n kinh phí theo d toán ư c duy t cho B o hi m xã h i t nh, thành ph . 1.7. T ch c th c hi n chi, quy t toán và báo cáo tài chính hàng quý, năm (bao g m công tác thu - chi Qu , ho t ng b o t n tăng trư ng Qu , chi qu n lý thư ng xuyên và chi u tư XDCB) theo ch k toán B o hi m xã h i ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Tài chính. Xét duy t quy t toán, t ng h p trình H i ng Qu n lý thông qua và g i B Tài chính. 1.8. Ki m tra ho t ng c a B o hi m xã h i c p dư i trên các m t: + Ch p hành ch thu và chi b o hi m xã h i. + Th c hi n ch th ng kê, ch k toán và báo cáo k toán. 1.9. X lý nh ng vi ph m v thu, chi b o hi m xã h i theo quy nh c a Nhà nư c. 2. B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 2.1. L p k ho ch thu, chi b o hi m xã h i, chi qu n lý b máy theo quý, năm g i B o hi m xã h i Vi t Nam.
 12. 2.2. ôn c các ơn v óng trên a bàn (theo phân c p qu n lý) thu n p B o hi m xã h i y , úng h n và ghi s xác nh n s thu b o hi m xã h i cho ngư i lao ng theo quy nh. 2.3. C p phát kinh phí theo d toán ư c duy t cho B o hi m xã h i huy n. 2.4. L p báo cáo quy t toán thu, chi b o hi m xã h i, chi qu n lý b máy quý, năm g i B o hi m xã h i Vi t Nam. 2.5. Ki m tra, giám sát thu, chi Qu b o hi m xã h i và x lý nh ng vi ph m v thu, chi b o hi m xã h i trong ph m vi a phương theo phân c p c a B o hi m xã h i Vi t Nam. 3. B o hi m xã h i qu n, huy n, th xã: 3.1. L p k ho ch thu, chi b o hi m xã h i, chi qu n lý b máy quý, năm g i B o hi m xã h i t nh. 3.2. ôn c hư ng d n các cơ quan, ơn v và ngư i tham gia B o hi m xã h i trên a bàn n p y , k p th i ghi s , xác nh n s thu b o hi m xã h i cho ngư i lao ng. 3.3. T ch c chi tr cho các i tư ng hư ng B o hi m xã h i b o m an toàn, y , úng h n. 3.4. Thư ng xuyên ki m tra, giám sát vi c chi tr B o hi m xã h i c a ơn v cơ s , thu h i các kho n chi sai ch và báo cáo cơ quan B o hi m xã h i c p trên. 3.5. L p báo cáo quy t toán quý, năm v thu, chi b o hi m xã h i, chi qu n lý b máy g i B o hi m xã h i t nh, thành ph . Ph n 3: T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c t ngày 01/01/2003; thay th cho các Thông tư: s 85/1998/TT-BTC ngày 25/06/1998 v hư ng d n quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m xã h i Vi t Nam; s 55/1999/TT-BTC ngày 11/05/1999, s 66/2001/TT- BTC ngày 22/08/2001, s 38/2002/TT-BTC ngày 25/04/2002 c a B Tài chính v hư ng d n, s a i m t s i m c a Thông tư 85/1998/TT-BTC quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m xã h i Vi t Nam. Nh ng quy nh trư c ây trái v i n i dung quy nh trong Thông tư này u h t hi u l c thi hành. 2. B o hi m xã h i Vi t Nam hư ng d n cơ quan B o hi m xã h i các c p th c hi n úng các n i dung quy nh Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)
 13. PH L C 1 N I DUNG CHI QU N LÝ C A H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM (Ban hành theo Thông tư s 49 ngày 16 tháng 5 năm c a B Tài chính) M c Ti u N i dung chi m c 1 Ti n lương, ti n công 1 Lương ng ch b c theo Qu lương ư c duy t 2 Lương t p s 3 Lương h p ng dài h n 4 Lương cán b CNV dôi ra ngoài biên ch 5 Lương b sung 6 Lương khác 2 Ti n công 1 Ti n công h p ng theo v vi c 2 Khác 3 Ph c p lương 1 Ch c v 2 Khu v c, thu hút, t 3 Trách nhi m 4 Làm êm, thêm gi 5 c h i, nguy hi m Khác 4 H c b ng h c sinh, sinh viên 1 ào t o trong nư c 2 Sinh ho t phí cán b ih c 3 Khác 5 Ti n thư ng 1 Thư ng thư ng xuyên 2 Thư ng t xu t 3 Khác
 14. 6 Phúc l i t p th 1 Tr c p khó khăn thư ng xuyên 2 Tr c p khó khăn t xu t 3 Ti n tàu xe ngh phép năm 4 Chi h tr i s ng cho cán b , viên ch c trong ngành 5 Trích l p Qu khen thư ng, phúc l i 6 Trích l p Qu d phòng n nh thu nh p 7 Các kho n khác 7 Các kho n óng góp 1 B o hi m xã h i 2 B o hi m y t 3 Kinh phí công oàn 4 Khác 8 Thanh toán d ch v công c ng 1 Thanh toán ti n i n 2 Thanh toán ti n nư c 3 Thanh toán ti n nhiên li u 4 Thanh toán ti n v sinh, môi trư ng 5 Khác 9 V t tư, văn phòng 1 Văn phòng phNm 2 Mua s m công c , d ng c văn phòng 3 V t tư, văn phòng khác 10 Thông tin, tuyên truy n, liên l c 1 Cư c phí i n tho i trong nư c 2 Cư c phí i n tho i qu c t 3 Cư c phí bưu chính 4 Fax 5 Tuyên truy n 6 Qu ng cáo
 15. 7 Phim nh 8 Sách, báo, t p chí thư vi n 9 Khác 11 H i ngh 1 In, mua tài li u 2 B i dư ng gi ng viên, báo cáo viên 3 Ti n vé máy bay, tàu, xe 4 Ti n thuê phòng ng 5 Thuê h i trư ng, phương ti n v n chuy n 6 Các kho n thuê mư n khác 8 Chi bù ti n ăn 9 Chi phí khác 12 Công tác phí 1 Ti n vé máy bay, tàu, xe 2 Ph c p công tác phí 3 Ti n thuê phòng ng 4 Khoán công tác phí 5 Khác 13 Chi phí thuê mư n 1 Thuê phương ti n v n chuy n, áp t i, b o v tài s n, kho, Qu 2 Thuê nhà 3 Thuê t 4 Thuê thi t b các lo i 5 Thuê chuyên gia và gi ng viên nư c ngoài 6 Thuê chuyên gia và gi ng viên trong nư c 7 Thuê lao ng trong nư c 8 Thuê ào t o l i cán b 9 Chi phí thuê mư n khác 14 Chi oàn ra 1 Ti n vé máy bay, tàu, xe
 16. 2 Ti n ăn 3 Ti n 4 Ti n tiêu v t 5 Phí, l phí liên quan 6 Khác 15 Chi oàn vào 1 Ti n vé máy bay, tàu, xe 2 Ti n ăn 3 Ti n 4 Ti n tiêu v t 5 Phí, l phí liên quan 6 Khác 16 S a ch a thư ng xuyên TSC ph c v công tác chuyên môn và duy tu, b o dư ng các công trình CSHT 1 Mô tô 2 Ô tô con, ô tô t i 3 Xe chuyên dùng 4 Tàu thuy n 5 g 6 B o trì và hoàn thi n ph n m m máy tính 7 Trang thi t b k thu t chuyên d ng 8 Máy tính, photo, máy fax 9 i u hoà nhi t 10 Nhà c a 11 Thi t b phòng cháy, ch a cháy 12 ư ng i n, c p thoát nư c 13 Các TSC và công trình h t ng cơ s khác 17 S a ch a l n TSC ph c v công tác chuyên môn và các công trình CSHT 1 Mô tô 2 Ô tô con, ô tô t i
 17. 3 Xe chuyên dùng 4 Tàu thuy n 5 g 6 B o trì và hoàn thi n ph n m m máy tính 7 Trang thi t b k thu t chuyên d ng 8 Máy tính, photo, máy fax 9 i u hoà nhi t 10 Nhà c a 11 Thi t b phòng cháy, ch a cháy 12 ư ng i n, c p thoát nư c 13 Các TSC và công trình h t ng cơ s khác 18 Mua s m tài s n dùng cho công tác chuyên môn 1 Mô tô 2 Ô tô con, ô tô t i 3 Xe chuyên dùng 4 Tàu thuy n 5 g , s t, mây tre, nh a (cao c p) 6 Trang thi t b k thu t chuyên d ng 7 Máy tính, photo, máy fax 8 i u hoà nhi t 9 Nhà c a 10 Thi t b phòng cháy, ch a cháy 11 Ph n m m máy tính 12 Sách, tài li u và ch dùng cho công tác chuyên môn 13 Các tài s n khác 19 Chi phí nghi p v chuyên môn c a ngành 1 Chi mua hàng hoá, v t tư dùng cho chuyên môn c a t ng ngành 2 Trang thi t b k thu t chuyên d ng (Không ph i TSC ) 3 Chi mua, in n ch dùng cho chuyên môn c a t ng ngành 4 ng ph c, trang ph c
 18. 5 B o h lao ng 6 Sách, tài li u và ch dùng cho chuyên môn c a t ng ngành 7 Chi m t phí 8 Chi thanh toán h p ng v i bên ngoài 9 Chi phí khác 20 Chi phí c thù c a ngành 1 Chi h tr cho ơn v s d ng lao ng 2 Chi h tr cho ơn v qu n lý ph i h p thu 3 Chi cho CBCNV trong ngành 4 Chi h tr công tác ki m tra 5 L phí thu BHYT 6 Chi thăm h i i tư ng 7 Khác 21 Chi nghiên c u khoa h c 22 Chi ào t o, ào t o l i 23 Chi phí khác 1 Chi k ni m các ngày l l n 2 Chi kh c ph c thiên tai cho các ơn v d toán 3 Chi các kho n phí và l phí c a các ơn v d toán 4 Chi b o hi m tài s n và phương ti n c a các ơn v DT 5 Chi óng góp i v i các t ch c qu c t 6 Chi các ho t ng t thi n 7 Chi h tr cho ngư i lao ng ngh vi c 8 Chi ti p khách 9 Chi các kho n khác
Đồng bộ tài khoản