Thông tư 50/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
109
lượt xem
9
download

Thông tư 50/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 50/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 50/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 50/2003/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2003 HƯ NG D N CÁC ƠN VN S NGHI P CÓ THU XÂY D NG QUY CH CHI TIÊU N I B THEO QUY NNH T I NGHN NNH S 10/2002/N -CP NGÀY 16/01/2002 C A CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. B Tài chính hư ng d n các ơn v s nghi p có thu xây d ng quy ch chi tiêu n i b như sau: I- I TƯ NG: i tư ng áp d ng Thông tư này là các ơn v s nghi p có thu ư c c p có thNm quy n giao quy n t ch tài chính theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n Ngh nh s 10/2002/N - CP. II- NGUYÊN T C XÂY D NG QUY CH CHI TIÊU N I B : 1. Quy ch chi tiêu n i b bao g m các quy nh v ch , tiêu chuNn, nh m c chi tiêu áp d ng th ng nh t trong ơn v , m b o ơn v s nghi p có thu hoàn thành nhi m v chính tr ư c giao, th c hi n ho t ng thư ng xuyên phù h p v i ho t ng c thù c a ơn v , s d ng kinh phí có hi u qu và tăng cư ng công tác qu n lý. 2. Nh ng n i dung chi n m trong ph m vi xây d ng quy ch chi tiêu n i b ã có ch , tiêu chuNn nh m c do cơ quan có thNm quy n ban hành, thì Th trư ng ơn v ư c quy nh m c chi cao ho c th p hơn m c chi do Nhà nư c quy nh (tr m t s tiêu chuNn, nh m c và n i dung chi ư c quy nh t i ph n IV c a Thông tư này). Nh ng n i dung chi c n thi t ph c v cho ho t ng c a ơn v n m trong ph m vi xây d ng quy ch chi tiêu n i b , nhưng Nhà nư c chưa ban hành ch , thì Th trư ng ơn v có th xây d ng m c chi cho t ng nhi m v , n i dung công vi c, trong ph m vi ngu n tài chính c a ơn v . 3. ơn v s nghi p có thu không ư c dùng kinh phí c a ơn v mua s m thi t b , dùng, tài s n trang b t i nhà riêng cho cá nhân ho c cho các cá nhân mư n dư i b t kỳ hình th c nào (tr trang b i n tho i công v t i nhà riêng quy nh t i i m 4, ph n III dư i ây).
  2. 4. Quy ch chi tiêu n i b ư c th o lu n r ng rãi, dân ch , công khai trong ơn v s nghi p có thu, có ý ki n tham gia c a t ch c công oàn ơn v . Quy ch chi tiêu n i b ơn v s nghi p có thu g i cơ quan qu n lý c p trên báo cáo và g i Kho b c Nhà nư c nơi ơn v m tài kho n giao d ch làm căn c ki m soát chi. III- PH M VI VÀ N I DUNG XÂY D NG QUY CH CHI TIÊU N I B : 1. Ti n lương, ti n công và các kho n ph c p c thù (n u có): Trong quy ch c n xác nh: T ng qu ti n lương c a ơn v th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính "Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho các ơn v s nghi p có thu" và m b o các nguyên t c sau : - H s i u ch nh tăng thêm m c lương t i thi u l p qu ti n lương c a ơn v (căn c vào ngu n thu s nghi p và kh năng ti t ki m chi thư ng xuyên c a ơn v ), t i a không vư t quá 2,5 l n so v i m c ti n lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh i v i ơn v t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên; không vư t quá 2 l n so v i m c ti n lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh i v i ơn v t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên. - Phương án ti n lương: Trư c h t b o m m c lương t i thi u và các ch ph c p do Nhà nư c quy nh cho s lao ng trong biên ch và lao ng h p ng lao ng t 1 năm tr lên; Sau ó phân chia theo h s i u ch nh tăng thêm cho ngư i lao ng. H s i u ch nh tăng thêm cho t ng ngư i lao ng theo nguyên t c ngư i nào có hi u su t công tác cao óng góp nhi u cho vi c tăng thu, ti t ki m chi thì ư c hư ng nhi u hơn. - i v i ơn v s nghi p nghiên c u khoa h c không ư c giao biên ch và qu ti n lương t ngu n kinh phí nghiên c u khoa h c, thì ư c tính chi phí ti n công theo nh biên ư c c p có thNm quy n duy t vào chi phí th c hi n các tài nghiên c u khoa h c và các d ch v khoa h c do ơn v th c hi n. - i v i s lao ng h p ng dư i 1 năm, ơn v th c hi n theo h p ng ã ký gi a ơn v và ngư i lao ng. - Trư ng h p qu ti n lương c a các ơn v s nghi p có thu ư c th c hi n theo ơn giá s n phNm do Nhà nư c t hàng mà vư t quá qu ti n lương tính theo m c t i a quy nh t i i u 11 Ngh nh s 10/2002/N -CP thì ph n vư t qu lương ư c chuy n vào qu d phòng n nh thu nh p c a ơn v m b o thu nh p cho ngư i lao ng trong trư ng h p ngu n thu b gi m sút. - ơn v có th l a ch n cách tr lương theo th i gian, ho c tr theo lương khoán. - Các ch ph c p c thù c a các ngành th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Công tác phí trong nư c:
  3. Quy ch chi tiêu n i b c a ơn v ư c quy nh m c chi cao hơn ho c th p hơn m c quy nh c a Nhà nư c v công tác phí cho cán b viên ch c i công tác trong nư c trong ph m vi ngu n tài chính c a ơn v , bao g m các n i dung sau: - Ph c p công tác phí - Ti n thuê ch t i nơi n công tác (có th khoán chi cho cán b i công tác). - Tiêu chuNn phương ti n tàu xe cán b s d ng i công tác Ch ng t thanh toán công tác phí cho cán b viên ch c i công tác là: - Gi y i ư ng có ký duy t c a Th trư ng cơ quan c cán b i công tác và xác nh n c a cơ quan nơi cán b n công tác. - Vé tàu xe, c u, ư ng, phà... và cư c hành lý (n u có). - Hoá ơn thuê ch nơi n công tác. i v i ơn v th c hi n khoán ti n thuê ch t i nơi n công tác cho cán b viên ch c thì không c n kèm theo hoá ơn thuê ch nơi n công tác. 3. Chi tiêu h i ngh : Trên cơ s quy nh hi n hành v ch chi tiêu h i ngh , ơn v xây d ng quy ch chi tiêu h i ngh phù h p v i tính ch t c a h i ngh và kh năng ngu n tài chính c a ơn v . M c chi tiêu có th cao hơn ho c th p hơn m c quy nh c a Nhà nư c. 4. Chi phí s d ng i n tho i công v t i nhà riêng và i n tho i di ng: - V trang b i n tho i công v t i nhà riêng và i n tho i di ng: Tiêu chuNn trang b i n tho i và chi phí mua máy i n tho i, chi phí l p t và hoà m ng ơn v th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 78/2001/Q -TTg ngày 16/5/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy nh tiêu chuNn, nh m c s d ng i n tho i công v t i nhà riêng và i n tho i di ng i v i cán b lãnh o trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, t ch c chính tr , các t ch c chính tr -xã h i và Quy t nh s 179/2002/Q -TTg ngày 16/12/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung Quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng i n tho i công v t i nhà riêng và i n tho i di ng i v i cán b lãnh o trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, t ch c chính tr , các t ch c chính tr - xã h i. Riêng m c thanh toán ti n cư c phí s d ng i n tho i, ơn v có th xây d ng m c thanh toán ti n cư c s d ng i n tho i cao hơn ho c th p hơn so v i quy nh t i Quy t nh s 179/2002/Q -TTg ngày 16/12/2002 c a Th tư ng Chính ph nêu trên, nhưng m c thanh toán ti n cư c s d ng i n tho i t i a không quá 200.000 /máy/tháng i v i i n tho i c nh t i nhà riêng và 400.000 /máy/tháng i v i i n tho i di ng. i v i nh ng trư ng h p không tiêu chuNn trang b i n tho i c nh t i nhà riêng và i n tho i di ng theo quy nh trên, nhưng trong th c t xét th y c n thi t ph i trang b ph c v công vi c thì Th trư ng ơn v ư c quy n m r ng i tư ng
  4. ư c c p ti n thanh toán ti n cư c phí s d ng i n tho i cho phù h p (riêng ti n mua máy, chi phí l p t và hoà m ng máy do cá nhân ph i t thanh toán). M c thanh toán ti n cư c s d ng i n tho i t i a không quá 200.000 /máy/tháng i v i i n tho i c nh t i nhà riêng và 400.000 /máy/tháng i v i i n tho i di ng. 5. Trang b , qu n lý và s d ng phương ti n thông tin i n tho i, máy Fax t i cơ quan ơn v : Các ơn v trang b các phương ti n theo nhu c u và kh năng tài chính c a ơn v và xây d ng quy ch qu n lý, s d ng các tài s n ó có hi u qu và ti t ki m. ơn v có th xây d ng m c phân b s d ng i n tho i theo tháng, quý cho t ng phòng, ban. i v i các phòng, ban m i thành l p, Th trư ng ơn v căn c m c phân b c a các phòng, ban tương ng xác nh m c phân b cho phù h p. 6. V trang b và qu n lý thi t b s d ng i n chi u sáng cơ quan: Quy ch c n quy nh rõ vi c trang b các thi t b s d ng i n trong cơ quan và các gi i pháp ti t ki m i n, không s d ng i n ph c v nhu c u cá nhân. 7. V s d ng văn phòng phNm: ơn v có th xây d ng m c phân b s d ng văn phòng phNm cho t ng phòng, ban trong ơn v . Quy nh vi c in n, phô tô các tài li u chung c a cơ quan. 8. Thanh toán chi phí nghi p v thư ng xuyên: Chi nghi p v thư ng xuyên c a m i lĩnh v c có c i m riêng (chi nghi p v chuyên môn c a ngành giáo d c ào t o là chi vi t giáo trình, chi phí i th c t p, chi phí thuê chuyên gia và gi ng viên trong và ngoài nư c, chi tr ti n d y vư t gi cho giáo viên; chi ào t o, b i dư ng giáo viên; Chi cho công tác t ch c tuy n sinh, thi t t nghi p...; Chi nghi p v chuyên môn c a ngành y t là chi phí khám, ch a b nh, phòng b nh, v i, qu n áo cho b nh nhân, chăn màn, giư ng chi u và v t tư r ti n mau h ng, trang ph c b o h lao ng cho ngư i lao ng...), do ó tuỳ theo t ng lo i hình ho t ng, ơn v s nghi p có thu xây d ng quy ch chi tiêu v nghi p v chuyên môn cao hơn ho c th p hơn m c Nhà nư c quy nh cho phù h p . 9. Ho t ng s n xu t, cung ng d ch v : Các ơn v s nghi p có thu xây d ng Quy ch khoán thu, khoán chi các d ch v s n xu t cung ng d ch v i v i các ơn v tr c thu c, trong ó xác nh rõ: - Chi phí qu n lý d ch v : th c hi n theo quy ch chi tiêu n i b c a ơn v . - Các quy nh qu n lý, s d ng tài s n, d ng c ph c v ho t ng s n xu t d ch v ; s d ng xe ô tô, máy móc thi t b ưa vào khai thác trong lao ng k t h p s n xu t d ch v ..., trong ó t l tính kh u hao TSC c a các tài s n ư c dùng trong s n xu t và d ch v th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 166/1999/Q -BTC ngày 30/12/1999 c a B trư ng B Tài chính. Khi xây d ng phương án s n xu t cung ng
  5. d ch v ơn v xác nh y u t kh u hao tài s n c nh trong giá d ch v mb o nguyên t c bù p ư c chi phí và có tích lu . - Quy nh t l trích n p cho ơn v chi phí qu n lý chung c a ơn v - T l khoán chi i v i các d ch v : Trong ó ph n khoán chi i v i các ơn v tr c thu c quy ch c n quy nh các m c chi th c hi n theo quy ch chi tiêu n i b c a ơn v và có y ch ng t k toán theo quy nh c a pháp lu t. 10. Trích l p và s d ng các Qu : Căn c vào quy nh t i i u 17 và i u 18 Ngh nh s 10 /2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph , ơn v xây d ng các quy ch v m c trích l p i v i t ng qu ; quy ch s d ng i v i t ng Qu c a ơn v . 11. Nh ng n i dung chi c n thi t ph c v cho ho t ng c a ơn v n m trong ph m vi xây d ng quy ch chi tiêu n i b , nhưng Nhà nư c chưa ban hành ch , thì Th trư ng ơn v có th xây d ng m c chi cho t ng nhi m v , n i dung công vi c, trong ph m vi ngu n tài chính c a ơn v . IV- CÁC TIÊU CHU N, NNH M C VÀ N I DUNG CHI ƠN VN S NGHI P CÓ THU PH I TH C HI N ÚNG CÁC QUI NNH C A NHÀ NƯ C G M: 1. Tiêu chuNn, nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10/5/1999 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 208/1999/Q -TTg ngày 26/10/1999 c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung Quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p Nhà nư c. 2. Tiêu chuNn v nhà làm vi c theo quy nh t i Quy t nh s 147/1999/Q -TTg ngày 5/7/1999 c a Th tư ng Chính ph quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan Nhà nư c, ơn v s nghi p. 3. Ch công tác nư c ngoài theo quy nh t i Thông tư s 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 và Thông tư s 108/1999/TT/BTC ngày 4/9/1999 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c Nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài. 4. Ch ti p khách nư c ngoài và h i th o qu c t Vi t Nam th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 100/2000/TT-BTC ngày 16/10/2000 c a B Tài chính quy nh ch chi tiêu ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam và chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam. Kinh phí các chương trình m c tiêu qu c gia. Nhi m v t xu t ư c c p có thNm quy n giao. 7. Kinh phí th c hi n các tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p B , ngành.
  6. 8. Kinh phí th c hi n tinh gi n biên ch . 9. V n u tư xây d ng cơ b n; v n i ng d án và v n vi n tr . Kinh phí mua s m và s a ch a l n tài s n c nh V- T CH C TH C HI N: 1. Căn c vào Thông tư này, các ơn v s nghi p có thu ti n hành xây d ng quy ch chi tiêu n i b cho phù h p v i c thù ho t ng c a ơn v , nh m tăng cư ng công tác qu n lý, s d ng kinh phí ti t ki m, hi u qu , t ó nâng cao ch t lư ng ho t ng s nghi p, t o i u ki n tăng thu nh p cho ngư i lao ng. 2. Cơ quan Kho b c Nhà nư c căn c vào b n quy ch chi tiêu n i b c a ơn v , t ch c ki m tra xem xét và th c hi n thanh toán các kho n chi tiêu cho ơn v theo ch hi n hành. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng trên Công báo. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản