Thông tư 50/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
188
lượt xem
44
download

Thông tư 50/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 50/2003/tt-btc về việc hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định tại nghị định số 10/2002/nđ-cp ngày 16/1/2002 của chính phủ do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 50/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 50/2003/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2003 HƯ NG D N CÁC ƠN VN S NGHI P CÓ THU XÂY D NG QUY CH CHI TIÊU N I B THEO QUY NNH T I NGHN NNH S 10/2002/N -CP NGÀY 16/01/2002 C A CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. B Tài chính hư ng d n các ơn v s nghi p có thu xây d ng quy ch chi tiêu n i b như sau: I- I TƯ NG: i tư ng áp d ng Thông tư này là các ơn v s nghi p có thu ư c c p có thNm quy n giao quy n t ch tài chính theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n Ngh nh s 10/2002/N - CP. II- NGUYÊN T C XÂY D NG QUY CH CHI TIÊU N I B : 1. Quy ch chi tiêu n i b bao g m các quy nh v ch , tiêu chuNn, nh m c chi tiêu áp d ng th ng nh t trong ơn v , m b o ơn v s nghi p có thu hoàn thành nhi m v chính tr ư c giao, th c hi n ho t ng thư ng xuyên phù h p v i ho t ng c thù c a ơn v , s d ng kinh phí có hi u qu và tăng cư ng công tác qu n lý. 2. Nh ng n i dung chi n m trong ph m vi xây d ng quy ch chi tiêu n i b ã có ch , tiêu chuNn nh m c do cơ quan có thNm quy n ban hành, thì Th trư ng ơn v ư c quy nh m c chi cao ho c th p hơn m c chi do Nhà nư c quy nh (tr m t s tiêu chuNn, nh m c và n i dung chi ư c quy nh t i ph n IV c a Thông tư này). Nh ng n i dung chi c n thi t ph c v cho ho t ng c a ơn v n m trong ph m vi xây d ng quy ch chi tiêu n i b , nhưng Nhà nư c chưa ban hành ch , thì Th trư ng ơn v có th xây d ng m c chi cho t ng nhi m v , n i dung công vi c, trong ph m vi ngu n tài chính c a ơn v . 3. ơn v s nghi p có thu không ư c dùng kinh phí c a ơn v mua s m thi t b , dùng, tài s n trang b t i nhà riêng cho cá nhân ho c cho các cá nhân mư n dư i b t kỳ hình th c nào (tr trang b i n tho i công v t i nhà riêng quy nh t i i m 4, ph n III dư i ây).
  2. 4. Quy ch chi tiêu n i b ư c th o lu n r ng rãi, dân ch , công khai trong ơn v s nghi p có thu, có ý ki n tham gia c a t ch c công oàn ơn v . Quy ch chi tiêu n i b ơn v s nghi p có thu g i cơ quan qu n lý c p trên báo cáo và g i Kho b c Nhà nư c nơi ơn v m tài kho n giao d ch làm căn c ki m soát chi. III- PH M VI VÀ N I DUNG XÂY D NG QUY CH CHI TIÊU N I B : 1. Ti n lương, ti n công và các kho n ph c p c thù (n u có): Trong quy ch c n xác nh: T ng qu ti n lương c a ơn v th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính "Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho các ơn v s nghi p có thu" và m b o các nguyên t c sau : - H s i u ch nh tăng thêm m c lương t i thi u l p qu ti n lương c a ơn v (căn c vào ngu n thu s nghi p và kh năng ti t ki m chi thư ng xuyên c a ơn v ), t i a không vư t quá 2,5 l n so v i m c ti n lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh i v i ơn v t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên; không vư t quá 2 l n so v i m c ti n lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh i v i ơn v t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên. - Phương án ti n lương: Trư c h t b o m m c lương t i thi u và các ch ph c p do Nhà nư c quy nh cho s lao ng trong biên ch và lao ng h p ng lao ng t 1 năm tr lên; Sau ó phân chia theo h s i u ch nh tăng thêm cho ngư i lao ng. H s i u ch nh tăng thêm cho t ng ngư i lao ng theo nguyên t c ngư i nào có hi u su t công tác cao óng góp nhi u cho vi c tăng thu, ti t ki m chi thì ư c hư ng nhi u hơn. - i v i ơn v s nghi p nghiên c u khoa h c không ư c giao biên ch và qu ti n lương t ngu n kinh phí nghiên c u khoa h c, thì ư c tính chi phí ti n công theo nh biên ư c c p có thNm quy n duy t vào chi phí th c hi n các tài nghiên c u khoa h c và các d ch v khoa h c do ơn v th c hi n. - i v i s lao ng h p ng dư i 1 năm, ơn v th c hi n theo h p ng ã ký gi a ơn v và ngư i lao ng. - Trư ng h p qu ti n lương c a các ơn v s nghi p có thu ư c th c hi n theo ơn giá s n phNm do Nhà nư c t hàng mà vư t quá qu ti n lương tính theo m c t i a quy nh t i i u 11 Ngh nh s 10/2002/N -CP thì ph n vư t qu lương ư c chuy n vào qu d phòng n nh thu nh p c a ơn v m b o thu nh p cho ngư i lao ng trong trư ng h p ngu n thu b gi m sút. - ơn v có th l a ch n cách tr lương theo th i gian, ho c tr theo lương khoán. - Các ch ph c p c thù c a các ngành th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Công tác phí trong nư c:
  3. Quy ch chi tiêu n i b c a ơn v ư c quy nh m c chi cao hơn ho c th p hơn m c quy nh c a Nhà nư c v công tác phí cho cán b viên ch c i công tác trong nư c trong ph m vi ngu n tài chính c a ơn v , bao g m các n i dung sau: - Ph c p công tác phí - Ti n thuê ch t i nơi n công tác (có th khoán chi cho cán b i công tác). - Tiêu chuNn phương ti n tàu xe cán b s d ng i công tác Ch ng t thanh toán công tác phí cho cán b viên ch c i công tác là: - Gi y i ư ng có ký duy t c a Th trư ng cơ quan c cán b i công tác và xác nh n c a cơ quan nơi cán b n công tác. - Vé tàu xe, c u, ư ng, phà... và cư c hành lý (n u có). - Hoá ơn thuê ch nơi n công tác. i v i ơn v th c hi n khoán ti n thuê ch t i nơi n công tác cho cán b viên ch c thì không c n kèm theo hoá ơn thuê ch nơi n công tác. 3. Chi tiêu h i ngh : Trên cơ s quy nh hi n hành v ch chi tiêu h i ngh , ơn v xây d ng quy ch chi tiêu h i ngh phù h p v i tính ch t c a h i ngh và kh năng ngu n tài chính c a ơn v . M c chi tiêu có th cao hơn ho c th p hơn m c quy nh c a Nhà nư c. 4. Chi phí s d ng i n tho i công v t i nhà riêng và i n tho i di ng: - V trang b i n tho i công v t i nhà riêng và i n tho i di ng: Tiêu chuNn trang b i n tho i và chi phí mua máy i n tho i, chi phí l p t và hoà m ng ơn v th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 78/2001/Q -TTg ngày 16/5/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy nh tiêu chuNn, nh m c s d ng i n tho i công v t i nhà riêng và i n tho i di ng i v i cán b lãnh o trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, t ch c chính tr , các t ch c chính tr -xã h i và Quy t nh s 179/2002/Q -TTg ngày 16/12/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung Quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng i n tho i công v t i nhà riêng và i n tho i di ng i v i cán b lãnh o trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, t ch c chính tr , các t ch c chính tr - xã h i. Riêng m c thanh toán ti n cư c phí s d ng i n tho i, ơn v có th xây d ng m c thanh toán ti n cư c s d ng i n tho i cao hơn ho c th p hơn so v i quy nh t i Quy t nh s 179/2002/Q -TTg ngày 16/12/2002 c a Th tư ng Chính ph nêu trên, nhưng m c thanh toán ti n cư c s d ng i n tho i t i a không quá 200.000 /máy/tháng i v i i n tho i c nh t i nhà riêng và 400.000 /máy/tháng i v i i n tho i di ng. i v i nh ng trư ng h p không tiêu chuNn trang b i n tho i c nh t i nhà riêng và i n tho i di ng theo quy nh trên, nhưng trong th c t xét th y c n thi t ph i trang b ph c v công vi c thì Th trư ng ơn v ư c quy n m r ng i tư ng
  4. ư c c p ti n thanh toán ti n cư c phí s d ng i n tho i cho phù h p (riêng ti n mua máy, chi phí l p t và hoà m ng máy do cá nhân ph i t thanh toán). M c thanh toán ti n cư c s d ng i n tho i t i a không quá 200.000 /máy/tháng i v i i n tho i c nh t i nhà riêng và 400.000 /máy/tháng i v i i n tho i di ng. 5. Trang b , qu n lý và s d ng phương ti n thông tin i n tho i, máy Fax t i cơ quan ơn v : Các ơn v trang b các phương ti n theo nhu c u và kh năng tài chính c a ơn v và xây d ng quy ch qu n lý, s d ng các tài s n ó có hi u qu và ti t ki m. ơn v có th xây d ng m c phân b s d ng i n tho i theo tháng, quý cho t ng phòng, ban. i v i các phòng, ban m i thành l p, Th trư ng ơn v căn c m c phân b c a các phòng, ban tương ng xác nh m c phân b cho phù h p. 6. V trang b và qu n lý thi t b s d ng i n chi u sáng cơ quan: Quy ch c n quy nh rõ vi c trang b các thi t b s d ng i n trong cơ quan và các gi i pháp ti t ki m i n, không s d ng i n ph c v nhu c u cá nhân. 7. V s d ng văn phòng phNm: ơn v có th xây d ng m c phân b s d ng văn phòng phNm cho t ng phòng, ban trong ơn v . Quy nh vi c in n, phô tô các tài li u chung c a cơ quan. 8. Thanh toán chi phí nghi p v thư ng xuyên: Chi nghi p v thư ng xuyên c a m i lĩnh v c có c i m riêng (chi nghi p v chuyên môn c a ngành giáo d c ào t o là chi vi t giáo trình, chi phí i th c t p, chi phí thuê chuyên gia và gi ng viên trong và ngoài nư c, chi tr ti n d y vư t gi cho giáo viên; chi ào t o, b i dư ng giáo viên; Chi cho công tác t ch c tuy n sinh, thi t t nghi p...; Chi nghi p v chuyên môn c a ngành y t là chi phí khám, ch a b nh, phòng b nh, v i, qu n áo cho b nh nhân, chăn màn, giư ng chi u và v t tư r ti n mau h ng, trang ph c b o h lao ng cho ngư i lao ng...), do ó tuỳ theo t ng lo i hình ho t ng, ơn v s nghi p có thu xây d ng quy ch chi tiêu v nghi p v chuyên môn cao hơn ho c th p hơn m c Nhà nư c quy nh cho phù h p . 9. Ho t ng s n xu t, cung ng d ch v : Các ơn v s nghi p có thu xây d ng Quy ch khoán thu, khoán chi các d ch v s n xu t cung ng d ch v i v i các ơn v tr c thu c, trong ó xác nh rõ: - Chi phí qu n lý d ch v : th c hi n theo quy ch chi tiêu n i b c a ơn v . - Các quy nh qu n lý, s d ng tài s n, d ng c ph c v ho t ng s n xu t d ch v ; s d ng xe ô tô, máy móc thi t b ưa vào khai thác trong lao ng k t h p s n xu t d ch v ..., trong ó t l tính kh u hao TSC c a các tài s n ư c dùng trong s n xu t và d ch v th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 166/1999/Q -BTC ngày 30/12/1999 c a B trư ng B Tài chính. Khi xây d ng phương án s n xu t cung ng
  5. d ch v ơn v xác nh y u t kh u hao tài s n c nh trong giá d ch v mb o nguyên t c bù p ư c chi phí và có tích lu . - Quy nh t l trích n p cho ơn v chi phí qu n lý chung c a ơn v - T l khoán chi i v i các d ch v : Trong ó ph n khoán chi i v i các ơn v tr c thu c quy ch c n quy nh các m c chi th c hi n theo quy ch chi tiêu n i b c a ơn v và có y ch ng t k toán theo quy nh c a pháp lu t. 10. Trích l p và s d ng các Qu : Căn c vào quy nh t i i u 17 và i u 18 Ngh nh s 10 /2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph , ơn v xây d ng các quy ch v m c trích l p i v i t ng qu ; quy ch s d ng i v i t ng Qu c a ơn v . 11. Nh ng n i dung chi c n thi t ph c v cho ho t ng c a ơn v n m trong ph m vi xây d ng quy ch chi tiêu n i b , nhưng Nhà nư c chưa ban hành ch , thì Th trư ng ơn v có th xây d ng m c chi cho t ng nhi m v , n i dung công vi c, trong ph m vi ngu n tài chính c a ơn v . IV- CÁC TIÊU CHU N, NNH M C VÀ N I DUNG CHI ƠN VN S NGHI P CÓ THU PH I TH C HI N ÚNG CÁC QUI NNH C A NHÀ NƯ C G M: 1. Tiêu chuNn, nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10/5/1999 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 208/1999/Q -TTg ngày 26/10/1999 c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung Quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p Nhà nư c. 2. Tiêu chuNn v nhà làm vi c theo quy nh t i Quy t nh s 147/1999/Q -TTg ngày 5/7/1999 c a Th tư ng Chính ph quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan Nhà nư c, ơn v s nghi p. 3. Ch công tác nư c ngoài theo quy nh t i Thông tư s 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 và Thông tư s 108/1999/TT/BTC ngày 4/9/1999 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c Nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài. 4. Ch ti p khách nư c ngoài và h i th o qu c t Vi t Nam th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 100/2000/TT-BTC ngày 16/10/2000 c a B Tài chính quy nh ch chi tiêu ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam và chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam. Kinh phí các chương trình m c tiêu qu c gia. Nhi m v t xu t ư c c p có thNm quy n giao. 7. Kinh phí th c hi n các tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p B , ngành.
  6. 8. Kinh phí th c hi n tinh gi n biên ch . 9. V n u tư xây d ng cơ b n; v n i ng d án và v n vi n tr . Kinh phí mua s m và s a ch a l n tài s n c nh V- T CH C TH C HI N: 1. Căn c vào Thông tư này, các ơn v s nghi p có thu ti n hành xây d ng quy ch chi tiêu n i b cho phù h p v i c thù ho t ng c a ơn v , nh m tăng cư ng công tác qu n lý, s d ng kinh phí ti t ki m, hi u qu , t ó nâng cao ch t lư ng ho t ng s nghi p, t o i u ki n tăng thu nh p cho ngư i lao ng. 2. Cơ quan Kho b c Nhà nư c căn c vào b n quy ch chi tiêu n i b c a ơn v , t ch c ki m tra xem xét và th c hi n thanh toán các kho n chi tiêu cho ơn v theo ch hi n hành. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng trên Công báo. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản