Thông tư 51/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Thông tư 51/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 51/TTLB về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y - dược tư nhân do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 51/TTLB

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51/TTLB Hà n i , ngày 06 tháng 6 năm 1994 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - Y T S 51/TTLB NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1994 QUY NNH CH THU, QU N LÝ, S D NG L PHÍ TH M NNH VÀ C P GI Y CH NG NH N TIÊU CHU N, I U KI N THÀNH L P CƠ S HÀNH NGH Y - DƯ C TƯ NHÂN Căn c Pháp l nh v hành ngh Y - Dư c tư nhân ngày 30-9-1993. Căn c i u 12 Ngh nh s 06/CP ngày 29/1/1994 c th hoá m t s i u trong Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân. Căn c Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí và l phí. Thông tư s 48 TC/TCT ngày 28/9/1992 c a B Tài chính hư ng d n thi hành. Liên B Tài chính - Y t quy nh ch thu, qu n lý và s d ng l phí th m nh vi c xin c p gi y ch ng nh n tiêu chu n và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y - dư c tư nhân như sau: I- I TƯ NG THU VÀ M C THU 1. i tư ng thu: Các t ch c, cá nhân (k c t ch c, cá nhân nư c ngoài) khi n p ơn xin c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y - dư c tư nhân ph i n p l phí thNm nh h sơ. 2. M c thu: STT Lo i hình thNm nh V tính M c thu: I L phí T thành l p cơ s Y tư nhân 1l nT 1 B nh vi n tư nhân - nt - 3.000.000 2 Nhà h sinh tư nhân - nt - 1.000.000 3 Phòng khám a khoa ho c chuyên khoa và phòng - nt - 500.000 chuNn tr y h c dân t c 4 Phòng răng và làm răng gi - nt - 1.000.000 5 Phòng xét nghi p, phòng thăm dò ch c năng - nt - 500.000 6 Phòng ch p X.quang - nt - 1.000.000
  2. 7 Cơ s gi i ph u thNm m - nt - 2.000.000 8 Cơ s d ch v i u dư ng và ph c h i ch c năng - nt - 500.000 9 Cơ s d ch v y t tiêm chích, thay băng 1l n 100.000 10 Cơ s d ch v k ho ch hoá gia ình T nh 500.000 11 Cơ s d ch v y h c dân t c - nt - 100.000 12 Cơ s hành ngh y c a t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài t i Vi t Nam - nt - 10.000.000 II L phí thNm nh thành l p cơ s kinh doanh Dư c trang thi t b y t 1.000.000 1 Công ty c ph n, Công ty TNHH, doanh nghi p tư - nt - nhân kinh doanh Dư c - trang thi t b y t 1.000.000 2 Cơ s hành ngh dư c c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài t i Vi t Nam - nt - 5.000.000 3 Nhà thu c tư nhân, cơ s kinh doanh thi t b y t có v n th p hơn v n pháp nh quy nh t i Ngh nh s 22-H BT ngày 23-7-1991 - nt - 500.000 4 i lý thu c - nt - 200.000 5 Cơ s ch s n xu t ho c buôn bán thu c y h c dân t c - nt - 500.000 III Phí c p s ăng ký m t hàng thu c 1 L phí c p s ăng ký thu c nư c ngoài nh p khNu vào Vi t Nam - Nguyên li u 1 tên N li u 1.000.000 - Thu c thành phNm 1 tên thu c 2.000.000 1 2 L phí c p s ăng ký thu c s n xu t trong nư c tên thu c 200.000
  3. Khi giá c th trư ng bi n ng t 20% tr lên thì B Tài chính ph i h p v i B Y t xem xét i u ch nh l i m c thu cho phù h p v i th c t . II- T CH C THU, QU N LÝ VÀ S D NG L PHÍ 1. T ch c thu: a) B Y t thu l phí i v i vi c thNm nh và c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn, i u ki n thành l p b nh vi n tư nhân, doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n kinh doanh Dư c, kinh doanh trang thi t b y t ; cơ s hành ngh Y - Dư c c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài t i Vi t Nam và l phí c p s ăng ký thu c. b) S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu l phí thNm nh và c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn, i u ki n thành l p cơ s hành ngh Y - Dư c tư nhân tr trư ng h p quy nh ti t a i m 1 m c II c a Thông tư. 2. Qu n lý và s d ng ngu n thu l phí: L phí thNm nh vi c c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn, i u ki n thành l p cơ s hành ngh Y - Dư c tư nhân là ngu n thu c a ngân sách Nhà nư c, do ngành Y t t ch c thu. Khi thu l phí ph i c p gi y biên lai thu ti n do B Tài chính (T ng c c thu ) phát hành. Biên l i ư c nh n t i c c thu các t nh, thành ph nơi cơ quan thu óng tr s và có trách nhi m qu n lý theo úng ch c a B Tài chính quy nh. Cơ quan thu ph i m s sách k toán theo dõi tình hình thu l phí và các kho n chi phí liên quan theo úng pháp l nh k toán th ng kê. S sách k toán ph i ăng ký v i cơ quan thu trư c khi s d ng. Cơ quan thu l phí t m th i ư c gi l i 30% s l phí thu ư c chi công tác thNm nh các h sơ c p gi y ch ng nh n i u ki n thành l p cơ s hành ngh Y ư c tư nhân (l p h sơ thNm nh, l y ý ki n chuyên gia), in bi u m u, gi y ch ng nh n và thư ng cho nh ng cán b CNV có liên quan tr c ti p v i công vi c t ch c thu l phí, nhưng m c thư ng 1 năm t i a không quá 3 tháng lương cơ b n theo ch hi n hành c a Nhà nư c. Cu i năm quy t toán s l phí ư c t m gi l i, n u chi không h t thì ph i n p toàn b s còn l i vào ngân sách Nhà nư c. Các kho n chi ph c v cho vi c c p gi y ch ng nh n hành ngh Y - Dư c ph i úng ch tài chính hi n hành và có ch ng t h p l . S còn l i (70%) cơ quan thu l phí ph i n p toàn b vào ngân sách Nhà nư c theo m c 35, chương, lo i, kho n, h ng tương ng c a m c l c ngân sách Nhà nư c. Th i h n n p theo quy nh c a C c thu a phương nhưng ch m nh t là ngày 5 tháng sau ph i n p h t s ph i n p c a tháng trư c vào Kho b c Nhà nư c. Hàng tháng, quý, năm cơ quan thu l phí ph i t ch c thanh quy t toán biên lai, n ch và s ph i n p ngân sách Nhà nư c v i cơ quan thu , tài chính cùng c p. Hàng năm cơ quan thu l phí ph i d oán thu, chi ph n l phí t m th i ư c l i, t ng h p trong k ho ch chi tài chính c a ơn v , g i cơ quan tài chính cùng c p duy t. Vi c quy t toán s ti n l phí t m th i ư c l i cũng ph i quy t toán và t ng h p trong quy t toán thu chi tài chính chung c a ơn v .
  4. III- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký, m i quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c c n ph n ánh v B Tài chính và B Y t gi i quy t. Lê Văn Truy n Tào H u Phùng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản