Thông tư 52/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư 52/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 52/2003/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư 109/2002/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 52/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 52/2003/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C S A I, B SUNG THÔNG TƯ 109/2002/TT-BTC V PHÍ S D NG Ư NG B Căn c pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001, Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí Sau khi có ý ki n c a B Qu c phòng và trao i v i B Giao thông v n t i, B Tài chính hư ng d n s a i, b sung i tư ng mi n phí s d ng ư ng b i v i xe ch l c lư ng vũ trang ang hành quân quy nh t i Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 c a B Tài chính như sau: 1. Thay th o n: "Riêng xe ch l c lư ng vũ trang ang hành quân ư c hi u là các xe ô tô ca ch khách, xe ô tô t i có mui che và ư c l p t gh ng i trong thùng xe, mang bi n s màu (không phân bi t có ch quân hay không ch quân)" quy nh t i i m 4.e, m c III, ph n I Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 c a B Tài chính, b ng o n: "riêng xe ch l c lư ng vũ trang ang hành quân ư c hi u là xe ô tô ch ngư i có t 12 ch ng i tr lên, xe ô tô t i có mui che và ư c l p t gh ng i trong thùng xe, mang bi n s màu (không phân bi t có ch quân hay không ch quân)". 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Không truy thu, truy hoàn ti n phí s d ng ư ng b i v i các xe quân s c a B Qu c phòng có t 12 n dư i 30 ch ng i ã n p ho c chưa n p phí trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản