Thông tư 53/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư 53/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 53/2004/TT-BTC về cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 54/2004/QĐ-TTg ngày 5/4/2004 về cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 53/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 53/2004/TT-BTC NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2004 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 54/2004/Q -TTG NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2004 C A CHÍNH PH V CƠ CH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH ƯU ÃI I V I THÀNH PH H I PHÒNG Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n v cơ c u t ch c c a B Tài chính. B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 54/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch tài chính ngân sách ưu ãi i v i thành ph H i Phòng như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Thông tư này hư ng d n th c hi n cơ ch tài chính ngân sách ưu ãi i v i thành ph H i Phòng theo Quy t nh s 54/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . 2. Các cơ ch tài chính ngân sách ưu ãi i v i thành ph H i Phòng, bao g m: cơ ch ưu ãi v qu n lý ngân sách và cơ ch ưu ãi v huy ng ngu n v n cho u tư phát tri n. 3. Ngoài các cơ ch tài chính ngân sách ưu ãi quy nh theo Quy t nh s 54/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph và ư c hư ng d n th c hi n theo Thông tư này, Thành ph th c hi n các quy nh chung v qu n lý tài chính ngân sách quy nh t i Lu t ngân sách nhà nư c, Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , Thông tư s 59/2003/TT- BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 c a B Tài chính và các văn b n pháp lu t khác v tài chính ngân sách. B. NH NG QUY NNH C TH : I. V CƠ CH NGÂN SÁCH: 1. V th c hi n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách Thành ph :
  2. T nay n năm 2010, ngân sách trung ương th c hi n b sung có m c tiêu cho ngân sách Thành ph h tr th c hi n các d án quan tr ng, có ý nghĩa i v i thành ph H i Phòng và các t nh vùng kinh t tr ng i m B c B theo các danh m c công trình ã quy nh t i ti t a Kho n 1 i u 1 Quy t nh s 54/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . Phương th c th c hi n như sau: Hàng năm, trư c ngày 25 tháng 7 năm trư c, S Tài chính ph i h p v i S K ho ch và u tư và các S , ban ngành liên quan tham mưu giúp U ban nhân dân thành ph : trên cơ s t ng m c v n c a d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t ã phân kỳ hàng năm; ti n tri n khai d án và nhu c u v n tri n khai th c hi n d án trong năm k ho ch, trong ó xác nh rõ ngu n ngân sách Thành ph b trí, ngu n ngân sách trung ương h tr và các ngu n tài chính khác theo ch quy nh g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Chính ph trình Qu c h i quy t nh m c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách Thành ph theo t ng d án trong d toán ngân sách hàng năm. 2. V thư ng thu vư t d toán ngân sách nhà nư c và h tr có m c tiêu t ngu n tăng thu ngân sách trung ương: Hàng năm, trong trư ng h p có s tăng thu ph n ngân sách trung ương ư c hư ng so d toán ư c Th tư ng Chính ph giao; ngân sách trung ương th c hi n thư ng vư t thu cho Thành ph như sau: 2.1. i v i s tăng thu ph n ngân sách trung ương ư c hư ng so v i d toán ư c Th tư ng Chính ph giao t các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách Thành ph theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, ngân sách thành ph H i Phòng ư c thư ng m c 30% c a s tăng thu này, nhưng không vư t quá s tăng thu so v i m c th c hi n năm trư c. Phương th c xác nh m c thư ng; nguyên t c s d ng ti n thư ng và phương th c h ch toán ngân sách i v i kho n ti n thư ng th c hi n theo quy nh t i M c 17 Ph n IV Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. 2.2. i v i s tăng thu so v i d toán c a ngân sách trung ương hàng năm, căn c kh năng cân i ngân sách nhà nư c và nhu c u c n h tr c a Thành ph , B Tài chính, B K ho ch và u tư báo cáo Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i cho ý ki n, ưu tiên h tr có m c tiêu cho ngân sách Thành ph theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. S thư ng thu vư t d toán ngân sách và s h tr có m c tiêu hàng năm quy nh nêu trên ư c s d ng theo úng quy nh t i M c c Kho n 1 i u 1 Quy t nh 54/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v m t s cơ ch tài chính ngân sách ưu ãi i v i thành ph H i Phòng. 3. V huy ng và s d ng có hi u qu ngu n thu ti n s d ng t cho u tư phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn thành ph H i Phòng: s d ng có hi u qu qu t do Thành ph qu n lý, U ban nhân dân Thành ph ư c ng ngân sách Thành ph và t ngu n huy ng (ngu n trái phi u chính quy n a phương, ngu n huy ng khác theo quy nh c a pháp lu t) cho các d án xây d ng h t ng thu c nhi m v u tư c a ngân sách, di chuy n các cơ s s n xu t kinh
  3. doanh trong n i thành ra ngo i thành, ra khu công nghi p t o qu t; trên cơ s ó u giá ti n giao quy n s d ng t, tài s n công theo ch quy nh, t o ngu n v n cho u tư phát tri n và hoàn tr v n ng trư c t ngân sách Thành ph và các ngu n v n ã huy ng. Phương th c th c hi n như sau: - Căn c quy ho ch v s d ng qu t c a Thành ph ; d án thu c nhi m v u tưư c a ngân sách ã ưư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - U ban nhân dân Thành ph quy t nh ng ngân sách Thành ph và t ngu n v n huy ngư cho d án. M c v n ng cho các d án u tưư căn c kh i lư ng ti n th c hi n, t i a b ng m c d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t; vi c qu n lý, c p phát ph i th c hi n theo ch c a nhà nư c v qu n lý v n ngân sách nhà nư c. - S ti n thu ư c t u giá quy n s d ng t th c hi n hoàn tr ngu n ã ng t ngân sách Thành ph và t ngu n v n huy ng, ph n còn l i n p 100% vào ngân sách Thành ph (thu ti n s d ng t) s d ng cho u tưư phát tri n cơ s h t ng thu c nhi m v u tư c a ngân sách theo quy nh. - T ch c th c hi n h ch toán thu, chi ngân sách i v i các nhi m v trên theo úng ch quy nh. II. V HUY NG CÁC NGU N TÀI CHÍNH CHO U TƯ PHÁT TRI N: 1. Thành ph H i Phòng ư c th c hi n cơ ch h tr m t ph n lãi su t cho các t ch c, cá nhân khi vay v n u tư cho các lĩnh v c có kh năng thu h i v n ( u tư h t ng du l ch, u tư các tuy n ư ng giao thông; các ho t ng d ch v v môi trư ng ô th , khám ch a b nh, ...) theo quy nh c a pháp lu t. M c h tr và th i gian h tr lãi su t c th i v i t ng t ch c, cá nhân i v i t ng lĩnh v c trong ph m vi và kh năng ngân sách c a Thành ph . S Tài chính, S K ho ch và u tư và các S , ơn v có liên quan có trách nhi m giúp U ban nhân dân thành ph H i Phòng xác nh kho n chi ngân sách h tr này hàng năm b trí d toán ngân sách Thành ph trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. Hàng năm, căn c d toán ngân sách v ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) và các n i dung ã cam k t v i các nhà tài tr , ưu tiên b trí cho thành ph H i Phòng ngu n v n ODA cho các d án không có kh năng thu h i v n, u tư các d án k t c u h t ng quan tr ng thu c nhi m v u tư c a ngân sách Thành ph ; vi c b trí v n i ng trong nư c cho các d án này do ngân sách Thành ph m b o. Phương th c qu n lý th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý v n h tr phát tri n chính th c (ODA). 3. i v i nhu c u vay v n ngoài nư c th c hi n nh ng d án quan tr ng: Thành ph ư c huy ng v n vay ngoài nư c cho u tư phát tri n k t c u h t ng thu c nhi m v chi c a ngân sách Thành ph theo nguyên t c: U ban nhân dân Thành ph xây d ng phương án, tìm ngu n v n vay, l y ý ki n B Tài chính, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh theo cơ ch Chính ph vay v cho Thành ph vay l i th c hi n các d án công trình theo ngh c a U ban nhân dân Thành ph . Thành ph có trách
  4. nhi m b trí t ngân sách c p Thành ph hoàn tr g c, lãi, các lo i phí theo úng các h p ng vay ã ký k t theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ng m c dư n huy ng trong nư c theo quy nh t i Kho n 3 i u 8 Lu t Ngân sách nhà nư c và huy ng ngoài nư c quy nh t i M c 3 Ph n II c a Thông tư này không ư c vư t quá 30% t ng m c v n u tư xây d ng cơ b n c a ngân sách Thành ph theo d toán H i ng nhân dân Thành ph quy t nh c a năm ngân sách hi n hành (không bao g m ngu n v n u tư t ngu n v n huy ng và v n u tư các d án t ngu n b sung có m c tiêu không n nh t ngân sách trung ương cho ngân sách thành ph - n u có). C. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Căn c quy nh t i Thông tư này, U ban nhân dân Thành ph ch o S Tài chính ph i h p các cơ quan liên quan t ch c th c hi n; trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét gi i quy t. Ghi chú: Ngày 16/6/2004 B Tài chính ban hành Công văn s 6618 TC/NSNN v vi c ính chính Thông tư s 53/2004/TT-BTC ngày 9/6/2004 như sau: Thông tư hư ng d n thi hành Quy t nh s 54/2004/Q -TTg ngày 05/4/2004 c a Chính ph v cơ ch tài chính ngân sách ưu ãi i v i thành ph H i Phòng ính chính s a thành: Thông tư hư ng d n thi hành Quy t nh s 54/2004/Q -TTg ngày 05/4/2004 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch tài chính ngân sách ưu ãi i v i thành ph H i Phòng. B Tài chính xin ính chính ó U ban nhân dân thành ph H i Phòng bi t và t ch c th c hi n. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản