Thông tư 53/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

0
198
lượt xem
25
download

Thông tư 53/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 53/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 53/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 53/2005/TT-BTC ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2005 Híng dÉn lËp, thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc theo niªn ®é ng©n s¸ch hµng n¨m C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc sè 01/2002/QH11 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø LuËt X©y dùng vµ c¸c NghÞ ®Þnh vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t ; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc lËp, thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n íc theo niªn ®é ng©n s¸ch hµng n¨m nh sau: PhÇn I. QUY §ÞNH CHUNG 1. Th«ng t nµy quy ®Þnh viÖc lËp, thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc theo niªn ®é ng©n s¸ch hµng n¨m, bao gåm c¸c lo¹i vèn nh sau: 1.1. Vèn trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc: - Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n theo kÕ ho¹ch Nhµ níc giao hµng n¨m; - Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc kÕ ho¹ch n¨m tríc ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chuyÓn sang n¨m sau chi tiÕp (cho phÐp kÐo dµi thêi gian thanh to¸n hoÆc thêi gian thùc hiÖn vµ thanh to¸n); - Vèn ®îc øng tríc dù to¸n ng©n s¸ch n¨m sau. RiÕng ®èi víi vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp øng tríc dù to¸n ng©n s¸ch n¨m sau th× kh«ng lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n, nh ng ph¶i lËp b¸o c¸o tæng hîp ®Ó c¬ quan Tµi chÝnh c¸c cÊp theo dâi viÖc tiÕp nhËn vµ sö dông nguån vèn nµy. 1.2. C¸c lo¹i vèn ®Çu t kh¸c cña ng©n s¸ch nhµ níc: C¸c nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n kh¸c cña ng©n s¸ch nhµ níc trong n¨m ®îc phÐp sö dông ®Ó ®Çu t theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. 2. C¬ quan, ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n gåm: 2.1. C¸c chñ ®Çu t, Ban Qu¶n lý dù ¸n (sau ®©y gäi chung lµ chñ ®Çu t ) lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t n¨m. 2.2. C¬ quan cÊp trªn cña chñ ®Çu t sau khi nhËn b¸o c¸o quyÕt to¸n do chñ ®Çu t göi ®Õn thÈm ®Þnh, tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t n¨m.
 2. 2 C¬ quan cÊp trªn cña chñ ®Çu t lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh giao kÕ ho¹ch vèn ®Çu t thuéc nguån ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m cho c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc quyÒn qu¶n lý. 2.3. Kho b¹c nhµ níc lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n t×nh h×nh nhËn vµ sö dông vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n íc hµng n¨m ®èi víi c¸c lo¹i vèn do Kho b¹c nhµ níc nhËn vµ kiÓm so¸t, thanh to¸n trùc tiÕp, ®ång thêi lËp b¸o c¸o tæng hîp thanh to¸n vèn ®Çu t theo niªn ®é ng©n s¸ch. 3. C¬ quan cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t hµng n¨m lµ c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp. Riªng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t thuéc c¸c lo¹i vèn cña ng©n s¸ch nhµ n íc kh«ng do Kho b¹c nhµ níc kiÓm so¸t, thanh to¸n trùc tiÕp sÏ do c¬ quan tµi chÝnh trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn viÖc tæng hîp, thÈm ®Þnh, nhËn xÐt quyÕt to¸n niªn ®é ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m. 4. ViÖc quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hµng n¨m thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc theo c¸c nguyªn t¾c sau: 4.1. Thêi h¹n kho¸ sæ ®èi víi Kho b¹c nhµ níc ®Ó lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m lµ 31/1 n¨m sau. Trêng hîp ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh kÐo dµi thêi h¹n thanh to¸n sau thêi h¹n khãa sæ trªn, th× thêi h¹n kho¸ sæ ®Ó lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n theo thêi h¹n chØnh lý quyÕt to¸n cña c¸c cÊp ng©n s¸ch t¬ng øng theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt. Vèn thanh to¸n sau thêi h¹n khãa sæ ®îc quyÕt to¸n vµo ng©n s¸ch n¨m sau. Thêi h¹n khãa sæ ®èi víi chñ ®Çu t ®Ó lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh trong ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho chñ ®Çu t do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Riªng viÖc lËp b¸o c¸o bæ sung theo biÓu mÉu sè 01/C§T/BCQT theo thêi h¹n quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 4.2. Vèn thanh to¸n trong n¨m ®îc ®a vµo b¸o c¸o lµ sè vèn ®îc thanh to¸n tõ ngµy 1/1 n¨m kÕ ho¹ch ®Õn thêi h¹n kho¸ sæ, bao gåm: + Vèn thanh to¸n cho khèi lîng x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh, kÓ c¶ thanh to¸n b»ng h×nh thøc ghi thu ghi chi hay thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ; + Vèn t¹m øng cha thu håi bao gåm sè vèn t¹m gi÷ (nÕu cã) vµ sè vèn ® îc t¹m øng theo chÕ ®é Trêng hîp c¸c dù ¸n ®Çu t ®îc bè trÝ trong kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t hµng n¨m ®Ó thu håi sè vèn ®· ®îc ng©n s¸ch nhµ níc øng tríc dù to¸n, th× sè vèn thanh to¸n ®îc ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n lµ tæng sè vèn ® îc thanh to¸n trong n¨m kÕ ho¹ch (nÕu cã) vµ sè vèn ®· thanh to¸n tõ nguån vèn øng tr íc dù to¸n ng©n s¸ch t¬ng øng víi kÕ ho¹ch vèn ®Çu t trong n¨m ®· ®îc bè trÝ ®Ó thu håi. * VÝ dô 1: Dù ¸n A ®îc ng©n s¸ch nhµ níc øng tríc dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 trong n¨m 2003 lµ 5 tû ®ång. KÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m 2004 cña dù ¸n ®îc bè trÝ 10 tû ®ång, trong ®ã thu håi vèn øng lµ 5 tû ®ång, cßn thanh to¸n khèi lîng trong n¨m 2004 lµ 5 tû ®ång, th× sè vèn thanh to¸n ® îc ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 2004 cña dù ¸n A lµ 10 tû ®ång.
 3. 3 * VÝ dô 2: Dù ¸n A ®îc ng©n s¸ch nhµ níc øng tríc dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 trong n¨m 2003 lµ 5 tû ®ång. KÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m 2004 cña dù ¸n ®îc bè trÝ 10 tû ®ång, trong ®ã thu håi vèn øng tríc lµ 3 tû ®ång, cßn thanh to¸n khèi lîng trong n¨m 2004 lµ 7 tû ®ång, th× sè vèn thanh to¸n ®îc ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 2004 cña dù ¸n A lµ 10 tû ®ång. Sè vèn øng tríc cßn cha thu håi 2 tû ®ång cña dù ¸n A sÏ tiÕp tôc theo dâi ®Ó thu håi khi ®îc giao kÕ ho¹ch vèn thu håi cña dù ¸n. Trêng hîp c¸c dù ¸n ®Çu t thuéc kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t hµng n¨m ®îc phÐp chuyÓn n¨m sau chi tiÕp, th× sè vèn thanh to¸n ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n lµ sè vèn thanh to¸n tõ ngµy 1/1 n¨m kÕ ho¹ch ®Õn hÕt thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch. Vèn thanh to¸n sau thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m tríc ®îc quyÕt to¸n vµo ng©n s¸ch n¨m sau. VÝ dô 3: Dù ¸n A (thuéc ng©n s¸ch trung ¬ng qu¶n lý) ®îc ghi kÕ ho¹ch n¨m 2004 lµ 10 tû ®ång, ®Õn 31/1/2005 dù ¸n ®îc thanh to¸n lµ 7 tû ®ång; §ång thêi 3 tû ®ång ®îc phÐp kÐo dµi thêi gian thanh to¸n ®Õn hÕt niªn ®é ng©n s¸ch n¨m 2005; Trong thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 (hÕt ngµy 31/5/2005 ®èi víi ng©n s¸ch trung ¬ng) gi¶ sö dù ¸n A ®îc tiÕp tôc thanh to¸n lµ 2 tû ®ång, th× sè vèn thanh to¸n ®îc ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 2004 cña dù ¸n A lµ 9 tû ®ång. Cßn 1 tû ®ång ®îc thanh to¸n sau thêi thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004(sau ngµy 31/5/2005 ®èi víi ng©n s¸ch trung ¬ng) ®îc ®a vµo quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005. 4.3. Sè liÖu b¸o c¸o ph¶i ®îc ph¶n ¸nh chi tiÕt theo nguån vèn trong níc vµ ngoµi níc (nÕu cã). Riªng vèn ngoµi níc, Kho b¹c nhµ níc b¸o c¸o theo sè vèn ®· ®îc h¹ch to¸n ghi thu ghi chi cho dù ¸n; chñ ®Çu t b¸o c¸o theo sè vèn ®· thanh to¸n cho dù ¸n. 5. Hµng n¨m, kÕt thóc niªn ®é ng©n s¸ch, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ lËp, thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc, ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho chñ ®Çu t vµ Th«ng t nµy. PhÇn II. QUY §ÞNH Cô THÓ I. Néi dung b¸o c¸o quyÕt to¸n: 1. PhÇn sè liÖu quyÕt to¸n: 1.1. §èi víi chñ ®Çu t: lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t n¨m theo biÓu mÉu quy ®Þnh trong ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho chñ ®Çu t do Bé Tµi chÝnh ban hµnh vµ lËp b¸o c¸o bæ sung theo biÓu mÉu sè 01/C§T/BCBS (nÕu cã). 1.2. §èi víi c¬ quan cÊp trªn cña chñ ®Çu t: lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t n¨m theo c¸c biÓu mÉu sè: 01, 02, 03/CQ/QT§T kÌm theo. 1.3. §èi víi Kho b¹c nhµ níc: lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n t×nh h×nh nhËn vµ sö dông vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch hµng n¨m do Kho b¹c nhµ n- íc trùc tiÕp kiÓm so¸t, thanh to¸n vµ tæng hîp thanh to¸n vèn ®Çu t theo niªn ®é ng©n s¸ch nh sau:
 4. 4 1.3.1. Lo¹i biÓu quyÕt to¸n chi tiÕt: 01, 02, 03/KB/QT§T vµ 04/KB/BC§T kÌm theo. 1.3.2. Lo¹i biÓu tæng hîp: 05/KB/THTT, 06/KB/THTT, 07/KB/THTT kÌm theo. §èi víi c¸c nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n kh¸c trong n¨m cña ng©n s¸ch nhµ níc ®îc phÐp sö dông ®Ó ®Çu t theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn, th× tuú theo lo¹i vèn ®Ó ®a vµo c¸c biÓu cña Th«ng t nµy cho phï hîp. (Híng dÉn lËp biÓu mÉu theo phô lôc ®Ýnh kÌm). 2. PhÇn thuyÕt minh: a/ §èi víi chñ ®Çu t: ®¸nh gi¸ theo híng dÉn cña ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho chñ ®Çu t do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. b/ §èi víi cÊp trªn cña chñ ®Çu t: Tr×nh bÇy tæng qu¸t t×nh h×nh thùc hiÖn, thanh to¸n kÕ ho¹ch vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n Nhµ níc giao trong n¨m. ThuyÕt minh c¸c tån t¹i, víng m¾c, nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng lín ®Õn thùc hiÖn, thanh to¸n so víi kÕ ho¹ch ®îc giao, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p th¸o gì cã liªn quan ®Õn qu¶n lý vèn ®Çu t. c/ §èi víi c¬ quan Kho b¹c nhµ níc: - Tr×nh bÇy tæng qu¸t ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh nhËn vèn, sö dông vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc. - §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ th¸o gì nh÷ng tån t¹i, víng m¾c cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hµng n¨m còng nh c«ng t¸c qu¶n lý vèn ®Çu t, trong ®ã nªu râ nh÷ng nguyªn nh©n t¨ng gi¶m vèn ®Çu t cña mét sè Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®iÓn h×nh vµ nh÷ng dù ¸n cã tån t¹i, víng m¾c lín. II. Néi dung thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ c¬ quan lËp, nhËn vµ thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hµng n¨m: 1. Néi dung thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n: - X¸c ®Þnh dù ¸n cã trong kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t trong n¨m. - X¸c ®Þnh kÕ ho¹ch vèn ®îc giao cña tõng dù ¸n. - X¸c ®Þnh, so s¸nh sè vèn thanh to¸n víi sè vèn kÕ ho¹ch giao cña tõng dù ¸n. - X¸c ®Þnh sù phï hîp vÒ nguån vèn thanh to¸n cho c¸c dù ¸n. - X¸c ®Þnh tæng gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh ®· nghiÖm thu. - X¸c ®Þnh tæng gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh ®· nghiÖm thu cha ®îc thanh to¸n, trong ®ã cã trong kÕ ho¹ch vèn ®Çu t ®îc kÐo dµi thanh to¸n, vît kÕ ho¹ch vèn ®Çu t. 2. C¬ quan lËp, nhËn vµ thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hµng n¨m: 2.1. §èi víi vèn ®Çu t x©y dùng do c¸c Bé, ngµnh trung ¬ng qu¶n lý:
 5. 5 a/ C¸c chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t n¨m theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ göi theo quy ®Þnh trong ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho chñ ®Çu t do Bé Tµi chÝnh ban hµnh (chñ ®Çu t ph¶i ®èi chiÕu sè liÖu ®· thanh to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n víi Kho b¹c nhµ níc tríc khi lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t theo niªn ®é ng©n s¸ch hµng n¨m). b/ C¬ quan cÊp trªn cña chñ ®Çu t: sau khi nhËn b¸o c¸o quyÕt to¸n do chñ ®Çu t göi ®Õn, thÈm ®Þnh, tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n niªn ®é ng©n s¸ch hµng n¨m theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy göi Bé Tµi chÝnh. c/ Kho b¹c nhµ níc tæng hîp, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n t×nh h×nh nhËn vµ sö dông vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m vµ lËp b¸o c¸o tæng hîp thanh to¸n vèn ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy göi Bé Tµi chÝnh. d/ C¸c Vô chøc n¨ng thuéc Bé Tµi chÝnh ®îc giao qu¶n lý trùc tiÕp chñ tr× thÈm ®Þnh, tæng hîp, nhËn xÐt, x¸c nhËn sè liÖu quyÕt to¸n phÇn trùc tiÕp qu¶n lý, phèi hîp Vô Ng©n s¸ch nhµ níc (Bé Tµi chÝnh) ®Ó tæng hîp vµo quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m theo quy ®Þnh. 2.2. §èi víi vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n do c¸c ®Þa ph¬ng qu¶n lý: 2.2.1. Nguån vèn ®Çu t do ng©n s¸ch cÊp tØnh qu¶n lý: a/ C¸c chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t n¨m theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ göi theo quy ®Þnh trong ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho chñ ®Çu t do Bé Tµi chÝnh ban hµnh (chñ ®Çu t ph¶i ®èi chiÕu sè liÖu ®· thanh to¸n vèn ®Çu t víi Kho b¹c nhµ níc tríc khi lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t theo niªn ®é ng©n s¸ch hµng n¨m). b/ C¬ quan cÊp trªn cña chñ ®Çu t: sau khi nhËn b¸o c¸o quyÕt to¸n do chñ ®Çu t göi ®Õn thÈm ®Þnh, tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy göi Së Tµi chÝnh. c/ Kho b¹c nhµ níc tØnh tæng hîp, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n t×nh h×nh nhËn vµ sö dông vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n íc hµng n¨m vµ lËp b¸o c¸o tæng hîp thanh to¸n vèn ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy göi Së Tµi chÝnh. d/ C¸c phßng thuéc Së Tµi chÝnh qu¶n lý trùc tiÕp chñ tr× thÈm ®Þnh, tæng hîp, nhËn xÐt, thèng nhÊt x¸c nhËn sè liÖu quyÕt to¸n, phèi hîp phßng Ng©n s¸ch (Së Tµi chÝnh) ®Ó tæng hîp vµo quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng hµng n¨m theo quy ®Þnh. 2.2.2. Nguån vèn ®Çu t do ng©n s¸ch cÊp huyÖn qu¶n lý: a/ C¸c chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t n¨m theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ göi theo quy ®Þnh trong ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho chñ ®Çu t do Bé Tµi chÝnh ban hµnh (chñ ®Çu t ph¶i ®èi chiÕu sè liÖu ®· thanh to¸n vèn ®Çu t víi Kho b¹c nhµ níc tríc khi lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t theo niªn ®é ng©n s¸ch hµng n¨m). b/ C¬ quan cÊp trªn cña chñ ®Çu t: sau khi nhËn b¸o c¸o quyÕt to¸n do chñ ®Çu t göi ®Õn thÈm ®Þnh, tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy göi phßng Tµi chÝnh huyÖn. c/ Kho b¹c nhµ níc huyÖn tæng hîp, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n t×nh h×nh nhËn vµ sö dông vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m
 6. 6 vµ lËp b¸o c¸o tæng hîp thanh to¸n vèn ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy göi phßng Tµi chÝnh huyÖn. d/ Phßng Tµi chÝnh huyÖn chñ tr× thÈm ®Þnh, tæng hîp, nhËn xÐt, thèng nhÊt x¸c nhËn sè liÖu quyÕt to¸n cña Kho b¹c nhµ níc huyÖn ®Ó tæng hîp vµo quyÕt to¸n ng©n s¸ch huyÖn hµng n¨m theo quy ®Þnh. 2.2.3. Nguån vèn ®Çu t do ng©n s¸ch x· qu¶n lý: - Kho b¹c nhµ níc huyÖn tæng hîp, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n t×nh h×nh nhËn vµ sö dông vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc do ng©n s¸ch x· qu¶n lý hµng n¨m vµ lËp b¸o c¸o tæng hîp thanh to¸n vèn ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy göi Uû ban nh©n d©n x·. - Ban Tµi chÝnh x· gióp Uû ban nh©n d©n x· chñ tr× thÈm ®Þnh, tæng hîp nhËn xÐt, thèng nhÊt x¸c nhËn sè liÖu quyÕt to¸n cña Kho b¹c nhµ n íc huyÖn ®Ó lËp b¸o c¸o thu chi ng©n s¸ch x· hµng n¨m theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh t¹i Th«ng t sè 60/2003/TT-BTC ngµy 23/6/2003 vÒ qu¶n lý ng©n s¸ch x· vµ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c cña x·, phêng, thÞ trÊn. III. Thêi h¹n göi vµ thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n: 1. §èi víi vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n do c¸c Bé, ngµnh trung ¬ng qu¶n lý: - Chñ ®Çu t göi b¸o c¸o quyÕt to¸n theo thêi h¹n quy ®Þnh t¹i ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho chñ ®Çu t do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Riªng b¸o c¸o theo biÓu mÉu 01/ C§T/BCBS ®îc göi tríc ngµy 1/3 n¨m sau ®èi víi b¸o c¸o bæ sung thanh to¸n hÕt th¸ng 1 n¨m sau vµ sau thêi ®iÓm chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch 1 th¸ng ®èi víi b¸o c¸o bæ sung thanh to¸n trong thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch.. - C¬ quan cÊp trªn cña chñ ®Çu t thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh, tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc ph¹m vi qu¶n lý theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy göi Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 1/10 n¨m sau. Thêi h¹n thÈm ®Þnh lµ 1 th¸ng (kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t n¨m theo quy ®Þnh). - Kho b¹c nhµ níc tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n, b¸o c¸o thanh to¸n vèn ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy göi Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 15/9 n¨m sau. Thêi h¹n thÈm ®Þnh, nhËn xÐt lµ 1 th¸ng 15 ngµy (kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t n¨m theo quy ®Þnh). 2. §èi víi vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n do ®Þa ph¬ng qu¶n lý: Thêi h¹n göi vµ thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n do Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh theo LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt, nhng ph¶i ®¶m b¶o thêi gian tæng hîp, lËp, göi b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch theo chÕ ®é quy ®Þnh. PhÇn III. TR¸CH NHIÖM CñA C¥ QUAN Cã LI£N QUAN 1. C¸c c¬ quan lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè liÖu ® îc ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m; thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh (nÕu cã) tæng hîp, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n theo híng dÉn cña Th«ng t nµy vµ göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp ®óng thêi h¹n quy ®Þnh.
 7. 7 2. C¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp: Trªn c¬ së b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m do c¸c c¬ quan lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n göi tíi, thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh, nhËn xÐt, thèng nhÊt x¸c nhËn sè liÖu quyÕt to¸n vµ tæng hîp vµo quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc c¸c cÊp theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. PhÇn IV. §IÒU KHO¶N THI HµNH Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ thùc hiÖn thèng nhÊt trong c¶ níc. Riªng c«ng t¸c lËp thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n n¨m 2004 thuéc c¸c cÊp ng©n s¸ch, trêng hîp cha lËp b¸o c¸o th× thùc hiÖn theo Th«ng t nµy, trêng hîp ®· lËp b¸o c¸o th× kh«ng ph¶i lËp l¹i. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã víng m¾c ®Ò nghÞ göi ý kiÕn vÒ Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung.
 8. 8 Phô lôc H¦íNG DÉN LËP BIÓU MÉU B¸O C¸O QUYÕT TO¸N VèN §ÇU T¦ THEO NI£N §é NG¢N S¸CH HµNG N¡M (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè..... ngµy..../..../ 2005 cña Bé Tµi chÝnh) I. §èi víi chñ ®Çu t: Sau khi lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t n¨m theo biÓu mÉu quy ®Þnh trong ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho chñ ®Çu t do Bé Tµi chÝnh ban hµnh, trong ®ã sè vèn thanh to¸n cho tõng dù ¸n ®îc ph¶n ¸nh ®Õn 31/12 hµng n¨m, th× chñ ®Çu t lËp tiÕp b¸o c¸o theo biÓu mÉu sè 01/C§T/BCBS cho c¸c trêng hîp sau: 1) C¸c dù ¸n ®îc tiÕp tôc thanh to¸n kÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m tríc trong th¸ng 1 n¨m sau. 2) C¸c dù ¸n ®îc phÐp kÐo dµi thêi gian thanh to¸n hoÆc thêi gian thùc hiÖn vµ thanh to¸n kÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m tríc sang n¨m sau (sau th¸ng 1 n¨m sau). 3) C¸c dù ¸n ®îc øng tríc dù to¸n ng©n s¸ch n¨m sau. MÉu sè 01/C§T/BCBS: B¸o c¸o bæ sung vÒ thùc hiÖn, thanh to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tõ sau ngµy 31/12 hµng n¨m ®Õn hÕt thêi thêi h¹n khãa sæ ng©n s¸ch: ph¶n ¸nh sè liÖu thùc hiÖn, thanh to¸n sau ngµy 31/12 cho tõng dù ¸n ®Õn hÕt thêi h¹n khãa sæ ng©n s¸ch (thêi h¹n khãa sæ ng©n s¸ch lµ 31/1 n¨m sau) ®èi víi trêng hîp 1 vµ 3, hoÆc hÕt thêi h¹n chØnh lý quyÕt to¸n cña ng©n s¸ch (thêi h¹n chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®îc quy ®Þnh theo LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt cho tõng cÊp ng©n s¸ch t¬ng øng) ®èi víi trêng hîp 2. Víi néi dung chØ tiªu cô thÓ nh sau: (i) Cét 3: ghi kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t n¨m tríc cña tõng dù ¸n theo ®èi t- îng ph¶i b¸o c¸o ë trêng hîp 2 (c¸c dù ¸n thuéc trêng hîp 1 vµ 3 kh«ng ph¶i ghi vµo cét nµy). (ii) Cét 4: ghi vèn ®· thanh to¸n tõ 1/1 n¨m kÕ ho¹ch ®Õn 31/1 n¨m sau cña tõng dù ¸n theo ®èi tîng ph¶i b¸o c¸o trêng hîp 2 (c¸c dù ¸n thuéc trêng hîp 1 vµ 3 kh«ng ph¶i ghi vµo cét nµy). (iii) Cét 5: ghi gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh bæ sung cña tõng dù ¸n theo ®èi tîng ph¶i b¸o c¸o ë trêng hîp 2 (c¸c dù ¸n thuéc trêng hîp 1 kh«ng ph¶i ghi vµo cét nµy). Riªng trêng hîp 3, nÕu cã khèi lîng thùc hiÖn nghiÖm thu trong th¸ng 1 th× ghi vµo cét nµy. (iv) Cét 6: ghi sè vèn ®· thanh to¸n bæ sung cña tõng dù ¸n theo ®èi t îng ph¶i b¸o c¸o t¬ng øng víi cét 2. C¸ch lËp biÓu nh sau: *Vèn XDCB tËp trung: - C¸c dù ¸n thuéc trêng hîp 1 vµ 3 mµ cßn ® îc tiÕp tôc thanh to¸n trong th¸ng 1 n¨m sau th× chØ ghi vèn thanh to¸n cña dù ¸n trong th¸ng 1 vµo cét 6 biÓu sè 01/C§T/BCBS (cét 3, 4, 5 kh«ng ghi). Riªng trêng hîp 3, nÕu cã khèi lîng thùc hiÖn nghiÖm thu trong th¸ng 1 th× ghi vµo cét 5.
 9. 9 VÝ dô 4: dù ¸n A (thuéc ng©n s¸ch trung ¬ng qu¶n lý) ®îc ghi kÕ ho¹ch n¨m 2004 lµ 10 tû ®ång, khèi lîng thùc hiÖn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Õn 31/12/2004 lµ 10 tû ®ång. Trong n¨m 2004 ®îc ng©n s¸ch thanh to¸n 7 tû ®ång, trong th¸ng 1/2005 ®îc ng©n s¸ch thanh to¸n tiÕp 3 tû ®ång. Chñ ®Çu t ®· lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 2004 (Theo biÓu mÉu lËp quy ®Þnh trong ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho chñ ®Çu t do Bé Tµi chÝnh ban hµnh) ®Õn hÕt 31/12/2004 vÒ sè liÖu thanh to¸n cho dù ¸n A lµ 7 tû ®ång, th× chñ ®Çu t ph¶i lËp b¸o c¸o bæ sung vµo cét 6 biÓu 01/C§T/BCBS cña dù ¸n A lµ 3 tû ®ång VÝ dô 5: Dù ¸n A (thuéc ng©n s¸ch trung ¬ng qu¶n lý) ®îc øng tríc dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005 trong n¨m 2004 lµ 10 tû ®ång, ®· ®îc ng©n s¸ch thanh to¸n ®Õn 31/12/2004 lµ 7 tû ®ång. Trong n¨m 2004 ® îc ng©n s¸ch thanh to¸n 7 tû ®ång, trong th¸ng 1/2005 ®îc ng©n s¸ch thanh to¸n tiÕp 1 tû ®ång. Chñ ®Çu t ®· lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 2004 (Theo biÓu mÉu lËp quy ®Þnh trong ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho chñ ®Çu t do Bé Tµi chÝnh ban hµnh) ®Õn hÕt 31/12/2004 vÒ sè liÖu thanh to¸n cho dù ¸n A lµ 7 tû ®ång, th× chñ ®Çu t ph¶i lËp b¸o c¸o bæ sung vµo cét 6 biÓu sè 01/C§T/BCBS lµ 1tû, nÕu 1 tû ®ång nµy ® îc nghiÖm thu trong th¸ng 1 th× cét 5 ghi 1 tû ®ång. Cßn 2 tû ®ång ®îc thùc hiÖn vµ thanh to¸n sau 31/1/2005 ng©n s¸ch n¨m 2004 ®îc ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m2005. - Trêng hîp dù ¸n ®îc kÐo dµi thêi gian thanh to¸n sang n¨m sau th× ghi kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn n¨m tríc vµ sè vèn ®· thanh to¸n tõ 1/1 n¨m kÕ ho¹ch ®Õn hÕt 31/1 n¨m sau cña dù ¸n vµo cét 3, 4 biÓu sè 01/C§T/BCBS; sè vèn thanh to¸n sau th¸ng 1 n¨m sau ®Õn hÕt thêi h¹n chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch theo quy ®Þnh vµo cét 6 biÓu sè 01/C§T/BCBS (cét 5 kh«ng ghi). Vèn cÊp sau thêi h¹n chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m sau. VÝ dô 6: dù ¸n A (thuéc ng©n s¸ch trung ¬ng qu¶n lý) ®îc ghi kÕ ho¹ch n¨m 2004 lµ 10 tû ®ång, khèi lîng thùc hiÖn lµ 10 tû ®ång, ®· ®îc ng©n s¸ch thanh to¸n ®Õn 31/1/2005 lµ 7 tû ®ång; 3 tû ®ång ch a ®îc thanh to¸n do thiÕu thñ tôc; ®ång thêi 3 tû ®ång ®îc phÐp kÐo dµi thêi gian thanh to¸n sang n¨m 2005. Trong thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 (hÕt ngµy 31/5/2005 ®èi víi ng©n s¸ch trung ¬ng), gi¶ sö dù ¸n A ®îc tiÕp tôc thanh to¸n lµ 2 tû ®ång, th× chñ ®Çu t ph¶i lËp b¸o c¸o bæ sung vµo biÓu sè 01/C§T/BCBS cét 3 lµ 10 tû ®ång, cét 4 lµ 7 tû ®ång, cét 6 lµ 2 tû ®ång. Cßn 1 tû ®ång ® îc thanh to¸n sau thêi thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 ®îc ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005. - Trêng hîp dù ¸n ®îc phÐp kÐo dµi thêi gian thùc hiÖn vµ thanh to¸n sang n¨m sau th× ghi sè liÖu cét 3, 4 biÓu sè 01/C§T/BCBS nh trêng hîp kÐo dµi thêi h¹n thanh to¸n; khèi lîng thùc hiÖn vµ sè vèn thanh to¸n sau th¸ng 1 n¨m sau ®Õn hÕt thêi h¹n chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch theo quy ®Þnh vµo cét 5, 6 biÓu sè 01/C§T/ BCBS. Khèi lîng thùc hiÖn vµ vèn thanh to¸n sau thêi h¹n chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m sau. VÝ dô 7: dù ¸n A (thuéc ng©n s¸ch trung ¬ng qu¶n lý) ®îc ghi kÕ ho¹ch n¨m 2004 lµ 10 tû ®ång, khèi lîng thùc hiÖn ®Õn 31/12/2004 lµ 7 tû ®ång, ®· ®îc ng©n s¸ch thanh to¸n ®Õn 31/1/2005 lµ 7 tû ®ång; ®ång thêi 3 tû ®ång ®îc phÐp kÐo dµi thêi gian thùc hiÖn vµ thanh to¸n sang n¨m 2005. Trong thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 (hÕt ngµy 31/5/2005 ®èi víi ng©n s¸ch trung ¬ng), gi¶ sö dù ¸n A tiÕp tôc thùc hiÖn vµ ®îc thanh to¸n lµ 2 tû ®ång, th× chñ ®Çu t ph¶i lËp b¸o c¸o bæ sung vµo biÓu sè 01/C§T/BCBS: cét 3 lµ 10 tû ®ång, cét 4 lµ 7 tû ®ång, cét 5 lµ 2 tû ®ång, cét 6 lµ 2 tû ®ång. Cßn 1 tû ®ång ®îc thùc hiÖn vµ thanh to¸n
 10. 10 sau thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 ® îc ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005. * C¸c nguån vèn kh¸c ®îc thùc hiÖn t¬ng tù nh nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n tËp trung. Riªng vèn thuéc dù ¸n trång míi 5 tr ha rõng th× thêi h¹n khãa sæ ng©n s¸ch lµ 30/4 n¨m sau. Sè vèn thanh to¸n tõ 1/1 n¨m kÕ ho¹ch ®Õn 31/3 n¨m sau ®îc quyÕt to¸n vµo niªn ®é ng©n s¸ch n¨m tríc, sè vèn cÊp ph¸t sau ngµy 31/3 ®îc quyÕt to¸n vµo niªn ®é ng©n s¸ch n¨m sau. Chñ ®Çu t chó ý ®Ó ®a sè liÖu vµo biÓu 01/C§T/BCBS cho phï hîp. II. §èi víi c¬ quan cÊp trªn cña chñ ®Çu t: 1. MÉu sè 01/CQ/QT§T: B¸o c¸o vÒ thùc hiÖn, thanh to¸n vèn ®Çu t XDCB trong n¨m theo kÕ ho¹ch nhµ níc giao: ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn, thanh to¸n trong n¨m cho tõng dù ¸n. Víi néi dung cô thÓ nh sau: (i) KÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t (®îc c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp th«ng b¸o hoÆc kÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m ®îc Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp giao sang KBNN) bao gåm c¶ vèn ®îc ®iÒu chØnh, ®iÒu hoµ, bæ sung kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t trong n¨m. (ii) Gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh lµ gi¸ trÞ khèi lîng thùc hiÖn ®· ®îc nghiÖm thu ®Ò nghÞ thanh to¸n. (iii) Sè vèn ®· thanh to¸n - Trong n¨m kÕ ho¹ch lµ sè vèn ®· thanh to¸n trong n¨m ®Õn thêi ®iÓm kho¸ sæ. - Lòy kÕ tõ khëi c«ng lµ sè vèn ®· thanh to¸n tõ khëi c«ng ®Õn thêi ®iÓm khãa sæ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m. (iv) Gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh cha ®îc thanh to¸n lµ gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh ®· ®îc nghiÖm thu ®Ó lËp phiÕu gi¸ thanh to¸n nhng ®Õn hÕt 31/1 n¨m sau cha ®îc thanh to¸n, trong ®ã ph©n biÖt trêng hîp vît kÕ ho¹ch vèn ®Çu t vµ trong kÕ ho¹ch vèn ®Çu t. 2. MÉu sè 02/CQ/QT§T: B¸o c¸o vÒ thùc hiÖn, thanh to¸n vèn ®Çu t XDCB thuéc kÕ ho¹ch n¨m tríc ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chuyÓn sang n¨m sau chi tiÕp (cho phÐp kÐo dµi thêi gian thanh to¸n hoÆc thêi gian thùc hiÖn vµ thanh to¸n): ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn, thanh to¸n c¸c dù ¸n ®îc phÐp kÐo dµi. Víi néi dung cô thÓ nh sau: (i) KÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t n¨m tríc cña c¸c dù ¸n ®îc phÐp kÐo dµi. (ii) Vèn ®· thanh to¸n ®Õn hÕt niªn ®é quyÕt to¸n n¨m tríc: ph¶n ¸nh sè vèn ®· thanh to¸n vµ ®· ®a vµo quyÕt to¸n niªn ®é ng©n s¸ch n¨m tríc. (iii) Gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh lµ gi¸ trÞ khèi l îng thùc hiÖn ®· ®îc nghiÖm thu ®Ò nghÞ thanh to¸n cña phÇn kÕ ho¹ch vèn ®îc phÐp kÐo dµi. (iv) Vèn thanh to¸n (phÇn ®îc phÐp kÐo dµi) lµ sè vèn thanh to¸n tõ sau thêi ®iÓm khãa sæ n¨m tríc ®Õn hÕt thêi ®iÓm khãa sæ niªn ®é ng©n s¸ch n¨m nay.
 11. 11 3. MÉu sè 03/CQ/QT§T: B¸o c¸o vÒ thùc hiÖn, thanh to¸n vèn ®Çu t XDCB theo kÕ ho¹ch øng tríc kÕ ho¹ch n¨m sau cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp: ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn, thanh to¸n c¸c dù ¸n ®îc øng tríc vèn ®Çu t cho kÕ ho¹ch n¨m sau vµ tæng sè vèn ®Çu t ®· thanh to¸n tõ nguån øng tríc cña ng©n s¸ch nhng cha ®îc thu håi. Víi néi dung cô thÓ nh sau: A. C¸c dù ¸n ®îc øng tríc kÕ ho¹ch n¨m sau: (i) KÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t øng tríc kÕ ho¹ch n¨m sau (®îc c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp th«ng b¸o sang KBNN). (ii) Gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh lµ gi¸ trÞ khèi lîng thùc hiÖn ®· ®îc nghiÖm thu ®Ò nghÞ thanh to¸n. (iii) Vèn thanh to¸n trong n¨m, tÝnh ®Õn 31/1 n¨m sau. B. C¸c dù ¸n øng tríc kÕ ho¹ch n¨m nay vµ c¸c n¨m tríc cha thu håi: * §èi víi c¸c dù ¸n øng tríc kÕ ho¹ch n¨m nay: (i) KÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t øng tríc (cét 3): lµ phÇn kÕ ho¹ch vèn øng tr - íc cßn l¹i cña dù ¸n ®îc øng tríc kÕ ho¹ch n¨m nay nhng cha ®îc bè trÝ kÕ ho¹ch vèn thu håi (ii) Gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh lµ gi¸ trÞ khèi lîng thùc hiÖn ®· ®îc nghiÖm thu ®Ò nghÞ thanh to¸n t¬ng øng víi phÇn vèn kÕ ho¹ch cßn l¹i ë cét 3. (iii) Vèn thanh to¸n tõ 1/2 n¨m nay ®Õn hÕt 31/1 n¨m sau. (iv) Tæng sè vèn ®· thanh to¸n tõ nguån øng tríc cha thu håi: toµn bé sè vèn ®· thanh to¸n cho dù ¸n tõ nguån øng tríc nhng cha ®îc thu håi. VÝ dô 8: Dù ¸n A (thuéc ng©n s¸ch trung ¬ng qu¶n lý) ®îc øng tríc dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005 trong n¨m 2004 lµ 10 tû ®ång, dù ¸n ®· thùc hiÖn vµ ® îc ng©n s¸ch thanh to¸n ®Õn 31/1/2005 lµ 7 tû ®ång (sè liÖu nµy ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 2004 vµo ®iÓm A biÓu 03/CQ/QT§T ). Cßn 3 tû dù ¸n ®· thùc hiÖn vµ ®îc ng©n s¸ch thanh to¸n tõ 1/2/2005 ®Õn 31/1/2006; gi¶ sö trong kÕ ho¹ch 2005 dù ¸n kh«ng ® îc ghi kÕ ho¹ch vèn ®Ó thu håi vèn ng©n s¸ch ®· øng tríc. Khi lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 2005, dù ¸n dîc ph¶n ¸nh vµo ®iÓm B biÓu 03/CQ/QT§T nh sau: ghi vµo cét 3, 4, 5 lµ 3 tû ®ång, cét 6 ghi 10 tû ®ång. * §èi víi c¸c dù ¸n øng tríc ng©n s¸ch tõ c¸c n¨m tríc nhng cha ®îc thu håi: ChØ ghi toµn bé sè vèn ®· thanh to¸n cho dù ¸n tõ nguån øng tr íc nhng cha ®îc thu håi vµo cét 6, c¸c cét cßn l¹i kh«ng ghi III. §èi víi Kho b¹c nhµ níc: * Lo¹i biÓu chi tiÕt: 1. MÉu sè 01/KB/QT§T: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ sö dông c¸c lo¹i nguån vèn ®Çu t XDCB: ph¶n ¸nh tæng hîp t×nh h×nh thùc nhËn vµ sö dông c¸c nguån vèn tõ c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp chuyÓn sang Kho b¹c nhµ níc trong n¨m ng©n s¸ch. Víi c¸c chØ tiªu vµ néi dung cô thÓ nh sau:
 12. 12 (i) VÒ nguån vèn: ghi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i nguån vèn thùc nhËn trong n¨m, bao gåm c¸c h×nh thøc chuyÓn vèn: sè vèn ®Çu t ®îc chuyÓn b»ng th«ng b¸o møc vèn vµ sè vèn ®îc chuyÓn b»ng h×nh thøc lÖnh chi (trong ®ã sè d ®Çu n¨m lµ sè d cuèi kú trong b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn XDCB n¨m tr íc ®îc duyÖt t¬ng øng víi tõng lo¹i nguån vèn). (ii) VÒ sö dông vèn: toµn bé sè vèn thùc thanh to¸n trong n¨m ®Õn thêi ®iÓm kho¸ sæ. (iii) Tån cuèi kú: sè vèn cßn l¹i ch a sö dông hÕt ®èi víi c¸c lo¹i nguån vèn ® îc c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp chuyÓn sang KBNN vµ ®îc phÐp chuyÓn sang n¨m sau t¹i thêi ®iÓm kho¸ sæ. 2. MÉu sè 02/KB/QT§T: B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t XDCB trong n¨m theo kÕ ho¹ch nhµ níc giao hµng n¨m: ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n trong n¨m cho tõng dù ¸n theo ®èi t îng sö dông. Víi chØ tiªu vµ néi dung cô thÓ nh sau: (i) KÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t ®îc c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp th«ng b¸o (hoÆc kÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m ®îc Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp giao trong trêng hîp c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp cha cã th«ng b¸o) sang KBNN bao gåm c¶ vèn ® îc ®iÒu chØnh, ®iÒu hoµ, bæ sung kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t trong n¨m. (ii) Vèn thanh to¸n trong n¨m ®Õn thêi ®iÓm kho¸ sæ. (iii) Luü kÕ vèn thanh to¸n tõ khëi c«ng ®Õn hÕt niªn ®é quyÕt to¸n n¨m: ph¶n ¸nh toµn bé sè vèn ®· thanh to¸n cho dù ¸n tõ khëi c«ng ®Õn thêi ®iÓm kho¸ sæ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m. 3. MÉu sè 03/KB/QT§T: B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t XDCB thuéc kÕ ho¹ch n¨m tríc ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chuyÓn sang n¨m sau chi tiÕp (cho phÐp kÐo dµi thêi gian thanh to¸n hoÆc thêi gian thùc hiÖn vµ thanh to¸n): ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n tõng dù ¸n (theo ®èi tîng sö dông). Víi chØ tiªu vµ néi dung cô thÓ nh sau: (i) KÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t n¨m tríc cña c¸c dù ¸n ®îc phÐp kÐo dµi; (ii) Vèn ®· thanh to¸n ®Õn hÕt niªn ®é quyÕt to¸n n¨m tríc: ph¶n ¸nh sè vèn ®· thanh to¸n vµ ®· ®a vµo quyÕt to¸n niªn ®é ng©n s¸ch n¨m tríc. (iii) Vèn thanh to¸n trong thêi h¹n ®îc phÐp kÐo dµi lµ sè vèn thanh to¸n tõ sau thêi ®iÓm khãa sæ n¨m tríc ®Õn hÕt thêi ®iÓm khãa sæ niªn ®é ng©n s¸ch n¨m nay. 4. MÉu sè 04/KB/BC§T: B¸o c¸o sö dông vèn ®Çu t XDCB ®îc phÐp øng tríc kÕ ho¹ch n¨m sau cña c¬ quan cã thÈm quyÒn: ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vèn øng tr íc cho tõng dù ¸n (theo ®èi tîng sö dông) vµ tæng sè vèn ®Çu t ®· thanh to¸n tõ nguån vèn øng tríc nh- ng cha ®îc thu håi. Víi chØ tiªu vµ néi dung cô thÓ nh sau: A. C¸c dù ¸n ®îc øng tríc kÕ ho¹ch n¨m sau: (i) KÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t øng tríc kÕ ho¹ch n¨m sau (®îc c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp th«ng b¸o sang KBNN). (ii) Vèn thanh to¸n trong n¨m, tÝnh ®Õn 31/1 n¨m sau.
 13. 13 B. C¸c dù ¸n øng tríc kÕ ho¹ch n¨m nay vµ c¸c n¨m tríc cha thu håi: * §èi víi c¸c dù ¸n øng tríc kÕ ho¹ch n¨m nay: (i) KÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t øng tríc (cét 3): lµ phÇn kÕ ho¹ch cßn l¹i cña dù ¸n ®îc øng tríc kÕ ho¹ch n¨m nay nhng cha ®îc bè trÝ kÕ ho¹ch vèn thu håi. (ii) Vèn thanh to¸n tõ 1/2 n¨m nay ®Õn hÕt 31/1 n¨m sau. (iii) Tæng sè vèn ®· thanh to¸n tõ nguån øng tríc cha thu håi: toµn bé sè vèn ®· thanh to¸n cho dù ¸n tõ nguån øng tríc nhng cha ®îc thu håi. VÝ dô 8: Dù ¸n A (thuéc ng©n s¸ch trung ¬ng qu¶n lý) ®îc øng tríc dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005 trong n¨m 2004 lµ 10 tû ®ång, dù ¸n ®· thùc hiÖn vµ ® îc ng©n s¸ch thanh to¸n ®Õn 31/1/2005 lµ 7 tû ®ång (sè liÖu nµy ®a vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 2004 vµo ®iÓm A biÓu 04/KB/QT§T ). Cßn 3 tû dù ¸n ®· thùc hiÖn vµ ®îc ng©n s¸ch thanh to¸n tõ 1/2/2005 ®Õn 31/1/2006; gi¶ sö trong kÕ ho¹ch 2005 dù ¸n kh«ng ® îc ghi kÕ ho¹ch vèn ®Ó thu håi vèn ng©n s¸ch ®· øng tríc. Khi lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 2005, dù ¸n ® îc ph¶n ¸nh vµo ®iÓm B biÓu 04/KB/QT§T nh sau: ghi vµo cét 4, 5 lµ 3 tû ®ång, cét 6 ghi 10 tû ®ång. * §èi víi c¸c dù ¸n øng tríc ng©n s¸ch tõ c¸c n¨m tríc nhng cha ®îc thu håi: ChØ ghi toµn bé sè vèn ®· thanh to¸n cho dù ¸n tõ nguån øng tr íc nhng cha ®îc thu håi vµo cét 6, c¸c cét cßn l¹i kh«ng ghi * Lo¹i biÓu tæng hîp: 5. MÉu sè 05/KB/THTT B¸o c¸o t×nh h×nh sö dông vèn ®Çu t ng©n s¸ch nhµ níc trong niªn ®é ng©n s¸ch hµng n¨m theo cÊp ng©n s¸ch, ph¶n ¸nh riªng nguån vèn XDCB tËp trung. Víi chØ tiªu vµ néi dung cô thÓ nh sau: A. PhÇn vèn do Kho b¹c nhµ níc nhËn vµ trùc tiÕp thanh to¸n: ph¶n ¸nh theo cÊp ng©n s¸ch: (i) KÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t: lµ sè liÖu ë cét 4 biÓu 02 vµ sè liÖu phÇn kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t cßn l¹i (chªnh lÖch cét 4 vµ cét 5) ë biÓu 03/KB/QT§T t¬ng øng víi ®èi tîng ë cét 2. (ii) Vèn thanh to¸n trong n¨m (cét 4, 5, 6): lµ sè liÖu t ¬ng øng ë biÓu 02, 03/KB/ QT§T. §èi víi chØ tiªu nguån vèn ®Ó l¹i cña ®Þa ph¬ng: ®îc ph¶n ¸nh khi ®Þa ph¬ng cã t¸ch riªng nguån nµy. Trêng hîp ®Þa ph¬ng ®· gép chung th× chØ tiªu nµy kh«ng ghi. B. PhÇn vèn do c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhËn vµ trùc tiÕp thanh to¸n: (i) KÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t: ph¶n ¸nh kÕ ho¹ch nh phÇn A; bá trèng nÕu Kho b¹c nhµ níc kh«ng nhËn ®îc th«ng b¸o nµy. (ii) Vèn thanh to¸n trong n¨m (cét 4, 5, 6): tæng hîp tõ chõng tõ kÕ to¸n xuÊt quü cña tõng cÊp ng©n s¸ch t¬ng øng víi ®èi tîng ë cét 2 trong n¨m ®Õn thêi ®iÓm khãa sæ ng©n s¸ch. 6. MÉu sè 06/KB/THTT
 14. 14 B¸o c¸o t×nh h×nh sö dông vèn ®Çu t ng©n s¸ch nhµ níc trong niªn ®é ng©n s¸ch hµng n¨m theo cÊp ng©n s¸ch, ph¶n ¸nh riªng nguån vèn ch¬ng tr×nh môc tiªu. Víi chØ tiªu vµ néi dung cô thÓ nh biÓu sè 05/KB/THTT. 7. MÉu sè 07/KB/THTT B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n trong n¨m theo môc lôc ng©n s¸ch: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vèn ®Çu t theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc, tiÓu môc cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc. Sè liÖu cña biÓu nµy khíp víi sè liÖu ë biÓu 05, 06/KB/THTT ë phÇn vèn thanh to¸n khèi lîng x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh trong niªn ®é ng©n s¸ch nhµ níc (kh«ng gåm sè liÖu ë phÇn vèn t¹m øng ch a thu håi thuéc biÓu 05, 06/KB/THTT). §èi víi phÇn vèn do c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhËn vµ trùc tiÕp thanh to¸n, th× tæng hîp tõ chõng tõ kÕ to¸n xuÊt quü cña tõng cÊp ng©n s¸ch trong n¨m ®Õn thêi ®iÓm khãa sæ ng©n s¸ch.
 15. BiÓu sè 01/C§T/BCBS (CÊp trªn cña chñ ®©u t) Chñ ®©u t … B¸O C¸O Bæ SUNG THùC HIÖN, THANH TO¸N KÕ HO¹CH VèN §ÇU T¦ (tõ sau 31/12 hµng n¨m) §¬n vÞ: TriÖu ®ång §¬n vÞ: §ång STT Néi dung KÕ ho¹ch vèn ®Çu Vèn ®· thanh to¸n tõ Gi¸ trÞ khèi lîng Vèn ®· t n¨m tríc n¨m…. 1/1 n¨m KH ®Õn hÕt hoµn thµnh (bæ thanh to¸n 31/1 n¨m sau sung) (bæ sung) 1 2 3 4 5 6 A Vèn XDCB tËp trung *C¸c dù ¸n ®îc giao trong kÕ ho¹ch vèn ®Çu t hµng n¨m C¸c dù ¸n tiÕp tôc thanh to¸n trong th¸ng 1 n¨m I sau 1 Dù ¸n . . . II C¸c dù ¸n ®îc phÐp kÐo dµi (thanh to¸n sau th¸ng 1 n¨m sau) 1 Dù ¸n . . . *C¸c dù ¸n thuéc kÕ ho¹ch øng tríc vèn NSNN n¨m sau (thanh to¸n trong th¸ng 1 n¨m sau) 1 Dù ¸n …. 2 Dù ¸n . . . B Nguån vèn kh¸c
 16. 16 B.1 Vèn 5 trha rõng *C¸c dù ¸n ®îc giao trong kÕ ho¹ch vèn ®Çu t hµng n¨m C¸c dù ¸n tiÕp tôc thanh to¸n trong quý I n¨m I sau 1 Dù ¸n . . . II C¸c dù ¸n ®îc phÐp kÐo dµi (thanh to¸n sau quÝ I n¨m sau) 1 Dù ¸n . . . *C¸c dù ¸n thuéc kÕ ho¹ch øng tríc vèn NSNN n¨m sau (thanh to¸n trong quý 1 n¨m sau) B.2 Vèn ch¬ng tr×nh 135 *C¸c dù ¸n ®îc giao trong kÕ ho¹ch vèn ®Çu t hµng n¨m C¸c dù ¸n tiÕp tôc thanh to¸n trong th¸ng 1 n¨m I sau 1 Dù ¸n . . . II C¸c dù ¸n ®îc phÐp kÐo dµi (thanh to¸n sau th¸ng 1 n¨m sau) 1 Dù ¸n . . . *C¸c dù ¸n thuéc kÕ ho¹ch øng tríc vèn NSNN n¨m sau (thanh to¸n trong th¸ng 1 n¨m sau) B.3 Vèn … Ngµy th¸ng n¨m 20… Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ
 17. 17 (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) BiÓu sè 01/CQ/QT§T (CÊp trªn cña chñ ®u t) Sè.......... B¸O C¸O QUYÕT TO¸N THùC HIÖN, THANH TO¸N KÕ HO¹CH VèN §ÇU T¦ N¡M... §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT Néi dung KÕ ho¹ch vèn ®Çu t Gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh Sè vèn ®· thanh to¸n Gi¸ trÞ khèi lîng hoµn n¨m thµnh cha ®îc thanh to¸n Trong n¨m Luü kÕ tõ Trong n¨m Luü kÕ tõ Trong kÕ Luü kÕ tõ kÕ ho¹ch khëi c«ng kÕ ho¹ch khëi c«ng ho¹ch vèn khëi c«ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tæng sè Vèn XDCB tËp A trung a Vèn quy ho¹ch 1 dù ¸n . . . b Vèn CB§T 1 dù ¸n . . . c Vèn THDA I Dù ¸n nhãm A 1 dù ¸n . . . Vèn trong n¬c
 18. 18 Vèn ngoµi n¬c II Dù ¸n nhãm B 1 dù ¸n . . . III Dù ¸n nhãm C 1 dù ¸n . . . B Nguån vèn kh¸c 1 Vèn 5 trha rõng dù ¸n . . . 2 Vèn…. dù ¸n . . . Ngµy th¸ng n¨m 20… Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn)
 19. BiÓu sè 02/CQ/QT§T (CÊp trªn cña chñ ®©u t) Sè...... B¸O C¸O QUYÕT TO¸N THùC HIÖN, THANH TO¸N KÕ HO¹CH N¡M TR¦íC §¦îC PHÐP KÐO DµI §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT Néi dung KÕ Vèn ®· Gi¸ trÞ khèi Vèn ®· thanh ho¹ch thanh to¸n lîng hoµn to¸n (phÇn ®- vèn ®Õn hÕt thµnh îc kÐo dµi) ®Çu t niªn ®é QT n¨m tríc n¨m tríc 1 2 3 4 5 6 Tæng sè A Vèn XDCB tËp trung a Vèn quy ho¹ch 1 dù ¸n..... b Vèn CB§T 1 dù ¸n..... c Vèn THDA I Dù ¸n nhãm A 1 dù ¸n..... Vèn trong n¬c Vèn ngoµi n¬c II Dù ¸n nhãm B 1 dù ¸n...... III Dù ¸n nhãm C 1 dù ¸n.... B Nguån vèn kh¸c 1 Vèn 5 trha rõng dù ¸n..... 2 Vèn.... dù ¸n.... Ngµy th¸ng n¨m 20… Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn)
 20. BiÓu sè 03/CQ/QT§T (CÊp trªn cña chñ ®©u t) Sè...... B¸O C¸O THùC HIÖN, THANH TO¸N KÕ HO¹CH §¦îC PHÐP øNG TR¦íC KÕ HO¹CH N¡M SAU §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT Néi dung KÕ ho¹ch vèn ®Çu Gi¸ trÞ khèi lîng Vèn ®· thanh Tæng sè vèn ®· t øng tríc n¨m…. hoµn thµnh trong n¨m thanh to¸n tõ nguån øng tríc cha thu håi 1 2 3 4 5 6 Tæng sè A C¸c dù ¸n ®îc øng tríc kÕ ho¹ch n¨m sau I Vèn XDCB tËp trung 1 Dù ¸n 2 Dù ¸n II Nguån vèn kh¸c 1 dù ¸n . . . B C¸c dù ¸n øng tríc kÕ ho¹ch n¨m nay vµ c¸c n¨m tríc cha thu håi I Vèn XDCB tËp trung 1 Dù ¸n II Nguån vèn kh¸c 1 Dù ¸n Ngµy th¸ng n¨m 20… Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn)
Đồng bộ tài khoản