Thông tư 54/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
94
lượt xem
6
download

Thông tư 54/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 54/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 54/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  54/1999/TT/BT C  n g µy  10 th¸ng 5 n¨ m  1999 H íng  B T S d É n  thùc hi Ö n  N g h Þ   Þ n h  sè 04/1999/N§­C P   ® n g µ y 30/01/1999 c ña C h Ý n h  p h ñ  v Ò  p h Ý, lÖ p h Ý   thuéc n g © n  s¸ch  h µ  n íc n C¨n  vµo  cø  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng01  30    n¨m  1999  cña ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    íi   níc(d   ®©y     gäichung  lµNghÞ    ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ),Bé      TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  n 1. §èit        îng ¸p dông  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/01/1999  cña  ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  híng dÉn  thÓ  i vµ    cô  t¹ Th«ng  tnµy      lµ c¸c kho¶n  phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    c¸c c¬    níc,do    quan,tæ    chøc  dông  sö  tiÒn  vèn,vËt t       ,tµis¶n,tµinguyªn hoÆc         chñ quyÒn  bÇu      vÒ  trêi l∙nhthæ, l∙nhh¶i ,       (gäichung        lµ tµis¶n) cña    nhµ    níc thùc hiÖn      thu trong qu¸ tr×nh phôc  c¸c       vô    ho¹t®éng  nghiÖp,ho¹t®éng    sù      c«ng  céng,lîÝch     i c«ng  céng  hoÆc   phôc  vô  c«ng viÖc  qu¶n    lýhµnh  chÝnh  nhµ    níckh«ng  mang  tÝnh kinh doanh    (kh«ng  h¹ch to¸n kinh    doanh  vµ     tù chÞu  tr¸ch nhiÖm       vÒ kÕt  qu¶  kinh doanh  cña  m×nh  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt)    ,bao gåm: a) C¸c    kho¶n phÝ quy ®Þnh  i t¹ môc    I,biÓu  “Danh môc phÝ, lÖ    phÝ  îc ®   ¸p dông” ban    hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999  cña ChÝnh  phñ  híng dÉn      i vµ    chitiÕtt¹ biÓu    phô    1  lôcsè  ban hµnh kÌm theo  Th«ng   tnµy. b) C¸c    kho¶n  phÝ  lÖ  quy ®Þnh  i t¹ môc  , II biÓu “Danh môc phÝ, lÖ    phÝ  ® îc ¸p dông” ban hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­  ngµy  CP 30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  híng dÉn        vµ    chitiÕtt¹ biÓu  i phô    2  lôcsè  ban  hµnh  kÌm theo Th«ng     tnµy. 2. Trong    Th«ng   t nµy, phÝ,  phÝ    lÖ  thuéc ng©n s¸ch nhµ    îc hiÓu  níc ®   nh  sau: a) PhÝ      lµkho¶n    thu cña ng©n  s¸ch nhµ    nhµ      níc,do  nícquy ®Þnh nh»m   bï ®¾p     mét phÇn    chiphÝ  cña  ng©n  s¸ch nhµ      níc ®Çu      t ®Ó phôc  c¸c tæ  vô    chøc,c¸ nh©n        ho¹t®éng  nghiÖp,ho¹t®éng  sù      c«ng céng  hoÆc     lîÝch  i c«ng  céng kh«ng mang  tÝnh kinh doanh.   b)    LÖ phÝ   lµ kho¶n thu cña ng©n  s¸ch nhµ    nhµ    níc,do  níc quy ®Þnh  thu ®èi víi   chøc,c¸ nh©n  îcnhµ          tæ  c¸c     ®   nícphôc  c«ng  vô  viÖc qu¶n    lýhµnh  chÝnh  nhµ    níctheo yªu cÇu      hoÆc  theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.   3.Th«ng     tnµy  kh«ng    ¸p dông        ®èi víi kho¶n    c¸c thu sau  ®©y: a) PhÝ,  phÝ    lÖ  thuéc phóc            lîx∙héi,nh:b¶o  i hiÓm       x∙héi,b¶o  hiÓm   tÕ, y    b¶o hiÓm     lao ®éng  c¸clo¹ b¶o  vµ    i   hiÓm  kh¸ctrùctiÕp phôc  nhu        vô  cÇu phóc  lîx∙héicña        i ngêinép  céng    vµ  ®ång, ® îcqu¶n        lýtheo quy ®Þnh  cña      c¸c v¨n b¶n ph¸p luËtkh¸c.    
 2. 2 b) PhÝ  (nguyÖt liÔm, niªn liÔm)        thu theo ®iÒu  cña  chøc  lÖ  tæ  chÝnh  trÞ,tæ    chøc  chÝnh          chøc      chøc        trÞ­ x∙héi,tæ  x∙héi,tæ  x∙héi­ nghÒ  nghiÖp,  nh:  ­ §¶ng    phÝ §¶ng Céng s¶n  ViÖtNam;    C«ng ®oµn phÝ  Liªn®oµn    do    lao ®éng  ViÖt Nam       thu,®oµn phÝ  §oµn  thanh    do    niªnCéng s¶n  ChÝ   Hå  Minh  thu. ­ Héi  phÝ  c¸c tæ  do    chøc, c¸ nh©n  nguyÖn      tù  tham gia  chøc    tæ  héi, hiÖp    héi®ãng  gãp theo ®iÒu  ho¹t®éng  lÖ    cña tõng  chøc    tæ  ®ã quy ®Þnh  phïhîp víi       HiÕn  ph¸p nícCéng      hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam.    c) PhÝ  cung  øng hµng  ho¸, dÞch    vô  cña  c¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n  ho¹t   ®éng  s¶n xuÊt,x©y    dùng,vËn  , ¬ng        t¶i th   m¹i,¨n uèng,dÞch  vµ      vô  ho¹t®éng  kinh doanh    kh¸c (bao    gåm     gi¸b¸n hµng  ho¸  dÞch  vµ  vô  phô  thu qua    gi¸b¸n  hµng  ho¸ dÞch    îc qu¶n    vô) ®   lýtheo  chÝnh  s¸ch    gi¸cña nhµ    níc quy ®Þnh,  bao gåm: ­ C¸c    hµng    ho¸,dÞch  do    chøc,c¸ nh©n    vô  c¸c tæ      tù ®Çu    t vèn    ®Ó kinh  doanh theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.     ­ C¸c    hµng    ho¸,dÞch  do    chøc,c¸ nh©n  vô  c¸c tæ      nhËn  vèn  cña  nhµ    níc díih×nh    thøc tiÒn,tµis¶n  hoÆc         h×nh thøc kh¸c ®Ó     kinh doanh, tæ      chøc  h¹ch to¸n kÕt    qu¶ kinh doanh  thùc hiÖn    vµ    nghÜa  thuÕ, thu  vô    kh¸c (kÓ    c¶  thu sö    dông  vèn)víi     ng©n s¸ch nhµ      níctheo luËt®Þnh.     d) C¸c kho¶n huy ®éng    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      ®ãng  gãp  môc  v×  ®Ých  x©y dùng  c«ng tr×nh  tÇng, c«ng  h¹    tr×nh c«ng    céng  c«ng  vµ  Ých  kh¸c theo     quy ®Þnh  cña ph¸p luËt,nh    kho¶n  thu huy  ®éng  nh©n  d©n  ®ãng  gãp x©y  dùng  êng    ® s¸,nhµ      v¨n ho¸,bÖnh  viÖn,tr   êng  häc,.v.v   i     .t¹ ®Þa ph¬ng  môc  v×  ®Ých  c«ng céng theo quy    ®Þnh cña  ChÝnh  phñ.  ®) C¸c kho¶n ®ãng  gãp    tù nguyÖn  môc  v×  ®Ých    tõ thiÖn hoÆc       tµitrî cho    c¸c ho¹t®éng    v¨n ho¸,thÓ    dôc, thÓ    thao mang  tÝnh  phong  trµo quÇn    chóng  kh«ng  vµ  mang tÝnh kinh doanh, nh      kho¶n  ®ãng gãp    tù nguyÖn  cña  c¸c tæ    chøc,c¸ nh©n  quü      lËp  x©y  dùng nhµ  t×nh nghÜa, ñng  trÎ     hé    lang  em thang  nhì,trÎ   c¬      nghÌovît em    khã,th   ëng cho    c¸ccÇu    thñ,vËn ®éng  viªn.v.v. Trêng      chøc, c¸ nh©n  hîp,c¸c tæ      (bao gåm   nh÷ng  c¶  ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt,  kinh doanh,dÞch        vô)thùc hiÖn      thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ        nícth× ph¶iqu¶n      lýtheo quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ    vÒ phÝ, lÖ    phÝ  híng  vµ  dÉn  i t¹ Th«ng  t nµy; ViÖc    huy ®éng  ®ãng gãp  tr¸ph¸p luËtcòng    xö      i     sÏbÞ  lýtheo  quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­ sè  CP   híng dÉn    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy.     4.§èit      îng nép  phÝ, lÖ    phÝ:  C¸c  chøc,c¸ nh©n  îcc¬  tæ      ®   quan,tæ    chøc  nhµ    nícphôc  ho¹t®éng  vô    sù nghiÖp,ho¹t®éng      c«ng céng,lîÝch      i c«ng céng hoÆc  c«ng viÖc qu¶n    lý hµnh  chÝnh nhµ      níc mµ ph¸p luËtquy    ®Þnh  thu phÝ,  phÝ  lÖ  th× ph¶i nép    phÝ, lÖ    phÝ  cho  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ. Trêng    hîp ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc  tham    quy  gia cã  ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ kh¸c víi      quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP vµ chÕ       ®é thu,nép  sö  vµ  dông  tõng  i lo¹ phÝ,  phÝ  lÖ  th×  dông  ¸p  theo quy  ®Þnh  cña ®iÒu    ícquèc  ®ã. tÕ 
 3. 3 ViÖc  quy ®Þnh  thÓ  cô  ®èi îng  t nép, ®èi îng    t kh«ng  ph¶i nép    phÝ, lÖ  phÝ theo NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP hoÆc  theo th«ng  quèc  do  lÖ  tÕ  c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn ban hµnh chÕ  thu,nép  ®é    phÝ, lÖ    phÝ   x¸c®Þnh. 5.C¬    quan,tæ    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ: Theo quy ®Þnh  i§iÒu  NghÞ   t¹  5  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ    vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  th× chØ  nh÷ng  quan, tæ  c¬    chøc  îc ph¸p  ®   luËt quy    ®Þnh  nhiÖm   thu  vô  phÝ,  phÝ  th×    îc thu  lÖ    míi ®   phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc ng©n  s¸ch nhµ      níc,bao  gåm: a) C¬    quan  ThuÕ   nhµ  níc. b)    C¬ quan, tæ    chøc  dông  sö  tiÒn vèn, tµis¶n      cña nhµ      níc trùc tiÕp  phôc  ho¹t®éng  nghiÖp,ho¹t®éng  vô    sù      c«ng céng,lîÝch      i c«ng céng,phôc    vô c«ng viÖc qu¶n    lýhµnh  chÝnh nhµ    îc ph¸p    níc ®   luËtquy ®Þnh  phÝ, thu    lÖ  phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ      níc. II­ u ¶ n  lý n h µ  n íc v Ò  p h Ý, lÖ p h Ý:  Q Néi dung    qu¶n    lýnhµ    phÝ, lÖ  nícvÒ    phÝ  bao  gåm: a) Ban    hµnh      c¸cv¨n b¶n  quy  ph¹m  ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ    phÝ. b)    Tæ chøc    thihµnh  híng  vµ  dÉn viÖc    thihµnh ph¸p luËt vÒ     phÝ, lÖ  phÝ. c)KiÓm       tra,thanh    traviÖc    thihµnh  ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ    phÝ. d) XÐt, gi¶iquyÕt          c¸c vi ph¹m ph¸p luËt,khiÕu  ,tè c¸o      n¹i    vÒ phÝ, lÖ  phÝ; ®)      B∙ibá,®×nh  chØ    thihµnh c¸ckho¶n      phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  cßn      phïhîp hoÆc   ban hµnh    tr¸ph¸p luËt. i   2.Ph©n    cÊp  qu¶n    lýnhµ    phÝ, lÖ  nícvÒ    phÝ: a) ChÝnh    phñ  thèng  nhÊt qu¶n      lýnhµ    phÝ, lÖ  nícvÒ    phÝ. b)  Tµi chÝnh  Bé    thùc hiÖn    qu¶n    lýnhµ      níc vÒ phÝ, lÖ    phÝ  theo thÈm  quyÒn   ® îc ChÝnh  phñ giao theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu 6 NghÞ  ®Þnh  sè  i 04/1999/N§­   phÝ, lÖ  CP vÒ    phÝ  îcx¸c®Þnh    ®     t¹ ®iÓm     i 1,môc  nµy. c) Uû     ban  nh©n  d©n  tØnh thùc hiÖn qu¶n    lý nhµ      níc vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  trong ph¹m      vi®Þa  ph¬ng  m×nh, cã    tr¸chnhiÖm    tham  u  m cho   Héi ®ång nh©n  d©n tØnh    ra nghÞ quyÕt vÒ    chñ  ¬ng    tr thu phÝ, lÖ    phÝ    t¹ ®Þa  i ph¬ng  thùc vµ    hiÖn      c¸c néi dung qu¶n    lý nhµ      níc vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc thÈm  quyÒn ban  hµnh cña ®Þa  ph¬ng. d) C¸c    quan    Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c cÊp  tr¸chnhiÖm   cã    phèihîp víiBé          Tµi chÝnh  Uû vµ  ban  nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng      thùc hiÖn    chøc n¨ng  qu¶n    lýnhµ    nícvÒ  phÝ, lÖ    phÝ  trong ph¹m      vinhiÖm  vµ  vô  quyÒn   h¹n cña  m×nh. 3.ThÈm     quyÒn  ban  hµnh    v¨n b¶n  quy  ph¹m  ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ    phÝ:  a) Danh môc  phÝ, lÖ    phÝ  thùc hiÖn    thèng nhÊt trong c¶    ChÝnh      nícdo  phñ ban  hµnh (ngoµic¸c lo¹      i phÝ, lÖ    phÝ  ® îc Quèc    ban  êng  ®∙    héi,Uû  th vô 
 4. 4 Quèc    héiquy  ®Þnh  i   t¹ c¸cLuËt,ph¸p lÖnh  li         cã  ªnquan).Trong      qu¸ tr×nh thùc     hiÖn, cÇn    thiÕtph¶i söa      ®æi, bæ     sung  th×    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  c¬  quan thuéc ChÝnh  phñ  íid©y    (d   gäi chung   lµ Bé),Uû     ban  nh©n  d©n  tØnh,   thµnh phè    trùcthuéc Trung  ¬ng  íi®©y     (d   gäi chung    lµ tØnh) ®Ò     xuÊt víiBé      Tµi chÝnh      ®Ó Bé Tµi  chÝnh  tæng  hîp, tr×nh    ChÝnh  phñ xem  xÐt  quyÕt  ®Þnh. Trªn c¬  danh    së  môc phÝ, lÖ    phÝ  ® îcc¬  ®∙    quan  thÈm  cã  quyÒn  t¹ nªu   i ®iÓm  nµy  ban hµnh, Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn      i   chitiÕtlo¹ phÝ, lÖ    phÝ  îc ¸p ®     dông  trong  mçi danh  môc  (nh biÓu  phô    1,  lôc sè  phô    2   lôc sè  kÌm  theo  Th«ng  t nµy).Trêng      hîp,danh  môc      Bé    chi tiÕtdo  Tµi chÝnh  híng dÉn  cha  ®Çy ®ñ,  cha  chÝnh    x¸choÆc   cha            ban  phïhîp th× c¸cBé, Uû  nh©n  d©n tØnh  vµ c¸c  quan, tæ  c¬    chøc  ph¶n  ¶nh  kÞp        thêivíiBé Tµi  chÝnh        ®Ó Bé Tµi chÝnh  nghiªn cøu, ®iÒu      chØnh  kÞp thêi ;NÕu  kh«ng  ph¶n ¶nh  hoÆc  ph¶n  ¶nh nhng  Tµi chÝnh  v¨n b¶n  Bé    cã    kh«ng  chÊp  nhËn    mµ vÉn  tiÕn hµnh thu  phÝ, lÖ    phÝ      xö    hµnh      th× sÏbÞ  lývÒ  viviph¹m  ph¸p luËtphÝ, lÖ        phÝ. b) ThÈm  quyÒn  ban hµnh  chÕ     ®é thu,nép  sö    vµ  dông phÝ,  phÝ  lÖ  thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    2, §iÒu  NghÞ  8  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/01/1999 cña    ChÝnh  phñ,cô    thÓ  sau: nh  ­ ChÝnh    phñ ban hµnh chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  ®èi    víimét  lo¹  sè  i phÝ, lÖ    phÝ  nguån  lín, cã  thu   tËp trung vµ    thùc hiÖn    trong c¶    nh: phÝ    níc,    giao th«ng,lÖ      phÝ  ícb¹,¸n phÝ  lÖ  tr       vµ  phÝ   toµ ¸n.v.v. . . ­ Bé      Tµi chÝnh ban hµnh chÕ       ®é thu,nép  sö  vµ  dông ®èi      i víic¸c lo¹  phÝ, lÖ    phÝ  sau  ®©y: +    Lo¹iphÝ, lÖ    phÝ    ¸p dông  thèng  nhÊt trong c¶        níccha  îcChÝnh  ®   phñ  ban hµnh, kh«ng    ph©n biÖt c¬    quan  thuéc  thu  trung ¬ng qu¶n    lýhay thuéc  ®Þa ph¬ng  qu¶n    lý. +    Lo¹iphÝ, lÖ    phÝ  tõ 2  cã    tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung  ¬ng      trëlªn tæ  chøc thu. +    Lo¹iphÝ, lÖ    phÝ  c¬  do  quan    trùcthuéc trung ¬ng  chøc        tæ  thu,kh«ng  ph©n biÖtlo¹    i phÝ, lÖ    phÝ  chØ    ®ã  ¸p dông trong mét    ®Þa   ph¬ng  hay nhiÒu  ®Þa ph¬ng kh¸cnhau.   ­Uû    ban  nh©n d©n  tØnh,  sau    nghÞ  khicã  quyÕt vÒ    chñ  ¬ng    tr thu phÝ,  lÖ phÝ  cña  Héi ®ång nh©n  d©n  tØnh, ban    hµnh  v¨n b¶n híng  dÉn chÕ  ®é  thu,nép  sö    vµ  dông      i ®èi víilo¹ phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ph¹m      vi®Þa  ph¬ng  do  vµ  c¬ quan  thuéc tØnh    (kÓ  huyÖn, x∙)tæ  c¶      chøc    thu theo  ph©n  sù  cÊp  thÓ  cô  quy ®Þnh  i t¹ biÓu phô    1, phô    2  lôcsè    lôcsè  ban  hµnh  kÌm theo Th«ng  tnµy  (trõlo¹ phÝ, lÖ    i     phÝ  ChÝnh  do  phñ  Bé    vµ  TµichÝnh  ban hµnh).  c) ViÖc    ban hµnh chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  theo thÈm   quyÒn  cña   Tµi chÝnh  Uû   Bé    vµ  ban  nh©n d©n  tØnh  îc thùc  ®   hiÖn theo  nguyªn t¾c:   ­ ChØ     ban hµnh  chÕ  thu,nép  sö  ®é    vµ  dông        i ®èi víi lo¹ phÝ, lÖ  c¸c     phÝ  cã    tªntrong danh    môc  phÝ, lÖ    phÝ  c¬  do  quan  thÈm  cã  quyÒn nªu  i t¹ ®iÓm   3a môc  nµy ban  hµnh  quy  vµ  ®Þnh      i chitiÕtlo¹ phÝ, lÖ      phÝ  îc¸p dông;NÕu   ®       quy ®Þnh    thu hoÆc   chøc    i tæ  thu lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  c¸c c¬  do    quan  nªu  trªnban    hµnh      xö    hµnh      th× sÏbÞ  lývÒ  viviph¹m  ph¸p luËtphÝ, lÖ        phÝ.  
 5. 5 ­ Sau      khiban  hµnh    v¨n b¶n quy ®Þnh chÕ  thu,nép  sö  ®é    vµ  dông  phÝ,  lÖ phÝ, c¬    quan  ban hµnh  ph¶igöiv¨n b¶n  ban        ®∙  hµnh    lªnChÝnh phñ    ®Ó b¸o        c¸o;§èi víiv¨n b¶n  Uû   do  ban  nh©n  d©n tØnh ban hµnh th× ®ång    thêi ph¶igöicho  TµichÝnh      Bé    (Tæng  côc ThuÕ). ­ Kh«ng  quyÒn    uû  cho  quan  c¬  kh¸c hoÆc     cho cÊp    díiban hµnh chÕ  ®é    thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ. III­C h Õ  ® é  thu v µ n é p  p h Ý, lÖ p h Ý:   1.Møc      thu phÝ, lÖ    phÝ:  a)  Møc   thu phÝ,  phÝ   lÖ  quy  ®Þnh  b»ng  tiÒn  sè  (®ång  ViÖt Nam   hoÆc   ngo¹itÖ) nhÊt      ®Þnh  hoÆc  b»ng    phÇn  tû lÖ  tr¨m (%)        trªntrÞ gi¸vèn,  trÞ gi¸tµis¶n, hµng          ho¸ cña tõng  i lo¹    ho¹t®éng  nghiÖp, ho¹t®éng  sù      c«ng  céng, tõng    c«ng  viÖc qu¶n    lýhµnh  chÝnh  nhµ    níc thuéc  ®èi îng  t chÞu  phÝ,  lÖ phÝ  theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   b)    C¨n  x¸c®Þnh  cø    møc    thu phÝ, lÖ    phÝ: C¨n  x¸c ®Þnh  cø    møc  thu phÝ,  phÝ        lÖ  lµ c¸c chi phÝ cÇn  thiÕt,tÝnh    chÊt,® Æc     ®iÓm   cña tõng  i lo¹ ho¹t®éng  nghiÖp, ho¹t®éng    sù      c«ng céng,  tõng c«ng viÖc  qu¶n    lý hµnh  chÝnh  nhµ    t×nh  níc vµ  h×nh  kinh  ­      tÕ  x∙ héi trong tõng      tÝnh  thêikú, cã  ®Õn   Æc   ® ®iÓm     c¸c vïng  th«ng  quèc    vµ  lÖ  tÕ, bao gåm: ­ Chi phÝ      x©y dùng,mua     s¾m, duy    tu,b¶o  dìng,söa    ch÷a  êng  th xuyªn  vµ  ®Þnh  m¸y  kú  mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn lµm viÖc,.v.v .hoÆc   . . thuªngoµi     tµis¶n      trùctiÕp phôc  c«ng  vô  viÖc quy ®Þnh    thu phÝ, lÖ    phÝ. Chi phÝ      nµy  ® îcph©n      bæ theo møc   hao  ®é  mßn  cña nh÷ng    tµis¶n  trùctiÕp  ®∙    phôc vô  c«ng  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ.   ­ Chi phÝ vËt  , nguyªn, nhiªn,vËt  t      liÖu  dông  sö  trong qu¸ tr×nh thùc  hiÖn  c«ng viÖc  quy ®Þnh   thu phÝ, lÖ    phÝ. ­ Chi phÝ      tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng,c¸ckho¶n          phô cÊp  ªnquan    li   tí tiÒn l i  ¬ng,   tiÒn c«ng theo chÕ    ®é quy ®Þnh  (kÓ  chitr¶tiÒn  c¶      thuªchuyªn gia,t vÊn,          nÕu cã). ­ Chi phÝ      b¶o hiÓm       x∙héi,b¶o hiÓm   tÕ  c¸c kho¶n  y  vµ    b¶o  hiÓm  kh¸c  li   ªnquan  i tí ngêi lao ®éng        thùc hiÖn c«ng  viÖc quy ®Þnh thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. ­ C¸c      chi phÝ kh¸c trùc tiÕp      phôc  c«ng  vô  viÖc quy ®Þnh thu phÝ, lÖ  phÝ. C¨n  vµo chÝnh  cø    s¸ch cña    nhµ    níc,t×nh  h×nh kinh tÕ      ­ chÝnh        trÞ ­ x∙ héi c¶    ® Æc     níc vµ  ®iÓm  cña    c¸c vïng trong  tõng      thêikú, tÝnh chÊt ­ ® Æc      ®iÓm   cña tõng  iho¹t®éng  nghiÖp, ho¹t®éng  lo¹    sù      c«ng  céng, tõng    c«ng  viÖc qu¶n    lýhµnh  chÝnh  nhµ      níc,cã  tham  kh¶o møc    i thu lo¹ phÝ, lÖ    phÝ ­ t ¬ng  øng        ë  c¸c níc trong khu    vùc  thÕ    vµ  gií (nÕu      quan  i cã) mµ c¬  ban hµnh  chÕ  thu,nép  sö  ®é    vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  quy  ®Þnh    hay  thu ®ñ  chØ    thu mét 
 6. 6 phÇn      c¸c chiphÝ cÇn thiÕtthùc hiÖn      c«ng viÖc quy ®Þnh  phÝ, lÖ  thu    phÝ  nªu  trªn. 2.    Tæ chøc, c¸    nh©n  nép  phÝ,  phÝ  lÖ  cho  quan  c¬  thu  iViÖt  t¹  Nam   b»ng  ®ång  ViÖt Nam.    Trêng  hîp ph¸p luËtquy    ®Þnh  møc  thu  phÝ,  phÝ  lÖ  b»ng  ngo¹itÖ  ® îcthu b»ng    th×      ngo¹itÖ    hoÆc     thu b»ng  ®ång  ViÖt Nam       trªn c¬  quy  së  ®æi  ngo¹itÖ  ®ång    ra  ViÖt Nam     theo        tû gi¸trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ    li   ªnng©n  hµng  Ng©n   do  hµng  nhµ    níc ViÖt Nam     c«ng    i   bè  t¹ thêi®iÓm     thu phÝ, lÖ    phÝ; tæ    chøc,c¸nh©n      nép phÝ, lÖ    phÝ  cho  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  ®ang  nícngoµib»ng  ë      tiÒn cña    t¹ hoÆc     nícsë  i  b»ng ®«la  Mü,  theo møc    thu quy ®Þnh  cña    c¸c chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ,  phÝ  c¬  lÖ  do  quan  cã  thÈm  quyÒn  ban  hµnh. 3.Chøng        tõthu phÝ, lÖ    phÝ: a)    C¬ quan, tæ    chøc, c¸ nh©n      (kÓ  c¸c ®¬n  ho¹t®éng  c¶    vÞ    s¶n xuÊt,  kinh doanh, dÞch      vô) thu phÝ,  phÝ  lÖ  ®Òu   ph¶i cÊp    chøng    tõ thu phÝ, lÖ  phÝ cho  ngêinép    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  theo quy    ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    Tæ  chøc,c¸ nh©n      nép  phÝ, lÖ    phÝ ph¶iyªu    cÇu ngêi thu phÝ, lÖ        phÝ  cÊp cho m×nh  chøng    tõ thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo ®óng quy ®Þnh  cña  Tµi Bé    chÝnh. Nghiªm  cÊm   mäi  chøc,c¸ nh©n    tæ      thu,nép  phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  dông  sö  chøng    tõhoÆc   dông  sö  chøng    tõkh«ng ®óng quy ®Þnh cña  TµichÝnh. Bé    b)  Tµi chÝnh  nhiÖm   Bé    uû  cho Côc  ëng  tr Côc  ThuÕ     c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc  trung ¬ng  chøc    tæ  in,thèng nhÊt  ph¸thµnh    i   c¸c lo¹ chøng    tõ thu    i c¸c lo¹ phÝ, lÖ    phÝ   ph¸tsinh ë    ®Þa   ph¬ng    phÝ  íc b¹  mét  (trõlÖ  tr   vµ  sè  lo¹  Bé    ido  Tµi chÝnh    ­ Tæng   côc ThuÕ  thèng  nhÊt ph¸thµnh) vµ        chÞu  tr¸ch  nhiÖm   qu¶n    lý,híng dÉn  dông    sö  theo ®óng  chÕ  cña  Tµi chÝnh  vÒ  ®é  Bé      qu¶n    lýcÊp        chØ  ph¸tbiªnlai Ên  , thuÕ.   c) Chøng        tõ thu phÝ, lÖ    phÝ  chØ  îccÊp  ®   cho    quan,tæ  c¸cc¬    chøc  îc ®   phÐp thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËtvÒ     phÝ,  phÝ  c¬  lÖ  do  quan  thÈm   cã  quyÒn  ban hµnh; nhÊt    thiÕtkh«ng    cÊp cho    quan, tæ  c¸c c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ    tr¸quy  i ®Þnh  cña ph¸p luËt.     d) C¸c  quan,tæ    c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  nhu  cã  cÇu  dông  sö  chøng    tõ thu phÝ, lÖ      phÝ  kh¸c víimÉu       chøng    tõ quy  ®Þnh  chung  ph¶icã    th×    v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  Côc  ThuÕ  tØnh      n¬i ph¸tsinh viÖc  phÝ,  phÝ    thu  lÖ  kÌm theo mÉu   chøng      tõ ®Ó Côc  ThuÕ   thùc hiÖn    ph¸thµnh, b¶o    in vµ      ®¶m  cung  cÊp ®Çy   ®ñ, kÞp      thêic¸c chøng      tõ thu phÝ, lÖ    phÝ  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt.Tr­   êng    hîp,cÇn  ph¶isö    dông  i lo¹ chøng      tõthèng  nhÊt trong toµn      ngµnh    th× ph¶i  cã    v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  Tæng  côc ThuÕ,  kÌm theo mÉu  chøng      tõ ®Ó Tæng  côc  ThuÕ     ph¸thµnh  invµ    hoÆc   quyÒn  uû  cho  Côc  ThuÕ   tØnh      in,ph¸thµnh  theo  mÉu  thèng nhÊt.  4.MiÔn, gi¶m      phÝ, lÖ    phÝ:  §èi t nép   îng  phÝ,  phÝ  thÓ  îc xÐt  lÖ  cã  ®   miÔn, gi¶m  tiÒn  sè  phÝ, lÖ  phÝ  ph¶inép    trong mét  tr   sè  êng    hîp cÇn thiÕttheo quy      ®Þnh  cña  ph¸p luËt.     C¨n  vµo  cø  tÝnh chÊt,® Æc     ®iÓm,  ®èi îng  dông  t ¸p  cña tõng  i lo¹ phÝ,  lÖ  phÝ  thÓ    quan  thÈm  cô  mµ c¬  cã  quyÒn  ban  hµnh  chÕ  thu,nép  sö  ®é    vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ   sÏquy ®Þnh  êng    îcmiÔn, gi¶m  tr hîp ®     nép phÝ, lÖ    phÝ  vµ  thñ tôc,thÈm      quyÒn    xÐt miÔn, gi¶m    nép  phÝ, lÖ    phÝ.  
 7. 7 5.Qu¶n    dông    lýsö  tiÒn thu phÝ, lÖ        phÝ:  a) TiÒn      thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶i® îcqu¶n        lýqua kho    b¹c nhµ    níctheo  quy  ®Þnh sau ®©y: ­ Lo¹iphÝ, lÖ        phÝ  c¬ do  quan  ThuÕ     trùctiÕp  chøc  th×  tæ  thu  ®èi îng t   nép phÝ, lÖ    phÝ   trùctiÕp nép    tiÒn vµo    ng©n  s¸ch nhµ    i   níct¹ Kho      b¹c nhµ    níc ë ®Þa  ph¬ng  n¬i thu theo        híng dÉn    cña  quan  c¬  ThuÕ.  Trêng    hîp,Kho    b¹c nhµ    níccha  chøc    tæ  thu tiÒn phÝ, lÖ      phÝ   trùctiÕp tõ c¸c®èi t          îng nép    th× c¬  quan ThuÕ   thÓ  tiÒn  cã  thu  phÝ, lÖ    phÝ  thay vµ    cuèingµy    ph¶ilµm  tôc   thñ    nép hÕt  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ  thu trong ngµy  ®∙      vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc. ­ Lo¹iphÝ, lÖ        phÝ  c¸c c¬  do    quan, tæ    chøc  kh¸c (ngoµic¬      quan  ThuÕ)  tæ chøc      quan,tæ  thu th× c¬    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  îcmë  tµikho¶n  ®       "t¹m    gi÷ tiÒn phÝ, lÖ      phÝ"  i t¹  kho    b¹c nhµ          nícn¬ithu (trõmét  trsè  êng      hîp c¸ biÖt® îc     quy ®Þnh  kh¸c)®Ó   theo        dâi,qu¶n    lýtiÒn  phÝ, lÖ    phÝ. C¨n  vµo  tiÒn   cø  sè    phÝ, lÖ    phÝ    îcnhiÒu  thu ®   hay  mµ   Ýt  ®Þnh  hµng  kú  ngµy,5    ngµy hoÆc       dµi nhÊt    ngµy  lµ 10  mét  lÇn,c¸c c¬      quan, tæ    chøc  phÝ,  phÝ  thu  lÖ  ph¶igöi sè      tiÒn phÝ, lÖ    phÝ  thu ® îctrong kú  ®∙        vµo    tµikho¶n  t¹m    gi÷ tiÒn phÝ, lÖ    phÝ  vµ ph¶itæ    chøc  h¹ch    to¸nriªngkho¶n      thu nµy theo chÕ    to¸n®¬n  ®é kÕ    vÞ  hµnh  chÝnh  nghiÖp  sù  (®èi víi®¬n  hµnh      vÞ  chÝnh  nghiÖp  sù  thu  phÝ, lÖ  phÝ)  hoÆc  chÕ  kÕ    ®é  to¸ndoanh  nghiÖp  nhµ      nícho¹t®éng  c«ng  Ých (®èi  víi  doanh  nghiÖp  nhµ      nícho¹t®éng  c«ng  Ých    thu phÝ, lÖ    phÝ). b) Theo    quy  ®Þnh  cña kho¶n  §iÒu  NghÞ  2  12  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP th× tiÒn thu phÝ, lÖ          phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ      nícph¶iph¶n    ¶nh ®Çy  vµo  ®ñ  ng©n  s¸ch nhµ      níc.Tuy  nhiªn,  phïhîp c¸cchÕ  qu¶n        ®Ó         ®é  lýtµichÝnh  hiÖn  hµnh  t¹o®iÒu  vµ    kiÖn cho  quan,tæ  c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  chñ ®éng thùc   hiÖn  nhiÖm   cña  vô  nhµ    níc giao  c¬  th×  quan  ban  hµnh chÕ      ®é thu,nép  vµ  sö dông  phÝ, lÖ    phÝ  thùc hiÖn    quy ®Þnh  viÖc  qu¶n    dông  tiÒn  lýsö  sè  thu  phÝ,  phÝ    phÝ,  phÝ  c¬  lÖ  (trõsè  lÖ  do  quan  ThuÕ   chøc  tæ  thu ph¶i nép    ng©n  s¸ch theo quy      ®Þnh    t¹ ®iÓm   nªu  i 5a  trªn)  theo nguyªn t¾c      sau ®©y:     * Sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    îccña    thu ®   c¸c doanh nghiÖp  nhµ      nícho¹t®éng  c«ng Ých  chøc    îccoilµkho¶n    tæ  thu ®       thu cña doanh  nghiÖp,sau          khitrõc¸c kho¶n    chiphÝ  qu¶n    lýdoanh nghiÖp,chiphÝ      kh¸ctheo    quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  vµ b¶o  ®¶m     lîÝch    i vËtchÊtcho    ngêilao®éng      theo quy ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  sè 56/CP  ngµy  2/10/1996 cña  ChÝnh  phñ    vÒ doanh  nghiÖp  nhµ    níc ho¹t   ®éng  c«ng  Ých  Th«ng   06TC/TCDN   vµ  tsè  ngµy 24/2/1997 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    chÕ  qu¶n      ®é  lýtµichÝnh      ®èi víidoanh  nghiÖp  nhµ      nícho¹t®éng  c«ng Ých,phÇn    cßn    l¹ph¶inép vµo  i     ng©n  s¸ch nhµ    níc. C¬  quan  thÈm   cã  quyÒn  ban hµnh  chÕ     ®é qu¶n      lý tµichÝnh doanh  nghiÖp  nhµ      nícho¹t®éng  c«ng Ých quy  ®Þnh  chÕ  qu¶n    dông  ®é  lýsö  phÝ,  lÖ  phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ        Æc       nícphï hîp ® thïcña doanh nghiÖp  híng   vµ    dÉn    t¹ Th«ng   i tnµy. *  tiÒn  Sè  phÝ,  phÝ  lÖ  thu  îc cña    quan, tæ  ®   c¸c c¬    chøc  ® îc ng©n  ®∙    s¸ch nhµ    níc cÊp    ®ñ kinh phÝ    cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc ph¸p luËtquy    ®Þnh  phÝ,  phÝ  viÖc  phÝ,  phÝ  thu  lÖ  vµ  thu  lÖ  th× ph¶inép    hÕt vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc. Trêng      quan, tæ  hîp,c¸c c¬    chøc  îc uû  ®   nhiÖm   viÖc thu phÝ,  phÝ  lÖ  ngoµichøc    n¨ng,nhiÖm   th   vô  êng  xuyªn cña    m×nh    quan,tæ  th× c¬    chøc   trùc tiÕp thu phÝ, lÖ        phÝ  îchëng  ®   mét kho¶n        10%   thïlao tèi®a  (mêiphÇn    tr¨m)  
 8. 8 sè tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  thùc thu ® îctr           íckhinép  tiÒn vµo    ng©n s¸ch nhµ        níc,®Ó chiphÝ    cho viÖc  chøc    tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ theo néidung        chisau ®©y:  ­ Chi    phÝ tiÒn c«ng  c¸c kho¶n  vµ    phô cÊp  theo tiÒn c«ng    tr¶cho    lao ®éng thuª ngoµi (kÓ  thuª chuyªn         c¶    gia,t vÊn) thùc hiÖn viÖc thu phÝ, lÖ  phÝ  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh (nÕu  cã). ­ Chi tr¶thïlao cho    c«ng            c¸n bé  nh©n    viªn®¶m  nhiÖm  thªm c«ng viÖc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  ngoµi chøc    n¨ng,nhiÖm   ® îc giao    vô    (kÓ  tr¶thïlao lµm  c¶        viÖc ngoµigiêhµnh      chÝnh  nhµ    níc)theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. ­ TrÝch    quü khen  ëng    c«ng  th c¸n bé  nh©n    viªnthùc hiÖn    viÖc    thu,nép  phÝ, lÖ    phÝ. Møc    trÝch    quü khen  ëng  th b×nh  qu©n mét n¨m, mét    ngêitèi    ®a  kh«ng    (ba)th¸ngl qu¸ 3     ¬ng  thùc hiÖn    . * Sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    îccña    quan,tæ  thu ®   c¸cc¬    chøc  kh«ng  îcng©n  ®   s¸ch nhµ   níc cÊp kinh phÝ  êng    th xuyªn cho c«ng viÖc  chøc  tæ  thu phÝ, lÖ  phÝ  th× sau      tiÒn  îc trÝch    i khitrõsè  ®   ®Ó l¹ cho  quan, tæ    c¬    chøc   trùctiÕp  thu phÝ, lÖ      phÝ  b¶o  ®¶m     chiphÝ  êng  th xuyªn vµo    viÖc  chøc    tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ  theo quy    ®Þnh, phÇn    cßn    l¹ph¶i  i  nép vµo ng©n  s¸ch nhµ      níc.   tiÒn  Sè  phÝ,  phÝ  lÖ  trÝch    i ®Ó l¹ cho  quan, tæ    c¬    chøc  trùctiÕp        thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ®èi îng  t nªu  it¹ ®iÓm  nµy chØ  îc quy  ®   ®Þnh      tèi®a ®Õn   40%  (bèn  ¬i phÇn  m   tr¨m)sè    tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ  thùc thu ® îc®Ó   dông        sö  vµo  c¸cnéidung    êng      chith xuyªn sau    ®©y: ­ C¸c    kho¶n          chitr¶thïlao cho  quan, tæ  c¬    chøc    trùc tiÕp thu phÝ, lÖ  phÝ  ngoµinhiÖm  th   vô  êng  xuyªn nªu      trªn(nÕu cã). ­ Chi phÝ      mua  s¾m, söa ch÷a c«ng    cô,ph¬ng tiÖn thùc hiÖn    viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ. ­ Chi    phÝ  tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  c¸c kho¶n  vµ    phô cÊp mang tÝnh chÊt  tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng      theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh        qu¶n    ngêilao ®èi víi bé  c¸n lývµ      ®éng    trùctiÕp thu phÝ, lÖ        phÝ. ­ Chi b¶o  lao ®éng, trÝch nép      hé        b¶o  hiÓm       x∙héi,b¶o  hiÓm   tÕ,kinh y      phÝ  c«ng ®oµn  thuéc tr¸chnhiÖm       cña  quan  dông    c¬  sö  lao ®éng thùc hiÖn    thu phÝ, lÖ      phÝ. ­ Chi mua       (hoÆc      in)tê khai,hå      s¬,mÉu   biÓu,sæ     s¸ch kÕ    to¸n,biªnlai       thu phÝ, lÖ      phÝ. ­ C¸c    kho¶n    êng  chith xuyªn kh¸ctrùctiÕp phôc  viÖc            vô  thu phÝ, lÖ    phÝ  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. * Sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    îccña    quan,tæ  thu ®   c¸cc¬    chøc  kh«ng  îcng©n  ®   s¸ch nhµ      níccÊp  kinhphÝ  êng    th xuyªn cho    c«ng viÖc ph¸p luËtquy      ®Þnh    thu phÝ,  phÝ  viÖc  chøc  lÖ  vµ  tæ  thu phÝ,  phÝ  lÖ  th× sau      tiÒn  îc khi trõ sè  ®   trÝch    i ®Ó l¹  cho  quan, tæ  c¬    chøc    trùc tiÕp  chøc  tæ  thu  phÝ,  phÝ  lÖ  b¶o  ®¶m     chiphÝ  êng  th xuyªn vµo      ho¹t®éng  cña c«ng viÖc ph¸p    luËtquy ®Þnh  thu phÝ, lÖ      phÝ  viÖc  chøc    vµ  tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ, phÇn    cßn    l¹ ph¶inép  i   vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc. Sè tiÒn phÝ,  phÝ  lÖ  trÝch    i ®Ó l¹ cho  quan, tæ    c¬    chøc  trùc tiÕp        thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ®èi t      îng nªu  it¹ ®iÓm  nµy chØ  îcquy  ®   ®Þnh      tèi®a  ®Õn   90%  (chÝn  ¬i phÇn  m   tr¨m)sè    tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ  thùc thu  îc vµ    ®   chØ  îc sö  ®  
 9. 9 dông  vµo      c¸c néi dung    êng  chi th xuyªn b¶o ®¶m   ho¹t®éng    cña c«ng viÖc  ph¸p    luËtquy  ®Þnh  phÝ, lÖ  thu    phÝ  viÖc  chøc  phÝ, lÖ  vµ  tæ  thu    phÝ  theo  quy ®Þnh  cña  chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  thÓ  c¬  cô  do  quan  cã thÈm  quyÒn  ban hµnh; Trêng    hîp cÇn thiÕt ® îc chÕ         ®é cho  phÐp sö  dông tiÒn thu phÝ, lÖ        phÝ  vµo      c¸c néidung    chikh«ng  êng  th xuyªn ngoµiquy      ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   ph¶ithùc hiÖn          sè  CP th×      ghithu,ghichi qua ng©n  s¸ch nhµ    níc. c) C¨n  vµo    cø  tÝnh chÊt,® Æc     ®iÓm  cña tõng  i lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  chÕ  vµ  ®é  qu¶n      lý tµichÝnh  quy ®Þnh  ®èi    víitõng  quan, tæ  c¬    chøc  thu phÝ, lÖ  phÝ    quan  mµ c¬  ban  hµnh  chÕ       ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ,  phÝ  lÖ  thùc  hiÖn quy  ®Þnh    (%)  tû lÖ  tiÒn    thu phÝ, lÖ    phÝ  trÝch ®Ó       l¹ cho  quan, tæ  i c¬    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ  néidung    vµ    chi,®Þnh  møc     thÓ  dông  chicô  ¸p  ®èi    víi tõng lo¹ phÝ, lÖ      i   phÝ. ­ ViÖc    quy ®Þnh    (%)  tû lÖ  trÝch tr       íc khinép tiÒn  phÝ, lÖ  thu    phÝ vµo  ng©n s¸ch nhµ    t¹     nícnªu   ®iÓm   i nµy  îcx¸c®Þnh  sau:  ®     nh    Sè  tiÒn b¶o    ®¶m  nhu  cÇu    chicÇn  thiÕt®Ó     thùc   hiÖn  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ (dù kiÕn      cña  n¨m) 1  Tû  trÝch lÖ    = (%) Tæng  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ    îc(dù kiÕn  thu ®     cña  1  n¨m) ­ Sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  trÝch ®Ó       l¹ cho  quan,tæ  i c¬    chøc   thu theo    tû lÖ  (%) nªu  i t¹ ®iÓm   nµy ph¶i® îc c©n      ®èi vµo  to¸n ng©n  dù    s¸ch hµng  n¨m vµ  ph¶isö    dông  ®óng  môc  ®Ých, cã    chøng    ph¸p  tõ hîp  theo quy ®Þnh  cña Bé  Tµi chÝnh, cuèin¨m        nÕu  cha  dông  sö  hÕt  ph¶inép  cßn    th×    sè  l¹ vµo  i ng©n  s¸ch nhµ      níc;NÕu   dông      sö  sainéidung  quy  ®Þnh hoÆc   sö    dông  kh«ng cã  chøng      tõhîp ph¸p th× ph¶ixuÊtto¸n,          nép  vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc. d) Theo quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    3, §iÒu  NghÞ  12  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  kho¶n    th×  thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch  nhµ    níckh«ng  ph¶ichÞu    thuÕ. C¸c  quan, tæ    c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc  ng©n  s¸ch nhµ    níc kh«ng ph¶i kª    khai,nép    thuÕ  ®èi      víic¸c kho¶n phÝ, lÖ  phÝ    thu,nép theo chÕ  phÝ, lÖ    ®é    phÝ. Kho¶n phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    nép    níc®∙  ng©n  s¸ch nhµ      níc ® îcx¸c ®Þnh          lµchiphÝ        hîp lý®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp  (®èi víitæ      chøc, c¸ nh©n      kinh doanh),® îc tÝnh        vµo quyÕt  to¸n chi     cña  ®¬n  (®èivíi®¬n  hµnh  vÞ      vÞ  chÝnh, sù    nghiÖp  tæ  vµ  chøc  kh¸c),     sè  trõ tiÒn lÖ    phÝ  ícb¹ ® îch¹ch to¸nt¨nggi¸trÞtµis¶n  ®Þnh. tr                   cè    6.§¨ng        ký,kª khai,  nép,quyÕt to¸nphÝ, lÖ          phÝ: a) C¬    quan,tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶i®¨ng  viÖc      ký  thu phÝ, lÖ    phÝ  víic¬    quan  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng  lo¹  vÒ  i phÝ, lÖ    phÝ, ®Þa     ®iÓm     thu,chøng    tõ thu vµ    viÖc  chøc    tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ, cô    thÓ  sau: nh    ­ C¬     quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ    quan    lÖ  lµ c¬  trùc thuéc trung ¬ng,  tØnh  hoÆc  ¬ng  ¬ng  t ® qu¶n    lý,®¨ng  víi ký    Côc  ThuÕ   tØnh,thµnh    phè.
 10. 10 ­ C¬     quan  phÝ, lÖ  thu    phÝ    quan    lµ c¬  trùcthuéc quËn, huyÖn,    thÞ    x∙, thÞ trÊn,x∙,phêng      hoÆc  cÊp ¬ng  ¬ng  t ® qu¶n    lý,®¨ng  víiChi côc  ký      ThuÕ   quËn,huyÖn..   Thêi h¹n    ®¨ng  thu,nép  ký    phÝ,  phÝ  lÖ  chËm  nhÊt    ngµy      lµ 10  kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu  thu phÝ,  phÝ.  lÖ  Trong  êng  tr hîp thay  æi, kÕt  ®   thóc hoÆc   ®×nh chØ    thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶ikhaib¸o    quan  th×      víic¬  ThuÕ  chËm  nhÊt lµ     5  ngµy  íckhithay ®æi. tr       b)    C¬ quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i kª    khai phÝ,  phÝ    lÖ  tõng  th¸ngvµ    ph¶inép      têkhaicho  quan    c¬  ThuÕ  trong 5    ngµy  ®Çu   cña th¸ngtiÕp    theo.Trêng      hîp,trong th¸ng kh«ng        ph¸tsinh sè      thu phÝ, lÖ    phÝ  c¬  th×  quan  thu phÝ, lÖ      phÝ  vÉn ph¶ikª khaivµ        nép   tê khaicho  quan    c¬  ThuÕ     n¬i®¨ng  ký    thu phÝ, lÖ    phÝ. C¬  quan, tæ    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ ph¶ikª khai®Çy         ®ñ, ®óng mÉu     tê khaitheo    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  tnµy (mÉu  1) vµ  sè    ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     vÒ  tÝnh chÝnh    x¸ccña viÖc    kª khai.   c) C¬    quan, tæ    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  cã    tr¸chnhiÖm     nép  tiÒn phÝ, sè      lÖ phÝ  c¸c kho¶n  vµ    tiÒn ph¹t(nÕu      cã) ®Çy  ®ñ, ®óng h¹n vµo ng©n s¸ch  nhµ    níctheo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.   Trêng    hîp,ph¸p    luËtquy ®Þnh  quan, tæ  c¬    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ thùc  hiÖn  nép tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  vµo ng©n s¸ch theo    th«ng  cña  quan  b¸o  c¬  ThuÕ   th× tr×nh tù,thñ tôcnép            ng©n s¸ch nhµ    îcthùc hiÖn  sau:   níc®     nh  ­ NhËn  îc tê khaiphÝ, lÖ    ®         phÝ  cña  quan  göití   quan  c¬  thu    ic¬  , ThuÕ   thùc hiÖn    kiÓm       tratê khaivµ    th«ng  b¸o cho  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  sè  vÒ  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  ph¶inép,thêih¹n        nép  ch¬ng,lo¹   vµ    ikho¶n,môc, tiÓu môc  ,       cña môc    lôcng©n  s¸ch nhµ      nícquy  ®Þnh.   ­ C¨n  vµo  cø  th«ng  b¸o nép  tiÒn  phÝ,  phÝ  lÖ  cña   C¬ quan  ThuÕ,  c¬  quan, tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  lµm      thñ tôc nép  ng©n  s¸ch nhµ      níc.Thêih¹n    nép tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níccña  th¸ng chËm     nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  cña  15  th¸ng tiÕp    theo.Trong  êng    tr hîp  ®Õn     ®∙  thêih¹n  nép phÝ,  lÖ  phÝ vµo  ng©n  s¸ch nhµ      quan,tæ    nícmµ c¬    chøc    thu cha  nhËn  îcth«ng  ®   b¸o  cña  quan  c¬  ThuÕ   c¬  th×  quan,tæ   chøc      vµo  tiÒn phÝ, lÖ  thu c¨n cø  sè      phÝ  ph¶i nép    theo  khaicña  quan, tæ  kª    c¬    chøc  thu    ®Ó chñ  ®éng  nép phÝ,  lÖ  phÝ  vµo ng©n  s¸ch  nhµ    níc;nÕu   quan, tæ  c¬    chøc  thu  phÝ,  phÝ  sè  lÖ  cã  phÝ, lÖ    phÝ  nép  thõa  tr   ® îctrõvµo  phÝ, lÖ  kú  ícth×      sè    phÝ  ph¶inép    cña kú  tiÕp theo,nÕu  tr       kú  ícnép  thiÕu th× ph¶inép  sè  tr         ®ñ  kú  íccßn  thiÕu. ­ C¬    quan, tæ    chøc  nép  tiÒn  sè  phÝ, lÖ    phÝ  thu ® îcvµo  ®∙      ng©n  s¸ch  nhµ    níc b»ng §ång  ViÖt Nam;  êng  thu    tr hîp  phÝ, lÖ    phÝ  b»ng  ngo¹itÖ    theo   quy ®Þnh  cña ph¸p luËtth× ph¶inép          ng©n  s¸ch nhµ      nícb»ng ngo¹itÖ.§èivíi         c¬ quan, tæ    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ  níc ngoµi th×  ë      nép tiÒn phÝ,  phÝ  lÖ  ®∙  thu  îc vµo  ®   ng©n  s¸ch nhµ        n  íc theo quy ®Þnh  cña chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  i lo¹ phÝ, lÖ      phÝ ¬ng  t øng. d) TÊt  c¸c c¬  c¶    quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  ®Òu   ph¶i thùc    hiÖn  quyÕt    to¸nchøng      tiÒn phÝ, lÖ  tõthu,sè      phÝ  thu vµ  ®∙    nép  ng©n  s¸ch nhµ    n­ íchµng    n¨m  (tÝnh  theo n¨m d¬ng  lÞch)víi quan      c¬  ThuÕ     trùctiÕp qu¶n      lývµ  nép b¸o  c¸o kÕt  qu¶    thu,nép  phÝ,  phÝ  lÖ  n¨m  íc cho  quan  tr   c¬  ThuÕ   íc tr   ngµy kÕt  thóc th¸ng 2      n¨m  tiÕp sau  ph¶inép  sè    vµ    ®ñ  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  cßn  thiÕu vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níctrong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy      10  kÓ    nép  c¸o, b¸o   
 11. 11 nÕu  nép thõa th×  îc trõ vµo  phÝ,  phÝ  ®     sè  lÖ  ph¶i nép  tiÕp    kú  theo.Thùc    hiÖn quyÕt to¸n viÖc  dông  tiÒn    sö  sè  phÝ,  phÝ  îc trÝch  lÖ  ®   cïng    víiquyÕt  to¸ntµichÝnh    quan        víic¬  Tµi chÝnh  cïng cÊp    theo  chÕ  kÕ    ®é  to¸nthèng   kª cña nhµ    nícquy ®Þnh. Trêng    quan, tæ  hîp c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  kÕt thóc hoÆc     ®×nh chØ  thu phÝ, lÖ    phÝ  còng ph¶iquyÕt      to¸n phÝ, lÖ    phÝ  theo quy ®Þnh    trªn®©y   trong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy  quyÕt      30  kÓ    cã  ®Þnh kÕt thóc hoÆc     ®×nh chØ  thu phÝ, lÖ      phÝ. C¬ quan,tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  chÞu  tr¸chnhiÖm   tÝnh    vÒ  chÝnh    x¸c cña  liÖu quyÕt  sè    to¸n phÝ,  phÝ;    lÖ  NÕu   ph¸thiÖn  sù    cã  trèn,lËu    phÝ, lÖ  phÝ    xö    sÏbÞ  ph¹ttheo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   7. Sè  ng©n    thu  s¸ch nhµ    phÝ, lÖ    níc vÒ    phÝ  thuéc ng©n s¸ch nhµ    níc ® îc ph©n    chia cho      c¸c cÊp ng©n  s¸ch theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n  s¸ch  nhµ    níchiÖn hµnh. IV­ hi Ö m  v ô, q u y Ò n  h¹n v µ tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬ q u a n, t æ  c h ø c   N thu p h Ý, lÖ p h Ý  v µ c ¬ q u a n  T h u Õ: 1. C¬     quan, tæ    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  nhiÖm     cã  vô,quyÒn h¹n  tr¸ch vµ    nhiÖm sau ®©y: a)    Tæ chøc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo ®óng  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt vµ    th«ng b¸o c«ng khai       c¸c quy ®Þnh cña ph¸p    phÝ, lÖ  luËtvÒ    phÝ  i     t¹  thu n¬i phÝ, lÖ    phÝ.   b)  íng dÉn    chøc,c¸ nh©n  H   c¸c tæ      thùc hiÖn    viÖc  kª khai,nép        phÝ, lÖ    phÝ  theo  ®óng  quy  ®Þnh  cña  chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  tõng  i lo¹ phÝ, lÖ    phÝ.  Th«ng  b¸o  cho  ®èi îng  t nép  phÝ,  phÝ    tiÒn  lÖ  vÒ sè  phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i  nép, thêih¹n      nép  theo  ®óng  quy  ®Þnh.   Khi thu tiÒn  phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i cÊp    ®Çy  chøng      ®ñ  tõthu tiÒn,ghi®óng  tiÒn ®∙        sè    thu cho  ngêinép    phÝ, lÖ    phÝ.   NÕu    îng kh«ng  ®èi t   nép tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  theo ®óng  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt     th×  quan, tæ  c¬    chøc  thu  quyÒn  cã  kh«ng  phôc  c«ng  vô  viÖc  hoÆc   kh«ng  ®¸p  øng    lî Ých ¬ng  i t øng    mµ ®èi îng    t ®ã yªu  cÇu  nÕu   vµ  qu¸    thêih¹n  nép  phÝ, lÖ    phÝ      ghitrªnth«ng  mµ    îng ®ã  b¸o  ®èi t   cha  nép,th× c¬      quan,tæ    chøc  thu tiÕp tôc ra th«ng            b¸o;nÕu  ®Õn   ®∙  ngµy  ph¶inép    theo quy  ®Þnh   mµ cha  nép  th«ng  bao  th×  b¸o  gåm   tiÒn phÝ, lÖ  c¶      phÝ  tiÒn ph¹tchËm   vµ      nép  theo  quy  ®Þnh   thÓ  cô  cña  tõng chÕ     ®é phÝ,  phÝ;  lÖ  nÕu  ®èi  îng  t vÉn kh«ng  chÊp  hµnh  nép  tiÒn  phÝ,  phÝ,  lÖ  tiÒn ph¹ttheo    th«ng b¸o  th×  quan, tæ  c¬    chøc    quyÒn    thu cã  ¸p dông hoÆc    ®Ò nghÞ  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn   ¸p dông  c¸c biÖn    ph¸p  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  quy  ®Þnh  it¹ kho¶n  2, §iÒu  NghÞ     18  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña  ChÝnh  phñ  quy  vµ  ®Þnh  cô  thÓ cña  tõng chÕ  thu,nép  sö    ®é    vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ. c) §¨ng    khaiphÝ,  phÝ    quan    ký, kª    lÖ  víic¬  ThuÕ     n¬i thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo híng dÉn      cña  quan  c¬  ThuÕ. d) Nép    ®Çy ®ñ, ®óng  tiÒn phÝ, lÖ  h¹n      phÝ  c¸c kho¶n  vµ    tiÒn ph¹tvµo      ng©n s¸ch nhµ      níctheo híng dÉn      cña  quan  c¬  ThuÕ. ®) ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ    to¸n,ho¸ ®¬n,  ®é kÕ      chøng    tõ theo  quy ®Þnh  cña  Tµi chÝnh; cung  Bé      cÊp      c¸c tµiliÖu,sæ     s¸ch kÕ    to¸n,b¸o      c¸o
 12. 12 kÕ to¸n,     ®¬n, chøng    li   ho¸   tõcã  ªnquan  ®Õn   viÖc    thu,nép  qu¶n    vµ  lýphÝ, lÖ    phÝ theo yªu cÇu      cña  quan  c¬  ThuÕ   c¬  vµ  quan  thÈm  cã  quyÒn. 2.    C¬ quan ThuÕ, ngoµi nhiÖm       vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    nªu    t¹i ®iÓm   trªn®©y   1    (®èivíi     nh÷ng  i lo¹  phÝ, lÖ    phÝ  giao cho  quan    c¬  ThuÕ     trùc tiÕp tæ    chøc    thu)cßn  nhiÖm    cã  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    sau  ®©y: a) H íng dÉn, ®«n        ®èc    quan    c¸cc¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  thùc hiÖn    viÖc ®¨ng  ký,kª khai,thu,nép, sæ             s¸ch,chøng    to¸nphÝ, lÖ    tõ,kÕ      phÝ  theo ®óng quy  ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh phñ vÒ  phÝ, lÖ    phÝ  híng dÉn    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy. b) Nh÷ng  quan, tæ    c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy ®Þnh  ®¨ng      vÒ  ký,kª khai,thu,nép, sæ         s¸ch,chøng    to¸nphÝ, lÖ    tõ,kÕ      phÝ th×  quan  c¬  ThuÕ   quyÒn  lý ph¹tvi ph¹m  cã  xö        hµnh  chÝnh  theo quy  ®Þnh    ph¹tvi ph¹m  vÒ xö      hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ  chÕ       vµ  ®é thu, nép  sö  vµ  dông  tõng lo¹ phÝ, lÖ    i     phÝ.   c) §èi víilo¹        i phÝ,  phÝ    lÖ  mµ ph¸p  luËtquy    ®Þnh  quan  c¬  ThuÕ   ph¶i  th«ng  b¸o  nép  phÝ,  phÝ  lÖ  th× ph¶i thùc    hiÖn  th«ng  b¸o  cho  quan, tæ  c¬    chøc  thu  phÝ,  phÝ    tiÒn  lÖ  vÒ sè  phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶inép, ®Þa       ®iÓm   nép  vµ  thêih¹n    nép  tiÒn vµo  ng©n  s¸ch nhµ   níc theo  ®óng  quy  ®Þnh.  Th«ng   b¸o ph¶i göi tí  quan, tæ      i c¬    chøc  thu phÝ,  phÝ  íc ngµy  lÖ  tr   ph¶i nép    tiÒn vµo  ng©n  s¸ch      ghi trªnth«ng  b¸o  chËm   nhÊt    ngµy; NÕu   lµ ba    qu¸   thêih¹n  nép  tiÒn  phÝ,  phÝ      lÖ  ghi trªnth«ng  b¸o    quan, tæ  mµ c¬    chøc  thu  cha  nép    th× tiÕp  tôc  th«ng  ra  b¸o; nÕu   ®Õn     ®∙  ngµy  ph¶i nép    theo  quy  ®Þnh     mµ c¬  quan,tæ    chøc    thu cha  nép    th× th«ng   bao  b¸o   gåm   sè  c¶  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  vµ  sè  tiÒn   ph¹tchËm   nép  theo  quy ®Þnh  it¹  kho¶n    3, §iÒu  cña  19  NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­   CP cña  ChÝnh  phñ.Thêih¹n tÝnh          ph¹tchËm   nép  phÝ, lÖ    phÝ  hµng  th¸ngkÓ      tõngµy  cña 16  th¸ngtiÕp theo;NÕu   quan,tæ        c¬    chøc    thu vÉn  kh«ng  chÊp  hµnh  nép  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ, tiÒn ph¹ttheo        th«ng  th× c¬  b¸o    quan  ThuÕ   cã    quyÒn  dông  ¸p  hoÆc    ®Ò nghÞ  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  dông  ¸p  c¸c biÖn    ph¸p  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  quy  ®Þnh  i t¹  kho¶n  4, §iÒu  cña    19  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña  ChÝnh  phñ   ®Ó b¶o  ®¶m   thu    tiÒn  ®ñ sè  phÝ,  phÝ,  tiÒn  lÖ  sè  ph¹tph¶inép      ng©n  s¸ch  nhµ    níc.NÕu   thùc hiÖn      c¸c biÖn  ph¸p  lýhµnh  xö    chÝnh   vÒ phÝ,  phÝ    quan, tæ  lÖ  mµ c¬    chøc  thu  vÉn  kh«ng  nép    tiÒn  ®ñ sè  phÝ,  phÝ,  tiÒn  lÖ  sè  ph¹tth×  quan    c¬  ThuÕ   chuyÓn  s¬  hå  sang    quan  thÈm   c¸c c¬  cã  quyÒn    lý theo  ®Ó xö    ph¸p  luËt. d) KiÓm       tra,thanh    traviÖc    kª khai,    thu,nép,sö    dông  quyÕt to¸nphÝ, vµ        lÖ  phÝ  cña  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  ®¶m   thùc hiÖn    ®óng  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt.   ®)  lýviph¹m  Xö      hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  gi¶i vµ    quyÕt khiÕu      n¹ivÒ  phÝ, lÖ    phÝ  thuéc thÈm    quyÒn  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Trêng      hîp ph¸t hiÖn viÖc ban hµnh  hoÆc   chøc  phÝ, lÖ  tæ  thu    phÝ    tr¸ quy  i ®Þnh  cña ph¸p  luËtth×  quyÒn    cã  kiÕn nghÞ  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn ®×nh  chØ  hoÆc   thu  söa ®æi  cho      phïhîp. g) Yªu  cÇu ®èi îng  t nép  phÝ, lÖ    phÝ  c¬  vµ  quan, tæ    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ  cung  cÊp    to¸n,ho¸ ®¬n, chøng    c¸chå  tµiliÖu kh¸ccã  ªn sæ kÕ        tõvµ    s¬        li   quan  ití viÖc tÝnh  nép  vµ  phÝ,  phÝ;  lÖ  Yªu cÇu  chøc  tæ  tÝn dông, ng©n    hµng,kho    tæ    b¹c vµ  chøc,c¸ nh©n      kh¸c cã  ªnquan    li   cung cÊp        c¸c tµiliÖu cã  li   ªnquan   tíviÖc  i tÝnh  nép  vµ  phÝ, lÖ    phÝ.
 13. 13 e) Lu    sö    gi÷vµ  dông  liÖu,tµiliÖu mµ    îng nép  sè        ®èi t   phÝ, lÖ    phÝ  c¬  vµ  quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  hoÆc  ®èi  îng  t kh¸c cung    cÊp theo chÕ  ®é  quy  ®Þnh. V­ Gi¶i q u y Õt K hi Õ u  n¹i, ö  lý vi p h¹ m    x v µ k h e n  thë n g: 1.QuyÒn  tr¸chnhiÖm    vµ    cña   îng nép  ®èi t   phÝ, lÖ    phÝ  trong viÖc    khiÕu  n¹ivµ        tèc¸o hµnh      viviph¹m ph¸p luËtphÝ, lÖ        phÝ: ­ Tæ     chøc, c¸ nh©n  quyÒn      cã  khiÕu    tè c¸o    n¹ivµ    vÒ viÖc c¸n  thu bé    phÝ, lÖ    phÝ  c¬  vµ  quan, tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ   thihµnh  kh«ng ®óng quy  ®Þnh   cña ph¸p luËt vÒ     phÝ,  phÝ  lÖ  ®èi    chøc, c¸  víitæ    nh©n   m×nh. §¬n  khiÕu    n¹iph¶igöi®Õn   quan,tæ      c¬    chøc   trùctiÕp thu phÝ, lÖ        phÝ  hoÆc  c¬  quan    ra quyÕt ®Þnh  lýtrong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy  xö        30  kÓ    nhËn  îcth«ng  ®   b¸o nép  phÝ,  phÝ  lÖ  hoÆc   quyÕt ®Þnh  lý.Trong    xö    khichê    gi¶iquyÕt,tæ    chøc, c¸ nh©n      khiÕu    n¹ivÉn  ph¶inép    ®óng      ®ñ vµ  thêih¹n  tiÒn  sè  phÝ, lÖ  phÝ, tiÒn ph¹t®∙        th«ng  b¸o. NÕu   chøc, c¸  tæ    nh©n   khiÕu    n¹ikh«ng ®ång  víiquyÕt  ý    ®Þnh     gi¶i quyÕt khiÕu    n¹icña  quan, tæ  c¬    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ  cã  th×  quyÒn  khiÕu  n¹ilªnc¬      quan  cÊp    trªncña  quan, tæ  c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  gi¶iquyÕt  ®∙    khiÕu    n¹i;NÕu   vÉn kh«ng  ®ång  th×  quyÒn  ý  cã  khiÕu      quan  n¹ilªnc¬  ban  hµnh chÕ  thu,nép  i ®é    lo¹ phÝ, lÖ    phÝ    ®ã hoÆc  khëikiÖn    ®Õn   ¸n  toµ  theo  quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   ­ Thñ      tôc,tr×nh tù khiÕu        n¹ihay khëikiÖn  viÖc    vµ  xem  xÐt,gi¶iquyÕt      ph¶ithùc hiÖn      ®óng    c¸cquy  ®Þnh  cña ph¸p luËthiÖn      hµnh. 2. Tr¸ch nhiÖm   quyÒn      vµ  h¹n cña  quan, tæ  c¬    chøc thu phÝ,  phÝ  lÖ  trongviÖc      gi¶i quyÕt khiÕu    sau:   n¹inh  a)    C¬ quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ    lÖ  khi nhËn  îc ®¬n  ®   khiÕu    n¹ivÒ  phÝ, lÖ    phÝ  ph¶ixem         xÐt gi¶iquyÕt  trong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy      15  kÓ    nhËn  ®¬n.      viÖc  §èivíi vô  phøc    t¹p,ph¶i®iÒu        trax¸c minh mÊt  nhiÒu    thêigian th×     cÇn th«ng  b¸o cho  ¬ng  biÕt,nhng    ® sù    thêigian gi¶iquyÕt      chËm  nhÊt còng    kh«ng  qu¸  ngµy      30  kÓ tõ ngµy  nhËn  ®¬n;  nÕu   viÖc  vô  kh«ng thuéc thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt  cña  m×nh   th× ph¶ichuyÓn  s¬    hå  hoÆc   c¸o c¬  b¸o    quan  cã  thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt  th«ng    vµ  b¸o cho  ¬ng  biÕttrong thêih¹n 10  ® sù          ngµy  kÓ    tõngµy  nhËn  ®¬n khiÕu  n¹i. C¬  quan,tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  nhËn  ®¬n khiÕu    quyÒn  n¹icã  th«ng  b¸o b»ng      v¨n b¶n    yªu cÇu ngêikhiÕu      n¹icung cÊp    s¬,tµiliÖu li   c¸chå        ªnquan  ®Õn   viÖc  khiÕu  ;nÕu   n¹i  ngêi khiÕu    chèi cung    n¹itõ    cÊp  s¬, tµiliÖu hå        hoÆc       quy  qu¸ thêih¹n  ®Þnh  ph¶icung    cÊp  s¬, tµiliÖu ghitrªnth«ng  hå            b¸o  mµ  kh«ng  lýdo  cã    chÝnh  ®¸ng    quan    th× c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  îcquyÒn  ®   th«ng  b¸o cho  ¬ng  biÕtlýdo    ® sù      tõ chèihoÆc     chÉm   xem         lýdo  trÔ  xÐt gi¶iquyÕt  khiÕu    n¹itrong th¬×  15    h¹n  ngµy  tõ ngµy  kÓ    nhËn  îc®¬n    ®   tõ chèicung    cÊp  hå        s¬,tµiliÖu hoÆc   tõ ngµy  kÓ    cuèicïng cña          thêih¹n ph¶icung    cÊp  s¬, hå    tµiliÖu.     C¬  quan, tæ    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  kiÓm         traph¸thiÖn  vµ    kÕt luËn cã  sù man  khai,trèn nép      hoÆc   nhÇm  lÉn    vÒ phÝ,  phÝ,    ph¹tth×  lÖ  vÒ xö    cã 
 14. 14 tr¸chnhiÖm         truythu hoÆc     truyhoµn  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ, tiÒn      ph¹ttÝnh  kh«ng  ®óng  trong thêih¹n  n¨m      íc kÓ         5  trë vÒ tr   tõ ngµy  kiÓm     tra,ph¸thiÖn  sù    cã  khaiman,      trèn nép hoÆc   nhÇm   vÒ  lÉn  phÝ, lÖ    phÝ; thêih¹n      thùc hiÖn      truy thu hoÆc       truyhoµn  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ, tiÒn ph¹ttÝnh        kh«ng  ®óng  chËm  nhÊt   kh«ng  qu¸  ngµy    ngµy  kÕt  15  kÓ tõ  cã  luËn  hoÆc   quyÕt  cã  ®Þnh   cña  c¬  quan  thÈm   cã  quyÒn  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt;Trêng    hîp  quan, tæ  c¬    chøc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  kh«ng  khai,nép  kª    tiÒn phÝ,  phÝ  thu  îc vµo  lÖ  ®∙  ®   ng©n  s¸ch nhµ    níc theo quy ®Þnh   cña ph¸p  luËt th×      thêih¹n  truy thu    tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ, tiÒn    dông  tõ khic¬    ph¹t¸p  kÓ      quan, tæ    chøc    ®ã b¾t  ®Çu     thu phÝ, lÖ    phÝ. d)    C¬ quan  phÝ,  phÝ  tr¸chnhiÖm   thu  lÖ  cã    tho¸i     tiÒn  tr¶ phÝ,  phÝ, lÖ    tiÒn ph¹t thu    kh«ng  ®óng  cho ®èi  îng  t nép phÝ,  phÝ  lÖ  trong    thêih¹n 15  ngµy      kÓ tõ ngµy  nhËn  îc quyÕt  ®   ®Þnh   cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  theo  quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   ®) Thñ  ëng  quan  tr c¬  cÊp    trªncña  quan,tæ  c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  cã  tr¸chnhiÖm       gi¶iquyÕt    c¸ckhiÕu    phÝ, lÖ  n¹ivÒ    phÝ      quan,tæ  ®èi víic¬    chøc  thu phÝ, lÖ      phÝ  cÊp    díi QuyÕt  . ®Þnh  cña    ëng  quan  thÈm  thñ tr c¬  cã  quyÒn  ban  hµnh  chÕ     ®é thu, nép    phÝ,  phÝ    lÖ  lµ quyÕt ®Þnh  cuèi cïng        vÒ gi¶i quyÕt khiÕu    n¹i. 3. §èi t nép     îng  phÝ,  phÝ    lÖ  viph¹m chÕ     ®é phÝ,  phÝ  lÖ  th×  xö    bÞ  lý nh  sau: a) Kh«ng    nép hoÆc  nép  kh«ng  sè  ®ñ  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  theo quy ®Þnh  cña  ph¸p      luËtth× kh«ng  îcphôc  c«ng  ®   vô  viÖc hoÆc  ®¸p øng    lîÝch  quy  i nh  ®Þnh  cña  ph¸p luËt.Trêng      hîp,ph¸p luËtquy    ®Þnh b¾t  buéc ph¶i kª    khai,   nép phÝ,  phÝ  lÖ  (lÖ phÝ  íc b¹) mµ   tr     ®èi  îng  t kh«ng thùc hiÖn  ®óng  quy  ®Þnh  thñ tôc kª khai,nép  vÒ          phÝ, lÖ    phÝ  tuú theo  th×    tÝnh chÊt,møc  vi   ®é    ph¹m cßn  ph¹tc¶nh    bÞ    c¸o hoÆc     ph¹ttiÒn. b) Trèn    nép phÝ, lÖ    phÝ  (thùchiÖn      c¸cc«ng  viÖc  quy ®Þnh   thu phÝ, lÖ    phÝ  nhng  kh«ng nép  phÝ,  phÝ  lÖ  hoÆc  trèn thùc    hiÖn  c«ng  viÖc  qu¶n    lý nhµ    tÝnh  níc cã  b¾t  buéc quy  ®Þnh  thu phÝ,  phÝ,  lÖ  .v.v.  )th× ngoµi viÖc    ph¶i   nép  sè  ®ñ  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt,       theo tÝnh  tuú   chÊt,møc  viph¹m    ®é    cßn  xö    bÞ  ph¹tc¶nh      c¸o,ph¹ttiÒn    tõ mét  ®Õn   lÇn  ba  sè  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ   trènnép;trènnép      phÝ, lÖ    phÝ    l     víi îng línhoÆc   bÞ  sè  ®∙  xö      ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ    mµ cßn   viph¹m  hoÆc   hµnh    cã  vi viph¹m    nghiªm träng kh¸c th×  thÓ  truycøu      cã  bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.   C¬  quan ban  hµnh chÕ       ®é thu,nép  sö  vµ  dông tõng  i lo¹ phÝ,  phÝ  lÖ  quy  ®Þnh  møc        ph¹t®èi víitõng hµnh        viviph¹m quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i nµy. 4. C¬     quan, tæ    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ    viph¹m chÕ    ®é phÝ, lÖ    phÝ th×  bÞ  lýnh  xö    sau: a) Ban  hµnh    v¨n b¶n quy  ®Þnh   thu phÝ, lÖ    phÝ    tr¸ thÈm  i quyÒn  hoÆc   tr¸ ph¸p    i luËt,tæ    chøc  lo¹  thu  i phÝ,  phÝ  lÖ  kh«ng  ®óng  quy  ®Þnh cña  ph¸p  luËtth×    ph¶ibÞ    ®×nh  chØ  ngay    ph¸thiÖn; Toµn  sè  khibÞ      bé  tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ ®∙        thu saiph¶ihoµn      tr¶cho   îng nép, nÕu  ®èi t     kh«ng    x¸c ®Þnh  îc®èi ®     t   îng nép  (®èit    îng nép  kh«ng xuÊt tr×nh chøng        tõ nép  phÝ, lÖ    phÝ   hîp ph¸p)  th× ph¶inép    hÕt vµo  ng©n  s¸ch nhµ    îc®iÒu      níc,®   tiÕt100%   cho ng©n  s¸ch  trung  ¬ng; tuú    theo  tÝnh chÊt,møc         ®é vi ph¹m  cßn  xö    bÞ  lý hµnh  chÝnh  hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm    hµnh  theo quy  sù    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.    
 15. 15 Trêng    tiÒn phÝ, lÖ  hîp sè      phÝ      ® îcnép  thu sai®∙    vµo  ng©n  s¸ch nhµ    n­ íc,ng©n     s¸ch cÊp  nµo  îc hëng  ®   th×  quan  c¬  Tµi chÝnh  cÊp    tr¸ch ®ã cã    nhiÖm    ra quyÕt ®Þnh    hoµn    tr¶cho   îng nép  ®èi t   theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tsè  103/1998/TT­BTC  ngµy 18/7/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    b) Kh«ng    thùc hiÖn    ®óng  nh÷ng  quy ®Þnh  thñ tôc ®¨ng      vÒ      ký,kª khai,  nép,quyÕt      to¸nphÝ, lÖ    phÝ, lËp    to¸n,sö    sæ kÕ    dông  l gi÷ chøng      vµ u    tõ ho¸ ®¬n  ªnquan  li   ®Õn  viÖc tÝnh,nép  sö    vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ theo quy      ®Þnh  i t¹  §iÒu    13, §iÒu  cña  14  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   híng dÉn  thÓ    sè  CP vµ    cô  t¹i Th«ng  t nµy  tuú  th×  theo  tÝnh  chÊt,møc     viph¹m          ®é     mµ bÞ  ph¹tc¶nh  c¸o  hoÆc     ph¹ttiÒn theo quy      ®Þnh  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  tronglÜnh    vùc  thuÕ. c) Nép    chËm  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  thu ® îc,tiÒn ph¹tvµo  ®∙          ng©n  s¸ch nhµ    nícso      víi ngµy quy  ®Þnh  ph¶inép      ghitrong th«ng  hoÆc     b¸o  quyÕt  ®Þnh  xö  ph¹t th×    ngoµi viÖc    ph¶i nép    tiÒn    ®ñ sè  phÝ,  phÝ,  lÖ  tiÒn ph¹t theo    quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt,mçi    ngµy  nép chËm  cßn  ph¶inép      ph¹tb»ng  0,1%  (mét  phÇn  ngh×n)sè    tiÒn chËm     nép;TiÒn      göicña  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ   t¹ kho  i b¹c,ng©n    hµng, tæ    chøc  tÝn dông  trÝch  ®Ó   bÞ  ra  nép  phÝ,  phÝ,  lÖ  nép  ph¹t. Kho    b¹c,Ng©n  hµng,tæ    chøc  tÝn dông  tr¸chnhiÖm   cã    trÝch tiÒn tõ tµi         kho¶n tiÒn göi      cña  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ    ®Ó nép tiÒn phÝ, lÖ      phÝ, tiÒn     ph¹tvµo    ng©n  s¸ch nhµ    níc theo quyÕt ®Þnh cña  quan  c¬  ThuÕ   hoÆc  c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn  íckhithu nî. tr       d) Khaiman,        trènnép  tiÒn thu phÝ, lÖ        phÝ  ngoµiviÖc  th×    ph¶inép      ®ñ sè tiÒn phÝ,  phÝ  ph¶i nép  lÖ      ng©n s¸ch nhµ    níc theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt;     theo  tuú tÝnh chÊt,møc  viph¹m    ®é    cßn  ph¹ttiÒn tõmét  bÞ        ®Õn   lÇn  ba  sè tiÒn phÝ,  phÝ  lÖ  gian lËn;trèn nép      phÝ,  phÝ    l línhoÆc   lÖ  víisè îng    cã  hµnh      viviph¹m  nghiªm träng kh¸c th×  thÓ  truycøu      cã  bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh  sù theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   5. C¸n  thu phÝ, lÖ    bé      phÝ  c¸ nh©n  vµ    kh¸c viph¹m      chÕ  phÝ, lÖ  ®é    phÝ  th× bÞ  lýnh    xö    sau: a) C¸n  thu  bé  phÝ,  phÝ  lÖ  thiÕu    tinhthÇn tr¸chnhiÖm     hoÆc   lýsai xö      g©y thiÖth¹icho      ngêi nép    phÝ, lÖ    phÝ  ph¶ibåith th×      êng  thiÖth¹icho      ngêi  nép theo quy ®Þnh cña ph¸p luËtvµ        tuú theo  tÝnh chÊt,møc  viph¹m    ®é    cßn  bÞ  lý kû  xö    luËt,xö    ph¹t vi ph¹m      hµnh  chÝnh hoÆc   truy cøu    tr¸ch nhiÖm     h×nh  theo quy  sù    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   b) C¸n  thu phÝ, lÖ    bé      phÝ  c¸ nh©n  vµ    kh¸c lîdông     i chøc    vô,quyÒn  h¹n  ®Ó   dông    sö  tr¸phÐp  i tiÒn phÝ, lÖ      phÝ, tiÒn ph¹thoÆc   ý        cè  kh«ng  lýg©y  xö    thiÖth¹icho      nhµ    ph¶ibåith níc th×      êng  cho nhµ    níc toµn  sè  bé  tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ, tiÒn ph¹t®∙  dông          sö  tr¸phÐp, chiÕm  i   ®o¹thoÆc     lµm  thiÖth¹itheo      quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËtvµ        tuú tÝnh  chÊt,møc  viph¹m    xö    luËt,   ®é    mµ bÞ  lýkû    xö  ph¹tviph¹m      hµnh  chÝnh  hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.   c) C¸n  thu phÝ, lÖ    bé      phÝ  c¸ nh©n  vµ    kh¸c lîdông     i chøc    vô,quyÒn  h¹n  ®Ó   th«ng    ®ång, bao    che  cho ngêi viph¹m      ph¸p    phÝ, lÖ  luËtvÒ    phÝ  hoÆc   cã hµnh    vikh¸c viph¹m      quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   cña  sè  CP   ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  tuú  th×  theo  tÝnh chÊt,møc         ®é viph¹m    mµ bÞ  xö    luËt,xö    viph¹m  lýkû    ph¹t    hµnh chÝnh hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  sù  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.    
 16. 16 6.ThÈm     quyÒn  lýviph¹m  phÝ, lÖ  xö      vÒ    phÝ  îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh  a) ThÈm  quyÒn  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  nªu  i t¹ §iÒu  18 NghÞ   ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ    vÒ phÝ,  phÝ  híng lÖ  vµ    dÉn  i t¹ ®iÓm       3, môc  nµy,thùc hiÖn      theo  quy ®Þnh  thÓ cña  cô    tõng chÕ   ®é thu,nép  sö    vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  c¬  do  quan  thÈm  cã  quyÒn ban hµnh. b) Côc  ëng,Chi côc  ëng  quan    tr     tr c¬  ThuÕ     trùctiÕp qu¶n    quan,tæ    lýc¬    chøc thu  phÝ,  phÝ  îc quyÒn  lý ®èi        lÖ  ®   xö    víic¸c vi ph¹m cña  quan, tæ  c¬    chøc thu  phÝ,  phÝ  lÖ  quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ   19  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP vµ híng  dÉn  i®iÓm   môc   t¹  4,  nµy theo  NghÞ  ®Þnh   ph¹t vi ph¹m  xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ  chuyÓn  s¬  vµ  hå  sang  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  ®Ó   lýtheo  xö    quy ®Þnh  cña  ph¸p        êng      luËt®èi víitr hîp viph¹m  quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm     vµ  4a,4d  ®iÓm     cña  5b,5c  môc  nµy. C¬  quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ  c¬  lÖ  vµ  quan  ThuÕ     c¸c cÊp    khiph¸t  hiÖn    viph¹m  ph¸p    phÝ, lÖ  luËtvÒ    phÝ  ph¶ikiÓm         trax¸c ®Þnh  hµnh      râ  vivi ph¹m, møc       ®é vi ph¹m,  nguyªn  nh©n    vi ph¹m,  tr¸chnhiÖm     cña  chøc, c¸ tæ      nh©n  ®èi    víihµnh      viviph¹m, lËp  s¬    hå  theo  quy  ®Þnh. C¨n  vµo    cø  c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ, trong     ph¹m    vithÈm  quyÒn  cña tõng  quan, tõng  c¬    cÊp    quyÕt  mµ ra  ®Þnh  ph¹t xö    hoÆc  kiÕn  nghÞ    quan  lªn c¬  cÊp    trªn hoÆc   quan  c¬  ph¸p luËt xö      lý theo  thÈm quyÒn. 7.Khen  ëng:   th C¬  quan, tæ    chøc    trùc tiÕp thu phÝ,  phÝ  c¸ nh©n  c«ng    lÖ  vµ    cã  ph¸t hiÖn  nh÷ng  hµnh      vi vi ph¹m  quy  ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ        nícth× ® îckhen  ëng    th theo  theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p    chÕ  khen  ëng  luËtvÒ  ®é  th vµ  xö      ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  tronglÜnh    vùc thuÕ cña ChÝnh  phñ.
 17. 17 VI­ æ  c h ø c thùc hi Ö n:   T 1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    NghÞ  ®Þnh  04/1999/ sè  N§­CP  ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh  phñ  cã hiÖu lùc thi  hµnh  lµ ngµy  15/2/1999.C¸c      v¨n b¶n quy  ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  theo QuyÕt  ®Þnh  276/ sè  CT   ngµy  28/7/1992 cña    Chñ  tÞch    Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay lµThñ íng ChÝnh      t   phñ) vÒ    viÖc  thèng  nhÊt qu¶n      i   lýc¸clo¹ phÝ  lÖ    vµ  phÝ  c¸cquy  vµ    ®Þnh  kh¸c  vÒ  phÝ,  phÝ  i   lÖ  tr¸ víiNghÞ     ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ngµy30/1/1999  cña  ChÝnh  phñ  híng dÉn    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy ®Òu     b∙ibá. 2. C¸c Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh phñ  Uû   vµ  ban  nh©n  d©n    c¸c cÊp  chøc  chØ  tæ  vµ  ®¹o  quan,®¬n  trùcthuéc   c¬    vÞ     khÈn  ­ tr ¬ng  thùc hiÖn      c¸cviÖc sau  ®©y: a) KiÓm           kª,so¸txÐt toµn  c¸c lo¹  bé    i phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ngµnh,®Þa       ph­ ¬ng m×nh  ®ang   thu theo mÉu  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   t nµy (mÉu  2)  thùc sè  vµ    hiÖn ph©n  i lýnh  lo¹ xö    sau:   ­ §èivíic¸c lo¹          i phÝ, lÖ    phÝ  ban  ®∙  hµnh    tr¸ thÈm  i quyÒn  quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ  8  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ  c¬  th×  quan,tæ   chøc  ban hµnh  ph¶i tù ra      quyÕt  ®Þnh    ngay    b∙ibá  c¸c v¨n b¶n  ban  ®∙  hµnh. C¬    quan, tæ    chøc  ®ang      i thu c¸c lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  ban  hµnh   tr¸ thÈm  i quyÒn  ph¶i  ®×nh  chØ    thu ngay    i c¸c lo¹ phÝ, lÖ    phÝ    thùc hiÖn  ®ã vµ    quyÕt    tiÒn  to¸nsè  ®∙    îcvíi quan  thu ®     c¬  ThuÕ     trùctiÕp qu¶n        lý, khai, kª   nép  toµn  vµo  bé  ng©n  s¸ch nhµ    íc30/6/1999.   níctr   ­        iphÝ,  phÝ  ® îc ban  §èi víic¸c lo¹  lÖ  ®∙    hµnh  theo ®óng    néi dung  vµ  thÈm  quyÒn  quy ®Þnh   §iÒu  NghÞ  t¹   i 8  ®Þnh  04/1999/N§­     sè  CP th× tiÕp tôc     ¸p dông    theo quy    ®Þnh  cña      c¸cv¨n b¶n ®ã.  Trêng   hîp,cÇn  söa  æi    ® bæ sung  cho    phï hîp  thùc  th×  quan, tæ  tÕ  c¬    chøc  thu  v¨n  cã  b¶n    ®Ò nghÞ  Tµi Bé    chÝnh  hoÆc    Uû ban  nh©n  d©n tØnh  (®èi víilo¹      iphÝ,  phÝ  lÖ  thuéc thÈm  quyÒn  cña  tØnh ban hµnh) nghiªncøu,söa        ®æi  cho    phïhîp. ­ §èi víilo¹        i phÝ,  phÝ  ® îc ban  lÖ  ®∙    hµnh  theo ®óng  thÈm  quyÒn  quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ    8  ®Þnh  04/1999/N§­ sè  CP,  nhng    néidung  xÐt vÒ    kh«ng  cßn        phïhîp víi híng dÉn  thÓ  i   cô  t¹ Th«ng     tnµy    quan,tæ  th× c¬    chøc    thu ph¶i   cã  b¶n    Tµi chÝnh  v¨n  göi Bé    hoÆc   ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  trung ¬ng   ®Ò nghÞ  söa  ®æi, bæ     sung  cho      phï hîp,b¶o  ®¶m     tõ ngµy  1/1/2000      trë®i  mäi  i lo¹ phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i® îc qu¶n        lýtheo  ®óng  quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt.§Ó       phï hîp    to¸n ng©n  víidù    s¸ch  nhµ    níc n¨m  1999, c¸c c¬      quan, tæ    chøc  ®ang  thu    i c¸c lo¹ phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc  i lo¹ nµy, ® îc qu¶n        lýsö  dông  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ  thu ® îctheo  ®∙      quy  ®Þnh  cña    v¨n b¶n  cho  ®ã  ®Õn   hÕt n¨m  1999,kÕt    thóc n¨m    1999 ph¶iquyÕt    b¸o        to¸nvµ  c¸o quyÕt    to¸ntiÒn  phÝ, lÖ    phÝ    quan  víi c¬  ThuÕ   c¬  vµ  quan    TµichÝnh  cïng cÊp    (Bé    TµichÝnh  ®èi víi i      lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  c¬  do  quan,tæ    chøc  thuéc trung ¬ng      qu¶n    chøc  lýtæ  thu;Së      TµichÝnh    ­ VËt        i gi¸®èi víi   lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  c¬ do  quan,tæ    chøc  thuéc  ®Þa  ph¬ng  qu¶n    chøc     tæng   ®Çy  vµo  lýtæ  thu)®Ó   hîp   ®ñ  quyÕt to¸nng©n      s¸ch nhµ   níc n¨m  1999  lµm  vµ  c¨n  lËp  to¸n ng©n  cø  dù    s¸ch nhµ   níc n¨m  2000.   ­ TÊt  c¸c chÕ       c¶    ®é thu,nép  sö  vµ  dông phÝ,  phÝ  lÖ  ban hµnh  sau  ngµy ChÝnh  phñ ban hµnh NghÞ  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ®Òu  ph¶i thùc    
 18. 18 hiÖn ®óng    néidung,thÈm    quyÒn  quy  ®Þnh  îc  ®  híng dÉn  thÓ  i   cô  t¹ Th«ng     t nµy. b) Phèihîp,®Ò         xuÊtvíi TµichÝnh  Uû      Bé    vµ  ban  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng      thùc hiÖn    nghiªncøu,so¹n th¶o c¸cchÕ  thu,nép            ®é    vµ  dông  sö  ®èi    i víilo¹ phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ngµnh, ®Þa     ph¬ng m×nh  chøc  tæ  thu quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu    danh môc  phÝ, lÖ    phÝ  ban  hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­   CP ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ    TµichÝnh  cã  mµ Bé    ®∙  h­ íng dÉn      ibiÓu  chi tiÕtt¹  phô    1  phô    2  lôc sè  vµ  lôc sè  ban  hµnh kÌm theo  Th«ng  tnµy. 3. Côc ThuÕ  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng khÈn  ¬ng  tr thùc  hiÖn: a) Tr×nh  ban    Uû  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    ra chØ thÞ  cÇu    yªu  tÊtc¶  c¸cc¬    quan,tæ    chøc    trªn®Þa  bµn thùc hiÖn      kª khaivµ        b¸o c¸o t×nh h×nh  thu  vµ nép phÝ, lÖ    phÝ   ícngµy   tr   ban hµnh  Th«ng   tnµy. b) Tæng      hîp t×nh  h×nh    thu,nép phÝ, lÖ    phÝ  i t¹  ®Þa   ph¬ng, b¸o      c¸o Uû  ban  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè  Bé    vµ  TµichÝnh  ícngµy  tr   30/6/1999.B¸o      c¸o cÇn ph©n  i®Ò   lo¹   xuÊtbiÖn  ,   ph¸p xö      lýtheo híng dÉn        t¹ ®iÓm     i 2,môc nµy. c) KiÓm       tra,quyÕt      to¸n c¸c kho¶n  phÝ, lÖ    phÝ  thu,nép  sö  ®∙    vµ  dông  cña tõng  ®¬n   tõ n¨m  vÞ    1998      íc vµ  trë vÒ tr   ®«n  ®èc    c¸c ®¬n   nép    vÞ  c¸c kho¶n ph¶inép    vµo  ng©n  s¸ch nhµ    ícngµy    níctr   30/6/1999. d) Phèihîp víi   quan  ªnquan ë          c¬  c¸c li     ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn    nghiªncøu,     so¹n th¶o      c¸c chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  tr×nh Uû      ban  nh©n  d©n tØnh ban    hµnh theo thÈm quyÒn, phïhîp víi         quy  ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­   phÝ, lÖ  CP vÒ    phÝ  híng dÉn  i vµ    t¹ Th«ng  tnµy;B¸o        c¸o,®Ò xuÊt víiBé        Tµi chÝnh  ph¬ng    ¸n qu¶n        i lýthu c¸c lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng thuéc  thÈm  quyÒn  ban hµnh cña  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  khã  cã  kh¨n víng m ¾c,        ®Ò nghÞ    c¸c c¬  quan, ®¬n  ph¶n    vÞ  ¶nh  kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn  bæ   sung.
 19. 19 P h ô  lôc sè 1: d a n h  m ô c  lo¹i h Ý  ® îc ¸p d ô n g  p (Ban  hµnh  kÌm theo Th«ng     /1999/TT/BTC   tsè:54    ngµy  th¸ng5  10    n¨m 1999 cña  TµichÝnh) Bé    TT Danh  môc  C¬  quan  quy  ®Þnh  chÕ  thu,nép ®é    1 2 3 1 PhÝ  giao th«ng   ChÝnh  phñ 2 PhÝ  qua cÇu thuéc nhµ    níc qu¶n    lý­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh  ®èi víi  (trõcÇu  tæ    do  chøc   c¸ nh©n    tù ®Çu   cÇu  trung ¬ng  do    qu¶n  lý tx©y    dùng    ®Ó kinh doanh)   ­ UBND     tØnh  quy ®Þnh ®èi    víicÇu  ®Þa  ph¬ng  qu¶n  lý 3 PhÝ  qua phµ thuéc nhµ    níc qu¶n    lý­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh  ®èi víi   (trõphµ      ho¹t®éng kinh doanh)   cÇu  trung ¬ng  do    qu¶n  lý ­ UBND     tØnh quy ®Þnh ®èi    víicÇu  ®Þa ph¬ng  qu¶n  lý 4 PhÝ  dông  êng  thuéc nhµ    sö  ® bé    níc­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh  ®èi víi  qu¶n      êng    lý(trõ® tù®Çu    tx©y  dùng cÇu  trung ¬ng  do    qu¶n  lý ®Ó   kinh doanh)   ­ UBND     tØnh  quy ®Þnh ®èi    víicÇu  ®Þa  ph¬ng  qu¶n  lý 5  PhÝ   dông  êng  sö  ® s«ng, sö    dông  ­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh  ®èi víi  cÇu, bÕn  c¶ng s«ng do  nhµ  níccÇu  trung ¬ng    do    qu¶n  lý qu¶n lý ­ UBND     tØnh  quy ®Þnh ®èi    víicÇu  ®Þa  ph¬ng  qu¶n  lý 6 PhÝ   dông  së  tÇng  êng   TµichÝnh sö  c¬  h¹  ® ­Bé    s¾t 7 PhÝ  ®¶m   b¶o  hµng    h¶i,bao  gåm: ­Bé      TµichÝnh ­PhÝ    trängt¶i   ­Bé      TµichÝnh ­PhÝ    neo  ®Ëu ­Bé      TµichÝnh 8 PhÝ  bay qua bÇu    vïng th«ng   TµichÝnh trêivµ    ­Bé    b¸o bay   9 PhÝ   sö  dông ®Êt c«ng, bÕn   ,    b∙i ­UBND     tØnh m Æt     nícthuéc nhµ      nícqu¶n  lý ­PhÝ    chî ­PhÝ    bÕn  b∙i ­PhÝ  dông  Æt     sö  m níc 10 PhÝ träng t¶itµu,thuyÒn        cËp c¶ng   TµichÝnh ­Bé    biÓn,c¶ng    biÓn s«ng,c¶ng    s«ng 11 PhÝ   dông  b¶o    sö  vµ  vÖ tÇn  v«   TµichÝnh sè  ­Bé   
 20. 20 tuyÕn  ®iÖn 12 PhÝ gi¸m  ®Þnh  khoa,ph¸p    y    y,gi¸m   TµichÝnh ­Bé    ®Þnh     cæ vËt, tµiliÖu  c¸c      vµ  gi¸m  ®Þnh kh¸ctheo yªu cÇu        13 PhÝ  tÕ  phßng y  dù  ­Bé      TµichÝnh 14 PhÝ  phßng dÞch bÖnh  cho ngêi,   TµichÝnh   Bé    ­ ®éng    vËt,thùc vËt   15 PhÝ  b¶o  m«i  êng vÖ  tr ChÝnh  phñ 16 PhÝ  ®¸nh      gi¸t¸c®éng  m«i  êng tr ­Bé      TµichÝnh 17 PhÝ  tham  quan danh  lam  th¾ng   Tµi chÝnh  ­ Bé    quy ®Þnh  ®èi      víitµi c¶nh, di tÝch lÞch sö hoÆc  c«ng s¶n thuéc trung ¬ng      qu¶n  lý tr×nh v¨n ho¸ thuéc nhµ            nícqu¶n  ­  lý. UBND   tØnh  quy  ®Þnh  ®èi      víitµi s¶n  thuéc ®Þa    ph¬ng  qu¶n  lý 18 PhÝ khaith¸c, dông         sö  tµiliÖu thuéc­Bé       TµichÝnh nhµ    nícqu¶n  lý ­ PhÝ   dông    sö  hÖ thèng thiÕt bÞ    chøng kho¸n nhµ    níc ­PhÝ    ®äc      tµiliÖu dÇu  khÝ 19 Häc phÝ  êng  tr c«ng thuéc nhµ    nícChÝnh  phñ qu¶n lý 20 ViÖn  phÝ  bÖnh  viÖn c«ng thuécChÝnh    phñ nhµ    nícqu¶n  lý
Đồng bộ tài khoản