Thông tư 55/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
120
lượt xem
6
download

Thông tư 55/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 55/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 55/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 55/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V B O V VÀ KI M D CH TH C V T Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t s 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001. Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 02 Quy chu n k thu t qu c gia v lĩnh v c B o v và Ki m d ch th c v t: 1. Quy chu n K thu t qu c gia v Kh o nghi m trên đ ng ru ng hi u l c c a các thu c b o v th c v t phòng tr sâu và nh n h i cây tr ng. Ký hi u: QCVN 01-1 : 2009/BNNPTNT. 2. Quy chu n K thu t qu c gia v X lý v t li u đóng gói b ng g trong thương m i qu c t . Ký hi u: QCVN 01-2 : 2009/BNNPTNT. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c sau 6 tháng, k t ngày ký ban hành. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, C c trư ng C c B o v th c v t, Th trư ng các đơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có v n đ vư ng m c, đ ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân k p th i ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ B nghiên c u, s a đ i, b sung./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các T nh, TP tr c thu c TƯ; - S Nông nghi p và PTNT các T nh, TP tr c thu c TƯ; - Các C c, V , Vi n, Trư ng Đ i h c thu c B Nông nghi p và PTNT; - Công báo, Website Chính ph , VP Chính ph ; Bùi Bá B ng - C c Ki m tra văn b n, B Tư pháp; - Lưu VT, KHCN. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy chuan
Đồng bộ tài khoản