Thông tư 56/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
72
lượt xem
4
download

Thông tư 56/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 56/2009/TT-BNNPTNT về kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trước khi đưa ra thị trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 56/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 56/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 07 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ KI M TRA, GIÁM SÁT V SINH AN TOÀN TH C PH M TH Y S N TRƯ C KHI ƯA RA THN TRƯ NG Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Thu s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m và Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Ngh nh s 79/2008/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c ph m; Căn c Thông tư liên t ch s 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B N i v v vi c hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c và biên ch c a Chi C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n công tác ki m tra, giám sát v sinh an toàn th c phNm th y s n trư c khi ưa ra th trư ng như sau: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n v trình t , n i dung th c hi n ki m tra, giám sát v sinh an toàn th c phNm (VSATTP) i v i th c phNm th y s n trư c khi ưa ra th trư ng; trách nhi m c a các cơ quan th c hi n ki m tra, giám sát và cơ s tham gia ho t ng s n xu t kinh, doanh thu s n trư c khi ưa ra th trư ng (sau ây g i t t là cơ s ). i u 2. i tư ng áp d ng 1.Thông tư này áp d ng i v i: a) Cơ s nuôi tr ng th y s n.
  2. b) Tàu cá; C ng cá; Ch cá; Cơ s s n xu t nư c á c l p ph c v b o qu n và ch bi n th c phNm th y s n; Cơ s thu mua, sơ ch , lưu gi , b o qu n, óng gói, ch bi n th c phNm th y s n ch ph c v tiêu th n i a. c) Tàu ch bi n th c phNm th y s n xu t khNu; cơ s làm s ch và cung ng nhuy n th hai m nh v s ng; kho l nh c l p có b o qu n th c phNm th y s n; cơ s sơ ch , lưu gi , b o qu n, óng gói, ch bi n th y s n có s n phNm xu t khNu. 2. Thông tư này không áp d ng i v i: Các cơ s s n xu t th y s n không nh m m c ích ưa s n phNm ra tiêu th trên th trư ng. i u 3. Gi i thích thu t ng Trong Thông tư này, m t s t ng ư c hi u như sau: 1. Th c ph m th y s n: là t t c các loài ng, th c v t s ng trong nư c và lư ng cư, k c tr ng và nh ng b ph n c a chúng ư c s d ng làm th c phNm ho c th c phNm ph i ch mà thành ph n c a nó có ch a thu s n. 2. Cơ s s n xu t, kinh doanh th c ph m th y s n: là t ch c, cá nhân ánh b t, nuôi tr ng, thu mua, b o qu n, sơ ch , ch bi n s n phNm th y s n. 3. ưa ra th trư ng: là vi c ưa s n phNm th y s n t các cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n ra tiêu th trong nư c ho c xu t khNu. 4. Ki m tra: là vi c ánh giá m c áp ng c a cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm thu s n và s n phNm th c phNm thu s n so v i các quy chuNn, quy nh k thu t v VSATTP theo quy nh hi n hành. 5. Giám sát: là vi c l y m u phân tích s n phNm trên các công o n s n xu t kinh doanh th c phNm th y s n nh m ánh giá m c tuân th c a s n phNm thu s n so v i các quy chuNn, quy nh k thu t v VSATTP (không bao g m vi c l y m u thNm tra i u ki n m b o VSATTP c a cơ s ). i u 4. Cơ quan ki m tra, giám sát Cơ quan ki m tra, giám sát VSATTP (sau ây g i t t là cơ quan ki m tra) th y s n trư c khi ưa ra th trư ng, bao g m: 1. C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n: ch u trách nhi m t ch c ki m tra vi c áp d ng các bi n pháp m b o VSATTP trong toàn b quá trình t ánh b t, b o qu n, v n chuy n cho n khi tàu c p c ng. 2. C c Nuôi tr ng th y s n: ch u trách nhi m t ch c ki m tra VSATTP trong quá trình nuôi tr ng th y s n. 3. C c Thú y: ch u trách nhi m t ch c ki m tra VSATTP c a th y s n t i ch cá. 4. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n ch u trách nhi m:
  3. a) T ch c ki m tra VSATTP i v i các cơ s nêu t i i m c, Kho n 1, i u 2 Thông tư này. b) Tri n khai các Chương trình giám sát qu c gia v VSATTP th y s n. 5. Các cơ quan chuyên môn thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là Cơ quan ki m tra a phương) theo nhi m v ư c giao ch u trách nhi m: a) Ki m tra VSATTP i v i các cơ s nêu t i i m b, Kho n 1, i u 2, Thông tư này. b) Tham gia các Chương trình giám sát qu c gia v VSATTP th y s n. i u 5. i u ki n s n ph m th y s n ư c ưa ra th trư ng 1. S n phNm th y s n dùng làm th c phNm ưa ra tiêu th t i th trư ng trong nư c: a) i v i s n s n phNm th y s n tươi, s ng ph i m b o có thông tin truy xu t ư c ngu n g c xu t x s n phNm. b) i v i s n phNm th y s n ã qua sơ ch , ch bi n ph i áp ng m t trong các i u ki n sau: - ư c s n xu t, kinh doanh t i cơ s sơ ch , ch bi n, lưu gi , b o qu n ã ư c công nh n i u ki n m b o VSATTP; - Có Gi y ch ng nh n ch t lư ng VSATTP th y s n c a Cơ quan ki m tra a phương c p theo quy nh t i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 118/2008/Q -BNN ngày 11/12/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (sau ây g i t t là Quy ch 118); - ã ư c xác nh n công b h p quy; 2. S n phNm th y s n ư c xu t khNu n u áp ng: a) ư c s n xu t t cơ s ã ư c công nh n i u ki n m b o VSATTP theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; ng th i, áp ng các quy nh c a các th trư ng nh p khNu tương ng. b) ư c ki m tra ch ng nh n v ch t lư ng, VSATTP (yêu c u ghi nhãn, t l m băng, ch tiêu sinh h c, hóa h c...) theo quy nh c a nư c nh p khNu ho c quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công b áp d ng theo t ng th i kỳ. Chương II HO T NG KI M TRA, GIÁM SÁT i u 6. Quá trình khai thác, b o qu n v n chuy n th y s n v c ng cá
  4. C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n ch u trách nhi m t ch c: 1. Ki m tra vi c áp d ng các bi n pháp m b o VSATTP trong toàn b quá trình t ánh b t, b o qu n, v n chuy n cho n khi tàu c p c ng theo Quy chuNn k thu t qu c gia s QCVN 02 - 13: 2009/BNNPTNT Tàu cá - i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. 2. Ki m tra vi c tuân th các quy nh c a Chính ph , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c c m khai thác, b o qu n, v n chuy n các loài th y s n có c dùng làm th c phNm. i u 7. T i cơ s nuôi tr ng/thu ho ch th y s n 1. C c Nuôi tr ng th y s n: t ch c vi c ki m tra, ch ng nh n i u ki n nuôi m b o VSATTP theo quy nh hi n hành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n t ch c tri n khai: a) Chương trình giám sát qu c gia v dư lư ng hóa ch t c h i i v i th y s n nuôi theo quy nh t i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 130/2008/Q -BNN. b) Chương trình giám sát qu c gia v ATVS trong thu ho ch nhuy n th hai m nh v theo quy nh t i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 131/2008/Q -BNN. i u 8. T i c ng cá Cơ quan ki m tra a phương ch u trách nhi m: 1. Ki m tra i u ki n m b o VSATTP i v i tàu cá, c ng cá, cơ s s n xu t nư c á t i c ng theo trình t th t c quy nh t i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 117/2008/Q -BNN ngày 11/12/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (sau ây g i t t là Quy ch 117) và các QCVN tương ng như sau: a) i v i tàu cá: QCVN 02 - 13: 2009/BNNPTNT Tàu cá - i u ki n mb ov sinh an toàn th c phNm. b) i v i c ng cá: QCVN 02 - 12: 2009/BNNPTNT C ng cá - i u ki n mb ov sinh an toàn th c phNm. c) i v i cơ s s n xu t nư c á t i c ng: QCVN 02-08: 2009/BNNPTNT Cơ s s n xu t nư c á th y s n - i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. 2. T ch c ho t ng ki m tra c m quan i v i nguyên li u, s n phNm thu s n t i c ng khi tàu c p b n, trong trư ng h p c n thi t có th l y m u ki m nghi m các ch tiêu v VSATTP; l y m u giám sát VSATTP th y s n t i c ng theo Chương trình giám sát qu c gia v VSATTP th y s n sau thu ho ch nêu t i Chương III Thông tư này. 3. Ki m tra các thông tin ph c v truy xu t ngu n g c i v i s n phNm thu s n c a tàu (loài th y s n, kh i lư ng, ngư trư ng khai thác) trư c khi ưa ra th trư ng.
  5. i u 9. T i cơ s thu mua, b o qu n nguyên li u thu s n Cơ quan ki m tra a phương ch u trách nhi m th c hi n: 1. Ki m tra i u ki n m b o VSATTP theo trình t th t c quy nh t i Quy ch 117 và Quy chuNn k thu t qu c gia s QCVN 02 - 10: 2009/BNNPTNT Cơ s thu mua th y s n - i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. 2. Ki m tra c m quan i v i nguyên li u, s n phNm thu s n t i cơ s , trong trư ng h p c n thi t có th l y m u ki m nghi m các ch tiêu v VSATTP; l y m u giám sát VSATTP th y s n t i cơ s theo Chương trình giám sát qu c gia v VSATTP th y s n sau thu ho ch nêu t i Chương III Thông tư này. 3. Ki m tra vi c m b o thông tin truy xu t ngu n g c i v i s n phNm th y s n ư c thu mua, phân lo i, b o qu n và ưa ra th trư ng c a cơ s . i u 10. T i cơ s sơ ch , ch bi n, óng gói, lưu tr , b o qu n thành ph m 1. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n và Cơ quan ki m tra a phương ch u trách nhi m ki m tra i u ki n m b o VSATTP i v i cơ s sơ ch , ch bi n, óng gói, lưu tr , b o qu n thành phNm theo quy nh t i Quy ch 117 và các QCVN tương ng như sau: a) i v i cơ s ch bi n th y s n: QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT Cơ s s n xu t kinh doanh th c phNm thu s n - i u ki n chung m b o v sinh an toàn th c phNm và QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT Cơ s s n xu t kinh doanh th c phNm thu s n - Chương trình m b o ch t lư ng và an toàn th c phNm theo nguyên t c HACCP. b) i v i cơ s ch bi n th y s n ăn li n: QCVN 02 - 03: 2009/BNNPTNT Cơ s ch bi n thu s n ăn li n - i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. c) i v i cơ s s n xu t h p th y s n: QCVN 02 - 04: 2009/BNNPTNT Cơ s s n xu t h p th y s n - i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. d) i v i cơ s ch bi n th y s n khô: QCVN 02 - 05: 2009/BNNPTNT Cơ s ch bi n thu s n khô - i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. e) i v i cơ s s n xu t nư c m m: QCVN 02 - 06: 2009/BNNPTNT Cơ s s n xu t nư c m m - i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. g) i v i cơ s s n xu t nhuy n th 2 m nh v : QCVN 02 - 07: 2009/BNNPTNT Cơ s s n xu t nhuy n th 2 m nh v - i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. h) i v i kho l nh b o qu n: QCVN 02 - 09: 2009/BNNPTNT Kho l nh th y s n - i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. 2. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n ki m tra, ch ng nh n i v i s n phNm th c phNm thu s n xu t khNu theo quy nh t i Quy ch 118 và các quy nh có liên quan v ki m tra, l y m u ki m nghi m lô hàng th y s n c a B Nông Nghi p và Phát tri n nông thôn.
  6. 3. Cơ quan ki m tra a phương ki m tra, ch ng nh n i v i s n phNm thu s n trư c khi ưa ra tiêu th t i th trư ng n i a theo quy nh t i Quy ch 118 và các quy nh có liên quan v vi c l y m u, ki m tra c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 11. T i Ch cá 1. C c Thú y t ch c vi c ki m tra VSATTP c a th y s n t i ch k t h p ki m d ch th y s n theo quy chuNn k thu t qu c gia s QCVN 02 - 11: 2009/BNNPTNT Ch cá - i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm và quy nh có liên quan c a B Y t . 2. Cơ quan ki m tra a phương l y m u giám sát VSATTP t i ch cá theo Chương trình giám sát qu c gia v VSATTP th y s n sau thu ho ch nêu t i Chương III Thông tư này. Chương III CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT QU C GIA V VSATTP TH Y S N SAU THU HO CH i u 12. Xây d ng và phê duy t k ho ch tri n khai Chương trình giám sát 1. Căn c k t qu ki m tra, giám sát c a năm trư c, thông tin ph n ánh c a ngư i tiêu dùng, c nh báo c a th trư ng v VSATTP và hư ng d n c a C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n, cơ quan ki m tra a phương xây d ng k ho ch, d trù kinh phí tri n khai Chương trình giám sát trình S Nông nghi p và PTNT phê duy t trư c khi g i C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n t ng h p trình B . 2. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n t ng h p k ho ch tri n khai Chương trình giám sát trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t và c p kinh phí; t ch c th c hi n th ng nh t Chương trình trong ph m vi c nư c. i u 13. Ph m vi, i tư ng và ch giám sát 1. Ph m vi, i tư ng, ch tiêu giám sát: a) Ph m vi giám sát: Chương trình giám sát ư c tri n khai t i các c ng cá, ch cá, cơ s thu gom, sơ ch , lưu gi , b o qu n th y s n trong ph m vi c nư c. b) i tư ng và ch tiêu giám sát: - i v i th y s n khai thác: l y m u giám sát các ch tiêu vi sinh v t; kim lo i n ng; hóa ch t b o qu n (urê, hàn the, sun phít, chloramphenicol); c t t nhiên. - i v i th y s n nuôi: l y m u giám sát các ch tiêu hoá ch t b o qu n, vi sinh v t. 2. Các ch giám sát: a) Giám sát nh kỳ: là ch giám sát thông thư ng ư c th c hi n v i t n su t:
  7. - 1 t/năm i v i các s n phNm th y s n ư p mu i, ông l nh, khô không ăn li n; nư c m m, s n phNm d ng m m và các s n phNm tương t . - 2 t/năm i v i các s n phNm th y s n ăn li n, s n phNm th y s n ư c s n xu t t loài th y s n có m i nguy g n li n v i loài. b) Giám sát t xu t: là ch giám sát th c hi n khi có s c v VSATTP; theo yêu c u qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 14. L y m u giám sát 1. M u ư c l y theo nguyên t c ng u nhiên. 2. M u sau khi l y ph i ư c niêm phong có ch ký c a ngư i l y m u, i di n cơ s ư c l y m u. Trư ng h p i i n cơ s không ký, niêm phong có ch ký c a ngư i l y m u v n có giá tr pháp lý. 3. L p biên b n l y m u, b o qu n m u và g i n Phòng ki m nghi m ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch nh. i u 15. Ki m nghi m và thông báo k t qu ki m nghi m 1. Vi c phân tích m u ư c th c hi n theo úng phương pháp c a Phòng ki m nghi m ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch nh. 2. Sau khi có k t qu phân tích, Phòng ki m nghi m g i thông báo t i Cơ quan g i m u (cơ quan ki m tra a phương), ng g i C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n. i u 16. X lý vi ph m Trong trư ng h p m u giám sát VSATTP th y s n sau thu ho ch có k t qu phân tích không phù h p v i quy nh ho c quy chuNn k thu t tương ng, Cơ quan ki m tra a phương th c hi n: 1. Thông báo k t qu phân tích không t cho cơ s và yêu c u cơ s th c hi n các bi n pháp kh c ph c phù h p. 2. Thành l p oàn ki m tra t xu t v i u ki n m b o VSATTP c a cơ s và l y m u thNm tra n u c n. N u k t qu m u thNm tra không t, cơ quan ki m tra a phương x lý vi ph m ho c ngh cơ quan có thNm quy n x lý theo các quy nh hi n hành và yêu c u cơ s th c hi n các bi n pháp kh c ph c; k c vi c thu h i s n phNm ã lưu thông trên th trư ng và ngh cơ quan ch c năng thu h i gi y phép kinh doanh c a cơ s . 3. Trư ng h p không nh t trí v i k t qu phân tích, trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n ư c thông báo k t qu không t, cơ s có quy n ngh phòng ki m nghi m ư c ch nh khác th c hi n phân tích l i i v i m u lưu. K t qu phân tích l i ư c C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n xem xét x lý, k t lu n. Chi phí phân tích l i do ch cơ s chi tr .
  8. 4. Trư ng h p có y b ng ch ng cho th y s n phNm không phù h p v i quy nh, quy chuNn k thu t tương ng ho c cơ s không th c hi n các yêu c u trong thông báo thì cơ quan ki m tra a phương ki n ngh cơ quan ch c năng x lý theo quy nh c a pháp lu t, thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng. Chương IV TRÁCH NHI M QUY N H N i u 17. C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n 1. Xây d ng, trình B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ban hành các quy nh, quy chuNn k thu t v VSATTP th y s n trong quá trình ánh b t, b o qu n, v n chuy n th y s n trên tàu m b o VSATTP và hư ng d n th c hi n trong ph m vi toàn qu c; 2. Ch trì ph bi n, t p hu n cho ngư dân áp d ng các phương pháp ánh b t, b o qu n v n chuy n trên tàu m b o VSATTP; 3. Ch o các Chi c c tr c thu c ph i h p v i Cơ quan ki m tra a phương trong vi c th c hi n ho t ng ki m tra, giám sát theo các n i dung nêu t i i u 6 và x lý các tàu cá không duy trì i u ki n m b o VSATTP th y s n theo quy nh t i i m a, Kho n 1, i u 8 Thông tư này. i u 18. C c Nuôi tr ng th y s n 1. Ch trì xây d ng, trình B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ban hành các quy nh, quy chuNn qu c gia v i u ki n nuôi m b o VSATTP i v i cơ s nuôi tr ng th y s n và hư ng d n th c hi n trong ph m vi toàn qu c; 2. Hư ng d n, t ch c ki m tra, ch ng nh n i u ki n nuôi m b o VSATTP iv i cơ s nuôi tr ng th y s n; qu n lý và c p mã s ăng ký n t ng cơ s nuôi; 3. nh kỳ hàng năm công b danh sách các Cơ s thu c ph m vi qu n lý; danh sách các Cơ s ư c công nh n i u ki n m b o VSATTP trên ph m vi c nư c. i u 19. C c Thú y 1. Xây d ng, trình B ban hành các quy nh, quy chuNn k thu t v VSATTP trong quá trình kinh doanh, b o qu n th y s n t i ch cá và hư ng d n th c hi n trong ph m vi toàn qu c; 2. Ch trì ph bi n, t p hu n cho các cơ s s n xu t, kinh doanh t i ch áp d ng các bi n pháp m b o VSATTP; 3. Ph i h p v i C c Nuôi tr ng th y s n hư ng d n tri n khai các quy trình nuôi m b o an toàn d ch b nh, an toàn th c phNm. i u 20. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n
  9. 1. Hư ng d n th ng nh t tri n khai các Chương trình giám sát qu c gia; nh kỳ thNm tra các ho t ng liên quan n Chương trình giám sát qu c gia; 2. Rà soát, xu t trình B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ban hành các quy nh, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v VSATTP th y s n trong ph m vi ư c phân công và hư ng d n th c hi n áp d ng trong toàn qu c; 3. T ch c ào t o, t p hu n, hư ng d n chuyên môn, nghi p v ki m tra VSATTP cho các Cơ quan ki m tra a phương; 4. Hàng năm, ph i h p v i các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, th ng nh t danh sách các Cơ s thu c ph m vi qu n lý; công b danh sách các Cơ s ư c công nh n i u ki n m b o VSATTP trên ph m vi c nư c; 5. T ng h p và thông báo danh sách các phòng ki m nghi m ư c ch nh tham gia phân tích các ch tiêu v VSATTP th y s n. i u 21. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này trong ph m vi ư c phân công trên a bàn theo phân công; 2. Rà soát, ngh v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (qua các C c qu n lý chuyên ngành) s a i, b sung các tiêu chuNn, các quy chuNn k thu t cho phù h p v i tình hình th c t trong công tác ki m tra, giám sát v sinh an toàn th c phNm th y s n; 3. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c hư ng d n, tuyên truy n, t p hu n ki n th c m b o ch t lư ng VSATTP cho các i tư ng thu c ph m vi qu n lý. i u 22. Cơ quan ki m tra thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Th c hi n y nhi m v ư c phân công t i Thông tư này. 2. Lưu tr có h th ng toàn b h sơ có liên quan n ho t ng giám sát VSATTP th y s n trong th i gian t i thi u 02 năm; cung c p h sơ, gi i trình y và chính xác các v n có liên quan n vi c ki m tra, giám sát khi S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n yêu c u; 3. nh kỳ hàng năm công b danh sách các Cơ s thu c ph m vi qu n lý; danh sách các Cơ s ư c công nh n i u ki n m b o VSATTP trên ph m vi c nư c. i u 23. Cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n 1. Có trách nhi m th c hi n và duy trì i u ki n m b o VSATTP theo quy nh. 2. Ch p hành ho t ng ki m tra, giám sát VSATTP th y s n c a cơ quan ki m tra và x lý vi ph m các cơ quan có thNm quy n.
  10. 3. Ban qu n lý ch cá, c ng cá có trách nhi m xây d ng Qui nh n i b v trách nhi m chung c a c ng, ch , ng th i làm rõ trách nhi m c a t ng i tư ng s n xu t kinh doanh thu s n trong c ng và ch cá trong vi c ch p hành qui nh v VSATTP. i u 24. Phòng Ki m nghi m ư c ch nh th c hi n phân tích m u c a các Chương trình giám sát qu c gia 1. Tuân th úng quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i v i các Phòng ki m nghi m ư c ch nh; 2. m b o k t qu ki m nghi m chính xác, khách quan và thông báo k t qu úng h n; ch u trách nhi m v k t qu phân tích do Phòng ki m nghi m th c hi n. 3. Ch thông báo k t qu phân tích các m u trong các Chương trình giám sát qu c gia cho Cơ quan ki m tra/Cơ quan g i m u và C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 25. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 22 tháng 11 năm 2009. M i n i dung quy nh trư c ây trái v i Quy nh này u b bãi b . i u 26. S a i, b sung Trong quá trình th c hi n, C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t p h p các ý ki n xu t c a m i t ch c, cá nhân v nh ng vư ng m c trong vi c th c hi n Thông tư, trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét s a i, b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B trư ng - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - Các B : KHCN, Y t , Công Thương; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các C c, V , Thanh tra, Văn phòng - B NN&PTNT; Lương Lê Phương - Các ơn v thu c C c Qu n lý CL NLTS; - S NN&PTNT, Chi c c QLCL NLTS các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n; - Lưu: VT, QLCL.
Đồng bộ tài khoản