Thông tư 58/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
52
lượt xem
3
download

Thông tư 58/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 58/2000/TT-BTC về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 58/2000/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 58/2000/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N M T S I M C A NGHN NNH S 01/2000/N - CP NGÀY 13/01/2000C A CHÍNH PH V BAN HÀNH QUY CH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH Thi hành Ngh nh s 01/2000/N -CP ngày 13/01/2000 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch phát hành trái phi u Chính ph , B Tài chính hư ng d n m t s i m v trái phi u Chính ph và phát hành trái phi u Chính ph qua h th ng Kho b c Nhà nư c như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG V TRÁI PHI U CHÍNH PH 1. Hình th c trái phi u Chính ph : 1.1. Trái phi u Chính ph ư c phát hành dư i d ng ch ng ch ho c bút toán ghi s . a) Ch ng ch trái phi u có 2 ph n: ph n thân giao cho t ch c, cá nhân mua trái phi u (g i t t là ngư i mua trái phi u); ph n cu ng lưu t i cơ quan Kho b c Nhà nư c. Ch ng ch trái phi u do B Tài chính quy nh m u và có các n i dung chính sau: - Tên cơ quan phát hành; - M nh giá, s sê ri; - Th i h n, lãi su t trái phi u; - Tên t ch c ho c cá nhân s h u trái phi u (trư ng h p trái phi u có ghi tên); - Ngày phát hành, ngày n h n thanh toán; - Ch ký c a T ng giám c Kho b c Nhà nư c. Căn c vào k ho ch phát hành trái phi u Chính ph ã ư c phê duy t, Kho b c Nhà nư c Trung ương có trách nhi m t ch c in và qu n lý th ng nh t ch ng ch trái phi u trong ph m vi c nư c.
 2. b) Bút toán ghi s là hình th c phát hành không s d ng ch ng ch trái phi u. Kho b c Nhà nư c ho c ơn v ư c u nhi m m s theo dõi vi c mua trái phi u c a t ng cá nhân, t ch c. Trái phi u Chính ph phát hành qua h th ng Kho b c Nhà nư c dư i hình th c bút toán ghi s áp d ng i v i các i tư ng mua trái phi u có s ti n t 500.000.000 ng (năm trăm tri u ng) tr lên ho c theo yêu c u c a ngư i mua trái phi u. S theo dõi mua trái phi u ư c l p thành 2 liên theo m u ính kèm: liên 1 lưu t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành trái phi u, liên 2 giao cho cá nhân, ơn v mua trái phi u. 1.2. Trái phi u Chính ph ư c phát hành dư i hình th c có ghi tên và không ghi tên. a) Trái phi u có ghi tên là lo i trái phi u ghi tên t ch c, cá nhân s h u trái phi u trên ch ng ch trái phi u ho c trên s theo dõi mua trái phi u. b) Trái phi u không ghi tên là lo i trái phi u không ghi tên t ch c, cá nhân s h u trái phi u trên ch ng ch trái phi u. 2. Lãi su t trái phi u Chính ph : 2.1. Lãi su t trái phi u Chính ph do B Tài chính công b cho t ng t phát hành theo m t trong các phương th c sau: - Lãi su t c nh áp d ng cho c kỳ h n trái phi u; - Lãi su t linh ho t, ph thu c vào s bi n ng c a th trư ng v n. M c lãi su t chính th c ư c công b trư c theo t ng th i gian ho c vào các th i i m n h n thanh toán lãi trái phi u. - Lãi su t ch o t ch c u th u ch n lãi su t phát hành: Là m c lãi su t t i a mà ơn v tham gia u th u có th trúng th u. Tuỳ tình hình th trư ng, B Tài chính có th quy nh ho c không quy nh m c lãi su t ch o ch n lãi su t phát hành. 2.2. Căn c xác nh lãi su t trái phi u Chính ph : - Ch s bi n ng giá bình quân trên th trư ng do T ng c c Th ng kê công b . - Lãi su t huy ng v n c a các t ch c tín d ng. - Th i h n trái phi u. - Nhu c u huy ng v n cho ngân sách nhà nư c và cho u tư. - Kh năng cung ng v n c a th trư ng trong t ng th i kỳ. 3. Phương th c thanh toán g c, lãi trái phi u Chính ph : 3.1. Ti n g c trái phi u ư c thanh toán m t l n khi nh n 3.2. Ti n lãi trái phi u ư c thanh toán như sau:
 3. - Thanh toán m t l n khi n h n cùng v i ti n g c trái phi u. - Thanh toán theo nh kỳ 6, 12 tháng. - Thanh toán ngay sau khi phát hành. B Tài chính quy nh c th phương th c thanh toán g c, lãi trái phi u c a t ng t phát hành. 4. Trái phi u không có giá tr thanh toán: 4.1. Trái phi u làm gi ; 4.2. T trái phi u b tNy, xoá, s a ch a ch và s ; 4.3. T trái phi u b rách m t m t ph n ho c b bi n d ng không còn gi ư c hình d ng, n i dung ban u. II- TRÁI PHI U KHO B C PHÁT HÀNH QUA H TH NG KHO B C NHÀ NƯ C 1. Phát hành trái phi u: 1.1. T ch c phát hành trái phi u: Trái phi u Chính ph phát hành qua h th ng Kho b c Nhà nư c là lo i trái phi u kho b c có th i h n t 1 năm tr lên. Các ơn v Kho b c Nhà nư c tr c ti p t ch c phát hành trái phi u kho b c cho các i tư ng mua trái phi u theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính và hư ng d n c a Kho b c Nhà nư c Trung ương. 1.2. Hình th c bán trái phi u: T ng t phát hành, Kho b c Nhà nư c bán trái phi u cho các i tư ng theo m t trong hai hình th c sau: a) Hình th c ngang m nh giá: Áp d ng trong trư ng h p trái phi u phát hành liên t c trong năm ho c t ng t kéo dài, không xác nh trư c th i i m d ng phát hành. Theo hình th c này ngư i mua trái phi u ph i n p cho Kho b c Nhà nư c s ti n úng b ng m nh giá trái phi u. Ngày phát hành trái phi u ư c tính là ngày Kho b c Nhà nư c nh n ti n c a ngư i mua trái phi u ho c nh n gi y báo Có c a Ngân hàng (Trư ng h p mua trái phi u b ng chuy n kho n). b) Hình th c chi t kh u:
 4. - Trái phi u ư c phát hành thành t ng t, th i gian phát hành m i t không quá hai tháng, có xác nh trư c th i i m phát hành và th i i m k t thúc. - Các trái phi u phát hành trong m t t có cùng ngày phát hành và ngày nh n thanh toán. - Giá bán trái phi u là s ti n ngư i mua ph i n p cho Kho b c Nhà nư c và ư c xác nh theo m t trong hai phương pháp sau: + Phương pháp 1: Ngày phát hành ư c xác nh là ngày u tiên c a t phát hành trái phi u. Công th c tính giá bán trái phi u như sau: MG x Ls x n G = MG + 365 Trong ó: G: Giá bán trái phi u MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) n: S ngày tính t ngày phát hành n ngày mua th c t . + Phương pháp 2: Ngày phát hành ư c xác nh là ngày cu i cùng c a t phát hành trái phi u. Công th c tính giá bán trái phi u như sau: MG x Ls x n G = MG - 365 Trong ó: G: Giá bán trái phi u MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) n: S ngày tính t ngày mua th c t n ngày phát hành. B Tài chính s quy nh c th phương pháp xác nh giá bán trái phi u cho t ng t phát hành.
 5. 1.3. Kho b c Nhà nư c có th bán trái phi u cho các i tư ng b ng ti n m t ho c chuy n kho n. i tư ng là ngư i Vi t Nam nư c ngoài mu n mua trái phi u có th thông qua t ch c, cá nhân i di n cho mình t i Vi t Nam. 2. Thanh toán trái phi u kho b c: 2.1. T ch c thanh toán trái phi u: Kho b c Nhà nư c tr c ti p thanh toán g c, lãi trái phi u cho ch s h u khi n h n. Trư ng h p n h n thanh toán lãi ho c g c mà ch s h u trái phi u chưa n thanh toán thì s ti n lãi ho c g c ó ư c b o lưu hoàn tr khi ch s h u trái phi u có nhu c u thanh toán, không tính lãi nh p g c và không tính lãi trong th i gian quá h n thanh toán. 2.2. Hình th c thanh toán trái phi u: Khi thanh toán trái phi u, ch s h u trái phi u có th nh n ti n m t ho c ngh Kho b c Nhà nư c chuy n toàn b s ti n g c, lãi trái phi u n h n thanh toán vào tài kho n theo yêu c u c a ch s h u trái phi u. L phí chuy n ti n s tính tr vào s ti n ch s h u trái phi u ư c nh n. 2.3. U nhi m thanh toán trái phi u: Trư ng h p ch s h u trái phi u vì nh ng lý do b t kh kháng không th n thanh toán trái phi u khi n h n, có th u nhi m cho ngư i khác n lĩnh thay. Ngư i n thanh toán trái phi u ph i mang theo gi y ch ng minh nhân dân và gi y u nhi m c a ch s h u trái phi u có xác nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c ho c c a U ban nhân dân nơi ch s h u trái phi u ăng ký h khNu thư ng trú. 3. Chuy n v n phát hành và thanh toán: 3.1. Toàn b kho n thu t phát hành trái phi u kho b c ư c t p trung vào ngân sách Trung ương s d ng cho các nhu c u chi theo d toán ngân sách nhà nư c ã ư c Qu c h i phê duy t. 3.2. n h n thanh toán, V Ngân sách Nhà nư c làm th t c chuy n v n cho Kho b c Nhà nư c chi tr cho ch s h u trái phi u. 3.3. Trư ng h p n h n thanh toán trái phi u nhưng ngân sách Trung ương chưa b trí ngu n, V Ngân sách Nhà nư c làm th t c t m ng t n ngân Kho b c Nhà nư c thanh toán theo ch quy nh hi n hành. 4. Chuy n giao trái phi u: 4.1. Trái phi u không ghi tên: ư c t do chuy n giao, không ph i làm th t c t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành trái phi u. 4.2. Vi c chuy n giao trái phi u có ghi tên ph i làm th t c t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành trái phi u.
 6. a) Trư ng h p mua, bán l i trái phi u: - Ngư i chuy n giao trái phi u (ngư i bán) và ngư i ư c chuy n giao (ngư i mua) ph i cùng n Kho b c Nhà nư c làm th t c chuy n giao quy n s h u. - i v i trái phi u phát hành dư i hình th c ch ng ch : Sau khi ki m tra các y u t trên t trái phi u do ngư i chuy n giao mang n, n u b o m kh p úng v i h sơ g c, cán b Kho b c Nhà nư c vi t tên, a ch c a ngư i ư c chuy n giao, yêu c u ngư i chuy n giao ký tên, trình th trư ng cơ quan ký và óng d u vào ph n quy nh trên t trái phi u. ng th i, ngư i ư c chuy n giao ph i ký 2 ch m u vào cu ng trái phi u lưu t i Kho b c Nhà nư c. Trư ng h p trái phi u ư c chuy n giao l n th ba, Kho b c Nhà nư c làm th t c c p m i t trái phi u và lưu t trái phi u cũ cùng v i h sơ g c. - i v i trái phi u phát hành dư i hình th c ghi s : Ngư i i di n c a ơn v chuy n giao và ư c chuy n giao khi n làm th t c chuy n giao ph i mang theo gi y u quy n c a th trư ng cơ quan. Trư ng h p ngư i chuy n giao và ư c chuy n giao là cá nhân ph i mang theo gi y ch ng minh nhân dân. Sau khi ki m tra các y u t trên s mua trái phi u do ngư i chuy n giao mang n, n u b o m kh p úng v i s lưu t i Kho b c Nhà nư c, cán b Kho b c Nhà nư c yêu c u ngư i chuy n giao ký xác nh n chuy n giao trên s mua trái phi u; làm th t c c p m i s mua trái phi u cho ngư i ư c chuy n giao. Các gi y u quy n và s mua trái phi u c a ngư i chuy n giao ư c lưu t i Kho b c Nhà nư c. b) Trư ng h p t ng, cho: Ngư i t ng, cho và ngư i ư c t ng, ư c cho ph i cùng n Kho b c Nhà nư c làm th t c chuy n giao quy n s h u như i v i trư ng h p mua bán l i. Trư ng h p ngư i t ng, cho trái phi u vì lý do nào ó không th n Kho b c Nhà nư c, ngư i ư c t ng, ư c cho khi n làm th t c chuy n giao ph i mang theo gi y ch ng minh nhân dân và gi y ng ý t ng, cho (có ch ký c a ngư i t ng, cho). Trư ng h p không có gi y ch ng minh nhân dân ph i có ch ng th c c a chính quy n a phương nơi ăng ký h khNu thư ng trú. Các gi y t t ng, cho ư c lưu t i Kho b c Nhà nư c cùng v i h sơ g c. c) Trư ng h p th a k : - Ngư i th a k trái phi u khi n làm th t c chuy n giao ph i mang theo gi y t sau: + Gi y ch ng t và di chúc c a ngư i s h u trái phi u (trong trư ng h p th a k theo di chúc) ho c gi y xác nh n quy n th a k h p pháp theo lu t nh (trong trư ng h p th a k theo pháp lu t). + Ch ng minh nhân dân ho c xác nh n c a chính quy n a phương nơi ngư i th a k ăng ký h khNu.
 7. - Trư ng h p ngư i th a k là ngư i chưa thành niên ho c không có năng l c hành vi dân s thì ph i có ngư i giám h ho c ngư i i di n h p pháp làm thay th t c th a k . Khi n làm thay th t c th a k , ngoài gi y ch ng t và di chúc ho c gi y xác nh n quy n th a k h p pháp, ngư i giám h ho c ngư i i di n h p pháp ph i mang theo: + Gi y ch ng minh nhân dân; + Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n ho c xác nh n c a chính quy n a phương v ngư i giám h ho c ngư i i di n h p pháp. - Th t c chuy n giao trái phi u khi th a k ư c th c hi n như i v i trư ng h p mua, bán l i. B n di chúc ho c gi y xác nh n quy n th a k h p pháp ư c lưu t i Kho b c Nhà nư c cùng v i h sơ g c. 5. Xác nh n trái phi u khi làm th t c c m c : 5.1. i v i trái phi u không ghi tên: Kho b c Nhà nư c không ư c xác nh n ch s h u trái phi u trong m i trư ng h p. 5.2. i v i trái phi u có ghi tên: Khi t ch c tín d ng có yêu c u (b ng văn b n) xác nh n tính h p pháp, h p l c a t trái phi u ư c c m c , th trư ng Kho b c Nhà nư c (không u quy n cho ngư i khác) ký xác nh n tên ngư i s h u và s ti n mua trái phi u sau khi ã ki m tra, i chi u m b o kh p úng các y u t ghi trên t trái phi u (ho c s mua trái phi u) v i h sơ lưu. 6. Chi phí liên quan n trái phi u: 6.1. Chi phí phát hành, thanh toán trái phi u: M i chi phí v phát hành và thanh toán trái phi u kho b c do ngân sách Trung ương b o m, bao g m: - Chi phí v in ch ng ch trái phi u. - Chi phí v công tác phát hành, thanh toán trái phi u c a h th ng Kho b c Nhà nư c ư c tính b ng 0,5% trên doanh s phát hành. 6.2. Phí b o qu n, lưu gi trái phi u: Phí b o qu n, lưu gi h trái phi u Chính ph t i Kho b c Nhà nư c áp d ng theo quy nh t i Thông tư s 80/1999/TT-BTC ngày 29/6/1999 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý i v i các lo i tài s n quý hi m và ch ng ch có giá do Kho b c Nhà nư c nh n g i và b o qu n. 6.3. Phí chuy n ti n thanh toán trái phi u: Chi phí chuy n ti n g c, lãi trái phi u vào tài kho n theo yêu c u c a ch s h u trái phi u do ch s h u tr b ng m c phí thanh toán qua ngân hàng.
 8. III- TRÁI PHI U U TƯ 1. Phương th c phát hành trái phi u u tư: Trái phi u u tư ư c phát hành theo phương th c u th u qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung, b o lãnh ho c i lý phát hành. 2. H sơ phát hành trái phi u u tư: 2.1. Trái phi u u tư huy ng v n cho công trình: Khi có nhu c u huy ng v n u tư cho các công trình, các B ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p h sơ phát hành trái phi u u tư g i v B Tài chính, g m có: - Văn b n ngh B Tài chính phát hành trái phi u u tư; - Quy t nh u tư c a c p có thNm quy n; - Phương án phát hành trái phi u u tư. N i dung g m có: Tên công trình; Tóm t t hi u qu kinh t - xã h i c a công trình; T ng s v n u tư cho công trình, trong ó s v n d ki n huy ng thông qua phát hành trái phi u u tư; Hình th c huy ng, m c v n huy ng (chia ra t ng năm), th i h n, lãi su t, th i gian huy ng; Ngu n thanh toán g c, lãi trái phi u khi n h n. - K ho ch u tư xây d ng cơ b n c a công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Xác nh n c a B Tài chính ( i v i công trình Trung ương qu n lý) ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i công trình thu c a phương qu n lý) v vi c b trí ngu n tr n g c, lãi trái phi u khi n h n trong k ho ch ngân sách nhà nư c; H sơ phát hành trái phi u ph i g i cho B Tài chính trư c 60 ngày tính t ngày d ki n phát hành. Sau khi nh n h sơ, trong th i h n 15 ngày, B Tài chính ki m tra tính h p pháp, h p l c a h sơ trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t phương án phát hành. Trư ng h p thi u h sơ ho c h sơ l p sai quy nh, B Tài chính có văn b n hư ng d n b sung h sơ ho c nêu rõ lý do không ư c phát hành. Trong vòng 5 ngày k t khi Th tư ng Chính ph phê duy t phương án phát hành, B Tài chính ra quy t nh phát hành trái phi u u tư huy ng v n cho công trình. 2.2. Trái phi u u tư huy ng v n cho Qu h tr phát tri n: a) Hàng năm, căn c vào k ho ch tín d ng u tư phát tri n ã ư c Chính ph phê duy t, Qu h tr phát tri n xây d ng k ho ch phát hành trái phi u u tư g i B Tài chính, bao g m: - T ng m c v n c n huy ng trong năm; - Kh i lư ng c n huy ng t ng quý, chi ti t theo lo i kỳ h n.
 9. - B n sao k ho ch tín d ng u tư c a Nhà nư c ã ư c Chính ph phê duy t. b) T ng t phát hành, Qu h tr phát tri n l p phương án phát hành trái phi u u tư g i B Tài chính trư c ngày phát hành d ki n ít nh t 45 ngày. H sơ bao g m: - Văn b n ngh B Tài chính phát hành trái phi u u tư huy ng v n cho Qu h tr phát tri n; - Phương án phát hành trái phi u u tư. N i dung g m có: Th i gian phát hành; Phương th c phát hành; Kh i lư ng phát hành; Th i h n; Lãi su t; Phương án tr n khi n h n. Sau khi ki m tra tính h p pháp, h p l c a h sơ, B Tài chính ra quy t nh phát hành trái phi u cho Qu h tr phát tri n theo úng k ho ch và phương án c a Qu . 3. Phát hành, thanh toán, chuy n giao, chi phí liên quan n trái phi u u tư: Vi c phát hành, thanh toán, chuy n giao và các chi phí liên quan n trái phi u u tư ư c th c hi n theo quy nh t i các văn b n c a B Tài chính hư ng d n vi c u th u trái phi u Chính ph qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung, b o lãnh, i lý phát hành. IV- L P K HO CH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U, H CH TOÁN K TOÁN, BÁO CÁO VÀ QUY T TOÁN TRÁI PHI U CHÍNH PH 1. L p k ho ch phát hành trái phi u: 1.1. K ho ch phát hành trái phi u huy ng v n ngân sách nhà nư c: - B Tài chính xây d ng k ho ch phát hành - thanh toán các lo i trái phi u Chính ph năm t ng h p trong d toán ngân sách nhà nư c trình Chính ph , Qu c h i phê duy t. - Căn c vào ch tiêu huy ng v n bù p thi u h t ngân sách nhà nư c hàng năm ã ư c Qu c h i phê duy t, V Ngân sách Nhà nư c ph i h p v i Kho b c Nhà nư c xây d ng k ho ch chi ti t vi c phát hành các lo i tín phi u, trái phi u kho b c hàng quý theo lo i kỳ h n, phương th c phát hành, thông báo cho các i tư ng u tư tham gia th trư ng tín phi u, trái phi u kho b c. - Trong năm tài chính, n u thu chi ngân sách nhà nư c có nh ng bi n i l n không d ki n trư c d n n ph i i u ch nh k ho ch huy ng v n năm, B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 1.2 K ho ch phát hành trái phi u u tư huy ng v n cho công trình: Hàng năm, trư c ngày 10 tháng 11, các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhu c u phát hành trái phi u u tư, có trách nhi m g i k ho ch năm v phát hành trái phi u u tư cho B Tài chính. Trong k ho ch phát hành ph i thuy t minh chi ti t v nhu c u v n phát hành, m c ích s d ng v n huy ng, d ki n th i gian phát hành trong năm k ho ch.
 10. 1.3. K ho ch phát hành trái phi u huy ng v n cho Qu h tr phát tri n. Hàng năm, Qu h tr phát tri n xây d ng k ho ch phát hành trái phi u u tư g i cho B Tài chính theo quy nh t i ti t a i m 2.2 m c 2 ph n III Thông tư này. 2. H ch toán k toán: Kho b c Nhà nư c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n công tác k toán các kho n thu, thanh toán tín phi u, trái phi u kho b c và trái phi u u tư theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, Pháp l nh K toán th ng kê và ch k toán Kho b c Nhà nư c. 3. Ch báo cáo và quy t toán: - nh kỳ hàng tháng, quý và sau khi k t thúc m i t phát hành trái phi u, Kho b c Nhà nư c Trung ương l p báo cáo vi c phát hành, thanh toán trái phi u kho b c v i B Tài chính. N i dung báo cáo g m có: s thu trái phi u th c n p ngân sách nhà nư c, s ti n thanh toán g c, lãi trái phi u cho ch s h u, s ti n ngân sách nhà nư c ã c p, s ti n còn t m ng c a Kho b c Nhà nư c. - K t thúc năm tài chính, Kho b c Nhà nư c Trung ương ph i quy t toán v i B Tài chính tình hình s d ng các kho n chi phí liên quan n công tác phát hành trái phi u kho b c. V- T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 28/01/2000 và thay th Thông tư s 75/TC/KBNN ngày 14/9/1994 c a B Tài chính hư ng d n Quy ch phát hành và thanh toán các lo i trái phi u Chính ph . 2. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính thi hành Thông tư này. 3. T ng giám c Kho b c Nhà nư c, Th trư ng các ơn v có liên quan tr c thu c B Tài chính có nhi m v hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh t i Thông tư này. Vũ Văn Ninh ( ã ký) Kho b c Nhà nư c................ Mã s :
 11. ............................................... S MUA TRÁI PHI U (Liên 1 - Lưu t i Kho b c Nhà nư c) Kỳ h n: ............năm; Lãi su t: .........%/năm Ngày phát hành:........................................... Ngày n h n thanh toán: ........................... Ngư i mua:........................................................................................ S CMND/h chi u .......................................................................... a ch :.............................................................................................. S hi u tài kho n: ................................ t i ....................................... S ti n mua trái phi u: ..................................................................... B ng ch : ......................................................................................... .......................................................................................................... Ngày.......tháng ......năm ...... Ngư i mua K toán Th qu Giám c KBNN (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, óng d u) THANH TOÁN TRÁI PHI U Ngày TT TT K Th Thanh toán b ng ti n m t Chuy n g c lãi toán qu kho n (s (ký) (ký) ch ng t ) H tên S Ch ký ngư i CMND ngư i nh n nh n CHUY N GIAO TRÁI PHI U
 12. Ngư i ư c chuy n giao:................................................................... Ngày ..... tháng ......năm........... Ngư i chuy n giao (Ký, h tên) Kho b c Nhà nư c................ Mã s : ............................................... S MUA TRÁI PHI U (Liên 2 - Giao cho ngư i mua) Kỳ h n: ............năm; Lãi su t: .........%/năm Ngày phát hành:........................................... Ngày n h n thanh toán: ........................... Ngư i mua:........................................................................................ S CMND/h chi u .......................................................................... a ch :.............................................................................................. S hi u tài kho n: ................................ t i ....................................... S ti n mua trái phi u: ..................................................................... B ng ch : ......................................................................................... .......................................................................................................... Ngày.......tháng ......năm ...... Ngư i mua K toán Th qu Giám c KBNN (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, óng d u) THANH TOÁN TRÁI PHI U Ngày TT TT K Th Thanh toán b ng ti n m t Chuy n g c lãi toán qu kho n (s (ký) (ký) ch ng t ) H tên S Ch ký ngư i CMND ngư i nh n nh n
 13. CHUY N GIAO TRÁI PHI U Ngư i ư c chuy n giao:................................................................... Ngày ..... tháng ......năm........... Ngư i chuy n giao (Ký, h tên)
Đồng bộ tài khoản