Thông tư 58/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
39
lượt xem
2
download

Thông tư 58/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 58/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 58/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 58/2005/TT-BTC ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2005 Híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa C¨n cø LuËt Giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa; C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28/8/2001 vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng VËn t¶i, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa nh sau: I. §èI T¦îNG THU Vµ MøC THU: 1. C¸c ph¬ng tiÖn thuû ra, vµo ho¹t ®éng t¹i c¸c c¶ng, bÕn thñy néi ®Þa (kÓ c¶ c¶ng, bÕn chuyªn dïng) ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc c«ng bè hoÆc cÊp phÐp ho¹t ®éng ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy (trõ trêng hîp kh«ng ph¶i nép quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc nµy). Trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh ®ã. 2. Nh÷ng trêng hîp sau ®©y kh«ng ph¶i nép phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa: a) Ph¬ng tiÖn sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh thuéc Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an (trõ c¸c ph¬ng tiÖn sö dông vµo ho¹t ®éng kinh tÕ). b) Ph¬ng tiÖn tr¸nh b·o, cÊp cøu. c) Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµng ho¸ cã träng t¶i toµn phÇn díi 10 tÊn hoÆc chë kh¸ch díi 13 ghÕ. d) Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn phßng chèng lôt b·o. e) Ph¬ng tiÖn cña c¬ quan H¶i quan ®ang lµm nhiÖm vô (trõ c¸c ph¬ng tiÖn sö dông vµo ho¹t ®éng kinh tÕ). g) Ph¬ng tiÖn cña c¸c C¬ quan thanh tra giao th«ng, C¶ng vô §êng thuû néi ®Þa khi lµm nhiÖm vô (trõ c¸c ph¬ng tiÖn sö dông vµo ho¹t ®éng kinh tÕ). 3. Møc thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa quy ®Þnh nh sau: TT Néi dung c¸c kho¶n thu Møc thu 1 PhÝ träng t¶i
  2. 2 Trong ®ã: - Lît vµo (kÓ c¶ cã t¶i, kh«ng 150 ®ång/tÊn träng t¶i toµn t¶i) phÇn - Luît ra (kÓ c¶ cã t¶i, kh«ng t¶i) 150 ®ång/tÊn träng t¶i toµn phÇn 2 LÖ phÝ ra, vµo c¶ng, bÕn thuû néi ®Þa: - Ph¬ng tiÖn chë hµng cã träng t¶i toµn 5.000 ®ång/chuyÕn phÇn tõ 10 tÊn ®Õn 50 tÊn - Ph¬ng tiÖn chë hµng cã träng t¶i toµn 10.000 ®ång/chuyÕn phÇn tõ 51 tÊn ®Õn 200 tÊn hoÆc chë kh¸ch cã søc chë tõ 13 ghÕ ®Õn 50 ghÕ. - Ph¬ng tiÖn chë hµng, ®oµn lai cã träng 20.000 ®ång/chuyÕn t¶i toµn phÇn tõ 201 ®Õn 500 tÊn hoÆc chë kh¸ch cã søc chë tõ 51 ghÕ ®Õn 100 ghÕ - Ph¬ng tiÖn chë hµng, ®oµn lai cã träng 30.000 ®ång/chuyÕn t¶i toµn phÇn tõ 501 tÊn trë lªn, hoÆc chë kh¸ch tõ 101 ghÕ trë lªn, tµu biÓn cã träng t¶i toµn phÇn ®Õn díi 200 GT - Tµu biÓn cã träng t¶i toµn phÇn tõ 200 50.000 ®ång/chuyÕn GT ®Õn díi 1000 GT - Tµu biÓn cã träng t¶i toµn phÇn tõ 1000 100.000 ®ång/chuyÕn GT ®Õn díi 5000 GT - Tµu biÓn cã träng t¶i toµn phÇn trªn 5000 200.000 ®ång/chuyÕn GT - Trêng hîp tµu biÓn ra, vµo c¶ng bÕn thuû néi ®Þa ph¶i nép phÝ träng t¶i, phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 88/2004/Q§- BTC ngµy 19/11/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i. Riªng tµu biÓn trong cïng mét chuyÕn ®i vµo, rêi nhiÒu c¶ng biÓn vµ c¶ng bÕn thuû néi ®Þa trong cïng mét khu vùc hµng h¶i th× chØ ph¶i nép mét lÇn phÝ träng t¶i vµ phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i, trêng hîp nµy chñ tµu ph¶i xuÊt tr×nh cho c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa biªn lai ®· nép phÝ träng t¶i vµ phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i t¹i c¶ng vµo ®Çu tiªn. - Trêng hîp trong cïng mét chuyÕn ®i ph¬ng tiÖn thuû vµo, ra nhiÒu c¶ng, bÕn thuû néi ®Þa trong cïng mét khu vùc do mét c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa qu¶n lý th× chØ ph¶i nép mét lÇn phÝ träng t¶i theo møc thu phÝ träng t¶i quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc nµy. - Ph¬ng tiÖn thuû vµo, ra c¶ng lÊy nhiªn liÖu, thùc phÈm, thay ®æi thuyÒn viªn mµ kh«ng bèc dì hµng ho¸, kh«ng nhËn tr¶ kh¸ch ¸p dông møc thu phÝ träng t¶i b»ng 70% so víi møc thu phÝ träng t¶i quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc nµy. - Ph¬ng tiÖn thuû vµo, ra c¶ng trong cïng mét khu vùc do mét c¶ng vô ®êng thuû qu¶n lý nhiÒu h¬n 3 chuyÕn/th¸ng th× tõ chuyÕn thø 4 trë ®i trong th¸ng ¸p dông møc thu phÝ träng t¶i b»ng 60% so víi møc thu phÝ träng t¶i quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc nµy. - Tæ chøc c¸ nh©n cã tµu thuû chë hµng ho¸ vµo, rêi c¶ng trong cïng mét khu vùc do mét c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa qu¶n lý nhiÒu h¬n 8 chuyÕn/
  3. 3 th¸ng th× tõ chuyÕn thø 9 trë ®i trong th¸ng ¸p dông møc thu phÝ träng t¶i b»ng 60% so víi møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc nµy. - Träng t¶i ®èi víi c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng ph¶i lµ tµu s«ng chë hµng ®îc quy ®æi khi tÝnh phÝ träng t¶i nh sau: - Tµu chuyªn dïng: 1 m· lùc t¬ng ®¬ng 1 tÊn träng t¶i toµn phÇn. - Tµu kh¸ch: 1 ghÕ hµnh kh¸ch t¬ng ®¬ng 1 tÊn träng t¶i toµn phÇn. 4. PhÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa thu b»ng §ång ViÖt Nam. Tr- êng hîp tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã nhu cÇu nép phÝ, lÖ phÝ b»ng ngo¹i tÖ th× thu b»ng ®« la Mü (USD) theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr- êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thu tiÒn. II. Tæ CHøC THU, NéP Vµ QU¶N Lý Sö DôNG: 1. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thñy néi ®Þa lµ c¸c C¶ng vô §êng thuû néi ®Þa quy ®Þnh t¹i §iÒu 71, kho¶n 10 cña §iÒu 72 LuËt Giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký, kª khai nép phÝ, lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ. 2. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ ®îc trÝch ®Ó l¹i 95% trªn tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi cho ho¹t ®éng cña c¶ng vô theo dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quy ®Þnh t¹i tiÕt a, b, c sau ®©y: a) Chi thêng xuyªn b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña bé m¸y tæ chøc cña c¶ng vô: c¸c kho¶n chi theo ®Þnh møc chi qu¶n lý nhµ níc hiÖn hµnh ®èi víi biªn chÕ cña c¶ng vô gåm: C¸c kho¶n chi tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng; Chi b¶o hé lao ®éng hoÆc ®ång phôc theo chÕ ®é quy ®Þnh (nÕu cã), trÝch nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ; Chi c«ng t¸c phÝ; Chi th«ng tin liªn l¹c; Chi dÞch vô c«ng céng (tiÒn ®iÖn, níc v¨n phßng); Chi héi häp; Chi söa ch÷a thêng xuyªn nhµ cöa, ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ v¨n phßng, Chi båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô; Chi tiÒn ¨n gi÷a ca cho ngêi lao ®éng víi møc tèi thiÓu do nhµ níc quy ®Þnh ; Chi kh¸c cho ho¹t ®éng tæ chøc thu phÝ. Biªn chÕ cña c¶ng vô do Bé Giao th«ng VËn t¶i giao. b) Chi ®Æc thï, gåm: - Chi mua nhiªn liÖu phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng nghiÖp vô cña c¶ng vô. - Chi mua s¾m, söa ch÷a lín ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ chuyªn dïng phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. - Chi cho c«ng t¸c t×m kiÕm cøu n¹n tµu vµ ngêi trong khu vùc tr¸ch nhiÖm, chi xö lý c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn m«i trêng nh xö lý dÇu loang do ph¬ng tiÖn th¶i xuèng mÆt níc vïng c¶ng bÕn. - Chi thuª trô së (nÕu cã)
  4. 4 - Chi mua biªn lai, Ên chØ. c) Chi trÝch quü khen thëng, quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n viªn thùc hiÖn thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa. Møc trÝch lËp 2 (hai) quü khen thëng vµ quü phóc lîi b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu cao h¬n n¨m tríc hoÆc b»ng 2 (hai) th¸ng l¬ng thùc tÕ nÕu sè thu thÊp h¬n hoÆc b»ng sè thu n¨m tríc. d) C¸c C¶ng vô §êng thuû néi ®Þa, c¨n cø vµo sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó chi phÝ phôc vô c«ng t¸c tæ chøc thu phÝ (95%) vµ sè chi theo dù to¸n ®îc duyÖt (dù to¸n n¨m chia cho tõng th¸ng, quý), nÕu sè tiÒn ®îc trÝch lín h¬n sè chi th× ph¶i nép sè chªnh lÖch vµo tµi kho¶n cña Côc §êng s«ng ViÖt Nam ®Ó Côc §êng s«ng ViÖt Nam ®iÒu hoµ cho c¸c c¶ng vô trùc thuéc kh«ng ®ñ nguån chi b¶o ®¶m quü tiÒn l¬ng tèi thiÓu cho c¸n bé c«ng nh©n viªn thu phÝ vµ c¸c kho¶n chi phôc vô ho¹t ®éng cña c¶ng vô theo chÕ ®é quy ®Þnh. Côc §êng s«ng ViÖt Nam thùc hiÖn më tµi kho¶n riªng t¹i Kho b¹c nhµ n- íc n¬i giao dÞch ®Ó theo dâi viÖc thu - chi ®èi víi kho¶n tiÒn ®iÒu hoµ phôc vô c«ng t¸c tæ chøc thu phÝ do c¸c ®¬n vÞ thu phÝ cßn chªnh lÖch thõa nép vÒ ®Ó chuyÓn cho ®¬n vÞ thiÕu. §ång thêi ph¶i më sæ h¹ch to¸n riªng tõng quü, cuèi n¨m nÕu cha sö dông hÕt th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc sö dông vµ hµng n¨m ph¶i quyÕt to¸n víi Bé Tµi chÝnh. 3. Tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc, sau khi trõ sè tiÒn ®îc trÝch theo tû lÖ nªu t¹i ®iÓm 2 trªn ®©y, sè cßn l¹i (5%) c¬ quan thu ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc (ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc, tiÓu môc t¬ng øng cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh). 4. Thùc hiÖn quyÕt to¸n phÝ, lÖ phÝ cïng thêi gian víi viÖc quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc. Hµng n¨m c¬ quan thu lÖ phÝ thùc hiÖn quyÕt to¸n viÖc sö dông biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ, sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc, sè ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ, sè ph¶i nép ng©n s¸ch, sè ®· nép vµ sè cßn ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc víi c¬ quan ThuÕ; quyÕt to¸n viÖc sö dông sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó l¹i víi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp theo ®óng quy ®Þnh. III. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o, thay thÕ Th«ng t 50/2000/TT-BTC ngµy 2/6/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa vµ QuyÕt ®Þnh sè 142/1999/Q§-BTC ngµy 19/11/1999 cña Bé Trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh møc thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thñy néi ®Þa vµ c¸c c¬ quan liªn quan cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung.
Đồng bộ tài khoản