Thông tư 59/1999/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
50
lượt xem
3
download

Thông tư 59/1999/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 59/1999/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú lần thứ năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 59/1999/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

 1. T h«ng    t c ñ a  é   B V¨n  o¸ ­ T h « n g  tin s è   h 59/1999/TT­B V H T T   n g µ y  5 th¸ng 5 n¨ m   1999 H í ng d É n   Ð t t Æ n g  d a n h  hi Ö u   x n g h Ö   Ü   h © n  d © n  v µ   g h Ö  s Ü  u  t ó l Ç n thø n¨ m sn n Thihµnh    Ph¸p  Önh  µy  th¸ng5  l ng 30    n¨m  1985  ña  éi ®ång  µ   ícvµ   c H  Nh n   NghÞ   nh  è  ®Þ s 97/H§BT  µy  th¸ng 8  ng 15    n¨m  1986  ña  éi  ng  é   ëng   c H ®å B tr (nay  µ Ch Ýnh  ñ)  Ò   Öc  Ðt  l  ph v vi x tÆng  danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü   ©n  ©n  µ   s nh d v Ngh Ö   Ü   tó;trªn c¬  ë  ¸nh    Õt  s u      s ® gi¸k qu¶  ®ît phong  4    tÆng danh  Öu   hi Ngh Ö   Ü.  é   s B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    íng  Én  Öc  Ðt  tinh d vi x tÆng  danh  Öu  hi Ngh Ö   sÜ  ©n  ©n  µ  nh d v Ngh Ö   Ü  tólÇn  n¨m    s u    thø  nh sau: I. è i tî ng:  § A. Ngh Ö   Ü   Ön  ang  ¹t ®éng    s hi ® ho   ë c¸c  n   Þ   ®¬ v nghÖ   Ët chuyªn thu     nghiÖp  ëng ¬ng  õ ng©n  h l t  s¸ch Nhµ   ícvµ  Ö   Ü   ∙    n   ngh s ® nghØ  u  h sau  µy    ng 3 th¸ng2    n¨m 1997  êi iÓ m   (th   ® phong tÆng  danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü  t4). s ®î   1. DiÔn    éc    µnh: S ©n   Êu, Ca,  óa,  ¹c,§iÖn    viªnthu c¸c ng   kh   M Nh   ¶nh, V«     tuyÕn  truyÒn  ×nh,Video,Ph¸tthanh,cô  Ó  µ: h         th l ­  êi diÔn  Þch    Ng   k h¸t truyÒn  èng, kÞch  ãi,nh¹c  Þch, kÞch  © m,  th   n  k   c kÞch  óa,  Õc,rèi, ¹pkü,m óa,    Êu,nh¹c,ng© m   ¬  ùctiÕp tr cquÇn  m xi         t h¸t,t    th tr     í  chóng hoÆc     Õp qua  µn sãng  iÖn  gi¸nti   l  ® hay  µ n  ×nh. m h 2.  ¹o  Ôn, chØ   o  § di   ®¹ nghÖ   Ët,chØ   thu   huy: Ng êi ®¹o  Ôn  Þch        di k h¸t truyÒn  èng,kÞch  ãi,nh¹c kÞch, kÞch  © m,    o  óa,  êi chØ   o  th   n      c biªn ®¹ m ng   ®¹ nghÖ   Ët trùc tiÕp  µn  ùng  ¬ng  ×nh  thu     dd ch tr nghÖ   Ët tæng  îp    óa,  thu   h ca, m xiÕc,t¹pkü,ngêichØ        huy  µn  ¹c,hîp xíng,ngêi®¹o  Ôn  d nh         di phim  iÖn  ® ¶nh,   truyÒn  ×nh,video. h   3. Quay    phim: ngêi quay      phim    ¹   c¸c lo iPhim  : truyÖn,phim  µiliÖu khoa    t    häc  ã tÝnh  Ö   Ët), ¹tho¹,bóp  .. (c   ngh thu      ho bª  . 4. T¹o  ×nh:ngêithiÕtkÕ     h       trang trÝ,phôc     trang,ho¸ trang,¸nh       s¸ng    cho s©n  Êu,®iÖn  kh   ¶nh,t¹oh×nh     con  èi  ¹ sÜ  ng    r ,   ®é t¸cphim  ¹th×nh. ho ho   B. Ngh Ö   Ü, nghÖ   ©n  éc c¸c bé  s  nh thu     m«n  Ö   ËttruyÒn  èng  µ  ngh thu   th v c¸c lo¹  ×nh  Ö   ËtbiÓu  Ôn   i h ngh thu   di kh¸c kh«ng  éc diÖn    Õ   µ   íc,   thu   biªnch Nh n   nhng  Én  Óu  Õn  v bi di theo  yªu  Çu  ña  n  Þ  c c ®¬ v nghÖ   Ët,cã  ù  thu   s chØ   o  ®¹ cña  ë  S V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin.
 2. C.  Ngh Ö   Ü   s trong diÖn    i îng    c¸c ®è t nªu    ôc  nay  yªu  Çu  ëm A  do  c c«ng  t¸c,® îc ®iÒu  ng  µm     ®é l nghiªn cøu, gi¶ng  ¹y,qu¶n  ý.   Én  Õp  ôc tham      d  l .v. ti t   gia ho¹t®éng     s¸ng  ¹onghÖ   Ët.Song  kiªm  Öm   t  thu   do  nhi c«ng  Öc  vi nªn  è ­ sl îng t¸cphÈ m      hoÆc     Ôn  ã  Ó  t  ¬n,nhng  ã    Þ ®ãng  ãp  µo  ù  vaidi c th Ý h   c gi¸tr   gvs ph¸ttr Óncña  µnh.  i   ng D. Kh«ng   truytÆng danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü   i  íinh÷ng  êi ®∙  Êt  µ  s ®è v   ng   m v kh«ng  Ðt ® Æc   x  c¸ch. II.  tiªu h u È n:  c A.  g h Ö  s Ü  n h © n  d © n: N 1.  ¹o  øc:  §® Trung  µnh  íiTæ   èc, víichñ  th v  qu     nghÜa    éi,cã  È m   x∙ h   ph chÊt ®¹o  øc    ® c¸ch m¹ng, v÷ng  µng      v trong m äi  ö th¸chkhã    th     kh¨n,kiªnquyÕt     b¶o  Ö   µ  ùc.hiÖn  Êts ¾c  êng  èi   Ö   ña  v v th   xu   ® l   ngh c §¶ng. v¨n 2. Cã   µin¨ng    t  s¸ng  ¹o nghÖ   Ët ®éc  ¸o  íinhiÒu  µnh  ùu  Æc   t  thu   ® v  th t® s ¾c,  îc ®«ng  ¶o  Çn  óng  © m   é,  ®  ® qu ch h m yªu  Õ n,    Óu  m tiªubi cho  µnh  ng nghÖ   Ët®ã   thu   trongc¶  íc.  n 3. Cã       ý thøc  ÌnluyÖn      iÓn tµin¨ng  Ö   Ët,cã    Çn  r  ®Ó ph¸ttr     ngh thu   tinhth gióp    ng  ®ì ®å nghiÖp; hoµn  µnh  Êt  ¾c  Ö m   ô  îc giao, cã  Òu    th xu s nhi v®    nhi c«ng    ©y  ùng  n  Þ. laox d ®¬ v 4. §∙ ho¹t®éng  Ö   Ëtphôc  ô       ngh thu   v c¸ch m¹ng  õ 15    t   n¨m. Riªng  i  íi ®è v   lo¹  ×nh  Ö   ËtxiÕc,m óa  õ 10  ih ngh thu     t   n¨m  õtr ng  îp cã  ÷ng  µnh  (tr   ê h   nh th c«ng  nghÖ   Ët ®ét  Êt);® îc tÆng  Òu  thu   xu    nhi huy  ¬ng, gi¶ith ng  ña    éc  ch     ë c c¸c cu li   ªnhoan,héidiÔn  Ö   Ëtquèc       ngh thu   giahoÆc     ëng  èc  Õ. gi¶ith qu t B. N g h Ö  s Ü   u  t ó: 1.  ¹o  øc:  §® Trung  µnh  íiTæ   èc, víichñ  th v  qu     nghÜa    éi,cã  È m   x∙ h   ph chÊt ®¹o  øc    ® c¸ch m¹ng, s ½n  µng  ôc  ô,kh«ng      s ph v   qu¶n  ¹ikhã  ng   kh¨n;thùc     hiÖn  èt® êng  èi   Ö   ña  t  l   ngh c §¶ng. v¨n 2. Cã   µin¨ng    t  s¸ng  t¹onghÖ   ËtxuÊt s ¾c, cã  µnh  ùu     thu       th t næi  Ët,lµ b    nh÷ng  Ö   Ü     Óu  vµ  ã  tÝn  éng  i ngh s tiªubi   c uy  r r∙  trong tõng    m«n   Ö   Ët, ngh thu   ® îcquÇn  óng  ¸nh      ch ® gi¸cao.
 3. 3. Cã       ý thøc rÌnluyÖn      iÓn tµin¨ng  Ö   Ët.Khiªm  èn häc     ®Ó ph¸ttr     ngh thu   t  hái,®oµn  Õt  óp    ng    k gi ®ì ®å nghiÖp; hoµn  µnh  ètnhiÖ m   ô  îc giao,cã    th t  v®    nhiÒu  ng  ãp  ©y  ùng  n  Þ. ®ã g x d ®¬ v 4. §∙ ho¹t®éng  Ö   Ëtphôc  ô       ngh thu   v c¸ch m¹ng  õ 10    t   n¨m; Riªng  i  íi ®è v   lo¹  ×nh  Ö   ËtxiÕc,m óa   õ 8  ih ngh thu     t   n¨m  õtr ng  îp  ã  µnh  (tr   ê h c th c«ng  Ö   ngh thuËt ®ét  Êt);® îc tÆng  Òu    xu    nhi huy  ¬ng,    ëng  ña  ch gi¶ith c c¸c  éc  ªn cu li   hoan,héidiÔn  Ö   Ëtquèc       ngh thu   giahoÆc     ëng  èc  Õ. gi¶i th qu t III.T h µ n h  l Ë p h é i ® å n g  x Ð t t Æ n g  d a n h  hi Ö u     n g h Ö  s Ü  n h © n  d © n  v µ  n g h Ö  s Ü  u  t ó A.  éi ®ång  Ðt tÆng  H  x  danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü   ©n  ©n  µ  s nh d v Ngh Ö   Ü   tó s u    (do  ñ íng  Õt  nh)  äi t¾t lµ Héi ®ång  Th t quy ®Þ g        Danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü   s Trung  ­ ¬ng. a.Héi ®ång  Ðt tÆng     x  Danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü  s Trung  ng  ã    û     ­ ¬ c c¸cU viªnth êng  ùc,Tæ     ý  µ    tr   th k v c¸c Ban chuyªn ngµnh    ¹c,S ©n   Êu, §iÖn    Ca nh   kh   ¶nh,  M óa, Ph¸tthanh,TruyÒn  ×nh.     h b.Tæ     ý  å m   ã:§ång  Ý  ô  ëng  ô      thk g c  ch V tr V Tæ chøc C¸n  é   é  b ­B V¨n   ho¸ ­ Th«ng    µm  tr ng; Tæ     êng  ùcdo  ô       tinl tæ  ë   viªnth tr   V Tæ chøc  C¸n  é  ö: c¸c bc    tæ    viªnkh¸c do    ôc  Ö   Ëtcö, ®ång  êilµm    ý  ña    c¸c C ngh thu     th   th k c ban  chuyªn   ngµnh. c. Thµnh    viªn cña    c¸c Ban chuyªn  µnh  Bé   ng do  V¨n ho¸  Th«ng    ­  tin quyÕt  nh  ®Þ theo    Þ   ña  êng  ùc Héi  ng  Ðt  ®Ò ngh c Th tr   ®å x tÆng  Danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü  s Trung  ng. ¬ d.Ch Õ     µm  Öc  ña  éi ®ång  Ðt tÆng    ®é l vi c H   x  Danh  Öu  Ö   Ü  hi ngh s Trung  ¬ng  ña  êng  ùc Héi  ng,     ký  µ  c Th tr   ®å Tæ Th v Ban  chuyªn  µnh  Ï cã    ng s   quy ®Þnh riªng. B.  éi ®ång  H  Danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü    Êp: s c¸cc § Ó   óp  ñ  ëng  gi th tr c¸c  é,  µnh, Chñ   Þch  û   B ng   t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,   Thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Gi¸m  c  ë  ph tr     ¬  ®è S V¨n  ãa    h ­ Th«ng    µ  ñ  ­ tinv Th tr ëng    n  Þ  Ö   Ët xem   Ðt  ùa chän  êi ®¹t tiªuchuÈn  c¸c ®¬ v ngh thu   x l  ng       Ngh Ö   Ü  s nh©n  ©n  µ  d v Ngh Ö   Ü  tócã  éi ®ång  s u    H   danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü    Êp. s c¸cc a.NhiÖ m   ô  ña  éi ®ång    vc H  Danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü    Êp: s c¸cc ­ Nghiªncøu  å  ¬,tµiliÖu cña  ÷ng  êi® îc®Ò   Þ; ®èi chiÕu  íi     hs     nh ng     ngh     v  tiªuchuÈn  ña    c Danh  Öu  Ö   Ü     ©n  Ých  ¸nh    Ò   µin¨ng  hi ngh s ®Ó ph t ® gi¸v t   s¸ng 
 4. t¹onghÖ   Ët,phÈ m   Êt ®¹o  øc    thu   ch   ® c¸ch  ¹ng  òng      ông  ña  m c nh t¸cd c nghÖ   sÜ. ­Lùa  än    ch danh  s¸ch ®¹ttiªuchuÈn    á  Õu  Ýn  Ö m.     ®Ó b phi t nhi ­ Khi Héi ®ång      danh  Öu  Ö   Ü  hi ngh s Trung  ng  ã  cÇu  ×m  Óu    ¬ c yªu  t hi bæ sung  å  ¬  ña  êi ® îc ®Ò   Þ   h s c ng     ngh tÆng danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü   ©n  ©n  µ  s nh d v Ngh Ö   Ü   tó th× Héi ®ång  s u        danh  Öu  Ö   Ü   Êp  íi ã  hi ngh s c d   tr¸chnhiÖm   c   cung  cÊp. C.    Tæ chøc  éi ®ång  H  danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü    Êp: s c¸cc C¸c TØnh,  µnh  è   ã  è îng  oµn   Th ph c s l ® nghÖ   Ët vµ  thu   c¸c  ¹  ×nh  lo ih nghÖ   Ët kh«ng  ng  Êt  thu   ®å nh nªn  è îng  µnh    éi  ng  s l th viªn H ®å Danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü  ã  s c kh¸cnhau.   1.Héi ®ång  Êp  n  Þ  Ö   Ët:    c ®¬ v ngh thu ­Thñ  ëng  ô    tr ph tr¸chnghÖ   Ët ­Chñ  Þch   thu     t ­§¹ibiÓu     Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ® ­Uû     viªn ­§¹ibiÓu  Ö   Ü    ngh s ­Uû     viªn Sè  µnh    µ5  êi. th viªnl   ng 2.Héi ®ång  Êp  ë     c S V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin: ­Gi¸m  c  ë   ®è S ­Chñ  Þch   t ­Phã    gi¸m  èc  ë  § S hoÆc   chuyªn viªntheo dâinghÖ   Ët.   ûviªn       thu   U ­   ­M ét  è  ëng  oµn  Ö   Ëttrùcthuéc Së   s tr ® ngh thu       ­Uû       viªn ­ M ét  è  Ôn    s di viªn,®¹o  Ôn    di quay phim  ∙  îc tÆng  ®®  danh  Öu  Õu  hi (n cã).­Uû        viªn Sè  µnh    õ7  n   ngêi. th viªnt   ®Õ 11  3.Héi ®ång  Êp     c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:   ph tr     ¬ ­Phã  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  ô  nh d ph tr¸chv¨n x∙    ­Chñ  Þch   t ­Gi¸m  c  ë    ®è S V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin ­Uû     êng  ùc   viªnth tr ­§¹idiÖn     Ban   ëng  Tt V¨n  ho¸ ­Uû     viªn ­M ét  è    s chuyªn viªntheo dâinghÖ   Ët ­Uû         thu   viªn ­ M ét  è  Ôn    s di viªn,®¹o  Ôn, quay    di   phim  ∙  îc tÆng  ®®  danh  Öu  Ö   hi ngh sÜ. ­Uû      viªn
 5. Sè  µnh    õ7  n   ngêi. th viªnt   ®Õ 11  4.Héi ®ång  ña    é, ngµnh  ã  n  Þ  Ö   Ët:    c c¸cB   c ®¬ v ngh thu ­L∙nh ®¹o  ña  é, ngµnh  ô      c B  ph tr¸chv¨n x∙    ­Chñ  Þch   t ­M ét  è  ñ tr ng  ô    s th   ë ph tr¸ch®¬n  Þ  Ö   Ët ­Uû     v ngh thu   viªn ­M ét  è    s chuyªn viªntheo dâinghÖ   Ët       thu ­Uû     viªn ­ M ét  è  Ôn    s di viªn,®¹o  Ôn,quay    di   phim  ∙  îctÆng  ®®  Danh  Öu  hi Ngh Ö   sÜ ­Uû      viªn Sè  µnh    õ5  n   ngêi. th viªnt   ®Õ 9  5. Riªng  é     B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ã  Òu  n  Þ   tin:c nhi ®¬ v nghÖ   Ët cã  Ó  thu   th thµnh  Ëp  éi ®ång  Ö   Ëtthuéc c¸c Côc: Ngh Ö   ËtbiÓu  Ôn, §iÖn  lH  ngh thu        thu   di   ¶nh. C¸c  ôc  Çn      Õn  ña  é   íc khigöi danh    C c xin ý ki c B tr       s¸ch ®Ò   Þ     éi   ngh lªnH   ®ång  Ðt tÆng  x  danh  Öu  Ö   Ü  hi ngh s Trung  ng.¬ ­Thñ  ëng  ôc   tr C ­Chñ  Þch   t ­Chuyªn      viªnnghiªncøu  Ö   Ët   ngh thu   ­Uû     viªn ­M ét  è  ñ tr ng    n  Þ  Ö   Ët   s th   ë c¸c®¬ v ngh thu   ­Uû     viªn Sè  µnh    õ7  n   ngêi th viªnt   ®Õ 9  6. ViÖc  µnh  Ëp  éi ®ång    th lH  Danh  Öu  Ö   Ü     Êp  hi ngh s c¸c c trong lùc l ng    î   vò trang (Qu©n  i,C«ng    Çn      Õn  ña  ¬    ®é   an) c xiný ki c c quan  Êp    ùctiÕp  c trªntr   cho  ïhîp víi ×nh  ×nh  ùc tÕ. ph       t h th   7. C¸c  ¬    c quan,®¬n  Þ    v kh«ng  ã  c chøc  n¨ng  ¹t®éng  Ö   Ët,th× ho   ngh thu     kh«ng  Çn  µnh  Ëp  éi ®ång  c th lH  danh  Öu  Ö   Ü; n Õu  ã  êng  îp ®èi t hi ngh s   c tr h    ­ îng cÇn  Ðt th×  ÏtiÕn hµnh    x   s    theo  ù  híng dÉn    ôc  §iÒu  trong Th«ng  s    ëm V  7    tnµy.   8. C¸c  µnh  ã  n  Þ  Ö   Ëtho¹t®éng    ng c ®¬ v ngh thu     trong ph¹m        vic¸c TØnh,  Thµnh  è,cÇn    æi  èihîp gi÷a qu¶n  ýngµnh  µ    ph   trao® ph       l  v l∙nhthæ  trong viÖc    thµnh  Ëp  éi  ng  l H ®å danh  Öu  hi nghÖ   Ü   µ  Öc  ùa chän    s v vi l   c¸c nghÖ   Ü   t s ®¹   tiªuchuÈn.   9. Sau      khitham kh¶o    Õn  ña  ý ki c chuyªn viªnnghiªncøu  Ö   Ëtvµ       ngh thu   b¸o c¸o víi ¬        quan  c qu¶n  ýcÊp  l  trªn, ñ  ëng  Õt ®Þnh    µnh    éi  Th tr quy   c¸cth viªnH   ®ång  danh  Öu  Ö   Ü    n  Þ  × nh. hi ngh s ë ®¬ v m 10. NhiÖ m   ú  ña  éi ®ång    kc H  danh  Öu  Ö   Ü   µ 4  hi ngh s l   n¨m.  íc m çi  ú  Tr   k tæ chøc  ùa chän  l  danh  Öu  Ö   sÜ,    ¬  hi ngh   c¸c c quan  n  Þ  ®¬ v nªn xem   Ðt cã  x 
 6. thÓ bæ     sung  µnh    th viªncho  ïhîp víi ùc tÕ  µ  Çn  ö  ÷ng  êi® îcgií ph       th   v c c nh ng       i nghÖ   ËttÝn  Ö m. thu   nhi IV. Tr × n h t ù vi Ö c x Ð t c h ä n  d a n h  hi Ö u  n g h Ö  s Ü : 1.  ñ   ëng  n   Þ   Th tr ®¬ v nghÖ   Ët phå  Õn  Ët kü  n   thu   bi th   ®Õ c¸c  i  îng ®è t   nghÖ   Ü   s theo quy  nh  µ    ®Þ v c¸c chuyªn viªnnghiªncøu  Ö   Ëtcña  n        ngh thu   ®¬ vÞ      c¸cv¨n b¶n: ­Ph¸p  Önh  ña  éi ®ång  µ   ícngµy  th¸ng5    l c H  Nh n   30    n¨m  1985. ­ NghÞ   nh  ña  éi ®ång  é   ëng  è 97/H§BT  µy  th¸ng 8      ®Þ c H  B tr (s   ng 15    n¨m 1986). ­ Th«ng   íng dÉn  Ðt    th   x tÆng  danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü   ©n  ©n  µ  s nh d v Ngh Ö   sÜ   tó lÇn  u    thø  cña  é   V  B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    è  tins 59/1999/TT­ BVHTT   µy    ng 5 th¸ng5    n¨m 1999. 2. Thñ  ëng  n  Þ  Ö   Ëttæng  îp vµ    tr ®¬ v ngh thu   h   th«ng  b¸o danh s¸ch ngêi     ®¨ng  ý  µ  ù  Õn  oc    Þ   k v d ki ®ù ®Ò ngh tÆng  danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü   ©n  ©n, s nh d   Ngh Ö   Ü   tó ®îtV    äi  êitrong ®¬n  Þ  ãp    Õn.Ng êigãp    Õn  s u      ®Ó m ng     v g ý ki     ý ki cÇn    â:hä    êi ®¹t tiªuchuÈn  ghir   tªnng       Ngh Ö   Ü   ©n  ©n  µ  s nh d v Ngh Ö   Ü   tó s u    cña  n   Þ   ×nh,  ∙  ã  ®¬ v m ® c hoÆc   a  ã  ch c trong  danh s¸ch  ù  Õn, cÇn  Én  d ki   d chøng  ô  Ó     c th ®Ó chøng  × nh     Õn  ña  ×nh.  êi gian  ãp    Õn  m ý ki c rm (Th   g ý ki kh«ng    ngµy  Ó   õngµy  qu¸ 7  k t  th«ng b¸o). 3. Sau      Ëp    Õn,Héi ®ång    khithu th ý ki     danh  Öu  Ö   Ü   ã  Öm   ô  hi ngh s c nhi v nghiªn cøu    (ghië   iÒ m   m ôc   phÇn  I   ® a,  B,  II )trao ® æi  ü  µ  Õn  µnh  á    k v ti h b phiÕu  Ýn  Ýn  Öm,  k t nhi c¸c  nghÖ   Ü   ã  è  Õu  t 67%   s c s phi ®¹   (2/3) tæng  è     s thµnh    éi ®ång  ëlªn® îc hoµn  viªnH   tr       chØnh  å  ¬  µ  a  µo  h s v ® v danh  s¸ch ®Ò     nghÞ    éi ®ång  Êp    lªnH   c trªn(kh«ng  a ® danh  s¸ch ngêikh«ng      Èn).     ®ñ tiªuchu 4. Héi  ng    ®å danh  Öu  hi nghÖ   Ü   ña    ë   s c c¸c S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ôc  tin,C qu¶n  ý.   éi  ng  l . H ®å . danh  Öu  hi nghÖ   Ü   ña  é,  µnh, TØnh,  µnh  è  s c B Ng   Th ph trùcthuéc Trung  ng  ã  Ö m   ô      ¬ c nhi v nghiªncøu    danh s¸ch nghÖ   Ü   cÊp  íi   s do  d  ®Ò   Þ  µ  Õn hµnh    ñ tôc cÇn  Õtvµ  á  Õu  Ýn  ngh v ti   c¸c th     thi   b phi k theo  quy  nh   ®Þ ®Ó   óp Thñ  ëng  é, ngµnh,Chñ   Þch  û   gi   tr B    t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,Thµnh  è    ph xem   Ðt c©n  ¾c  µ  Ëp danh  x  nh vl  s¸ch ®Ò   Þ    éi ®ång    ngh lªnH   danh  Öu  Ö   hi ngh sÜ  Trung  ng. Danh  ¬  s¸ch nµy  Êt thiÕtph¶ighitheo  è    nh        s thø  ù sè  Õu  õ t   phi t   cao  èng  Êp. xu th
 7. 5. Héi ®ång     danh  Öu  Ö   Ü   Êp    hi ngh s c trªnchØ  xem   Ðt nh÷ng  êng  îp x  tr h  ®∙  îcHéi ®ång  Êp  íi ®   c d  xem  Ðt vµ  íthiÖu. x   gi   i 6. Sau      khi tæng  îp  h danh  s¸ch  îc ®Ò   Þ   ña    é,  µnh, ®Þa   ®  ngh c c¸c B ng   ph¬ng; Héi ®ång     danh  Öu  Ö   Ü   hi ngh s Trung  ng ¬ nghiªncøu, ph©n  Ých  ét      t m danh s¸ch  t tiªuchuÈn    á  Õu  Ýn  Ö m   µ  ®¹     ®Ó b phi t nhi v b¸o c¸o    ñ   íng lªn Th t   ChÝnh  ñ. ph
 8. v . M é t s è  ® i Ó m  c Ç n  lu  ý  k hi l ù a c h ä n   ® Ò  n g h Þ  t Æ n g  d a n h  hi Ö u  n g h Ö  s Ü 1. ViÖc  ùa chän    Þ    l  ®Ò ngh tÆng  danh  Öu  Ö   Ü   ©n  ©n,  Ö   hi ngh s nh d ngh sÜ   tó ph¶i®¶m   u      b¶o  t4    Èn  ®¹   tiªuchu kh«ng  ×nh  ©n  ÷a c¸c ngµnh, bé  b qu gi       m«n   Ö   Ët,còng    ngh thu   nh kh«ng  ×nh  ©n  ÷a c¸c Bé,  µnh, c¸c TØnh,  b qu gi     Ng    Thµnh  è  Çn  ph (c quan  ©m  n   ©n  éc  Óu sè  µ  Ö   Ü  µphô  ÷).Do   t ®Õ d t  thi   v ngh s l   n  ®ã   ã  Ó  ã  µnh, bé  c th c ng   m«n   nghÖ   Ët hoÆc   é,  µnh,  thu   B Ng TØnh,  µnh  Th phè  a  ã  êitÆng  ch c ng   danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü   ©n  ©n, Ngh Ö   Ü   tó cha  t s nh d   s u    ®¹   tiªuchuÈn.   2. Ngh Ö   Ü   îcxem   Ðt ®Ó     Þ    s®  x  ®Ò ngh tÆng  danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü  ©n  s nh d©n ph¶i ®¹t danh  Öu     hi Ngh Ö   Ü   tó tõ 5  s u      n¨m  µ  t c¸c tiªuchuÈn    v ®¹       quy ®Þnh. 3. §èi víic¸c tr ng  îp  ang  ¹t®éng  Ö   Ët hoÆc          ê h ® ho   ngh thu   nghØ   u  µ   hm ®∙ qua  ét  m trong bèn  txÐt duyÖt  íccha  îcphong    ®î     tr   ®  tÆng  danh  Öu,th× hi     lÇn  µy  èn   îc xem   Ðt, nhÊt  Õt ph¶i cã  µnh  Ých  n mu ®  x  thi     th t s¸ng  ¹o nghÖ   t  thuËt chuyªn    nghiÖp  ña  ÷ng  c nh n¨m   Çn   y   g ®© (1995  1999)  îc cÊp  ã  ­  ®  c thÈm  Òn  µ  quy v trong giíc«ng  Ën  tc¸ctiªuchuÈn     i nh ®¹       quy  nh. ®Þ 4. §èivíi   Ö   Ü  íichuyÓn        ngh s m   c¸c sang  ¬  c quan  kh¸c,nhng  Én  Õp tôc   v ti     ho¹t®éng  Ö   Ët®Ó   ¬    ngh thu   c quan  íi xem   Ðt,c¬  m  x   quan  ò  ã  c c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  ÷ng  c nh yªu  Çu  Çn  Õt.Trêng  îp  ¬  c c thi   h c quan  íi kh«ng  ã  éi m  cH  ®ång  Ö   Ü  × c¬  ngh s th   quan  ò  ã  c c tr¸chnhiÖ m    xem   Ðt lùachän    Þ. x   ®Ò ngh VI. v¨n b ¶ n  h å  s ¬ 1. Thñ  ëng    n  Þ  Ö   Ët®Ò   Þ    ¬    tr c¸c ®¬ v ngh thu   ngh lªnc quan qu¶n  ýcÊp  l  trªnvÒ   Öc      vi t¨ngdanh  Öu  Ö   Ü  å m   ã: hi ngh s g c a. Hå   ¬    ©n  å m:    s c¸ nh g B¶n  µnh  Ých    ©n  Éu  è    ã    Ën  th t c¸ nh (m s 1) c x¸cnh cña  ñ  ëng  n  Þ  Th tr ®¬ v (khæ  Êy A4),kÌm  gi     theo b¶n  Ën  Ðt.   nh x b.C«ng      Þ  µ  c¸o kÕt    v¨n ®Ò ngh v b¸o    qu¶  Ðt chän  Éu  è  x  (m s 2) ­Danh    s¸ch nghÖ   Ü  ©n  ©n  Éu  è    s nh d (m s 3) ­Danh    s¸ch nghÖ   Ü  tó(mÉu  è    s u    s 3) Biªn b¶n  Õt  k qu¶  á   Õu  Ýn  Ö m   ña  éi  ng  éc  Êp    b phi t nhi c H ®å thu c ®Ò nghÞ  Éu  è  (m s 4). ­Quy Õt  nh  µnh  Ëp Héi ®ång.   ®Þ th l   
 9. 2.  å   ¬  ña  H s c c¸c  é,  µnh, c¸c  a   ¬ng    B ng   ®Þ ph ®Ò nghÞ     éi  ng  lªn H ®å nghÖ   Ü  s Trung  ng  å m   ã: ¬g c ­Hå   ¬    ©n, kÌm    s c¸nh   theo b¶n  Ën  Ðt:   nh x   4  b¶n ­B¸o    Õt    c¸o k qu¶  Ðt chän  ña  éi ®ång  Éu  è    3  x  c H  (m s 2): b¶n ­Danh    s¸ch Ngh Ö   Ü  ©n  ©n  Éu  è      s nh d (m s 3): 3  b¶n ­Danh    s¸ch Ngh Ö   Ü  tó(mÉu  è      s u    s 3): 3  b¶n ­Biªnb¶n  á  Õu  Ýn  Öm  Éu  è       b phi t nhi (m s 4): 3  b¶n ­Quy Õt  nh  µnh  Ëp Héi ®ång:   ®Þ th l      3  b¶n 3.  ñ   ëng  µ  éi  ng  Th tr v H ®å danh  Öu  hi nghÖ   Ü     n   Þ   s ë ®¬ v nghÖ   Ët thu   cÇn  íng dÉn  óp ®ì  êi® îc®Ò   Þ  Õthå  ¬    ©n  ng  íi É u   ∙  h  gi   ng     ngh vi   s c¸ nh ®ó v   m ® híng dÉn.Hå   ¬    ©n  Çn  óc  Ých,ng ¾n  än,®Çy  ,  Ô   Óu.     s c¸nh cst   g  ®ñ d hi 4.§èivíi ÷ng  êng  îp khaikh«ng  ng  É u,       nh tr h    ®ó m kh«ng  ng    Èu  ∙  ®ó yªu c ® híng  Én, hoÆc   öi kh«ng  y     ñ  ôc hå  ¬, kh«ng  ng  êih¹n  × d   g  ®Ç ®ñ th t   s   ®ó th   th   Héi ®ång    danh  Öu  Ö   Ü  hi ngh s kh«ng  xem   Ðt. x VII. u y Ò n  lîi ñ a n g ê i ® î c t Æ n g  q  c d a n h  hi Ö u  n g h Ö  s Ü NghÞ   nh   ña  éi  ng  é   ëng  è  ®Þ c H ®å B tr s 97/H§BT  ∙    â: "Ngêi ® îc ® ghi r      tÆng danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü   ©n  ©n,  s nh d Ngh Ö   Ü   tó ® îc cÊp  s u      b»ng chøng  nhËn,huy  Öu  µ  ét  è  Òn hoÆc   Ön  Ët".   hi v m s ti   hi v Ngoµi  ÷ng  nh quyÒn   î  Ó   l ik trªn,ngêi ® îc tÆng       danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü  s nh©n  ©n,  d Ngh Ö   Ü   tó cßn  îc c¸c Bé,  µnh, c¸c TØnh,  µnh  è  ùc s u    ®   ng    Th ph tr   thuéc Trung  ng  ùctiÕp qu¶n  ýngêinghÖ   Ü, cè  ¾ng  ¹o®iÒu  Ön  Çn    ¬ tr     l    s g t  ki c thiÕt®Ó   ©ng    n cao  ×nh ®é   tr   nh»m   èng  Õn  Òu  c hi nhi cho  t  ícnh:häc  Ëp  ®Ê n     t båidìng v¨n ho¸ chÝnh  Þ,nghiÖp  ô  µ  îcu    óp ®ì  Ò   iÒu  Ön  Ët       tr   v v ®   tiªngi   v ® ki v   chÊt. VIII. o¸ b á  d a n h  hi Ö u  n g h Ö  s Ü  ® ∙ ® î c t Æ n g:  x Nh÷ng  êng  îp    Çm   tr h sai l nghiªm  äng  Ò   Ýnh  Þ,vÒ   tr v ch tr   quan  iÓ m   ® nghÖ   Ët hoÆc   È m   Êt  o  øc  ×  ñ   ëng  n   Þ   thu   ph ch ®¹ ® th Th tr ®¬ v nghÖ   Ët thu   ph¶i b¸o    c¸o ngay    ¬  lªn c quan qu¶n  ý cÊp  l  trªn.Thñ  ëng  é,  µnh. Chñ    tr B ng   tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  th ph tr     ¬ xem   Ðt råi®Ò   x  
 10. nghÞ     ñ íng  Ýnh  ñ  lªnTh t Ch ph qua  éi  ng  Ðt  H ®å x tÆng  danh  Öu  hi nghÖ   Ü  s Trung  ng.V¨n  ¬  b¶n      â hoµn  b¸o c¸o r   c¶nh,thêigian cña  ù  Öc       s vi x¶y    ra,¶nh  ­ h ëng  µ    ¹icña  ù  Öc    µ  v t¸ch   s vi ®ã v b¶n  Óm  iÓ m     ©n  ña nghÖ   Ü. ki ® c¸nh c  s § Ó   ¹n chÕ   Ëu  h  h qu¶,khicã    Ën      d lu kh«ng  ètvÒ   ét  è  Ö   Ü  ∙  îc t   m s ngh s ® ®   tÆng  danh  Öu  × Thñ  ëng  Êp    ã  Ó  cÇu  ñ  ëng  Êp  íi   hi th   tr c trªnc th yªu  Th tr c d  b¸o c¸o;Héi ®ång     danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü   s Trung  ng  ã  Ó    Çu  éi ®ång  ¹nh  ¬ c th yªu c H   d hiÖu  Ö   Ü  éc Bé, ngµnh  ngh s thu     hoÆc   tØnh,Thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ b¸o c¸o vÒ   ùc chÊtcña    Ën  .     th     d lu ®ã Trong    ×nh thùc hiÖn  Öc  ùa chän    Þ  qu¸ tr     vi l   ®Ò ngh tÆng  danh  Öu  hi vinh   dù  µ   íc Ngh Ö   Ü   ©n  ©n,  Nh n   s nh d Ngh Ö   Ü   tó n Õu  s u    gÆp   ã  kh kh¨n  ëng¹i, tr     Héi  ng  ®å danh  Öu  hi nghÖ   Ü   Êp  íicÇn  s c d  b¸o  c¸o  µ      Õn  éi  ng    v xin ý ki H ®å danh  Öu  Ö   Ü  Êp  hi ngh s c trªn. Sau  çi  t tæ  m ®î   chøc  Ðt x tÆng  danh  Öu  hi nghÖ   Ü;  éi  ng  s H ®å danh  hiÖu  Ngh Ö   Ü     Êp  Çn  ótkinh  s c¸c c c r  nghiÖ m   µ  v b¸o c¸o    éi  ng  lªn H ®å danh  hiÖu  Ö   Ü  Êp    ngh s c trªnnh»m     ph¸thuy  ®iÓ m,  ¾c  ôc  u  kh ph khuyÕt ®iÓ m   îc   nh   ®iÓ m  cho  ú  Õp sau. k ti   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý  µ  tn c hi l     t  k v thay thÕ    cho    c¸c th«ng   t gi¶i Ých  µ  íng dÉn  Öc    µnh  Ðt tÆng     th vh   vi thi h x  c¸cdanh  Öu  Ö   Ü  ∙  ã. hi ngh s ® c
 11. T Ønh,  Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Bé... . . . .. §¬n  vÞ:.. . ... . . .. M É u  s è  1 b ¶ n  t ã m  t ¾ t th µ nh t Ý ch ® Ò  n g h Þ  x Ð t t Æ n g  d a n h  hi Ö u  n g h Ö  s Ü   n h © n  d © n  v µ  n g h Ö  s Ü  u  t ó ®ît v   Ò  Þ  (§ ngh danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü... . .....) s . . ..... I­ ¬  y Õ u  l ý l Þ ch:  s ­Hä   µ      v tªn(khaisinh):   Nam,  ÷ N ­BÝ     danh: ­Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh: D © n   éc t ­Quª    qu¸n: ­Chç    Ön    ë hi nay: ­Ngh Ò     nghiÖp,chøc  ô  Ön    v hi nay: ­§¬n  Þ    v c«ng  t¸c: ­N¨m     tham    giac«ng  t¸c ­N¨m     tham    ¹t®éng  Ö   Ët: giaho   ngh thu II. u¸ tr× nh c « n g  t¸c:  Q ­ Khaiqu¸ tr×nh c«ng    õ khitho¸tlycho  n          t¸ct        ®Õ nay (chøc  ô,n¬ic«ng  v    t¸c. . ) .. III.K h e n  thë n g:   1.Khen  ëng    th chung  õchiÕn  Ü    ua  ëlªn) (t   s thi® tr   2.Khen  ëng  Ö   Ët(cã b¶n    th ngh thu     sao    v¨n b¶n      ëng). c¸cgi¶ith ­Tªn      È m   îcgi¶i ëng    c¸ct¸cph ®    th trong níc(hoÆc  èc  Õ)vµ  ×nh     qu t   h thøc  gi¶i ëng.  th ­ Chøc    danh  ña    ©n  c c¸ nh trong c¸c t¸cphÈ m   îc gi¶ith ng  i  íit¸c     ®     ë ®è v     phÈ m   ã  Òu  c nhi chøc  danh  tham  gia.
 12. I V. h ÷ n g  th µ n h t Ý ch c h ñ  y Õ u    N (§èichiÕu  íi   Èn  Ðt tÆng)   v   chu x   tiªu 1.PhÈ m   Êt®¹o  øc.   ch   ® 2. Cã   µin¨ng    t  s¸ng  ¹onghÖ   ËtxuÊt s ¾c, cã  µnh  Ých  t  thu       th t næi  Ët,lµ b    nh÷ng  Ö   Ü    Óu  µ  ã  tÝn  éng    ngh s tiªubi v c uy  r r∙ trong tõng m«n  Ö   Ët, ­ i     ngh thu   ® îcquÇn  óng  ¸nh gi¸cao.   ch ®    3. Cã       ý thøc rÌnluyÖn      iÓn tµin¨ng  Ö   Ët.Khiªm  èn häc     ®Ó ph¸ttr     ngh thu   t  hái,®oµn  Õt  óp    ng    k gi ®ì ®å nghiÖp, hoµn  µnh  ètnhiÖ m   ô  îc giao,cã    th t  v®    nhiÒu  ng  ãp  ©y  ùng  n  Þ. ®ã g x d ®¬ v 4.Thêigian trùctiÕp lµm  Ö   Ët.          ngh thu Yªu  Çu: C Ç n   cô  Ó,cã  è  Öu,tÊtc¶  c  nªu  th   s li     kh«ng    trang ®¸nh  qu¸ 3    m¸y,  riªngc¸cgi¶i ëng      th ph¶icã    b¶n  sao    v¨n b¶n  Ìm  k theo. Hµ   éi,ngµy   N   th¸ng     n¨m  1999 X¸c  Ën  ña  ñ   ëng  n  Þ nh c Th tr ®¬ v Ng êikhai   (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký  tªn)
 13. Bé... . .............. . . .............. Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   ... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph UBND   tØnh,Thµnh    phè:... §¬n  vÞ:.. . ............   . . ........... Hµ   éi,ngµy  th¸ng n¨m  N        1999 M É u  s è  2 B¸o c¸o v Ò  vi Ö c ® Ò  n g h Þ  p h o n g  t Æ n g  d a n h  hi Ö u: "n g h Ö  s Ü  n h © n  d © n ", "n g h Ö  s Ü  u  t ó " ®ît v K Ýnh  öi:Héi ®ång  Ðt tÆng  g   x  danh  Öu  hi "NghÖ   Ü   ©n  ©n","NghÖ   s nh d   sÜ  tó" u          (Së,TØnh, Ngµnh,Bé:.. . ........                . . .......) Héi  ng  Ðt  ®å x tÆng  danh  Öu  hi "NghÖ   Ü   ©n  ©n","NghÖ   Ü   tó" s nh d   s u    ®ît V   ña  . . .........  ®∙  äp  µy..     c .. . ........... h ng .  . th¸ng..   . .n¨m  . 1999. Sau      khixem   xÐt  µnh  Ých  ña  õng    ©n  i  Õu  íitiªuchuÈn. Héi  ng  ∙  á  th t ct c¸ nh ®è chi v       ®å ®b phiÕu  Ýn,xÐt duyÖt vµ    Þ  k     ®Ò ngh phong  tÆng  danh  Öu: hi ­Ngh Ö   Ü  ©n  ©n... . ........ngêi   s nh d . . .......  .. ­Ngh Ö   Ü  tó.. . ........... ngêi   s u  . . ...........  .. Trong  qu¸  ×nh  Õn  µnh, Héi  ng  Ðt  tr ti h   ®å x tÆng  danh  Öu  hi "NghÖ   Ü   s nh©n  ©n", "NghÖ   Ü   tó" .. . ................. ®∙  ùc  Ön  d   s u    . . ................. th hi nghiªm     tóc c¸c v¨n b¶n      quy  nh  ña  µ   ícvµ  é   ®Þ c Nh n   B V¨n      ho¸ ­ th«ng    Ò   Öc  Ðt tinv vi x   tÆng  danh  Öu  hi "NghÖ   Ü  ©n  ©n","NghÖ   Ü  tó"®îtV,  ¶m   s nh d   s u      ® b¶o  ng  ®ó ®èi t ng,tiªuchuÈn  µ   î     v quy  ×nh xÐt chän. tr     D a n h  s¸ch ® Ò  n g h Þ  da n h  hi Ö u  n g h Ö  s Ü  n h © n  d © n,  n g h Ö   Ü     ó  s ut TT Hä   µ  v tªn N¨m  sinh D © Chøc §¬n  Þ  N¨m    Sè   Õu  Ýn  Ö m v TG phi t nhi n  danh c«ng  ho¹t®éng    téc t¸c nghÖ   thuËt H§   H§  Êp  H§  Êp  c c Nam    ÷  N c¬  së,  TØnh,   së ngµnh Bé 1 Ngh Ö  sÜ  nh©n  d ©n .. . ... . . ..
 14. .. . ... . . .. .. . ... . . .. II Ngh Ö   Ü  tó s u  .. . .. . . .. .. . ... . . .. .. . ... . . .. K Ýnh  ×nh héi®ång  Ðt tÆng  tr     x  danh  Öu  hi "NghÖ   Ü  ©n  ©n","NghÖ   s nh d   sÝ  tó".. . ............  u    . . ............xem  Ðt vµ  Õt ®Þnh. .. x   quy   TM/  éi®ång  Ðt tÆng  h  x  danh  Öu  Ö   Ü hi ngh s                       Chñ  Þch  éi®ång                        t h  Ghichó:M É u   µy  ïng    nd chung  cho    éi ®ång  Ðt tÆng  c¸cH   x  danh  Öu  Ö   Ü   hi ngh s ®îtV  õ cÊp  ¬  ë  n   Êp    t  c s ®Õ c TØnh,  é, chuyªn ngµnh, nhng  Chñ   Þch  éi ®ång  B      do  t H  lµl∙nh®¹o  ý    µ  ng  Êu  ña  ¬     k tªnv ®ã d c c quan.
 15. Héi   ng  Ðt tÆng   ®å x   danh  Öu hi Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   Ö   Ü  ©n  ©n­nghÖ   Ü  tó ngh s nh d s u  TØnh, Bé  . . .......   .. . ........ §¬n  Þ:.. . ......... v   . . ........ Hµ   éi,ngµy  th¸ng2  N  3    n¨m  1999       M É u  s è  3 d a n h  s¸ch ® Ò  n g h Þ  x Ð t t Æ n g  d a n h  hi Ö u n g h Ö  s Ü  n h © n  d © n  (ho Æ c  n g h Ö  s Ü  u  t ó) ®ît V   TT Hä   µ  v tªn   N¨m  sinh D © n   Quª    qu¸n,chç  Chøc  §¬n  Þ    v N¨m  c«ng  t¸c Tªn      ëng  Ò   Sè  Õu  Ýn c¸cGi¶ith v phi t   téc ë  Ön  hi nay danh c«ng t¸c nghÖ   Ët thu nhiÖm Nam  N÷   Biªn  Ho¹t®éng  Ö     ngh Sè    û  Ö  Tl% chÕ thuËt phiÕu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 danh  Öu  Ö   Ü héi®ång  Ðt tÆng    x  hi ngh s chñ  Þch  éi®ång t h  Chó  :    ý      ­ M É u   µy  ïng    nd chung cho    éi ®ång  Ðt  c¸c H   x tÆng danh  Öu  hi nghÖ   Ü   tV   õ c¬  ë  n   Êp  s ®î   t   s ®Õ c TØnh,  é,  B chuyªn ngµnh  ng  Chñ   Þch  éi   nh do  t H  ®ång  µl∙nh l    ®¹o  ý    ng  Êu  ña  ¬  k tªn,®ã d c c quan. ­LËp    danh  s¸ch riªngcho  õng  i t ng ngh Ö   Ü      t ®è  î   s (theo m É u)  
 16. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Héi ®ång  Ðt tÆng    x  Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph danh  Öu  hi NSND­NS¦T  tV ®î   M Ê u  s è  4 biªn b ¶ n  h ä p  b a n  ki Ó m  p hi Õ u   b Ç u  n g h Ö  s Ü  n h © n  d © n,ng h Ö  s Ü  u  t ó 1.Héi ®ång  Ðt tÆng     x  danh  Öu  hi Ngh Ö   Ü  ©n  ©n, Ngh Ö   Ü  tó®îtV s nh d   s u      .. . .........................®∙  Çu   . . ......................... b   c¸c «ng  µ) sau  y  vµo  (b   ®© Ban  Ó m   Ki phiÕu: ­Trëng    ban: ­C¸c  û     U viªn: 2.Tæng  è    µnh    éi ®ång  ã:. . ................thµnh    s c¸cth viªnH   c . . ...............  . . viªn (Theo  Quy Õt  nh  è:.. . ./ . . ..ngµy..   ®Þ s   . . . . ..    .. . . .th¸ng.. .n¨m  . . . 1999 cña.. . ....................) . . .................... Héi  ng  ∙  äp  µy.. .th¸ng .. .n¨m  ®å ®h ng . .   .  . 1999    á  Õu  Çu  ®Ó b phi b Ngh Ö   Ü   ©n   s nh d©n, Ngh Ö   Ü  tó  tV.   s u   ®î   ­Sè  µnh    éi ®ång    th viªnH   tham    á  Õu giab phi :. . .. µnh  . . .th   . viªn ­Sè  µnh    éi ®ång  ¾ng  Æt   th viªnH   v m :. . .. µnh  . . .th   . viªn Lý  do:.. . ................../ . ................... ­Sè  Õu      phi ph¸tra: ­Sè  Õu  îp lÖ    phi h   : ­Sè  Õu    phi kh«ng  îp lÖ: h  3.Tæng  è    s Ngh Ö   Ü  îc®Ò   Þ  s ®   ngh tÆng danh  Öu:.. . .............. hi   . . ............. ­Ngh Ö   Ü  ©n  ©n :.. . .....ngêi   s nh d   . . ....  .. ­Ngh Ö   Ü  tó   s u  :.. . ...... ngi   . . ...... ê 4.  Õt   K qu¶  Óm  Õu  Õp  tùtheo sè  Õu  Çu) ki phi (x thø      phi b TT Hä   µ  v tªn N¨m   sinh D © n   éc t Chøc  §¬n  Þ  v c«ng  Sè  Õu  Ýn  Tû  Ö phi t l danh t¸c nhiÖm 1 2 3 4 5 6 7 8 I Ngh Ö   sÜ  ND .. . ... . . .. .. . ... . . .. .. . ... . . ... II Ngh Ö  sÜ     u tó
 17. 19 .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. 5. Sè     nghÖ   Ü   t 2/3  s ®¹   (67%)  è  Õu  Ýn  Öm   ña  s phi t nhi c tæng  è    µnh    éi s c¸c th viªnH   ®ång  µ.. . ........  êi l   . . ........ng . . Trong    ®ã : ­Ngh Ö   Ü  ©n  ©n  ã:. . .......  êi,tõsè thø  ù1  n... . ...   s nh d c . . .......ng       t   ®Õ .. . . .. ­Ngh Ö   Ü  tócã:.. . ......... ngêi,tõsè  tù1  n   . . ...   s u      . . .........  ..     thø    ®Õ .. . ....   viªnban  Óm  Õu   phi    c¸cuû    ki tr ng  ë ban  Óm  Õu ki phi (Ký,ghirâ hä    õng ngêi)       tªnt   (Ký,ghirâ hä    õng ngêi)       tªnt  
Đồng bộ tài khoản