Thông tư 59/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư 59/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 59/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành chính sách tài chính áp dụng cho các khu kinh tế cửa khẩu biên giới do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 59/2001/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 7 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 59/2001/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2001 HƯ NG D N THI HÀNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ÁP D NG CHO CÁC KHU KINH T C A KH U BIÊN GI I Căn c Quy t đ nh s 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách đ i v i khu kinh t c a kh u biên gi i, B Tài chính hư ng d n thi hành chính sách tài chính áp d ng cho các khu kinh t c a kh u biên gi i như sau: Ph n 1: PH M VI, Đ I TƯ NG ÁP D NG 1. Ph m vi áp d ng: Theo quy đ nh t i Đi u 5, Quy t đ nh s 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph thì ph m vi áp d ng Thông tư này là: - Các khu kinh t c a kh u đã đư c thành l p theo t ng Quy t đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph trư c khi Quy t đ nh s 53/2001/QĐ-TTg có hi u l c thi hành. - Các khu kinh t c a kh u đư c thành l p theo t ng Quy t đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph sau khi Quy t đ nh s 53/2001/QĐ-TTg có hi u l c thi hành. Các quy đ nh trong Thông tư này không áp d ng cho Khu thương m i Lao B o (thành l p theo Quy t đ nh s 219/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ). 2. Đ i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng cho các đ i tư ng sau: 2.1. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là t nh) có khu kinh t c a kh u biên gi i ghi t i M c 1, Ph n I nêu trên; 2.2. Các nhà đ u tư trong nư c thu c m i thành ph n kinh t và các nhà đ u tư nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh (bao g m ho t đ ng xây d ng cơ s h t ng, s n xu t, kinh doanh thương m i và cung c p d ch v ) t i các khu kinh t c a kh u;
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.3. Ch các ho t đ ng kinh doanh th c hi n t i các khu kinh t c a kh u m i đư c hư ng các chính sách ưu đãi quy đ nh t i Thông tư này. 2.4. Trư ng h p các nhà đ u tư trong nư c và nhà đ u tư nư c ngoài th c hi n các ho t đ ng kinh doanh t i khu kinh t c a kh u nhưng không thành l p pháp nhân kinh t t i khu kinh t c a kh u thì ph i h ch toán riêng ph n kinh doanh t i khu kinh t c a kh u đ có căn c xác đ nh ch đ ưu đãi. Ph n 2: ƯU ĐÃI V TÀI CHÍNH I. ƯU ĐÃI Đ U TƯ XÂY D NG CƠ S H T NG KHU KINH T C A KH U T NGU N THU DO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Đ U TƯ TR L I: Căn c s th c thu ngân sách nhà nư c hàng năm t i khu kinh t c a kh u ngân sách Trung ương s đ u tư tr l i đ xây d ng cơ s h t ng khu kinh t c a kh u theo các m c sau đây: 1. Đ i v i các khu kinh t c a kh u đư c thành l p sau khi Quy t đ nh s 53/2001/QĐ-TTg có hi u l c, các khu kinh t c a kh u đã đư c thành l p theo t ng Quy t đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph trư c khi Quy t đ nh s 53/2001/QĐ-TTg có hi u l c nhưng có th i gian th c hi n các chính sách ưu đãi nêu trong các Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v thành l p khu kinh t c a kh u đó t 5 năm tr xu ng k t ngày Quy t đ nh đó có hi u l c thi hành: - N u s th c thu ngân sách nhà nư c t i khu kinh t c a kh u dư i 50 t đ ng m i năm thì ngân sách Trung ương s đ u tư tr l i 100%; - N u s th c thu ngân sách nhà nư c t i khu kinh t c a kh u trên 50 t đ ng m i năm thì ngân sách Trung ương s đ u tư tr l i 50 t đ ng và 50% c a s th c thu còn l i. 2. Đ i v i các khu kinh t c a kh u đư c thành l p trư c khi Quy t đ nh s 53/2001/QĐ-TTg có hi u l c và có th i gian th c hi n thí đi m các chính sách ưu đãi nêu t i Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v thành l p khu kinh t c a kh u đó trên 5 năm k t ngày Quy t đ nh v thành l p khu kinh t c a kh u đó có hi u l c thi hành: - N u s th c thu ngân sách nhà nư c t i khu kinh t c a kh u trên 100 t đ ng m i năm thì ngân sách Trung ương s đ u tư tr l i không quá 50% s th c thu. B Tài chính s xác đ nh s v n ngân sách trung ương đ u tư tr l i t ng năm cho các khu kinh t c a kh u này trên cơ s đ ngh c a U ban nhân dân (UBND) t nh có khu kinh t c a kh u và ý ki n c a B K ho ch và Đ u tư. - N u s th c thu ngân sách nhà nư c t i khu kinh t c a kh u dư i 100 t đ ng m i năm thì ngân sách Trung ương s đ u tư tr l i theo m c đư c quy đ nh như sau:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + N u s th c thu ngân sách nhà nư c t i khu kinh t c a kh u dư i 50 t đ ng m i năm thì ngân sách Trung ương s đ u tư tr l i 100%; + N u s th c thu ngân sách nhà nư c t i khu kinh t c a kh u t trên 50 t đ ng đ n 100 t đ ng m i năm thì ngân sách Trung ương s đ u tư tr l i 50 t đ ng và 50% c a s thu còn l i. - N u các khu kinh t c a kh u này đã hoàn thành v cơ b n vi c đ u tư xây d ng cơ s h t ng theo quy ho ch thì ngân sách Trung ương s ch m d t vi c đ u tư tr l i. 3. S th c thu ngân sách nhà nư c hàng năm trên đ a bàn khu kinh t c a kh u làm căn c đ xác đ nh m c ngân sách Trung ương đ u tư tr l i theo quy đ nh t i Đi m 1, Đi m 2 trên đây là s th c thu ngân sách nhà nư c phát sinh trên đ a bàn khu kinh t c a kh u không bao g m: thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u; các kho n thu không tính trong cân đ i ngân sách đ a phương như huy đ ng đóng góp c a dân; thu do t ch thu hàng buôn l u; thu h c phí; vi n phí và các kho n thu khác. II. ƯU ĐÃI CHO CÁC D ÁN KINH DOANH T I KHU KINH T C A KH U: 1. Ưu đãi cho các d án du l ch: Theo quy đ nh t i Đi m d, Kho n 2, Đi u 2, Quy t đ nh 53/2001/QĐ-TTg thì các d án đ u tư kinh doanh du l ch t i khu kinh t c a kh u đư c xác đ nh là d án thu c danh m c khuy n khích đ u tư quy đ nh t i Đi u 15 c a Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 c a Qu c h i. Do đó, ch đ u tư c a các d án kinh doanh du l ch đư c hư ng các ưu đãi đ u tư áp d ng cho các d án thu c danh m c khuy n khích đ u tư quy đ nh t i Danh m c A c a b n Ph l c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) s 03/1998/QH10. Quy đ nh này ch áp d ng cho các ch đ u tư thu c đ i tư ng áp d ng c a Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c. 2. Ưu đãi v ti n thuê đ t, m t nư c: Theo quy đ nh t i Kho n 3, Đi u 2 c a Quy t đ nh 53/2001/QĐ-TTg thì các ch đ u tư trong nư c và các ch đ u tư nư c ngoài n u có d án đ u tư t i khu kinh t c a kh u thì đư c hư ng ưu đãi v ti n thuê đ t, m t nư c như sau: 2.1. V giá thuê đ t, m t nư c: Giá thuê đ t, m t nư c áp d ng cho các ch đ u tư đư c tính b ng 50% c a m c giá cho thuê đ t, m t nư c mà Nhà nư c đang áp d ng t i khu kinh t c a kh u. 2.2. V ch đ mi n, gi m ti n thuê đ t, m t nư c: áp d ng theo các quy đ nh hi n hành.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Ưu đãi v thu : Theo quy đ nh t i Kho n 4, Đi u 2 c a Quy t đ nh 53/2001/QĐ-TTg thì các ch đ u tư n u có d án đ u tư t i khu kinh t c a kh u s đư c hư ng các ưu đãi v thu theo các quy đ nh hi n hành. Ph n 3 QU N LÝ, S D NG V N DO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Đ U TƯ TR L I CHO KHU KINH T C A KH U I. L P K HO CH V N DO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Đ U TƯ TR L I: 1. Trên cơ s quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i khu kinh t c a kh u, UBND t nh có khu kinh t c a kh u xác đ nh rõ nhu c u v n đ u tư xây d ng cơ s h t ng khu kinh t c a kh u, trong đó nêu rõ danh m c các công trình c n đ u tư và m c đ ưu tiên đ u tư cho t ng công trình, nhu c u t ng v n đ u tư và v n đ u tư t ng công trình (nêu rõ ngu n v n đ u tư: t ngu n ngân sách đ a phương, ngu n ngân sách trung ương đ u tư tr l i, hay ngu n v n vay ...), k ho ch tri n khai và th i gian d ki n hoàn thành đ g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư theo dõi, l p k ho ch v n đ u tư tr l i. 2. Hàng năm, UBND t nh có khu kinh t c a kh u khi l p d toán ngân sách c a đ a phương có trách nhi m l p d toán s thu ngân sách nhà nư c phát sinh trên đ a bàn khu kinh t c a kh u theo quy đ nh t i Đi m 3, M c 1 c a Ph n II, l p d toán s v n ngân sách Trung ương s đ u tư tr l i theo các m c quy đ nh t i Đi m 1, Đi m 2 thu c M c 1 Ph n II đ g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư. 3. Trên cơ s d toán thu ngân sách nhà nư c hàng năm trên đ a bàn khu kinh t c a kh u, B Tài chính xác đ nh và thông báo cho UBND t nh bi t d toán s v n ngân sách trung ương s đ u tư tr l i cho khu kinh t c a kh u theo các m c quy đ nh t i Đi m 1, Đi m 2 thu c M c 1 Ph n II. Căn c vào d toán m c v n đ u tư đư c giao hàng năm t ngân sách trung ương cho khu kinh t c a kh u, UBND t nh l p k ho ch s d ng v n đ u tư hàng quý g i B Tài chính. II. S D NG NGU N V N DO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Đ U TƯ TR L I: 1. V nguyên t c s v n do ngân sách Trung ương đ u tư tr l i ch đư c s d ng đ xây d ng cơ s h t ng trên đ a bàn khu kinh t c a kh u. S v n đ u tư riêng t ngân sách trung ương cho khu kinh t c a kh u là kho n tr c p có m c tiêu c a ngân sách Trung ương cho t nh. UBND t nh có trách nhi m s d ng đúng m c đích s v n đ u tư riêng c a ngân sách Trung ương cho khu kinh t c a kh u. Vi c qu n lý và s d ng v n ph i tuân th các quy đ nh c a Nhà nư c v qu n lý v n đ u tư xây d ng cơ b n.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. UBND t nh có th vay v n ưu đãi nhà nư c t Qu H tr phát tri n đ xây d ng cơ s h t ng trong khu kinh t c a kh u và đư c s d ng ngu n v n do ngân sách trung ương đ u tư tr l i đ tr n g c và lãi cho các kho n vay trên. 3. Trong trư ng h p s v n do ngân sách trung ương đ u tư tr l i cho khu kinh t c a kh u th p, không đáp ng đư c nhu c u đ u tư xây d ng cơ s h t ng trong khu thì UBND t nh có th ch đ ng b trí trong k ho ch ngân sách t nh hàng năm m t lư ng v n nh t đ nh đ xây d ng cơ s h t ng khu kinh t c a kh u. 4. Trong trư ng h p cơ s h t ng trong khu kinh t c a kh u đã đư c đ u tư tương đ i đ ng b thì UBND t nh đư c dùng s v n do ngân sách Trung ương đ u tư tr l i đ đ u tư cho các công trình cơ s h t ng ngoài đ a bàn khu kinh t c a kh u n u các công trình này có liên quan m t thi t và ph c v tr c ti p s phát tri n c a khu kinh t c a kh u. Ch t ch UBND t nh ch đ ng quy t đ nh vi c đ u tư và ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình và ph i thông báo đ B Tài chính và B K ho ch - Đ u tư bi t. 5. Đ nh kỳ vào th i đi m l p d toán ngân sách hàng năm, B Tài chính s ch trì, ph i h p v i B K ho ch - Đ u tư và UBND t nh có khu kinh t c a kh u đ xem xét, xác đ nh l i ti n đ s d ng v n và nhu c u v n đ u tư tr l i t ngân sách Trung ương. Ngân sách Trung ương s ch m d t vi c đ u tư tr l i khi khu kinh t c a kh u đã hoàn thành v cơ b n vi c xây d ng cơ s h t ng theo quy ho ch. III. TRÌNH T , TH T C, PHƯƠNG TH C C P PHÁT, CH Đ BÁO CÁO VÀ QUY T TOÁN V N DO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Đ U TƯ TR L I: 1. S v n do ngân sách Trung ương đ u tư tr l i hàng năm cho khu kinh t c a kh u đư c c p phát theo t ng quý trên cơ s : - D toán hàng năm v n đ u tư tr l i t ngân sách Trung ương đã đư c phê duy t và thông báo cho t nh; - K ho ch s d ng v n đ u tư hàng quý do UBND t nh l p và g i B Tài chính; - S th c thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn khu kinh t c a kh u c a quý trư c. Đ nh kỳ hàng quý trong năm ngân sách (vào ngày 20 c a tháng cu i quý), căn c vào d toán hàng năm đã đư c phê duy t v s v n đ u tư tr l i t ngân sách trung ương và s th c thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn khu kinh t c a kh u c a quý trư c, UBND t nh g i B Tài chính đ ngh v m c v n đ u tư c a quý ti p theo cho khu kinh t c a kh u. Trên cơ s đ ngh c a t nh, B Tài chính s xem xét và c p v n qua S Tài chính - V t giá t nh đ t nh chuy n v n cho các công trình xây d ng cơ s h t ng khu kinh t c a kh u. 2. S v n ngân sách Trung ương đ u tư tr l i cho t nh đư c xem xét và đi u ch nh l i hàng năm vào Quý m t đ u năm ti p theo. Trên cơ s s th c thu ngân sách nhà nư c phát sinh trên đ a bàn khu kinh t c a kh u c a năm trư c đ xác đ nh s v n ngân sách Trung ương đ u tư tr l i theo m c quy đ nh t i Đi m 1, Đi m 2 c a M c I,
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph n II trên đây. Ph n chênh l ch gi a s ph i c p phát và s v n ngân sách trung ương đã c p phát cho t nh theo d toán đư c đi u ch nh như sau: - N u s v n ngân sách trung ương ph i đ u tư tr l i cao hơn s đã c p phát theo d toán đư c duy t thì ph n chênh l ch s đư c ngân sách Trung ương c p b sung cho đ m c theo quy đ nh t i Đi m 1, Đi m 2 c a M c I, Ph n II trên đây. - N u s v n ngân sách trung ương ph i đ u tư tr l i th p hơn s đã c p phát theo d toán đư c duy t thì ph n chênh l ch s đư c gi m tr vào s c p phát cho năm ti p theo đ đ m b o s v n đ u tư đư c c p theo đúng m c quy đ nh t i Đi m 1, Đi m 2 c a M c I, Ph n II trên đây. 3. Đ i v i các khu kinh t c a kh u đư c thành l p trư c ngày Quy t đ nh 53/2001/QĐ-TTg có hi u l c và đã có d toán năm 2001 v s v n ngân sách Trung ương đ u tư tr l i xác đ nh theo các quy đ nh trong Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v thành l p khu kinh t cư kh u đó, vi c c p phát v n đ u tư v n th c hi n theo d toán đư c duy t. Ph n chênh l ch gi a s c p phát theo d toán đư c duy t v i s v n ngân sách trung ương ph i đ u tư tr l i cho năm 2001 xác đ nh theo các m c quy đ nh t i Đi m 1, Đi m 2 c a M c I, Ph n II trên đây s đư c đi u ch nh vào Quý m t c a năm ti p theo. S v n ngân sách Trung ương đ u tư tr l i cho năm 2001 đư c xác đ nh theo quy đ nh t i Đi m 1, Đi m 2 c a M c I, Ph n II trên đây căn c vào s th c thu ngân sách nhà nư c phát sinh trên đ a bàn khu kinh t c a kh u tính t ngày Quy t đ nh 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách đ i v i khu kinh t c a kh u biên gi i có hi u l c thi hành. 4. Đ i v i các khu kinh t c a kh u thành l p sau khi Quy t đ nh 53/2001/QĐ-TTg có hi u l c, UBND t nh làm vi c c th v i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư v nhu c u v n và m c đích s d ng s v n do ngân sách Trung ương đ u tư tr l i cho năm đư c thành l p. B Tài chính s quy t đ nh m c đ u tư tr l i trên cơ s tho thu n c a B K ho ch và Đ u tư và UBND t nh có khu kinh t c a kh u. 5. S v n đ u tư riêng c a ngân sách Trung ương cho khu kinh t c a kh u đư c t p h p và quy t toán chung vào quy t toán ngân sách đ a phương nhưng ghi m t ph n riêng cho các công trình đ u tư t i khu kinh t c a kh u. 6. Trình t , th t c, phương th c c p phát, ch đ báo cáo và quy t toán v n đ u tư th c hi n theo các quy đ nh hi n hành. Ph n 4: T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày Quy t đ nh 53/2001/QĐ-TTg có hi u l c (ngày 4 tháng 5 năm 2001). 2. Thông tư này thay th cho các Thông tư c a B Tài chính hư ng d n thi hành các v n đ tài chính trong các Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v thành l p khu kinh t c a kh u.
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Đ i v i các khu kinh t c a kh u đư c thành l p trư c ngày Quy t đ nh 53/2001/QĐ-TTg có hi u l c và có s v n đ u tư tr l i t ngân sách Trung ương c p phát đ n h t năm 2000 còn th p hơn s v n đư c đ u tư tr l i xác đ nh theo các quy đ nh trong Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v thành l p khu c a kh u đó, B Tài chính s c p phát ti p ph n còn thi u trong năm ti p theo. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh ph n ánh v B Tài chính đ đư c xem xét, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) PH L C 1: DANH SÁCH CÁC KHU KINH T ĐÃ ĐƯ C THÀNH L P VÀ TH I GIAN ÁP D NG CHÍNH SÁCH THÍ ĐI M TÍNH T I NGÀY QUY T Đ NH 53/2001/QĐ- TTG CÓ HI U L C THI HÀNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 59/2001/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2001 c a B Tài chính) STT Tên Quy t đ nh c a Thông tư c a Th i gian áp Th i gian áp khu Th tư ng B Tài chính d ng chính sách d ng chính sách kinh Chính ph hư ng d n cơ thí đi m t 5 thí đi m trên 5 t c a thành l p khu ch tài chính năm tr xu ng năm tính t i kh u kinh t c a cho khu kinh tính t i ngày ngày kh u t c a kh u QĐ53/2001/QĐ- QĐ53/2001/QĐ- Nay h t hi u TTg có hi u l c TTg có hi u l c l c thi hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Móng - QĐ TT ++ Cái, 675/1996/QĐ- 18/1997/TT- TTg ngày BTC ngày Qu ng 18/9/1996 9/4/1997 Ninh - QĐ 103/1998/QĐ- TTg ngày 4/6/1998 b xung chính sách cho QĐ 675 2 L ng QĐ TT ++ Sơn 748/98/QĐ/CP- 08/1998/TT- TTg ngày BTC ngày 11/9/1997 15/1/1998
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3 Lào QĐ TT ++ Cai 100/98/QĐ/CP- 125/98/TT- TTg ngày BTC ngày 26/5/1998 9/9/1998 4 Hà QĐ TT ++ Tiên, 158/98/QĐ/CP- 13/1999/TT- TTg ngày BTC ngày Kiên 3/9/1998 3/2/1999 Giang 5 C u QĐ TT ++ treo, 177/98/QĐ/CP- 162/1998/TT- TTg ngày BTC Hà 15/9/1998 Tĩnh ngày 17/12/98 6 M c QĐ TT ++ Bài, 210/98/QĐ/CP- 02/1998/TT- TTg ngày BTC Tây 27/10/1998 Ninh ngày 5/1/1999 7 B y, QĐ TT ++ 06/99/QĐ/CP- 130/1999/TT- Kon TTg ngày BTC tum 5/1/1999 ngày 10/11/1999
Đồng bộ tài khoản