Thông tư 59/2003/TT-BTC

Chia sẻ: lawvhxh13

Thông tư 59/2003/TT-BTC về Luật Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 59/2003/TT-BTC

 

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 59/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 60/2003/NĐ-CP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH LU T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ban hành Quy ch xem xét, quy t đ nh d toán và phân b ngân sách đ a phương, phê chu n quy t toán ngân sách đ a phương; B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Ngân sách nhà nư c là m t h th ng th ng nh t, bao g m: ngân sách trung ương và ngân sách các c p chính quy n đ a phương (dư i đây g i là ngân sách đ a phương) theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 5 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . 2. Ngu n thu, nhi m v chi c a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương đư c quy đ nh theo Lu t Ngân sách nhà nư c và Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . 3. Ngu n thu, nhi m v chi c a ngân sách các c p chính quy n đ a phương do H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh phù h p v i phân c p qu n lý kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a Nhà nư c, trình đ qu n lý c a m i c p trên đ a bàn. 4. T l ph n trăm (%) phân chia các ngu n thu và s b sung cân đ i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i đư c n đ nh trong th i gian t 3 đ n 5 năm (g i chung là th i kỳ n đ nh ngân sách). Chính ph trình Qu c h i quy t đ nh th i kỳ n đ nh ngân sách gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương. U ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh th i kỳ n đ nh ngân sách gi a các c p ngân sách đ a phương. 5. Vi c đi u ch nh d toán ngân sách đã đư c giao th c hi n theo th m quy n và quy trình quy đ nh t i các Đi u 43 và Đi u 44 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . 6. Các t ch c, cá nhân, k c các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có nghĩa v n p đ y đ , đúng h n các kho n thu , phí, l phí và các kho n ph i n p khác vào ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t; qu n lý, s d ng các kho n v n, kinh phí do nhà nư c c p theo đúng m c đích, đúng ch đ , ti t ki m và có hi u qu . 7. Cơ quan thu (bao g m Thu nhà nư c, H i quan, Tài chính và các cơ quan khác đư c Chính ph cho phép ho c đư c B Tài chính u quy n) ph i h p v i Kho b c Nhà nư c t ch c qu n lý, t p trung ngu n thu ngân sách nhà nư c, thư ng xuyên ki m tra, đôn đ c, b o đ m m i kho n thu ngân sách ph i đư c t p trung đ y đ , k p th i vào ngân sách nhà nư c. 8. T t c các kho n chi ngân sách nhà nư c ph i đư c ki m tra, ki m soát trư c, trong và sau quá trình c p phát thanh toán. Các kho n chi ph i có trong d toán ngân sách nhà nư c đư c giao, đúng ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi tiêu do cơ quan nhà nư c có th m quy n quy đ nh
 2. và đư c th trư ng đơn v s d ng ngân sách ho c ngư i đư c u quy n quy t đ nh chi. Ngư i ra quy t đ nh chi ph i ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình, n u chi sai ph i b i hoàn cho công qu và tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m còn b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . 9. M i kho n thu, chi ngân sách nhà nư c đ u đư c h ch toán b ng đ ng Vi t Nam. Các kho n thu ngân sách nhà nư c b ng ngo i t , b ng hi n v t, b ng ngày công lao đ ng đư c quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá h ch toán ho c giá hi n v t, giá ngày công lao đ ng do cơ quan có th m quy n quy đ nh đ h ch toán thu ngân sách nhà nư c t i th i đi m phát sinh. 10. Các t ch c, cá nhân có nhi m v thu n p ngân sách nhà nư c, s d ng ngân sách nhà nư c ph i t ch c h ch toán k toán, báo cáo và quy t toán thu, chi ngân sách theo đúng niên đ ngân sách, c p ngân sách, M c l c ngân sách nhà nư c, ch đ k toán nhà nư c và nh ng quy đ nh t i Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , cũng như các quy đ nh t i Thông tư này. 11. Đ i v i m t s ho t đ ng đ c bi t thu c lĩnh v c qu c phòng - an ninh; c p phát, thanh toán v n đ u tư xây d ng cơ b n; cơ ch qu n lý v n vay n , vi n tr ; các kho n thu, chi c a cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài; qu n lý ngân sách c p xã, B Tài chính ph i h p v i các cơ quan liên quan có văn b n hư ng d n riêng. II. PHÂN C P QU N LÝ NGÂN SÁCH 1. Phân c p ngu n thu và nhi m v chi gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương: 1.1. Ngu n thu c a ngân sách trung ương g m: 1.1.1. Các kho n thu ngân sách trung ương hư ng 100%: a) Thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p kh u; b) Thu xu t kh u, thu nh p kh u; c) Thu tiêu th đ c bi t hàng hoá nh p kh u; d) Thu thu nh p doanh nghi p c a các đơn v h ch toán toàn ngành. Thu thu nh p c a các đơn v h ch toán toàn ngành là ph n thu nh p n p ngân sách t các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh th c hi n h ch toán t p trung c a các đơn v sau đây: - Các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh đi n c a T ng công ty Đi n l c Vi t Nam, các Công ty đi n l c I, II, III, Công ty đi n l c thành ph Hà N i, Công ty đi n l c thành ph H Chí Minh, công ty đi n l c H i Phòng, Công ty đi n l c Đ ng Nai; - Các ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng chính sách xã h i; Ngân hàng phát tri n nhà đ ng b ng đ ng b ng Sông C u long; - Các ho t đ ng kinh doanh c a Hãng hàng không Qu c gia Vi t Nam; - Các d ch v bưu chính vi n thông c a T ng công ty Bưu chính vi n thông Vi t Nam; - Ho t đ ng kinh doanh b o hi m c a T ng công ty B o hi m Vi t Nam; - Ho t đ ng v n doanh c a T ng công ty đư ng s t Vi t Nam; đ) Các kho n thu và thu khác t các ho t đ ng thăm dò, khai thác d u, khí, k c thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài, ti n thuê m t đ t, m t nư c; e) Ti n thu h i v n c a ngân sách trung ương t i các cơ s kinh t , thu h i ti n cho vay c a ngân sách trung ương (c g c và lãi), thu t Qu d tr tài chính c a trung ương; thu nh p t v n góp c a ngân sách trung ương; g) Các kho n phí và l phí, ph n n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t do các cơ quan, đơn v thu c trung ương t ch c thu, không k phí xăng, d u và l phí trư c b ;
 3. h) Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t c a các đơn v do các cơ quan trung ương tr c ti p qu n lý; i) Chênh l ch thu l n hơn chi c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; k) Các kho n thu hoàn v n, thanh lý tài s n, các kho n thu khác c a doanh nghi p nhà nư c do trung ương qu n lý, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t; l) Thu t các kho n ti n ph t, t ch thu theo quy đ nh c a pháp lu t; m) Thu k t dư ngân sách trung ương; n) Thu chuy n ngu n t ngân sách trung ương năm trư c sang ngân sách trung ương năm sau; o) Vi n tr không hoàn l i c a Chính ph các nư c, các t ch c khác, các cá nhân nư c ngoài cho Chính ph Vi t Nam; p) Các kho n thu khác c a ngân sách trung ương theo quy đ nh c a pháp lu t. 1.1.2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương: a) Thu giá tr gia tăng, không k thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p kh u quy đ nh t i m c a Đi m 1.1.1 ph n II c a Thông tư này và thu giá tr gia tăng thu t ho t đ ng x s ki n thi t; b) Thu thu nh p doanh nghi p, không k thu thu nh p doanh nghi p c a các đơn v h ch toán toàn ngành quy đ nh t i M c d Đi m 1.1.1 ph n II c a Thông tư này và thu thu nh p doanh nghi p thu t ho t đ ng x s ki n thi t; c) Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao; d) Thu tiêu th đ c bi t thu t d ch v , hàng hoá s n xu t trong nư c, không k thu tiêu th đ c bi t thu t ho t đ ng x s ki n thi t; đ) Phí xăng, d u. 1.2. Nhi m v chi c a ngân sách trung ương g m: 1.2.1. Chi đ u tư phát tri n v : a) Đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n do Trung ương qu n lý; b) Đ u tư và h tr cho các doanh nghi p, các t ch c kinh t , góp v n c ph n, liên doanh vào các doanh nghi p thu c các lĩnh v c c n thi t có s tham gia c a Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Chi h tr tài chính, b sung v n, h tr và thư ng xu t kh u cho các doanh nghi p, t ch c kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t; d) Ph n chi đ u tư phát tri n trong các chương trình m c tiêu qu c gia, d án nhà nư c do các cơ quan trung ương th c hi n; đ) Chi h tr các t ch c tài chính c a Nhà nư c do Trung ương qu n lý; e) Chi b sung d tr nhà nư c; g) Các kho n chi đ u tư phát tri n khác theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.2.2. Chi thư ng xuyên v : a) Các ho t đ ng s nghi p giáo d c, đào t o, d y ngh , y t , xã h i, văn hóa thông tin văn h c ngh thu t, th d c th thao, khoa h c và công ngh , môi trư ng, các s nghi p khác do các cơ quan trung ương qu n lý: - Các trư ng ph thông dân t c n i trú;
 4. - Đào t o sau đ i h c, đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, đào t o ngh và các hình th c đào t o, b i dư ng khác; - Phòng b nh, ch a b nh và các ho t đ ng s nghi p y t khác; - Các cơ s thương binh, ngư i có công v i cách m ng, tr i xã h i, phòng ch ng các t n n xã h i và các ho t đ ng xã h i khác; - B o t n, b o tàng, thư vi n, trùng tu di tích l ch s đã đư c x p h ng, các ho t đ ng sáng t o văn h c, ngh thu t và các ho t đ ng văn hóa khác; - Phát thanh, truy n hình và các ho t đ ng thông tin khác; - B i dư ng, hu n luy n hu n luy n viên, v n đ ng viên các đ i tuy n qu c gia; các gi i thi đ u qu c gia và qu c t ; qu n lý các cơ s thi đ u th thao và các ho t đ ng th d c, th thao khác; - Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; - Các s nghi p khác; b) Các ho t đ ng s nghi p kinh t do các cơ quan trung ương qu n lý: - S nghi p giao thông: duy tu, b o dư ng, s a ch a c u đư ng, các công trình giao thông khác, l p bi n báo và các bi n pháp b o đ m an toàn giao thông trên các tuy n đư ng; - S nghi p nông nghi p, th y l i, ngư nghi p và lâm nghi p: b o dư ng, s a ch a các tuy n đê, các công trình th y l i, các tr m tr i nông nghi p, ngư nghi p, lâm nghi p; công tác khuy n lâm, khuy n nông, khuy n ngư; công tác khoanh nuôi, b o v , phòng ch ng cháy r ng, b o v ngu n l i th y s n; - Đi u tra cơ b n; - Đo đ c đ a gi i hành chính; - Đo v b n đ ; - Đo đ c biên gi i, c m m c biên gi i; - Đo đ c, l p b n đ và lưu tr h sơ đ a chính; - Đ nh canh, đ nh cư và kinh t m i; - Các ho t đ ng s nghi p môi trư ng; - Các s nghi p kinh t khác; c) Các nhi m v v qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i do ngân sách trung ương b o đ m theo quy đ nh riêng c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n; d) Ho t đ ng c a Qu c h i, Ch t ch nư c, các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , h th ng Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân; đ) Ho t đ ng c a cơ quan trung ương c a Đ ng C ng s n Vi t Nam; e) Ho t đ ng c a các cơ quan trung ương c a U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam; H i C u chi n binh Vi t Nam; H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; H i Nông dân Vi t Nam; Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; g) Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c; h) Ph n chi thư ng xuyên trong các chương trình m c tiêu qu c gia, d án nhà nư c do các cơ quan trung ương th c hi n; i) Th c hi n ch đ đ i v i ngư i v hưu, m t s c theo quy đ nh c a B Lu t lao đ ng cho các đ i tư ng thu c ngân sách trung ương b o đ m; h tr Qu B o hi m xã h i theo quy đ nh c a Chính ph ;
 5. k) Th c hi n các chính sách đ i v i thương binh, b nh binh, li t s , thân nhân li t s , gia đình có công v i cách m ng và các đ i tư ng chính sách xã h i khác; l) H tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p thu c Trung ương theo quy đ nh t i Đi u 17 và Đi u 18 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ; m) Các kho n chi thư ng xuyên khác theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.2.3. Tr n g c và lãi các kho n ti n do Chính ph vay; 1.2.4. Chi vi n tr cho các Chính ph và t ch c nư c ngoài; 1.2.5. Chi cho vay theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.2.6. B sung Qu d tr tài chính c a trung ương; 1.2.7. B sung cho ngân sách đ a phương; 1.2.8. Chi chuy n ngu n t ngân sách Trung ương năm trư c sang ngân sách Trung ương năm sau. 1.3. Ngu n thu c a ngân sách đ a phương g m: 1.3.1. Các kho n thu ngân sách đ a phương hư ng 100%: a) Thu nhà, đ t; b) Thu tài nguyên; không k thu tài nguyên thu t ho t đ ng d u, khí; c) Thu môn bài; d) Thu chuy n quy n s d ng đ t; đ) Thu s d ng đ t nông nghi p; e) Ti n s d ng đ t; f) Ti n cho thuê đ t, thuê m t nư c, không k ti n thuê m t nư c thu t ho t đ ng d u, khí; g) Ti n đ n bù thi t h i đ t; h) Ti n cho thuê và bán nhà thu c s h u nhà nư c; i) L phí trư c b ; k) Thu t ho t đ ng x s ki n thi t; l) Thu nh p t v n góp c a ngân sách đ a phương, ti n thu h i v n c a ngân sách đ a phương t i các cơ s kinh t , thu thanh lý tài s n và các kho n thu khác c a doanh nghi p nhà nư c do đ a phương qu n lý, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t; thu t qu d tr tài chính c a c p t nh theo quy đ nh t i Đi u 58 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ; m) Các kho n phí, l phí, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t do các cơ quan, đơn v thu c đ a phương t ch c thu, không k phí xăng, d u và l phí trư c b ; n) Thu t qu đ t công ích và thu hoa l i công s n khác; o) Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t c a các đơn v do đ a phương qu n lý; p) Huy đ ng t các t ch c, cá nhân đ đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy đ nh c a pháp lu t; q) Đóng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; r) Thu t huy đ ng đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c;
 6. s) Thu t các kho n ti n ph t, t ch thu theo quy đ nh c a pháp lu t; t) Thu k t dư ngân sách đ a phương; u) Các kho n thu khác c a ngân sách đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t; v) Thu b sung t ngân sách c p trên; x) Thu chuy n ngu n ngân sách t ngân sách đ a phương năm trư c sang ngân sách đ a phương năm sau. y) Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.3.2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương theo quy đ nh t i Đi m 1.1.2 ph n II c a Thông tư này. 1.3.3. Vi c phân c p các ngu n thu quy đ nh t i Đi m 1.3.1 và Đi m 1.3.2 ph n II c a Thông tư này cho ngân sách các c p chính quy n đ a phương do H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh trong ph m vi đư c phân c p và b o đ m nguyên t c quy đ nh t i Đi u 6 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , đ ng th i ph i b o đ m các yêu c u sau: a) G n v i nhi m v và kh năng qu n lý c a t ng c p, h n ch vi c b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i; khuy n khích các c p tăng cư ng qu n lý thu, ch ng th t thu; h n ch phân chia các ngu n thu có quy mô nh cho nhi u c p. b) Ngân sách xã, th tr n đư c hư ng t i thi u 70% đ i v i các kho n thu sau: - Thu chuy n quy n s d ng đ t; - Thu nhà, đ t; - Thu môn bài thu t cá nhân, h kinh doanh; - Thu s d ng đ t nông nghi p thu t h gia đình; - L phí trư c b nhà, đ t; c) Ngân sách th xã, thành ph thu c t nh đư c hư ng t i thi u 50% kho n thu l phí trư c b , không k l phí trư c b nhà, đ t. 1.3.4. Vi c huy đ ng v n đ u tư xây d ng công trình k t c u h t ng theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c đư c th c hi n như sau: a) Khi có nhu c u huy đ ng v n đ u tư, U ban nhân dân c p t nh l p phương án trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh; n i dung phương án ph i nêu rõ: - K ho ch đ u tư 5 năm thu c ngu n ngân sách c p t nh b o đ m đã đư c H i đ ng nhân dân c p t nh phê duy t; - D án đ u tư đ ngh huy đ ng v n thu c danh m c đ u tư trong k ho ch đ u tư 5 năm đã đư c H i đ ng nhân dân quy t đ nh; - Quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n v d án đ u tư đ ngh huy đ ng v n. - Hi u qu kinh t - xã h i c a d án; - T ng s v n đ u tư c n huy đ ng và d ki n ngu n b o đ m tr n c a ngân sách c p t nh; - Hình th c huy đ ng v n; kh i lư ng huy đ ng; lãi su t huy đ ng và phương án tr n khi đ n h n; - Dư n v n huy đ ng t i th i đi m trình phương án và dư n sau khi phương án huy đ ng đư c duy t b o đ m không vư t quá 30% v n đ u tư xây d ng cơ b n trong nư c hàng năm c a ngân sách c p t nh, không k v n đ u tư b sung theo m c tiêu không có tính ch t n đ nh thư ng xuyên t ngân sách trung ương cho ngân sách c p t nh;
 7. - Cân đ i ngân sách c p t nh năm hi n hành và kh năng tr n c a ngân sách các năm ti p theo; - Các tài li u khác nh m thuy t minh rõ phương án huy đ ng v n. b) Sau khi phương án huy đ ng v n đư c H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh, U ban nhân dân báo cáo B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính đ theo dõi, giám sát vi c th c hi n và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ; c) Vi c huy đ ng v n c a đ a phương đư c th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph v phát hành trái phi u Chính ph và huy đ ng t các ngu n tài chính h p pháp khác theo quy đ nh c a pháp lu t. d) Ngu n v n huy đ ng đư c h ch toán thu ngân sách c p t nh đ chi cho m c tiêu đã đ nh và ph i b trí trong cân đ i c a ngân sách c p t nh đ ch đ ng tr n khi đ n h n. 1.4. Nhi m v chi c a ngân sách đ a phương g m: 1.4.1. Chi đ u tư phát tri n v : a) Đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n do đ a phương qu n lý; b) Đ u tư và h tr v n cho các doanh nghi p, các t ch c kinh t , các t ch c tài chính c a Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Ph n chi đ u tư phát tri n trong các chương trình m c tiêu qu c gia do các cơ quan đ a phương th c hi n; d) Các kho n chi đ u tư phát tri n khác theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.4.2. Chi thư ng xuyên v : a) Các ho t đ ng s nghi p giáo d c, đào t o, d y ngh , y t , xã h i, văn hóa thông tin văn h c ngh thu t, th d c th thao, khoa h c và công ngh , môi trư ng, các s nghi p khác do các cơ quan đ a phương qu n lý: - Giáo d c ph thông, b túc văn hóa, nhà tr , m u giáo, ph thông dân t c n i trú và các ho t đ ng giáo d c khác; - Đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, đào t o ngh , đào t o ng n h n và các hình th c đào t o b i dư ng khác; - Phòng b nh, ch a b nh và các ho t đ ng y t khác; - Các tr i xã h i, c u t xã h i, c u đói, phòng ch ng các t n n xã h i và các ho t đ ng xã h i khác; - B o t n, b o tàng, thư vi n, bi u di n ngh thu t và ho t đ ng văn hóa khác; - Phát thanh, truy n hình và các ho t đ ng thông tin khác; - B i dư ng, hu n luy n hu n luy n viên, v n đ ng viên các đ i tuy n c p t nh; các gi i thi đ u c p t nh; qu n lý các cơ s thi đ u th d c, th thao và các ho t đ ng th d c, th thao khác; - Nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b k thu t, các ho t đ ng s nghi p khoa h c, công ngh khác; - Các s nghi p khác do đ a phương qu n lý; b) Các ho t đ ng s nghi p kinh t do đ a phương qu n lý: - S nghi p giao thông: duy tu, b o dư ng và s a ch a c u đư ng và các công trình giao thông khác; l p bi n báo và các bi n pháp đ m b o an toàn giao thông trên các tuy n đư ng; - S nghi p nông nghi p, th y l i, ngư nghi p, diêm nghi p và lâm nghi p: duy tu, b o dư ng các tuy n đê, các công trình th y l i, các tr m tr i nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p; công
 8. tác khuy n lâm, khuy n nông, khuy n ngư; chi khoanh nuôi, b o v , phòng ch ng cháy r ng, b o v ngu n l i th y s n; - S nghi p th chính: duy tu, b o dư ng h th ng đèn chi u sáng, v a hè, h th ng c p thoát nư c, giao thông n i th , công viên và các s nghi p th chính khác; - Đo đ c, l p b n đ và lưu tr h sơ đ a chính và các ho t đ ng s nghi p đ a chính khác; - Đi u tra cơ b n; - Các ho t đ ng s nghi p v môi trư ng; - Các s nghi p kinh t khác; c) Các nhi m v v qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i do ngân sách đ a phương b o đ m theo quy đ nh c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n; d) Ho t đ ng c a các cơ quan nhà nư c, cơ quan Đ ng C ng s n Vi t Nam đ a phương; đ) Ho t đ ng c a các t ch c chính tr - xã h i đ a phương: U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, Đoàn thanh niên c ng s n H Chí Minh; e) H tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p đ a phương theo quy đ nh t i Đi u 17 và Đi u 18 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ; g) Th c hi n các chính sách xã h i đ i v i các đ i tư ng do đ a phương qu n lý; h) Ph n chi thư ng xuyên trong các chương trình m c tiêu qu c gia do các cơ quan đ a phương th c hi n; i) Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c; k) Các kho n chi thư ng xuyên khác theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.4.3. Chi tr g c, lãi ti n huy đ ng cho đ u tư theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c; 1.4.4. Chi b sung Qu d tr tài chính c a c p t nh; 1.4.5. Chi b sung cho ngân sách c p dư i; 1.4.6. Chi chuy n ngu n t ngân sách đ a phương năm trư c sang ngân sách đ a phương năm sau; 1.4.7. Các nhi m v chi quy đ nh t i m c b Đi m 1.4.1 và các Đi m 1.4.3 và Đi m 1.4.4 ph n II c a Thông tư này, ch quy đ nh cho ngân sách c p t nh, không áp d ng cho ngân sách c p huy n và ngân sách c p xã; 2. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p trong năm đ u c a th i kỳ n đ nh: 2.1. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương theo quy đ nh t i Đi m 1.1.2 ph n II c a Thông tư này do U ban Thư ng v Qu c h i quy t đ nh. - T l này đư c áp d ng chung đ i v i t t c các kho n thu phân chia và đư c xác đ nh riêng cho t ng t nh. - Vi c xác đ nh t l ph n trăm (%) phân chia ph n ngân sách đ a phương đư c hư ng th c hi n theo công th c sau: G i: + T ng s chi ngân sách đ a phương (sau khi tr đi các kho n sau: chi b sung cho ngân sách c p dư i, chi t ngu n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương, chi đ u tư t ngu n huy
 9. đ ng theo Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c, chi t ngu n đóng góp t nguy n, chi t ngu n vi n tr , chi t ngu n Chính ph vay ngoài nư c, chi chuy n ngu n sang ngân sách năm sau) là A. + T ng s các kho n thu ngân sách đ a phương hư ng 100% (sau khi tr đi các kho n thu sau: thu b sung t ngân sách c p trên, thu k t dư, thu huy đ ng theo Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c, thu t đóng góp t nguy n, thu vi n tr , thu chuy n ngu n t ngân sách năm trư c) là B. + T ng s các kho n thu đư c phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương là C. N u A - B < C thì t l ph n trăm (%) phân chia đư c tính theo công th c: A-B T l ph n trăm (%) = x 100% C N u A - B = C thì t l ph n trăm (%) xác đ nh b ng 100% và ph n chênh l ch s đư c ngân sách trung ương b sung đ cân đ i ngân sách đ a phương. 2.2. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương do H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh. 2.2.1. Các kho n thu phân chia gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương g m: - Các kho n thu v thu , phí, l phí và các kho n thu khác ngân sách đ a phương hư ng 100% theo quy đ nh t i Đi m 1.3.1 ph n II c a Thông tư này; - Các kho n thu phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương ph n ngân sách đ a phương đư c hư ng theo quy đ nh t i Đi m 1.1.2 ph n II c a Thông tư này; 2.2.2. H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách c p t nh v i ngân sách t ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và ngân sách t ng xã, phư ng, th tr n. 3. Khi phân c p ngu n thu, nhi m v chi và xác đ nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương ph i b o đ m: 3.1. V phân c p ngu n thu: - Vi c phân c p các ngu n thu gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương th c hi n theo qui đ nh t i Đi u 6 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph và Đi m 1.3.3 ph n II c a Thông tư này. - Chú tr ng kh năng đáp ng nhu c u chi t i ch , khuy n khích khai thác thu và ph i phù h p v i đi u ki n, đ c đi m c a t ng vùng. Ngu n thu g n li n v i vai trò qu n lý c a c p chính quy n nào thì phân c p cho ngân sách c p chính quy n đó. - Phân c p t i đa ngu n thu trên đ a bàn đ b o đ m nhi m v chi đư c giao; h n ch b sung t ngân sách c p trên. - H n ch phân c p cho nhi u c p ngân sách đ i v i các ngu n thu có quy mô nh . - B o đ m t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu cho ngân sách c p mình và ngân sách các c p dư i không đư c vư t quá t l ph n trăm (%) phân chia quy đ nh c a c p trên v t ng kho n thu đư c phân chia. 3.2. V phân c p nhi m v chi: 3.2.1. Phân c p chi đ u tư xây d ng cơ b n: - Vi c phân c p chi đ u tư xây d ng cơ b n các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i cho c p huy n, xã, th tr n theo qui đ nh t i Đi u 6 và Đi u 25 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , căn c trình đ , năng l c qu n lý và kh i lư ng v n đ u tư, U ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân quy t đ nh phân c p chi đ u tư xây d ng cơ
 10. b n cho c p dư i. Đ i v i th xã, thành ph thu c t nh ph i đư c phân c p nhi m v chi đ u tư xây d ng các trư ng ph thông qu c l p các c p và các công trình phúc l i công c ng, đi n chi u sáng, c p thoát nư c, giao thông n i th , an toàn giao thông, v sinh đô th ; trên cơ s phân c p, xác đ nh nhi m v chi xây d ng cơ b n c th cho c p dư i. 3.2.2. Phân c p chi thư ng xuyên: Vi c phân c p chi thư ng xuyên gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương ph i b o đ m các nguyên t c quy đ nh t i Đi u 6 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , đ ng th i ph i: a) Phù h p v i phân c p qu n lý kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t và phù h p v i đ c đi m kinh t , đ a lý, dân cư c a t ng vùng và trình đ , năng l c c a đ i ngũ cán b , b o đ m tính hi u qu ; b) Đ i v i ngân sách xã, th tr n, n u ngu n thu 100% và ngu n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) l n hơn nhi m v chi thư ng xuyên thì c p t nh phân c p thêm nhi m v chi đ u tư các công trình tr s , tr m y t , nhà tr , m u giáo và các cơ s h t ng khác do xã, th tr n qu n lý. 4. S b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i bao g m: 4.1. B sung cân đ i thu, chi ngân sách nh m b o đ m cho chính quy n c p dư i cân đ i ngu n ngân sách đ th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh đư c giao. S b sung cân đ i t ngân sách trung ương cho ngân sách t ng đ a phương đ i v i năm đ u th i kỳ n đ nh đư c xác đ nh như sau: T ng s các kho n thu T ng s chi c a T ng s các kho n thu phân chia gi a ngân ngân sách đ a ngân sách đ a phương sách trung ương và ngân M cb phương (theo n i đư c hư ng 100% = - + sách đ a phương (ph n sung dung A nêu t i Đi m (theo n i dung B nêu ngân sách đ a phương 2.1 Ph n II, Thông t i Đi m 2.1 Ph n II, đư c hư ng đã m r ng tư này) Thông tư này) đ n 100%) S b sung cân đ i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i đ a phương đư c xác đ nh theo nguyên t c xác đ nh s chênh l ch gi a s chi và ngu n thu ngân sách các c p dư i (thu 100% và ph n đư c hư ng theo t l ph n trăm (%) t các kho n thu phân chia gi a các c p ngân sách chính quy n đ a phương). 4.2. B sung có m c tiêu: 4.2.1. B sung có m c tiêu nh m h tr ngân sách c p dư i th c hi n các nhi m v sau: a) H tr th c hi n các chính sách, ch đ m i do c p trên ban hành chưa đư c b trí trong d toán ngân sách c a năm đ u th i kỳ n đ nh ngân sách, m c h tr c th đư c xác đ nh trên cơ s kh năng cân đ i c a ngân sách các c p có liên quan; b) H tr th c hi n các chương trình, d án qu c gia giao các cơ quan đ a phương th c hi n, m c h tr c th th c hi n theo d toán chi đư c c p có th m quy n giao; c) H tr th c hi n các m c tiêu, công trình, d án có ý nghĩa l n đ i v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương, n m trong quy ho ch và đã đư c c p có th m quy n phê duy t theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý đ u tư và xây d ng, ngân sách c p dư i đã b trí chi nhưng chưa đ ngu n, m c h tr theo phương án đư c c p th m quy n phê duy t. d) H tr m t ph n đ x lý khó khăn đ t xu t: kh c ph c thiên tai, ho ho n, tai n n trên di n r ng v i m c đ nghiêm tr ng, sau khi ngân sách c p dư i đã s d ng d phòng, m t ph n qu d tr tài chính c a đ a phương nhưng chưa đáp ng đư c nhu c u. đ) H tr th c hi n m t s nhi m v c n thi t, c p bách khác, m c b sung theo quy t đ nh c a c p có th m quy n.
 11. 4.2.2. S b sung theo m c tiêu t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i đư c xác đ nh hàng năm. M c b sung c th đư c căn c kh năng cân đ i ngân sách c p trên và yêu c u v m c tiêu c th c a c p dư i. Vi c s d ng v n, kinh phí b sung theo m c tiêu ph i theo đúng m c tiêu quy đ nh. 5. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p chính quy n và s b sung cân đ i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i đư c n đ nh t 3 đ n 5 năm nên đ i v i các năm trong kỳ n đ nh, U ban nhân dân các c p căn c vào ngu n thu và nhi m v chi đư c phân c p, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và m c b sung t ngân sách c p trên, ch đ thu, ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi ngân sách và các yêu c u v phát tri n kinh t xã h i c th c a đ a phương, trình H i đ ng nhân dân cùng c p d toán thu, chi ngân sách và ch đ ng qu n lý, đi u hành d toán thu chi ngân sách đã đư c H i đ ng nhân dân quy t đ nh. III. L P D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HÀNG NĂM 1. Công tác hư ng d n l p d toán ngân sách nhà nư c và thông báo s ki m tra d toán ngân sách nhà nư c: 1.1. Căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm sau, B Tài chính ban hành Thông tư hư ng d n v yêu c u, n i dung, th i h n l p d toán ngân sách nhà nư c và thông báo s ki m tra v d toán ngân sách nhà nư c cho các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 1.2. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n, s ki m tra v d toán ngân sách c a B Tài chính và căn c yêu c u nhi m v c th c a b , cơ quan, thông báo s ki m tra v d toán ngân sách cho các đơn v tr c thu c. 1.3. U ban nhân dân c p t nh căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n, s ki m tra v d toán ngân sách c a B Tài chính, căn c vào đ nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i, yêu c u và nhi m v c th c a đ a phương, căn c kh năng cân đ i ngân sách đ a phương, hư ng d n và thông báo s ki m tra v d toán ngân sách cho các đơn v tr c thu c và U ban nhân dân c p dư i. 1.4. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương, U ban nhân dân các c p, khi thông báo s ki m tra v d toán ngân sách nhà nư c cho các đơn v tr c thu c và U ban nhân dân c p dư i b o đ m s thu không th p hơn s ki m tra v thu, s chi ph i phù h p v i s ki m tra v t ng m c và cơ c u. 1.5. Trư c ngày 10 tháng 6 năm trư c, B Tài chính thông báo s ki m tra d toán ngân sách cho các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, n i dung s ki m tra g m: - T ng m c và t ng lĩnh v c thu, chi ngân sách đ i v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác trung ương. - T ng s thu, chi và m t s lĩnh v c chi quan tr ng đ i v i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 2. Yêu c u đ i v i l p d toán ngân sách: 2.1. D toán ngân sách nhà nư c và d toán ngân sách các c p chính quy n ph i t ng h p theo t ng lĩnh v c thu, chi và theo cơ c u gi a chi thư ng xuyên, chi đ u tư phát tri n, chi tr n . 2.2. D toán ngân sách c a các c p chính quy n, c a đơn v d toán các c p ph i l p theo đúng yêu c u, n i dung, bi u m u và th i h n quy đ nh t i Thông tư này và Thông tư hư ng d n v yêu c u n i dung và th i h n l p d toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a B Tài chính. 2.3. D toán ngân sách ph i kèm theo báo cáo thuy t minh rõ cơ s , căn c tính toán. 2.4. D toán ngân sách các c p ph i b o đ m cân đ i theo nguyên t c sau:
 12. 2.4.1. Đ i v i d toán ngân sách nhà nư c: t ng s thu thu , phí và l phí ph i l n hơn t ng s chi thư ng xuyên và các kho n chi tr n ; b i chi ph i nh hơn chi đ u tư phát tri n. 2.4.2. Đ i v i d toán ngân sách c p t nh: ph i cân b ng gi a thu và chi trên cơ s s thu c a ngân sách c p t nh g m: các kho n thu ngân sách c p t nh đư c hư ng 100%, các kho n thu phân chia cho ngân sách c p t nh theo t l ph n trăm (%) đã đư c quy đ nh và s b sung cân đ i t ngân sách trung ương (n u có); s d ki n huy đ ng v n trong nư c đ đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c và Đi u 26 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . 2.4.3. Đ i v i d toán ngân sách c p huy n, và c p xã ph i cân b ng thu, chi. 3. Căn c l p d toán ngân sách: 3.1. Nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và b o đ m qu c phòng - an ninh; ch tiêu, nhi m v c th c a năm k ho ch và nh ng ch tiêu ph n ánh quy mô nhi m v , đ c đi m ho t đ ng, đi u ki n kinh t - xã h i và t nhiên c a t ng vùng như: dân s theo vùng lãnh th , các ch tiêu v kinh t - xã h i do cơ quan có th m quy n thông báo đ i v i t ng b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương, t ng đ a phương và đơn v ; 3.2. Các lu t, pháp l nh thu , ch đ thu; đ nh m c phân b ngân sách; ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi ngân sách do c p có th m quy n quy đ nh; trư ng h p c n s a đ i, b sung các văn b n này thì ph i đư c nghiên c u s a đ i, b sung và ban hành trư c th i đi m l p d toán ngân sách nhà nư c hàng năm. Trong đó: 3.2.1. Đ i v i thu ngân sách nhà nư c, vi c l p d toán ph i căn c vào m c tăng trư ng kinh t , các ch tiêu liên quan và các quy đ nh c a pháp lu t v thu ngân sách; 3.2.2. Đ i v i chi đ u tư phát tri n, vi c l p d toán ph i căn c vào nh ng d án đ u tư có đ các đi u ki n b trí v n theo quy đ nh t i Quy ch qu n lý v n đ u tư và xây d ng và phù h p v i kh năng ngân sách hàng năm, k ho ch tài chính 5 năm; đ ng th i ưu tiên b trí đ v n phù h p v i ti n đ tri n khai c a các chương trình, d án đã đư c c p có th m quy n quy t đ nh đang th c hi n; 3.2.3. Đ i v i chi thư ng xuyên, vi c l p d toán ph i tuân theo các chính sách, ch đ , tiêu chu n, đ nh m c do các cơ quan nhà nư c có th m quy n quy đ nh; trong đó: - Đ i v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương: căn c đ nh m c phân b chi ngân sách trung ương do Th tư ng Chính ph quy t đ nh, ban hành đ nh m c phân b chi ngân sách cho các đơn v tr c thu c, b o đ m đúng v t ng m c và chi ti t theo t ng lĩnh v c. - Đ i v i các đ a phương: H i đ ng nhân dân c p t nh căn c đ nh m c phân b chi ngân sách đ a phương do Th tư ng Chính ph quy t đ nh, ban hành đ nh m c phân b chi ngân sách cho các cơ quan, đơn v tr c thu c t nh và c p dư i. - Đ i v i các đơn v s d ng ngân sách, vi c l p d toán căn c vào các chính sách, ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi do cơ quan có th m quy n ban hành. - Đ i v i các cơ quan hành chính th c hi n ch đ khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính và các đơn v s nghi p có thu, vi c l p d toán th c hi n theo quy đ nh riêng c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; 3.2.4. Đ i v i chi tr n , b o đ m b trí chi tr đ các kho n n đ n h n (k c n g c và tr lãi) theo đúng nghĩa v tr n ; 3.2.5. Đ i v i vay bù đ p thi u h t ngân sách nhà nư c, vi c l p d toán ph i căn c vào cân đ i ngân sách, kh năng t ng ngu n vay, kh năng tr n và m c b i chi ngân sách theo quy đ nh c a c p có th m quy n. 3.3. Nh ng quy đ nh v phân c p qu n lý kinh t - xã h i, phân c p qu n lý ngân sách. 3.4. Đ i v i d toán ngân sách chính quy n đ a phương các c p, vi c l p d toán trong kỳ n đ nh ngân sách căn c vào t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và m c b sung cân đ i
 13. t ngân sách c p trên đã đư c giao; đ i v i năm đ u th i kỳ n đ nh ngân sách, căn c vào ch đ phân c p ngân sách và d toán thu, chi ngân sách c a t ng đ a phương. 3.5. Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm sau; Thông tư hư ng d n c a B Tài chính v vi c l p d toán ngân sách; hư ng d n c a U ban nhân dân c p t nh v l p d toán ngân sách các c p đ a phương. 3.6. S ki m tra v d toán ngân sách do cơ quan có th m quy n thông báo. 3.7. Tình hình th c hi n d toán ngân sách m t s năm trư c và m t s năm g n k . 4. Nhi m v , quy n h n v l p d toán ngân sách. 4.1. Các doanh nghi p căn c vào k ho ch s n xu t - kinh doanh c a đơn v , các lu t, pháp l nh v thu và các ch đ thu ngân sách, d ki n s thu và các kho n ph i n p ngân sách, d ki n s thu giá tr gia tăng đư c hoàn theo ch đ ; g i cơ quan thu , cơ quan h i quan và cơ quan đư c Nhà nư c giao nhi m v thu ngân sách; 4.2. Cơ quan thu đ a phương l p d toán thu ngân sách nhà nư c (thu n i đ a) trên đ a bàn và cơ s tính toán t ng ngu n thu, d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn theo ch đ cho các doanh nghi p trên đ a bàn thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan thu c p trên, U ban nhân dân, cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p. 4.3. T ng c c Thu xem xét d toán thu, d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn theo ch đ do cơ quan thu tr c thu c l p, t ng h p d toán thu ngân sách nhà nư c và cơ s tính toán t ng ngu n thu, t ng h p d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn cho các doanh nghi p trong c nư c báo cáo B Tài chính trư c ngày 20 tháng 7 năm trư c. 4.4. C c H i quan các t nh l p d toán thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u, thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u, các kho n thu khác liên quan đ n ho t đ ng xu t, nh p kh u thu c ph m vi qu n lý g i T ng c c H i quan, U ban nhân dân t nh, đ ng g i S Tài chính - V t giá, S K ho ch và đ u tư. 4.5. T ng c c H i quan xem xét d toán thu do các cơ quan h i quan tr c thu c l p, t ng h p d toán thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u, thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u và các kho n thu đư c phân công qu n lý báo cáo B Tài chính trư c ngày 20 tháng 7 năm trư c. 4.6. Các đơn v s d ng ngân sách l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi nhi m v đư c giao, g i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. Cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p (trư ng h p không ph i là đơn v d toán c p I) xem xét, t ng h p d toán c a các đơn v c p dư i tr c thu c l p, g i đơn v d toán c p I. 4.7. Các t ch c đư c ngân sách h tr l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi nhi m v đư c giao, g i cơ quan tài chính và cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p. 4.8. Các cơ quan nhà nư c trung ương và đ a phương (đơn v d toán c p I) l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi tr c ti p qu n lý, xem xét d toán do các đơn v tr c thu c l p; t ng h p và l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p, cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia cùng c p (ph n d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia); ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p l p d toán và phương án phân b ngân sách theo lĩnh v c c a ngân sách c p mình. Các đơn v d toán c p I trung ương g i báo cáo trư c ngày 20 tháng 07 năm trư c. Th i gian g i báo cáo c a các đơn v d toán c p I đ a phương do U ban nhân dân c p t nh quy đ nh. Căn c vào đ c đi m c a đơn v và quy đ nh v th i gian g i d toán ngân sách nêu trên, đơn v d toán c p I quy đ nh th i gian l p và g i báo cáo đ i v i các đơn v d toán tr c thu c cho phù h p. D toán thu, chi ngân sách ph i kèm theo b n thuy t minh chi ti t căn c tính toán t ng kho n thu, chi. Các đơn v d toán c p trên khi xem xét báo cáo d toán ngân sách c a các đơn v d toán tr c thu c đ t ng h p, l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý c n yêu c u các đơn v
 14. tr c thu c s a đ i l i d toán trong các trư ng h p: l p d toán không đúng căn c v đ nh m c, ch đ , quy mô và kh i lư ng nhi m v đư c giao, vư t quá kh năng cân đ i ngân sách, l p d toán ngân sách không đúng bi u m u quy đ nh, không đúng M c l c ngân sách nhà nư c,... 4.9. L p d toán ngân sách ngành, lĩnh v c. Các cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c trung ương và đ a phương ph i h p v i cơ quan tài chính và cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p l p d toán thu, chi ngân sách theo ngành, lĩnh v c ph trách c a ngân sách c p mình. Cơ quan qu n lý nhà nư c v lĩnh v c giáo d c và đào t o, v khoa h c công ngh trung uơng và đ a phương ph i h p v i cơ quan tài chính và cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p l p d toán thu, chi ngân sách theo lĩnh v c ph trách trong ph m vi c nư c và t ng đ a phương. Các cơ quan nhà nư c trung ương g i báo cáo cho B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư trư c ngày 20 tháng 07 năm trư c. 4.10. T ch c làm vi c v d toán ngân sách nhà nư c: Sau khi thông báo s ki m tra d toán ngân sách, cơ quan tài chính các c p t ch c làm vi c đ th o lu n v d toán ngân sách v i cơ quan, đơn v cùng c p và U ban nhân dân, cơ quan tài chính c p dư i (đ i v i năm đ u c a th i kỳ n đ nh ngân sách); cơ quan, đơn v c p trên ph i t ch c làm vi c đ th o lu n v d toán v i các đơn v d toán ngân sách tr c thu c. 4.11. U ban nhân dân các c p: a) Hư ng d n, t ch c và ch đ o các đơn v tr c thu c, chính quy n c p dư i l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý; ph i h p và ch đ o cơ quan thu , h i quan (n u có) đ a phương l p d toán thu ngân sách nhà nư c, d ki n s ph i hoàn thu giá tr gia tăng theo ch đ cho các doanh nghi p trên đ a bàn; b) L p d toán thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn, d toán thu, chi ngân sách đ a phương; báo cáo Thư ng tr c H i đ ng nhân dân ho c Ch t ch, Phó Ch t ch H i đ ng nhân dân (đ i v i c p xã) xem xét trư c khi báo cáo cơ quan hành chính nhà nư c c p trên. 4.12. Cơ quan tài chính các c p: a) Đ i v i năm đ u c a th i kỳ n đ nh ngân sách, ch trì ph i h p v i cơ quan k ho ch và đ u tư t ch c làm vi c v i U ban nhân dân c p dư i tr c ti p, các cơ quan, đơn v cùng c p v d toán ngân sách; có quy n yêu c u b trí l i nh ng kho n thu, chi trong d toán chưa đúng ch đ , tiêu chu n, chưa h p lý, chưa ti t ki m, chưa phù h p v i kh năng ngân sách và đ nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i. Đ i v i các năm ti p theo c a th i kỳ n đ nh, ch làm vi c khi U ban nhân dân c p dư i có đ ngh ; Trong quá trình làm vi c, l p d toán ngân sách và xây d ng phương án phân b ngân sách, n u còn có ý ki n khác nhau gi a cơ quan tài chính v i các cơ quan cùng c p và chính quy n c p dư i, cơ quan tài chính đ a phương ph i báo cáo U ban nhân dân cùng c p quy t đ nh; B Tài chính ph i báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh; b) Ch trì ph i h p v i cơ quan k ho ch và đ u tư và các cơ quan liên quan cùng c p trong vi c t ng h p, l p d toán ngân sách theo lĩnh v c c p mình. Đ i v i lĩnh v c giáo d c - đào t o và khoa h c công ngh , t ng h p, l p d toán theo lĩnh v c đ a phương và trong ph m vi c nư c; c) Ch trì ph i h p v i các cơ quan, đơn v có liên quan trong vi c t ng h p, l p d toán ngân sách nhà nư c, ngân sách đ a phương và phương án phân b d toán ngân sách c a c p mình; d) Ph i h p v i cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p trong vi c l p d toán chi đ u tư phát tri n và phương án phân b ngân sách đ i v i m t s lĩnh v c chi đ u tư phát tri n c a ngân sách c p mình theo quy đ nh t i M c b Đi m 4.13 ph n III c a Thông tư này; đ) T ng h p d toán và phương án phân b d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia (ph n chi thư ng xuyên) do cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia l p;
 15. e) Đ xu t các phương án cân đ i ngân sách và các bi n pháp nh m th c hi n chính sách tăng thu, ti t ki m chi ngân sách. 4.13. Cơ quan k ho ch và đ u tư các c p: a) B K ho ch và Đ u tư trình Chính ph d án k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và các cân đ i ch y u c a n n kinh t qu c dân, trong đó có cân đ i tài chính, ti n t , v n đ u tư xây d ng cơ b n, làm cơ s cho vi c xây d ng k ho ch tài chính, ngân sách; b) Cơ quan k ho ch và đ u tư ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p trong vi c t ng h p, l p d toán ngân sách c p mình; ch trì ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p l p d toán chi đ u tư phát tri n, l p phương án phân b chi đ u tư xây d ng cơ b n, chi b sung d tr nhà nư c, chi h tr tín d ng nhà nư c và chi góp v n c ph n, liên doanh theo ch đ quy đ nh; trung ương, g i B Tài chính trư c ngày 10 tháng 9 năm trư c đ t ng h p l p d toán ngân sách nhà nư c và phương án phân b ngân sách trung ương trình Chính ph theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 21 c a Lu t Ngân sách nhà nư c; c) B K ho ch và Đ u tư t ng h p d toán và phương án phân b chi chương trình m c tiêu qu c gia (ph n chi đ u tư xây d ng cơ b n) do cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia l p và t ng h p chung d toán, phương án phân b chi chương trình m c tiêu qu c gia g i B Tài chính trư c ngày 10 tháng 9 năm trư c. 4.14. Các cơ quan nhà nư c trung ương và đ a phương: a) Các b qu n lý ngành, lĩnh v c ph i h p v i B Tài chính trong vi c xây d ng ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi ngân sách nhà nư c thu c ngành, lĩnh v c ph trách theo quy đ nh t i Kho n 5 Đi u 10 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ; b) Các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia ch trì ph i h p v i cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và đ u tư l p d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia; xây d ng phương án phân b chi chương trình m c tiêu qu c gia cho các đơn v , đ a phương g i cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p đ t ng h p vào d toán ngân sách và phương án phân b d toán ngân sách trình c p có th m quy n quy t đ nh; trung ương g i B Tài chính, B K ho ch và đ u tư trư c ngày 30 tháng 7 năm trư c đ t ng h p l p d toán ngân sách nhà nư c và phương án phân b ngân sách trung ương trình Chính ph . Trư ng h p ý ki n c a cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia chưa th ng nh t v i ý ki n c a B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư thì báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. 5. L p, quy t đ nh, phân b , giao d toán ngân sách nhà nư c. 5.1. L p d toán ngân sách các c p chính quy n đ a phương, l p d toán ngân sách trung ương và l p d toán ngân sách nhà nư c: 5.1.1. L p d toán ngân sách đ a phương: S Tài chính - V t giá ch trì ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư xem xét d toán ngân sách c a các đơn v thu c t nh, d toán thu do cơ quan thu , cơ quan h i quan l p (n u có), d toán thu, chi ngân sách c a các huy n; l p d toán thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn, d toán thu, chi ngân sách t nh (g m d toán ngân sách huy n, xã và d toán ngân sách c p t nh), d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia, báo cáo U ban nhân dân t nh đ trình Thư ng tr c H i đ ng nhân dân t nh xem xét trư c khi báo cáo B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư, b qu n lý lĩnh v c giáo d c - đào t o, khoa h c công ngh (đ i v i d toán chi giáo d c - đào t o, khoa h c công ngh ), các cơ quan Trung ương qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia (ph n d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia) ch m nh t vào ngày 25 tháng 7 năm trư c. U ban nhân dân c p t nh hư ng d n c th vi c l p d toán ngân sách các c p đ a phương phù h p v i yêu c u, n i dung và th i gian l p d toán ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 5.1.2. L p d toán ngân sách nhà nư c và ngân sách trung ương. B Tài chính ch trì ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư và các b , cơ quan liên quan, xem xét d toán thu, chi ngân sách do các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan
 16. khác trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo, d toán chi ngân sách nhà nư c theo lĩnh v c (đ i v i lĩnh v c giáo d c - đào t o, khoa h c công ngh ), chi chương trình m c tiêu qu c gia do các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia báo cáo, nhu c u tr n và kh năng vay; t ng h p và l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c, l p phương án phân b ngân sách trung ương trình Chính ph . Theo phân công c a Chính ph và th a u quy n Th tư ng Chính ph , báo cáo và gi i trình v i Qu c h i và các cơ quan c a Qu c h i theo quy đ nh t i Quy ch l p th m tra trình Qu c h i quy t đ nh d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương và phê chu n quy t toán ngân sách nhà nư c do U ban thư ng v Qu c h i ban hành. 5.2. Quy t đ nh d toán ngân sách nhà nư c, phân b ngân sách trung ương, giao d toán ngân sách nhà nư c. 5.2.1. Sau khi d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương đã đư c Qu c h i quy t đ nh, B Tài chính có trách nhi m: a) Căn c vào ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c, phân b ngân sách trung ương, đ i v i năm đ u th i kỳ n đ nh ngân sách, trình Chính ph trình U ban thư ng v Qu c h i quy t đ nh t l ph n trăm (%) phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách t ng đ a phương đ i v i các kho n thu quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 30 c a Lu t Ngân sách nhà nư c; b) Căn c vào ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c, phân b ngân sách trung ương, ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i v t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương, trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương theo t ng lĩnh v c; nhi m v thu, chi, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương, m c b sung cân đ i (n u có), m c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương, d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách trung ương cho t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương trư c ngày 20 tháng 11 năm trư c; c) Hư ng d n nhi m v thu, chi ngân sách cho các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương trư c ngày 25 tháng 11 năm trư c. 5.2.2. Trên cơ s quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương; S Tài chính - V t giá có trách nhi m giúp U ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh d toán thu, chi ngân sách t nh, phương án phân b ngân sách c p t nh và m c b sung t ngân sách c p t nh cho ngân sách c p dư i trư c ngày 10 tháng 12 năm trư c; U ban nhân dân t nh có trách nhi m báo cáo B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư d toán ngân sách t nh và k t qu phân b d toán ngân sách c p t nh đã đư c H i đ ng nhân dân t nh quy t đ nh. Căn c vào ngh quy t c a H i đ ng nhân dân c p t nh, S Tài chính - V t giá trình U ban nhân dân cùng c p quy t đ nh giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng cơ quan, đơn v tr c thu c t nh; nhi m v thu, chi, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương (ph n ngân sách đ a phương hư ng) và gi a các c p chính quy n đ a phương, m c b sung t ngân sách c p t nh cho t ng huy n, d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách trung ương, d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách c p t nh (n u có) cho t ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. 5.2.3. Sau khi nh n đư c quy t đ nh giao nhi m v thu, chi ngân sách c a U ban nhân dân c p trên; U ban nhân dân trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh d toán thu, chi ngân sách đ a phương và phương án phân b d toán ngân sách c p mình ch m nh t là 10 ngày k t ngày H i đ ng nhân dân c p trên tr c ti p quy t đ nh d toán và phân b ngân sách. 5.2.4. Sau khi nh n đư c d toán thu, chi ngân sách đư c c p có th m quy n giao; các đơn v d toán ph i t ch c phân b và giao d toán thu, chi ngân sách cho t ng đơn v tr c thu c, k c d toán chi t ngu n kinh phí u quy n (n u có) trư c ngày 31 tháng 12 năm trư c.
 17. 5.3. Ch m nh t 5 ngày sau khi H i đ ng nhân dân quy t đ nh d toán ngân sách ho c d toán ngân sách đi u ch nh, U ban nhân dân có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân và cơ quan tài chính c p trên (U ban nhân dân c p t nh báo cáo B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư d toán ngân sách t nh); 5.4. B Tài chính ki m tra ngh quy t v d toán ngân sách c a H i đ ng nhân dân c p t nh, trong trư ng h p c n thi t báo cáo Th tư ng Chính ph yêu c u U ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân đi u ch nh l i d toán ngân sách đ a phương. Cơ quan tài chính các c p đ a phương ki m tra ngh quy t v d toán ngân sách c a H i đ ng nhân dân c p dư i, trong trư ng h p c n thi t báo cáo U ban nhân dân cùng c p yêu c u H i đ ng nhân dân c p dư i đi u ch nh l i d toán ngân sách. 6. Tài li u trình d toán và phân b ngân sách. 6.1. D toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương và m c b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách các t nh, thành ph tr c thu c trung ương khi trình Qu c h i ph i kèm theo các tài li u c n thi t theo quy đ nh t i Đi u 42 c a Lu t Ngân sách nhà nư c và Quy ch l p, th m tra, trình Qu c h i quy t đ nh d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương và phê chu n quy t toán ngân sách nhà nư c do U ban thư ng v Qu c h i ban hành. 6.2. D toán ngân sách và phương án phân b ngân sách các c p chính quy n đ a phương khi trình H i đ ng nhân dân ph i kèm theo các tài li u c n thi t theo quy đ nh t i Đi u 41 Ngh đ nh s 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 và Quy ch xem xét, quy t đ nh d toán và phân b ngân sách đ a phương, phê chu n quy t toán ngân sách đ a phương do Chính ph ban hành. 7. L p l i d toán, phương án phân b ngân sách. 7.1. Trư ng h p d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương chưa đư c Qu c h i quy t đ nh, Chính ph l p l i d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương trình Qu c h i vào th i gian do Qu c h i quy t đ nh. 7.2. Trư ng h p d toán ngân sách đ a phương chưa đư c H i đ ng nhân dân quy t đ nh, U ban nhân dân l p l i d toán ngân sách trình H i đ ng nhân dân vào th i gian do H i đ ng nhân dân quy t đ nh, nhưng không đư c ch m hơn ngày 10 tháng 01 năm sau đ i v i ngân sách c p t nh, ngày 20 tháng 01 năm sau đ i v i ngân sách c p huy n, ngày 30 tháng 01 năm sau đ i v i ngân sách c p xã. 8. Đi u ch nh d toán ngân sách năm. 8.1. Đi u ch nh d toán ngân sách c a chính quy n đ a phương c p dư i trong trư ng h p d toán ngân sách c a các c p chính quy n đ a phương chưa phù h p v i d toán ngân sách nhà nư c, ho c chưa phù h p v i d toán ngân sách c p trên, th c hi n như sau: B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph , cơ quan tài chính báo cáo U ban nhân dân yêu c u H i đ ng nhân dân c p dư i đi u ch nh d toán ngân sách sau khi nh n đư c báo cáo quy t đ nh d toán ngân sách c a H i đ ng nhân dân c p dư i. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m báo cáo Chính ph , B Tài chính và B K ho ch và Đ u tư d toán ngân sách đi u ch nh đã đư c H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh. U ban nhân dân c p dư i có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân, cơ quan tài chính c p trên d toán ngân sách đi u ch nh đã đư c H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh. 8.2. Trư ng h p có bi n đ ng l n v ngân sách nhà nư c c n ph i đi u ch nh t ng th , Chính ph l p d toán đi u ch nh ngân sách ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương trình Qu c h i quy t đ nh t i kỳ h p g n nh t. 8.3. Trư ng h p có yêu c u c p bách v qu c phòng, an ninh ho c vì lý do khách quan c n ph i đi u ch nh nhi m v thu, chi c a m t s cơ quan, đơn v , đ a phương, song không làm bi n đ ng đ n t ng th và cơ c u ngân sách, Chính ph trình U ban thư ng v Qu c h i quy t đ nh và báo cáo Qu c h i t i kỳ h p g n nh t.
 18. 8.4. Trư ng h p có bi n đ ng l n v ngân sách đ a phương c n ph i đi u ch nh t ng th , U ban nhân dân l p d toán đi u ch nh ngân sách đ a phương, phương án phân b ngân sách c p mình trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh. 8.5. Trư ng h p có yêu c u c p bách v qu c phòng, an ninh ho c do lý do khách quan c n đi u ch nh nhi m v thu, chi c a m t vài cơ quan tr c thu c ho c c a ngân sách c p dư i, nhưng không làm bi n đ ng đ n t ng th ngân sách đ a phương, U ban nhân dân trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh. Vi c đi u ch nh t ng th d toán ngân sách nhà nư c, d toán ngân sách đ a phương theo quy đ nh t i Đi m 8.2 và Đi m 8.4 ph n III c a Thông tư này, th c hi n theo quy trình l p, quy t đ nh, phân b d toán ngân sách hàng năm. 8.6. Các cơ quan nhà nư c đi u ch nh d toán ngân sách c a các đơn v tr c thu c trong các trư ng h p sau: 8.6.1. Khi Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân quy t đ nh đi u ch nh d toán ngân sách c a cơ quan đó; 8.6.2. C n phân b l i ngân sách cho các đơn v tr c thu c. 9. Bi u m u l p d toán ngân sách nhà nư c năm. 9.1. Các doanh nghi p đăng ký n p thu v i cơ quan thu và cơ quan đư c giao nhi m v thu ngân sách nhà nư c; các doanh nghi p nhà nư c l p k ho ch thu, chi tài chính c a đơn v theo bi u m u quy đ nh c a cơ quan thu, cơ quan tài chính. 9.2. Các cơ quan thu l p d toán thu theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. 9.3. Các cơ quan qu n lý nhà nư c, các đơn v d toán, đơn v s d ng ngân sách l p d toán thu, chi ngân sách theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. 9.4. Cơ quan B o hi m xã h i l p d toán thu, chi b o bi m xã h i theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 3 kèm theo Thông tư này. 9.5. Cơ quan Lao đ ng - Thương binh và xã h i l p d toán chi tr c p xã h i theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 4 kèm theo Thông tư này. 9.6. Cơ quan K ho ch và đ u tư l p d toán chi xây d ng cơ b n theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 5 kèm theo Thông tư này. 9.7. U ban nhân dân và cơ quan Tài chính đ a phương l p d toán thu, chi ngân sách theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 6 kèm theo Thông tư này. 9.8. B Tài chính l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 7 kèm theo Thông tư này. IV. CH P HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1. Phân b và giao d toán chi ngân sách:. 1.1. Sau khi đư c Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân giao d toán ngân sách, các cơ quan nhà nư c trung ương và đ a phương, các đơn v d toán c p I ti n hành phân b và giao d toán chi ngân sách cho các đơn v s d ng ngân sách tr c thu c theo các nguyên t c đư c quy đ nh t i Đi m a Kho n 1 Đi u 44 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . Đ i v i các B , T ng c c đư c t ch c theo ngành d c, chưa có đi u ki n phân b và giao d toán tr c ti p đ n các đơn v s d ng ngân sách, thì có th phân b đ n đơn v d toán c p II và u quy n cho đơn v này phân b , giao d toán cho đơn v s d ng ngân sách tr c thu c, song B , T ng c c ph i t ng h p và ch u trách nhi m v toàn b d toán ngân sách đã phân b và giao cho đơn v s d ng ngân sách. 1.2. D toán chi thư ng xuyên giao cho đơn v s d ng ngân sách đư c phân b theo t ng lo i c a M c l c ngân sách nhà nư c, theo các nhóm m c:
 19. - Chi thanh toán cá nhân. - Chi nghi p v chuyên môn. - Chi mua s m, s a ch a. - Các kho n chi khác. Đ i v i các nhi m v chi v chương trình m c tiêu qu c gia; chi mua s m, s a ch a l n; chi s nghi p kinh t , d toán năm giao cho đơn v s d ng còn đư c phân theo ti n đ th c hi n t ng quý. 1.3. D toán chi đ u tư xây d ng cơ b n đư c phân b chi ti t theo t ng lo i và các m c c a M c l c ngân sách nhà nư c và phân theo ti n đ th c hi n t ng quý. 1.4. Khi phân b d toán ngân sách đư c giao, cơ quan, đơn v phân b d toán ph i b o đ m b trí v n, kinh phí cho các d án, nhi m v đã đư c chi ng trư c d toán; đ ng th i, ph i phân b h t d toán ngân sách đư c giao, trư ng h p có các nhi m v chi chưa xác đ nh đư c rõ đơn v th c hi n trong d toán đ u năm thì đư c gi l i đ phân b sau nhưng khi phân b ph i g i cơ quan tài chính cùng c p đ th m tra theo quy trình quy đ nh t i Đi m 1.5 và Đi m 1.6 ph n IV c a Thông tư này. 1.5. Phương án phân b d toán ngân sách c a cơ quan nhà nư c và đơn v d toán c p I cho các đơn v s d ng ngân sách tr c thu c ph i g i cơ quan tài chính cùng c p đ th m tra. N i dung th m tra g m: - Th m tra tính chính xác gi a phân b c a cơ quan, đơn v đ n đơn v s d ng ngân sách v i n i dung d toán do cơ quan có th m quy n giao. - B o đ m đúng chính sách, ch đ , đ nh m c, tiêu chu n chi ngân sách. Qua th m tra, n u phát hi n phương án phân b không đ m b o các yêu c u trên thì cơ quan tài chính yêu c u cơ quan phân b đi u ch nh l i. Trư ng h p cơ quan, đơn v phân b ngân sách không th ng nh t v i yêu c u đi u ch nh c a cơ quan tài chính thì báo cáo Th tư ng Chính ph (đ i v i các cơ quan, đơn v trung ương), U ban nhân dân (đ i v i các cơ quan, đơn v đ a phương) đ xem xét, quy t đ nh. 1.6. Trong vòng 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c phương án phân b d toán ngân sách, cơ quan tài chính ph i th m tra và có thông báo b ng văn b n v k t qu th m tra đ n cơ quan, đơn v phân b ngân sách. Trư ng h p các B , T ng c c đư c t ch c theo ngành d c, ch phân b và giao d toán đ n đơn v d toán c p II thì v n ph i t ng h p toàn b phương án phân b đ n đơn v s d ng ngân sách g i B Tài chính, B Tài chính th c hi n th m tra và thông báo b ng văn b n đ n cơ quan, đơn v phân b ngân sách. 1.7. Sau khi phương án phân b ngân sách đư c cơ quan tài chính th ng nh t, th trư ng cơ quan, đơn v phân b ngân sách quy t đ nh giao d toán ngân sách cho các đơn v tr c thu c; đ ng g i cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c cùng c p và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch đ ph i h p th c hi n. 1.8. Trư ng h p ch m phân b ho c k t qu phân b chưa đư c cơ quan tài chính th ng nh t thì cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c t m c p kinh phí theo quy đ nh t i Đi u 45 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . 1.9. Khi c n đi u ch nh d toán ngân sách gi a các đơn v tr c thu c mà không làm thay đ i t ng m c và chi ti t d toán đư c giao, th trư ng cơ quan, đơn v phân b ngân sách l p gi y đ ngh đi u ch nh phân b d toán, g i cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c cùng c p. Cơ quan tài chính cùng c p th m tra đ ngh đi u ch nh d toán theo quy đ nh t i Đi m 1.5 ph n IV c a Thông tư này. Trong vòng 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c đ ngh đi u ch nh c a đơn v d toán, cơ quan tài chính ph i tr l i b ng văn b n g i cơ quan, đơn v phân b và Kho b c Nhà nư c cùng c p.
 20. Trên cơ s th ng nh t ý ki n v i cơ quan tài chính cùng c p, th trư ng cơ quan, đơn v phân b ngân sách quy t đ nh đi u ch nh d toán ngân sách đã giao cho các đơn v tr c thu c; đ ng g i cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c cùng c p và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. 1.10. Trư ng h p đơn v d toán c p I c n ph i đi u ch nh d toán đã giao cho các đơn v tr c thu c song không làm thay đ i t ng m c d toán Th tư ng Chính ph ho c U ban nhân dân đã giao cho đơn v thì ph i có s th ng nh t c a cơ quan tài chính cùng c p. 1.11. Trư ng h p cơ quan tài chính phát hi n vi c ch p hành d toán ngân sách c a đơn v s d ng ngân sách ch m, có kh năng không hoàn thành đư c m c tiêu ho c chi không h t d toán đư c giao thì có quy n yêu c u cơ quan, đơn v phân b ngân sách, ho c đ ngh Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân có gi i pháp k p th i ho c đi u ch nh nhi m v , d toán đ b o đ m s d ng ngân sách đúng theo m c tiêu, ch đ quy đ nh, ti t ki m, có hi u qu ngân sách nhà nư c. 1.12. Trư ng h p đư c b sung d toán t ngu n d phòng ngân sách ho c tăng thu ngân sách theo quy t đ nh c a c p có th m quy n, đơn v d toán c p I ph i phân b cho đơn v s d ng theo đúng m c tiêu đư c giao g i cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c cùng c p và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. 2. T ch c đi u hành ngân sách quý. 2.1. Trên cơ s nhi m v thu c năm đư c giao và ngu n thu d ki n phát sinh trong quý, cơ quan thu l p d toán thu ngân sách quý chi ti t theo khu v c kinh t , đ a bàn và đ i tư ng thu ch y u, g i cơ quan tài chính cùng c p trư c ngày 20 tháng cu i quý trư c: - Cơ quan Thu l p d toán thu thu , phí, l phí và các kho n thu khác thu c ph m vi qu n lý. - Cơ quan H i quan l p d toán thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u và các kho n thu khác thu c ph m vi qu n lý. - Cơ quan Tài chính và các cơ quan thu khác đư c u quy n l p d toán thu các kho n thu còn l i c a ngân sách nhà nư c. 2.2. Trên cơ s d toán chi c năm đư c giao và yêu c u nhi m v ph i chi trong quý, các đơn v s d ng ngân sách l p nhu c u chi ngân sách quý (có chia ra tháng), chi ti t theo các nhóm m c chi quy đ nh t i Đi m 1.2 ph n IV c a Thông tư này, g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch và cơ quan qu n lý c p trên trư c ngày 20 c a tháng cu i c a quý trư c. Các kho n chi thanh toán cá nhân và các kho n chi có tính ch t thư ng xuyên ph i b trí đ u t ng tháng trong năm đ chi theo ch đ quy đ nh. Nh ng kho n chi có tính ch t th i v ho c ch phát sinh vào m t s th i đi m như đ u tư xây d ng cơ b n, mua s m, s a ch a l n và các kho n có tính ch t không thư ng xuyên khác ph i th c hi n theo ti n đ th c hi n t ng quý đã ghi trong d toán đư c giao. Cơ quan qu n lý c p trên t ng h p, nhu c u chi ngân sách quý (có chia ra tháng), g i cơ quan tài chính cùng c p trư c ngày 25 tháng cu i c a quý trư c. 2.3. Cơ quan tài chính căn c vào kh năng ngu n thu và nhu c u chi trong quý, l p phương án đi u hành ngân sách quý c a ngân sách c p mình, b o đ m ngu n đ đáp ng nhu c u chi trong d toán, đúng ch đ c a các đơn v s d ng ngân sách. Trư ng h p kh năng ngu n thu, k c các kho n vay (đ i v i ngân sách trung ương) không đáp ng đư c nhu c u chi, cơ quan tài chính ch đ ng th c hi n các gi i pháp t m ng ngu n theo quy đ nh t i Đi m 16 ph n IV c a Thông tư này. Trư ng h p đ c bi t, n u đã th c hi n các gi i pháp trên mà v n không đáp ng đ nhu c u chi, cơ quan tài chính ph i b o đ m đ ngu n chi tr , thanh toán cho các kho n v ti n lương và có tính ch t lương, chi đ u tư xây d ng cơ b n các công trình quan tr ng, chi chương trình m c tiêu qu c gia và các kho n chi mang tính thư ng xuyên ph i chi k p th i đ b o đ m ho t đ ng bình thư ng c a cơ quan, đơn v ; đ i v i các kho n chi khác, s p x p theo th t ưu tiên. Đ ng th i, có th yêu c u Kho b c Nhà nư c t m d ng thanh toán đ i v i m t s kho n chi v mua s m, s a ch a theo t ng nhi m v c th đ b o đ m cân đ i qu ngân sách nhưng không đư c nh hư ng đ n vi c t ch c th c hi n nhi m v chính đư c giao c a đơn v .
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản