Thông tư 59/2003/TT-BTC

Chia sẻ: lawvhxh13

Thông tư 59/2003/TT-BTC về Luật Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 59/2003/TT-BTC

B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
----- Đ c l p - T do - H nh phúc
-------

S : 59/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2003THÔNG TƯ
HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 60/2003/NĐ-CP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2003 C A
CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH LU T NGÂN SÁCH NHÀ
NƯ C
Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Ngh đ nh s
60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành
Lu t Ngân sách nhà nư c;
Căn c Ngh đ nh s 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ban hành Quy
ch xem xét, quy t đ nh d toán và phân b ngân sách đ a phương, phê chu n quy t toán ngân
sách đ a phương;
B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c như
sau:
I. NH NG QUY Đ NH CHUNG
1. Ngân sách nhà nư c là m t h th ng th ng nh t, bao g m: ngân sách trung ương và ngân
sách các c p chính quy n đ a phương (dư i đây g i là ngân sách đ a phương) theo quy đ nh t i
Kho n 1 Đi u 5 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph .
2. Ngu n thu, nhi m v chi c a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương đư c quy đ nh
theo Lu t Ngân sách nhà nư c và Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a
Chính ph .
3. Ngu n thu, nhi m v chi c a ngân sách các c p chính quy n đ a phương do H i đ ng nhân
dân c p t nh quy t đ nh phù h p v i phân c p qu n lý kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a
Nhà nư c, trình đ qu n lý c a m i c p trên đ a bàn.
4. T l ph n trăm (%) phân chia các ngu n thu và s b sung cân đ i t ngân sách c p trên cho
ngân sách c p dư i đư c n đ nh trong th i gian t 3 đ n 5 năm (g i chung là th i kỳ n đ nh
ngân sách). Chính ph trình Qu c h i quy t đ nh th i kỳ n đ nh ngân sách gi a ngân sách trung
ương và ngân sách đ a phương. U ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân cùng c p
quy t đ nh th i kỳ n đ nh ngân sách gi a các c p ngân sách đ a phương.
5. Vi c đi u ch nh d toán ngân sách đã đư c giao th c hi n theo th m quy n và quy trình quy
đ nh t i các Đi u 43 và Đi u 44 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a
Chính ph .
6. Các t ch c, cá nhân, k c các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng trên lãnh th nư c
C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có nghĩa v n p đ y đ , đúng h n các kho n thu , phí, l
phí và các kho n ph i n p khác vào ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t; qu n lý, s d ng
các kho n v n, kinh phí do nhà nư c c p theo đúng m c đích, đúng ch đ , ti t ki m và có hi u
qu .
7. Cơ quan thu (bao g m Thu nhà nư c, H i quan, Tài chính và các cơ quan khác đư c Chính
ph cho phép ho c đư c B Tài chính u quy n) ph i h p v i Kho b c Nhà nư c t ch c qu n
lý, t p trung ngu n thu ngân sách nhà nư c, thư ng xuyên ki m tra, đôn đ c, b o đ m m i
kho n thu ngân sách ph i đư c t p trung đ y đ , k p th i vào ngân sách nhà nư c.
8. T t c các kho n chi ngân sách nhà nư c ph i đư c ki m tra, ki m soát trư c, trong và sau
quá trình c p phát thanh toán. Các kho n chi ph i có trong d toán ngân sách nhà nư c đư c
giao, đúng ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi tiêu do cơ quan nhà nư c có th m quy n quy đ nh
và đư c th trư ng đơn v s d ng ngân sách ho c ngư i đư c u quy n quy t đ nh chi. Ngư i
ra quy t đ nh chi ph i ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình, n u chi sai ph i b i hoàn cho
công qu và tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m còn b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b
truy c u trách nhi m hình s .
9. M i kho n thu, chi ngân sách nhà nư c đ u đư c h ch toán b ng đ ng Vi t Nam. Các kho n
thu ngân sách nhà nư c b ng ngo i t , b ng hi n v t, b ng ngày công lao đ ng đư c quy đ i ra
đ ng Vi t Nam theo t giá h ch toán ho c giá hi n v t, giá ngày công lao đ ng do cơ quan có
th m quy n quy đ nh đ h ch toán thu ngân sách nhà nư c t i th i đi m phát sinh.
10. Các t ch c, cá nhân có nhi m v thu n p ngân sách nhà nư c, s d ng ngân sách nhà
nư c ph i t ch c h ch toán k toán, báo cáo và quy t toán thu, chi ngân sách theo đúng niên
đ ngân sách, c p ngân sách, M c l c ngân sách nhà nư c, ch đ k toán nhà nư c và nh ng
quy đ nh t i Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , cũng như
các quy đ nh t i Thông tư này.
11. Đ i v i m t s ho t đ ng đ c bi t thu c lĩnh v c qu c phòng - an ninh; c p phát, thanh toán
v n đ u tư xây d ng cơ b n; cơ ch qu n lý v n vay n , vi n tr ; các kho n thu, chi c a cơ
quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài; qu n lý ngân sách c p xã, B Tài chính ph i h p v i các
cơ quan liên quan có văn b n hư ng d n riêng.
II. PHÂN C P QU N LÝ NGÂN SÁCH
1. Phân c p ngu n thu và nhi m v chi gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương:
1.1. Ngu n thu c a ngân sách trung ương g m:
1.1.1. Các kho n thu ngân sách trung ương hư ng 100%:
a) Thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p kh u;
b) Thu xu t kh u, thu nh p kh u;
c) Thu tiêu th đ c bi t hàng hoá nh p kh u;
d) Thu thu nh p doanh nghi p c a các đơn v h ch toán toàn ngành. Thu thu nh p c a các
đơn v h ch toán toàn ngành là ph n thu nh p n p ngân sách t các ho t đ ng s n xu t, kinh
doanh th c hi n h ch toán t p trung c a các đơn v sau đây:
- Các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh đi n c a T ng công ty Đi n l c Vi t Nam, các Công ty đi n
l c I, II, III, Công ty đi n l c thành ph Hà N i, Công ty đi n l c thành ph H Chí Minh, công ty
đi n l c H i Phòng, Công ty đi n l c Đ ng Nai;
- Các ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam, Ngân hàng Nông nghi p và
Phát tri n nông thôn Vi t Nam, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, Ngân hàng Đ u tư và Phát
tri n Vi t Nam, Ngân hàng chính sách xã h i; Ngân hàng phát tri n nhà đ ng b ng đ ng b ng
Sông C u long;
- Các ho t đ ng kinh doanh c a Hãng hàng không Qu c gia Vi t Nam;
- Các d ch v bưu chính vi n thông c a T ng công ty Bưu chính vi n thông Vi t Nam;
- Ho t đ ng kinh doanh b o hi m c a T ng công ty B o hi m Vi t Nam;
- Ho t đ ng v n doanh c a T ng công ty đư ng s t Vi t Nam;
đ) Các kho n thu và thu khác t các ho t đ ng thăm dò, khai thác d u, khí, k c thu chuy n
thu nh p ra nư c ngoài, ti n thuê m t đ t, m t nư c;
e) Ti n thu h i v n c a ngân sách trung ương t i các cơ s kinh t , thu h i ti n cho vay c a ngân
sách trung ương (c g c và lãi), thu t Qu d tr tài chính c a trung ương; thu nh p t v n góp
c a ngân sách trung ương;
g) Các kho n phí và l phí, ph n n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t do các cơ
quan, đơn v thu c trung ương t ch c thu, không k phí xăng, d u và l phí trư c b ;
h) Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t c a các đơn v do các cơ
quan trung ương tr c ti p qu n lý;
i) Chênh l ch thu l n hơn chi c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam;
k) Các kho n thu hoàn v n, thanh lý tài s n, các kho n thu khác c a doanh nghi p nhà nư c do
trung ương qu n lý, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t;
l) Thu t các kho n ti n ph t, t ch thu theo quy đ nh c a pháp lu t;
m) Thu k t dư ngân sách trung ương;
n) Thu chuy n ngu n t ngân sách trung ương năm trư c sang ngân sách trung ương năm sau;
o) Vi n tr không hoàn l i c a Chính ph các nư c, các t ch c khác, các cá nhân nư c ngoài
cho Chính ph Vi t Nam;
p) Các kho n thu khác c a ngân sách trung ương theo quy đ nh c a pháp lu t.
1.1.2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách Trung ương và ngân
sách đ a phương:
a) Thu giá tr gia tăng, không k thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p kh u quy đ nh t i m c a
Đi m 1.1.1 ph n II c a Thông tư này và thu giá tr gia tăng thu t ho t đ ng x s ki n thi t;
b) Thu thu nh p doanh nghi p, không k thu thu nh p doanh nghi p c a các đơn v h ch toán
toàn ngành quy đ nh t i M c d Đi m 1.1.1 ph n II c a Thông tư này và thu thu nh p doanh
nghi p thu t ho t đ ng x s ki n thi t;
c) Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao;
d) Thu tiêu th đ c bi t thu t d ch v , hàng hoá s n xu t trong nư c, không k thu tiêu th
đ c bi t thu t ho t đ ng x s ki n thi t;
đ) Phí xăng, d u.
1.2. Nhi m v chi c a ngân sách trung ương g m:
1.2.1. Chi đ u tư phát tri n v :
a) Đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n
do Trung ương qu n lý;
b) Đ u tư và h tr cho các doanh nghi p, các t ch c kinh t , góp v n c ph n, liên doanh vào
các doanh nghi p thu c các lĩnh v c c n thi t có s tham gia c a Nhà nư c theo quy đ nh c a
pháp lu t;
c) Chi h tr tài chính, b sung v n, h tr và thư ng xu t kh u cho các doanh nghi p, t ch c
kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t;
d) Ph n chi đ u tư phát tri n trong các chương trình m c tiêu qu c gia, d án nhà nư c do các
cơ quan trung ương th c hi n;
đ) Chi h tr các t ch c tài chính c a Nhà nư c do Trung ương qu n lý;
e) Chi b sung d tr nhà nư c;
g) Các kho n chi đ u tư phát tri n khác theo quy đ nh c a pháp lu t;
1.2.2. Chi thư ng xuyên v :
a) Các ho t đ ng s nghi p giáo d c, đào t o, d y ngh , y t , xã h i, văn hóa thông tin văn h c
ngh thu t, th d c th thao, khoa h c và công ngh , môi trư ng, các s nghi p khác do các cơ
quan trung ương qu n lý:
- Các trư ng ph thông dân t c n i trú;
- Đào t o sau đ i h c, đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, đào t o ngh và các hình
th c đào t o, b i dư ng khác;
- Phòng b nh, ch a b nh và các ho t đ ng s nghi p y t khác;
- Các cơ s thương binh, ngư i có công v i cách m ng, tr i xã h i, phòng ch ng các t n n xã
h i và các ho t đ ng xã h i khác;
- B o t n, b o tàng, thư vi n, trùng tu di tích l ch s đã đư c x p h ng, các ho t đ ng sáng t o
văn h c, ngh thu t và các ho t đ ng văn hóa khác;
- Phát thanh, truy n hình và các ho t đ ng thông tin khác;
- B i dư ng, hu n luy n hu n luy n viên, v n đ ng viên các đ i tuy n qu c gia; các gi i thi đ u
qu c gia và qu c t ; qu n lý các cơ s thi đ u th thao và các ho t đ ng th d c, th thao khác;
- Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ;
- Các s nghi p khác;
b) Các ho t đ ng s nghi p kinh t do các cơ quan trung ương qu n lý:
- S nghi p giao thông: duy tu, b o dư ng, s a ch a c u đư ng, các công trình giao thông
khác, l p bi n báo và các bi n pháp b o đ m an toàn giao thông trên các tuy n đư ng;
- S nghi p nông nghi p, th y l i, ngư nghi p và lâm nghi p: b o dư ng, s a ch a các tuy n
đê, các công trình th y l i, các tr m tr i nông nghi p, ngư nghi p, lâm nghi p; công tác khuy n
lâm, khuy n nông, khuy n ngư; công tác khoanh nuôi, b o v , phòng ch ng cháy r ng, b o v
ngu n l i th y s n;
- Đi u tra cơ b n;
- Đo đ c đ a gi i hành chính;
- Đo v b n đ ;
- Đo đ c biên gi i, c m m c biên gi i;
- Đo đ c, l p b n đ và lưu tr h sơ đ a chính;
- Đ nh canh, đ nh cư và kinh t m i;
- Các ho t đ ng s nghi p môi trư ng;
- Các s nghi p kinh t khác;
c) Các nhi m v v qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i do ngân sách trung ương b o
đ m theo quy đ nh riêng c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n;
d) Ho t đ ng c a Qu c h i, Ch t ch nư c, các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ,
h th ng Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân;
đ) Ho t đ ng c a cơ quan trung ương c a Đ ng C ng s n Vi t Nam;
e) Ho t đ ng c a các cơ quan trung ương c a U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam;
Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam; H i C u chi n binh Vi t Nam; H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; H i
Nông dân Vi t Nam; Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh;
g) Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c;
h) Ph n chi thư ng xuyên trong các chương trình m c tiêu qu c gia, d án nhà nư c do các cơ
quan trung ương th c hi n;
i) Th c hi n ch đ đ i v i ngư i v hưu, m t s c theo quy đ nh c a B Lu t lao đ ng cho các
đ i tư ng thu c ngân sách trung ương b o đ m; h tr Qu B o hi m xã h i theo quy đ nh c a
Chính ph ;
k) Th c hi n các chính sách đ i v i thương binh, b nh binh, li t s , thân nhân li t s , gia đình có
công v i cách m ng và các đ i tư ng chính sách xã h i khác;
l) H tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh
nghi p thu c Trung ương theo quy đ nh t i Đi u 17 và Đi u 18 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP
ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ;
m) Các kho n chi thư ng xuyên khác theo quy đ nh c a pháp lu t;
1.2.3. Tr n g c và lãi các kho n ti n do Chính ph vay;
1.2.4. Chi vi n tr cho các Chính ph và t ch c nư c ngoài;
1.2.5. Chi cho vay theo quy đ nh c a pháp lu t;
1.2.6. B sung Qu d tr tài chính c a trung ương;
1.2.7. B sung cho ngân sách đ a phương;
1.2.8. Chi chuy n ngu n t ngân sách Trung ương năm trư c sang ngân sách Trung ương năm
sau.
1.3. Ngu n thu c a ngân sách đ a phương g m:
1.3.1. Các kho n thu ngân sách đ a phương hư ng 100%:
a) Thu nhà, đ t;
b) Thu tài nguyên; không k thu tài nguyên thu t ho t đ ng d u, khí;
c) Thu môn bài;
d) Thu chuy n quy n s d ng đ t;
đ) Thu s d ng đ t nông nghi p;
e) Ti n s d ng đ t;
f) Ti n cho thuê đ t, thuê m t nư c, không k ti n thuê m t nư c thu t ho t đ ng d u, khí;
g) Ti n đ n bù thi t h i đ t;
h) Ti n cho thuê và bán nhà thu c s h u nhà nư c;
i) L phí trư c b ;
k) Thu t ho t đ ng x s ki n thi t;
l) Thu nh p t v n góp c a ngân sách đ a phương, ti n thu h i v n c a ngân sách đ a phương
t i các cơ s kinh t , thu thanh lý tài s n và các kho n thu khác c a doanh nghi p nhà nư c do
đ a phương qu n lý, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t; thu t qu d tr tài chính
c a c p t nh theo quy đ nh t i Đi u 58 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm
2003 c a Chính ph ;
m) Các kho n phí, l phí, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t do các cơ quan, đơn
v thu c đ a phương t ch c thu, không k phí xăng, d u và l phí trư c b ;
n) Thu t qu đ t công ích và thu hoa l i công s n khác;
o) Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t c a các đơn v do đ a
phương qu n lý;
p) Huy đ ng t các t ch c, cá nhân đ đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy
đ nh c a pháp lu t;
q) Đóng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c;
r) Thu t huy đ ng đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy đ nh t i Kho n 3
Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c;
s) Thu t các kho n ti n ph t, t ch thu theo quy đ nh c a pháp lu t;
t) Thu k t dư ngân sách đ a phương;
u) Các kho n thu khác c a ngân sách đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t;
v) Thu b sung t ngân sách c p trên;
x) Thu chuy n ngu n ngân sách t ngân sách đ a phương năm trư c sang ngân sách đ a
phương năm sau.
y) Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho đ a phương theo
quy đ nh c a pháp lu t;
1.3.2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách Trung ương và ngân
sách đ a phương theo quy đ nh t i Đi m 1.1.2 ph n II c a Thông tư này.
1.3.3. Vi c phân c p các ngu n thu quy đ nh t i Đi m 1.3.1 và Đi m 1.3.2 ph n II c a Thông tư
này cho ngân sách các c p chính quy n đ a phương do H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh
trong ph m vi đư c phân c p và b o đ m nguyên t c quy đ nh t i Đi u 6 c a Ngh đ nh s
60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , đ ng th i ph i b o đ m các yêu c u
sau:
a) G n v i nhi m v và kh năng qu n lý c a t ng c p, h n ch vi c b sung t ngân sách c p
trên cho ngân sách c p dư i; khuy n khích các c p tăng cư ng qu n lý thu, ch ng th t thu; h n
ch phân chia các ngu n thu có quy mô nh cho nhi u c p.
b) Ngân sách xã, th tr n đư c hư ng t i thi u 70% đ i v i các kho n thu sau:
- Thu chuy n quy n s d ng đ t;
- Thu nhà, đ t;
- Thu môn bài thu t cá nhân, h kinh doanh;
- Thu s d ng đ t nông nghi p thu t h gia đình;
- L phí trư c b nhà, đ t;
c) Ngân sách th xã, thành ph thu c t nh đư c hư ng t i thi u 50% kho n thu l phí trư c b ,
không k l phí trư c b nhà, đ t.
1.3.4. Vi c huy đ ng v n đ u tư xây d ng công trình k t c u h t ng theo quy đ nh t i Kho n 3
Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c đư c th c hi n như sau:
a) Khi có nhu c u huy đ ng v n đ u tư, U ban nhân dân c p t nh l p phương án trình H i đ ng
nhân dân cùng c p quy t đ nh; n i dung phương án ph i nêu rõ:
- K ho ch đ u tư 5 năm thu c ngu n ngân sách c p t nh b o đ m đã đư c H i đ ng nhân dân
c p t nh phê duy t;
- D án đ u tư đ ngh huy đ ng v n thu c danh m c đ u tư trong k ho ch đ u tư 5 năm đã
đư c H i đ ng nhân dân quy t đ nh;
- Quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n v d án đ u tư đ ngh huy đ ng v n.
- Hi u qu kinh t - xã h i c a d án;
- T ng s v n đ u tư c n huy đ ng và d ki n ngu n b o đ m tr n c a ngân sách c p t nh;
- Hình th c huy đ ng v n; kh i lư ng huy đ ng; lãi su t huy đ ng và phương án tr n khi đ n
h n;
- Dư n v n huy đ ng t i th i đi m trình phương án và dư n sau khi phương án huy đ ng đư c
duy t b o đ m không vư t quá 30% v n đ u tư xây d ng cơ b n trong nư c hàng năm c a
ngân sách c p t nh, không k v n đ u tư b sung theo m c tiêu không có tính ch t n đ nh
thư ng xuyên t ngân sách trung ương cho ngân sách c p t nh;
- Cân đ i ngân sách c p t nh năm hi n hành và kh năng tr n c a ngân sách các năm ti p
theo;
- Các tài li u khác nh m thuy t minh rõ phương án huy đ ng v n.
b) Sau khi phương án huy đ ng v n đư c H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh, U ban nhân
dân báo cáo B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính đ theo dõi, giám sát vi c th c hi n và t ng
h p báo cáo Th tư ng Chính ph ;
c) Vi c huy đ ng v n c a đ a phương đư c th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph v phát hành
trái phi u Chính ph và huy đ ng t các ngu n tài chính h p pháp khác theo quy đ nh c a pháp
lu t.
d) Ngu n v n huy đ ng đư c h ch toán thu ngân sách c p t nh đ chi cho m c tiêu đã đ nh và
ph i b trí trong cân đ i c a ngân sách c p t nh đ ch đ ng tr n khi đ n h n.
1.4. Nhi m v chi c a ngân sách đ a phương g m:
1.4.1. Chi đ u tư phát tri n v :
a) Đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n
do đ a phương qu n lý;
b) Đ u tư và h tr v n cho các doanh nghi p, các t ch c kinh t , các t ch c tài chính c a Nhà
nư c theo quy đ nh c a pháp lu t;
c) Ph n chi đ u tư phát tri n trong các chương trình m c tiêu qu c gia do các cơ quan đ a
phương th c hi n;
d) Các kho n chi đ u tư phát tri n khác theo quy đ nh c a pháp lu t;
1.4.2. Chi thư ng xuyên v :
a) Các ho t đ ng s nghi p giáo d c, đào t o, d y ngh , y t , xã h i, văn hóa thông tin văn h c
ngh thu t, th d c th thao, khoa h c và công ngh , môi trư ng, các s nghi p khác do các cơ
quan đ a phương qu n lý:
- Giáo d c ph thông, b túc văn hóa, nhà tr , m u giáo, ph thông dân t c n i trú và các ho t
đ ng giáo d c khác;
- Đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, đào t o ngh , đào t o ng n h n và các hình th c
đào t o b i dư ng khác;
- Phòng b nh, ch a b nh và các ho t đ ng y t khác;
- Các tr i xã h i, c u t xã h i, c u đói, phòng ch ng các t n n xã h i và các ho t đ ng xã h i
khác;
- B o t n, b o tàng, thư vi n, bi u di n ngh thu t và ho t đ ng văn hóa khác;
- Phát thanh, truy n hình và các ho t đ ng thông tin khác;
- B i dư ng, hu n luy n hu n luy n viên, v n đ ng viên các đ i tuy n c p t nh; các gi i thi đ u
c p t nh; qu n lý các cơ s thi đ u th d c, th thao và các ho t đ ng th d c, th thao khác;
- Nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b k thu t, các ho t đ ng s nghi p khoa h c, công ngh
khác;
- Các s nghi p khác do đ a phương qu n lý;
b) Các ho t đ ng s nghi p kinh t do đ a phương qu n lý:
- S nghi p giao thông: duy tu, b o dư ng và s a ch a c u đư ng và các công trình giao thông
khác; l p bi n báo và các bi n pháp đ m b o an toàn giao thông trên các tuy n đư ng;
- S nghi p nông nghi p, th y l i, ngư nghi p, diêm nghi p và lâm nghi p: duy tu, b o dư ng
các tuy n đê, các công trình th y l i, các tr m tr i nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p; công
tác khuy n lâm, khuy n nông, khuy n ngư; chi khoanh nuôi, b o v , phòng ch ng cháy r ng,
b o v ngu n l i th y s n;
- S nghi p th chính: duy tu, b o dư ng h th ng đèn chi u sáng, v a hè, h th ng c p thoát
nư c, giao thông n i th , công viên và các s nghi p th chính khác;
- Đo đ c, l p b n đ và lưu tr h sơ đ a chính và các ho t đ ng s nghi p đ a chính khác;
- Đi u tra cơ b n;
- Các ho t đ ng s nghi p v môi trư ng;
- Các s nghi p kinh t khác;
c) Các nhi m v v qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i do ngân sách đ a phương b o
đ m theo quy đ nh c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n;
d) Ho t đ ng c a các cơ quan nhà nư c, cơ quan Đ ng C ng s n Vi t Nam đ a phương;
đ) Ho t đ ng c a các t ch c chính tr - xã h i đ a phương: U ban M t tr n T qu c Vi t Nam,
H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, Đoàn
thanh niên c ng s n H Chí Minh;
e) H tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh
nghi p đ a phương theo quy đ nh t i Đi u 17 và Đi u 18 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP
ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ;
g) Th c hi n các chính sách xã h i đ i v i các đ i tư ng do đ a phương qu n lý;
h) Ph n chi thư ng xuyên trong các chương trình m c tiêu qu c gia do các cơ quan đ a phương
th c hi n;
i) Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c;
k) Các kho n chi thư ng xuyên khác theo quy đ nh c a pháp lu t;
1.4.3. Chi tr g c, lãi ti n huy đ ng cho đ u tư theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân
sách nhà nư c;
1.4.4. Chi b sung Qu d tr tài chính c a c p t nh;
1.4.5. Chi b sung cho ngân sách c p dư i;
1.4.6. Chi chuy n ngu n t ngân sách đ a phương năm trư c sang ngân sách đ a phương năm
sau;
1.4.7. Các nhi m v chi quy đ nh t i m c b Đi m 1.4.1 và các Đi m 1.4.3 và Đi m 1.4.4 ph n II
c a Thông tư này, ch quy đ nh cho ngân sách c p t nh, không áp d ng cho ngân sách c p huy n
và ngân sách c p xã;
2. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p trong năm đ u c a th i
kỳ n đ nh:
2.1. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách t ng
t nh, thành ph tr c thu c trung ương theo quy đ nh t i Đi m 1.1.2 ph n II c a Thông tư này do
U ban Thư ng v Qu c h i quy t đ nh.
- T l này đư c áp d ng chung đ i v i t t c các kho n thu phân chia và đư c xác đ nh riêng
cho t ng t nh.
- Vi c xác đ nh t l ph n trăm (%) phân chia ph n ngân sách đ a phương đư c hư ng th c hi n
theo công th c sau:
G i:
+ T ng s chi ngân sách đ a phương (sau khi tr đi các kho n sau: chi b sung cho ngân sách
c p dư i, chi t ngu n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương, chi đ u tư t ngu n huy
đ ng theo Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c, chi t ngu n đóng góp t nguy n, chi
t ngu n vi n tr , chi t ngu n Chính ph vay ngoài nư c, chi chuy n ngu n sang ngân sách
năm sau) là A.
+ T ng s các kho n thu ngân sách đ a phương hư ng 100% (sau khi tr đi các kho n thu sau:
thu b sung t ngân sách c p trên, thu k t dư, thu huy đ ng theo Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân
sách nhà nư c, thu t đóng góp t nguy n, thu vi n tr , thu chuy n ngu n t ngân sách năm
trư c) là B.
+ T ng s các kho n thu đư c phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương
là C.
N u A - B < C thì t l ph n trăm (%) phân chia đư c tính theo công th c:
A-B
T l ph n trăm (%) = x 100%
C
N u A - B = C thì t l ph n trăm (%) xác đ nh b ng 100% và ph n chênh l ch s đư c ngân
sách trung ương b sung đ cân đ i ngân sách đ a phương.
2.2. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p chính quy n đ a
phương do H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh.
2.2.1. Các kho n thu phân chia gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương g m:
- Các kho n thu v thu , phí, l phí và các kho n thu khác ngân sách đ a phương hư ng 100%
theo quy đ nh t i Đi m 1.3.1 ph n II c a Thông tư này;
- Các kho n thu phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương ph n ngân
sách đ a phương đư c hư ng theo quy đ nh t i Đi m 1.1.2 ph n II c a Thông tư này;
2.2.2. H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a
ngân sách c p t nh v i ngân sách t ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và ngân sách
t ng xã, phư ng, th tr n.
3. Khi phân c p ngu n thu, nhi m v chi và xác đ nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu
gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương ph i b o đ m:
3.1. V phân c p ngu n thu:
- Vi c phân c p các ngu n thu gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương th c hi n theo
qui đ nh t i Đi u 6 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph và
Đi m 1.3.3 ph n II c a Thông tư này.
- Chú tr ng kh năng đáp ng nhu c u chi t i ch , khuy n khích khai thác thu và ph i phù h p
v i đi u ki n, đ c đi m c a t ng vùng. Ngu n thu g n li n v i vai trò qu n lý c a c p chính
quy n nào thì phân c p cho ngân sách c p chính quy n đó.
- Phân c p t i đa ngu n thu trên đ a bàn đ b o đ m nhi m v chi đư c giao; h n ch b sung
t ngân sách c p trên.
- H n ch phân c p cho nhi u c p ngân sách đ i v i các ngu n thu có quy mô nh .
- B o đ m t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu cho ngân sách c p mình và ngân sách
các c p dư i không đư c vư t quá t l ph n trăm (%) phân chia quy đ nh c a c p trên v t ng
kho n thu đư c phân chia.
3.2. V phân c p nhi m v chi:
3.2.1. Phân c p chi đ u tư xây d ng cơ b n:
- Vi c phân c p chi đ u tư xây d ng cơ b n các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i cho
c p huy n, xã, th tr n theo qui đ nh t i Đi u 6 và Đi u 25 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày
6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , căn c trình đ , năng l c qu n lý và kh i lư ng v n đ u tư,
U ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân quy t đ nh phân c p chi đ u tư xây d ng cơ
b n cho c p dư i. Đ i v i th xã, thành ph thu c t nh ph i đư c phân c p nhi m v chi đ u tư
xây d ng các trư ng ph thông qu c l p các c p và các công trình phúc l i công c ng, đi n
chi u sáng, c p thoát nư c, giao thông n i th , an toàn giao thông, v sinh đô th ; trên cơ s
phân c p, xác đ nh nhi m v chi xây d ng cơ b n c th cho c p dư i.
3.2.2. Phân c p chi thư ng xuyên:
Vi c phân c p chi thư ng xuyên gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương ph i b o đ m
các nguyên t c quy đ nh t i Đi u 6 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003
c a Chính ph , đ ng th i ph i:
a) Phù h p v i phân c p qu n lý kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh đ a phương theo quy
đ nh c a pháp lu t và phù h p v i đ c đi m kinh t , đ a lý, dân cư c a t ng vùng và trình đ ,
năng l c c a đ i ngũ cán b , b o đ m tính hi u qu ;
b) Đ i v i ngân sách xã, th tr n, n u ngu n thu 100% và ngu n thu phân chia theo t l ph n
trăm (%) l n hơn nhi m v chi thư ng xuyên thì c p t nh phân c p thêm nhi m v chi đ u tư các
công trình tr s , tr m y t , nhà tr , m u giáo và các cơ s h t ng khác do xã, th tr n qu n lý.
4. S b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i bao g m:
4.1. B sung cân đ i thu, chi ngân sách nh m b o đ m cho chính quy n c p dư i cân đ i ngu n
ngân sách đ th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh đư c giao.
S b sung cân đ i t ngân sách trung ương cho ngân sách t ng đ a phương đ i v i năm đ u
th i kỳ n đ nh đư c xác đ nh như sau:
T ng s các kho n thu
T ng s chi c a T ng s các kho n thu
phân chia gi a ngân
ngân sách đ a ngân sách đ a phương
sách trung ương và ngân
M cb phương (theo n i đư c hư ng 100%
= - + sách đ a phương (ph n
sung dung A nêu t i Đi m (theo n i dung B nêu
ngân sách đ a phương
2.1 Ph n II, Thông t i Đi m 2.1 Ph n II,
đư c hư ng đã m r ng
tư này) Thông tư này)
đ n 100%)
S b sung cân đ i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i đ a phương đư c xác đ nh
theo nguyên t c xác đ nh s chênh l ch gi a s chi và ngu n thu ngân sách các c p dư i (thu
100% và ph n đư c hư ng theo t l ph n trăm (%) t các kho n thu phân chia gi a các c p
ngân sách chính quy n đ a phương).
4.2. B sung có m c tiêu:
4.2.1. B sung có m c tiêu nh m h tr ngân sách c p dư i th c hi n các nhi m v sau:
a) H tr th c hi n các chính sách, ch đ m i do c p trên ban hành chưa đư c b trí trong d
toán ngân sách c a năm đ u th i kỳ n đ nh ngân sách, m c h tr c th đư c xác đ nh trên
cơ s kh năng cân đ i c a ngân sách các c p có liên quan;
b) H tr th c hi n các chương trình, d án qu c gia giao các cơ quan đ a phương th c hi n,
m c h tr c th th c hi n theo d toán chi đư c c p có th m quy n giao;
c) H tr th c hi n các m c tiêu, công trình, d án có ý nghĩa l n đ i v i yêu c u phát tri n kinh
t - xã h i c a đ a phương, n m trong quy ho ch và đã đư c c p có th m quy n phê duy t theo
đúng quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý đ u tư và xây d ng, ngân sách c p dư i đã b trí chi
nhưng chưa đ ngu n, m c h tr theo phương án đư c c p th m quy n phê duy t.
d) H tr m t ph n đ x lý khó khăn đ t xu t: kh c ph c thiên tai, ho ho n, tai n n trên di n
r ng v i m c đ nghiêm tr ng, sau khi ngân sách c p dư i đã s d ng d phòng, m t ph n qu
d tr tài chính c a đ a phương nhưng chưa đáp ng đư c nhu c u.
đ) H tr th c hi n m t s nhi m v c n thi t, c p bách khác, m c b sung theo quy t đ nh c a
c p có th m quy n.
4.2.2. S b sung theo m c tiêu t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i đư c xác đ nh
hàng năm. M c b sung c th đư c căn c kh năng cân đ i ngân sách c p trên và yêu c u v
m c tiêu c th c a c p dư i. Vi c s d ng v n, kinh phí b sung theo m c tiêu ph i theo đúng
m c tiêu quy đ nh.
5. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p chính quy n và s b
sung cân đ i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i đư c n đ nh t 3 đ n 5 năm nên
đ i v i các năm trong kỳ n đ nh, U ban nhân dân các c p căn c vào ngu n thu và nhi m v
chi đư c phân c p, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và m c b sung t ngân sách
c p trên, ch đ thu, ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi ngân sách và các yêu c u v phát tri n
kinh t xã h i c th c a đ a phương, trình H i đ ng nhân dân cùng c p d toán thu, chi ngân
sách và ch đ ng qu n lý, đi u hành d toán thu chi ngân sách đã đư c H i đ ng nhân dân
quy t đ nh.
III. L P D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HÀNG NĂM
1. Công tác hư ng d n l p d toán ngân sách nhà nư c và thông báo s ki m tra d toán ngân
sách nhà nư c:
1.1. Căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -
xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm sau, B Tài chính ban hành Thông tư hư ng d n v
yêu c u, n i dung, th i h n l p d toán ngân sách nhà nư c và thông báo s ki m tra v d
toán ngân sách nhà nư c cho các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan
khác trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương.
1.2. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương căn c
vào Ch th c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n, s ki m tra v d toán ngân sách
c a B Tài chính và căn c yêu c u nhi m v c th c a b , cơ quan, thông báo s ki m tra v
d toán ngân sách cho các đơn v tr c thu c.
1.3. U ban nhân dân c p t nh căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng
d n, s ki m tra v d toán ngân sách c a B Tài chính, căn c vào đ nh hư ng phát tri n kinh
t - xã h i, yêu c u và nhi m v c th c a đ a phương, căn c kh năng cân đ i ngân sách đ a
phương, hư ng d n và thông báo s ki m tra v d toán ngân sách cho các đơn v tr c thu c và
U ban nhân dân c p dư i.
1.4. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương, U ban
nhân dân các c p, khi thông báo s ki m tra v d toán ngân sách nhà nư c cho các đơn v tr c
thu c và U ban nhân dân c p dư i b o đ m s thu không th p hơn s ki m tra v thu, s chi
ph i phù h p v i s ki m tra v t ng m c và cơ c u.
1.5. Trư c ngày 10 tháng 6 năm trư c, B Tài chính thông báo s ki m tra d toán ngân sách
cho các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương và U ban
nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, n i dung s ki m tra g m:
- T ng m c và t ng lĩnh v c thu, chi ngân sách đ i v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c
Chính ph và cơ quan khác trung ương.
- T ng s thu, chi và m t s lĩnh v c chi quan tr ng đ i v i các t nh, thành ph tr c thu c trung
ương.
2. Yêu c u đ i v i l p d toán ngân sách:
2.1. D toán ngân sách nhà nư c và d toán ngân sách các c p chính quy n ph i t ng h p theo
t ng lĩnh v c thu, chi và theo cơ c u gi a chi thư ng xuyên, chi đ u tư phát tri n, chi tr n .
2.2. D toán ngân sách c a các c p chính quy n, c a đơn v d toán các c p ph i l p theo đúng
yêu c u, n i dung, bi u m u và th i h n quy đ nh t i Thông tư này và Thông tư hư ng d n v
yêu c u n i dung và th i h n l p d toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a B Tài chính.
2.3. D toán ngân sách ph i kèm theo báo cáo thuy t minh rõ cơ s , căn c tính toán.
2.4. D toán ngân sách các c p ph i b o đ m cân đ i theo nguyên t c sau:
2.4.1. Đ i v i d toán ngân sách nhà nư c: t ng s thu thu , phí và l phí ph i l n hơn t ng s
chi thư ng xuyên và các kho n chi tr n ; b i chi ph i nh hơn chi đ u tư phát tri n.
2.4.2. Đ i v i d toán ngân sách c p t nh: ph i cân b ng gi a thu và chi trên cơ s s thu c a
ngân sách c p t nh g m: các kho n thu ngân sách c p t nh đư c hư ng 100%, các kho n thu
phân chia cho ngân sách c p t nh theo t l ph n trăm (%) đã đư c quy đ nh và s b sung cân
đ i t ngân sách trung ương (n u có); s d ki n huy đ ng v n trong nư c đ đ u tư xây d ng
các công trình k t c u h t ng quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c và
Đi u 26 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph .
2.4.3. Đ i v i d toán ngân sách c p huy n, và c p xã ph i cân b ng thu, chi.
3. Căn c l p d toán ngân sách:
3.1. Nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và b o đ m qu c phòng - an ninh; ch tiêu, nhi m v c
th c a năm k ho ch và nh ng ch tiêu ph n ánh quy mô nhi m v , đ c đi m ho t đ ng, đi u
ki n kinh t - xã h i và t nhiên c a t ng vùng như: dân s theo vùng lãnh th , các ch tiêu v
kinh t - xã h i do cơ quan có th m quy n thông báo đ i v i t ng b , cơ quan ngang b , cơ
quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương, t ng đ a phương và đơn v ;
3.2. Các lu t, pháp l nh thu , ch đ thu; đ nh m c phân b ngân sách; ch đ , tiêu chu n, đ nh
m c chi ngân sách do c p có th m quy n quy đ nh; trư ng h p c n s a đ i, b sung các văn
b n này thì ph i đư c nghiên c u s a đ i, b sung và ban hành trư c th i đi m l p d toán
ngân sách nhà nư c hàng năm. Trong đó:
3.2.1. Đ i v i thu ngân sách nhà nư c, vi c l p d toán ph i căn c vào m c tăng trư ng kinh
t , các ch tiêu liên quan và các quy đ nh c a pháp lu t v thu ngân sách;
3.2.2. Đ i v i chi đ u tư phát tri n, vi c l p d toán ph i căn c vào nh ng d án đ u tư có đ
các đi u ki n b trí v n theo quy đ nh t i Quy ch qu n lý v n đ u tư và xây d ng và phù h p
v i kh năng ngân sách hàng năm, k ho ch tài chính 5 năm; đ ng th i ưu tiên b trí đ v n phù
h p v i ti n đ tri n khai c a các chương trình, d án đã đư c c p có th m quy n quy t đ nh
đang th c hi n;
3.2.3. Đ i v i chi thư ng xuyên, vi c l p d toán ph i tuân theo các chính sách, ch đ , tiêu
chu n, đ nh m c do các cơ quan nhà nư c có th m quy n quy đ nh; trong đó:
- Đ i v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương: căn
c đ nh m c phân b chi ngân sách trung ương do Th tư ng Chính ph quy t đ nh, ban hành
đ nh m c phân b chi ngân sách cho các đơn v tr c thu c, b o đ m đúng v t ng m c và chi
ti t theo t ng lĩnh v c.
- Đ i v i các đ a phương: H i đ ng nhân dân c p t nh căn c đ nh m c phân b chi ngân sách
đ a phương do Th tư ng Chính ph quy t đ nh, ban hành đ nh m c phân b chi ngân sách cho
các cơ quan, đơn v tr c thu c t nh và c p dư i.
- Đ i v i các đơn v s d ng ngân sách, vi c l p d toán căn c vào các chính sách, ch đ , tiêu
chu n, đ nh m c chi do cơ quan có th m quy n ban hành.
- Đ i v i các cơ quan hành chính th c hi n ch đ khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành
chính và các đơn v s nghi p có thu, vi c l p d toán th c hi n theo quy đ nh riêng c a Chính
ph , Th tư ng Chính ph ;
3.2.4. Đ i v i chi tr n , b o đ m b trí chi tr đ các kho n n đ n h n (k c n g c và tr lãi)
theo đúng nghĩa v tr n ;
3.2.5. Đ i v i vay bù đ p thi u h t ngân sách nhà nư c, vi c l p d toán ph i căn c vào cân
đ i ngân sách, kh năng t ng ngu n vay, kh năng tr n và m c b i chi ngân sách theo quy
đ nh c a c p có th m quy n.
3.3. Nh ng quy đ nh v phân c p qu n lý kinh t - xã h i, phân c p qu n lý ngân sách.
3.4. Đ i v i d toán ngân sách chính quy n đ a phương các c p, vi c l p d toán trong kỳ n
đ nh ngân sách căn c vào t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và m c b sung cân đ i
t ngân sách c p trên đã đư c giao; đ i v i năm đ u th i kỳ n đ nh ngân sách, căn c vào ch
đ phân c p ngân sách và d toán thu, chi ngân sách c a t ng đ a phương.
3.5. Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d
toán ngân sách nhà nư c năm sau; Thông tư hư ng d n c a B Tài chính v vi c l p d toán
ngân sách; hư ng d n c a U ban nhân dân c p t nh v l p d toán ngân sách các c p đ a
phương.
3.6. S ki m tra v d toán ngân sách do cơ quan có th m quy n thông báo.
3.7. Tình hình th c hi n d toán ngân sách m t s năm trư c và m t s năm g n k .
4. Nhi m v , quy n h n v l p d toán ngân sách.
4.1. Các doanh nghi p căn c vào k ho ch s n xu t - kinh doanh c a đơn v , các lu t, pháp
l nh v thu và các ch đ thu ngân sách, d ki n s thu và các kho n ph i n p ngân sách, d
ki n s thu giá tr gia tăng đư c hoàn theo ch đ ; g i cơ quan thu , cơ quan h i quan và cơ
quan đư c Nhà nư c giao nhi m v thu ngân sách;
4.2. Cơ quan thu đ a phương l p d toán thu ngân sách nhà nư c (thu n i đ a) trên đ a bàn
và cơ s tính toán t ng ngu n thu, d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn theo ch đ cho các
doanh nghi p trên đ a bàn thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan thu c p trên, U ban nhân dân,
cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p.
4.3. T ng c c Thu xem xét d toán thu, d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn theo ch đ
do cơ quan thu tr c thu c l p, t ng h p d toán thu ngân sách nhà nư c và cơ s tính toán
t ng ngu n thu, t ng h p d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn cho các doanh nghi p trong
c nư c báo cáo B Tài chính trư c ngày 20 tháng 7 năm trư c.
4.4. C c H i quan các t nh l p d toán thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t
hàng nh p kh u, thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u, các kho n thu khác liên quan đ n ho t
đ ng xu t, nh p kh u thu c ph m vi qu n lý g i T ng c c H i quan, U ban nhân dân t nh, đ ng
g i S Tài chính - V t giá, S K ho ch và đ u tư.
4.5. T ng c c H i quan xem xét d toán thu do các cơ quan h i quan tr c thu c l p, t ng h p
d toán thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u, thu giá tr
gia tăng hàng nh p kh u và các kho n thu đư c phân công qu n lý báo cáo B Tài chính trư c
ngày 20 tháng 7 năm trư c.
4.6. Các đơn v s d ng ngân sách l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi nhi m v đư c
giao, g i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. Cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p (trư ng h p
không ph i là đơn v d toán c p I) xem xét, t ng h p d toán c a các đơn v c p dư i tr c
thu c l p, g i đơn v d toán c p I.
4.7. Các t ch c đư c ngân sách h tr l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi nhi m v
đư c giao, g i cơ quan tài chính và cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p.
4.8. Các cơ quan nhà nư c trung ương và đ a phương (đơn v d toán c p I) l p d toán thu,
chi ngân sách thu c ph m vi tr c ti p qu n lý, xem xét d toán do các đơn v tr c thu c l p; t ng
h p và l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan tài chính, cơ quan k
ho ch và đ u tư cùng c p, cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia cùng c p (ph n d
toán chi chương trình m c tiêu qu c gia); ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p l p d toán và
phương án phân b ngân sách theo lĩnh v c c a ngân sách c p mình. Các đơn v d toán c p I
trung ương g i báo cáo trư c ngày 20 tháng 07 năm trư c. Th i gian g i báo cáo c a các
đơn v d toán c p I đ a phương do U ban nhân dân c p t nh quy đ nh. Căn c vào đ c đi m
c a đơn v và quy đ nh v th i gian g i d toán ngân sách nêu trên, đơn v d toán c p I quy
đ nh th i gian l p và g i báo cáo đ i v i các đơn v d toán tr c thu c cho phù h p.
D toán thu, chi ngân sách ph i kèm theo b n thuy t minh chi ti t căn c tính toán t ng kho n
thu, chi.
Các đơn v d toán c p trên khi xem xét báo cáo d toán ngân sách c a các đơn v d toán tr c
thu c đ t ng h p, l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý c n yêu c u các đơn v
tr c thu c s a đ i l i d toán trong các trư ng h p: l p d toán không đúng căn c v đ nh
m c, ch đ , quy mô và kh i lư ng nhi m v đư c giao, vư t quá kh năng cân đ i ngân sách,
l p d toán ngân sách không đúng bi u m u quy đ nh, không đúng M c l c ngân sách nhà
nư c,...
4.9. L p d toán ngân sách ngành, lĩnh v c.
Các cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c trung ương và đ a phương ph i h p v i cơ quan tài
chính và cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p l p d toán thu, chi ngân sách theo ngành, lĩnh
v c ph trách c a ngân sách c p mình. Cơ quan qu n lý nhà nư c v lĩnh v c giáo d c và đào
t o, v khoa h c công ngh trung uơng và đ a phương ph i h p v i cơ quan tài chính và cơ
quan k ho ch và đ u tư cùng c p l p d toán thu, chi ngân sách theo lĩnh v c ph trách trong
ph m vi c nư c và t ng đ a phương. Các cơ quan nhà nư c trung ương g i báo cáo cho B
Tài chính, B K ho ch và Đ u tư trư c ngày 20 tháng 07 năm trư c.
4.10. T ch c làm vi c v d toán ngân sách nhà nư c:
Sau khi thông báo s ki m tra d toán ngân sách, cơ quan tài chính các c p t ch c làm vi c đ
th o lu n v d toán ngân sách v i cơ quan, đơn v cùng c p và U ban nhân dân, cơ quan tài
chính c p dư i (đ i v i năm đ u c a th i kỳ n đ nh ngân sách); cơ quan, đơn v c p trên ph i t
ch c làm vi c đ th o lu n v d toán v i các đơn v d toán ngân sách tr c thu c.
4.11. U ban nhân dân các c p:
a) Hư ng d n, t ch c và ch đ o các đơn v tr c thu c, chính quy n c p dư i l p d toán thu,
chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý; ph i h p và ch đ o cơ quan thu , h i quan (n u có) đ a
phương l p d toán thu ngân sách nhà nư c, d ki n s ph i hoàn thu giá tr gia tăng theo ch
đ cho các doanh nghi p trên đ a bàn;
b) L p d toán thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn, d toán thu, chi ngân sách đ a phương;
báo cáo Thư ng tr c H i đ ng nhân dân ho c Ch t ch, Phó Ch t ch H i đ ng nhân dân (đ i
v i c p xã) xem xét trư c khi báo cáo cơ quan hành chính nhà nư c c p trên.
4.12. Cơ quan tài chính các c p:
a) Đ i v i năm đ u c a th i kỳ n đ nh ngân sách, ch trì ph i h p v i cơ quan k ho ch và đ u
tư t ch c làm vi c v i U ban nhân dân c p dư i tr c ti p, các cơ quan, đơn v cùng c p v d
toán ngân sách; có quy n yêu c u b trí l i nh ng kho n thu, chi trong d toán chưa đúng ch
đ , tiêu chu n, chưa h p lý, chưa ti t ki m, chưa phù h p v i kh năng ngân sách và đ nh
hư ng phát tri n kinh t - xã h i. Đ i v i các năm ti p theo c a th i kỳ n đ nh, ch làm vi c khi
U ban nhân dân c p dư i có đ ngh ;
Trong quá trình làm vi c, l p d toán ngân sách và xây d ng phương án phân b ngân sách,
n u còn có ý ki n khác nhau gi a cơ quan tài chính v i các cơ quan cùng c p và chính quy n
c p dư i, cơ quan tài chính đ a phương ph i báo cáo U ban nhân dân cùng c p quy t đ nh;
B Tài chính ph i báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh;
b) Ch trì ph i h p v i cơ quan k ho ch và đ u tư và các cơ quan liên quan cùng c p trong
vi c t ng h p, l p d toán ngân sách theo lĩnh v c c p mình. Đ i v i lĩnh v c giáo d c - đào
t o và khoa h c công ngh , t ng h p, l p d toán theo lĩnh v c đ a phương và trong ph m vi
c nư c;
c) Ch trì ph i h p v i các cơ quan, đơn v có liên quan trong vi c t ng h p, l p d toán ngân
sách nhà nư c, ngân sách đ a phương và phương án phân b d toán ngân sách c a c p mình;
d) Ph i h p v i cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p trong vi c l p d toán chi đ u tư phát tri n
và phương án phân b ngân sách đ i v i m t s lĩnh v c chi đ u tư phát tri n c a ngân sách
c p mình theo quy đ nh t i M c b Đi m 4.13 ph n III c a Thông tư này;
đ) T ng h p d toán và phương án phân b d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia (ph n
chi thư ng xuyên) do cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia l p;
e) Đ xu t các phương án cân đ i ngân sách và các bi n pháp nh m th c hi n chính sách tăng
thu, ti t ki m chi ngân sách.
4.13. Cơ quan k ho ch và đ u tư các c p:
a) B K ho ch và Đ u tư trình Chính ph d án k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c
và các cân đ i ch y u c a n n kinh t qu c dân, trong đó có cân đ i tài chính, ti n t , v n đ u
tư xây d ng cơ b n, làm cơ s cho vi c xây d ng k ho ch tài chính, ngân sách;
b) Cơ quan k ho ch và đ u tư ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p trong vi c t ng h p, l p
d toán ngân sách c p mình; ch trì ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p l p d toán chi đ u
tư phát tri n, l p phương án phân b chi đ u tư xây d ng cơ b n, chi b sung d tr nhà nư c,
chi h tr tín d ng nhà nư c và chi góp v n c ph n, liên doanh theo ch đ quy đ nh; trung
ương, g i B Tài chính trư c ngày 10 tháng 9 năm trư c đ t ng h p l p d toán ngân sách
nhà nư c và phương án phân b ngân sách trung ương trình Chính ph theo quy đ nh t i Kho n
3 Đi u 21 c a Lu t Ngân sách nhà nư c;
c) B K ho ch và Đ u tư t ng h p d toán và phương án phân b chi chương trình m c tiêu
qu c gia (ph n chi đ u tư xây d ng cơ b n) do cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia
l p và t ng h p chung d toán, phương án phân b chi chương trình m c tiêu qu c gia g i B
Tài chính trư c ngày 10 tháng 9 năm trư c.
4.14. Các cơ quan nhà nư c trung ương và đ a phương:
a) Các b qu n lý ngành, lĩnh v c ph i h p v i B Tài chính trong vi c xây d ng ch đ , tiêu
chu n, đ nh m c chi ngân sách nhà nư c thu c ngành, lĩnh v c ph trách theo quy đ nh t i
Kho n 5 Đi u 10 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ;
b) Các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia ch trì ph i h p v i cơ quan tài chính, cơ
quan k ho ch và đ u tư l p d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia; xây d ng phương án
phân b chi chương trình m c tiêu qu c gia cho các đơn v , đ a phương g i cơ quan tài chính,
cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p đ t ng h p vào d toán ngân sách và phương án phân
b d toán ngân sách trình c p có th m quy n quy t đ nh; trung ương g i B Tài chính, B K
ho ch và đ u tư trư c ngày 30 tháng 7 năm trư c đ t ng h p l p d toán ngân sách nhà nư c
và phương án phân b ngân sách trung ương trình Chính ph . Trư ng h p ý ki n c a cơ quan
qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia chưa th ng nh t v i ý ki n c a B Tài chính, B K
ho ch và Đ u tư thì báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh.
5. L p, quy t đ nh, phân b , giao d toán ngân sách nhà nư c.
5.1. L p d toán ngân sách các c p chính quy n đ a phương, l p d toán ngân sách trung ương
và l p d toán ngân sách nhà nư c:
5.1.1. L p d toán ngân sách đ a phương:
S Tài chính - V t giá ch trì ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư xem xét d toán ngân sách
c a các đơn v thu c t nh, d toán thu do cơ quan thu , cơ quan h i quan l p (n u có), d toán
thu, chi ngân sách c a các huy n; l p d toán thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn, d toán thu,
chi ngân sách t nh (g m d toán ngân sách huy n, xã và d toán ngân sách c p t nh), d toán
chi chương trình m c tiêu qu c gia, báo cáo U ban nhân dân t nh đ trình Thư ng tr c H i
đ ng nhân dân t nh xem xét trư c khi báo cáo B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư, b qu n lý
lĩnh v c giáo d c - đào t o, khoa h c công ngh (đ i v i d toán chi giáo d c - đào t o, khoa h c
công ngh ), các cơ quan Trung ương qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia (ph n d toán chi
chương trình m c tiêu qu c gia) ch m nh t vào ngày 25 tháng 7 năm trư c.
U ban nhân dân c p t nh hư ng d n c th vi c l p d toán ngân sách các c p đ a phương
phù h p v i yêu c u, n i dung và th i gian l p d toán ngân sách t nh, thành ph tr c thu c
trung ương.
5.1.2. L p d toán ngân sách nhà nư c và ngân sách trung ương.
B Tài chính ch trì ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư và các b , cơ quan liên quan, xem xét
d toán thu, chi ngân sách do các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan
khác trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo, d toán chi ngân sách
nhà nư c theo lĩnh v c (đ i v i lĩnh v c giáo d c - đào t o, khoa h c công ngh ), chi chương
trình m c tiêu qu c gia do các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia báo cáo, nhu c u
tr n và kh năng vay; t ng h p và l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c, l p phương án
phân b ngân sách trung ương trình Chính ph .
Theo phân công c a Chính ph và th a u quy n Th tư ng Chính ph , báo cáo và gi i trình v i
Qu c h i và các cơ quan c a Qu c h i theo quy đ nh t i Quy ch l p th m tra trình Qu c h i
quy t đ nh d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương và phê
chu n quy t toán ngân sách nhà nư c do U ban thư ng v Qu c h i ban hành.
5.2. Quy t đ nh d toán ngân sách nhà nư c, phân b ngân sách trung ương, giao d toán ngân
sách nhà nư c.
5.2.1. Sau khi d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương đã đư c
Qu c h i quy t đ nh, B Tài chính có trách nhi m:
a) Căn c vào ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c, phân b ngân sách
trung ương, đ i v i năm đ u th i kỳ n đ nh ngân sách, trình Chính ph trình U ban thư ng v
Qu c h i quy t đ nh t l ph n trăm (%) phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách
t ng đ a phương đ i v i các kho n thu quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 30 c a Lu t Ngân sách nhà
nư c;
b) Căn c vào ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c, phân b ngân sách
trung ương, ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i v t l ph n trăm (%) phân chia các
kho n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương, trình Th tư ng Chính ph
quy t đ nh giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c
Chính ph , cơ quan khác trung ương theo t ng lĩnh v c; nhi m v thu, chi, t l ph n trăm (%)
phân chia các kho n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương, m c b sung
cân đ i (n u có), m c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương, d toán chi t ngu n kinh
phí u quy n c a ngân sách trung ương cho t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương trư c
ngày 20 tháng 11 năm trư c;
c) Hư ng d n nhi m v thu, chi ngân sách cho các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính
ph , cơ quan khác trung ương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương trư c
ngày 25 tháng 11 năm trư c.
5.2.2. Trên cơ s quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph giao nhi m v thu, chi ngân sách cho
t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương; S Tài chính - V t giá có trách nhi m giúp U ban
nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh d toán thu, chi ngân sách t nh,
phương án phân b ngân sách c p t nh và m c b sung t ngân sách c p t nh cho ngân sách
c p dư i trư c ngày 10 tháng 12 năm trư c; U ban nhân dân t nh có trách nhi m báo cáo B
Tài chính, B K ho ch và Đ u tư d toán ngân sách t nh và k t qu phân b d toán ngân sách
c p t nh đã đư c H i đ ng nhân dân t nh quy t đ nh.
Căn c vào ngh quy t c a H i đ ng nhân dân c p t nh, S Tài chính - V t giá trình U ban nhân
dân cùng c p quy t đ nh giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng cơ quan, đơn v tr c thu c
t nh; nhi m v thu, chi, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách trung ương
và ngân sách đ a phương (ph n ngân sách đ a phương hư ng) và gi a các c p chính quy n đ a
phương, m c b sung t ngân sách c p t nh cho t ng huy n, d toán chi t ngu n kinh phí u
quy n c a ngân sách trung ương, d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách c p
t nh (n u có) cho t ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh.
5.2.3. Sau khi nh n đư c quy t đ nh giao nhi m v thu, chi ngân sách c a U ban nhân dân c p
trên; U ban nhân dân trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh d toán thu, chi ngân sách
đ a phương và phương án phân b d toán ngân sách c p mình ch m nh t là 10 ngày k t
ngày H i đ ng nhân dân c p trên tr c ti p quy t đ nh d toán và phân b ngân sách.
5.2.4. Sau khi nh n đư c d toán thu, chi ngân sách đư c c p có th m quy n giao; các đơn v
d toán ph i t ch c phân b và giao d toán thu, chi ngân sách cho t ng đơn v tr c thu c, k
c d toán chi t ngu n kinh phí u quy n (n u có) trư c ngày 31 tháng 12 năm trư c.
5.3. Ch m nh t 5 ngày sau khi H i đ ng nhân dân quy t đ nh d toán ngân sách ho c d toán
ngân sách đi u ch nh, U ban nhân dân có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân và cơ quan tài
chính c p trên (U ban nhân dân c p t nh báo cáo B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư d toán
ngân sách t nh);
5.4. B Tài chính ki m tra ngh quy t v d toán ngân sách c a H i đ ng nhân dân c p t nh,
trong trư ng h p c n thi t báo cáo Th tư ng Chính ph yêu c u U ban nhân dân c p t nh trình
H i đ ng nhân dân đi u ch nh l i d toán ngân sách đ a phương. Cơ quan tài chính các c p
đ a phương ki m tra ngh quy t v d toán ngân sách c a H i đ ng nhân dân c p dư i, trong
trư ng h p c n thi t báo cáo U ban nhân dân cùng c p yêu c u H i đ ng nhân dân c p dư i
đi u ch nh l i d toán ngân sách.
6. Tài li u trình d toán và phân b ngân sách.
6.1. D toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương, t l ph n trăm
(%) phân chia các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương và
m c b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách các t nh, thành ph tr c thu c trung ương
khi trình Qu c h i ph i kèm theo các tài li u c n thi t theo quy đ nh t i Đi u 42 c a Lu t Ngân
sách nhà nư c và Quy ch l p, th m tra, trình Qu c h i quy t đ nh d toán ngân sách nhà nư c,
phương án phân b ngân sách trung ương và phê chu n quy t toán ngân sách nhà nư c do U
ban thư ng v Qu c h i ban hành.
6.2. D toán ngân sách và phương án phân b ngân sách các c p chính quy n đ a phương khi
trình H i đ ng nhân dân ph i kèm theo các tài li u c n thi t theo quy đ nh t i Đi u 41 Ngh đ nh
s 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 và Quy ch xem xét, quy t đ nh d toán và phân
b ngân sách đ a phương, phê chu n quy t toán ngân sách đ a phương do Chính ph ban hành.
7. L p l i d toán, phương án phân b ngân sách.
7.1. Trư ng h p d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương chưa
đư c Qu c h i quy t đ nh, Chính ph l p l i d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b
ngân sách trung ương trình Qu c h i vào th i gian do Qu c h i quy t đ nh.
7.2. Trư ng h p d toán ngân sách đ a phương chưa đư c H i đ ng nhân dân quy t đ nh, U
ban nhân dân l p l i d toán ngân sách trình H i đ ng nhân dân vào th i gian do H i đ ng nhân
dân quy t đ nh, nhưng không đư c ch m hơn ngày 10 tháng 01 năm sau đ i v i ngân sách c p
t nh, ngày 20 tháng 01 năm sau đ i v i ngân sách c p huy n, ngày 30 tháng 01 năm sau đ i v i
ngân sách c p xã.
8. Đi u ch nh d toán ngân sách năm.
8.1. Đi u ch nh d toán ngân sách c a chính quy n đ a phương c p dư i trong trư ng h p d
toán ngân sách c a các c p chính quy n đ a phương chưa phù h p v i d toán ngân sách nhà
nư c, ho c chưa phù h p v i d toán ngân sách c p trên, th c hi n như sau:
B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph , cơ quan tài chính báo cáo U ban nhân dân yêu c u
H i đ ng nhân dân c p dư i đi u ch nh d toán ngân sách sau khi nh n đư c báo cáo quy t
đ nh d toán ngân sách c a H i đ ng nhân dân c p dư i.
U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m báo cáo Chính ph , B Tài chính và B K ho ch và
Đ u tư d toán ngân sách đi u ch nh đã đư c H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh. U ban
nhân dân c p dư i có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân, cơ quan tài chính c p trên d toán
ngân sách đi u ch nh đã đư c H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh.
8.2. Trư ng h p có bi n đ ng l n v ngân sách nhà nư c c n ph i đi u ch nh t ng th , Chính
ph l p d toán đi u ch nh ngân sách ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung
ương trình Qu c h i quy t đ nh t i kỳ h p g n nh t.
8.3. Trư ng h p có yêu c u c p bách v qu c phòng, an ninh ho c vì lý do khách quan c n ph i
đi u ch nh nhi m v thu, chi c a m t s cơ quan, đơn v , đ a phương, song không làm bi n đ ng
đ n t ng th và cơ c u ngân sách, Chính ph trình U ban thư ng v Qu c h i quy t đ nh và
báo cáo Qu c h i t i kỳ h p g n nh t.
8.4. Trư ng h p có bi n đ ng l n v ngân sách đ a phương c n ph i đi u ch nh t ng th , U
ban nhân dân l p d toán đi u ch nh ngân sách đ a phương, phương án phân b ngân sách c p
mình trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh.
8.5. Trư ng h p có yêu c u c p bách v qu c phòng, an ninh ho c do lý do khách quan c n
đi u ch nh nhi m v thu, chi c a m t vài cơ quan tr c thu c ho c c a ngân sách c p dư i,
nhưng không làm bi n đ ng đ n t ng th ngân sách đ a phương, U ban nhân dân trình H i
đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh.
Vi c đi u ch nh t ng th d toán ngân sách nhà nư c, d toán ngân sách đ a phương theo quy
đ nh t i Đi m 8.2 và Đi m 8.4 ph n III c a Thông tư này, th c hi n theo quy trình l p, quy t đ nh,
phân b d toán ngân sách hàng năm.
8.6. Các cơ quan nhà nư c đi u ch nh d toán ngân sách c a các đơn v tr c thu c trong các
trư ng h p sau:
8.6.1. Khi Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân quy t đ nh đi u ch nh d toán ngân sách c a
cơ quan đó;
8.6.2. C n phân b l i ngân sách cho các đơn v tr c thu c.
9. Bi u m u l p d toán ngân sách nhà nư c năm.
9.1. Các doanh nghi p đăng ký n p thu v i cơ quan thu và cơ quan đư c giao nhi m v thu
ngân sách nhà nư c; các doanh nghi p nhà nư c l p k ho ch thu, chi tài chính c a đơn v theo
bi u m u quy đ nh c a cơ quan thu, cơ quan tài chính.
9.2. Các cơ quan thu l p d toán thu theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 1 kèm theo
Thông tư này.
9.3. Các cơ quan qu n lý nhà nư c, các đơn v d toán, đơn v s d ng ngân sách l p d toán
thu, chi ngân sách theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 2 kèm theo Thông tư này.
9.4. Cơ quan B o hi m xã h i l p d toán thu, chi b o bi m xã h i theo h th ng bi u m u quy
đ nh t i ph l c s 3 kèm theo Thông tư này.
9.5. Cơ quan Lao đ ng - Thương binh và xã h i l p d toán chi tr c p xã h i theo h th ng bi u
m u quy đ nh t i ph l c s 4 kèm theo Thông tư này.
9.6. Cơ quan K ho ch và đ u tư l p d toán chi xây d ng cơ b n theo h th ng bi u m u quy
đ nh t i ph l c s 5 kèm theo Thông tư này.
9.7. U ban nhân dân và cơ quan Tài chính đ a phương l p d toán thu, chi ngân sách theo h
th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 6 kèm theo Thông tư này.
9.8. B Tài chính l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c theo h th ng bi u m u quy đ nh t i
ph l c s 7 kèm theo Thông tư này.
IV. CH P HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C
1. Phân b và giao d toán chi ngân sách:.
1.1. Sau khi đư c Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân giao d toán ngân sách, các cơ quan
nhà nư c trung ương và đ a phương, các đơn v d toán c p I ti n hành phân b và giao d
toán chi ngân sách cho các đơn v s d ng ngân sách tr c thu c theo các nguyên t c đư c quy
đ nh t i Đi m a Kho n 1 Đi u 44 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003
c a Chính ph . Đ i v i các B , T ng c c đư c t ch c theo ngành d c, chưa có đi u ki n phân
b và giao d toán tr c ti p đ n các đơn v s d ng ngân sách, thì có th phân b đ n đơn v d
toán c p II và u quy n cho đơn v này phân b , giao d toán cho đơn v s d ng ngân sách tr c
thu c, song B , T ng c c ph i t ng h p và ch u trách nhi m v toàn b d toán ngân sách đã
phân b và giao cho đơn v s d ng ngân sách.
1.2. D toán chi thư ng xuyên giao cho đơn v s d ng ngân sách đư c phân b theo t ng lo i
c a M c l c ngân sách nhà nư c, theo các nhóm m c:
- Chi thanh toán cá nhân.
- Chi nghi p v chuyên môn.
- Chi mua s m, s a ch a.
- Các kho n chi khác.
Đ i v i các nhi m v chi v chương trình m c tiêu qu c gia; chi mua s m, s a ch a l n; chi s
nghi p kinh t , d toán năm giao cho đơn v s d ng còn đư c phân theo ti n đ th c hi n t ng
quý.
1.3. D toán chi đ u tư xây d ng cơ b n đư c phân b chi ti t theo t ng lo i và các m c c a
M c l c ngân sách nhà nư c và phân theo ti n đ th c hi n t ng quý.
1.4. Khi phân b d toán ngân sách đư c giao, cơ quan, đơn v phân b d toán ph i b o đ m
b trí v n, kinh phí cho các d án, nhi m v đã đư c chi ng trư c d toán; đ ng th i, ph i
phân b h t d toán ngân sách đư c giao, trư ng h p có các nhi m v chi chưa xác đ nh đư c
rõ đơn v th c hi n trong d toán đ u năm thì đư c gi l i đ phân b sau nhưng khi phân b
ph i g i cơ quan tài chính cùng c p đ th m tra theo quy trình quy đ nh t i Đi m 1.5 và Đi m 1.6
ph n IV c a Thông tư này.
1.5. Phương án phân b d toán ngân sách c a cơ quan nhà nư c và đơn v d toán c p I cho
các đơn v s d ng ngân sách tr c thu c ph i g i cơ quan tài chính cùng c p đ th m tra. N i
dung th m tra g m:
- Th m tra tính chính xác gi a phân b c a cơ quan, đơn v đ n đơn v s d ng ngân sách v i
n i dung d toán do cơ quan có th m quy n giao.
- B o đ m đúng chính sách, ch đ , đ nh m c, tiêu chu n chi ngân sách.
Qua th m tra, n u phát hi n phương án phân b không đ m b o các yêu c u trên thì cơ quan tài
chính yêu c u cơ quan phân b đi u ch nh l i. Trư ng h p cơ quan, đơn v phân b ngân sách
không th ng nh t v i yêu c u đi u ch nh c a cơ quan tài chính thì báo cáo Th tư ng Chính ph
(đ i v i các cơ quan, đơn v trung ương), U ban nhân dân (đ i v i các cơ quan, đơn v đ a
phương) đ xem xét, quy t đ nh.
1.6. Trong vòng 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c phương án phân b d toán ngân sách,
cơ quan tài chính ph i th m tra và có thông báo b ng văn b n v k t qu th m tra đ n cơ quan,
đơn v phân b ngân sách. Trư ng h p các B , T ng c c đư c t ch c theo ngành d c, ch
phân b và giao d toán đ n đơn v d toán c p II thì v n ph i t ng h p toàn b phương án
phân b đ n đơn v s d ng ngân sách g i B Tài chính, B Tài chính th c hi n th m tra và
thông báo b ng văn b n đ n cơ quan, đơn v phân b ngân sách.
1.7. Sau khi phương án phân b ngân sách đư c cơ quan tài chính th ng nh t, th trư ng cơ
quan, đơn v phân b ngân sách quy t đ nh giao d toán ngân sách cho các đơn v tr c thu c;
đ ng g i cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c cùng c p và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch đ
ph i h p th c hi n.
1.8. Trư ng h p ch m phân b ho c k t qu phân b chưa đư c cơ quan tài chính th ng nh t
thì cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c t m c p kinh phí theo quy đ nh t i Đi u 45 c a Ngh
đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph .
1.9. Khi c n đi u ch nh d toán ngân sách gi a các đơn v tr c thu c mà không làm thay đ i
t ng m c và chi ti t d toán đư c giao, th trư ng cơ quan, đơn v phân b ngân sách l p gi y
đ ngh đi u ch nh phân b d toán, g i cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c cùng c p.
Cơ quan tài chính cùng c p th m tra đ ngh đi u ch nh d toán theo quy đ nh t i Đi m 1.5 ph n
IV c a Thông tư này. Trong vòng 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c đ ngh đi u ch nh c a
đơn v d toán, cơ quan tài chính ph i tr l i b ng văn b n g i cơ quan, đơn v phân b và Kho
b c Nhà nư c cùng c p.
Trên cơ s th ng nh t ý ki n v i cơ quan tài chính cùng c p, th trư ng cơ quan, đơn v phân
b ngân sách quy t đ nh đi u ch nh d toán ngân sách đã giao cho các đơn v tr c thu c; đ ng
g i cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c cùng c p và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch.
1.10. Trư ng h p đơn v d toán c p I c n ph i đi u ch nh d toán đã giao cho các đơn v tr c
thu c song không làm thay đ i t ng m c d toán Th tư ng Chính ph ho c U ban nhân dân
đã giao cho đơn v thì ph i có s th ng nh t c a cơ quan tài chính cùng c p.
1.11. Trư ng h p cơ quan tài chính phát hi n vi c ch p hành d toán ngân sách c a đơn v s
d ng ngân sách ch m, có kh năng không hoàn thành đư c m c tiêu ho c chi không h t d
toán đư c giao thì có quy n yêu c u cơ quan, đơn v phân b ngân sách, ho c đ ngh Th
tư ng Chính ph , U ban nhân dân có gi i pháp k p th i ho c đi u ch nh nhi m v , d toán đ
b o đ m s d ng ngân sách đúng theo m c tiêu, ch đ quy đ nh, ti t ki m, có hi u qu ngân
sách nhà nư c.
1.12. Trư ng h p đư c b sung d toán t ngu n d phòng ngân sách ho c tăng thu ngân sách
theo quy t đ nh c a c p có th m quy n, đơn v d toán c p I ph i phân b cho đơn v s d ng
theo đúng m c tiêu đư c giao g i cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c cùng c p và Kho b c
Nhà nư c nơi giao d ch.
2. T ch c đi u hành ngân sách quý.
2.1. Trên cơ s nhi m v thu c năm đư c giao và ngu n thu d ki n phát sinh trong quý, cơ
quan thu l p d toán thu ngân sách quý chi ti t theo khu v c kinh t , đ a bàn và đ i tư ng thu
ch y u, g i cơ quan tài chính cùng c p trư c ngày 20 tháng cu i quý trư c:
- Cơ quan Thu l p d toán thu thu , phí, l phí và các kho n thu khác thu c ph m vi qu n lý.
- Cơ quan H i quan l p d toán thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng
nh p kh u và các kho n thu khác thu c ph m vi qu n lý.
- Cơ quan Tài chính và các cơ quan thu khác đư c u quy n l p d toán thu các kho n thu còn
l i c a ngân sách nhà nư c.
2.2. Trên cơ s d toán chi c năm đư c giao và yêu c u nhi m v ph i chi trong quý, các đơn
v s d ng ngân sách l p nhu c u chi ngân sách quý (có chia ra tháng), chi ti t theo các nhóm
m c chi quy đ nh t i Đi m 1.2 ph n IV c a Thông tư này, g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch và
cơ quan qu n lý c p trên trư c ngày 20 c a tháng cu i c a quý trư c. Các kho n chi thanh toán
cá nhân và các kho n chi có tính ch t thư ng xuyên ph i b trí đ u t ng tháng trong năm đ chi
theo ch đ quy đ nh. Nh ng kho n chi có tính ch t th i v ho c ch phát sinh vào m t s th i
đi m như đ u tư xây d ng cơ b n, mua s m, s a ch a l n và các kho n có tính ch t không
thư ng xuyên khác ph i th c hi n theo ti n đ th c hi n t ng quý đã ghi trong d toán đư c
giao.
Cơ quan qu n lý c p trên t ng h p, nhu c u chi ngân sách quý (có chia ra tháng), g i cơ quan
tài chính cùng c p trư c ngày 25 tháng cu i c a quý trư c.
2.3. Cơ quan tài chính căn c vào kh năng ngu n thu và nhu c u chi trong quý, l p phương án
đi u hành ngân sách quý c a ngân sách c p mình, b o đ m ngu n đ đáp ng nhu c u chi
trong d toán, đúng ch đ c a các đơn v s d ng ngân sách.
Trư ng h p kh năng ngu n thu, k c các kho n vay (đ i v i ngân sách trung ương) không
đáp ng đư c nhu c u chi, cơ quan tài chính ch đ ng th c hi n các gi i pháp t m ng ngu n
theo quy đ nh t i Đi m 16 ph n IV c a Thông tư này. Trư ng h p đ c bi t, n u đã th c hi n các
gi i pháp trên mà v n không đáp ng đ nhu c u chi, cơ quan tài chính ph i b o đ m đ ngu n
chi tr , thanh toán cho các kho n v ti n lương và có tính ch t lương, chi đ u tư xây d ng cơ
b n các công trình quan tr ng, chi chương trình m c tiêu qu c gia và các kho n chi mang tính
thư ng xuyên ph i chi k p th i đ b o đ m ho t đ ng bình thư ng c a cơ quan, đơn v ; đ i v i
các kho n chi khác, s p x p theo th t ưu tiên. Đ ng th i, có th yêu c u Kho b c Nhà nư c
t m d ng thanh toán đ i v i m t s kho n chi v mua s m, s a ch a theo t ng nhi m v c th
đ b o đ m cân đ i qu ngân sách nhưng không đư c nh hư ng đ n vi c t ch c th c hi n
nhi m v chính đư c giao c a đơn v .
2.4. Phương án đi u hành ngân sách quý c a cơ quan tài chính ph i g i đ n Kho b c Nhà nư c
cùng c p ch m nh t vào ngày 30 tháng cu i c a quý trư c đ ph i h p th c hi n. Trư ng h p
đ c bi t ph i th c hi n s p x p l i nhi m v chi theo th t ưu tiên ho c t m d ng thanh toán
đ i v i m t s kho n chi thì cơ quan tài chính còn ph i thông báo cho các đơn v d toán có liên
quan đ ch đ ng th c hi n. N u đ n ngày 01 tháng đ u c a quý mà đơn v chưa nh n đư c
thông báo c a cơ quan tài chính thì coi như nhu c u chi c a đơn v theo đăng ký s đư c b o
đ m v ngu n.
2.5. Trư ng h p phát sinh các kho n chi c n thi t c p bách, không th trì hoãn, trong ph m vi
d toán ngân sách năm đư c giao, nhưng vư t quá nhu c u chi quý mà đơn v s d ng đã g i
Kho b c Nhà nư c thì Kho b c Nhà nư c v n chi song ph i t ng h p báo cáo k p th i qua h
th ng kho b c cho cơ quan tài chính đ ch đ ng cân đ i ngu n.
3. T ch c thu ngân sách nhà nư c.
3.1. Các t ch c cá nhân có nghĩa v n p đ y đ , đúng h n các kho n thu , phí, l phí và các
kho n thu khác vào ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Trư ng h p ch m n p mà
không đư c phép s b cư ng ch n p theo quy đ nh c a các lu t, pháp l nh thu và quy đ nh t i
Đi u 46 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph .
3.2. Phương th c thu ngân sách nhà nư c:
Toàn b các kho n thu c a ngân sách nhà nư c ph i n p tr c ti p vào Kho b c Nhà nư c, tr
m t s kho n cơ quan thu có th thu tr c ti p song ph i đ nh kỳ n p vào Kho b c Nhà nư c theo
quy đ nh c a B trư ng B Tài chính.
4. Thu ngân sách nhà nư c b ng ngo i t .
4.1. Các kho n thu ngân sách và vay b ng ngo i t đư c t p trung qu n lý t i Kho b c Nhà
nư c trung ương. Khi nh p qu , Kho b c Nhà nư c đ ng th i quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t
giá h ch toán do B trư ng B Tài chính quy đ nh đ ghi thu ngân sách nhà nư c và phân chia
s thu cho các c p ngân sách theo ch đ quy đ nh.
4.2. Ngân sách đ a phương (t nh, huy n, xã) không đư c thành l p qu ngo i t riêng. Toàn b
s thu ngân sách b ng ngo i t phát sinh t i Kho b c Nhà nư c đ a phương đư c g i vào tài
kho n ngo i t m t i ngân hàng thương m i nhà nư c, đ nh kỳ t p trung v Kho b c Nhà nư c
trung ương theo quy đ nh c a B trư ng B Tài chính.
B trư ng B Tài chính có quy đ nh riêng v vi c s d ng ngo i t c a ngân sách.
5. Nguyên t c chi tr , thanh toán các kho n chi c a ngân sách nhà nư c.
Căn c vào d toán chi ngân sách nhà nư c năm đư c giao và yêu c u th c hi n nhi m v chi
c a đơn v theo đúng ch đ tiêu chu n, đ nh m c, cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c th c
hi n chi tr , thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c theo nguyên t c thanh toán tr c ti p
t Kho b c Nhà nư c cho ngư i hư ng lương, ngư i cung c p hàng hóa, d ch v và ngư i
nh n th u.
Trong th i gian trư c m t, khi chưa đ đi u ki n th c hi n đ y đ nguyên t c chi tr , thanh toán
tr c ti p nêu trên, vi c chi tr , thanh toán đ i v i m t s kho n chi ngân sách nhà nư c áp d ng
theo các hình th c quy đ nh t i các Đi m 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 ph n IV c a Thông tư này.
6. Chi tr , thanh toán theo d toán t Kho b c Nhà nư c.
6.1. Đ i tư ng chi tr , thanh toán theo d toán t Kho b c Nhà nư c g m các kho n chi thư ng
xuyên trong d toán đư c giao c a các cơ quan, đơn v sau:
- Các cơ quan hành chính nhà nư c;
- Các đơn v s nghi p;
- Các t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã
h i ngh nghi p thư ng xuyên đư c ngân sách nhà nư c h tr kinh phí.
- Các T ng công ty nhà nư c đư c h tr th c hi n m t s nhi m v thư ng xuyên theo quy
đ nh c a pháp lu t.
6.2. Quy trình chi tr , thanh toán như sau:
6.2.1. Căn c vào phương án đi u hành ngân sách quý do cơ quan tài chính thông báo, nhu c u
thanh toán, chi tr hàng quý c a các đơn v s d ng ngân sách, Kho b c Nhà nư c ch đ ng l p
k ho ch ngu n v n; k ho ch chi tr , thanh toán; k ho ch ti n m t, đ m b o đáp ng đ y đ ,
k p th i yêu c u chi c a các đơn v s d ng ngân sách.
6.2.2. Căn c vào nhu c u chi quý đã g i Kho b c Nhà nư c và theo yêu c u nhi m v chi, th
trư ng đơn v s d ng ngân sách l p gi y rút d toán ngân sách, kèm theo h sơ thanh toán g i
Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch.
Trư ng h p đư c cơ quan có th m quy n thông báo đi u ch nh nhu c u chi quý thì đơn v ch
đư c chi trong gi i h n đi u ch nh.
6.2.3. Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ki m tra h sơ thanh toán, các đi u ki n chi quy đ nh t i
Đi u 51 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph và gi y rút
d toán ngân sách c a th trư ng đơn v s d ng ngân sách ho c c a ngư i đư c u quy n,
th c hi n vi c chi tr , thanh toán.
6.2.4. Trư ng h p chưa có đ đi u ki n th c hi n thanh toán tr c ti p qua Kho b c Nhà nư c
t t c các kho n chi thì đư c phép c p t m ng đ i v i m t s kho n chi theo quy đ nh c a B
trư ng B Tài chính. Sau khi hoàn thành công vi c và có đ ch ng t thanh toán thì chuy n t
t m ng sang th c chi.
Khi rút d toán đ chi tiêu, đơn v s d ng ngân sách và Kho b c Nhà nư c h ch toán đúng m c
chi theo M c l c ngân sách nhà nư c, trong ph m vi t ng m c c a nhóm m c ghi trong d toán
đã giao, riêng nhóm m c chi khác đư c rút t d toán đ chi cho t t c các m c song ph i h ch
toán đúng m c chi. Trư ng h p c n ph i đi u ch nh d toán gi a các nhóm m c, đơn v s d ng
ngân sách ph i báo cáo cơ quan qu n lý c p trên quy t đ nh sau khi th ng nh t v i cơ quan tài
chính cùng c p.
7. Chi tr , thanh toán b ng hình th c l nh chi ti n.
7.1. Các nhi m v chi đư c chi tr , thanh toán theo hình th c l nh chi ti n g m:
a) Chi cho các doanh nghi p, các t ch c kinh t , xã h i không có quan h thư ng xuyên v i
ngân sách;
b) Chi tr n , vi n tr ;
c) Chi b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i và m t s kho n chi khác theo
quy t đ nh c a th trư ng cơ quan tài chính.
7.2. Quy trình chi tr , thanh toán như sau:
7.2.1. Căn c vào d toán ngân sách nhà nư c đư c giao và yêu c u th c hi n nhi m v chi, cơ
quan tài chính xem xét, ki m tra t ng yêu c u chi và n u b o đ m đ các đi u ki n thanh toán
quy đ nh t i Đi u 51 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph
thì ra l nh chi tr cho t ch c, cá nhân đư c hư ng ngân sách.
7.2.2. Kho b c Nhà nư c th c hi n xu t qu ngân sách, chuy n ti n vào tài kho n ho c c p ti n
m t cho t ch c, cá nhân đư c hư ng ngân sách.
8. Quy đ nh c th v thanh toán, chi tr m t s kho n chi có tính ch t đ c thù.
8.1. Chi cho vay c a ngân sách nhà nư c:
- Đ i v i các kho n chi cho vay theo ch đ quy đ nh c a ngân sách nhà nư c, cơ quan tài chính
chuy n ngu n v n cho cơ quan đư c giao nhi m v cho vay ho c chuy n ti n b ng l nh chi ti n
theo h p đ ng cho t ch c đư c vay trong trư ng h p cho vay tr c ti p.
- Cơ quan đư c giao nhi m v cho vay ho c cơ quan tài chính trong trư ng h p cho vay tr c
ti p có trách nhi m qu n lý, cho vay, thu h i n g c, lãi n p vào ngân sách nhà nư c và quy t
toán theo ch đ quy đ nh.
8.2. Chi tr n c a ngân sách nhà nư c:
8.2.1. Tr n nư c ngoài: căn c vào d toán năm v chi tr n nư c ngoài và yêu c u thanh
toán, cơ quan tài chính l p l nh chi thanh toán cho t ch c cho vay.
8.2.2. Tr n trong nư c:
- Đ i v i thanh toán tín phi u, trái phi u Chính ph do Kho b c Nhà nư c bán l : căn c yêu c u
thanh toán, Kho b c Nhà nư c thanh toán cho ngư i mua tín phi u, trái phi u. Trên cơ s th c
chi theo báo cáo c a Kho b c Nhà nư c, B Tài chính l p l nh chi thanh toán cho Kho b c Nhà
nư c.
- Đ i v i thanh toán tín phi u, trái phi u Kho b c Nhà nư c phát hành qua đ u th u, b o lãnh:
đ n kỳ h n thanh toán, trên cơ s đ ngh c a Kho b c Nhà nư c, B Tài chính l p l nh chi
thanh toán tr c ti p cho ngân hàng và các t ch c làm đ i lý ho c b o lãnh.
- Đ i v i các kho n chi tr n trong nư c khác: Kho b c Nhà nư c th c hi n thanh toán theo
l nh chi c a B Tài chính.
8.3. Chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia:
Th c hi n chi tr , thanh toán theo quy trình quy đ nh t i Đi m 6 ph n IV c a Thông tư này, ph n
chi thư ng xuyên và quy trình quy đ nh t i Đi m 9 ph n IV c a Thông tư này, ph n chi đ u tư
xây d ng cơ b n.
9. Thanh toán v n đ u tư xây d ng cơ b n.
Vi c chuy n v n cho Kho b c Nhà nư c đ chi đ u tư xây d ng cơ b n và vi c t m ng, thanh
toán và quy t toán v n đ u tư xây d ng cơ b n, B trư ng B Tài chính có quy đ nh riêng.
10. Thanh toán, chi tr b ng ngo i t .
Đ i v i các nhi m v chi c a ngân sách ph i chi tr b ng ngo i t , B trư ng B Tài chính có
quy đ nh riêng.
11. Chi b ng hi n v t và ngày công lao đ ng.
11.1. Đ i v i các kho n chi ngân sách nhà nư c b ng hi n v t, căn c vào biên b n bàn giao
hi n v t, giá hi n v t theo th trư ng đư c duy t, cơ quan tài chính quy đ i ra đ ng Vi t Nam đ
làm l nh thu ngân sách, đ ng th i làm l nh chi ngân sách g i Kho b c Nhà nư c đ h ch toán
thu, chi ngân sách nhà nư c.
11.2. Đ i v i các kho n chi b ng ngày công lao đ ng, căn c giá ngày công lao đ ng đư c
duy t, cơ quan tài chính làm l nh thu ngân sách, đ ng th i làm l nh chi ngân sách g i Kho b c
Nhà nư c đ h ch toán thu, chi ngân sách nhà nư c.
12. Chi b ng kinh phí u quy n.
12.1. Trư ng h p cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên u quy n cho cơ quan qu n lý nhà nư c
c p dư i th c hi n nhi m v thu c ch c năng c a mình thì ph i chuy n kinh phí t ngân sách
c p trên cho c p dư i đ th c hi n nhi m v đó.
Khi đư c c p trên giao kinh phí u quy n, U ban nhân dân c p dư i phân b và giao d toán
kinh phí u quy n cho t ng đơn v theo đúng m c tiêu chi u quy n, đúng chính sách, ch đ ,
đ nh m c, tiêu chu n chi ngân sách.
12.2. Căn c d toán năm v kinh phí u quy n và yêu c u th c hi n nhi m v chi, cơ quan tài
chính c p trên l p l nh chi chuy n ngu n kinh phí u quy n cho cơ quan tài chính c p nh n u
quy n,
12.3. Cơ quan tài chính c p dư i m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c đ nh n kinh phí u quy n
c a cơ quan tài chính c p trên.
12.4. Trên cơ s d toán năm đư c giao v kinh phí u quy n, s kinh phí đã chuy n c a cơ
quan tài chính c p trên và ti n đ th c hi n nhi m v chi, Kho b c Nhà nư c m i th c hi n
thanh toán cho các đơn v s d ng kinh phí u quy n theo đúng quy đ nh t i Đi m 6 ph n IV c a
Thông tư này, n u là u quy n v kinh phí thư ng xuyên và theo quy trình c p phát v n đ u tư
xây d ng cơ b n, n u là u quy n v v n đ u tư xây d ng cơ b n. Trư ng h p các kho n u
quy n có lư ng v n nh , n i dung chi rõ thì cơ quan tài chính nh n u quy n có th dùng u
nhi m chi đ chi tr c ti p cho đơn v s d ng kinh phí u quy n.
12.5. Trong quá trình chi tr , thanh toán kinh phí u quy n, cơ quan tài chính nh n u quy n và
Kho b c Nhà nư c ph i b o đ m đáp ng kinh phí k p th i và đ y đ ; th c hi n ki m soát chi
theo đúng các quy đ nh v qu n lý chi ngân sách nhà nư c.
12.6. Cơ quan tài chính nh n u quy n ph i báo cáo tình hình nh n và s d ng kinh phí u
quy n hàng quý và quy t toán năm v i cơ quan tài chính u quy n theo m u bi u quy đ nh. Cu i
năm kinh phí u quy n không s d ng h t ph i chuy n tr cơ quan u quy n.
13. Chi ng trư c d toán.
13.1. Các trư ng h p đư c chi ng trư c d toán ngân sách năm sau bao g m:
a) Các d án, công trình qu c gia và công trình xây d ng cơ b n thu c nhóm A, đã có đ đi u
ki n th c hi n theo quy đ nh c a Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng đang th c hi n, c n ph i
đ y nhanh ti n đ ;
b) M t s nhi m v quan tr ng c p bách ph i th c hi n theo ch đ do Chính ph , Th tư ng
Chính ph quy đ nh nhưng chưa đư c b trí trong d toán và ngu n d phòng không đáp ng
đư c.
13.2. Căn c quy t đ nh c a c p có th m quy n quy đ nh t i Kho n 2 và Kho n 3 Đi u 61 c a
Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , cơ quan tài chính, Kho
b c Nhà nư c th c hi n chi ng trư c cho các đơn v s d ng ngân sách theo quy trình quy
đ nh t i Đi m 6 ph n IV c a Thông tư này, n u là chi ng trư c v kinh phí thư ng xuyên và
theo quy trình c p phát v n đ u tư xây d ng cơ b n n u là chi ng trư c v đ u tư xây d ng cơ
b n.
13.3. Vi c chi ng trư c d toán đư c quy t đ nh cho các lĩnh v c c th c a các cơ quan, đơn
v đư c ng trư c như: xây d ng cơ b n, giáo d c-đào t o, qu n lý hành chính,... nhưng t ng
m c ng cho t ng lĩnh v c c a t ng cơ quan, đơn v không đư c vư t quá 20% d toán đã giao
thu c lĩnh v c đó ho c s ki m tra d toán chi ngân sách năm sau đã thông báo cho cơ quan,
đơn v đó. Trư ng h p chi ng trư c sau khi cơ quan có th m quy n đã giao s ki m tra d toán
năm sau thì t ng m c ng trư c không quá 20% s ki m tra theo t ng lĩnh v c.
13.4. B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m thu h i v n ng trư c c a ngân sách trung ương;
U ban nhân dân ch u trách nhi m thu h i ng trư c c a ngân sách đ a phương.
14. M tài kho n đ nh n kinh phí ngân sách nhà nư c c p.
14.1. Các đơn v d toán ngân sách và các t ch c đư c ngân sách nhà nư c h tr thư ng
xuyên ph i m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo hư ng d n c a B Tài chính; ch u s ki m
tra c a cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c trong quá trình thanh toán, s d ng kinh phí.
Nghiêm c m các đơn v s d ng ngân sách rút d toán chuy n vào tài kho n ti n g i, tr các
trư ng h p đư c pháp lu t cho phép. Trư ng h p đư c m tài kho n t i Ngân hàng thương
m i nhà nư c đ t p trung m t s kho n thu thì ph i qu n lý và s d ng theo đúng quy đ nh c a
pháp lu t.
14.2. Kho b c Nhà nư c trung ương quy đ nh c th vi c m tài kho n cho các đơn v .
15. Trong quá trình ch p hành ngân sách, n u có s thay đ i v ngu n thu và nhi m v chi th c
hi n như sau:
15.1. S tăng thu (sau khi tr s trích thư ng cho các đ a phương và s tăng thu so v i d toán
t các kho n thu đư c đ u tư tr l i cho đơn v , đ a phương theo s thu theo ch đ quy đ nh)
và s ti t ki m chi so d toán đư c giao, đư c s d ng đ gi m b i chi, tăng chi tr n , tăng chi
đ u tư phát tri n, b sung qu d tr tài chính, tăng d phòng ngân sách theo quy đ nh t i Đi u
54 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph .
15.2. N u gi m thu so v i d toán đư c duy t thì ph i s p x p l i đ gi m m t s kho n chi
tương ng.
15.3. Khi phát sinh các công vi c đ t xu t như: chi phòng ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai,
ho ho n, nhi m v quan tr ng v qu c phòng, an ninh và các nhi m v chi c p bách khác chưa
đư c b trí ho c b trí chưa đ trong d toán đư c giao mà sau khi s p x p l i các kho n chi,
đơn v ho c ngân sách c p dư i v n chưa đáp ng đư c c n báo cáo cơ quan tài chính và cơ
quan hành chính c p trên đ x lý. Cơ quan tài chính ki m tra, xem xét và n u c n thi t ph i chi
thì báo cáo cơ quan có th m quy n quy t đ nh (ho c quy t đ nh theo phân c p) s d ng d
phòng ngân sách c p mình đ x lý theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ - CP
ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph .
16. X lý thi u h t t m th i.
Khi x y ra thi u h t ngân sách t m th i do ngu n thu và các kho n vay (đ i v i ngân sách trung
ương) t p trung ch m ho c có nhi u nhu c u ph i chi trong cùng th i đi m d n đ n m t cân đ i
t m th i v qu ngân sách, các c p ngân sách đư c phép x lý như sau:
16.1. Ngân sách trung ương đư c t m ng Qu d tr tài chính c a trung ương, t n ngân Kho
b c Nhà nư c theo quy t đ nh c a B trư ng B Tài chính; n u còn thi u thì t m ng t Qu
B o hi m xã h i và các qu tài chính nhà nư c khác theo s tho thu n c a B Tài chính v i H i
đ ng qu n lý các qu này.
Trư ng h p đã t m ng các qu trên mà v n còn thi u, thì B trư ng B Tài chính báo cáo Th
tư ng Chính ph quy t đ nh t m ng v n c a Ngân hàng nhà nư c.
16.2. Ngân sách c p t nh đư c t m ng Qu D tr tài chính c a t nh theo quy t đ nh c a U
ban nhân dân c p t nh. Trư ng h p đã s d ng Qu D tr tài chính c a t nh nhưng v n không
đ đ chi tr các nhu c u c p thi t không th trì hoãn thì đ ngh B Tài chính xem xét tăng ti n
đ c p s b sung cân đ i ngân sách ho c t m ng t ngân sách trung ương (n u ngân sách
trung ương có kh năng) ho c t m ng Qu D tr tài chính c a trung ương.
16.3. Ngân sách c p huy n, ngân sách c p xã đư c t m ng Qu D tr tài chính c a t nh theo
quy t đ nh c a U ban nhân dân t nh. Vi c xét cho t m ng đ i v i ngân sách c p xã, ngoài đ
ngh c a U ban nhân dân xã còn ph i căn c vào ý ki n c a Ch t ch U ban nhân dân huy n.
Trư ng h p Qu D tr tài chính c a t nh không đáp ng đư c thì có th đ ngh cơ quan tài
chính c p trên tăng ti n đ b sung ho c t m ng ngu n t ngân sách c p trên (n u ngân sách
c p trên có kh năng).
16.4. Các kho n t m ng đ x lý thi u h t t m th i ph i đư c hoàn tr trong năm ngân sách,
tr trư ng h p đ c bi t đư c U ban thư ng v Qu c h i cho phép đ i v i t m ng t Ngân
hàng Nhà nư c.
17. Thư ng thu vư t d toán.
17.1. Thư ng thu vư t d toán v các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân
sách đ a phương:
a) Vi c xét thư ng thu vư t d toán v các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và
ngân sách đ a phương hàng năm đư c th c hi n theo nguyên t c:
- Ch xét thư ng đ i v i s thu vư t d toán Th tư ng Chính ph giao, ph n ngân sách trung
ương đư c hư ng t các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a
phương quy đ nh t i Đi u 56 Ngh đ nh s 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính
ph , sau khi lo i tr :
+ S thu th c hi n các đ a bàn khác nhưng h ch toán thu t i đ a phương xét thư ng.
+ Các kho n thu đã đư c c p có th m quy n quy t đ nh dùng đ chi cho các m c tiêu xác đ nh.
- Tính trên t ng th các kho n thu phân chia, không xét riêng t ng kho n thu.
- M c thư ng đư c tính theo t l ph n trăm (%) trên t ng s thu vư t, song không quá 30% s
tăng thu so v i d toán và không vư t quá s tăng thu so v i m c th c hi n năm trư c.
- T l thư ng đ i v i t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n theo quy t đ nh c a
Th tư ng Chính ph khi giao d toán ngân sách.
* Ví d 1:
T i t nh A, s thu (ngân sách trung ương) t các kho n thu phân chia th c hi n năm trư c là 500
t đ ng. Năm nay, d toán thu ngân sách trung ương đư c giao là 550 t đ ng, t l thư ng trên
s thu vư t d toán giao theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph là 30%, k t qu th c hi n đ t
600 t đ ng. M c thư ng cho t nh A xác đ nh như sau:
- S thư ng theo t l : (600 t - 550 t ) x 30% = 15 t đ ng.
- S tăng thu so v i năm trư c : 600 t – 500 t = 100 t đ ng.
Do s tăng thu so năm trư c l n hơn s tăng thu theo d toán, nên m c thư ng thu vư t d
toán cho t nh A là 15 t đ ng.
* Ví d 2:
V n t i t nh A nêu trên, n u k t qu th c hi n năm trư c là 590 t đ ng; d toán thu đư c giao là
550 t đ ng, k t qu th c hi n 600 t đ ng.
- S thư ng theo t l : (600 t - 550 t ) x 30% = 15 t đ ng.
- S thư ng vư t thu so v i năm trư c: 600 t - 590 t = 10 t đ ng.
S đư c thư ng ch b ng m c tăng thu so năm trư c là 10 t đ ng.
* Ví d 3:
V n t i t nh A nêu trên, n u k t qu th c hi n năm trư c là 610 t đ ng, d toán thu đư c giao là
550 t đ ng, k t qu th c hi n là 600 t đ ng.
- S thư ng theo t l : (600 t - 550 t ) x 30% = 15 t đ ng.
- S tăng thu so năm trư c: 600 t - 610 t = - 10 t đ ng.
Đ a phương không đư c thư ng vì s thu không tăng so th c hi n năm trư c.
b) Căn c k t qu thu n p ngân sách đ n th i đi m 31 tháng 12, các t nh, thành ph tr c thu c
trung ương có trách nhi m t ng h p s th c n p ngân sách trung ương t các kho n thu phân
chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương theo quy đ nh t i m c a Đi m 17.1
ph n IV c a Thông tư này g i B Tài chính làm cơ s xét thư ng. Báo cáo trên đư c g i v B
Tài chính trư c ngày 31 tháng 1 năm sau và ph i có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t nh. Quá
th i h n trên, B Tài chính s không xem xét, chi thư ng cho các t nh.
17.2. Sau khi nh n đư c quy t đ nh thư ng thu vư t d toán c a B Tài chính, căn c nguyên
t c xét thư ng, m c đích s d ng s thư ng thu vư t d toán v các kho n thu phân chia gi a
ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương quy đ nh t i Đi m 17.1 ph n IV c a Thông tư
này, U ban nhân dân c p t nh l p phương án s d ng ngu n ti n thư ng báo cáo H i đ ng
nhân dân cùng c p quy t đ nh đ b sung v n đ u tư xây d ng cơ b n các công trình k t c u h
t ng kinh t - xã h i, th c hi n nhi m v quan tr ng khác và thư ng cho ngân sách c p dư i.
Khi nh n đư c ti n thư ng t ngân sách t nh, U ban nhân dân c p dư i l p phương án s
d ng trình H i đ ng nhân dân quy t đ nh đ b sung v n đ u tư xây d ng cơ b n các công trình
k t c u h t ng kinh t - xã h i và nhi m v quan tr ng khác.
17.3. B Tài chính chi t ngu n tăng thu ngân sách trung ương đ thư ng thu vư t d toán cho
các đ a phương; thư ng thu vư t d toán t ngân sách năm nào thì h ch toán vào chi ngân
sách tương ng năm đó. Các đ a phương nh n ti n thư ng, h ch toán vào thu ngân sách năm
đư c thư ng, n u s d ng vào năm đư c thư ng thì h ch toán chi ngân sách năm đó, n u s
d ng vào năm sau thì chi chuy n ngu n ngân sách đ s d ng và h ch toán chi ngân sách năm
sau. Nghiêm c m vi c t trích thư ng dư i m i hình th c.
18. L p, qu n lý và s d ng d phòng ngân sách.
18.1. D toán ngân sách trung ương và d toán ngân sách các c p chính quy n đ a phương
đư c b trí kho n d phòng b ng 2 - 5% t ng s chi c a ngân sách m i c p.
18.2. D phòng ngân sách đư c s d ng cho các nhi m v sau:
- Th c hi n các gi i pháp kh n c p nh m phòng ch ng thiên tai, ho ho n, tai n n trên di n
r ng;
- Kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n đ i v i thi t h i tài s n nhà nư c; h tr kh c ph c h u
qu đ i v i thi t h i c a các t ch c và dân cư;
- Th c hi n các nhi m v quan tr ng v qu c phòng, an ninh và các nhi m v c n thi t, c p bách
khác phát sinh ngoài d toán đã giao đ u năm cho các đơn v tr c thu c;
- H tr ngân sách c p dư i đ x lý các nhi m v nói trên sau khi c p dư i đã s d ng d
phòng, m t ph n d tr tài chính c a c p mình mà v n chưa đáp ng đư c.
18.3. Th m quy n quy t đ nh s d ng d phòng:
- Đ i v i d phòng ngân sách trung ương: B trư ng B Tài chính quy t đ nh cho các nhi m v
chi v i m c t 1 t đ ng tr xu ng. Đ i v i nhi m v chi v i m c trên 1 t đ ng, B Tài chính
ch trì th ng nh t v i B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh;
n u là nhi m v chi v đ u tư xây d ng cơ b n, b sung d tr nhà nư c, h tr tín d ng nhà
nư c, góp v n c ph n, liên doanh, B K ho ch và Đ u tư ch trì th ng nh t v i B Tài chính
trình Th tư ng chính ph xem xét, quy t đ nh.
Đ i v i vi c s d ng d phòng ngân sách trung ương đ th c hi n nh ng chính sách, ch đ
m i quan tr ng, c p bách đã đư c Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng
Chính ph quy t đ nh, B trư ng B Tài chính t ch c th c hi n, sau đó t ng h p k t qu báo
cáo Th tư ng Chính ph .
- Đ i v i d phòng ngân sách các c p chính quy n đ a phương: cơ quan tài chính trình U ban
nhân dân cùng c p quy t đ nh s d ng.
18.4. Quy trình chi các kho n t d phòng ngân sách th c hi n theo các quy đ nh t i các Đi m 6
và Đi m 9 ph n IV c a Thông tư này.
B Tài chính t ng h p tình hình s d ng d phòng ngân sách trung ương báo cáo Chính ph
trình U ban thư ng v Qu c h i hàng quý và báo cáo Qu c h i t i kỳ h p g n nh t.
18.5. Cơ quan tài chính đ a phương t ng h p tình hình s d ng d phòng ngân sách c p mình
báo cáo U ban nhân dân cùng c p trình thư ng tr c H i đ ng nhân dân hàng quý và báo cáo
H i đ ng nhân dân t i kỳ h p g n nh t. Đ i v i c p xã, U ban nhân dân báo cáo Ch t ch, Phó
Ch t ch hàng quý và báo cáo H i đ ng nhân dân t i kỳ h p g n nh t.
19. L p, qu n lý và s d ng d tr tài chính.
19.1. Vi c trích l p và s d ng Qu D tr tài chính theo đúng quy đ nh t i Đi u 58 c a Ngh
đ nh s 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph .
19.2. Trư ng h p s d ng Qu D tr tài chính cho cân đ i ngân sách theo quy đ nh t i Đi m đ
Kho n 3 Đi u 58 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph thì
ghi thu ngân sách và chi cho các nhi m v chi c a ngân sách c p tương ng.
19.3. H t năm ngân sách, U ban nhân dân c p t nh l p báo cáo g i H i đ ng nhân dân cùng
c p và B Tài chính v tình hình thu, chi qu d tr tài chính c a t nh trư c ngày 31 tháng 01
năm sau.
20. Qu n lý qu ngân sách nhà nư c.
- Qu ngân sách nhà nư c là toàn b các kho n ti n c a Nhà nư c, k c ti n vay, có trên tài
kho n c a ngân sách nhà nư c các c p. Qu n lý qu ngân sách nhà nư c là trách nhi m c a cơ
quan tài chính và Kho b c Nhà nư c các c p.
- Căn c vào nhi m v thu, chi ngân sách nhà nư c năm đư c giao và d toán ngân sách quý,
cơ quan tài chính ph i h p v i Kho b c Nhà nư c xây d ng đ nh m c t n qu ngân sách nhà
nư c hàng quý đ b o đ m thanh toán, chi tr , thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c.
- Kho b c Nhà nư c có trách nhi m báo cáo thư ng xuyên cho cơ quan tài chính m c t n qu
c a ngân sách. Trư ng h p c n thi t đ b o đ m ngu n chi tr , cơ quan tài chính th c hi n các
gi i pháp x lý thi u h t t m th i quy đ nh t i Đi m 16 Ph n IV c a Thông tư này.
21. Ch đ báo cáo.
21.1. Vi c báo cáo đ nh kỳ tình hình th c hi n thu, chi ngân sách, báo cáo k toán, quy t toán và
báo cáo tài chính th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 61 c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các ch
đ báo cáo do B Tài chính quy đ nh.
21.2. Vi c t m đình ch chi ngân sách c a các t ch c, cá nhân, đơn v không ch p hành đ y đ ,
k p th i ch đ báo cáo th c hi n như sau:
- Cơ quan tài chính ra thông báo yêu c u th i h n cu i cùng ph i n p báo cáo.
- Trư ng h p đơn v v n không th c hi n đúng thông báo trên, cơ quan tài chính ra quy t đ nh
đình ch chi ngân sách đ i v i đơn v đó, thông báo cho Kho b c Nhà nư c cùng c p đ th c
hi n, đ ng th i thông báo cho cơ quan qu n lý c p trên c a t ch c, đơn v b đình ch chi bi t đ
đôn đ c, nh c nh .
22. Trách nhi m c a các cơ quan và cá nhân trong vi c qu n lý chi ngân sách nhà nư c đư c
th c hi n theo đúng quy đ nh t i Đi u 52 và Đi u 83 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ- CP ngày 6
tháng 6 năm 2003 c a Chính ph .
V. K TOÁN, KI M TOÁN VÀ QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C
1. Trách nhi m c a các cơ quan, đơn v :
1.1. Đơn v d toán các c p:
- Đơn v d toán c p I là đơn v tr c ti p nh n d toán ngân sách hàng năm do Th tư ng Chính
ph ho c U ban nhân dân giao. Đơn v d toán c p I th c hi n phân b , giao d toán ngân
sách cho đơn v c p dư i tr c thu c; ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v vi c t ch c, th c
hi n công tác k toán và quy t toán ngân sách c a đơn v mình và công tác k toán và quy t
toán ngân sách c a các đơn v d toán c p dư i tr c thu c theo quy đ nh.
- Đơn v d toán c p II là đơn v c p dư i đơn v d toán c p I, đư c đơn v d toán c p I giao
d toán và phân b d toán đư c giao cho đơn v d toán c p III (trư ng h p đư c y quy n
c a đơn v d toán c p I), ch u trách nhi m t ch c th c hi n công tác k toán và quy t toán
ngân sách c a đơn v mình và công tác k toán và quy t toán c a các đơn v d toán c p dư i
theo quy đ nh.
- Đơn v d toán c p III là đơn v tr c ti p s d ng ngân sách, đư c đơn v d toán c p I ho c
c p II giao d toán ngân sách, có trách nhi m t ch c, th c hi n công tác k toán và quy t toán
ngân sách c a đơn v mình và đơn v s d ng ngân sách tr c thu c (n u có) theo quy đ nh.
- Đơn v c p dư i c a đơn v d toán c p III đư c nh n kinh phí đ th c hi n ph n công vi c c
th , khi chi tiêu ph i th c hi n công tác k toán và quy t toán theo quy đ nh.
1.2. Cơ quan tài chính các c p:
- B Tài chính có trách nhi m ch đ o, hư ng d n, ki m tra đ i v i công tác k toán và quy t
toán ngân sách nhà nư c, l p báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách trung ương và t ng h p,
l p quy t toán thu, chi ngân sách nhà nư c.
- Cơ quan tài chính các c p đ a phương có trách nhi m ch đ o công tác k toán ngân sách
thu c ph m vi qu n lý, l p quy t toán thu, chi ngân sách c p mình, t ng h p báo cáo quy t toán
thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn, chi ngân sách đ a phương, quy t toán chi kinh phí y
quy n c a c p trên.
1.3. Kho b c Nhà nư c:
Kho b c Nhà nư c các c p có trách nhi m t ch c th c hi n h ch toán k toán thu, chi ngân
sách nhà nư c, đ nh kỳ báo cáo tình hình th c hi n thu, chi ngân sách theo d toán đã giao và
theo M c l c ngân sách nhà nư c cho cơ quan tài chính đ ng c p. Kho b c Nhà nư c c p
huy n, ngoài vi c h ch toán k toán thu, chi ngân sách nhà nư c trên đ a bàn huy n, còn th c
hi n h ch toán k toán thu, chi ngân sách các xã, phư ng, th tr n (g i chung là xã) trên đ a bàn
huy n và g i báo cáo cho U ban nhân dân xã theo quy đ nh.
2. T ch c b máy k toán, quy t toán ngân sách.
Đơn v d toán, cơ quan tài chính các c p và Kho b c Nhà nư c ph i t ch c công tác k toán,
quy t toán ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t v k toán.
3. K toán và quy t toán ngân sách nhà nư c.
3.1. K toán và quy t toán ngân sách nhà nư c ph i th c hi n th ng nh t v :
a) Ch ng t thu và chi ngân sách nhà nư c;
b) M c l c ngân sách nhà nư c;
c) H th ng tài kho n, s sách, m u bi u báo cáo; phương pháp h ch toán, l p s ; phương pháp
l p, th i gian g i báo cáo;
d) Mã s đ i tư ng n p thu , mã s đơn v s d ng ngân sách, mã s ngu n v n thu, chi ngân
sách.
3.2. Niên đ k toán tính theo năm dương l ch, b t đ u t ngày 01 tháng 01 đ n h t ngày 31
tháng 12.
3.3. Kỳ k toán quy đ nh là tháng, quý và năm.
- Tháng tính t ngày 01 đ n h t ngày cu i cùng c a tháng;
- Quý tính t ngày 01tháng đ u quý đ n h t ngày cu i cùng c a quý;
- Năm tính t ngày ngày 01 tháng 01 đ n h t ngày 31 tháng 12.
4. Khóa s k toán ngân sách nhà nư c.
H t kỳ k toán (tháng, quý, năm) các đơn v d toán và ngân sách các c p chính quy n ph i
th c hi n công tác khoá s k toán. Vi c khóa s cu i năm th c hi n như sau:
4.1. Đ i v i đơn v d toán các c p:
4.1.1. Th c hi n rà soát, đ i chi u các kho n ph i n p ngân sách, làm th t c n p ngay các
kho n ph i n p nhưng chưa n p vào ngân sách nhà nư c. Nghiêm c m các đơn v gi l i ngu n
thu c a ngân sách nhà nư c; trư ng h p s thu phát sinh nhưng chưa k p làm th t c n p vào
năm ngân sách hi n hành mà chuy n n p vào ngân sách năm sau thì h ch toán và quy t toán
vào thu ngân sách năm sau.
4.1.2. Theo dõi ch t ch d toán còn l i chưa chi, s dư tài kho n ti n g i c a đơn v t i Kho b c
Nhà nư c và t n qu ti n m t t i đơn v đ ch đ ng chi tiêu trong nh ng ngày cu i năm.
4.1.3. Các kho n chi ngân sách đư c b trí trong d toán ngân sách năm nào, ch đư c chi trong
niên đ ngân sách năm đó. Các kho n chi ngân sách thu c d toán năm trư c chưa th c hi n
ho c chưa th c hi n h t, không đư c chuy n sang năm sau chi ti p; trư ng h p đ c bi t đư c
B trư ng B Tài chính (đ i v i các kho n chi c a ngân sách trung ương) và Ch t ch U ban
nhân dân ho c y quy n cho th trư ng cơ quan tài chính (đ i v i các kho n chi c a các c p
chính quy n đ a phương) quy t đ nh cho chi ti p thì h ch toán, quy t toán như sau:
a) N u đư c quy t đ nh chi vào ngân sách năm trư c, thì dùng t n qu năm trư c đ x lý và
h ch toán quy t toán vào chi ngân sách năm trư c (trong th i gian ch nh lý quy t toán).
b) N u đư c quy t đ nh chi vào ngân sách năm sau thì cơ quan tài chính làm th t c chi chuy n
ngu n sang năm sau đ chi ti p và th c hi n quy t toán chi chuy n ngu n vào ngân sách năm
trư c; khi th c hi n chi, các đơn v d toán và ngân sách các c p h ch toán và quy t toán vào
ngân sách năm sau.
4.1.4. Các kho n đã t m ng kinh phí trong d toán đ chi đ n h t ngày 31 tháng 12 chưa đ
th t c thanh toán, đư c ti p t c thanh toán trong th i gian ch nh lý quy t toán và quy t toán vào
niên đ năm trư c. Đ i v i t m ng v n đ u tư xây d ng cơ b n th c hi n theo quy đ nh riêng
c a B trư ng B Tài chính.
Trư ng h p h t th i gian ch nh lý quy t toán v n chưa đ th t c thanh toán thì đơn v s d ng
ngân sách ph i báo cáo cơ quan ch qu n (kèm tài li u liên quan) đ cơ quan ch qu n t ng
h p đ ngh cơ quan tài chính cùng c p cho phép chuy n t m ng năm trư c sang t m ng năm
sau; n u đư c ch p thu n thì h ch toán và quy t toán vào ngân sách năm sau, n u không đư c
ch p thu n thì Kho b c Nhà nư c th c hi n thu h i s t m ng b ng cách tr vào các m c chi
tương ng thu c d toán ngân sách năm sau c a đơn v ; n u d toán năm sau không b trí các
m c chi đó ho c có b trí nhưng ít hơn s ph i thu h i t m ng, Kho b c Nhà nư c thông báo
cho cơ quan tài chính cùng c p x lý.
4.1.5. Các kho n t m thu, t m gi ph i đư c xem xét và x lý như sau:
a) N u đã có quy t đ nh c a c p có th m quy n đ ng ý hoàn tr cho các đ i tư ng b t m thu,
t m gi ho c ph i n p vào ngân sách nhà nư c mà đơn v chưa tr cho các đ i tư ng ho c
chưa n p ngân sách nhà nư c, ph i làm th t c tr cho các đ i tư ng ho c n p vào ngân sách
nhà nư c trong năm ngân sách hi n hành.
b) N u chưa có quy t đ nh x lý c a c p có th m quy n thì ph i chuy n vào tài kho n t m thu,
t m gi theo ch đ quy đ nh. Nghiêm c m các đơn v t ý gi l i các kho n t m thu, t m gi
đơn v . S dư c a các tài kho n t m thu, t m gi đ n 31 tháng 12 đư c chuy n sang năm sau
đ x lý theo quy đ nh.
4.1.6. Cu i năm các đơn v d toán ph i t ch c công tác ki m kê theo ch đ k toán nhà nư c;
căn c vào các biên b n ki m kê, k toán đơn v x lý như sau:
a) Đ i v i các lo i hàng hóa, v t tư t n kho quy t toán vào chi ngân sách năm trư c, n u còn s
d ng ti p cho năm sau thì đơn v ph i t ch c theo dõi s d ng ch t ch và có báo cáo riêng;
trư ng h p không còn s d ng ti p cho năm sau thì đơn v ph i thành l p h i đ ng thanh lý đ
bán và n p ti n thu đư c vào ngân sách nhà nư c. Đ i v i các đơn v s nghi p có thu, ti n
thanh lý tài s n đư c đ l i đơn v đ đ u tư tăng cư ng cơ s v t ch t, đ i m i trang thi t b
theo quy đ nh c a Chính ph và có báo cáo riêng.
b) T n qu ti n m t c a đơn v d toán đ n ngày 31 tháng 12 thu c ngân sách nhà nư c ph i
n p tr ngân sách và h ch toán gi m chi ngân sách năm hi n hành, tr các kho n ph i chi theo
ch đ nhưng chưa chi (ti n lương, ph c p lương, các kho n tr c p cho các đ i tư ng theo
ch đ và h c b ng h c sinh, sinh viên). Đ b o đ m đơn v d toán có ti n m t chi trong nh ng
ngày đ u năm, đơn v d toán ph i làm th t c v i Kho b c Nhà nư c xin t m ng ti n m t
thu c ngu n kinh phí năm sau.
4.1.7. Nh ng đơn v đư c phép m tài kho n ti n g i t i Kho b c Nhà nư c, đ n cu i ngày 31
tháng 12 n u có s dư tài kho n ti n g i ngu n g c t ngân sách ph i n p tr ngân sách nhà
nư c. Trư ng h p ti n g i nêu trên là kinh phí đ th c hi n các nhi m v chi trong d toán vì lý
do khách quan chưa thanh toán k p và các đơn v th c hi n cơ ch khoán chi, thì đơn v làm văn
b n đ ngh chuy n s dư tài kho n ti n g i, kèm theo tài li u liên quan đ gi i trình chi ti t các
kho n kinh phí còn dư trên tài kho n (có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c), g i cơ quan tài chính
đ ng c p xem xét chuy n sang năm sau chi ti p.
Đơn v d toán thu c c p nào do cơ quan tài chính c p đó xét chuy n s dư tài kho n ti n g i.
Đ i v i các đơn v d toán thu c ngân sách trung ương th c hi n theo quy đ nh sau:
a) B Tài chính xét chuy n s dư tài kho n ti n g i cho đơn v d toán đóng trên đ a bàn thành
ph Hà N i và các đơn v thu c B Qu c phòng, B Công an.
b) B Tài chính u quy n cho S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c trung ương
xét chuy n s dư tài kho n ti n g i c a các đơn v d toán ngân sách trung ương đóng trên đ a
bàn các t nh, thành ph (tr các đơn v trung ương đóng trên đ a bàn thành ph Hà N i và các
đơn v thu c B Qu c phòng, B Công an) theo nguyên t c, trình t và h sơ th t c quy đ nh t i
Thông tư này.
Kho b c Nhà nư c không đư c cho chuy n s dư tài kho n ti n g i và s dư tài kho n kinh phí
y quy n n u không có ý ki n c a cơ quan tài chính có th m quy n. S dư tài kho n kinh phí y
quy n c a ngân sách trung ương đ n 31 tháng 12, Kho b c Nhà nư c n p ngân sách trung
ương và h ch toán gi m chi ngân sách trung ương; Kho b c Nhà nư c trung ương t ng h p báo
cáo B Tài chính.
4.1.8. Th i h n xét chuy n s dư tài kho n ti n g i cho các đơn v b t đ u t ngày 02 tháng 01
đ n h t gi làm vi c c a ngày 10 tháng 01 năm sau. Quá th i h n trên, Kho b c Nhà nư c
chuy n s dư tài kho n ti n g i c a đơn v n p ngân sách nhà nư c và h ch toán gi m chi ngân
sách nhà nư c.
4.1.9. Vi c x lý ngu n d toán chưa chi h t, kinh phí t m ng, chuy n s dư cu i năm đ i v i
các cơ quan thu c Đ ng C ng s n Vi t Nam, các cơ quan hành chính th c hi n khoán biên ch
và kinh phí qu n lý hành chính, các đơn v s nghi p có thu th c hi n theo quy đ nh riêng.
4.2. Đ i v i cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c các c p:
4.2.1. Th i h n cu i cùng chi ngân sách trung ương c a năm ngân sách là h t gi làm vi c ngày
28 tháng 12. Th i h n cu i cùng chi ngân sách các c p chính quy n đ a phương c a năm ngân
sách do cơ quan tài chính đ a phương quy đ nh nhưng ph i b o đ m đơn v s d ng ngân sách
chi tiêu đư c theo ch đ quy đ nh trư c này 31 tháng 12.
4.2.2. Cơ quan tài chính ph i h p v i Kho b c Nhà nư c cùng c p th c hi n:
a) Rà soát, đ i chi u t t c các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c t ngày 01 tháng 01 đ n h t
ngày 31 tháng 12 b o đ m các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c đư c h ch toán đ y đ ,
chính xác, đúng M c l c ngân sách nhà nư c.
b) Ki m tra vi c th c hi n phân chia theo t l ph n trăm (%) đ i v i các kho n thu phân chia
phát sinh trên đ a bàn cho ngân sách các c p theo đúng ch đ phân c p qu n lý ngân sách nhà
nư c.
c) T ch c ki m tra, giám sát ch t ch các kho n chi tiêu c a đơn v d toán.
d) Thanh toán d t đi m các kho n n , vay và t m ng, t m thu, t m gi , các kho n chưa thanh
toán đư c ph i có quy t đ nh c a c p có th m quy n và x lý theo quy đ nh t i Đi m 4.1 ph n V
c a Thông tư này.
đ) Th c hi n vi c xác nh n và xét chuy n s dư tài kho n ti n g i cu i ngày 31 tháng 12 cho các
đơn v d toán theo quy đ nh.
5. Ch nh lý quy t toán ngân sách.
5.1. Th i gian ch nh lý quy t toán ngân sách là th i gian quy đ nh cho ngân sách các c p th c
hi n các vi c sau đây:
a) H ch toán ti p các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c phát sinh t ngày 31 tháng 12 tr v
trư c nhưng ch ng t đang luân chuy n;
b) H ch toán chi ngân sách các kho n t m ng đã đ th t c thanh toán;
c) H ch toán ti p các kho n ghi thu, ghi chi v n ngoài nư c, các kho n chi ngân sách thu c
nhi m v chi c a năm trư c n u đư c c p có th m quy n quy t đ nh cho chi ti p vào niên đ
ngân sách năm trư c;
d) Đ i chi u và đi u ch nh nh ng sai sót trong quá trình h ch toán k toán;
đ) Chi chuy n ngu n t ngân sách năm trư c sang ngân sách năm sau theo Quy t đ nh c a B
trư ng B Tài chính (đ i v i ngân sách trung ương) và Ch t ch U ban nhân dân (đ i v i ngân
sách đ a phương).
5.2. Th i gian ch nh lý quy t toán quy đ nh như sau:
- H t ngày 31 tháng 1 năm sau đ i v i ngân sách c p xã.
- H t ngày 28 tháng 2 năm sau đ i v i ngân sách c p huy n.
- H t ngày 31 tháng 3 năm sau đ i v i ngân sách c p t nh.
- H t ngày 31 tháng 5 năm sau đ i v i ngân sách trung ương.
6. Báo cáo k toán thu, chi ngân sách nhà nư c.
6.1. Các đơn v d toán các c p ph i báo cáo k toán theo ch đ k toán nhà nư c và các văn
b n quy ph m pháp lu t khác v k toán, th ng kê.
6.2. Cơ quan Kho b c Nhà nư c t ch c h ch toán thu, chi ngân sách nhà nư c theo quy đ nh
t i Đi m 1.3 Ph n V c a Thông tư này; b o đ m h ch toán đúng niên đ ngân sách, c p ngân
sách và m c l c ngân sách nhà nư c.
- Hàng ngày báo cáo xu t, nh p qu ngân sách nhà nư c và qu ngân sách các c p chính quy n
đ a phương g i U ban nhân dân, cơ quan tài chính, cơ quan thu đ ng c p và g i Kho b c Nhà
nư c c p trên. Hàng ngày, Kho b c Nhà nư c trung ương t ng h p, báo cáo B Tài chính.
- Hàng tháng, báo cáo thu, chi ngân sách nhà nư c g i U ban nhân dân, cơ quan tài chính, cơ
quan thu cùng c p (ph n thu ngân sách) và g i Kho b c Nhà nư c c p trên. Kho b c Nhà nư c
trung ương t ng h p thu, chi ngân sách nhà nư c, ngân sách trung ương và ngân sách đ a
phương báo cáo B Tài chính.
- M u bi u và th i h n báo cáo th c hi n theo quy đ nh c a B Tài chính.
7. Quy t toán ngân sách nhà nư c.
7.1. Nguyên t c l p báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c:
7.1.1. S li u báo cáo quy t toán ph i chính xác, trung th c, đ y đ . N i dung báo cáo quy t
toán ngân sách ph i theo đúng các n i dung ghi trong d toán đư c giao (ho c đư c cơ quan có
th m quy n cho phép) và chi ti t theo M c l c ngân sách nhà nư c. Th trư ng đơn v s d ng
ngân sách ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c, đ y đ ; ch u trách
nhi m v nh ng kho n thu, chi, h ch toán, quy t toán ngân sách sai ch đ .
7.1.2. Báo cáo quy t toán năm c a đơn v d toán c p dư i g i đơn v d toán c p trên, đơn v
d toán c p I g i cơ quan tài chính cùng c p ph i g i kèm các báo cáo sau đây:
a) B ng cân đ i tài kho n cu i ngày 31 tháng 12 và b ng cân đ i tài kho n sau khi k t thúc th i
gian ch nh lý quy t toán.
b) Báo cáo thuy t minh quy t toán năm; thuy t minh quy t toán ph i gi i trình rõ nguyên nhân
đ t, không đ t ho c vư t d toán đư c giao theo t ng ch tiêu và nh ng ki n ngh n u có.
7.1.3. Báo cáo quy t toán năm, g i các c p có th m quy n đ th m đ nh, phê duy t ph i có xác
nh n c a Kho b c Nhà nư c cùng c p v t ng s và chi ti t.
7.1.4. Báo cáo quy t toán ngân sách c a các đơn v d toán và c a các c p chính quy n đ a
phương không đư c quy t toán chi l n hơn thu.
7.1.5. C p dư i không quy t toán các kho n kinh phí u quy n c a ngân sách c p trên vào báo
cáo quy t toán ngân sách c p mình.
7.2. Trình t l p, g i, xét duy t báo cáo thu, chi ngân sách nhà nư c năm đ i v i đơn v d toán
quy đ nh như sau:
7.2.1. Sau khi k t thúc công tác khóa s k toán cu i ngày 31 tháng 12, s li u trên s sách k
toán c a đơn v ph i b o đ m cân đ i và kh p đúng v i ch ng t thu, chi ngân sách c a đơn v
và s li u c a cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c v t ng s và chi ti t; trên cơ s đó đơn v
d toán ti n hành l p báo cáo quy t toán năm.
7.2.2. Ngoài m u bi u báo cáo quy t toán năm theo qui đ nh c a B trư ng B Tài chính, đơn v
d toán còn ph i g i kèm báo cáo gi i trình chi ti t các lo i hàng hóa, v t tư t n kho, các kho n
n , vay và t m ng, t m thu, t m gi , t n qu ti n m t, s dư tài kho n ti n g i c a đơn v d
toán đã đư c x lý theo quy đ nh t i Đi m 4.1 ph n V c a Thông tư này đ cơ quan ch qu n
c p trên (ho c cơ quan tài chính cùng c p) xem xét trư c khi ra thông báo duy t (ho c th m
đ nh) quy t toán năm cho đơn v . Vi c xét duy t và th m đ nh quy t toán năm th c hi n theo
đúng quy đ nh t i Đi u 73 và Đi u 74 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003
c a Chính ph .
7.2.3. Sau khi nh n đư c báo cáo quy t toán c a đơn v d toán c p dư i, th trư ng đơn v d
toán c p trên có trách nhi m xét duy t quy t toán và thông báo k t qu xét duy t quy t toán cho
đơn v d toán c p dư i. Trong ph m vi 10 ngày k t ngày nh n đư c thông báo xét duy t
quy t toán, đơn v d toán c p dư i ph i th c hi n xong nh ng yêu c u trong thông báo xét
duy t quy t toán. Trư ng h p đơn v d toán c p dư i có ý ki n không th ng nh t v i thông báo
duy t quy t toán c a đơn v d toán c p trên thì ph i có văn b n g i đơn v d toán c p trên n a
đ xem xét và quy t đ nh. Trư ng h p đơn v d toán c p II có ý ki n không th ng nh t v i
thông báo duy t quy t toán c a th trư ng đơn v d toán c p I thì ph i có văn b n g i cơ quan
tài chính (đ ng c p v i đơn v d toán c p I) đ xem xét và quy t đ nh. Trong khi ch ý ki n
quy t đ nh c a các c p có th m quy n thì đơn v d toán c p dư i ph i ch p hành theo thông
báo duy t quy t toán c a đơn v d toán c p trên.
7.2.4. Đơn v d toán c p I có trách nhi m duy t báo cáo quy t toán c a các đơn v tr c thu c,
t ng h p và l p báo cáo quy t toán năm (g m báo cáo quy t toán c a đơn v mình và báo cáo
quy t toán c a đơn v d toán c p dư i tr c thu c), g i cơ quan tài chính đ ng c p. Đ i v i đơn
v d toán thu c ngân sách trung ương, B Tài chính có trách nhi m th m đ nh quy t toán năm
trong th i gian t i đa 30 ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo quy t toán; đ i v i đơn v d toán
thu c ngân sách đ a phương, U ban nhân dân c p t nh quy đ nh th i gian th m đ nh quy t toán
c th , nhưng ph i đ m b o th i gian quy t toán theo quy đ nh c a Đi u 67 c a Lu t Ngân sách
nhà nư c. Trong ph m vi 10 ngày k t khi đơn v d toán c p I nh n đư c thông báo nh n xét
quy t toán năm c a cơ quan tài chính, đơn v d toán c p I ph i th c hi n xong nh ng yêu c u
trong thông báo nh n xét quy t toán c a cơ quan tài chính.
Trư ng h p đơn v d toán c p I có ý ki n không th ng nh t v i thông báo nh n xét quy t toán
c a cơ quan tài chính thì ph i trình U ban nhân dân đ ng c p (n u là đơn v d toán thu c c p
chính quy n đ a phương) ho c trình Th tư ng Chính ph (n u là đơn v d toán thu c trung
ương) đ xem xét và quy t đ nh. Trong khi ch ý ki n quy t đ nh c a U ban nhân dân đ ng c p
và Th tư ng Chính ph thì m i quy t đ nh c a cơ quan tài chính ph i đư c thi hành.
7.2.5. Trư ng h p đơn v d toán c p I đ ng th i là đơn v s d ng ngân sách, cơ quan tài chính
duy t quy t toán và thông báo k t qu xét duy t quy t toán cho đơn v d toán c p I.
7.2.6. Đ i v i các công trình xây d ng cơ b n, các chương trình d án qu c gia, k t thúc năm
ngân sách ch đ u tư l p báo quy t toán th c hi n v n đ u tư trong năm theo t ng công trình,
d án g i Kho b c Nhà nư c và cơ quan tài chính đ ng c p. Vi c duy t, th m đ nh quy t toán
v n đ u tư xây d ng cơ b n theo quy đ nh riêng c a B trư ng B Tài chính.
7.3. Trình t l p, th m đ nh, phê chu n và g i báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách nhà nư c
hàng năm c a ngân sách các c p chính quy n quy đ nh như sau:
7.3.1. M u bi u báo cáo quy t toán năm c a ngân sách c p dư i l p g i cơ quan tài chính c p
trên theo h th ng m u bi u quy t toán qui đ nh.
7.3.2. Ban Tài chính xã có trách nhi m l p báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách c p xã (theo h
th ng m u bi u quy đ nh t i Thông tư c a B Tài chính v qu n lý thu, chi ngân sách xã và các
ho t đ ng tài chính khác c a xã, phư ng, th tr n) trình U ban nhân dân xã xem xét g i Phòng
tài chính huy n đ ng th i trình H i đ ng nhân dân xã phê chu n. Trư ng h p báo cáo quy t
toán năm c a xã do H i đ ng nhân dân xã phê chu n có thay đ i so v i báo cáo quy t toán năm
do U ban nhân dân xã đã g i Phòng Tài chính huy n, thì U ban nhân dân xã báo cáo b sung,
g i Phòng Tài chính huy n. Sau khi H i đ ng nhân dân xã phê chu n, trong ph m vi 5 ngày, Ban
tài chính xã g i báo cáo quy t toán đ n các cơ quan sau:
+ 01 b n g i H i đ ng nhân dân xã;
+ 01 b n g i U ban nhân dân xã;
+ 01 b n g i Phòng Tài chính huy n;
+ 01 b n lưu t i Ban Tài chính xã.
Đ ng th i, g i Kho b c Nhà nư c huy n ngh quy t phê chu n quy t toán c a H i đ ng nhân
dân xã.
7.3.3. Phòng Tài chính huy n có trách nhi m th m đ nh quy t toán thu, chi ngân sách xã; l p
quy t toán thu, chi ngân sách c p huy n; t ng h p, l p báo cáo thu ngân sách nhà nư c trên đ a
bàn huy n và quy t toán thu, chi ngân sách huy n bao g m quy t toán thu, chi ngân sách c p
huy n và quy t toán thu, chi ngân sách c p xã trình U ban nhân dân huy n xem xét g i S Tài
chính - V t giá, đ ng th i trình H i đ ng nhân dân huy n phê chu n. Trư ng h p báo cáo quy t
toán năm c a huy n do H i đ ng nhân dân huy n phê chu n có thay đ i so v i báo cáo quy t
toán năm do U ban nhân dân huy n đã g i S Tài chính - V t giá thì U ban nhân dân huy n
báo cáo b sung, g i S Tài chính - V t giá. Sau khi H i đ ng nhân dân huy n phê chu n, trong
ph m vi 5 ngày, Phòng tài chính huy n g i báo cáo quy t toán đ n các cơ quan sau:
+ 01 b n g i H i đ ng nhân dân huy n;
+ 01 b n g i U ban nhân dân huy n;
+ 01 b n g i S Tài chính - V t giá;
+ 01 b n lưu t i Phòng Tài chính huy n.
Đ ng th i, g i Kho b c Nhà nư c huy n ngh quy t phê chu n quy t toán c a H i đ ng nhân
dân c p huy n.
7.3.4. S Tài chính - V t giá có trách nhi m th m đ nh quy t toán thu ngân sách nhà nư c phát
sinh trên đ a bàn huy n, quy t toán thu, chi ngân sách huy n; l p quy t toán thu, chi ngân sách
c p t nh; t ng h p l p quy t toán thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn t nh và báo cáo quy t
toán thu, chi ngân sách đ a phương bao g m: quy t toán thu, chi ngân sách c p t nh; quy t toán
thu, chi ngân sách c p huy n và quy t toán thu chi ngân sách c p xã trình U ban nhân dân c p
t nh xem xét g i B Tài chính, đ ng th i trình H i đ ng nhân dân t nh phê chu n. Trư ng h p
báo cáo quy t toán năm c a ngân sách t nh do H i đ ng nhân dân t nh phê chu n có thay đ i so
v i báo cáo quy t toán năm do U ban nhân dân t nh đã g i B Tài chính thì U ban nhân dân
t nh báo cáo b sung, g i B Tài chính. Sau khi đư c H i đ ng nhân dân t nh phê chu n, trong
ph m vi 5 ngày, cơ quan tài chính g i báo cáo quy t toán đ n các cơ quan sau:
+ 01 b n g i H i đ ng nhân dân t nh;
+ 01 b n g i U ban nhân dân t nh;
+ 01 b n g i B Tài chính;
+ 01 b n g i Ki m toán Nhà nư c;
+ 01 b n lưu t i S Tài chính - V t giá t nh.
Đ ng th i, g i Kho b c Nhà nư c c p t nh ngh quy t phê chu n quy t toán c a H i đ ng nhân
dân c p t nh.
7.3.5. B Tài chính có trách nhi m th m đ nh quy t toán thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn
t nh, quy t toán thu, chi ngân sách đ a phương và quy t toán thu, chi ngân sách c a các B , cơ
quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác trung ương; l p báo cáo quy t toán
thu, chi ngân sách trung ương; t ng h p l p báo cáo t ng quy t toán thu, chi ngân sách nhà
nư c trình Chính ph xem xét đ trình Qu c h i phê chu n; đ ng g i cơ quan Ki m toán Nhà
nư c.
7.3.6. Cơ quan thu có trách nhi m t ch c, hư ng d n các đơn v , t ch c, cá nhân có nhi m v
n p ngân sách nhà nư c l p các ch ng t thu ngân sách nhà nư c theo đúng m u quy đ nh và
đúng M c l c ngân sách nhà nư c; l p, báo cáo thu ngân sách nhà nư c tháng, quý và báo cáo
quy t toán thu ngân sách nhà nư c năm theo ch đ quy đ nh.
7.3.7. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m t ch c h ch toán k toán thu, chi ngân sách nhà nư c
theo M c l c ngân sách nhà nư c b o đ m các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c phát sinh
đư c h ch toán chính xác, trung th c, k p th i và đ y đ . Đ nh kỳ tháng, quý, năm l p báo cáo
vi c th c hi n d toán thu, chi ngân sách cho cơ quan tài chính và các cơ quan h u quan theo
quy đ nh c a B Tài chính.
7.3.8. Vi c th m đ nh báo cáo quy t toán năm th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 74 c a Ngh đ nh
s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph .
7.4. Th i gian g i báo cáo k toán quý, báo cáo quy t toán năm và th i gian th m đ nh quy t
toán năm quy đ nh như sau:
7.4.1. Báo cáo k toán quý:
a) Báo cáo quý c a đơn v d toán c p III l p g i c p II và c p II l p g i c p I theo quy đ nh t i
ch đ k toán hành chính s nghi p. Đơn v d toán c p I l p g i cơ quan tài chính ch m nh t
là 25 ngày sau khi k t thúc quý.
b) Báo cáo quý c a ngân sách các c p chính quy n:
- Đ i v i ngân sách c p xã, Kho b c Nhà nư c huy n l p g i Ban Tài chính xã, Phòng Tài chính
huy n.
- Đ i v i ngân sách huy n, Kho b c Nhà nư c huy n l p g i Phòng Tài chính huy n, S Tài
chính - V t giá.
- Đ i v i ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Kho b c Nhà nư c t nh l p g i S Tài
chính - V t giá, B Tài chính.
7.4.2. Báo cáo quy t toán năm:
a) Đ i v i đơn v d toán: Sau khi đã duy t báo cáo quy t toán năm c a các đơn v tr c thu c,
đơn v d toán c p I c a ngân sách trung ương t ng h p g i B Tài chính ch m nh t trư c ngày
1 tháng 10 năm sau, th i gian g i báo cáo quy t toán c a đơn v d toán c p II, III giao đơn v
c p I quy đ nh nhưng ph i b o đ m th i h n đ đơn v d toán c p I g i báo cáo quy t toán B
Tài chính theo quy đ nh trên; đ i v i các đơn v d toán thu c ngân sách đ a phương, U ban
nhân dân t nh quy đ nh c th đ b m đ m th i h n g i báo cáo quy t toán c a ngân sách đ a
phương theo Đi u 67 c a Lu t Ngân sách nhà nư c.
b) Đ i v i ngân sách các c p chính quy n đ a phương: Sau khi đã th m đ nh báo cáo quy t toán
c a các đơn v tr c thu c và ngân sách c p dư i, S Tài chính - V t giá t ng h p trình U ban
nhân dân c p t nh đ trình H i đ ng nhân dân đ ng c p đ ng th i g i B Tài chính ch m nh t
trư c ngày 1 tháng 10 năm sau; đ i v i ngân sách c p dư i, U ban nhân dân t nh quy đ nh c
th nhưng ph i đ m b o th i h n phê chu n quy t toán quy đ nh t i Đi u 67 c a Lu t Ngân sách
nhà nư c.
7.4.3. Th m đ nh báo cáo quy t toán năm: Trong th i h n không quá 30 ngày, k t khi nh n
đư c báo cáo quy t toán năm c a đ a phương đư c H i đ ng nhân dân c p t nh phê chu n, và
quy t toán c a các đơn v d toán c p I thu c ngân sách trung ương, B Tài chính th c hi n
th m đ nh và có ý ki n nh n xét quy t toán g i đ a phương, đơn v d toán c p I thu c ngân
sách trung ương. U ban nhân dân t nh quy đ nh c th th i h n th m đ nh báo cáo quy t toán
năm c a cơ quan tài chính c p trên đ i v i ngân sách c p dư i và đơn v d toán c p I đ a
phương, b o đ m th i gian đ H i đ ng nhân dân các c p phê chu n quy t toán ngân sách năm
theo quy đ nh t i Đi u 67 c a Lu t Ngân sách nhà nư c.
8. X lý k t dư ngân sách.
8.1. K t dư ngân sách trung ương là s chênh l ch gi a t ng s thu ngân sách trung ương và
vay bù đ p b i chi l n hơn t ng s chi ngân sách trung ương, k t dư ngân sách đ a phương là
chênh l ch gi a t ng s thu ngân sách đ a phương l n hơn t ng s chi ngân sách đ a phương;
chi ngân sách bao g m c nh ng kho n thanh toán trong th i gian ch nh lý quy t toán, các
kho n chi chuy n ngu n sang năm sau đ th c hi n nh ng nhi m v chi đư c c p có th m
quy n quy t đ nh ti p t c đư c th c hi n trong năm sau.
8.2. K t dư ngân sách đư c x lý như sau:
a) K t dư ngân sách trung ương, ngân sách c p t nh đư c chuy n năm mươi ph n trăm (50%)
vào qu d tr tài chính, năm mươi ph n trăm (50%) vào thu ngân sách năm sau. Trư ng h p
qu d tr tài chính đã đ m c gi i h n theo quy đ nh t i Đi u 58 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-
CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph thì chuy n toàn b vào thu ngân sách năm sau.
b) K t dư ngân sách c p huy n và ngân sách xã đư c chuy n vào thu ngân sách năm sau
(100%).
9. Báo cáo quy t toán kinh phí u quy n.
9.1. Đơn v tr c ti p s d ng kinh phí u quy n c a ngân sách c p trên ph i l p báo cáo quy t
toán năm theo m u bi u quy đ nh g i cơ quan tài chính nh n y quy n và cơ quan qu n lý
chuyên ngành đ ng c p. Cơ quan tài chính nh n u quy n ch trì ph i h p v i cơ quan qu n lý
chuyên ngành cùng c p xét duy t báo cáo quy t toán kinh phí u quy n c a đơn v tr c ti p s
d ng kinh phí u quy n và t ng h p, l p báo cáo quy t toán kinh phí u quy n. Báo cáo quy t
toán đư c l p thành 05 b n:
- 01 b n g i U ban nhân dân cùng c p;
- 01 b n g i cơ quan tài chính u quy n;
- 01 b n g i cơ quan qu n lý chuyên ngành c p trên;
- 01 b n lưu cơ quan tài chính nh n u quy n;
- 01 b n g i cơ quan qu n lý chuyên ngành cùng c p.
9.2. Cơ quan tài chính u quy n ch trì ph i h p v i cơ quan qu n lý chuyên ngành cùng c p
th m tra, xem xét quy t toán kinh phí u quy n c a cơ quan tài chính nh n u quy n và t ng h p
vào quy t toán chi ngân sách c p y quy n.
10. Ki m tra công tác k toán và quy t toán ngân sách nhà nư c.
10.1. Cơ quan tài chính, cơ quan thu ngân sách, cơ quan Kho b c Nhà nư c, đơn v d toán các
c p theo ch c năng nhi m v đư c phân công có trách nhi m t ch c th c hi n ch đ ki m tra
k toán thư ng xuyên, đ nh kỳ đ i v i các đơn v , cá nhân có nghĩa v thu n p ngân sách, đơn v
s d ng ngân sách các c p. Trong quá trình ki m tra k toán, xét duy t và th m đ nh quy t toán,
n u phát hi n các kho n thu c a các t ch c, cá nhân đã n p ngân sách nhà nư c không đúng
quy đ nh c a pháp lu t ph i hoàn tr t ngân sách nhà nư c cho các t ch c cá nhân và h ch
toán gi m thu ngân sách. Nh ng kho n chi không đúng ch đ quy đ nh c a pháp lu t ph i thu
h i ngay cho ngân sách nhà nư c và h ch toán gi m chi ngân sách nhà nư c. Trư ng h p
quy t toán ngân sách đư c Qu c h i, H i đ ng nhân dân phê chu n, thì h ch toán chi ngân
sách (đ i v i kho n ph i hoàn tr ) ho c thu ngân sách (đ i v i kho n ph i thu h i).
10.2. T t c các đơn v d toán và các c p ngân sách ph i th c hi n nghiêm túc nh ng quy đ nh
v công tác k toán và quy t toán ngân sách nhà nư c, ph i l p quy t toán ngân sách nhà nư c
theo đúng m u bi u và th i h n quy đ nh. N u đơn v ch m n p, ngoài vi c ph i ch u x ph t vi
ph m hành chính trong lĩnh v c k toán, th ng kê theo quy đ nh; cơ quan tài chính t m đình ch
ho c yêu c u Kho b c Nhà nư c đ ng c p t m đình ch c p kinh phí cho đ n khi đơn v n p báo
cáo quy t toán năm, tr m t s kho n chi c p thi t như lương, ph c p lương, tr c p, h c b ng
h c sinh sinh viên.
10.3. Vi c ki m toán quy t toán năm c a các đơn v d toán và ngân sách các c p do cơ quan
Ki m toán Nhà nư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 66 c a Lu t Ngân sách nhà nư c và Đi u
78 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . Khi nh n đư c
ki n ngh c a cơ quan Ki m toán Nhà nư c, các cơ quan có th m quy n ph i xem xét x lý đúng
theo quy đ nh c a pháp lu t trư c khi Qu c h i phê chu n quy t toán ngân sách nhà nư c, H i
đ ng nhân dân phê chu n quy t toán ngân sách đ a phương và thông báo cho cơ quan Ki m
toán Nhà nư c.
VI. T CH C TH C HI N
Thông tư này có hi u l c thi hành và th c hi n th ng nh t trong c nư c t năm ngân sách 2004
và thay th Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/07/1998 c a B Tài chính hư ng d n th c
hi n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c. Các văn b n, ch đ ban
hành trư c đây trái v i quy đ nh t i thông tư này không còn hi u l c thi hành.


KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH
TH TRƯ NG
Tr n Văn Tá
FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B NPhu luc 01 Phu luc 02 Phu luc 03 Phu luc 04
Phu luc 05 Phu luc 06 Phu luc 07 Phu luc 08
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản