Thông tư 61/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư 61/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 61/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 61/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2002 THÔNG TƯ S 61/2002/TT-BTC NGÀY 11/07/2002 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003 Th c hi n Ch th s 14/2002/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2003; B Tài chính hư ng d n công tác ánh giá tình hình th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2002 và xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2003 như sau: A- ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2002: m b o hoàn thành nhi m v NSNN ã ư c Qu c h i quy t nh, các B , cơ quan trung ương và các a phương căn c vào m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán thu, chi ngân sách năm 2002 ã ư c Th tư ng Chính ph giao, trong 6 tháng cu i năm 2002 t p trung th c hi n các gi i pháp ã ra t u năm, th c hi n Ch th s 06/2002/CT-TTg ngày 20/2/2002 c a Th tư ng Chính ph v bi n pháp tăng cư ng qu n lý và ch ng th t thu ngân sách nhà nư c năm 2002 và Ngh quy t 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 c a Chính ph v m t s gi i pháp tri n khai th c hi n k ho ch kinh t - xã h i năm 2002. I . ÁNH GI Á T Ì N H H Ì NH T H C H I N T H U NS NN NĂM 2 0 0 2 L ÀM CƠ S XÂY D NG D T O ÁN T H U NS NN NĂM 2 0 0 3 : 1. T ch c th c hi n nhi m v thu NSNN 6 tháng cu i năm 2002: - Trên cơ s k t qu t ch c ánh giá tình hình thu NSNN 6 tháng u năm, phân tích rõ nh ng nguyên nhân khách quan, ch quan tăng, gi m thu, m c và nguyên nhân th t thu c a t ng s c thu , t ng khu v c kinh t trên a bàn. T ó, ra các bi n pháp ch o và qu n lý k p th i, có hi u qu ch ng th t thu ngân sách nhà nư c, khai thác y , úng các ngu n thu, ph n u hoàn thành vư t m c d toán Nhà nư c giao. - Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra và x lý nghiêm, k p th i các trư ng h p không kê khai n p thu , khai không úng, tr n l u thu , chi m o t ti n thu c a Nhà nư c. T p trung vào thanh tra, ki m tra báo cáo quy t toán thu i v i các ơn v có d u hi u vi ph m.
 2. - T p trung nghiên c u, x lý các khó khăn vư ng m c v chính sách thu nh m không ng ng hoàn thi n các Lu t thu thúc Ny s n xu t kinh doanh phát tri n, ng viên h p lý, k p th i các kho n thu nh p c a doanh nghi p và dân cư theo Lu t nh vào NSNN. - Tri n khai các bi n pháp tăng cư ng qu n lý và ch ng th t thu NSNN i v i khu v c công thương nghi p, d ch v ngoài qu c doanh; thu t t ai, ho t ng xu t nh p khNu,.... 2. ánh giá tình hình th c hi n thu NSNN năm 2002 làm cơ s xây d ng d toán thu NSNN năm 2003: Căn c vào tình hình th c hi n 6 tháng u năm, ánh giá k t qu thu năm 2002 trên cơ s th c hi n các bi n pháp ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c d toán ư c giao t i Quy t nh s 145/2001/Q -BTC ngày 27/12/2001 c a B trư ng B Tài chính; trong ó t p trung phân tích m t s v n sau: - Xác nh rõ s ti n thu t n ng năm 2001 chuy n sang, s ã thu ư c trong năm 2002; x lý d t i m các kho n t m thu ch n p NSNN, các kho n t m gi ch x lý; phân tích nguyên nhân và bi n pháp x lý. Trên cơ s ó, xác nh s phát sinh trong năm 2002 và s ph i n p ngân sách năm 2002. - S thu giá tr gia tăng ph i hoàn phát sinh trong năm 2002; s ã hoàn cho các doanh nghi p trong năm 2002; d ki n s ph i hoàn c a năm 2002 chuy n sang năm 2003. - Phân tích các nguyên nhân tác ng n k t qu th c hi n thu năm 2002: Tình hình th c hi n so v i k ho ch i v i các ch tiêu v s n lư ng s n phNm ch y u, s n xu t và tiêu th , giá thành, giá bán… - Phân tích nh hư ng c a ch , chính sách b sung, s a i i v i ngu n thu trên a bàn. 2.1. Khu v c Doanh nghi p Nhà nư c: N m ch c tình hình s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p. Ti n hành ánh giá tình hình v n - tài s n, công n , bi n ng tăng gi m v nguyên giá tài s n c nh, các năng l c s n xu t m i tăng thêm - S lư ng lao ng - Ti n lương - Doanh thu - Chi phí s n xu t - Các nh m c kinh t k thu t - Tình hình s n xu t và tiêu th s n phNm ch y u- L i nhu n th c hi n và các kho n n p ngân sách. Nh ng khó khăn và thu n l i trong năm 2002, kh năng phát tri n trong năm 2003 và các năm ti p theo. 2.2. Khu v c công thương nghi p và d ch v ngoài qu c doanh: Th c hi n xây d ng và báo cáo d toán thu i v i khu v c này c n phân rõ theo hai lo i i tư ng: D toán thu t các doanh nghi p ngoài qu c doanh, d toán thu t các h cá th s n xu t kinh doanh theo hư ng d n t i Bi u s 1 ph l c s 1 - (kèm theo Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c).
 3. - i v i các i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr : + Ph i h p v i các cơ quan c p ăng ký thành l p doanh nghi p n m ch c s lư ng, ngành ngh kinh doanh, quy mô v n, s n xu t kinh doanh,… c a doanh nghi p trên a bàn; tình hình tăng, gi m s lư ng doanh nghi p, s doanh nghi p ã qu n lý thu thu , quy mô ho t ng, doanh s , tài s n, lao ng,… năm 2002 và kh năng phát tri n năm 2003. + ánh giá tình hình th c hi n ch k toán, th c hi n ch tính thu và kê khai, n p thu c a các ơn v . - i v i các i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p: + Thông qua công tác ăng ký c p mã s thu , ánh giá m c qu n lý thu v h : s h ã th c hi n kê khai ăng ký thu và ư c c p mã s thu so v i s h th c t kinh doanh; s h ã ư c c p ăng ký kinh doanh. + M c qu n lý v doanh s so v i doanh s th c t kinh doanh: Tình hình kê khai, i u ch nh doanh s , giá tr gia tăng, thu nh p ch u thu và thu c a các i tư ng; m c i u ch nh doanh s , thu GTGT và thu i v i t ng nhóm m t hàng. 2.3. Khu v c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: - T ng h p y t ng s doanh nghi p ã ư c c p gi y phép, s gi y phép h t hi u l c, s gi i th , s còn hi u l c; trong ó: s ã i vào s n xu t kinh doanh, s doanh nghi p ang xây d ng, s doanh nghi p chưa tri n khai n năm 2002 và kh năng phát tri n năm 2003. - T ng s lao ng, t ng qu ti n lương, doanh thu, chi phí và hi u qu s n xu t kinh doanh. 2.4. Thu s d ng t nông nghi p: - Trên cơ s s b thu s d ng t nông nghi p ánh giá k t qu th c hi n năm 2002; k t qu thu n thu , giá thóc tính thu ... so v i d toán Nhà nư c giao. - ánh giá vi c th c hi n mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p năm 2002 cho các i tư ng quy nh t i Quy t nh s 199/2001/Q -TTg ngày 28/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . 2.5. Thu nhà t, ti n cho thuê t: - T ng h p di n tích t ãl pb qu n lý thu so v i qu t trên a bàn qu n lý. - Phân tích rõ theo các ch tiêu: + S doanh nghi p, di n tích t ang s d ng. + S doanh nghi p, di n tích t và ti n thuê t ã ưa vào s b thu .
 4. + S doanh nghi p, di n tích t và ti n thuê t không có kh năng thu; yêu c u phân tích rõ nguyên nhân (do chưa ký h p ng thuê t, do ơn v không s d ng h t di n tích và các nguyên nhân khác). 2.6. Thu phí - l phí: Tình hình thu n p phí - l phí c a các t ch c c a Trung ương, t nh, huy n, xã, phư ng có thu phí - l phí theo Pháp l nh phí và l phí, Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí: s thu, s ư c phép l i, s n p ngân sách. I I . ÁNH GI Á T Ì N H H Ì NH T H C H I N CH I NGÂN S Á CH NĂM 2 0 0 2 L ÀM CƠ S XÂY D N G D T O ÁN CH I NS NN N ĂM 2 0 0 3 : 1. V chi xây d ng cơ b n: T p trung ti n hành ánh giá kh năng th c hi n kh i lư ng và thanh toán c a toàn b các d án, công trình c a k ho ch năm 2002. Nh ng k t qu t ư c và t n t i c n x lý. i v i các kho n chi xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i: các công trình phúc l i xã h i, phát tri n qu nhà, u tư phát tri n nông nghi p và nông thôn, chi tái t o qu r ng c a ngân sách a phương t các ngu n thu giao quy n s d ng t, ti n thuê t, ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu t ho t ng x s ki n thi t, thu s d ng t nông nghi p, thu tài nguyên r ng; trên cơ s ánh giá c th kh năng th c hi n t ng kho n thu, ánh giá kh năng th c hi n nhi m v chi XDCB t ngu n v n này cho phù h p. i v i các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng: Trên cơ s d toán kinh phí ã ư c giao và ti n th c hi n, cơ quan ch qu n chương trình, d án và các a phương c n ánh giá kh i lư ng công vi c th c hi n c năm 2002; tình hình qu n lý, i u hành và k t qu th c hi n các chương trình m c tiêu theo Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph ; Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 và Quy t nh s 138/2000/Q -TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v chương trình 135; Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng. i v i các kho n chi thư ng xuyên: Căn c vào d toán ngân sách ư c giao u năm và ti n th c hi n các nhi m v ánh giá kh năng th c hi n c năm sát v i tình hình th c t c a B , cơ quan trung ương, a phương, ơn v , trong ó t p trung ánh giá tình hình th c hi n các chương trình, d án l n như: chương trình gi ng, xúc ti n thương m i, các chương trình k thu t, kinh t ,… ánh giá chi c năm c n phân tích rõ chi t ngu n ngân sách c p phát và chi t các ngu n thu ư c l i theo ch quy nh, trong ó phân tích rõ cơ c u chi v ti n lương, các kho n có tính ch t lương và các kho n chi trích theo lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn,...), các kho n chi nghi p v thư ng xuyên và các kho n chi t xu t ho c không có tính ch t thư ng xuyên (mua s m, s a ch a,...) làm căn c tính toán b trí ngân sách năm 2003. 2. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: ph i căn c vào kh năng thu t ch c i u hành chi; ph n u tăng thu dành t i thi u 50% g i u cho ngân sách năm
 5. 2003. Ch ng s d ng trong ph m vi 50% s tăng thu b trí tăng chi, trong ó c n t p trung cho nh ng nhi m v chi quan tr ng; ch ng x lý các nhi m v t xu t phát sinh như kh c ph c h u qu lũ l t, thiên tai; không b sung chi qu n lý hành chính, h n ch chi mua s m, s a ch a nh ng trang thi t b chưa th c s c n thi t. B - XÂY D NG D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003: I . M C T I Ê U, YÊ U C U I V I CÔ NG T ÁC X ÂY D N G D T O ÁN T H U, CH I NGÂN S ÁCH NH À N Ư C NĂM 2 0 0 3 : - Xây d ng d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2003 ph i căn c vào nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005 ã ư c i h i ng toàn qu c l n th IX thông qua và k ho ch 5 năm 2001 - 2005 và năm 2003 c a t ng B , ngành, a phương và T ng công ty 91. - D toán ngân sách nhà nư c năm 2003 ph i góp ph n tích c c t o môi trư ng n nh, thu n l i cho s n xu t - kinh doanh nh m thúc Ny s n xu t kinh doanh phát tri n, ph n u t nh p tăng trư ng kinh t cao hơn năm 2001 và năm 2002. T o bư c chuy n bi n, tăng s c c nh tranh và hi u qu n n kinh t , nâng cao hi u qu u tư xã h i, n nh kinh t vĩ mô; ti p t c chuy n d ch cơ c u kinh t , s p x p, i m i phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; t o ngu n thu n nh, v ng ch c, tăng tích lu góp ph n quan tr ng tăng ti m l c tài chính c a t nư c t o à cho bư c phát tri n c a các năm ti p theo. - T p trung b trí ngân sách th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng, phát tri n s nghi p giáo d c - ào t o, khoa h c và công ngh , y t , văn hoá...; tăng cư ng công tác xoá ói gi m nghèo, gi i quy t các v n b c xúc c a xã h i; c ng c qu c phòng, an ninh, gi v ng tr t t an toàn xã h i, Ny m nh xã h i hoá các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao; th c hi n tri t ti t ki m ch ng lãng phí. Th c hi n y cơ ch m i v qu n lý tài chính, qu n lý biên ch , phát tri n nhi m v chuyên môn i v i ơn v s nghi p theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph và ti p t c m r ng thí i m khoán kinh phí, khoán biên ch i v i cơ quan hành chính nhà nư c theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng b trí ngân sách a phương m b o nh ng nhi m v , ch chính sách ã, s ban hành thu c nhi m v chi c a ngân sách a phương. - Xây d ng d toán NSNN ph i th c hi n úng các quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n thi hành lu t, th c hi n úng các quy nh, n i dung báo cáo d toán ngân sách, m b o các căn c , cơ s tính toán úng yêu c u m u bi u và th i gian g i báo cáo. a. V d toán thu ngân sách nhà nư c: D toán thu NSNN ph i ư c xây d ng trên cơ s tính úng, tính các kho n thu theo quy nh c a lu t thu và các ch thu hi n hành. m b o th c hi n chính sách ng viên h p lý, m b o ngu n l c th c hi n các nhi m v quan tr ng c a t
 6. nư c; tăng cư ng phát huy n i l c c a các ngành, các a phương, t p trung ngu n l c th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng m i phát sinh; D toán thu NSNN ph i ư c xác nh trên cơ s phân tích, d báo các y u t v tăng trư ng kinh t , th trư ng, giá c ,… có tính t i k t qu tăng cư ng các bi n pháp qu n lý thu, ch ng th t thu, qu n lý hoàn thu giá tr gia tăng nh t là i v i hàng nông lâm s n xu t khNu. D toán thu NSNN ph i ư c xây d ng tích c c, v ng ch c, có tính kh thi cao v i m c ng viên ph n u t 20-21% so GDP, trong ó thu thu và phí 18-19% so GDP. D toán thu c a các B , cơ quan trung ương và các a phương tăng trên 12% so m c th c hi n năm 2002; b. V d toán chi ngân sách nhà nư c: T p trung th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh, qu c phòng và xoá ói gi m nghèo, m b o v n cho i v i các công trình tr ng i m qu c gia, ưu tiên u tư các d án thu c chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; m b o ngu n l c th c hi n các Ngh quy t Trung ương 3 (khoá IX) v s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Ngh quy t Trung ương 5 (khoá IX) v i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu kinh t t p th , i m i cơ ch chính sách khuy n khích và t o i u ki n phát tri n kinh t tư nhân, Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn. Th c hi n c i cách ti n lương nh m t o ng l c thúc Ny phát tri n, thúc Ny c i cách hành chính - ây là nhi m v tr ng tâm trong vài năm t i. Phương th c tính toán ngu n th c hi n c i cách ti n lương t năm 2003 không theo phương th c b sung t ngân sách Trung ương cho các B , cơ quan Trung ương, các a phương theo biên ch và ch ti n lương m i như trư c ây. Th c hi n Ch th s 14/2002/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2003, th c hi n theo nguyên t c trư c h t các B , cơ quan trung ương, các a phương ch ng b trí t ngu n tăng thu c a năm 2002, năm 2003; th c hi n ti t ki m chi thư ng xuyên m c t i thi u 10% (không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương), ch ng lãng phí trong chi XDCB m c 5% và ch ng s p x p b trí s d ng ngân sách ư c giao th c hi n. Các ơn v s nghi p m b o kinh phí cho ph n ti n lương m i tăng thêm theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p t ngu n thu theo ch quy nh và ngu n ti t ki m chi ngân sách. c. Cân i ngân sách nhà nư c: - Thu thu và phí ph i m b o chi thư ng xuyên m c h p lý, ti t ki m và m b o tr các kho n n n h n, b trí kinh phí th c hi n c i cách ti n lương và dành t l h p lý tích lu cho u tư phát tri n. - B i chi NSNN m c không l n hơn 5% GDP, phù h p v i kh năng vay ch c ch n trong nư c và vay ưu ãi ngoài nư c. Không vay thương m i ngoài nư c; h n ch vay ng n h n trong nư c v i lãi su t cao bù p b i chi ngân sách nhà nư c.
 7. I I . NH NG N I D UNG CH Y U C A CÔ NG T ÁC L P D T O ÁN T H U, CH I NGÂN S ÁCH NH À N Ư C NĂM 2 0 0 3 : 1. V thu ngân sách nhà nư c: Xây d ng d toán thu theo ch hi n hành, trong ó c n chú ý nh ng ch như sau: 1.1. Thu thu nh p doanh nghi p: Tính và l p d toán theo hư ng d n t i Thông tư s 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 26/2001/N -CP ngày 4/6/2001 và Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p. 1.2. Thu giá tr gia tăng: Th c hi n theo Lu t thu GTGT và các văn b n hư ng d n c a Chính ph và B Tài chính: Ngh nh s 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT và Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 79/2000/N -CP. 1.3. Thu tài nguyên: - Căn c tính l p d toán theo Pháp lu t thu tài nguyên (s a i) và các văn b n hư ng d n c a Chính ph và B Tài chính: Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/9/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp lu t thu tài nguyên và Thông tư s 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 68/1998/N -CP. - Vi c tính và thu thu tài nguyên i v i m t s nhóm, lo i tài nguyên như sau: + i u ch nh m c thu su t thu tài nguyên qu ng Apatít và qu ng Séc-păng-tin khai thác t m c 4% xu ng m c 2% theo hư ng d n t i Quy t nh s 121/2001/Q /BTC ngày 30/11/2001 c a B trư ng B Tài chính. + Mi n thu tài nguyên i v i v t li u khai thác s d ng xây d ng ư ng H Chí Minh (giai o n 1) theo hư ng d n t i Thông tư s 21/2002/TT-BTC ngày 1/3/2002 c a B Tài chính. 1.4. Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao: Th c hi n theo Thông tư s 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 hư ng d n Ngh nh s 78/2001/N -CP ngày 23/10/2001 c a Chính ph thi hành Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao. 1.5. Thu t ho t ng kinh doanh x s ki n thi t: D toán ư c tính theo hư ng d n t i công văn s 10479/TC-TCT ngày 1/11/2001 c a B Tài chính v vi c thu TNDN kinh doanh XSKT. 1.6. Thu s d ng t nông nghi p:
 8. T 1/1/2003 th c hi n mi n thu s d ng t nông nghi p i v i di n tích trong h n i n cho h nông dân theo tinh th n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban ch p hành Trung ương ng khoá IX. 1.7. Phí xăng d u: Vi c l p d toán ư c th c hi n theo hư ng d n t i Ngh nh s 78/2000/N -CP ngày 26/12/2000 c a Chính ph v phí xăng d u và Thông tư s 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 78/2000/N -CP. 1.8. Phí và l phí: - Th c hi n theo Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí và các văn b n hư ng d n. 1.9. i v i thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu, thu tiêu th c bi t: Căn c vào các quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu (s a i, b sung), Lu t thu tiêu th c bi t, Lu t thu giá tr gia tăng,... và tình hình kinh doanh xu t nh p khNu, cơ quan H i quan có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương l p d toán thu thu nh p khNu, thu xu t khNu, thu tiêu th c bi t, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu và các kho n thu liên quan n ho t ng xu t nh p khNu (ch tiêu thu thu xu t nh p khNu theo a bàn các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có phát sinh s thu). 2. V chi ngân sách nhà nư c: Các B , cơ quan trung ương, các ơn v d toán ngân sách các c p l p d toán chi ngân sách nhà nư c năm 2003 ph i trong ph m vi s ki m tra ư c thông báo; trên cơ s ch , nh m c chi tiêu theo qui nh, căn c kh i lư ng nhi m v ư c giao, t p trung kinh phí b trí cho nh ng nhi m v quan tr ng ch y u, tri t quán tri t ch trương ti t ki m ch ng lãng phí. Xây d ng d toán chi ngân sách năm 2003, t ng lĩnh v c, t ng B , cơ quan trung ương, a phương ph i ti p t c quán tri t ch trương xã h i hoá. C th i v i m t s lĩnh v c ch y u như sau: 2.1. i v i chi u tư phát tri n: 2.1.1. Chi u tư XDCB: Xây d ng d toán chi u tư xây d ng cơ b n t p trung ph i m b o trình t sau: Ưu tiên cho các công trình tr ng i m c a nhà nư c có ý nghĩa quan tr ng i v i s phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2001-2005, ưu tiên b trí v n cho các d án thu c chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, v n u tư cho phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi phía B c, Tây nguyên, ng b ng sông C u long; các công trình chuy n ti p có hi u qu t năm 2002 chuy n qua, các công trình s hoàn thành ưa vào s d ng trong năm, b trí v n i ng cho các d án ODA theo các cam k t; xác nh rõ nhu c u v n chuNn b u tư i v i nh ng d án, công trình quan tr ng chuNn b kh i công trong năm và nh ng năm t i; s v n ã ư c NSNN t m ng t các năm trư c ph i ch ng b trí d toán ngân sách hoàn tr ; xác nh c
 9. th kh i lư ng u tư xây d ng cơ b n ã th c hi n trong năm 2002 chưa có ngu n thanh toán ch ng b trí trong d toán năm 2003. i v i công trình nhóm C ph i xây d ng d toán theo nguyên t c m b o dành trên 70% cho các công trình chuy n ti p; nh ng công trình kh i công m i b trí v n hoàn thành trong th i h n không quá 2 năm. Các công trình ư c ưa vào d toán chi ngân sách năm 2003 ph i có th t c u tư XDCB và ư c duy t trư c tháng 10/2002. i v i các d án u tư t ngu n vay v cho vay l i thì ch d án ph i ch ng t thu x p v n i ng cho phù h p v i n i dung hi p nh ã ký k t và các quy ch tài chính trong nư c không nh hư ng n ti n th c hi n d án. - Xây d ng d toán u tư tr l i cho ngành d u khí t l i nhu n sau thu ph n Vi t Nam ư c hư ng t Liên doanh d u khí Vi t - Xô theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . - Trên cơ s ánh giá tình hình th c hi n cơ ch u tư tr l i các năm qua (t các ngu n thu giao quy n s d ng t, ti n thuê t, thu ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu thu s d ng t nông nghi p, thu tài nguyên r ng, m t ph n thu t x s ki n thi t,...), xác nh m c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương và th c hi n n nh trong m t s năm, các a phương xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, các công trình phúc l i xã h i, phát tri n qu nhà , quy ho ch dân cư, u tư cho nông nghi p và nông thôn, trong ó chú tr ng c i t i gi ng v t nuôi, cây tr ng, tái t o qu r ng,... - Ti p t c th c hi n cơ ch b trí d toán chi th c hi n các d án v phát tri n h t ng kinh t - xã h i t ngu n thu thu tài nguyên nư c thu i n; chi u tư tr l i cho các khu v c kinh t c a khNu theo Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19/04/2001 c a Th tư ng Chính ph . 2.1.2. i v i chi h tr s n xu t kinh doanh: - Ti p t c t p trung h tr cho s n xu t m t s s n phNm tr ng i m, ngành tr ng i m; h tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c làm ăn có hi u qu , làm hàng xu t khNu; h tr vi c tìm ki m m r ng th trư ng, tiêu th s n phNm hàng hoá nh t là nông s n. - H tr c i t o, phát tri n và s n xu t gi ng cây, gi ng con, h tr cơ s h t ng s n xu t mu i, h t ng thu s n, h t ng làng ngh . - Chi h tr i v i ho t ng công ích, doanh nghi p công ích mà s thu không bù p chi phí, ư c h tr theo quy nh c a Chính ph . - i v i các t nh có mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c b trí kinh phí b sung v n cho doanh nghi p nhà nư c ho t ng thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c theo Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 03/01/2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c.
 10. 2.1.3. Chi bù chênh l ch lãi su t cho vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c th c hi n theo các Thông tư s 43/2000/TT-BTC ngày 23/5/2000 cho Qu H tr phát tri n, Thông tư s 53/2000/TT-BTC ngày 06/6/2000, Thông tư s 02/2001/TT-BTC ngày 05/01/2001, Thông tư s 80/2001/TT-BTC ngày 01/10/2001 c a B Tài chính. Th c hi n h tr lãi su t sau u tư theo Quy t nh 58/2001/Q -TTg ngày 24/4/2001 c a Th tư ng Chính ph . 2.1.4. i v i chi d tr nhà nư c: căn c vào nhi m v d tr nhà nư c ư c giao, các ngành, các ơn v có trách nhi m ánh giá xác nh m c d tr c a ngành, ơn v n 31/12/2002; d ki n m c b sung d tr t ng lo i hàng hoá, v t tư và xây d ng d toán chi d tr nhà nư c chi b o qu n hàng hoá d tr c a ngành, c a ơn v năm 2003. 2.2. i v i chi tr giá các m t hàng chính sách: - Các kho n chi tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách i v i mi n núi quy nh t i Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c; Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 20/1998/N -CP và các văn b n hư ng d n chi ti t. - Th c hi n chính sách c p không thu ti n m t s lo i báo, t o chí cho vùng dân t c thi u s và mi n núi th c hi n theo Quy t nh s 1637/Q -TTg ngày 31/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . - T năm 2003 chi tr giá báo, t p chí trung ương tính trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm c a các B , cơ quan trung ương. - Các kho n chi tr giá gi gi ng g c, tr giá xu t b n, tr giá i n nh,... th c hi n theo ch hi n hành. Các B , a phương, ơn v c n tính toán k chi tr giá trên cơ s xác nh rõ s lư ng, giá thành, chi phí v n chuy n, m c tr giá c th cho t ng m t hàng theo úng ch quy nh. 2.3. i v i chi s nghi p và qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th : - i v i NSNN trên ph m vi c nư c, b trí d toán chi s nghi p giáo d c - ào t o (bao g m c chi u tư, chi thư ng xuyên, chi ti n lương tăng thêm,...) t m c trên 16% t ng chi NSNN. B trí d toán chi lĩnh v c khoa h c, công ngh và môi trư ng (bao g m c chi u tư, chi thư ng xuyên, chi ti n lương tăng thêm,...) t 2% t ng chi NSNN, i ôi v i vi c i u ch nh cơ c u và chính sách qu n lý chi khoa h c m b o yêu c u hi u qu , thi t th c. i v i lĩnh v c văn hoá thông tin b trí chi theo Ngh quy t Trung ương 5 (Khoá VIII). - Chi s nghi p kinh t c n t p trung vào m t s lĩnh v c tr ng tâm, then ch t; t ng ngành, t ng a phương c n có s nghiên c u, i u ch nh cơ c u chi b o m yêu c u hi u qu cao góp ph n thúc Ny s nghi p kinh t phát tri n. - i v i các ơn v s nghi p ư c giao quy n t ch tài chính, ư c ch ng b trí kinh phí th c hi n nhi m v , ư c ch ng s d ng biên ch ư c c p có thNm quy n giao theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch
 11. tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. Trên cơ s d toán ngân sách năm 2002 ã ư c giao, năm 2003 cơ b n n nh m c kinh phí này, ư c tăng thêm theo m t t l ph n trăm (%) theo t ng ngành, lĩnh v c theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph (không k nh ng kho n chi t xu t phát sinh năm 2002, nhưng không phát sinh năm 2003); i v i các nhi m v chi th c hi n các chương trình, tài nghiên c u khoa h c c p nhà nư c, c p B , ngành, chương trình m c tiêu qu c gia, chi th c hi n nhi m v nhà nư c t hàng, v n i ng th c hi n các d án có v n nư c ngoài, chi u tư, ơn v l p d toán chi NSNN theo quy nh hi n hành và hư ng d n t i thông tư này. - B trí d toán chi hành chính (qu n lý Nhà nư c, ng, oàn th ): Tính toán úng nh m c ch chi tiêu theo quy nh, tri t ti t ki m i v i nh ng kho n chi như ti p khách, h i ngh , oàn ra, oàn vào,...Th c hi n m r ng thí i m vi c khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 8/02/2002 c a liên b Tài chính, Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg. - i v i nh ng nhi m v chi s d ng t ngu n v n vay, vi n tr c n ph i l p d toán chi ti t theo t ng d án và tính toán s v n i ng c a phía Vi t Nam theo cam k t và ch quy nh. - B trí d toán chi các s nghi p khác, cơ b n gi b ng m c d toán năm 2002 dành ngu n th c hi n các nhi m v tăng chi nêu trên. - Trong quá trình tính toán d toán chi c a các ơn v hành chính, s nghi p th c hi n báo cáo y các nhi m v chi t các ngu n thu phí, l phí và thu khác ư c l i chi theo ch qui nh. 2.4. i v i chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, d án quan tr ng: - i v i các chương trình m c tiêu qu c gia: B trí kinh phí, tri n khai n i dung nhi m v và th c hi n theo Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia. - Chương trình 135: Th c hi n theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 và Quy t nh s 138/2000/Q -TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư liên t ch s 666/2001 TTLT/BKH-UBNTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c chương trình 135. - D án tr ng m i 5 tri u ha r ng: Th c hi n theo Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, Thông tư s 43/2002/TT-BTC ngày 7/5/2002 c a B Tài chính. 2.5. ChuNn b b trí ngu n ngân sách th c hi n c i cách ti n lương: - i v i các ơn v thu c B , cơ quan trung ương th c hi n theo phương th c:
 12. + S d ng ngu n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên c a các ơn v hành chính, s nghi p (tr ti n lương và các kho n có tính ch t lương); th c hi n ch ng lãng phí trong XDCB kho ng 5% d toán chi ngân sách lĩnh v c này. + ng th i i v i t t c ơn v s nghi p tr c thu c ph i s d ng ngu n thu ư c l i c a các ơn v trang tr i ti n lương theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. - i v i các a phương, th c hi n c i cách ti n lương theo phương án nêu t i ph n III dư i ây. III. V D T O ÁN NGÂN S Á CH N A PH Ư Ơ NG : Các a phương xây d ng d toán NSNN năm 2003 theo nguyên t c: - Ngân sách năm 2003 ti p t c n nh ngu n thu và nhi m v chi như năm 2002, các a phương căn c t l phân chia các ngu n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương ư c n nh trên cơ s t l phân chia các ngu n thu ã ư c Th tư ng Chính ph ã giao năm 2002. - S b sung cân i t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương (n u có) d ki n tăng 2% so v i s b sung cân i năm 2002. - Trong ph m vi ngu n thu ư c xác nh như trên, th c hi n l p d toán chi ngân sách a phương m b o nguyên t c: t ng chi không vư t quá t ng thu ngân sách a phương ư c hư ng, trong ó ưu tiên: + B trí kinh phí th c hi n các Ngh quy t Trung ương 3, 5 (khoá IX) thu c nhi m v chi ngân sách a phương; trong ó tăng chi cho ngân sách c p xã th c hi n i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr xã, phư ng, th tr n: Xây d ng tr s xã và nhà sinh ho t c a thôn, nhà bưu i n văn hoá ti p nh n thông tin và nhân dân h i h p; trang b phương ti n làm vi c (h th ng truy n thanh,…) cho h th ng xã, phư ng, th tr n. + T p trung kinh phí th c hi n nhi m v xây d ng cơ s h t ng, u tư kiên c hoá kênh mương và ư ng giao thông nông thôn; h t ng làng ngh , du l ch; th c hi n phát tri n gi ng cây tr ng, v t nuôi; chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p; công tác xúc ti n thương m i, m r ng và tìm ki m th trư ng xu t khNu; chú tr ng th c hi n nhi m v xoá ói, gi m nghèo, t o vi c làm, gi i quy t t n n xã h i;... - Trên cơ s ánh giá tình hình th c hi n cơ ch u tư tr l i các năm qua (t các ngu n thu giao quy n s d ng t, ti n thuê t, thu ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu thu s d ng t nông nghi p, thu tài nguyên r ng, m t ph n thu t x s ki n thi t,...), xây d ng d toán m c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương và th c hi n n nh trong m t s năm.
 13. - Căn c s d ki n giao d toán v nhi m v th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, xây d ng d toán kinh phí th c hi n các nhi m v , d ki n phân b s m th c hi n. - Vi c th c hi n cơ ch thư ng vư t thu theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c năm 2003 s có quy t nh c th c a Th tư ng Chính ph . - Xây d ng d toán chi ngân sách năm 2003 c a a phương ph i ch ng chuNn b b trí các ngu n thu c ngân sách a phương th c hi n chi c i cách ti n lương theo phương th c: + S d ng 50% s tăng thu ngân sách a phương năm 2002 so v i d toán ã ư c Chính ph giao (tr ngu n thu t nhà, t, x s ki n thi t, thu s d ng t nông nghi p,... ã cân i cho chi u tư theo ch ); + S d ng 50% s tăng thu c a ngân sách a phương d toán năm 2003 so v i d toán năm 2002 ã ư c Chính ph giao; + Ngu n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên c a các ơn v hành chính, s nghi p (tr ti n lương và các kho n có tính ch t lương); th c hi n ti t ki m ch ng lãng phí trong XDCB kho ng 5% d toán chi ngân sách lĩnh v c này. + ng th i i v i t t c các ơn v s nghi p tr c thu c ph i s d ng ngu n thu ư c l i c a các ơn v trang tr i ti n lương theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. I V. T CH C T H C H I N: 1. Các B , cơ quan nhà nư c theo ch c năng ư c phân công xây d ng các ch tiêu kinh t - xã h i thu c lĩnh v c ph trách và thông báo k p th i cho B Tài chính, các B , cơ quan trung ương và các a phương trư c ngày 30/7/2002 làm cơ s cho vi c l p d toán ngân sách nhà nư c năm 2003. 2. Các B , cơ quan Trung ương qu n lý các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính làm vi c v i các B , cơ quan Trung ương, a phương liên quan v nhi m v và d toán kinh phí năm 2003 i v i các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng thu c lĩnh v c ph trách. 3. Các B , cơ quan trung ương và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c Thông tư này và s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2003 do B Tài chính thông báo, th c hi n: hư ng d n, thông báo s ki m tra, t ch c th o lu n và t ng h p d toán ngân sách nhà nư c năm 2003 theo úng n i dung quy nh c a Thông tư này. 4. B Tài chính s t ch c làm vi c v i các B , cơ quan trung ương, T ng công ty 91, m t s T ng công ty 90 và các a phương th o lu n v d toán ngân sách năm 2003 t gi a tháng 8/2002 (l ch làm vi c c th s thông báo sau).
 14. 5. T ng c c H i quan, T ng c c Thu có nhi m v hư ng d n chi ti t Thông tư này cho các ơn v tr c thu c th c hi n và xây d ng, t ng h p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c thu c lĩnh v c ư c giao. 6. V bi u m u l p và báo cáo d toán thu, chi ngân sách năm 2003: - i v i các B , cơ quan trung ương t ch c hư ng d n i v i các ơn v tr c thu c l p và báo cáo d toán NSNN; trên cơ s ó t ng h p và báo cáo B Tài chính d toán NSNN năm 2003 c a B , cơ quan trung ương theo úng hư ng d n bi u m u và th i gian quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính và các bi u m u b sung ính kèm. - i v i các a phương: ngh U ban nhân dân t nh, thành ph ch o và hư ng d n chính quy n a phương c p dư i l p d toán thu, chi ngân sách y theo các bi u m u ã quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính và t ng h p d toán thu, chi ngân sách 2003 theo m u bi u hư ng d n t i Thông tư s 54/2001/TT-BTC ngày 5/7/2001 c a B Tài chính hư ng d n xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2002 và các bi u m u b sung ính kèm. 7. Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách năm 2003 n u có nh ng chính sách ch m i ban hành, B Tài chính s có hư ng d n thông báo b sung khi tri n khai th c hi n, n u có nh ng vư ng m c ngh các B , a phương ph n ánh v B Tài chính x lý k p th i. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) PH L C 2 – Bi u s 01 Tên ơn v (B , S ): .... Thu c chương: ............ T NG H P D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003 (Dùng cho các ơn v c p trên t ng h p d toán c a các ơn v thu c các c p ngân sách) ơn v : Tri u ng STT Các kho n chi Quy t Năm 2002 D toán toán 2001 2003 D toán ư c TH
 15. I Ph n thu: 1 T ng s thu t phí, l phí; thu khác (chi ti t theo t ng lo i thu) 2 S thu ư c l i chi (chi ti t theo t ng lo i thu) 3 S thu n p NSNN (chi ti t theo t ng lo i thu) II Ph n chi: 1 Chi u tư XDCB 2 Chi b sung v n DNNN 3 Chi d tr 4 Chi tr giá các m t hàng chính sách 5 Chi s nghi p kinh t Trong ó chi ti n lương (1) 6 Chi SN khoa h c, công ngh , môi trư ng Trong ó chi ti n lương (1) 7 Chi s nghi p giáo d c - ào t o Trong ó chi ti n lương (1) 8 Chi s nghi p y t Trong ó chi ti n lương (1) 9 Chi s nghi p phát thanh truy n hình Trong ó chi ti n lương (1) 10 Chi s nghi p văn hoá thông tin Trong ó chi ti n lương (1) 11 Chi qu n lý hành chính Trong ó chi ti n lương (1) 12 Chi khác 13 Chi chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án tr ng
 16. m i 5 tri u ha r ng Ghi chú: - i v i t ng lĩnh v c chi trên, yêu c u ph i thuy t minh c th theo các bi u m u kèm theo các cơ s tính toán d toán chi. - (1) Chi ti n lương c a nh ng i tư ng NSNN tr c ti p m b o. Ngày..... tháng....... năm 2002 Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) Tên ơn v (B , S ):....... Thu c chương:............... D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003 (Dùng cho các ơn v c p trên t ng h p d toán c a t ng ơn v thu c các c p ngân sách) I. Ư c th c hi n năm 2002: ơn v : Tri u ng STT Tên Ư c th c hi n năm 2002 ơn v tr c thu c I. bao g m II. bao g m Ph n Ph n thu chi T.s S S Chi B/sung Chi Chi Chi Tr. ó Chi Tr. ó ... CTMT thu n p XDCB v n d tr SNKT T.lương SN T.lương l i NS DN tr giá (1) GD- (1) T T ng c ng 1 ơn v A 2 ơn v B ........... I. D toán năm 2003:
 17. STT Tên d toán năm 2003 ơn v tr c thu c I. Bao g m II. bao g m Ph n Ph n thu chi T.s S S Chi B/sung Chi Chi Chi Tr. ó Chi Tr thu n p XDCB v n dn d tr SNKT T.lương SN T.lư l i NS tr giá (1) GD- (1 T T ng c ng 1 ơn v A 2 ơn v B ......... Ghi chú: (1) Chi ti n lương c a nh ng i tư ng NSNN tr c ti p m b o. Ngày.... tháng .... năm 2002 Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 2 Bi u s 03 Tên ơn v (B , S ):............ Thu c chương:....................
 18. T NG H P D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003 (Dùng cho các ơn v c p trên t ng h p d toán c a các ơn v và ơn v tr c ti p s d ng ngân sách thu c các c p ngân sách) L p chi ti t theo m c l c NSNN ơn v : Tri u ng Lo i Kho n M c N i dung Quy t Năm 2002 D toán toán 2003 2001 D ư c th toán Chi thư ng xuyên Thanh toán cho cá nhân 100 Ti n lương 101 Ti n công .... Chi v hàng hoá, d ch v 109 Thanh toán d ch v công c ng 110 V t tư văn phòng .... Chi u tư phát tri n Chi mua hàng hoá, v t tư d tr 138 Hàng hoá, v t tư d tr nhà nư c 139 Hàng hoá, v t tư d tr nhà nư c chuyên ngành .... Chi u tư XDCB 147 Chi xây l p
 19. 148 Chi thi t b .... Ngày.... tháng .... năm 2002 Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 2 – Bi u s 4 Tên ơn v :................ Thu c chương:.......... Lo i:...... Kho n........ D TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2003 (Dùng cho ơn v hành chính có thu, k c các ơn v ng, oàn th , h i ư c ngân sách các c p h tr kinh phí) ơn v : Tri u ng STT N i dung Quy t Năm 2002 D toán toán 2001 2003 D Ư c toán TH 1 2 3 4 5 A. PH N THU I T ng s thu t phí, l phí, thu khác (Chi ti t t ng kho n thu) II S thu n p ngân sách Nhà nư c (Chi ti t t ng kho n thu) III S thu ư c l i (Chi ti t t ng kho n thu) B. PH N CHI (1) I T ng s chi 1 Chi thư ng xuyên
 20. a Thanh toán cho cá nhân M c 100 - Ti n lương M c 101 - Ti n công ...... b Chi v hàng hoá d ch v M c 109 - Thanh toán d ch v công c ng M c 110 - V t tư văn phòng .... 2 Chi u tư phát tri n a Chi mua hàng hoá, v t tư d tr M c 138 - Hàng hoá v t tư d tr Nhà nư c M c 139 - Hàng hoá v t tư d tr NN chuyên ngành ..... b Chi u tư XDCB M c 147 - Chi xây l p M c 148 - Chi thi t b II S ư c ngân sách nhà nư c h tr (n u có) 1 Chi thư ng xuyên a Thanh toán cho cá nhân M c 100 - Ti n lương M c 101 - Ti n công .... b Chi v hàng hoá d ch v M c 109 - Thanh toán d ch v công c ng M c 110 - V t tư văn phòng .... 2 Chi u tư phát tri n
Đồng bộ tài khoản