Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
109
lượt xem
6
download

Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 62/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C BAN HÀNH “DANH M C B SUNG PHÂN BÓN ĐƯ C PHÉP S N XU T, KINH DOANH VÀ S D NG VI T NAM” Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 c a Chính ph v qu n lý s n xu t, kinh doanh phân bón; Ngh đ nh s 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 c a Chính ph v qu n lý s n xu t, kinh doanh phân bón; Căn c Lu t Ch t lư ng, s n ph m hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Ngh đ nh s 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hoá; Căn c Quy t đ nh s 100/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy đ nh s n xu t, kinh doanh và s d ng phân bón; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Danh m c b sung phân bón đư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng Vi t Nam, Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh m c b sung phân bón đư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng Vi t Nam (Ph l c 1 kèm theo) bao g m 163 lo i, đư c chia thành: 1. Phân đa y u t 01 lo i; 2. Phân trung vi lư ng 02 lo i; 3. Phân h u cơ sinh h c 22 lo i; 4. Phân h u cơ khoáng 24 lo i; 5. Phân h u cơ vi sinh 10 lo i; 6. Phân vi sinh v t 03 lo i; 7. Phân bón lá 95 lo i; 8. Phân bón có b sung ch t đi u hoà sinh trư ng 02 lo i; 9. Ch t gi m c i t o đ t 03 lo i; 10. Giá th 01 lo i. Đi u 2. T ch c, cá nhân đư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng các lo i phân bón t i Danh m c b sung này khi có đ các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 5 c a Ngh đ nh s 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v qu n lý s n xu t, kinh doanh phân bón; quy đ nh t i kho n 4 Đi u 1 c a Ngh đ nh 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v qu n lý s n xu t, kinh doanh phân bón. Đi u 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau b n mươi lăm ngày k t ngày ký ban hành. Lo i kh i Danh m c phân bón đư c phép s n xu t kinh doanh và s d ng Vi t Nam 53 lo i phân bón (Ph l c 2 kèm theo) k t ngày thông tư này có hi u l c: 1. Phân h u cơ sinh h c 15 lo i; 2. Phân h u cơ khoáng 08 lo i; 3. Phân bón lá 27 lo i; 4. Phân vi sinh v t 01 lo i; 5. Phân h u cơ vi sinh 01 lo i; 6. Phân bón có b sung ch t đi u hoà sinh trư ng 01 lo i.
  2. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Tr ng tr t, V trư ng V Khoa h c công ngh và Môi trư ng, Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các đơn v , t ch c, cá nhân có liên quan đ n s n xu t, kinh doanh và s d ng phân bón Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 4; - Văn phòng Chính ph ; - UBND các t nh, tp. tr c thu c TW; - S NN&PTNT các t nh, tp. tr c thu c TW; - B KHCN; B Công thương; - T ng c c H i Quan-B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; Bùi Bá B ng - Công báo Chính ph ; - Website Chính ph ; - V Pháp ch -B NN&PTNT; - Các C c, V có liên quan thu c B NN&PTNT; - Lưu: VT, TT. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 2
Đồng bộ tài khoản